Acer G245H Quick Start Guide

Acer G245H Quick Start Guide
Tartsák tiszteletben a következő biztonsági irányelveket, amikor csatlakoztatják és használják a monitort:
•
Bizonyosodjanak meg, hogy a monitor névleges elektromos beállítása megfelel az Önök helyszínén
található váltóáramú hálózat feszültségével.
•
Helyezzék a monitort közel egy könnyen hozzáférhet ő elektromos aljzathoz.
•
Helyezzék a monitort szilárd felületre, és kezeljék gondosan. A képerny ő megsérülhet, amennyiben
leejtik, erősen megütik vagy éles, illetve csiszolóanyagokkal érintkezik.
•
A kijelzőt oda telepítsék, ahol alacsony a páratartalom, és minimális a por.
•
Amennyiben a tápkábel sérült, ne használja a kijelz őt. Soha ne tegyen rá semmit a tápkábelre, és
tartsa olyan helyen, ahol az emberek nem botlanak bele.
•
Soha ne helyezzen fémes tárgyakat a monitor nyílásaiba. Amennyiben ilyesmit tesz, ez áramütést
okozhat.
•
Az áramütés elkerülése érdekében, soha ne érintse meg a monitor belsejét. A monitor monitorok
házát, csak minősített szerviz-technikus nyithatja fel.
•
Amikor a tápkábelt kihúzza az aljzatból vagy a monitorból, a dugaszt húzza, ne a kábelt.
•
A monitor házán, nyílások vannak a jobb szellőzés érdekében. A túlmelegedés megelőzése érdekében,
a nyílásokat nem szabad lezárni vagy lefedni. Ne használják a kijelz őt ágyon, díványon, szőnyegen,
vagy egyéb lágy felületen. Amennyiben ilyesmit tesz, lezárja a ház alján lév ő szellőzőnyílásokat.
Amennyiben a kijelzőt könyvespolcra vagy egyéb zárt térbe helyezi, biztosítsák a kell ő szellőztetést.
•
Ne tegyék ki a monitort es ő hatásának, és ne használják vízhez közel. Amennyiben a monitor
véletlenül vizes lesz, azonnal kapcsolják ki és lépjenek kapcsolatba az illetékes forgalmazóval. Azt
javasoljuk, hogy a monitort kikapcsolt állapotban lágy, nedves ruhával tisztítsák meg.
•
Amennyiben kijelzője nem üzemel szabályosan, különösen, hogyha szokatlan hangokat hallanak vagy
szagokat éreznek, azonnal áramtalanítsák és lepjenek kapcsolatba egy illetékes forgalmazóval, vagy
szerviz-központtal.
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1. 1-1 Csatlakoztassa a videokábelt
a.Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI
vannak kapcsolva.
b.Csatlakoztassa videokábelt a számítógéphez.
1-2 Csatlakoztassa a DVI-kábel(Csak a kett ős bemenettel
rendelkező típus esetében)
a.Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI
vannak kapcsolva.
b.Csatlakoztassa a 24 érintkez ős DVI-kábel egyik végét
a monitor hátuljához, a másikat pedig a számítógép
portjához.
1-3 HDMI kábel (csak HDMI bemenettel rendelkez ő típus
esetében)
a.Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI
vannak kapcsolva.
b.Csatlakoztassa a HDMI kábelt a számítógéphez.
2. Csatlakoztassa az audió kábelt (Kizárólag Audió
bemenettel rendelkező típusnál) (opcionális)
3. Csatlakoztassa a tápkábelt
Csatlakoztassa a tápkábelt a monitorhoz, majd egy
megfelelően földelt konnektorhoz.
4. Kapcsolja BE a monitort és a számítógépet.
Először a monitort, majd a számítógépet kapcsolja BE.
Igen fontos betartani ezt a sorrendet.
5. Ha a monitor ezek után sem m űködik megfelelően, a
probléma megállapítása érdekében olvassa el a
hibaelhárításra vonatkozó részt.
1-1
1-2
1-3
3
2
3
2
1-3
1-2
1-1
Hibaelhárítási javaslatok
Nincs áram - A monitor bekapcsolási gombja nincs megfelel ő helyzetben.
Bizonyosodjanak meg, hogy a monitor tápkábele teljesen be van dugva a monitor táp portjába és az
elektromos aljzatba.
Ellenőrizzék asztali lámpa segítségével az elektromos aljzat m űködését.
Próbálják másik tápkábel használatát. Ehhez a próbálkozáshoz a számítógép tápkábelét lehet használni.
Nincs videó - A monitor bekapcsolás-jelz ője ég de nincs kép a képerny őn.
Győződjön meg arról, hogy a videó csatlakozót megfelel ően csatlakoztatta a számítógéphez.
Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva és megfelel ően működik.
Kapcsolja ki a monitort és ellen őrizze a videokábel érintkez őit. Győződjön meg arról, hogy egyik
érintkező sem görbült el.
Részletes használati utasítások
Lásd a monitorral csomagolt CD-ROM lemezen a használati útmutatót
LC D- mo n i to r Gy o r s ü z e m b e h el ye zé si ú tm u t a t ó j a
Magyarul
Biztonsági utasítások
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement