Acer | V213H | Acer V213H User Manual

Acer LCD monitor
Felhasználói útmutató
Copyright © 2008. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Felhasználói útmutató az Acer LCD monitorhoz
Eredeti kiadás 07/2008
A kiadó fenntartja a jelen kiadványban foglalt információk rendszeres megváltoztatásának jogát,
anélkül, hogy az átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítene. A változtatások ennek
az útmutatónak az új kiadásaiban vagy kiegészít dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A vállalat sem nyíltan, sem burkoltan nem nyilatkozik a kiadvány tartalmáról, nem vállal rá
garanciát, továbbá kifejezetten visszautasítja, hogy bármilyen meghatározott célra való
alkalmasságra vagy eladhatóságra vonatkozó garanciát nyújtana.
Jegyezze fel a lenti helyre a modellszámot, a sorozatszámot, illetve a vásárlás idpontját és helyét.
A sorozatszám és a modellszám a számítógépre ragasztott címkén található. Minden a készülékkel
összefügg kapcsolatfelvétel során fel kell tüntetni a sorozatszámot, a modellszámot és a
vásárlással kapcsolatos adatokat.
Az Acer Incorporated elzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak semmilyen részletét
nem szabad sokszorosítani, adatfeldolgozó rendszerben tárolni vagy továbbítani, legyen az
bármilyen formában vagy eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással,
képrögzítéssel vagy másképp.
Felhasználói útmutató az Acer LCD monitorhoz
Modellszám: _________________________
Sorozatszám: ________________________
Vásárlás idpontja: ____________________
Vásárlás helye: _______________________
Az Acer és az Acer logó az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékeinek neveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illet társaságok tulajdonát képezik.
Fontos tudnivalók az LCDmonitorokkal kapcsolatban
A következ jelenségek normálisak LCD-monitor esetében, és nem a
meghibásodás jelei.
•
A fénycsöves világítás jellegébl fakadóan a képerny vibrálhat az üzembe
helyezést követen. Kapcsolja ki az Üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be,
hogy meggyzdjön, eltnt a vibrálás.
•
Az asztalhoz felhasznált háttértl függen kissé egyenetlen lehet a képerny
•
Az LCD-képerny tényleges képpontjainak száma 99,99% vagy annál nagyobb
fényereje.
érték. Tartalmazhat 0,01% vagy kevesebb arányban foltokat, illetve hiányzó
vagy állandóan világító képpontot.
•
Az LCD-monitor mködési jellemzi miatt, ha ugyanazt a képet jeleníti meg
órákig, annak utóképe a képernyn maradhat, miután új képre vált. Ilyen
esetben a képerny lassan helyreáll a kép váltásával, vagy ha néhány óráig
kikapcsolva hagyják az Üzemkapcsolót.
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Biztonsági óvintézkedések
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. rizze meg ezt a dokumentumot,
késbb szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden
figyelmeztetésnek és utasításnak.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást:
•
A monitor tisztítása eltt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
•
A kijelzt és a váz elejét, illetve oldalát puha kendvel törölje le.
Hozzáférés
Gyzdjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhet és a készüléket kezel személyhez a lehet legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Biztonságos zenehallgatás
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
Fokozatosan növelje a hangert, míg tisztán, kényelmes hangern és torzítás
nélkül nem hallja a zenét.
•
A hanger beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a
hangert.
•
Korlátozza a nagy hanger melletti zenehallgatás idejét.
•
Ne növelje a hangert a háttérzaj elnyomása érdekében.
•
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévk hangját.
Figyelmeztetések
•
•
•
•
•
•
A terméket ne használja víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellzést szolgálják a termék megbízható mködése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstl. E nyílásokat nem szabad
elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy a
terméket ágyra, heverre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük. Ezt a
terméket soha nem szabad fttest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelel szellzést nem biztosítanak.
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
A bels alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezg felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a bels
alkatrészeket.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
A terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a
forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenrizze, hogy a
•
•
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati tápkábelét hárompólusú földelt dugóval látták el. Ez a dugó
csak megfelelen földelt konnektorba illik. Gyzdjön meg arról, hogy a fali
konnektor megfelelen földelt, mieltt csatlakoztatná a tápkábel dugóját. Ne
dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További információkért
forduljon villanyszerelhöz.
