Acer | H225HQL | Acer H225HQL Quick Start Guide

Acer LCD monitor – rövid útmutató
Kérjük, alaposan olvassa el a következ utasításokat.
1
A monitor LCD kijelzjének tisztítása:
•
Kapcsolja ki az LCD monitort, és húzza le a tápkábelt.
•
Fecskendezzen oldószermentes tisztítószert egy törlkendre, és finoman tisztítsa le a képernyt.
2
Ne helyezze az LCD monitort ablak közelébe. Az es, a nedvesség és a napfény súlyos károkat okozhat
a monitorban.
3
Ne nyomja meg az LCD kijelzt. Az ers nyomás károsíthatja a kijelzt.
4
Ne vegye le a borítást, és ne próbálja javítani a készüléket. Bármilyen jelleg javítást kizárólag az arra
felhatalmazott mszaki szakember végezhet.
5
Az LCD monitort -20° ~ 60°C (vagy -4° ~ 140°F) hmérséklet helyiségben tárolja. Az LCD monitor ezen
hmérsékletértékeken kívül történ tárolása végleges károkat okozhat.
6
Ha bármilyen hibát észlel, azonnal kapcsolja ki a monitort, és hívjon egy felhatalmazott szerviztechnikust:
•
A monitor és a PC közötti kábel elkopott vagy megsérült.
•
Folyadék került az LCD monitorra, vagy a monitor esnek lett kitéve.
•
Az LCD monitor vagy annak burkolata sérült.
A csomag tartalma
*
A monitor felhelyezése a talpra
1
2
3
Csomagolja ki a monitor talpát, majd tegye stabil, vízszintes felületre.
Csomagolja ki a monitort.
Tegye fel a talpra a monitor tartókarját.
•
Gyzdjön meg arról, hogy a talp megfelelen rögzült a monitor tartókarjára. (csak bizonyos
típusok esetében)
•
Rögzítse a talpat a monitor tartókarjára, ehhez fordítsa el a fehér csavart a szárnyánál fogva vagy
egy megfelel érmével. (csak bizonyos típusok esetében)
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1
2
3
4
Kapcsolja ki a számítógépet, majd húzza le a számítógép
tápkábelét.
Csatlakoztassa a jelkábelt a monitor VGA és/vagy DVI-D
és/vagy HDMI bemeneti csatlakozójához, valamint a számítógép
grafikus kártyájának VGA és/vagy DVI-D és/vagy HDMI kimeneti
csatlakozójához. Húzza meg a jelkábel csatlakozóin található
csavarokat.
Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátoldalán lév
tápcsatlakozóhoz.
Csatlakoztassa a számítógép és a monitor tápkábelét egy
könnyen hozzáférhet elektromos aljzatba.
* csak bizonyos típusok esetében
Küls vezérlés
Ikon
INPUT
Elem
Leírás
Az OSD funkciói
Az OSD megjelenítése. Ismételt megnyomásával megnyitható az OSD
megfelel eleme.
Input gomb
„
Használja az Input” (Bemenet) billentyt a monitorhoz csatlakoztatott,
három videó jelforrás közötti választáshoz.
(a) VGA bemenet (b) DVI-D bemenet (c) HDMI bemenet
Automatikus
beállítás / Kilépés
gomb
Ha az OSD aktív, akkor az Auto gombbal léphet ki belle. Az OSD
kikapcsolását követen nyomja meg az Auto gombot, ekkor a monitor
automatikusan beállítja az optimális megjelenítési helyet, fókuszt és
idzítést.
Nyomja meg a hangerő beállításához.
Empowering gomb
Bekapcsoló gomb/
jelzfény
Az Empowering gombbal nyitható meg az Acer eColor Management
OSD menü és jeleníthetk meg a mködési módok.
A monitor be- és kikapcsolására szolgál. Kék fény jelzi a bekapcsolt
állapotot. A készülék készenléti/energiatakarékos módjában a jelzfény
borostyán színnel világít.
Magyar
Fontos biztonsági tudnivalók
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
Magyar
FCC nyilatkozat
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a készülék teljesíti az FCC
szabályzatának 15. pontja szerinti, a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeket. Ezeket a
határértékeket úgy állapították meg, hogy a lakóépületekben megfelel védelmet nyújtsanak a káros zavarokkal
szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a használati utasításnak
megfelelen helyezték üzembe és használják, akkor megzavarhatja a rádiós távközlést. Ugyanakkor semmilyen
garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott felhasználásnál nem fordulnak el zavarok. Ha a
készülék zavart kelt a rádiós vagy a televíziós vételben, és ezt a készülék be- és kikapcsolásával egyértelmen
meg lehet állapítani, akkor a felhasználó a zavarok megszüntetésére a következ lépéseket teheti meg:
•
•
•
•
A vevantennát állítsa más irányba vagy helyezze át.
Növelje a távolságot a készülék és a vev között.
A készüléket csatlakoztassa más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba, mint amelyhez a vev
csatlakozik.
Kérjen segítséget a kereskedtl vagy egy gyakorlott rádiós/televíziós szakembertl.
CE nyilatkozat és megfelelés
Az Acer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az LCD monitor megfelel az EMC direktíva (2004/108/EC), a
kisfeszültség direktíva (2006/95/EC) és az RoHS direktíva (2002/95/EC) lényegesebb követelményeinek és
egyéb vonatkozó elírásainak.
EMC 2004/108/EU-direktíva, a következ összehangolt szabványoknak való megfeleléssel hitelesítve:
-. EN55022:1998 + A1:2000 + A2:2006, AS/NZS CISPR22:2006, Class B
-. EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
-. EN61000-3-2:2006,Class D
-. EN61000-3-3:1995 + A1:2001+A2:2005
Megjegyzés: árnyékolt kábelek
Az EMC elírásainak betartása érdekében a készüléket más számítástechnikai eszközökhöz kizárólag árnyékolt
kábellel szabad csatlakozni.
Megjegyzés: perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad
csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú eszközökre elírt határértékeknek. A határértékeknek nem
megfelel perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Vigyázat
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal
Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által a készülék mködtetésére biztosított jogát.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A mködtetésnek a következ két feltétele van:
(1) a készülék nem okozhat zavart (interferenciát), és (2) az eszköznek minden zavart trnie kell, beleértve a
nem kívánatos mködést okozó zavarokat is.!
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabvány elírásainak. Remarque a I'intention
des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Készülékek magánháztartásban történ selejtezése az Európai Unió területén
A készüléken, illetve a készülék csomagolásán látható azonos szimbólum annak jelzésére
szolgál, hogy a készülék a selejtezés során az egyéb háztartási hulladéktól eltér módon
kezelend. A vásárló a hulladékká vált készüléket köteles a kijelölt gyjthelyre szállítani
az elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítása céljából. A hulladékká vált
készülékek selejtezéskor történ begyjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti
erforrások megrzéséhez, valamint biztosítja a selejtezett termékek környezetre és
emberi egészségre nézve biztonságos feldolgozását. A begyjtés pontos helyérl bvebb
tájékoztatást a lakhelye szerint illetékes önkormányzattól, az illetékes hulladékszállító
vállalattól, illetve a termék értékesítési helyén kaphat.
Download PDF

advertising