Acer | X193HQV | Acer X193HQV Quick Start Guide

LCD monitor
gyorstelepítési útmutató
Biztonsági utasítások
Tartsák tiszteletben a következo biztonsági irányelveket amikor csatlakoztatják és használják a monitort:
y Bizonyosodjanak meg, hogya monitor névleges elektromos beállítása megfelel az Önök helyszínén
található váltóáramú hálózat feszültségével.
y Helyezzék a monitort közel egy könnyen hozzáférheto elektromos aljzathoz.
y Helyezzék a monitort szilárd felületre, és kezeljék gondosan. A képemyo sérülhet amennyiben leejtik,
erosen megütik vagy éles, illelve csiszolóanyagokkal érintkezik.
y A kijelzot oda telepitsék, ahol alacsony a páratartalom, és minimális a por.
y Amennyiben a tápkábel sérült, ne használja a kijelzot. Soha ne tegyen rá semmit a tápkábelre, és tartsa
olyan helyen, ahol az emberek nem botlanak bere.
y Soha ne helyezzen fémes tárgyakat a monitor nyílásaiba. Amennyiben ilyesmit tesz, ez áramütést
okozhat.
y Az áramütés elkerülése érdekében, soha ne érintse meg a monitor belsejét. A monitor monitorok házát,
csak minositett szerviz-technikus nyithalja fel.
y Amikor a tápkábelt kihúzza az aljzatból vagy a monitorból, a dugaszt húzza, ne a kábelt.
y A monitor házán, nyílások vannak a jobb szellozés érdekében. A túlmelegedés megelozése érdekében,
ezeket a nyílásokat nem szabad lezámi vagy lefedni. Ne használják a kijelzot ágyon, díványon,
szonyegen, vagy egyéb lágy felületen. Amennyiben ilyesmít tesz, lezárja a ház alján lévo
szellozonyílásokat. Amennyiben akijelzot könyvespolera vagy egyéb zárt térbe helyezi, biztosítsák a
kello szelloztetést.
y Ne tegyék ki a monitort eso hatásának és ne használják vizhez közel. Amennyiben a monitor véletlenül
vizes lesz, azonnal kapcsolják ki és lépjenek kapcsolatba az illetékes forgalmazóval. Azt javasoljuk,
hogya monitort kikapcsolt állapotban lágy, nedves ruhával tisztítsák meg.
y Amennyíben kijelzoje nem üzemel szabályosan, különösen hogyha szokatlan hangokat hallanak vagy
szagokat éreznek, azonnal áramtalanitsák és lepjenek kapcsolatba egy illetékes forgalmazoval, vagy
szerviz-központtal.
y Kérjük, távolítsa el a tápkábelt a termék karbantartása előtt.
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez
1. 1-1 Csatlakoztassa avideokábelt
a. Ellenőrizze, hogy mind a monitor, mind a
számítógép KI vannak kapcsolva.
b. Csatlakoztassa videokábelt a számítógéphez.
1-2 Csatlakoztassa a DVI-kábel(Csak a kettős
bemenettel rendelkezö típus esetében)
a. Ellenörizze, hogy mind a monitor, mind a
számítógép KI vannak kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a 24 érintkezös DVI-kábel egyik
végét a monitor hátuljához, a másikat pedig a
számítógép port jához.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt
Csatlakoztassa a tápkábelt a monitorhoz, majd egy
megfelelő földelt konnektorhoz.
3. Kapcsolja BE a monitort és a számítógép et.
Először a monitort, majd a számítógépet kapcsolja
BE.
Igen fontos betartani ezt a sorrendet.
4. Ha a monitor ezek után sem működik megfelelően, a
probléma megállapítása érdekében olvassa el a
hibaelhárításra vonatkozó részt.
Hibaelhárítási javaslatok
Nincs áram - A monitor bekapcsolási gombja nincs megfelelo helyzetben.
y
y
y
Bizonyosodjanak meg, hogya monitor tápkábele teljesen be van dugva a monitor táp portjába és a
elektromos aljzatba.
Ellenorizzék asztali lámpa segítségével az elektromos aljzat muködését.
Próbálják másik tápkábel használatát. Ehhez a próbálkozáshoz a számítógép tápkábelét lehet
használni.
Nincs videó - A monitor bekapcsolás-jelzoje ég de nincs kép a képernyon.
y
y
y
Postarejte se, aby byl video konektor správne zapojený do pocítace.
Postarejte se, aby byl pocítac zapnutý a správne fungoval.
Vypnete monitor a zkontrolujte jednotlivé piny video kabelu. Ujistete se, že nejsou žádné piny ohnuté.
Részletes használati utasítások
y
Lásd a monitorral csomagolt CD-ROM lemezen a használati útmutatót
LCD Monitor Quick Setup Guide
Magyar
X193HQL
Magyar
X193HQL
Készülékek magánháztartásban történ selejtezése az Európai Unió
terüIetén
A készüléken, illetve a készülék csomagolásán látható azonos szimbólum annak jelzésére
szolgál, hogya készülék a selejtezés során az egyéb háztartási hulladéktói eltér módon
kezelend. A vásárló a hulladékká vált készüléket köteles a kijelölt gyjthelyre szállítani az
elektromos és elektronikai készülékek újrahasznosítása céljából. A hulladékká vált készülékek
selejtezéskori begyjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erforrások megrzéséhez,
valamint biztosítja aselejtezett termékek környezetre és emberi egészségre nézve biztonságos
feldolgozását. Abegyjtés pontos helyéri bvebb tájékoztatást a lakhelye szerint illetékes
önkormányzattói, az illetékes szemételtakarító vállalattói, illetve a terméket elárusító helyen
kaphat.
Hatósági eloírásök
LCD Monitor Quick Setup Guide
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising