Acer | ED322Q | Acer ED322Q User Manual

Acer LCD-monitor
Felhasználói útmutató
Szerzői jog © 2015. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva!
Acer LCD monitor felhasználói útmutató
Eredeti kiadás: 1/2015
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják, anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a kézikönyvnek
az új kiadásaiban vagy kiegészítõ dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek meg. A Társaság
nem nyilatkozik sem nyíltan, sem burkoltan a kiadvány tartalmáról, és nem is ad rá garanciát, továbbá
kifejezetten visszautasítja, hogy egy meghatározott célra való alkalmasságra vagy eladhatóságra
vonatkozó garanciát nyújtana.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított helyen. A
sorozatszám és a modell száma a számítógépre ragasztott címkén található. A számítógéppel kapcsolatos
minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a modellszámot és a vásárlásra vonatkozó
adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban vagy
eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer LCD monitor felhasználói útmutató
Típusszám:_____________________________________
Sorozatszám: ___________________________________
Vásárlás időpontja:_______________________________
Vásárlás helye:__________________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit vagy
védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
Fontos tudnivalók az LCD-monitorokkal
kapcsolatban
•
A fénycsöves világítás jellegéből fakadóan a képernyő vibrálhat az üzembe
helyezést követően. Kapcsolja ki az Üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be, hogy
meggyőződjön, eltűnt a vibrálás.
•
Az asztalhoz felhasznált háttértől függően kissé egyenetlen lehet a képernyő fényereje.
•
Az LCD-képernyő tényleges képpontjainak száma 99,99% vagy annál nagyobb érték.
Tartalmazhat 0,01% vagy kevesebb arányban foltokat, illetve hiányzó vagy állandóan
világító képpontot.
•
Az LCD-monitor működési jellemzői miatt, ha ugyanazt a képet jeleníti meg órákig,
annak utóképe a képernyőn maradhat, miután új képre vált. Ilyen esetben a képernyő
lassan helyreáll a kép váltásával, vagy ha néhány óráig kikapcsolva hagyják az
Üzemkapcsolót.
Magyar
A következő jelenségek normálisak LCD-monitor esetében, és nem a meghibásodás jelei.
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Biztonsági óvintézkedések
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot, később
szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden figyelmeztetésnek és
utasításnak.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást:
•
A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
•
A kijelzőt és a váz elejét, illetve oldalát puha kendővel törölje le.
Az eszköz csatlakoztatása/leválasztása
Kövesse az alábbi útmutatást az LCD-monitor tápfeszültség forráshoz történő csatlakoztatása
és leválasztása során:
•
Győződjön meg arról, hogy a monitor a talpához van rögzítve, mielőtt a hálózati
tápkábelt a konnektorhoz csatlakoztatná.
•
Győződjön meg arról, hogy mind az LCD-monitor, mind a számítógép ki vannak
kapcsolva, mielőtt kábelt csatlakoztat, vagy kihúzza a tápkábelt.
•
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az összes
tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
iii
Hozzáférés
Magyar
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen elérhető
és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha áramtalanítani
kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a konnektorból.
Biztonságos zenehallgatás
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán, kényelmes hangerőn és torzítás nélkül
nem hallja a zenét.
•
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
•
Korlátozza a nagy hangerő melletti zenehallgatás idejét.
•
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
•
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Figyelmeztetések
•
A terméket ne használja víz közelében.
•
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék leesik,
akkor súlyosan károsodhat.
•
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése érdekében,
hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem szabad elzárni vagy
letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy a terméket ágyra, heverőre,
takaróra vagy hasonló felületre helyezzük. Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé
vagy mellé helyezni, vagy beépíteni, hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül, mivel
veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és rövidzárlatot okozhatnak,
ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne öntsön folyadékot a termékre vagy
annak belsejébe.
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
•
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett környezetben, ami
váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a belső alkatrészeket.
A hálózati feszültség használata
iv
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha nem
biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi
elektromos szolgáltatóhoz.
•
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
•
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a hosszabbítóhoz
csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem haladja-e meg a hosszabbító
kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze, hogy a konnektorhoz csatlakoztatott
összes berendezés áramfelvétele nem haladja-e meg a biztosíték névleges
teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok eszköz
csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja meg a mellékkör
névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót használnak, az áramfelvétel
nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti áramfelvételének 80%-át.
•
A termék hálózati tápkábelét hárompólusú földelt dugóval látták el. Ez a dugó csak
megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a fali konnektor
megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a tápkábel dugóját. Ne dugja a dugót nem
földelt hálózati csatlakozóba. További információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Magyar
•
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző.
Nem megfelelően földelt konnektor használata áramütést
és/vagy sérülést okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar
megfelelő kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő
elektromos eszközök okoznak, és ami befolyásolja a termék
teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az alábbi
követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező,
SPT-2 típusú, névleges áramerősség 7 A, feszültség minimum 125 V, VDE vagy hasonló
jóváhagyással, 4,5 méter maximális hosszúsággal.
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát. Bízza az
összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett munkatársaihoz,
ha:
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
•
Folyadék ömlött a termékbe
•
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
•
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
•
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
•
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az összes
használati utasítást
v
Magyar
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe,
hogy a terméket helyreállítsa.
Robbanásveszélyes környezet
Kapcsolja ki az eszközt robbanásveszélyes légkörű területen, és tartsa be a területen
kihelyezett feliratok és utasítások útmutatását. Robbanásveszélyes légkörű területen
általában gépkocsija motorjának kikapcsolására is utasítják. Az ilyen területen keltett szikrák
robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami sérüléshez vagy akár halálhoz vezethet. Kapcsolja ki
az eszközt üzemanyagtöltő állomásokon, pl. benzinkutaknál. Tartsa be a rádió-berendezések
használatára vonatkozó korlátozásokat üzemanyag-lerakatok, tároló és elosztó területek,
vegyi üzemek területén, illetve ahol robbantást végeznek. A robbanásveszélyes légkörű
területeket gyakran, de nem mindig egyértelműen megjelölik. Ilyenek például a hajók alsó
fedélzete, vegyi átrakó vagy tároló létesítmények, cseppfolyósított földgázt (pl. propánt
vagy butánt) használó járművek, és olyan területek, amelyek légköre vegyi anyagokat, vagy
részecskéket, pl. gabonát, port vagy fémport tartalmaz.
További biztonsági információ
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol kisgyerekektől.
Informatikai berendezések újrahasznosítására
vonatkozó információk
Az Acer elkötelezett a környezet védelme mellett és a kiselejtezett berendezések
újrahasznosítását – visszanyerés és ártalmatlanítás formájában – a cég egyik legfontosabb
feladatának tekinti a környezetre gyakorolt terhelés minimálisra csökkentése érdekében.
Az Acer munkatársaiként tisztában vagyunk azzal, milyen hatást gyakorol vállalkozásunk a
környezetre és azon dolgozunk, hogy a legjobban működő termékeket azonosítsuk és állítsuk
elő, hogy minimálisra csökkentsük termékeink hatását környezetünkre.
Amennyiben az újrahasznosítással kapcsolatban további információkra, illetve segítségre van
szüksége, kérjük látogassa meg a következő weboldalakat:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability
További információkért termékeinkkel, illetve azok szolgáltatásaival és előnyeivel
kapcsolatban kérjük, látogassa meg honlapunkat a www.acer-group.com címen.
vi
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését illetően
Magyar
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági szeméttárolóba.
A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető legnagyobb fokú védelme
érdekében kérjük, hasznosítsa újra. Az elektromos és elektronikus hulladékok (Waste from
Electrical and Electronics Equipment, WEEE) kezelésével kapcsolatos szabályokról a
http://www.acer-group.com/public/Sustainability címen talál információkat.
Tudnivaló az LCD-monitor pixeleiről
Az LCD egységet nagypontosságú gyártási eljárásokkal készítik. Ennek ellenére előfordulhat,
hogy egyes pixelek (képpontok) nem megfelelően világosodnak ki, vagy fekete, illetve piros
pontként jelennek meg. Ennek nincsen hatása a tárolt képre, és nem jelent meghibásodást
A terméket energiagazdálkodásra felkészítve szállították:
•
A képernyő alvó módjának bekapcsolása 15 percnyi tétlenség után.
•
A számítógép alvó módjának bekapcsolása 30 percnyi tétlenség után.
•
A számítógép felébresztése alvó üzemmódból az üzemkapcsoló gomb
megnyomásával.
Tippek és tájékoztatás a kényelmes használathoz
Előfordulhat, hogy a számítógép felhasználói hosszú használat után szemmegerőltetésre és
fejfájásra panaszkodnak. A felhasználók fizikai sérülésnek is ki vannak téve, ha hosszú órákig
a számítógép előtt dolgoznak. A hosszú munkaidő, rossz tartás, helytelen munkaszokások,
stressz, nem megfelelő munkakörülmények, egészségi állapot és egyéb tényezők nagyban
növelik a fizikai sérülés kockázatát.
A számítógép nem megfelelő módon történő használata kéztőcsatorna szindróma,
ínhüvelygyulladás, tenoszinovítisz vagy más mozgásszervi megbetegedés kialakulásához
vezethet. A következő tünetek jelenhetnek meg a kézben, csuklóban, karokban, vállakban,
nyakban vagy háton:
vii
Magyar
•
zsibbadtság vagy égő, bizsergető érzés
•
fájdalom vagy érzékenység
•
fájdalom, duzzanat vagy lüktetés
•
merevség, kötöttség
•
hideg érzés vagy gyengeség
Ha a fenti tünetek közül bármelyik jelentkezne, illetve visszatérő vagy el nem múló
kényelmetlenséget és/vagy fájdalmat tapasztal a számítógép használatával összefüggésben,
azonnal keresse fel szakorvosát, és tájékoztassa cége egészségügyi és munkabiztonsági
részlegét.
A következő fejezet tanácsokat ad a kényelmes számítógép-használathoz.
A kényelmes tartás
A kényelmes tartást úgy találhatja meg, ha beállítja a monitor megtekintési szögét,
feltámasztja lábát, vagy megemeli a szék ülőmagasságát a maximális kényelem érdekében.
Vegye figyelembe a következőket:
•
ne maradjon túl sokáig ugyanabban a tartásban
•
ne görnyedjen előre és/vagy hajoljon hátra
•
rendszeres időközönként álljon fel, és sétálgasson, hogy lábizmait kilazítsa
Látása gondozása
A monitor hosszantartó nézése, a nem megfelelő szemüveg vagy kontaktlencse viselése, a
tükröződés, a helyiség túlzott megvilágítása, a gyengén fókuszált képernyő, a rendkívül kicsi
betűtípus és az alacsony kontrasztú megjelenítők mind megerőltethetik a szemét. Az alábbi
fejezet tanácsokat ad a szemmegerőltetés elkerülésével kapcsolatban.
Szemek
viii
•
Gyakran pihentesse a szemét.
•
Adjon szemének pihenőt azáltal, hogy eltekint a monitorról és távoli pontra összpontosít.
•
Gyakran pislogjon, nehogy kiszáradjon a szeme.
•
Tartsa tisztán a megjelenítőt.
•
A fejét tartsa a kijelző felső szélénél magasabban, hogy lefelé nézzen, amikor a
megjelenítő közepére tekint.
•
Állítsa a képernyő fényerejét és/vagy kontrasztját kényelmes szintre a szöveg jobb
olvashatósága és a tisztábban látható grafika érdekében.
