Acer | B273H | Acer B273H Quick Start Guide

Tartsák tiszteletben a következő biztonsági irányelveket, amikor csatlakoztatják és használják a monitort:
·
Bizonyosodjanak meg, hogy a monitor névleges elektromos beállítása megfelel az Önök helyszínén
található váltóáramú hálózat feszültségével.
·
Helyezzék a monitort közel egy könnyen hozzáférhet ő elektromos aljzathoz.
·
Helyezzék a monitort szilárd felületre, és kezeljék gondosan. A képerny ő megsérülhet, amennyiben
leejtik, erősen megütik vagy éles, illetve csiszolóanyagokkal érintkezik.
·
A kijelzőt oda telepítsék, ahol alacsony a páratartalom, és minimális a por.
·
Amennyiben a tápkábel sérült, ne használja a kijelz őt. Soha ne tegyen rá semmit a tápkábelre, és
tartsa olyan helyen, ahol az emberek nem botlanak bele.
·
Soha ne helyezzen fémes tárgyakat a monitor nyílásaiba. Amennyiben ilyesmit tesz, ez áramütést
okozhat.
·
Az áramütés elkerülése érdekében, soha ne érintse meg a monitor belsejét. A monitor monitorok
házát, csak minősített szerviz-technikus nyithatja fel.
·
Amikor a tápkábelt kihúzza az aljzatból vagy a monitorból, a dugaszt húzza, ne a kábelt.
·
A monitor házán, nyílások vannak a jobb szellőzés érdekében. A túlmelegedés megelőzése érdekében,
a nyílásokat nem szabad lezárni vagy lefedni. Ne használják a kijelz őt ágyon, díványon, szőnyegen,
vagy egyéb lágy felületen. Amennyiben ilyesmit tesz, lezárja a ház alján lév ő szellőzőnyílásokat.
Amennyiben a kijelzőt könyvespolcra vagy egyéb zárt térbe helyezi, biztosítsák a kell ő szellőztetést.
·
Ne tegyék ki a monitort es ő hatásának, és ne használják vízhez közel. Amennyiben a monitor
véletlenül vizes lesz, azonnal kapcsolják ki és lépjenek kapcsolatba az illetékes forgalmazóval. Azt
javasoljuk, hogy a monitort kikapcsolt állapotban lágy, nedves ruhával tisztítsák meg.
·
Amennyiben kijelzője nem üzemel szabályosan, különösen, hogyha szokatlan hangokat hallanak vagy
szagokat éreznek, azonnal áramtalanítsák és lepjenek kapcsolatba egy illetékes forgalmazóval, vagy
szerviz-központtal.
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1. 1-1Csatlakoztassa a videokábelt
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak
kapcsolva.
b. Csatlakoztassa videokábelt a számítógéphez.
1-2Csatlakoztassa a DVI-kábel(Csak a kett ős bemenettel
rendelkező típus esetében)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak
kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a 24 érintkezős DVI-kábel egyik végét a monitor hátuljához, a másikat pedig a számítógép portjához.
1-3HDMI kábel (csak HDMI bemenettel rendelkező típus esetében)
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a számítógép KI vannak
kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a HDMI kábelt a számítógéphez.
2. Csatlakoztassa az audió kábelt (Kizárólag Audió bemenettel
rendelkező típusnál) (opcionális)
3. Csatlakoztassa az USB kábelt (Kizárólag USB bemenettel rendelkez ő
típusnál) (opcionális)
4. Csatlakoztassa a tápkábelt
Csatlakoztassa a tápkábelt a monitorhoz, majd egy megfelel ően
földelt konnektorhoz.
Főkapcsoló
5. Bekapcsolt állapot Főkapcsoló
6. Kapcsolja BE a monitort és a számítógépet.
Először a monitort, majd a számítógépet kapcsolja BE.
Igen fontos betartani ezt a sorrendet.
7. Ha a monitor ezek után sem működik megfelelően, a probléma
megállapítása érdekében olvassa el a hibaelhárításra vonatkozó
részt.
Hibaelhárítási javaslatok
Nincs áram - A m on i t or bekapc so l á si go m b j a n i n c s megfel el ő hely zetben.
Bizonyosodjanak meg, hogy a monitor tápkábele teljesen be van dugva a monitor táp portjába és az
elektromos aljzatba.
Ellenőrizzék asztali lámpa segítségével az elektromos aljzat m űködését.
Próbálják másik tápkábel használatát. Ehhez a próbálkozáshoz a számítógép tápkábelét lehet használni.
Ni ncs videó - A m onitor bekapcsolás-jel z ő je ég de ni ncs kép a kép ern y ő n .
Győződjön meg arról, hogy a videó csatlakozót megfelel ően csatlakoztatta a számítógéphez.
Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva és megfelel ően működik.
Kapcsolja ki a monitort és ellen őrizze a videokábel érintkez őit. Győződjön meg arról, hogy egyik
érintkező sem görbült el.
Részletes használati utasítások
Lásd a monitorral csomagolt CD-ROM lemezen a használati útmutatót
LC D- mo n i to r Gy o r s ü z e m b e h el ye zé si ú tm u t a t ó j a
Magyarul
Biztonsági utasítások
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising