Acer | EB321QUR | Acer EB321QUR Quick Start Guide

Acer LCD-monitor gyors üzembe helyezési útmutatója (QSG)
Magyar
Fontos biztonsági utasítások
Olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.
111 Az LCD-monitor képernyőjének tisztítása:
•• Kapcsolja ki az LCD-monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt.
•• Permetezzen oldószert nem tartalmazó tisztító oldatot egy kendőre, és óvatosan törölje le a képernyő
felületét.
222 Ne helyezze el az LCD-monitort ablak közelében. Ne tegye ki a monitort eső, nedvesség vagy napfény
hatásának. Súlyosan megrongálódhat.
333 Ne nyomja meg az LCD-képernyőt. A túlzott nyomás a kijelzőpanel maradandó meghibásodását okozhatja.
444 Ne kísérelje meg eltávolítani a burkolatot vagy saját maga megjavítani a készüléket. Bármilyen javítást csak
képzett szakember végezhet.
555 Az LCD-monitort beltérben, -20 °C és 60 °C (-4 ° és 140 °F) között tárolja. A fenti tartományon kívül
történő tárolás maradandó károsodást okozhat az LCD-monitorban.
666 Azonnal húzza ki a monitor tápcsatlakozóját és lépjen kapcsolatba egy szakképzett szerelővel az alábbi
esetekben:
•• A monitor és a PC közötti tápkábel kopott vagy sérült.
•• Folyadék ömlött az LCD-monitorra, vagy kitették az eső hatásának.
•• Az LCD-monitor vagy burkolata megsérült.
A csomag tartalma
Hálózati tápkáLCD-monitor
bel
DP-kábel
(opcionális)
HDMI-kábel
(opcionális)
Gyors üzembe
DVI-DL-kábel
helyezési útmu(opcionális)
tató
LCD MONITOR
EB321QUR
EB1 Series
USER GUIDE
A talp felszerelése
111 Helyezze a monitort képernyővel lefelé egy sima, tiszta felületre.
222 Igazítsa a konzol elülső részét a monitor hátolalán található megfelelő nyílásba, nyomja fentről lefelé, majd
pattintsa a helyére, hogy megfelelően rögzüljön.
333 Tolja az állványt a konzolhoz, és forgassa el a csavart az óramutató járásával megegyező irányba a
rögzítéséhez. Ezzel a konzol rögzítve van a monitorhoz.
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
111 Kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a számítógép
hálózati tápkábelét.
222 A jelkábel segítségével kapcsolja össze a monitor DVIDL (opcionális) és / vagy DP (opcionális) és / vagy HDMI
(opcionális) bemeneti csatlakozóát a számítógép
grafikus kártyájának DVI-DL (opcionális) és / vagy DP
(opcionális) és / vagy HDMI (opcionális) kimenetével.
Ezután húzza meg a szárnyas csavarokat a jelkábel
csatlakozónál.
333 Csatlakoztassa a monitor tápkábelét a monitor hátulján
lévő
tápcsatlakozó aljzathoz.
444 Dugja a számítógép és a monitor hálózati tápkábelének
dugóját egy közeli konnektorba.
6
5
4
3
2
1
Külső kezelőszervek
1&2
3
Kilépés
Menü/Enter
5
INPUT /
>
/
/<
<
6
/>
Hatósági és biztonsági tudnivalók
FCC felhívások
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy teljesíti a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó
határértékeket az FCC Szabályzat 15. fejezete szerint. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban
történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. Ez a berendezés
rádiófrekvenciás energiát hoz létre, hasznosít és sugározhat, és ha nem a jelen utasításban előírt módon
történik a telepítése, káros interferenciát okozhat a rádióhullámú kommunikációban. Azonban előfordulhat,
hogy interferencia lép fel adott telepítés esetén is. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy
televízióvételben, amely a készülék ki- és bekapcsolásával határozható meg, akkor a felhasználó kötelessége,
hogy megkísérelje az interferencia kiküszöbölését az alábbi lehetőségek közül egy vagy több alkalmazásával:
•• Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•• Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•• Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék
csatlakozik.
•• Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Acer Inc. ezúton kijelenti, hogy ez az LCD-monitor megfelel a 2014/30/EU EMC zavartűrési irányelv, a
2014/35/EU kisfeszültségű irányelv és a 2011/65/EU RoHS irányelv alapvető követelményeinek és egyéb
vonatkozó rendelkezéseinek, valamint az energia vonatkozású termékek ökológiai tervezési követelményeinek
felállításáról szóló keretrendszer létrehozásával kapcsolatos 2009/125/EK irányelvnek.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel történik az EMC-re
vonatkozó előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad ehhez a
berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A
határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Magyar
4
LED működésjelző / Be- és kikapcsolja a monitort. A kék szín a bekapcsolt állapotot
főkapcsoló gomb jelzi. A sárga az energiatakarékos/készenléti üzemmódot jelzi.
nyomja meg ezt a gombot a hangerő beállításához. (Csak
Hangerő gomb
fülhallgatós üzemmódban)
Ha az OSD menü aktív, a gomb kilépésre szolgál (kilépés az OSD
Kilépés
menüből).
Nyomja meg, hogy megnyissa az OSD-t. Nyomja meg újra, hogy
OSD funkciók
belépjen az OSD menütételei közé.
aaa használja az INPUT gyorsválasztó gombot a bemenet funkció
Input gomb/ Fel /
aktiválásához.
bbbnyomja meg ezt a gombot, majd válassza ki a kívánt menütételt
Jobbra
az OSD menüben.
aaa nyomja meg ezt a gombot a jelenetmód kiválasztásához.
Empowering gomb
bbbnyomja meg ezt a gombot, majd válassza ki a kívánt menütételt
/ Le / Balra
az OSD menüben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal
Communications Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt a terméket
működtesse.
Üzemi feltételek
Az eszköz megfelel az FCC-előírások 15. fejezetében meghatározott határértékeknek. A működtetésnek az
alábbi két feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden zavart fogadnia
kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Magyar
Elhasznált berendezések ártalmatlanítása felhasználók által az Európai Unióban
lévő magánháztartásokban
Az ilyen jelzéssel ellátott terméket, illetve csomagolását nem szabad háztartási szemétként
kezelni. Ehelyett Önre hárul a felelősség, hogy a hulladék berendezést a hulladék elektromos és
elektronikus berendezések ártalmatlanítására kijelölt begyűjtési ponton adja le. A hulladékká
vált elektronikus berendezés elkülönített begyűjtésével és újrahasznosításával segít megőrizni
a természeti erőforrásokat és biztosítja, hogy az egészséget és a környezetet védő módon
hasznosítják újra. További tájékoztatásért a begyűjtőket és a termék újrahasznosítását illetően
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a kommunális hulladékkezelővel vagy azzal
az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.
Download PDF

advertising