•
Szüntesse meg visszatükröződést a következőkkel:
•
Úgy helyezze el a kijelzőt, hogy oldala ablak vagy fényforrás felé nézzen
•
Csökkentse minimálisra a helyiség megvilágítását függöny, reluxa vagy árnyékoló
használatával
•
Használjon asztali lámpát
•
Módosítsa a megjelenítő megtekintési szöget
•
Használjon monitorszűrőt
•
Használjon fényellenzőt, pl. a monitor tetejére helyezett kartonlapot
•
Ne állítsa a megjelenítőt kényelmetlen szögbe.
•
Ne nézzen hosszú ideig erős fényforrásba, pl. nyitott ablakon keresztül.
Magyar
Kijelző
Jó munkagyakorlat kialakítása
Alakítson ki jó munkagyakorlatot, hogy számítógépének használata pihentető és termelékeny
legyen:
•
Rendszeres időközönként és gyakran tartson rövid pihenőt.
•
Végezzen nyújtózkodó gyakorlatokat.
•
Lehetőség szerint gyakran menje ki a friss levegőre.
•
Rendszeresen tornázzon és óvja egészségét.
ix
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru.jan@acer.com
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepe t, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Declare under our own responsibility that the product:
Product:
LCD Monitor
Trade Name:
Acer
Model Number:
ED322Q
ED322Q xxxxxx;
SKU Number:
(“x” = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)
We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in
conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized
standards and/or other relevant standards have been applied:
EMC Directive: 2014/30/EU
EN 55022:2010+AC:2011 Class B
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A2:2009 Class D
EN 61000-3-3:2013
LVD Directive: 2014/35/EU
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
RoHS Directive: 2011/65/EU
EN 50581:2012
ErP Directive: 2009/125/EC
Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011
Year to begin affixing CE marking: 2016.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
19/09/2016
Date
Acer America Corporation
333 West San Carlos St., San Jose
Suite 1500
CA 95110, U. S. A.
Tel : 254-298-4000
Fax : 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
LCD Monitor
Model Number:
ED322Q
SKU Number:
ED322Q
xxxxxx (“x” = 0~9, a ~ z, or
A ~ Z)
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500 San Jose, CA
95110 U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Magyar
Külön megjegyzések az LCD monitorokra vonatkozóan
iii
Biztonsági és a kényelmes használattal kapcsolatos információk iii
iii
Biztonsági utasítások
A monitor tisztítása
iii
A készülék csatlakoztatása/leválasztása
iii
Hozzáférhetőség
iv
Biztonságos hallgatás
iv
Figyelmeztetések
iv
Az elektromos energia használata
iv
A készülék szervizelése
v
Robbanásveszélyes környezetek
vi
További biztonsági információk
vi
Informatikai berendezések újrahasznosítására vonatkozó
információ
vi
Á rtalmatlanítási tudnivalók
vii
Tudnivalók az LCD kijelző képpontjairól
vii
A kényelmes használattal kapcsolatos tanácsok és információk vii
Megfelelőségi nyilatkozat
Szövetségi Távközlési Bizottság
Megfelelőségi nyilatkozat
Kicsomagolás
A talp felszerelése/eltávolítása
A kijelző pozíciójának beállítása
A tápkábel csatlakoztatása
Energiatakarékos
Display Data Channel (DDC)
Csatlakozólábak hozzárendelése
Szabványos idődiagram
Ü zembe helyezés
Felhasználói vezérlés
A parancsikon menü használata
Az OSD menük használata
Képbeállítások
Képbeállítás
OSD beáll
Egyéb beállítások
Információ menü
Hibaelhárítás
VGA mód
DVI mód
HDMI mód
1
2
3
3
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
14
15
15
Kicsomagolás
LCD-monitor
Gyors üzembe helyezési
útmutató
D-sub kábel
DVI-kábel (opcionális)
HDMI cable (Option)
Magyar
A termék kicsomagolása közben kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbi tételek közül semelyik
sem hiányzik, és őrizze meg a csomagolóanyagot ara az esetre, ha a jövőben szállítania kell
a monitort.
Adapter
Hálózati (AC) tápkábel
Audio cable (Optional)
1
A TALP FELSZERELÉSE
Magyar
Megjegyzés: A monitor felszerelési a talpra
1.1
Vegye ki a csomagolásból a monitortartót, és helyezze egy sima felületre.
1.2
Vegye ki a csomagolásból a monitort.
1.3
Igazítsa a monitortartót a talp aljához, kézzel húzza meg a szorítócsavart, és rögzítse a tartót.
Eltávolítás: A talp eltávolításához kövesse az összeszerelés lépéseit fordított sorrendben.
A KÉPERNYŐ HELYZETÉNEK BEÁLLÍTÁSA
Az optimális látószög beállítása érdekében beállíthatja a monitor dőlésszögét úgy, hogy
az alábbi ábra szerinti módon mindkét kezével megfogja a monitor szélét. A monitor 10
fokkal felfelé, illetve 5 fokkal lefelé dönthető.
2
•
Először győződjön meg arról, hogy a területhez megfelelő típusú hálózati tápkábelt
használ.
•
A monitor univerzális tápegységgel rendelkezik, amely 100/120 V~ és 220/240 V ~
feszültségű területen egyaránt lehetővé teszi a használatát. Nem szükséges átállítani a
készüléket.
•
Csatlakoztassa a hálózati tápkábel dugóját a monitor tápcsatlakozójához, a másikat
pedig egy megfelelő konnektorhoz.
•
120 V~ feszültséget használó készülék esetében:
UL-listán szereplő, SVT típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek névleges
áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 125 V.
•
220/240 V~ feszültséget használó készülék esetében:
Használjon H05VV-F típusú vezetékből és dugóból álló készletet, amelynek névleges
áramerőssége 10 A, minimális feszültsége 250 V. A készlet rendelkezzen az üzembe
helyezés országára vonatkozó biztonsági jóváhagyással.
Magyar
A hálózati tápkábel csatlakoztatása
Energiatakarékosság
A monitort a kijelzővezérlő vezérlőjele kapcsolja „energiatakarékos” módba, és ezt az
áram LED vibrálása jelzi.
Mód
Be
Energiatakarékos
LED lámpa
Kék
Vibrálás
Az energiatakarékos állapot fennmarad, amíg vezérlőjelet nem érzékel, illetve a billentyűzetet
vagy egeret nem működtetik. A készenléti állásból a visszakapcsolás körülbelül 3
másodpercig tart.
Display Data Channel (DDC)
Az üzembe helyezés további leegyszerűsítése érdekében, a monitor Plug and Play
képességekkel is rendelkezik, amelyet kihasználhat, ha az Ön rendszer is támogatja a DDC
protokollt. A DDC (Display Data Channel) egy kommunikációs protokoll, amelyen keresztül
a monitor automatikusan közli a gazdarendszerrel, milyen képességekkel rendelkezik, pl.
támogatott felbontások és a megfelelő időzítések. A monitor támogatja a DDC2B szabványt.
3
Magyar
Csatlakozó érintkezőkiosztása
1
5
10
6
11
15
15 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
4
Érintkező
száma
1
2
3
4
5
6
7
Leírás
8
B-föld
Vörös
Zöld
Kék
Monitor földelés
DDC-vissza
R-föld
G-föld
Érintkező
száma
9
10
11
12
13
14
15
Leírás
+5 V
Logikai földelés
Monitor földelés
DDC soros adat
V-szinkr.
F-szinkr.
DDC soros időzítés
Magyar
24 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
Érintkező
száma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Leírás
Érintkező
száma
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
TMDS adatok 2TMDS adatok 2+
TMDS adat 2/4 árnyékolás
NC
NC
DDC időzítés
DDC adatok
NC
TMDS adatok 1TMDS adatok 1+
TMDS adat 1/3 Árnyékolás
NC
Leírás
NC
+5 V táp
Föld (vissza +5V vszinkr.fszinkr.)
