Acer | HV832 | Acer HV832 User Manual

Acer DLP kivetítő
V6810/E8610C/HT-4K13/
HV832/TH-733/A4K1719/
H6810/E8610/HE-4K13/
GM832/VH-733/A4K1720
Sorozat Használati útmutató
Copyright © 2018. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Acer kivetítő használati útmutatója
Eredeti kiadás: 02/2018
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és
különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett
garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer kivetítő
Modellszám : ___________________________________
Sorozatszám: __________________________________
Vásárlás dátuma: _______________________________
Vásárlás helye: _________________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
„HDMITM, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegyei,illetve bejegyzett védjegyei.”
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Olvassa el gondosan ezeket a tudnivalókat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket és
tudnivalókat vegye figyelembe.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
Ne használja a terméket víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
iv
•
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó
alkatrészeket, illetve a lámpát.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló feszültséget illetően, lépjen kapcsolatba a
kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális
hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mivel a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Minden javítást bízzon szakképzett személyekre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt
részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A kiegészítőket
illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
•
•
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
RG2 IEC 62471-5:2015
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 °C/104 °F értéket. Az
ilyen környezet azt idézheti elő, hogy a ventilátor(ok) készenléti üzemmódba
lép(nek).
Több mint 3048 méter tengerszint feletti magasságban.
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket.
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a tápellátást, vagy húzza ki működés közben a
kivetítő tápkábelét. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor kikapcsolódik,
mielőtt kikapcsolja az áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat. A lámpa
ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg az ELREJT (HIDE) gombot a
távirányítón.
A lámpát névleges élettartamán túl nem szabad működtetni. Ettől ritkán
eltörhet.
Ha ki kell cserélni a lámpát, lépjen kapcsolatba a helyi márkakereskedővel
vagy az Acer szervizközponttal.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Amikor megjelenik a lámpa
figyelmeztető üzenete, a lámpa cseréjéhez lépjen kapcsolatba a helyi
márkakereskedővel vagy az Acer szervizközponttal.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
A termék fordítva is képes képet megjeleníteni, így mennyezetre is lehet
szerelni. Kizárólag az Acer mennyezetre szerelő készletét használja a kivetítő
felszereléséhez, és győződjön meg biztos rögzítéséről.
A kivetítőt kizárólag vízszintes irányban szabad elhelyezni asztali vagy
mennyezeti rögzítési módban, és a készülék dőlésszöge nem haladhatja meg
a 6 fokot, máskülönben a lámpa élettartama dráma módon lecsökkenhet, vagy
a rendszer meghibásodása súlyos biztonsági kockázatot jelenthet.
6°
6°
vii
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/index.htm
Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés
LCD/CRT monitort vagy kijelzőt tartalmazó kivetítők vagy elektronikus termékek:
A termékben lévő lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk,
illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell,
hogy történjen. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az elektronikai
iparszövetséggel a www.eiae.org címen. A lámpák ártalmatlanításával kapcsolatos
tájékoztatásért látogassa meg a www.lamprecycle.org weblapot.
viii
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Ezt tegye:
•
Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe tisztítószerrel megnedvesített, puha kendőt használjon a kijelző
burkolatának tisztításához.
•
Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóból, amennyiben hosszabb ideig nem
tervezi használni a terméket.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi körülmények között:
•
•
•
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelmeztetés:
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
károsíthatja látását.
•
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
•
•
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Amikor megjelenik a lámpa
figyelmeztető üzenete, a lámpa cseréjéhez lépjen kapcsolatba a helyi márkakereskedővel
vagy az Acer szervizközponttal.
•
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
•
•
•
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat.
Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult.
A lámpa cseréjéhez vegye fel a kapcsolatot a helyi márkakereskedővel vagy az Acer
szervizközponttal.
