Acer | ET221Q | Acer ET221Q Quick Start Guide

Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)
Fontos biztonsági utasítások
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása:
•
Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
•
Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyő felületét.
Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény hatásának. Súlyosan
megrongálódhat.
Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak képzett szakember
végezhet.
Az LCD-monitort beltérben, -20 °C és 60 °C (-4° és 140 °F) között tárolja. A fenti tartományon kívül történő tárolás maradandó
károsodást okozhat az LCD-monitorban.
Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi esetekben:
•
A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
•
Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitették az eső hatásának.
•
Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.
A talp felszerelése
1.
2.
3.
4.
Vegye ki a monitort a csomagolásból.
Illessze az állványt a talpra. (csak bizonyos típusok esetében)
Fordítsa el az óramutató járásával megegyez ő irányba, hogy a helyére rögzítse. Győződjön meg arról, hogy a talp megfelelően
rögzült az állványon. (csak bizonyos típusok esetében)
Rögzítse a talpat az állványra a csavar elfordításával, a beépített pecek vagy egy pénzérme segítségével. (csak bizonyos
típusok esetében)
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1.
2.
3.
4.
5.
Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép hálózati
tápkábelét.
Csatlakoztassa a jelkábel egyik végét a monitor hátulján lévő
VGA és/vagy DVI-D (opcionális) és/vagy HDMI (opcionális)
csatlakozóhoz, majd a másik végét a számítógép grafikus
kártyájának VGA és/vagy DVI-D (opcionális) és/vagy HDMI
(opcionális) csatlakozójához. Ezt követően szorítsa meg a jelkábel
csatlakozójának csavarjait.
Opcionálisan: Kösse össze az LCD-monitor hangbemeneti aljzatát
(AUDIO IN) és a számítógép vonalszintű kimeneti csatlakozóját a
hangkábellel.
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján lévő
tápcsatlakozó porthoz.
Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének dugójátegy
közeli konnektorba.
HDMI
DVI
VGA
AUDIO IN
2
1
2
3
4
5
Külső kezelőszervek
1
Funkciógomb
Nyomja meg a főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg újra a Function
(Funkció) menü következő funkciójába történő belépéshez.
Funkciógomb
Nyomja meg a főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg újra az Input
select (Bemenetválasztás) funkcióba történő belépéshez.
3
Funkciógomb
Nyomja meg a főoldal megtekintéséhez. Nyomja meg újra a Volume
adjustment (Hangerő-beállítás) funkcióba történő belépéshez.
4
Empowering
gomb
Ha a Function (Funkciók) menü aktív, nyomja meg ezt a gombot a
jelenetmód kiválasztásához.
2
Input
Magyar
Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
Magyar
5
FŐKAPCSOLÓ
FŐKAPCSOLÓ
gomb
Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt állapotot jelzi. A
sárga az energiatakarékos/készenléti üzemmódot jelzi.
Előírások és biztonsági megjegyzések
FCC-megjegyzés
A készüléket tesztelték, és az FCC-szabályzat 15. része értelmében megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó
előírásoknak. A korlátozások lakossági környezetben történő telepítéskor megbízható védelmet nyújtanak a káros interferenciával
szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és sugároz. Ha a készüléket nem a gyártó útmutatásai alapján
telepítik és használják, akkor káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.
Arra azonban nincs garancia, hogy egy adott telepítési helyzetben nem lép fel interferencia. Ha a készülék káros interferenciát okoz
a rádió- vagy televíziókészülékek vételében, amelynek tényéről a készülék ki- és bekapcsolásával győződhet meg, javasoljuk, hogy
az interferencia megszüntetése érdekében a következő lépéseket hajtsa végre:
● Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
● Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
● Csatlakoztassa egy másik aljzathoz a készüléket, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.
● Kérje a kereskedő vagy szakképzett szerelő segítségét.
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Acer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az LCD monitor megfelel az elektromágneses zavart okozó berendezésekre vonatkozó
2014/30/EU irányelv, a kisfeszültségű villamossági termékekre vonatkozó 2014/35/EU irányelv, valamint az egyes veszélyes anyagok
elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv és az energiával
kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló 2009/125/
EK irányelv alapvető és egyéb vonatkozó követelményeinek.
Megjegyzés:
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Az elektromágneses zavarokra vonatkozó előírások betartása érdekében a készüléket csak árnyékolt kábelekkel szabad más
számítástechnikai eszközökhöz csatlakoztatni.
Megjegyzés: Perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériát (bemeneti/kimeneti eszközt, terminált, nyomtatót stb.) szabad csatlakoztatni, amely megfelel
a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a
rádiós és a televíziós vételben
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal Communications
Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által a készülék működtetésére biztosított jogát.
A monitort soha ne a talpánál fogva emelje fel, nehogy megsérüljön.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzatának 15. fejezetében foglalt előírásoknak. A készülék működtetése a következő két feltételhez
kötött: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) a készüléknek minden zavart tűrnie kell, beleértve a nemkívánatos működést okozó
zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban lévő magánháztartásokban.
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási szemétként kezelni.
Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést a hulladék elektromos és elektronikus
berendezések ártalmatlanítására kijelölt begyűjtési ponton adja le. A hulladékká vált elektronikus
berendezés elkülönített begyűjtésével és újrahasznosításával segít megőrizni a természeti
erőforrásokat és biztosítja, hogy az egészséget és a környezetet védő módon hasznosítják
újra. További tájékoztatásért a begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően kérjük, lépjen
kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel vagy azzal az üzlettel, ahol a
terméket megvásárolta.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising