Acer | SA230 | Acer SA230 Quick Start Guide

Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)
Fontos biztonsági utasítások
Olvassaelfigyelmesenazalábbiutasításokat.
1. Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása: Győződjön meg arról, hogy az Ön monitorjának elektromos tápellátása megfelel az Ön tar
• Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
• Permetezzenoldószertnemtartalmazótisztítóoldatotegykendőre,ésóvatosantöröljeleaképernyőfelületét.
Magyar
• SOHA NE PERMETEZZEN VAGY ÖNTSÖN SEMMILYEN FOLYADÉKOT KÖZVETLENÜL A KÉPERNYŐRE VAGY A TARTÓRA.
• NE HASZNÁLJON SEMMILYEN AMMÓNIA VAGY ALKOHOL ALAPÚ TISZTÍTÓT AZ LCD KIJELZŐN VAGY A TARTÓN.
2.
3.
4.
5.
6.
• Az Acer nem fog felelősséget vállalni semmilyen ammónia vagy alkohol alapú tisztítószer használatából eredő kárért.
NehelyezzeelazLCD-monitortablakközelében.Netegyekiamonitorteső,nedvességvagynapfényhatásának.
Súlyosan megrongálódhat.
NenyomjamegazLCD-képernyőt.Atúlzottnyomásakijelzőpanelmaradandómeghibásodásátokozhatja.
Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak képzett
szakember végezhet.
AzLCD-monitortbeltérben,-20°Cés60°C(-4°és140°F)közötttárolja.Afentitartományonkívültörténőtárolás
maradandó károsodást okozhat az LCD-monitorban.
Azonnalhúzzakiamonitortápcsatlakozójátéslépjenkapcsolatbaegyszakképzettszerelővelazalábbiesetekben:
• A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
• FolyadékömlöttazLCD-monitorra,vagykitettékazesőhatásának.
• Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.
A csomag tartalma
LCD-monitor
Gyors üzembe
helyezési útmutató
VGA-kábel
Hálózati
adapter
Hálózati (AC) HDMI-kábel
tápkábel
(opcionális)
DVI-kábel
(opcionális)
Audió kábel
(opcionális)
A monitortalp állítása
1.
Óvatosan vegye ki a monitort a csomagolásából.
2.
3.
Húzzakiteljesenamonitortalpát,hogyamonitortfüggőlegeshelyzetbenstabilfelületrehelyezhesse.
Rögzítseamonitortalpátafehércsavarokelfordításával(atalpaljántalálhatók)azintegráltfülekkelvagyegymegfelelő
éremmel.
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1.
2.
3.
4.
5.
Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép hálózati tápkábelét.
Csatlakoztassa a jelkábel egyik végét a monitor VGA és/vagy DVI-D és/
vagyHDMIsatlakozójához,majdamásikvégétaszámítógépgrafikus
kártyájának VGA és/vagy DVI-D (opcionális) és/vagy HDMI (opcionális)
csatlakozójához.Eztkövetőenszorítsamegajelkábelcsatlakozójának
csavarjait.
Csatlakoztassa az adapter egyik végét a monitorhoz, majd a másik
végétegymegfelelőenföldeltAChálózatialjzatba.
Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugóját egy
közeli konnektorba.
Csatlakoztassa az audio kábelt (Opcionális).
Csatlakoztassa az audió kábelt a monitor audió csatlakozójához.
Megjegyzés: Audió kimenet csak az audió kimenetes modelleknél van.
Kérjük, tekintse meg a felhasználói útmutatót a részletes utasításokért.
Vezérlőpulton található kezelőszervek
Sz.
Elem
Leírás
1
Bekapcsoló
gomb /
visszajelző
Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a
bekapcsolt állapotot jelzi. A villogó kék a készenléti/
energiatakarékos üzemmódot jelzi.
2
< / > gomb
Nyomja meg a < / > gombot a kívánt funkció
megkereséséhez, illetve az aktuális funkció
beállításainak módosításához.
3
Menü / Enter
gomb
Nyomja meg, hogy megnyissa az OSD menüt.
Nyomja meg újra, hogy belépjen az OSD menü
tételei közé.
4
Auto. / Kilépés • Ha az OSD menü aktív, nyomja meg ezt a
gomb
gombot,hogykilépjenazOSDmenüből.
• Ha az OSD menü ki van kapcsolva, nyomja meg
a gombot, hogy aktiválja az Automatikus beállítás
funkciót.
5
Empowering
gomb
Nyomja meg ezt a gombot, hogy megnyissa az
Acer eColor Management OSD-t és elérje a jelenet
módokat.
Hatósági és biztonsági tudnivalók
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy teljesíti a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeket
azFCCSzabályzat15.fejezeteszerint.Ehatárértékekúgyvannaktervezve,hogylakásbantörténőtelepítésesetén
megfelelővédelmetnyújtsanakakárosinterferenciaellen.Ezaberendezésrádiófrekvenciásenergiáthozlétre,hasznosít
éssugározhat,éshanemajelenutasításbanelőírtmódontörténikatelepítése,károsinterferenciátokozhatarádióhullámú
kommunikációban.Azonbanelőfordulhat,hogyinterferencialépfeladotttelepítéseseténis.Haaberendezéskáros
interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, amely a készülék ki- és bekapcsolásával határozható meg, akkor a
felhasználókötelessége,hogymegkíséreljeazinterferenciakiküszöbölésétazalábbilehetőségekközülegyvagytöbb
alkalmazásával:
• Irányítsamásfelévagyhelyezzeátavevőantennát.
• Növeljeatávolságotazeszközésavevőkészülékközött.
• Azeszköztmásáramkörhözkapcsolódófalidugaszolóaljzatbacsatlakoztassa,mintamelyhezavevőkészülék
csatlakozik.
• Kérjensegítségetkereskedőjétőlvagygyakorlottrádió/televíziószakembertől.
CE megfelelőségi nyilatkozat
AzAcerInc.ezútonkijelenti,hogyezazLCD-monitormegfelela2014/30/EU EMCzavartűrésiirányelv,a2014/35/EU
kisfeszültségűirányelvésa2011/65/EURoHSirányelvalapvetőkövetelményeinekésegyébvonatkozórendelkezéseinek,
valamint az energia vonatkozású termékek ökológiai tervezési követelményeinek felállításáról szóló keretrendszer
létrehozásával kapcsolatos 2009/125/EK irányelvnek.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel történik az EMC-re vonatkozó
előírásoknakvalómegfelelésérdekében.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad ehhez a berendezéshez
csatlakoztatni,amelyekaBosztályúeszközökreelőírthatárértékeknekmegfelelnek.Ahatárértékekneknemmegfelelő
perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal Communications
Commission(SzövetségiTávközlésiBizottság)általbiztosítottjogát,hogyeztaterméketműködtesse.
Üzemi feltételek
AzeszközmegfelelazFCC-előírások15.fejezetébenmeghatározotthatárértékeknek.Aműködtetésnekazalábbikét
feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem
kívánatosműködéstokozózavarokatis.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak. Remarque a I’intention des utilisateurs
canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban lévő
magánháztartásokban.
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási szemétként kezelni.
EhelyettÖnrehárulafelelősség,hogyahulladékberendezéstahulladékelektromoséselektronikus
berendezésekártalmatlanításárakijelöltbegyűjtésipontonadjale.Ahulladékkáváltelektronikus
berendezéselkülönítettbegyűjtésévelésújrahasznosításávalsegítmegőrizniatermészetierőforrásokat
ésbiztosítja,hogyazegészségetésakörnyezetetvédőmódonhasznosítjákújra.Továbbitájékoztatásért
abegyűjtőketésatermékújrahasznosításátilletőenkérjük,lépjenkapcsolatbaahelyiönkormányzattal,
akommunálishulladékkezelővelvagyazzalazüzlettel,aholaterméketmegvásárolta.
A monitor megrongálódásának elkerülése érdekében ne emelje fel a monitort
a talpánál fogva.
Magyar
FCC felhívások
Download PDF

advertising