Mindenek előtt
iii
viii
A használattal kapcsolatos megjegyzések
viii
Óvintézkedések
viii
Bemutatás
1
A termék jellemzői
1
A csomag áttekintése
2
A kivetítő áttekintése
3
A kivetítő nézetei
3
Vezérlőpult
4
Távirányító Elrendezése
5
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
7
7
A kivetítő be- és kikapcsolása
9
A kivetítő bekapcsolása
9
A kivetítő kikapcsolása
9
A kivetített kép beállítása
10
A kivetített kép magasságának beállítása
10
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
11
Felhasználói vezérlés
12
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
12
COLOR (SZÍN)
13
IMAGE (KÉP)
16
INSTALLATION (TELEPÍTÉS)
17
SYSTEM SETUP: BASIC (RENDSZERBEÁLLÍTÁS:
ALAPSZINTŰ)
18
SYSTEM SETUP: ADVANCED (RENDSZERBEÁLLÍTÁS:
SPECIÁLIS)
19
Mellékletek
22
Hibaelhárítás
22
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
25
Mennyezetre szerelés
26
Tartalom
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Műszaki adatok
29
Kompatibilis üzemmódok
31
Hatósági és biztonsági tudnivalók
34
1
A termék jellemzői
A termék egylapkás DLP® kivetítő. Kivételes jellemzői közé tartoznak a következők:
•
DLP® technológia
•
Az Acer ColorBoost technológia a természet színeit kínálja az élénk, valósághű
képhez
•
Nagy fényerő és kontrasztarány
•
Sokoldalú megjelenítési módok az optimális teljesítmény érdekében, bármilyen
helyzetben
•
HDTV (720p, 1080i, 1080p) támogatás
•
Az alacsonyabb energiafogyasztás és a gazdaságos (ECO) üzemmód
megnöveli a lámpa élettartamát
•
A Dynamic (Dinamikus) funkció segít csökkenteni az izzó energiafogyasztását,
és megnöveli annak élettartamát.
•
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít
•
Továbbfejlesztett digitális trapéztorzítás korrekció az optimális bemutatókhoz
•
Többnyelvű képernyőn megjelenő (OSD) menük
•
Kézi élességállítású/zoom vetítőlencse
•
Kompatibilis a Microsoft® Windows® 2000, XP, 7, 8, 8.1, 10, Vista®, Macintosh
operációs rendszerekkel, Chrome operációs rendszerekkel
•
A Super Resolution (Szuper felbontás) funkció magasabb felbontású képet
eredményez az alacsonyabb felbontású képhez képest
•
Alacsony zajszint
•
A BT2020 / HDR tartalom kompatibilis
Magyar
Bemutatás
Magyar
2
A csomag áttekintése
A kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy az
egység teljes-e Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.
Projektor
Tápkábel
VGA kábel
(opcionális)
HDMI kábel
(opcionális)
Quick Start Guide
Biztonsági kártya
(opcionális)
Használati útmutató
(CD-ROM)
(opcionális)
AAA Elem x 2
Hordtáska
(opcionális)
Távvezérlő
Gyors üzembe
helyezési útmutató
Megjegyzés: A csomag tartalma régiónként eltérő lehet.
3
Magyar
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet/felülnézet
1
3
4
5
6
2
7
#
Leírás
#
Leírás
1
Vezérlőpult
5
Zoom- és élességállító gyűrű
2
Objektívsapka
6
Vetítőlencse
3
Üzemkapcsoló gomb és bekapcsolt
állapotot jelző LED
7
Távirányító vevő
4
Infravörös távérzékelő
Hátulnézet
1
2
3
4 5
6 7
8 9
10
11
11
Megjegyzés: A csatlakozó felülete a modell műszakai adataitól függ.
#
Leírás
#
Leírás
1
Audió bemeneti csatlakozó
Audió kimeneti csatlakozó
6
RS232 csatlakozó
2
Analóg RGB jel/HDTV/komponens
videó bemeneti csatlakozó
7
DC 5V kimenet
8
12V DC kimeneti csatlakozó
3
HDMI csatlakozó (UHD 4K)
9
Kensington™ zárral rendelkező port
4
HDMI csatlakozó
10 Tápegység-csatlakozóaljzat
5
Mini USB-csatlakozó
11 Dőlésszöget állító kerék
Magyar
4
Vezérlőpult
1
7
2
8
3
4
9
5
6
10
3
#
Funkció
Leírás
1
LAMP
Lámpa LED-es jelzőfénye.
2
POWER
Bekapcsolást jelző LED.
3
Trapézkorrekció
Kijavítja a kivetítő megdöntéséből eredő képtorzulást.
4
Üzemkapcsoló
gomb
Lásd a „A kivetítő be- és kikapcsolása” részt.
5
ENTER
Megerősíti a kiválasztott elemeket.
6
BACK
Törli a kiválasztást vagy visszalép az előző oldalra.
7
TEMP
Hőmérséklet LED-es jelzőfénye.
8
SOURCE
Módosítja az aktív forrást.
9
Négyirányú
billentyűk
A segítségével választhat az elemek között, illetve
módosíthatja a kiválasztást.
10 MENU
Elindítja az (OSD) képernyőmenüt vagy kilép az OSD
menüből.
5
Magyar
Távirányító Elrendezése
12
1
2
3
13
14
15
4
5
16
6
7
8
9
10
11
17
18
19
20
21
22
Model No:J-25081
MC.JPC11.001
#
Funkció
Leírás
1
ÜZEMKAPCSOLÓ
Hivatkozzon a „A kivetítő be- és kikapcsolása”.
bekezdésre.
2
AcuM.
Nincs funkció.
3
HDR
Nyomja meg a HDR menü megnyitásához.
4
Trapézkorrekció
Négyirányú
billentyűk
Kiigazítja a dőlésszög által okozott képtorzulást.
A segítségével választhat az elemek között,
illetve módosíthatja a kiválasztást.
ENTER
Megerősíti a kiválasztott elemeket.
5
BACK
Törli a kiválasztást vagy visszalép az előző
oldalra.
6
INFO
Nyomja meg az INFORMATION (INFORMÁCIÓ)
menü megnyitásához.
7
VGA
A VGA forrás módosítása.
8
BRIGHT
Nyomja meg a Brightness (Fényerő) beállítása
sáv megnyitásához.
9
GAMMA
A gamma beállítás kiválasztása.
10
CONT.
Nyomja meg a Contrast (Kontraszt) módosítás
sáv megnyitásához.
11
RATIO
Kiválaszt egy oldalarányt.
12
Infravörös
transzmitter
Jelet küld a projektornak.
Magyar
6
#
Funkció
13
Billentyűvilágítás
Leírás
Pár másodpercre bekapcsolja a háttérvilágítást.
14
SOURCE
15
MODE
Módosítja az aktív forrást.
Válasszon ki egy megjelenítési módot.
16
MENU
Elindítja az (OSD) képernyőmenüt vagy kilép az
OSD menüből.
17
FREEZE
Nincs funkció.
18
HDMI/MHL
Forrás váltása HDMI™-re (vagy MHL-re).
(HDMI™ vagy MHL csatlakozóval rendelkező
típus esetében)
19
HIDE
Nyomja meg a „HIDE” gombot a kép
elrejtéséhez, majd nyomja meg újra a kép
megjelenítéséhez.
20
SHARP
Nyomja meg az Sharpness (Élesség) beállító
sáv megnyitásához.
21
3D
Nincs funkció.
22
SUPER RES.
Nyomja meg a Super Resolution (Szuper
felbontás) menü megnyitásához.
7
Magyar
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
2
2
L
R
3
3
9
Intelligens eszközök
10
3
5
HDTV adapter
6
4
RCA
5
Megjelenítés
7
Videó kimenet
8
2
Hangszórók
11
12
13
Képernyő
1
Magyar
8
#
1
Leírás
#
Leírás
Tápkábel
8
RS232 kábel
2
Audió kábel
9
WirelessHD hardverkulcs
3
HDMI (MHL) kábel
10 Vezeték nélküli hardverkulcs
4
VGA–komponens videó/HDTV adapter
11
5
VGA kábel
12 RJ45 kábel
6
3 RCA komponens kábel
13 12V DC kábel
7
Kompozit videó kábel
Vezetékes távirányító
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
Megjegyzés: Egyes okoseszközökhöz – a gyártó által készített –
átalakítóra van szükség az MHL funkció bekapcsolásához.
Megjegyzés: Kompatibilis HDMI/MHL hardverkulcs: WirelessHD
(MWIHD1), MWA3, ChromecastTM.
9
A kivetítő bekapcsolása
1
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel villog.
2
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő
(ÜZEMKAPCSOLÓ)
gomb megnyomásával, és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék színűre
fog váltani.
3
Kapcsolja be a forrást (számítógép, notebook, videolejátszó, stb.). A
projektor automatikusan felismeri a forrást (amikor első alkalommal
kapcsolja be a projektort, vagy ha az Auto Input Search (Automatikus
bemenet keresése) funkció „On (Be)” van kapcsolva).
•
Ha a képernyőn a „Nincs jel” üzenet látható, győződjön meg arról, hogy a
jelkábelek megfelelően csatlakoznak.
•
Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a vezérlőpult vagy a
távvezérlő „SOURCE” gombját, illetve a távvezérlő közvetlen forrás
gombját a bemenetek közötti váltáshoz.
A kivetítő kikapcsolása
1
A projektor kikapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot.
Megjelenik egy megerősítő üzenet. Nyomja meg ismét a bekapcsoló
gombot.
2
A működésjelző LED színe folyamatos vörösre változik jelezve, hogy a
kivetítő készenléti módba lépett.
3
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Magyar
A kivetítő be- és kikapcsolása
Magyar
10
A kivetített kép beállítása
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítőt két állítható lábbal szerelték fel a kivetített kép magasságának
beállításához.
A kép emeléséhez:
1
Használja az első Dőlésszög beállító kereket a kép kívánt magassági
szögbe való emeléséhez.
2
Használja a hátsó Dőlésszög beállító kereket a kivetítő szögének
finombeállításához.
A képe lejjebb állításához:
1
Használja az első Dőlésszög beállító kereket a kép kívánt magassági
szögbe való leengedéséhez.
2
Használja a hátsó Dőlésszög beállító kereket a kivetítő szögének
finombeállításához.
Dőlésszög beállító kerék
Dőlésszög beállító kerék
11
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával.
Ha 70 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 2,3–2,7 méter
távolságra a vászontól, és annak megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
70"
Kívánt
képméret
Magasság:
92 cm
A kép alsó
és felső
széle
közötti
távolság
2,3 m
2,7 m
Kívánt távolság
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
30
66 x 37
Távolság (m)
Max. zoom
<B>
A kép felső széle (cm)
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság < D >
1,2
39
40
89 x 50
1,3
1,6
52
50
111 x 62
1,6
1,9
65
60
133 x 75
2,0
2,3
78
70
155 x 87
2,3
2,7
92
80
177 x 100
2,6
3,1
105
90
199 x 112
2,9
3,5
118
100
221 x 125
3,3
3,9
131
120
266 x 149
3,9
4,7
157
150
332 x 187
4,9
5,8
196
180
398 x 224
5,9
7,0
235
200
443 x 249
6,5
7,8
262
250
553 x 311
8,1
9,7
327
300
664 x 374
9,8
Nagyítás mértéke: 1,2 x
392
Magyar
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
Magyar
12
Felhasználói vezérlés
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
A projektor többnyelvű, képernyőn megjelenő (OSD) menüvel rendelkezik,
amely lehetővé teszi a kép beállításait és a különböző beállítások módosítását.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához nyomja meg a „MENU” lehetőséget a
vezérlőpulton vagy a távirányítón.
•
Amikor az OSD menü megjelenik, használja a
menüelemek léptetéséhez.
•
Használja a
•
Használja az „ENTER” billentyűt a kiválasztott menüelem megerősítéséhez.
•
Az előző menüre való visszalépéshez nyomja meg a „BACK” lehetőséget.
•
Az OSD menüből való kilépéshez nyomja meg újra a „MENU” lehetőséget a
vezérlőpulton vagy a távirányítón. Be fog záródni és a projektor automatikusan
el fogja menteni az új beállításokat.
billentyűket a
billentyűket a beállítások módosításához.
Főmenü
Beállítás
Almenü
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a képernyőmenü következő beállításai közül
nem mindegyik érhető el. Kérjük, tájékozódjon a saját kivetítőjén elérhető
tényleges képernyőmenüről.
13
Számos gyári beállítás van, amelyet a különböző típusú
képekhez optimalizáltak.
Picture Mode
(Kép mód)
•
Bright (Világos): A fényerő optimalizálásához.
•
Standard (Normál): Általános környezethez.
•
Movie (Film): A világosabb és az általános mozgókép/
videó/fotó lejátszásához.
•
User 1 (1. felhasználói)/User 2 (2. felhasználói):
A felhasználói beállítások memorizálása.
•
Silent (Csendes): Minimalizálja az akusztikus zajt.
Megfelelő olyan filmek megtekintéséhez, ahol rendkívül
csendes környezet szükséges, így nem zavarja Önt a
projektor által kibocsátott zaj. Ez a mód csak akkor érhető
el, ha a Image (Kép) > Silent (Csendes) menü beállítása:
On (Be).
Két, felhasználó által beállítható mód áll rendelkezésre, ha a
jelenleg elérhető képmódok nem felelnek meg az igényeinek.
User Mode
Settings
(Felhasználói
mód beállítások)
•
Load Settings (Beállítások letöltése): Használhatja az
egyik képmódot kezdőpontként, és ezután az alábbi
listázott lehetőségekkel tovább finomhangolhatja a képet.
•
Rename User Mode (Felh. mód átnevezése): Kattintson
ide az egyéni képmódok átnevezéséhez (User 1 (1.
felhasználói) vagy User 2 (2. felhasználói)). Az új név
maximum 9 karakter lehet, és angol betűket (A-Z, a-z),
számjegyeket (0-9) és szóközt (_) tartalmazhat.
Beállítja a kép fényerejét.
Brightness
(Fényerő)
Contrast
(Kontraszt)
•
Nyomja meg a
lehetőséget a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
lehetőséget a kép világosításához.
Szabályozza a kép legvilágosabb és legsötétebb részeinek a
különbségeit. A kontraszt beállítása módosítja a fekete és a
fehér mennyiségét a képen.
•
Nyomja meg a
csökkentéséhez.
lehetőséget a kontraszt
•
Nyomja meg a
lehetőséget a kontraszt növeléséhez.
Magyar
COLOR (SZÍN)
Magyar
14
Módosíthatja a videó képét a fekete-fehértől a teljesen telített
színekig.
Saturation
(Telítettség)
•
Nyomja meg a
csökkentéséhez.
lehetőséget a kép színének
•
Nyomja meg a
növeléséhez.
lehetőséget a kép színének
Beállítja a vörös és a zöld színegyensúlyát.
•
Nyomja meg a
növeléséhez.
lehetőséget a kép vörös színének
•
Nyomja meg a
növeléséhez.
lehetőséget a kép zöld színének
Tint (Árnyalat)
Beállítja a kép élességét.
Sharpness
(Élesség)
•
Nyomja meg a
lehetőséget a kép lágyításához.
•
Nyomja meg a
lehetőséget a kép élesítéséhez.
Select Gamma (Gamma kiválasztása)
Hatással van a sötét részek megjelenítésére. Nagyobb
gamma értékkel a sötét részek fényesebbnek tűnnek.
Color Temperature (Színhőmérséklet)
•
Preset (Előre beállított):
•
Advanced
(Speciális)
Normal (Normál): Fenntartja a fehér szín normál
színösszetételét.
•
Cool (Hideg): A képek kékes-fehérnek tűnnek.
•
Warm (Meleg): A képek pirosas-fehérnek tűnnek.
•
Red Gain (Vörös erősítés)/Green Gain (Zöld erősítés)/
Blue Gain (Kék erősítés): Beállítja a Piros, a Zöld és a
Kék kontraszt szintjeit.
•
Red Offset (Vörös eltolás)/Green Offset (Zöld eltolás)/
Blue Offset (Kék eltolás): Beállítja a Piros, a Zöld és a
Kék fényerő szintjeit.
Color Management (Színkezelés)
•
Primary Color (Elsődleges szín): Kiválaszt egy színt a
Piros, Sárga, Zöld, Cián, Kék és Magenta színek közül.
•
Ind. Hue (Függ. színezet): Módosítja a kiválasztott szín
színárnyalatát.
•
Ind. Gain (Függ. nyereség): Beállítja a kontraszt szintet.
•
Ind. Saturation (Függ. telítettség): A teljesen telített
színek elérése érdekében beállítja a videó képét feketétől
fehérig.
15
Color Enhancement (Színjavítás): Lehetővé teszi, hogy
nagyobb rugalmassággal hangolja a színek telítettségét.
Komplex algoritmusokat modulál a telített színek, finom
színátmenetek, köztes árnyalatok és lágy pigmentek
hibátlan rendereléséhez.
•
Skin Tone (Skin színárnyalat): A színárnyalatok okos
beállítása csak az emberek színének kalibrálásakor, a
kép más színeit kihagyva. Megelőzi a bőrtónusok
elszíneződését a kivetített sugár fénye miatt, így minden
bőrtónus a lehető legszebb árnyalattal jelenik meg.
•
Super Resolution (Szuper felbontás): Szuper felbontású
technológia, amely radikálisan feljavítja a Full HD
tartalmat a színek, kontrasztok és textúrák tekintetében.
Ez a Részletfejlesztési technológia finomítja a felületi
részleteket az élethű színek eléréséhez, amelyek szinte
kiugranak a képről. A felhasználók beállíthatják az
élesség és a részletfejlesztés szintjét az optimális
megtekintés érdekében.
Advanced
(Speciális)
Reset Current
Picture Mode
(Aktuális képmód
visszaállítása)
Az összes elvégzett beállítás visszatér a kiválasztott
Képmódból (ide értve az előre beállított módokat, User 1 (1.
felhasználói), és User 2 (2. felhasználói)) a gyári, előre
beállított értékekre.
Magyar
MoviePro
•
Magyar
16
IMAGE (KÉP)
Ezt a funkciót arra használhatja, hogy kiválassza a kívánt
képarányt.
Aspect Ratio
(Képarány)
Image Position
(Kép pozíció)
Overscan
Adjustment
(Túlpásztázás
beáll.)
•
Auto (Auto.): Megtartja a képet az eredeti szélességmagasság arányban és maximalizálja azt, hogy kitöltse a
vízszintes és függőleges képpontokat.
•
4:3: A kép a képernyőhöz lesz igazítva és 4:3 arányban lesz
megjelenítve.
•
16:9: A kép a képernyőhöz lesz igazítva és 16:9 arányban
lesz megjelenítve.
•
16:10: A kép a képernyőhöz lesz igazítva és 16:10
arányban lesz megjelenítve.
•
Nyomja meg a
lehetőséget a kép balra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
mozgatásához.
lehetőséget a kép jobbra
•
Nyomja meg a
lehetőséget a kép lefelé mozgatásához.
•
Nyomja meg a
mozgatásához.
lehetőséget a kép felfelé
Elrejti a gyenge képminőséget a négy sarokban. Minél nagyobb
az érték, annál nagyobb részét rejti el, míg geometriailag
pontosan, teljesen kitölti a képernyőt. A 0 beállítás azt jelenti,
hogy a kép 100%-ban megjelenik.
Phase (Fázis)
Beállítja az órajelfázist a képtorzulás csökkentéséhez.
H.Size (V.
méret)
Beállítja a kép vízszintes szélességét.
Auto (Auto.)
Automatikusan meghatározza a legjobb képidőzítést a lejátszott
képnél.
Ha a funkció aktív:
Silent
(Csendes)
•
Az akusztikus zaj minimális lesz.
•
A kijelző felbontásán beállítása 1920 x 1080 lesz.
•
A COLOR (SZÍN) > Picture Mode (Kép mód) menü
automatikusan módosul Silent (Csendes) opcióra, és
szürkére vált.
Megjegyzés: A "Image Position (Kép pozíció)" funkció videó vagy HDMI
módban nem támogatott.
17
Projection
(Vetítés)
Test Pattern
(Ellenőrző
minta)
Light Source
Settings
(Fényforrás
beállítások)
12V Trigger
(12V Kioldó)
•
Front (Első): A gyári alapértelmezett beállítás.
•
Front Ceiling (Felső plafon): Fejjel lefelé fordítja a képet a
mennyezeti vetítéshez.
•
Rear (Hátsó): Megfordítja a képet, így áttetsző képernyőn
keresztül is kivetíthet.
•
Rear Ceiling (Hátsó plafon): Megfordítja a képet, így
áttetsző képernyőn keresztül is kivetíthet mennyezetre
függesztett pozícióban.
Megjeleníti a rácsmintát, így beállíthatja a képméretet és fókuszt,
illetve ellenőrizheti, hogy a kivetített kép torzulástól mentes.
•
Light Source Mode (Fényforrás mód): Ezt a funkciót arra
használhatja, hogy kiválassza a kívánt fényforrás módot.
•
Reset Light Timer (Világításszámláló nullázása):
Visszaállítja a fényforrás időzítőt.
•
Light Source Information (Fényforrás információja):
Megmutatja, hogy hány órán keresztül használta az izzót.
Ha aktív, a projektor bekapcsolás után elektromos jelet küld.
Válassza a „On (Be)” lehetőséget, hogy bekapcsolja a High
High Altitude
Altitude mode (Nagy magasság mód). Ha ez a funkció be van
Mode (Nagy
kapcsolva, a projektor ventilátorai teljes sebességgel működnek,
magasság mód)
hogy lehűtsék a projektor hőmérsékletét.
