Acer | V183HV | Acer V183HV User Manual

Acer LCD monitor
Felhasználói útmutató
Copyright © 2008. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Felhasználói útmutató az Acer LCD monitorhoz
Eredeti kiadás 06/2008
A kiadó fenntartja a jelen kiadványban foglalt információk rendszeres megváltoztatásának jogát,
anélkül, hogy az átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítene. A változtatások ennek
az útmutatónak az új kiadásaiban vagy kiegészítĘ dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A vállalat sem nyíltan, sem burkoltan nem nyilatkozik a kiadvány tartalmáról, nem vállal rá
garanciát, továbbá kifejezetten visszautasítja, hogy bármilyen meghatározott célra való
alkalmasságra vagy eladhatóságra vonatkozó garanciát nyújtana.
Jegyezze fel a lenti helyre a modellszámot, a sorozatszámot, illetve a vásárlás idĘpontját és helyét.
A sorozatszám és a modellszám a számítógépre ragasztott címkén található. Minden a készülékkel
összefüggĘ kapcsolatfelvétel során fel kell tüntetni a sorozatszámot, a modellszámot és a
vásárlással kapcsolatos adatokat.
Az Acer Incorporated elĘzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak semmilyen részletét
nem szabad sokszorosítani, adatfeldolgozó rendszerben tárolni vagy továbbítani, legyen az
bármilyen formában vagy eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással,
képrögzítéssel vagy másképp.
Felhasználói útmutató az Acer LCD monitorhoz
Modellszám: _________________________
Sorozatszám: ________________________
Vásárlás idĘpontja: ____________________
Vásárlás helye: _______________________
Az Acer és az Acer logó az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékeinek neveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illetĘ társaságok tulajdonát képezik.
iii
Fontos tudnivalók az LCDmonitorokkal kapcsolatban
A következĘ jelenségek normálisak LCD-monitor esetében, és nem a
meghibásodás jelei.
•
A fénycsöves világítás jellegébĘl fakadóan a képernyĘ vibrálhat az üzembe
helyezést követĘen. Kapcsolja ki az Üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be,
hogy meggyĘzĘdjön, eltĦnt a vibrálás.
•
Az asztalhoz felhasznált háttértĘl függĘen kissé egyenetlen lehet a képernyĘ
fényereje.
•
Az LCD-képernyĘ tényleges képpontjainak száma 99,99% vagy annál nagyobb
érték. Tartalmazhat 0,01% vagy kevesebb arányban foltokat, illetve hiányzó
vagy állandóan világító képpontot.
•
Az LCD-monitor mĦködési jellemzĘi miatt, ha ugyanazt a képet jeleníti meg
órákig, annak utóképe a képernyĘn maradhat, miután új képre vált. Ilyen
esetben a képernyĘ lassan helyreáll a kép váltásával, vagy ha néhány óráig
kikapcsolva hagyják az Üzemkapcsolót.
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Biztonsági óvintézkedések
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. ėrizze meg ezt a dokumentumot,
késĘbb szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden
figyelmeztetésnek és utasításnak.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást:
•
A monitor tisztítása elĘtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
•
A kijelzĘt és a váz elejét, illetve oldalát puha kendĘvel törölje le.
iv
Hozzáférés
GyĘzĘdjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhetĘ és a készüléket kezelĘ személyhez a lehetĘ legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Biztonságos zenehallgatás
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
Fokozatosan növelje a hangerĘt, míg tisztán, kényelmes hangerĘn és torzítás
nélkül nem hallja a zenét.
•
A hangerĘ beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a
hangerĘt.
•
Korlátozza a nagy hangerĘ melletti zenehallgatás idejét.
•
Ne növelje a hangerĘt a háttérzaj elnyomása érdekében.
•
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévĘk hangját.
Figyelmeztetések
•
•
•
•
•
•
A terméket ne használja víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellĘzést szolgálják a termék megbízható mĦködése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstĘl. E nyílásokat nem szabad
elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy a
terméket ágyra, heverĘre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük. Ezt a
terméket soha nem szabad fĦtĘtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelĘ szellĘzést nem biztosítanak.
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
A belsĘ alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgĘ felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a belsĘ
alkatrészeket.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
A terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a
forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenĘrizze, hogy a
v
•
•
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenĘrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati tápkábelét hárompólusú földelt dugóval látták el. Ez a dugó
csak megfelelĘen földelt konnektorba illik. GyĘzĘdjön meg arról, hogy a fali
konnektor megfelelĘen földelt, mielĘtt csatlakoztatná a tápkábel dugóját. Ne
dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További információkért
forduljon villanyszerelĘhöz.
Figyelem! A földelĘ csatlakozó fontos biztonsági jellemzĘ. Nem
megfelelĘen földelt konnektor használata áramütést és/vagy
sérülést okozhat.
Megjegyzés: A földelĘ érintkezĘ az olyan, nemkívánatos zavar
megfelelĘ kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévĘ
elektromos eszközök okoznak, és ami befolyásolja a termék
teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, gyĘzĘdjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplĘ/CSA bizonyítvánnyal
rendelkezĘ, SPT-2 típusú, névleges áramerĘsség 7 A, feszültség minimum 125
V, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,6 méter maximális hosszúsággal.
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát.
Minden javítást bízzon szakképzett személyekre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
•
•
•
•
•
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esĘnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetĘen megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem mĦködik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
vi
Megjegyzés: Csak azokat a kezelĘszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelĘszervek elállítása
károsodáshoz vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját
veheti igénybe, hogy a terméket helyreállítsa.
Robbanásveszélyes környezet
Kapcsolja ki az eszközt robbanásveszélyes légkörĦ területen, és tartsa be a
területen kihelyezett feliratok és utasítások útmutatását. Robbanásveszélyes
légkörĦ területen általában gépkocsija motorjának kikapcsolására is utasítják. Az
ilyen területen keltett szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy
akár halálhoz vezethet. Kapcsolja ki az eszközt üzemanyagtöltĘ állomásokon, pl.
benzinkutaknál. Tartsa be a rádió-berendezések használatára vonatkozó
korlátozásokat üzemanyag-lerakatok, tároló és elosztó területek, vegyi üzemek
területén, illetve ahol robbantást végeznek. A robbanásveszélyes légkörĦ területeket
gyakran, de nem mindig egyértelmĦen megjelölik. Ilyenek például a hajók alsó
fedélzete, vegyi átrakó vagy tároló létesítmények, cseppfolyósított földgázt (pl.
propánt vagy butánt) használó jármĦvek, és olyan területek, amelyek légköre vegyi
anyagokat, vagy részecskéket, pl. gabonát, port vagy fémport tartalmaz.
További biztonsági információ
Az eszköz és kiegészítĘi apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektĘl.
Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés
LCD/CRT monitort vagy kijelzĘt tartalmazó kivetítĘk vagy elektronikus termékek:
A termékben lévĘ lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk,
illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell,
hogy történjen. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az elektronikai
iparszövetséggel a www.eiae.org címen. A lámpák ártalmatlanításával kapcsolatos
tájékoztatásért látogassa meg a www.lamprecycle.org weboldalt.
vii
Tippek és tájékoztatás a kényelmes
használathoz
ElĘfordulhat, hogy a számítógép felhasználói hosszú használat után
szemmegerĘltetésre és fejfájásra panaszkodnak. A felhasználók fizikai sérülésnek
is ki vannak téve, ha hosszú órákig a számítógép elĘtt dolgoznak. A hosszú
munkaidĘ, rossz tartás, helytelen munkaszokások, stressz, nem megfelelĘ
munkakörülmények, egészségi állapot és egyéb tényezĘk nagyban növelik a fizikai
sérülés kockázatát.
A számítógép nem megfelelĘ módon történĘ használata kéztĘcsatorna szindróma,
ínhüvelygyulladás, tenoszinovítisz vagy más mozgásszervi megbetegedés
kialakulásához vezethet. A következĘ tünetek jelenhetnek meg a kézben,
csuklóban, karokban, vállakban, nyakban vagy háton:
•
•
•
•
•
zsibbadtság vagy égĘ, bizsergetĘ érzés
fájdalom vagy érzékenység
fájdalom, duzzanat vagy lüktetés
merevség, kötöttség
hideg érzés vagy gyengeség
Ha a fenti tünetek közül bármelyik jelentkezne, illetve visszatérĘ vagy el nem múló
kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat tapasztal a számítógép használatával
összefüggésben, azonnal keresse fel szakorvosát, és tájékoztassa cége
egészségügyi és munkabiztonsági részlegét.
A következĘ fejezet tanácsokat ad a kényelmes számítógép-használathoz.
A kényelmes tartás
A kényelmes tartást úgy találhatja meg, ha beállítja a monitor megtekintési szögét,
feltámasztja lábát, vagy megemeli a szék ülĘmagasságát a maximális kényelem
érdekében. Vegye figyelembe a következĘket:
•
•
•
ne maradjon túl sokáig ugyanabban a tartásban
ne görnyedjen elĘre és/vagy hajoljon hátra
rendszeres idĘközönként álljon fel, és sétálgasson, hogy lábizmait kilazítsa
viii
Látása gondozása
A monitor hosszantartó nézése, a nem megfelelĘ szemüveg vagy kontaktlencse
viselése, a tükrözĘdés, a helyiség túlzott megvilágítása, a gyengén fókuszált
képernyĘ, a rendkívül kicsi betĦtípus és az alacsony kontrasztú megjelenítĘk mind
megerĘltethetik a szemét. Az alábbi fejezet tanácsokat ad a szemmegerĘltetés
elkerülésével kapcsolatban.
Szemek
•
Gyakran pihentesse a szemét.
•
•
Adjon szemének pihenĘt azáltal, hogy eltekint a monitorról és távoli pontra
összpontosít.
Gyakran pislogjon, nehogy kiszáradjon a szeme.
MegjelenítĘ
•
Tartsa tisztán a megjelenítĘt.
•
•
•
•
•
A fejét tartsa a kijelzĘ felsĘ szélénél magasabban, hogy lefelé nézzen, amikor a
megjelenítĘ közepére tekint.
Állítsa a képernyĘ fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes szintre a szöveg
jobb olvashatósága és a tisztábban látható grafika érdekében.
Szüntesse meg visszatükrözĘdést a következĘkkel:
•
•
Úgy helyezze el a kijelzĘt, hogy oldala ablak vagy fényforrás felé nézzen
•
•
•
•
Használjon asztali lámpát
Csökkentse minimálisra a helyiség megvilágítását függöny, reluxa vagy
árnyékoló használatával
Módosítsa a megjelenítĘ megtekintési szöget
Használjon monitorszĦrĘt
Használjon fényellenzĘt, pl. a monitor tetejére helyezett kartonlapot
Ne állítsa a megjelenítĘt kényelmetlen szögbe.
Ne nézzen hosszú ideig erĘs fényforrásba, pl. nyitott ablakon keresztül.
Jó munkagyakorlat kialakítása
Alakítson ki jó munkagyakorlatot, hogy számítógépének használata pihentetĘ és
termelékeny legyen:
•
Rendszeres idĘközönként és gyakran tartson rövid pihenĘt.
•
•
•
Végezzen nyújtózkodó gyakorlatokat.
LehetĘség szerint gyakran menje ki a friss levegĘre.
Rendszeresen tornázzon és óvja egészségét.
ix
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih
Taipei Hsien 221, Taiwan
Tel : 886-2-2696-1234
Fax : 886-2-2696-3535
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan
Contact Person: Mr. Easy Lai, E-mail: easy_lai@acer.com.tw
And,
Acer Europe SA
Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland
Hereby declare that:
Product:
Trade Name:
Model Number:
SKU Number:
LCD Monitor
Acer
V183HV
V183HV********(“*” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that
all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will
continue comply with the requirements.
EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:
-. EN55022, AS/NZS CISPR22 Class B.
-. EN55024
-. EN61000-3-2, Class D
-. EN61000-3-3
Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:
-. EN60950-1
RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and
Electronic Equipment:
-. The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous
material are:
Lead
0.1%
Polybrominated Biphenyls (PBB’s)
0.1%
Mercury
0.1%
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE’s)
0.1%
Hexavalent Chromium
0.1%
Cadmium
0.01%
Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to Eco-design
Requirements.
Year to begin affixing CE marking 2009.
Jul. 15, 2009
Easy Lai /Manager
Regulation, Acer Inc.
Date
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
LCD Monitor
Model Number:
V183HV
SKU Number:
(“*” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)
V183HV********
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
1
Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal kapcsolatban
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Biztonsági óvintézkedések
A monitor tisztítása
Az eszköz csatlakoztatása/leválasztása
Hozzáférés
Biztonságos zenehallgatás
Figyelmeztetések
A hálózati feszültség használata
A termék szervizelése
További biztonsági információ
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz
CE Declaration of Conformity
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
Kicsomagolás
A talp felszerelése/leszerelése
A képernyĘ helyzetének beállítása
A hálózati tápkábel csatlakoztatása
Energiatakarékos mód
Display Data Channel (DDC)
CSATLAKOZÓ ÉRINTKEZėKIOSZTÁSA
Gyári idĘzítési táblázat
Üzembe helyezés
Felhasználói kezelĘszervek
Beállítások végzése
Acer eColor Management
Felhasználói
Hibakeresés és -elhárítás
VGA mód
DVI mód
iii
iii
iii
iii
iii
iv
iv
iv
iv
v
vi
vii
x
xi
1
2
2
3
3
3
4
6
7
8
9
10
11
13
13
14
2
1
A termék kicsomagolása közben kérjük, ellenĘrizze, hogy az alábbi tételek közül
semelyik sem hiányzik, és Ęrizze meg a csomagolóanyagot ara az esetre, ha a
jövĘben szállítania kell a monitort.
LCD monitor
Felhasználói útmutató
Gyors üzembe helyezési
útmutató
D-sub kábel
(opcionális)
DVI kábel (Kizárólag
(opcionális)
kettĘs bemenettel
rendelkezĘ típusnál)
Hálózati tápkábel
Audió kábel
(Opcionális)
Magyar
Kicsomagolás
Magyar
2
A talp felszerelése/leszerelése
Felszerelés:
Illessze a monitor alján lévĘ kioldó
gombot a talp megfelelĘ nyílásaiba.
Leszerelés:
Az ábra szerint nyomja meg a kioldó
gombot, majd húzza le a talpat a nyíl
irányában.
A képernyĘ helyzetének beállítása
Az optimális látószög beállítása érdekében beállíthatja a monitor dĘlésszögét
úgy, hogy az alábbi ábra szerinti módon mindkét kezével megfogja a monitor
szélét.
A monitor 15 fokkal felfelé, illetve 5 fokkal lefelé dönthetĘ.
3
•
ElĘször gyĘzĘdjön meg arról, hogy a területhez megfelelĘ típusú hálózati
tápkábelt használ.
•
A monitor univerzális tápegységgel rendelkezik, amely 100/120 V~ és 220/240
V ~ feszültségĦ területen egyaránt lehetĘvé teszi a használatát. Nem
szükséges átállítani a készüléket.
•
Csatlakoztassa a hálózati tápkábel dugóját a monitor tápcsatlakozójához, a
másikat pedig egy megfelelĘ konnektorhoz.
•
120 V~ feszültséget használó készülék esetében:
UL listán szereplĘ, SVT típusú vezetékbĘl és dugóból álló készletet, amelynek
névleges áramerĘssége 10 A, minimális feszültsége 125 V.
•
220/240 V~ feszültséget használó készülék esetében:
Használjon H05VV-F típusú vezetékbĘl és dugóból álló készletet, amelynek
névleges áramerĘssége 10 A, minimális feszültsége 250 V. A készlet
rendelkezzen az üzembe helyezés országára vonatkozó biztonsági
jóváhagyással.
Energiatakarékos mód
A monitort a vezérlĘkártyáról érkezĘ jel „Energiatakarékos” üzemmódba állítja,
amelyet a sárgán világító, bekapcsolt állapotot jelzĘ LED mutat.
Mód
LED lámpa
Be
Kék
Energiatakarékos mód
Sárga
Az energiatakarékos állapot fennmarad, amíg vezérlĘjelet nem érzékel, illetve a
billentyĦzetet vagy egeret nem mĦködtetik. A készenléti állásból a visszakapcsolás
körülbelül 3 másodpercig tart.
Display Data Channel (DDC)
Az üzembe helyezés további leegyszerĦsítése érdekében, a monitor Plug and Play
képességekkel is rendelkezik, amelyet kihasználhat, ha az Ön rendszer is támogatja
a DDC protokollt. A DDC (Display Data Channel) egy kommunikációs protokoll,
amelyen keresztül a monitor automatikusan közli a gazdarendszerrel, milyen
képességekkel rendelkezik, pl. támogatott felbontások és a megfelelĘ idĘzítések. A
monitor támogatja a DDC2B szabványt.
Magyar
A hálózati tápkábel csatlakoztatása
Magyar
4
CSATLAKOZÓ ÉRINTKEZėKIOSZTÁSA
1
5
10
6
11
15
15 érintkezĘs jelkábel színes megjelenítĘhöz
Érintkezo
Leírás
száma
1
ÉrintkezĘ
száma
Leírás
Vörös
9
+5 V
2
Zöld
10
Logikai földelés
3
Kék
11
Monitor Földelés
4
Monitor Földelés
12
DDC-soros adat
5
DDC-vissza
13
H -szinkr.
6
R-Föld
14
V-szinkr.
7
G-Föld
15
DDC-soros idĘzítés
8
B-Föld
5
Magyar
Magyar
24 érintkezĘs jelkábel színes megjelenítĘhöz
ÉrintkezĘ
száma
Leírás
ÉrintkezĘ
száma
Leírás
1
TMDS Adat2-
13
NC
2
TMDS Adat2+
14
+5 V táp
3
TMDS adat 2/4
Árnyékolás
15
Föld (vissza +5V vszinkr.fszinkr.)
4
NC
16
Hot Plug érzékelés
5
NC
17
TMDS Adat0-
6
DDC idĘzítés
18
TMDS Adat0+
7
DDC adat
19
TMDS adat 0/5 Árnyékolás
8
NC
20
NC
9
TMDS Adat1-
21
NC
10
TMDS Adat1+
22
TMDS IdĘzítés árnyékolás
11
TMDS adat 1/3
Árnyékolás
23
TMDS IdĘzítés +
12
NC
24
DDC TMDS IdĘzítés -
Magyar
6
Gyári idĘzítési táblázat
Mód
Felbontás
1
640 x 480
60
Hz
2
640 x 480
72
Hz
640 x 480
75
Hz
640 x 480
66.66
Hz
3
4
MAC
5
VESA
720x400
70
Hz
6
SVGA
800 x 600
56
Hz
7
SVGA
800 x 600
60
Hz
8
SVGA
800 x 600
72
Hz
9
SVGA
800 x 600
75
Hz
10
MAC
832 x 624
74.55
Hz
11
XGA
1024 x 768
60
Hz
12
XGA
1024 x 768
70
Hz
13
XGA
1024 x 768
75
Hz
14
MAC
1152 x 870
75
Hz
15
1152 x 864
75
Hz
16
VESA
VESA
1280 x 960
60
Hz
17
SXGA
1280 x 1024
60
Hz
18
SXGA
1280 x 1024
75
Hz
19
VESA
1280 x 720
60
Hz
20
WXGA
1280 x 800
60
Hz
21
WXGA
1366x768
60
Hz
7
A monitor üzembe helyezéséhez kérjük, végezze el az alábbi lépéseket:
Lépések
1
Csatlakoztassa a videó jelkábelt
a
EllenĘrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI van kapcsolva.
b
Csatlakoztassa VGA videokábelt a számítógéphez.
c
Csatlakoztassa a digitális kábelt (kizárólag kettĘs bemenettel rendelkezĘ
típusnál).
(1)
EllenĘrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak
kapcsolva.
(2)
Csatlakoztassa a 24 érintkezĘs DVI kábel egyik végét a monitor
hátuljához, a másikat pedig a számítógép portjához.
2
Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt
Csatlakoztassa a tápkábelt a monitorhoz, majd egy megfelelĘen földelt
konnektorhoz.
3
Kapcsolja be a monitort és a számítógépet
ElĘször a monitort kapcsolja be, majd a számítógépet. Igen fontos betartani ezt
a sorrendet.
4
Ha a monitor ezek után sem mĦködik megfelelĘen, a probléma megállapítása
érdekében olvassa el a hibaelhárításra vonatkozó részt.
Magyar
Üzembe helyezés
Magyar
8
Felhasználói kezelĘszervek
ElĘlapon elhelyezett kezelĘszervek
1
Bekapcsolt állapotot jelzĘ LED: A bekapcsolt tápfeszültséget jelzi, ha világít.
2
Üzemkapcsoló: A monitor be-, illetve kikapcsolására szolgál.
3.4 < / > : Nyomja meg a < vagy > gombot a kívánt funkció megkereséséhez, majd
nyomja meg az Enter gombot a kiválasztásához. Nyomja meg a < vagy >
gombot az aktuális funkció beállításának módosításához.
5
Menü/Enter: Az OSD menü megnyitása, ha ki van kapcsolva, illetve a beállító
funkció aktiválása/kikapcsolása, ha az OSD be van kapcsolva.
6
Automatikus beállítás/Kilépés gomb:
7
a
Ha az OSD menü aktív, a gomb kilépésre szolgál (OSD menü).
b
Ha az OSD menü ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot 2 másodpercig, hogy aktiválja az Automatikus beállítás funkciót.
Az Automatikus beállítás funkció elvégzi a V. Helyet, F. helyzet, IdĘzítés
és Fókusz beállítását.
Empowering Key/Kilépés:
a
Ha az OSD menü aktív, a gomb kilépésre szolgál (kilépés az OSD
menübĘl).
b
Ha az OSD menü ki van kapcsolva, nyomja meg ezt a gombot a jelenet
mód kiválasztásához.
9
1
Nyomja meg a Menü gombot, hogy megnyissa az OSD ablakot.
2
Nyomja meg az < vagy > gombot a kívánt funkció kiválasztásához.
3
Nyomja meg újra a Menü gombot a módosítandó funkció kiválasztásához.
4
Nyomja meg a < vagy > gombot az aktuális funkció beállításának
módosításához.
5
A beállítások mentéséhez és a kilépéshez válassza ki a kilépés funkciót. Ha
további funkciókat kíván módosítani, ismételje meg a 2–4. lépést.
A
B
Acer eColor Management: Ha az „Acer eColor Management” elem ki
van választva, akkor megjelenik az Acer eColor Management OSD.
Felhasználói: Ha a „Felhasználói” elem ki van választva, akkor
megjelenik a normál OSD.
I. Kizárólag analóg bemeneti mód
II. Kizárólag digitális bemeneti mód
Magyar
Beállítások végzése
Acer eColor Management
Kezelési utasítás
1. lépés: Nyomja meg az „
“ gombot, hogy megnyissa az Acer eColor
Management OSD-t és elérje a jelenet módokat.
2. lépés: A „“ vagy a „“ gombbal válassza ki a kívánt módot
3. lépés: Az „AUTO“ gombbal erősítse meg a módválasztást, illetve hajtsa végre
az Auto Adjust (automatikus beállítás) funkciót.
Jellemzők és előnyök
Főmenü
ikon
Almenü
ikon
Almenü
tétel
Leírás
N/A
Felhasznál Felhasználó által megadott. A beállítások
testreszabásával bármely helyzethez
ói mód
hozzáigazítható a működés
N/A
Takarékos Az áramfogyasztás érdekében beállítja a
üzemmód paramétereket.
N/A
Normál
mód
Alapbeállítás. A kijelző natív képességeit tükrözi
N/A
Grafika
mód
Kiemeli a színeket és a finom részleteket.
A képek és a fényképek élénkebb színekkel,
élesebb részletekkel jelennek meg.
N/A
Film mód
A jelenetet a lehető legélesebb részletekkel
jeleníti meg. Részletes megjelenítés még rossz
megvilágítási körülmények között is.
11
FĘmenü Almenü
Almenü tétel
ikon
ikon
Leírás
Kontraszt
A képernyĘn lévĘ kép elĘtere és háttere
közötti kontrasztarány beállítására szolgál.
FényerĘ
A képernyĘn lévĘ képek hátterének
fényerejét állítja be.
ACM
ACM (Adaptive Contrast Management –
Adaptív kontrasztkezelés) ACM Be/ki
kapcsolás, alapértelmezett Ki.
Fókusz
A kép fókuszát állítja be (kizárólag analóg
módban áll rendelkezésre).
Órajel
A kép idĘzítését állítja be (kizárólag analóg
módban áll rendelkezésre).
V. helyzet
Az OSD vízszintes helyzetének beállítására
szolgál (kizárólag analóg módban áll
rendelkezésre).
F. Helyzet
Az OSD függĘleges helyzetének
beállítására szolgál (kizárólag analóg
módban áll rendelkezésre).
N/A
Meleg
A színhĘmérséklet meleg fehérre
állításához.
N/A
Hideg
A színhĘmérséklet hideg fehérre
állításához.
Felh. / Vörös
A vörös erĘsségét állítja be.
Felh. / Zöld
A zöld erĘsségét állítja be.
Felh. / Kék
A kék erĘsségét állítja be.
Magyar
Felhasználói
Magyar
F menü Almenü
Almenü tétel
ikon
ikon
N/A
English
Leírás
Nyelv kiválasztása.
N/A
Deutsch
Français
Espa ol
Italiano
Suomi
Csak az OSD EMEA verziója.
Hollands
Türkçe
Polski
Português
V. helyzet
Az OSD vízszintes helyzetének beállítására
szolgál.
F. Helyzet
Az OSD függ leges helyzetének
beállítására szolgál.
OSD id túllépés Az OSD kikapcsolásának idejét állítja be.
N/A
-Sub, DVI-
N/A
s, K pm retar ny vagy 1:1
m d kiv laszt s hoz
N/A
DDC/CI
A DDC/CI támogatás be-/kikapcsolása
N/A
Információ
Az adott bemenet felbontását, V/F
frekvenciáját, bemeneti portját és a
bemenet sorozatszámát mutatja.
N/A
Visszaállítás
Az automatikus konfiguráció régi adatainak
törlése és a szính mérséklet meleg
állítása.
N/A
Kilépés
A felhasználói beállítások mentése és az
OSD bezárása.
13
MielĘtt az LCD-monitort szervizbe küldené, kérjük ellenĘrizze az alábbi hibaelhárító
listát, hátha saját maga is meg tudja oldani az esetleges problémákat.
VGA mód
Probléma
Nincs kép
LED állapot
Megoldás
Kék
Az OSD segítségével állítsa a fényerĘt
és a kontrasztot maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
Ki van kapcsolva
EllenĘrizze az üzemkapcsolót.
EllenĘrizze, hogy megfelelĘen történt-e
a hálózati tápkábel csatlakoztatása a
monitorhoz.
Sárga
EllenĘrizze, hogy megfelelĘen
csatlakozik-e a videó jelkábel a monitor
hátuljához.
EllenĘrizze, hogy a számítógép be vane kapcsolva és hogy energiatakarékos/
készenléti módban van-e.
Labilis kép
Rendellenes kép
EllenĘrizze, hogy a grafikus kártya és a
monitor mĦszaki adatai egyeznek-e,
aminek a hiánya okozhatja a bemeneti
jelfrekvencia hibás illesztését.
Nincs kép, a kép
nincs középen, túl
kicsi vagy túl
nagy a
képernyĘn.
Az OSD segítségével állítsa be a nem
szabványos jel fókusz, idĘzítés, V.
helyzet és F. helyzet értékeit.
EllenĘrizze a számítógép megjelenítési
beállításait. Ha nincs kép, válasszon
másik felbontást vagy függĘleges
képfrissítést.
Várjon néhány másodpercig a képméret
beállítását követĘen, mielĘtt kicserélné
vagy kihúzná a jelkábelt, illetve
kikapcsolná a monitort.
Magyar
Hibakeresés és -elhárítás
Magyar
14
DVI mód
Probléma
Nincs kép
LED állapot
Megoldás
Kék
Az OSD segítségével állítsa a fényerĘt
és a kontrasztot maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
Ki van
kapcsolva
EllenĘrizze az üzemkapcsolót.
EllenĘrizze, hogy megfelelĘen történt-e
a hálózati tápkábel csatlakoztatása a
monitorhoz.
Sárga
EllenĘrizze, hogy megfelelĘen
csatlakozik-e a videó jelkábel a monitor
hátuljához.
EllenĘrizze, hogy a számítógép be vane kapcsolva és hogy energiatakarékos/
készenléti módban van-e.
Download PDF

advertising