Hot-plug érzékelés
TMDS adatok 0TMDS adatok 0+
TMDS adat 0/5 Árnyékolás
NC
NC
TMDS időzítés árnyékolás
TMDS időzítés +
DDC TMDS időzítés -
19 1715 13 11 9 7 5 3 1
18 16 1412 10 8 6 4 2
19 érintkezős jelkábel színes megjelenítőhöz
Érintkező
száma
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
Leírás
TMDS Adat2+
TMDS Adat2TMDS Adat1 árnyékolás
TMDS Adat0+
TMDS Adat0TMDS Időzítés árnyékolás
CEC
SCL
DDC/CEC földelés
Hot Plug érzékelés
Érintkező
száma
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Leírás
TMDS Adat2 árnyékolás
TMDS Adat1+
TMDS Adat1TMDS Adat0 árnyékolás
TMDS Időzítés +
TMDS Időzítés Fenntartva (Nincs összeköttetés az
eszközön)
SDA
+5 V táp
5
Gyári időzítési táblázat
Magyar
Mód
6
Felbontás
1
VGA
640x480
60
Hz
2
MAC
640x480
66,66
Hz
3
VESA
720x400
70
Hz
4
SVGA
800x600
56
Hz
5
SVGA
800x600
60
Hz
6
XGA
1024x768
60
Hz
7
XGA
1024x768
70
Hz
8
VESA
1152x864
75
Hz
9
SXGA
1280x1024
60
Hz
10
VESA
1280x720
60
Hz
11
WXGA
1280x800
60
Hz
12
WXGA+
1440x900
60
Hz
13
WSXGA+
1680x1050
60
Hz
14
FHD
1920x1080
60
Hz
Telepítés
A monitor üzembe helyezéséhez kérjük, végezze el az alábbi lépéseket:
Magyar
Lépések
1 Csatlakoztassa a videó jelkábelt
a
Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
b
Csatlakoztassa VGA videokábelt a számítógéphez.
c
Csatlakoztassa a digitális kábelt (kizárólag kettős bemenettel rendelkező típusnál).
(1)
Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak kapcsolva.
(2)
Csatlakoztassa a 24 érintkezős DVI kábel egyik végét a monitor hátuljához, a
másikat pedig a számítógép portjához.
(3)
HDMI-kábel (opcionális, Csak a HDMI-bemenettel rendelkező típus esetében)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI van kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a számítógéphez.
2 Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt.
Csatlakoztassa a tápkábelt a monitorhoz, majd egy megfelelően földelt konnektorhoz.
3 Opcionális: kösse össze az LCD-monitor hangbemeneti aljzatát (AUDIO IN) és a
számítógép vonalszintű kimeneti csatlakozóját a hangkábellel.
4 Kapcsolja be a monitort és a számítógépet.
Először a monitort kapcsolja be, majd a számítógépet. Igen fontos betartani ezt a
sorrendet.
5 Ha a monitor ezek után sem működik megfelelően, a probléma megállapítása érdekében
olvassa el a hibaelhárításra vonatkozó részt.
AUDIO OUT
AUDIO IN
VGA
Adapter
DVI-IN
HDMI
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
7
Magyar
Sz.
Elem
Leírás
1
Bekapcsológomb
A monitor be- és kikapcsolása.
A kék fény jelzi, hogy be van kapcsolva. A villogó kék fény a
készenléti/energiatakarékos módot jelzi.
2
< / > gomb
Nyomja meg < / > gombot a kívánt funkcióra való lépésre, majd nyomja
meg a Menü gombot az adott funkciót kiválasztásához. Nyomja meg a
< / > gombot az aktuális funkció beállításainak módosításához.
3
Menü/Enter gomb
Nyomja meg az OSD menü megtekintéséhez. Nyomja meg újra az OSD
menüben való kiválasztásba való belépéshez.
4
Auto/kilépés gomb
8

Amikor az OSD menü aktív, nyomja meg a gombot az OSD menüből
való kilépéshez.

Amikor az OSD menü nem aktív, nyomja meg a gombot két
másodpercig, hogy aktiválja az Auto Adjustment function lehetőséget,
és a monitor automatikusan optimalizálni fogja a kijelző helyzetét, a
fókuszt és a kijelző óráját.
Magyar
Az OSD menük használata
Megjegyzés: Az alábbi ismertető csak általános útmutatásként szolgál. A tényleges
termékspecifikációk változhatnak.
Képbeállítások
/
Cél:
Beállíthatja a kép paramétereit azzal, hogy átvált a képmódok között, és beállíthatja a kontraszt, a fényerő, a
színhőmérséklet értékeit, választhatja az automatikus beállítást és a színbeállítást.
Lépések:
1.
2.
3.
Nyomja meg a Menü gombot a főmenü felületére való belépéshez.
Nyomja meg a MENÜ gombot a kívánt beállításba való belépéshez.
Nyomja meg a ◄ vagy ► gombot az érték módosításához. Ez a kontraszt, a fényerő, a színhőmérséklet és
más paraméterek beállítására vonatkozik.
9
Magyar
Az OSD menük használata
Képbeállítás
Cél:
Ha a bemeneti forrásként a VGA-t választja, akkor a VGA paramétereket állíthatja be. Ez a VGA vízszintes (H)
pozíciójának, függőleges (V) pozíciójának, órajelének és fázisának beállítására szolgál.
Lépések:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nyomja meg a Menü gombot a főmenü felületére való belépéshez.
Nyomja meg a ◄ gombot a VGA paraméter-beállítások felületére való belépéshez. (Kiválaszthatja az Auto
Adjust beállítást és megnyomhatja a ◄ vagy ► gombot a VGA paraméterek automatikus beállításához,
vagy beállíthatja manuálisan is.)
Válassza ki a H Position (vízszintes pozíciót), és a beállításhoz nyomja meg a ◄ vagy ► gombot.
Válassza ki a V Position (függőleges pozíciót), és a beállításhoz nyomja meg a ◄ vagy ► gombot.
Válassza ki a Clock elemet, és a beállításhoz nyomja meg a ◄ vagy ► gombot.
Válassza ki a Phase elemet, és a beállításhoz nyomja meg a ◄ vagy ► gombot.
/
/
10
Magyar
OSD beáll
Cél:
Beállíthatja a menü nyelvét, a pozíciót és az OSD megjelenítési időtartamát.
Lépések:
1. Nyomja meg a MENÜ gombot a főmenü felületére való belépéshez.
2. Nyomja meg kétszer a ◄ gombot, majd nyomja meg a MENÜ gombot a 【Language】 felületre való
belépéshez, majd a kívánt nyelv kiválasztásához nyomja meg a ◄ vagy ► gombot.
3. Válassza az OSD H.Pos/OSD V.Pos lehetőséget, hogy beállítsa az OSD menü pozícióját a ◄ vagy ►
gombokkal.
4. Válassza az OSD Timer elemet, hogy beállítsa az OSD menü megjelenítési időtartamát a ◄ vagy ►
gombbal: 5 mp ~ 60 mp.
5. Válassza a Transparency elemet, hogy beállítsa az OSD menü áttetszőségét a ◄ vagy ► gombbal.
6. Nyomja meg az AUTO gombot, hogy a beállítás végeztével visszatérjen a főmenübe.
11
Magyar
Egyéb beállítások
Figyelem: A „Blue Light Filter” funkció az OSD menü következő oldalán található.
Cél:
Beállíthatja a Mode, Signal Source, Aspect Ratio, DCR, Over Drive, Blue Light Filter elemet.
Lépések:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
12
Nyomja meg a MENÜ gombot a főmenü felületére való belépéshez.
Nyomja
/ meg háromszor a ◄ gombot, majd nyomja meg a MENÜ gombot a Mode felületre való
belépéshez, majd a kívánt PC/GAME/MOVIE (azaz számítógép/játék/film) módra való átváltáshoz
nyomja meg a ◄ vagy ► gombot.
Nyomja meg a ◄ vagy ► gombot, hogy a Signal Source lehetőséget átváltsa VGA és DVI között.
Nyomja meg a ◄ vagy ► gombot, hogy az Aspect Ratio lehetőséget átváltsa 16:9/AUTO/4:3 között.
Nyomja meg a ◄ vagy ► gombot, hogy a DCR lehetőséget átváltsa Be/Ki között.
Nyomja meg a ◄ vagy ► gombot, hogy az Over Drive-ot be-/kikapcsolja.
Nyomja meg a ◄ vagy ► gombot, hogy beállítsa a „Blue Light Filter” értékét 0 és 100 között.
Nyomja meg a Menü gombot, hogy a beállítás végeztével visszatérjen a főmenübe.
Magyar
Információ menü
Cél:
Visszaállíthatja az alapértelmezett gyári beállításokat.
Lépések:
1.
2.
Nyomja meg a MENÜ gombot a főmenü felületére való belépéshez.
Nyomja meg négyszer a ◄ gombot, majd nyomja meg a MENÜ gombot, hogy visszaállítsa
az alapértelmezett gyári beállításokat.
13
Hibaelhárítás
Magyar
Mielőtt az LCD-monitort szervizbe küldené, kérjük ellenőrizze az alábbi hibaelhárító listát,
hátha saját maga is meg tudja oldani az esetleges problémákat.
VGA mód
Probléma
Nincs kép
LED állapot
Elhárítás
Kék
Az OSD segítségével állítsa a fényerőt
és a kontrasztot maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
Ki
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően történt-e
a hálózati tápkábel csatlakoztatása a
monitorhoz.
Vibrálás
Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a
videó jelkábel a monitor hátuljához.
Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e
kapcsolva és hogy energiatakarékos/
készenléti módban van-e.
Labilis kép
Kék
Ellenőrizze, hogy a grafikus kártya és a
monitor specifikációi egyeznek-e. Lehet,
hogy ennek hiánya miatt nem egyezik a
jelfrekvencia.
Rendellenes kép
Nincs kép, a kép
nincs középen, túl
kicsi vagy túl nagy a
képernyőn.
Az OSD menü segítségével állítsa be a nem
szabványos jel fókusz, időzítés, V. helyzet és
F. helyzet értékeit.
Ellenőrizze a számítógép megjelenítési
beállításait. Ha nincs kép, válasszon másik
felbontást vagy függőleges képfrissítést.
Várjon néhány másodpercig a képméret
beállítását követően, mielőtt kicserélné vagy
kihúzná a jelkábelt, illetve kikapcsolná a
monitort.
14
DVI mód
LED állapot
Elhárítás
Kék
Az OSD segítségével állítsa a fényerőt
és a kontrasztot maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
Ki
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Magyar
Probléma
Nincs kép
Ellenőrizze, hogy megfelelően történt-e a hálózati
tápkábel csatlakoztatása a monitorhoz.
Vibrálás
Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a
videó jelkábel a monitor hátuljához.
Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e
kapcsolva és hogy energiatakarékos/készenléti
módban van-e.
HDMI-mód
Probléma
Nincs kép
LED állapot
Elhárítás
Kék
Az OSD segítségével állítsa a fényerőt
és a kontrasztot maximális értékre, vagy
alaphelyzetbe.
Ki
Ellenőrizze az üzemkapcsolót.
Ellenőrizze, hogy megfelelően történt-e a hálózati
tápkábel csatlakoztatása a monitorhoz.
Vibrálás
Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a
videó jelkábel a monitor hátuljához.
Ellenőrizze, hogy a számítógép be van-e
kapcsolva és hogy energiatakarékos/készenléti
módban van-e.
15
Download PDF

advertising