Figyelem! A földel csatlakozó fontos biztonsági jellemz. Nem
megfelelen földelt konnektor használata áramütést és/vagy
sérülést okozhat.
Megjegyzés: A földel érintkez az olyan, nemkívánatos zavar
megfelel kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lév
elektromos eszközök okoznak, és ami befolyásolja a termék
teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, gyzdjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szerepl/CSA bizonyítvánnyal
rendelkez, SPT-2 típusú, névleges áramersség 7 A, feszültség minimum 125
V, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,6 méter maximális hosszúsággal.
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát.
Minden javítást bízzon szakképzett személyekre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
•
•
•
•
•
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezheten megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem mködik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelszervek elállítása
károsodáshoz vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját
veheti igénybe, hogy a terméket helyreállítsa.
Robbanásveszélyes környezet
Kapcsolja ki az eszközt robbanásveszélyes légkör területen, és tartsa be a
területen kihelyezett feliratok és utasítások útmutatását. Robbanásveszélyes
légkör területen általában gépkocsija motorjának kikapcsolására is utasítják. Az
ilyen területen keltett szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy
akár halálhoz vezethet. Kapcsolja ki az eszközt üzemanyagtölt állomásokon, pl.
benzinkutaknál. Tartsa be a rádió-berendezések használatára vonatkozó
korlátozásokat üzemanyag-lerakatok, tároló és elosztó területek, vegyi üzemek
területén, illetve ahol robbantást végeznek. A robbanásveszélyes légkör területeket
gyakran, de nem mindig egyértelmen megjelölik. Ilyenek például a hajók alsó
fedélzete, vegyi átrakó vagy tároló létesítmények, cseppfolyósított földgázt (pl.
propánt vagy butánt) használó jármvek, és olyan területek, amelyek légköre vegyi
anyagokat, vagy részecskéket, pl. gabonát, port vagy fémport tartalmaz.
További biztonsági információ
Az eszköz és kiegészíti apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektl.
Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés
LCD/CRT monitort vagy kijelzt tartalmazó kivetítk vagy elektronikus termékek:
A termékben lév lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk,
illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell,
hogy történjen. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az elektronikai
iparszövetséggel a www.eiae.org címen. A lámpák ártalmatlanításával kapcsolatos
tájékoztatásért látogassa meg a www.lamprecycle.org weboldalt.
Tippek és tájékoztatás a kényelmes
használathoz
Elfordulhat, hogy a számítógép felhasználói hosszú használat után
szemmegerltetésre és fejfájásra panaszkodnak. A felhasználók fizikai sérülésnek
is ki vannak téve, ha hosszú órákig a számítógép eltt dolgoznak. A hosszú
munkaid, rossz tartás, helytelen munkaszokások, stressz, nem megfelel
munkakörülmények, egészségi állapot és egyéb tényezk nagyban növelik a fizikai
sérülés kockázatát.
A számítógép nem megfelel módon történ használata kéztcsatorna szindróma,
ínhüvelygyulladás, tenoszinovítisz vagy más mozgásszervi megbetegedés
kialakulásához vezethet. A következ tünetek jelenhetnek meg a kézben,
csuklóban, karokban, vállakban, nyakban vagy háton:
•
zsibbadtság vagy ég, bizserget érzés
•
fájdalom vagy érzékenység
•
fájdalom, duzzanat vagy lüktetés
•
merevség, kötöttség
•
hideg érzés vagy gyengeség
Ha a fenti tünetek közül bármelyik jelentkezne, illetve visszatér vagy el nem múló
kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat tapasztal a számítógép használatával
összefüggésben, azonnal keresse fel szakorvosát, és tájékoztassa cége
egészségügyi és munkabiztonsági részlegét.
A következ fejezet tanácsokat ad a kényelmes számítógép-használathoz.
A kényelmes tartás
A kényelmes tartást úgy találhatja meg, ha beállítja a monitor megtekintési szögét,
feltámasztja lábát, vagy megemeli a szék ülmagasságát a maximális kényelem
érdekében. Vegye figyelembe a következket:
•
•
•
ne maradjon túl sokáig ugyanabban a tartásban
ne görnyedjen elre és/vagy hajoljon hátra
rendszeres idközönként álljon fel, és sétálgasson, hogy lábizmait kilazítsa
Látása gondozása
A monitor hosszantartó nézése, a nem megfelel szemüveg vagy kontaktlencse
viselése, a tükrözdés, a helyiség túlzott megvilágítása, a gyengén fókuszált
képerny, a rendkívül kicsi bettípus és az alacsony kontrasztú megjelenítk mind
megerltethetik a szemét. Az alábbi fejezet tanácsokat ad a szemmegerltetés
elkerülésével kapcsolatban.
