Acer | TA272HUL | Acer TA272HUL Quick Start Guide

Acer Android All-in-One gyors üzembe helyezési útmutató
Magyar
Fontos biztonsági utasítások
Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat
1.
Az Acer Android All-in-One kijelzőjének tisztításához:
• Kapcsolja ki az Android All-in-One készüléket és húzza ki a hálózati tápkábelt.
• Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a
képernyő felületét.
2.
Ne helyezze el az Android All-in-One készüléket ablak közelében. Súlyosan megrongálhatja az Android
All-in-One készüléket, ha esőnek, nedvességnek vagy napfény hatásának teszi ki.
3.
Ne nyomja meg a kijelzőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
4.
Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak
képzett szakember végezhet.
5.
Az Android All-in-One készüléket beltérben, -20 °C és 60 °C (-4 ° és 140 °F) között tárolja. Az Android
All-in-One fenti tartományon kívül történő tárolása maradandó károsodást okozhat benne.
6.
Azonnal húzza ki az Android All-in-One tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel
az alábbi esetekben:
• Az Android All-in-One és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
• Folyadék ömlött az Android All-in-One készülékre, vagy kitették az eső hatásának.
• Az Android All-in-One készülék vagy a burkolata megsérült.
A csomag tartalma
Android All- inOne
Hálózati
tápkábel
HDMI-kábel
(opcionális)
Gyors
DP-kábel Felhasználói üzembe
USB-kábel
Hálózatiadapter (opcionális)
útmutató helyezési
(opcionális)
útmutató
Az Android All-in-One üzembe helyezésével kapcsolatos információkért lásd a Felhasználói útmutatót.
Első bekapcsolás
Kérdésekre kell válaszolnia, mielőtt a monitort Android All-in-One készülékként használná. Google-fiók
beállításához vagy eléréséhez csatlakoztassa Android All-in-One készülékét az Ethernet hálózathoz vagy Wi-Fi
hozzáférési ponthoz.
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1.
Kapcsoljakiaszámítógépetéshúzzakia
számítógéphálózatitápkábelét.
2.
Csatlakoztassaajelkábelegyikvégétamonitor
DP(opcionális)és/vagyHDMI(opcionális)
csatlakozójához,majdamásikvégétaszámítógép
grafikuskártyájánakDPés/vagyHDMI(opcionális)
csatlakozójához.Eztkövetőenszorítsamega
jelkábelcsatlakozójánakcsavarjait.
3.
CsatlakoztassaazAndroidAll-in-Onetápkábelét
azAndroidAll-in-Onehátuljánlévőtápcsatlakozó
aljzathoz.
4.
DugjaaszámítógépésazAndroidAll-inOnehálózatitápkábelénekdugójátegyközeli
konnektorba.
Gyártómű:ChiconyElectronicsCo.,LTD.
Típus:AII-I20PIA&AI0-090P3A
Gyártómű: DELTA ELECTRONICS, INC.
Típus:ADP-90MDBB
USB3.0 port
DP
HDMI
USB
USB
HDMI
DP
Magyar
7 6 5 4 3 1&2
Külső kezelőszervek
1&2. Főkapcsoló gomb
Be-/kikapcsolja ki az Android All-in-One készüléket. A kék fény
bekapcsolt tápfeszültséget jelképez. A sárga az energiatakarékos/
készenléti üzemmódot jelzi.
3.
Bemenetváltó gomb
Nyomja meg a bemeneti forrás váltásához.
4.
eColor kezelés gomb
Nyomja meg az eColor kezelés gomb aktiválásához
5.
Funkciógomb
Nyomja meg a főmenü megnyitásához.
6. Hangerő le gomb; funkciógomb
Hangerő le; funkciógomb (<)
7.
Hangerő fel gomb; funkciógomb Hangerő fel; funkciógomb (>)
Hatósági és biztonsági tudnivalók
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel történik az EMC-re vonatkozó
előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad ehhez a
berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A
határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban lévő magánháztartásokban.
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási szemétként
kezelni. Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést a hulladék elektromos
és elektronikus berendezések ártalmatlanítására kijelölt begyűjtési ponton adja le. A
hulladékká vált elektronikus berendezés elkülönített begyűjtésével és újrahasznosításával segít
megőrizni a természeti erőforrásokat és biztosítja, hogy az egészséget és a környezetet védő
módon hasznosítják újra.További tájékoztatásért a begyűjtőket és a termék újrahasznosítását
illetően kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel
vagy azzal az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.
Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. fejezetében meghatározott határértékeknek. A
működtetésnek az alábbi két feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2)
az eszköznek el kell fogadnia minden kapott interferenciát, beleértve azt az interferenciát is, amely
nem kívánt működést okozhat.
Az elvégzett tesztek eredményei alapján kijelenthető, hogy a készülék az FCC szabályainak 15. szakasza
alapján megfelel a B osztályú digitális berendezésekkel szemben támasztott követelményeknek. E
határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet
nyújtsanak a káros interferencia ellen. A készülék rádiófrekvenciás sugárzást generál, használ és
sugározhat, és ha nem az utasítások szerint telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a
rádiós kommunikációnak. Azonban előfordulhat, hogy interferencia lép fel adott telepítés esetén
is. Ha ez a berendezés káros zavart kelt a rádió- vagy televízió vételben, amit a berendezés ki- és
bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználó a zavar megszüntetésére minden további nélkül
megteheti a következő intézkedések valamelyikét:
-
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
-
Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között:
-
Csatlakoztassa a berendezést a vevőkészülék által használttól eltérő fázisra.
-
Kérje a kereskedő vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelő segítségét.
FCC figyelmeztetés: A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások,
illetve módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogkörét, hogy a berendezést működtesse.
Az adó nem lehet, illetve működhet egy helyen más antennával vagy adókészülékkel.
Az 5 GHz-es frekvencián történő működtetés csak beltéri használat esetén engedélyezett.
Besugárzással kapcsolatos nyilatkozat:
Ez a berendezés megfelel az FCC nem szabályozott környezetre vonatkozóan előírt, besugárzási
kitettségre vonatkozó határértékeinek. A készülék telepítése és üzemeltetése úgy történjen, hogy a
jelsugárzó és az Ön teste között legalább 20 cm távolság legyen.
Megjegyzés: Az országhívó szám választás csak az USA-n kívül értékesített típus esetében érvényes
és nem elérhető valamennyi USA típus esetében. Az FCC szabályozásnak megfelelően valamennyi,
az USA-ban forgalmazott Wi-Fi terméket kizárólag az USA-ban használatos csatornákra kell
rögzíteni.
Magyar
A Federal Communications Commission
(A Szövetségi Kommunikációs Bizottság)
interferenciára vonatkozó nyilatkozata
Magyar
Az Industry Canada nyilatkozata:
Ez az eszköz megfelel az Industry Canada RSS-210. szabályzatának. A működtetésnek az alábbi két
feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek el kell fogadnia
minden kapott interferenciát, beleértve azt az interferenciát is, amely nem kívánt működést okozhat.
Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d’Industrie Canada applicable aux appareils radio
exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne
doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu,
y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.
Vigyázat:
(i)
Az 5150-5250 MHz-es sávban működő eszközt kizárólag beltéri használatra szánják, hogy
csökkenteni lehessen a káros zavar okozásának lehetőségét a közös csatornájú mobil
műholdas rendszerekben.
(ii)
A nagyteljesítményű radarberendezések elsődleges felhasználóként vannak kijelölve
az 5250-5350 MHz-es és 5650-5850 MHz-es sávok esetében, és hogy az ilyen
radarberendezések zavarhatják és/vagy károsíthatják a LE-LAN eszközöket.
Avertissement:
(i)
les dispositifs fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 MHz sont réservés uniquement
pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux
systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
(ii)
De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute
puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes
5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage
et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.
Besugárzással kapcsolatos nyilatkozat:
Ez a berendezés megfelel a nem szabályozott környezetre vonatkozóan előírt, integrált áramkörök
által okozott sugárzásnak való kitettségre vonatkozó határértékeknek. A készülék telepítése és
üzemeltetése úgy történjen, hogy a jelsugárzó és az Ön teste között legalább 20 cm távolság legyen.
Déclaration d'exposition aux radiations:
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un
environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20
cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.
Biztonsági óvintézkedések
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot, később szüksége lehet rá.
Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden figyelmeztetésnek és utasításnak.
A monitor tisztítása
A monitor tisztítása közben kövesse az alábbi iránymutatást:
•
A monitor tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
•
A kijelzőt és a váz elejét, illetve oldalát puha kendővel törölje le.
Az eszköz csatlakoztatása/leválasztása
Kövesse az alábbi útmutatást az Android All-in-One tápfeszültség forráshoz történő csatlakoztatása és leválasztása
során:
•
Győződjön meg arról, hogy a monitor a talpához van rögzítve, mielőtt a hálózati tápkábelt a konnektorhoz
csatlakoztatná.
•
Győződjön meg arról, hogy mind az Android All-in-One, mind a számítógép ki vannak kapcsolva, mielőtt
kábelt csatlakoztat, vagy kihúzza a tápkábelt.
•
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az összes tápkábel kihúzásával a
tápegységekből.
Hozzáférés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen elérhető és a készüléket kezelő
személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a
tápkábelt a konnektorból.
Biztonságos zenehallgatás
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán, kényelmes hangerőn és torzítás nélkül nem hallja a zenét.
•
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
•
Korlátozza a nagy hangerő melletti zenehallgatás idejét.
•
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
•
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Figyelmeztetések
•
A terméket ne használja víz közelében.
•
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék leesik, akkor súlyosan
károsodhat.
•
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése érdekében, hogy megvédjék a
túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy
lezárni, hogy a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük. Ezt a terméket soha
nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni, hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül, mivel veszélyes feszültség alatt álló
alkatrészekkel érintkezhetnek és rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha
ne öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás megakadályozása érdekében ne
helyezze a terméket rezgő felületre.
•
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett környezetben, ami váratlan rövidzárlatot
okozhat, vagy károsíthatja a belső alkatrészeket.
Magyar
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Magyar
A hálózati feszültség használata
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha nem biztos a rendelkezésre
álló áramforrás típusáról, forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
•
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol ráléphetnek a hálózati kábelre.
•
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a hosszabbítóhoz csatlakoztatott
berendezések teljes áramfelvétele nem haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is
ellenőrizze, hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem haladja-e meg a
biztosíték névleges teljesítményét.
•
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok eszköz csatlakoztatásával. A
rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben
elosztót használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti áramfelvételének 80%-át.
•
A termék hálózati tápkábelét hárompólusú földelt dugóval látták el. Ez a dugó csak megfelelően földelt
konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná
a tápkábel dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További információkért forduljon
villanyszerelőhöz.
Figyelmeztetés A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem megfelelően földelt
konnektor használata áramütést és/vagy sérülést okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő kiküszöbölését
is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök okoznak, és ami befolyásolja a
termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel készletet ki kell cserélnie,
győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán
szereplő/CSA bizonyítvánnyal rendelkező, SPT-2 típusú, névleges áramerősség 7 A, feszültség minimum 125
V, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális hosszúsággal.
Download PDF

advertising