Acer | X263W | Acer X263W Quick Start Guide

LCD monitor
gyorstelepítési útmutató
Biztonsági utasítások
Tartsák tiszteletben a következo biztonsági irányelveket amikor csatlakoztatják és használják a monitort:
Bizonyosodjanak meg, hogya monitor névleges elektromos beállítása megfelel az Önök helyszínén
található váltóáramú hálózat feszültségével.
Helyezzék a monitort közel egy könnyen hozzáférheto elektromos aljzathoz.
Helyezzék a monitort szilárd felületre, és kezeljék gondosan. A képemyo sérülhet amennyiben leejtik,
erosen megütik vagy éles, illelve csiszolóanyagokkal érintkezik.
A kijelzot oda telepitsék, ahol alacsony a páratartalom, és minimális a por.
Amennyiben a tápkábel sérült, ne használja a kijelzot. Soha ne tegyen rá semmit a tápkábelre, és tartsa
olyan helyen, ahol az emberek nem botlanak bere.
Soha ne helyezzen fémes tárgyakat a monitor nyílásaiba. Amennyiben ilyesmit tesz, ez áramütést
okozhat.
Az áramütés elkerülése érdekében, soha ne érintse meg a monitor belsejét. A monitor monitorok házát,
csak minositett szerviz-technikus nyithalja fel.
Amikor a tápkábelt kihúzza az aljzatból vagy a monitorból, a dugaszt húzza, ne a kábelt.
A monitor házán, nyílások vannak a jobb szellozés érdekében. A túlmelegedés megelozése érdekében,
ezeket a nyílásokat nem szabad lezámi vagy lefedni. Ne használják a kijelzot ágyon, díványon,
szonyegen, vagy egyéb lágy felületen. Amennyiben ilyesmít tesz, lezárja a ház alján lévo
szellozonyílásokat. Amennyiben akijelzot könyvespolera vagy egyéb zárt térbe helyezi, biztosítsák a
kello szelloztetést.
Ne tegyék ki a monitort eso hatásának és ne használják vizhez közel. Amennyiben a monitor véletlenül
vizes lesz, azonnal kapcsolják ki és lépjenek kapcsolatba az illetékes forgalmazóval. Azt javasoljuk,
hogya monitort kikapcsolt állapotban lágy, nedves ruhával tisztítsák meg.
Amennyíben kijelzoje nem üzemel szabályosan, különösen hogyha szokatlan hangokat hallanak vagy
szagokat éreznek, azonnal áramtalanitsák és lepjenek kapcsolatba egy illetékes forgalmazoval, vagy
szerviz-központtal.
Kérjük, távolítsa el a tápkábelt a termék karbantartása előtt.
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1. 1-1 Csatlakoztassa avideokábelt
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a
számítógép KI vannak kapcsolva.
b. Csatlakoztassa videokábelt a számítógéphez.
1-2 Csatlakoztassa a DVI-kábel(Csak a kettős
bemenettel rendelkezö típus esetében)
a. Ellenörizze, hogy mind a monitor, mind a
számítógép KI vannak kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a 24 érintkezös DVI-kábel egyik
végét a monitor hátuljához, a másikat pedig a
számítógép port jához.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt
Csatlakoztassa a tápkábelt a monitorhoz, majd egy
megfelelő földelt konnektorhoz.
3. Amennyiben az Ön LCD-monitorja beépített
hangszórókkal rendelkezik, kösse össze a mellékelt
audio kábellel a PC hangkártya kimenetét az
LCD-monitor hátulján lévõ audio bemenettel.
4. Kapcsolja BE a monitort és a számítógép et.
Először a monitort, majd a számítógépet kapcsolja BE.
Igen fontos betartani ezt a sorrendet.
5. Ha a monitor ezek után sem működik megfelelően, a
probléma megállapítása érdekében olvassa el a
hibaelhárításra vonatkozó részt.
Hibaelhárítási javaslatok
Nincs áram - A monitor bekapcsolási gombja nincs megfelelo helyzetben.
Bizonyosodjanak meg, hogya monitor tápkábele teljesen be van dugva a monitor táp portjába és a
elektromos aljzatba.
Ellenorizzék asztali lámpa segítségével az elektromos aljzat muködését.
Próbálják másik tápkábel használatát. Ehhez a próbálkozáshoz a számítógép tápkábelét lehet
használni.
Nincs videó - A monitor bekapcsolás-jelzoje ég de nincs kép a képernyon.
Postarejte se, aby byl video konektor správne zapojený do pocítace.
Postarejte se, aby byl pocítac zapnutý a správne fungoval.
Vypnete monitor a zkontrolujte jednotlivé piny video kabelu. Ujistete se, že nejsou žádné piny ohnuté.
Részletes használati utasítások
Lásd a monitorral csomagolt CD-ROM lemezen a használati útmutatót
LCD Monitor Quick Setup Guide
Magyar
X263W
X263W
Magyar
LAMP Disposal
A TERMÉKBEN LÉVŐ LÁMPA VAGY LÁMPÁK HIGANYT TARTALMAZNAK EZÉRT
ÚJRAHASZNOSÍTÁSUK, ILLETVE ÁRTALMATLANÍTÁSUK A HELYI, ÁLLAMI VAGY
SZÖVETSÉGI TÖRVÉNYEK BETARTÁSÁVAL KELL, HOGY TÖRTÉNJEN. TOVÁBBI
TÁJÉKOZTATÁSÉRT LÉPJEN KAPCSOLATBA AZ ELEKTRONIKAI IPARSZÖVETSÉGGEL
A WWW.EIAE.ORG CÍMEN. A LÁMPÁK ÁRTALMATLANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS
TÁJÉKOZTATÁSÉRT LÁTOGASSA MEG A WWW.LAMPRECYCLE.ORG WEBLAPOT.
Készülékek magánháztartásban történ selejtezése az Európai Unió
terüIetén
A készüléken, illetve a készülék csomagolásán látható azonos szimbólum annak jelzésére
szolgál, hogya készülék a selejtezés során az egyéb háztartási hulladéktói eltér módon
kezelend. A vásárló a hulladékká vált készüléket köteles a kijelölt gyjthelyre szállítani az
elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítása céljából. A hulladékká vált készülékek
selejtezéskori begyjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erforrások megrzéséhez,
valamint biztosítja aselejtezett termékek környezetre és emberi egészségre nézve biztonságos
feldolgozását. Abegyjtés pontos helyéri bvebb tájékoztatást a lakhelye szerint illetékes
önkormányzattói, az illetékes szemételtakarító vállalattói, illetve a terméket elárusító helyen
kaphat.
LCD Monitor Quick Setup Guide
Download PDF

advertising