Szemek
•
•
•
Gyakran pihentesse a szemét.
Adjon szemének pihent azáltal, hogy eltekint a monitorról és távoli pontra
összpontosít.
Gyakran pislogjon, nehogy kiszáradjon a szeme.
Megjelenít
•
•
•
•
•
•
Tartsa tisztán a megjelenítt.
A fejét tartsa a kijelz fels szélénél magasabban, hogy lefelé nézzen, amikor a
megjelenít közepére tekint.
Állítsa a képerny fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes szintre a szöveg
jobb olvashatósága és a tisztábban látható grafika érdekében.
Szüntesse meg visszatükrözdést a következkkel:
•
Úgy helyezze el a kijelzt, hogy oldala ablak vagy fényforrás felé nézzen
•
Csökkentse minimálisra a helyiség megvilágítását függöny, reluxa vagy
árnyékoló használatával
•
Használjon asztali lámpát
•
Módosítsa a megjelenít megtekintési szöget
•
Használjon monitorszrt
•
Használjon fényellenzt, pl. a monitor tetejére helyezett kartonlapot
Ne állítsa a megjelenítt kényelmetlen szögbe.
Ne nézzen hosszú ideig ers fényforrásba, pl. nyitott ablakon keresztül.
Jó munkagyakorlat kialakítása
Alakítson ki jó munkagyakorlatot, hogy számítógépének használata pihentet és
termelékeny legyen:
•
•
•
•
Rendszeres idközönként és gyakran tartson rövid pihent.
Végezzen nyújtózkodó gyakorlatokat.
Lehetség szerint gyakran menje ki a friss levegre.
Rendszeresen tornázzon és óvja egészségét.
viii
Gratulálunk!
Az Ön által megvásárolt megjelenítő TCO’03 Display
minősítéssel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy az Ön
megjelenítőjét a világ legszigorúbb minőségi és
környezetvédelmi követelményeinek betartásával tervezték,
gyártották és tesztelték. Ebből kifolyólag nagyteljesítményű
terméket kap, amelynek kifejlesztése a felhasználóra
tekintettel történt amellett, hogy minimálisra csökkenti a
természetes környezetre gyakorolt hatást.
Néhány, a TCO’03 Display minsítés eléréséhez elírt követelmény:
Ergonómia
•
Jó vizuális ergonómia és képminőség a felhasználó munkakörnyezetének javítása és a látással,
illetve megerőltetéssel kapcsolatos problémák enyhítése érdekében. Fontos paraméterek a
fényerő, kontraszt, felbontás, reflexiós tényező, színvisszaadás és képstabilitás.
Energia
•
•
Energiatakarékos üzemmódba lépés bizonyos idő elteltével, ami mind a felhasználó, mind a
környezet számára előnyös.
Elektromos biztonság.
Kibocsátás
•
•
Elektromágneses mezők.
Zajkibocsátás.
Ökológia
•
•
A terméket fel kell készíteni az újrahasznosításra és a gyártónak igazolt
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerrel kell rendelkeznie, pl. EMAS vagy
ISO 14 001
Korlátozások a következőkre nézve
잠 Klórozott és brómozott gyulladásgátló szerek és polimerek.
잠 Nehézfémek, mint például a kadmium, a higany és az ólom.
A minősítés követelményeit a TCO Development alakította ki tudósokkal, szakemberekkel,
felhasználókkal, valamint a világ minden részén tevékenykedő gyártókkal együttműködésben. A TCO
az 1980-as évek végétől foglalkozik az informatikai berendezések fejlesztésének még inkább
felhasználóbarát irányba történő befolyásolásával. Minősítési rendszerünket 1992-ben vezettük be
megjelenítőkre vonatkozóan, és az informatikai berendezések felhasználói és gyártói immár
világszerte igénylik.
További információk:
www.tcodevelopment.com
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan
Tel : 886-2-2696-1234
Fax : 886-2-2696-3535
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan
Contact Person: Mr. Easy Lai, E-mail: easy_lai@acer.com.tw
And,
Acer Europe SA
Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland
Hereby declare that:
Product::
LCD Monitor
Trade Name:
Acer
Model Number:
V213H
Series Model Type:
SKU Number:
V213H******** (“*” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC
directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that
production units of the same product will continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized
standards:
-. EN55022, AS/NZS CISPR22 Class B.
-. EN55024
-. EN61000-3-2, Class D
-. EN61000-3-3
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following
harmonized standard:
-. EN60950-1
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Equipment:
-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous
material are:
Lead
0.1%
Polybrominated Biphenyls (PBB’s)
0.1%
Mercury
0.1%
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s)
0.1%
Hexavalent
0.1%
Cadmium
0.01%
Chromium
Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to Ecodesign Requirements.
Year to begin affixing CE marking 2009.
_______________________________
Jul. 15, 2009
Easy Lai /Manager
Date
Regulation, Acer Inc.
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
The following local manufacturer/importer is responsible for this declaration:
Product name:
LCD Monitor
Model number:
V213H
SKU number:
V213H******** (* can be 0 - 9, A - Z or blank)
Name of responsible party:
Acer America Corporation
Address of responsible party:
333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
USA
Contact person:
Acer Representative
Tel:
1-254-298-4000
Fax:
1-254-298-4147
Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal kapcsolatban
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Biztonsági óvintézkedések
A monitor tisztítása
Az eszköz csatlakoztatása/leválasztása
Hozzáférés
Biztonságos zenehallgatás
Figyelmeztetések
A hálózati feszültség használata
A termék szervizelése
További biztonsági információ
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
Kicsomagolás
A talp felszerelése/leszerelése
A képerny helyzetének beállítása
A hálózati tápkábel csatlakoztatása
Energiatakarékos mód
Display Data Channel (DDC)
Connector pin assignment
Gyári idzítési táblázat
Üzembe helyezés
Felhasználói kezelszervek
Beállítások végzése
Acer eColor Management
Felhasználói
Hibakeresés és -elhárítás
VGA mód
DVI mód
iii
iii
iii
iii
iii
iv
iv
iv
iv
v
vi
vi
xi
1
2
2
3
3
3
4
6
7
8
9
10
11
13
13
14
A termék kicsomagolása közben kérjük, ellenrizze, hogy az alábbi tételek közül
semelyik sem hiányzik, és rizze meg a csomagolóanyagot ara az esetre, ha a
jövben szállítania kell a monitort.
LCD monitor
Felhasználói útmutató
Gyors üzembe helyezési
útmutató
D-sub kábel
DVI kábel (Kizárólag
ketts bemenettel
rendelkez típusnál)
Hálózati tápkábel
Audió kábel
(Opcionális)
Magyar
Kicsomagolás
Magyar
A talp felszerelése/leszerelése
Felszerelés:
Illessze a monitor alján lév kioldó
gombot a talp megfelel nyílásaiba.
Leszerelés:
Az ábra szerint nyomja meg a kioldó
gombot, majd húzza le a talpat a nyíl
irányában.
A képerny helyzetének beállítása
Az optimális látószög beállítása érdekében beállíthatja a monitor dlésszögét
úgy, hogy az alábbi ábra szerinti módon mindkét kezével megfogja a monitor
szélét.
A monitor 15 fokkal felfelé, illetve 5 fokkal lefelé dönthet.
•
Elször gyzdjön meg arról, hogy a területhez megfelel típusú hálózati
tápkábelt használ.
•
A monitor univerzális tápegységgel rendelkezik, amely 100/120 V~ és 220/240
V ~ feszültség területen egyaránt lehetvé teszi a használatát. Nem
szükséges átállítani a készüléket.
•
Csatlakoztassa a hálózati tápkábel dugóját a monitor tápcsatlakozójához, a
másikat pedig egy megfelel konnektorhoz.
•
120 V~ feszültséget használó készülék esetében:
UL listán szerepl, SVT típusú vezetékbl és dugóból álló készletet, amelynek
névleges áramerssége 10 A, minimális feszültsége 125 V.
•
220/240 V~ feszültséget használó készülék esetében:
Használjon H05VV-F típusú vezetékbl és dugóból álló készletet, amelynek
névleges áramerssége 10 A, minimális feszültsége 250 V. A készlet
rendelkezzen az üzembe helyezés országára vonatkozó biztonsági
jóváhagyással.
Energiatakarékos mód
A monitort a vezérlkártyáról érkez jel „Energiatakarékos” üzemmódba állítja,
amelyet a sárgán világító, bekapcsolt állapotot jelz LED mutat.
Mód
LED lámpa
Be
Kék
Energiatakarékos mód
Sárga
Az energiatakarékos állapot fennmarad, amíg vezérljelet nem érzékel, illetve a
billentyzetet vagy egeret nem mködtetik. A készenléti állásból a visszakapcsolás
körülbelül 3 másodpercig tart.
Display Data Channel (DDC)
Az üzembe helyezés további leegyszersítése érdekében, a monitor Plug and Play
képességekkel is rendelkezik, amelyet kihasználhat, ha az Ön rendszer is támogatja
a DDC protokollt. A DDC (Display Data Channel) egy kommunikációs protokoll,
amelyen keresztül a monitor automatikusan közli a gazdarendszerrel, milyen
képességekkel rendelkezik, pl. támogatott felbontások és a megfelel idzítések. A
monitor támogatja a DDC2B szabványt.
Magyar
A hálózati tápkábel csatlakoztatása
Magyar
Connector pin assignment
1
5
10
6
11
15
15-pin color display signal cable
PIN No. Description
PIN No. Description
1
Red
9
+5 V
2
Green
10
Logic ground
3
Blue
11
Monitor ground
4
Monitor ground
12
DDC-serial data
5
DDC-return
13
H-sync
6
R-ground
14
V-sync
7
G-ground
15
DDC-serial clock
8
B-ground
Magyar
24-pin color display signal cable
PIN No.
Description
PIN No.
13
Description
1
TMDS data 2-
NC
2
TMDS data 2+
14
+5 V power
3
TMDS data 2/4 shield
15
GND (return for +5 V hsync.vsync)
4
NC
16
Hot-plug detection
5
NC
17
TMDS data 0-
6
DDC clock
18
TMDS data 0+
7
DDC data
19
TMDS data 0/5 shield
8
NC
20
NC
9
TMDS data 1-
21
NC
10
TMDS data 1+
22
TMDS clock shield
11
TMDS data 1/3 shield
23
TMDS clock+
12
NC
24
DDC TMDS clock-
Magyar
Gyári időzítési táblázat
M ode
1
VGA
640 x 480
60
Hz
2
MAC
640 x 480
66.66
Hz
3
VESA
720 x 400
70
Hz
4
SVGA
800 x 600
56
Hz
5
SVGA
800 x 600
60
Hz
6
XGA
1024 x 768
60
Hz
7
XGA
1024 x 768
70
Hz
8
VESA
1152 x 864
75
Hz
9
SXGA
1280 x 1024
60
Hz
10
WXGA
1280 x 800
60
Hz
11
WXGA+
1440 x 900
60
Hz
12
UXGA
1920 x 1080
60
Hz
A monitor üzembe helyezéséhez kérjük, végezze el az alábbi lépéseket:
Lépések
1
Csatlakoztassa a videó jelkábelt
a
Ellenrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI van kapcsolva.
b
Csatlakoztassa VGA videokábelt a számítógéphez.
c
Csatlakoztassa a digitális kábelt (kizárólag ketts bemenettel rendelkez
típusnál).
(1)
Ellenrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak
kapcsolva.
(2)
Csatlakoztassa a 24 érintkezs DVI kábel egyik végét a monitor
hátuljához, a másikat pedig a számítógép portjához.
2
Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt
Csatlakoztassa a tápkábelt a monitorhoz, majd egy megfelelen földelt
konnektorhoz.
3
Kapcsolja be a monitort és a számítógépet
Elször a monitort kapcsolja be, majd a számítógépet. Igen fontos betartani ezt
a sorrendet.
4
Ha a monitor ezek után sem mködik megfelelen, a probléma megállapítása
érdekében olvassa el a hibaelhárításra vonatkozó részt.
Magyar
Üzembe helyezés
Magyar
Felhasználói kezelszervek
Ellapon elhelyezett kezelszervek
1
Bekapcsolt állapotot jelz LED: A bekapcsolt tápfeszültséget jelzi, ha világít.
2
Üzemkapcsoló: A monitor be-, illetve kikapcsolására szolgál.
3.4 < / > : Nyomja meg a < vagy > gombot a kívánt funkció megkereséséhez, majd
nyomja meg az Enter gombot a kiválasztásához. Nyomja meg a < vagy >
gombot az aktuális funkció beállításának módosításához.
5
Menü/Enter: Az OSD menü megnyitása, ha ki van kapcsolva, illetve a beállító
funkció aktiválása/kikapcsolása, ha az OSD be van kapcsolva.
6
Automatikus beállítás/Kilépés gomb:
7
a
Ha az OSD menü aktív, a gomb kilépésre szolgál (OSD menü).
b
Ha az OSD menü ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot 2 másodpercig, hogy aktiválja az Automatikus beállítás funkciót.
Az Automatikus beállítás funkció elvégzi a V. Helyet, F. helyzet, Idzítés
és Fókusz beállítását.
Empowering billentyij/Kil«p«s:
a
Ha az OSD menü aktív, a gomb kilépésre szolgál (kilépés az OSD
menübl).
b
Ha az OSD menü ki van kapcsolva, nyomja meg ezt a gombot a jelenet
mód kiválasztásához.
1
Nyomja meg a Menü gombot, hogy megnyissa az OSD ablakot.
2
Nyomja meg az < vagy > gombot a kívánt funkció kiválasztásához.
3
Nyomja meg újra a Menü gombot a módosítandó funkció kiválasztásához.
4
Nyomja meg a < vagy > gombot az aktuális funkció beállításának
módosításához.
5
A beállítások mentéséhez és a kilépéshez válassza ki a kilépés funkciót. Ha
további funkciókat kíván módosítani, ismételje meg a 2–4. lépést.
A
B
Acer eColor Management: Ha az „Acer eColor Management” elem ki
van választva, akkor megjelenik az Acer eColor Management OSD.
Felhasználói: Ha a „Felhasználói” elem ki van választva, akkor
megjelenik a normál OSD.
I. Kizárólag analóg bemeneti mód
II. Kizárólag digitális bemeneti mód
Magyar
Beállítások végzése
Magyar
Acer eColor Management
•
Kezelési utasítás
1
2
3
Nyomja meg az
Empowering billentyij , hogy megnyissa az Acer
eColor Management OSD-t és elérje a jelenet módokat.
Nyomja meg a „<” vagy „>” gombot az üzemmód kiválasztásához.
Nyomja meg az Automatikus beállítás gombot az üzemmód
megersítéséhez és futtassa az automatikus beállítást.
Felhasználói Szöveg
mód
mód
•
Normál
mód
Grafikai Mozgók
mód
ép mód
Jellemzk és elnyök
Fmenü
Almenü tétel
ikon
Leírás
Felhasználói mód
Egyedileg megadott. A beállítások
finomhangolhatók az adott körülményeknek
megfelelen.
Szöveg mód
Optimális fényer és kontraszt egyensúly a
szem elfáradásának elkerülése érdekében. A
képernyn lév szöveg lehet legkényelmesebb
olvasását teszi lehetvé.
Normál mód
Alapértelmezett beállítások, amelyek a kijelz
natív képességeit tükrözik.
Grafikai mód
Kiemeli a színeket és finom részleteket. A képek
és mozgó jelenetek ragyogó színben és éles
részletekkel láthatók.
Mozgókép mód
A jelenetet a lehet legélesebb részletekkel
jeleníti meg. A képek és mozgó jelenetek
ragyogó színben és éles részletekkel láthatók.
Fmenü Almenü
Almenü tétel
ikon
ikon
Leírás
Kontraszt
A képernyn lév kép eltere és háttere
közötti kontrasztarány beállítására szolgál.
Fényer
A képernyn lév képek hátterének
fényerejét állítja be.
ACM
ACM (Adaptive Contrast Management –
Adaptív kontrasztkezelés) ACM Be/ki
kapcsolás, alapértelmezett Ki.
Fókusz
A kép fókuszát állítja be (kizárólag analóg
módban áll rendelkezésre).
Órajel
A kép idzítését állítja be (kizárólag analóg
módban áll rendelkezésre).
V. helyzet
Az OSD vízszintes helyzetének beállítására
szolgál (kizárólag analóg módban áll
rendelkezésre).
F. Helyzet
Az OSD függleges helyzetének
beállítására szolgál (kizárólag analóg
módban áll rendelkezésre).
N/A
Meleg
A színhmérséklet meleg fehérre
állításához.
N/A
Hideg
A színhmérséklet hideg fehérre
állításához.
Felh. / Vörös
A vörös ersségét állítja be.
Felh. / Zöld
A zöld ersségét állítja be.
Felh. / Kék
A kék ersségét állítja be.
Magyar
Felhasználói
Magyar
Fmenü Almenü
Almenü tétel
ikon
ikon
N/A
English
N/A
ⅺ㋤ʑᄽ
Leírás
Nyelv kiválasztása.
Deutsch
Français
Espaol
Italiano
ㅔԧЁ᭛
ᅺ቏⦝
Suomi
Csak az OSD EMEA verziója.
Nederlands
V. helyzet
Az OSD vízszintes helyzetének beállítására
szolgál.
F. Helyzet
Az OSD függleges helyzetének
beállítására szolgál.
OSD idtúllépés Az OSD kikapcsolásának idejét állítja be.
N/A
N/A
%HPHQHWL
MHOIRUUiV
6]pOHVYiV]Q~
PyG
9iODVV]RQEHPHQHWLMHOIRUUiVW'6XE'9,'pV
+'0,N|]O
9iODVV]DDV]pOHVYiV]Q~PyGEHiOOtWiVWD
7HOMHVNpSHUQ\ēV.p SPpUHWDUiQ\YDJ\
PyGNLYiODV]WiViKR] N/A
DDC/CI
A DDC/CI támogatás be-/kikapcsolása
N/A
Információ
Az adott bemenet felbontását, V/F
frekvenciáját, bemeneti portját és a
bemenet sorozatszámát mutatja.
N/A
Visszaállítás
Az automatikus konfiguráció régi adatainak
törlése és a színhmérséklet Melegre
állítása.
N/A
Kilépés
A felhasználói beállítások mentése és az
OSD bezárása.
Mieltt az LCD-monitort szervizbe küldené, kérjük ellenrizze az alábbi hibaelhárító
listát, hátha saját maga is meg tudja oldani az esetleges problémákat.
VGA mód
Probléma
Nincs kép
LED állapot
Megoldás
Kék
Az OSD segítségével állítsa a fényert
és a kontrasztot maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
Ki van kapcsolva
Ellenrizze az üzemkapcsolót.
Ellenrizze, hogy megfelelen történt-e
a hálózati tápkábel csatlakoztatása a
monitorhoz.
Sárga
Ellenrizze, hogy megfelelen
csatlakozik-e a videó jelkábel a monitor
hátuljához.
Ellenrizze, hogy a számítógép be vane kapcsolva és hogy energiatakarékos/
készenléti módban van-e.
Labilis kép
Rendellenes kép
Ellenrizze, hogy a grafikus kártya és a
monitor mszaki adatai egyeznek-e,
aminek a hiánya okozhatja a bemeneti
jelfrekvencia hibás illesztését.
Nincs kép, a kép
nincs középen, túl
kicsi vagy túl
nagy a
képernyn.
Az OSD segítségével állítsa be a nem
szabványos jel fókusz, idzítés, V.
helyzet és F. helyzet értékeit.
Ellenrizze a számítógép megjelenítési
beállításait. Ha nincs kép, válasszon
másik felbontást vagy függleges
képfrissítést.
Várjon néhány másodpercig a képméret
beállítását követen, mieltt kicserélné
vagy kihúzná a jelkábelt, illetve
kikapcsolná a monitort.
Magyar
Hibakeresés és -elhárítás
Magyar
DVI mód
Probléma
Nincs kép
LED állapot
Megoldás
Kék
Az OSD segítségével állítsa a fényert
és a kontrasztot maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
Ki van
kapcsolva
Ellenrizze az üzemkapcsolót.
Ellenrizze, hogy megfelelen történt-e
a hálózati tápkábel csatlakoztatása a
monitorhoz.
Sárga
Ellenrizze, hogy megfelelen
csatlakozik-e a videó jelkábel a monitor
hátuljához.
Ellenrizze, hogy a számítógép be vane kapcsolva és hogy energiatakarékos/
készenléti módban van-e.
Download PDF

advertising