Magyar
INSTALLATION (TELEPÍTÉS)
Magyar
18
SYSTEM SETUP: BASIC
(RENDSZERBEÁLLÍTÁS: ALAPSZINTŰ)
Language (Nyelv)
Beállítja az OSD menük nyelvét. Használja a
lehetőséget, hogy kiválassza a kívánt nyelvet.
Background Color Beállíthatja a projektor háttérszínét.
(Háttérszín)
Splash Screen
(Indítóképernyő)
Ezt a funkciót arra használhatja, hogy kiválassza a kívánt
induló képernyőt. Ha megváltoztatja a beállítást, az akkor lép
érvénybe, amikor kilép az OSD menüből.
Auto Power Off
(Auto.
kikapcsolás)
A projektor automatikusan le fog kapcsolni, ha nincs érzékelt
jelbemenet a beállított idő után.
Direct Power On
(Direkt
bekapcsolás)
Lehetővé teszi, hogy a projektor automatikusan bekapcsoljon,
miután energiát vesz fel a tápkábelen keresztül.
Menu Settings
(Menübeállítások)
Rename Input
(Bemenet
átnevezése)
•
Menu Position (Menü pozíciója): Beállítja a
Képernyőkijelzés (OSD) menü pozícióját.
•
Menu Display Time (Menü megjelenítési ideje): Válassza
ki, mennyi ideig maradjon aktív az OSD menü az utolsó
gombnyomástól számítva.
•
Reminder Message (Emlékeztető üzenet) : Be- vagy
kikapcsolja az emlékeztető üzeneteket.
Átnevezi az aktuális bemeneti forrást a kívánt névre.
Auto Input Search Lehetővé teszi, hogy a projektor automatikusan észlelje a
forrást.
(Automatikus
bemenet
keresése)
19
•
HDR: A projektor támogatja a HDR képalkotási
forrásokat. Automatikusan észleli a forrás dinamikus
tartományát, és optimalizálja a beállításokat, hogy
reprodukálja a tartalmat a széles tartományú
fényviszonyok között. Ha a bemeneti forrás nincs
meghatározva a dinamikus hatókörön belül, így
manuálisan kiválaszthatja ahhoz a HDR vagy SDR
opciókat.
•
EOTF: Ez a funkció jobb képminőséget biztosít alacsony,
közepes és magas beállításokkal.
•
Audio Volume (Hangerő): Nyomja meg a
lehetőséget a hangerő csökkentéséhez. Nyomja meg a
HDR
Audio Settings
(Hangbeállítások)
lehetőséget a hangerő növeléséhez.
•
Mute (Némítás): Válassza ki a „On (Be)” elemet a
némítás bekapcsolásához. Válassza ki a „Off (Ki)”
elemet a némítás kikapcsolásához.
Beállítja a HDMI képadat színtartományát, hogy megelőzze a
szín kijelzésének a hibáját.
•
HDMI Range
(HDMI tartomány) •
•
Auto (Auto.): Automatikusan beállítja a színtartományt a
lejátszóról érkező információk alapján.
Limited Range (Korlátozott tartomány): Feldolgozza a
bemeneti képet korlátozott színtartomány-adatként.
Full Range (Teljes tartomány): Feldolgozza a bemeneti
képet teljes színtartomány-adatként.
Magyar
SYSTEM SETUP: ADVANCED
(RENDSZERBEÁLLÍTÁS: SPECIÁLIS)
20
Magyar
Change Password (Jelszóváltoztatás)
Ez a funkció lehetővé teszi a bekapcsolási jelszó beállítását
vagy módosítását. Ahogy a képernyőkijelzés jelzi, a 4
Password
(Jelszó)
Password
(Jelszó)
nyílgomb (
) értelemszerűen a 4 számjegyet
jelzi (1, 2, 3, 4). Használja a nyílgombokat a 6 jegyű jelszó
beírásához. Beíráskor a számjegyek ****** formában jelennek
meg. Szükség esetén írja be még egyszer a jelszót. Jegyezze
fel előre vagy a jelszó beállítása után azonnal a kiválasztott
jelszót és tartsa biztonságos helyen, így bármikor elérhető
lesz, ha elfelejtené.
Miután beállította a jelszót és aktiválta a bekapcsolási zárat, a
projektor addig nem használható, amíg be nem írja a
megfelelő jelszót minden alkalommal, amikor elindítja a
projektort.
Power On Lock (Bekapcsolási lezárás)
A beállítás módosítása után ismét meg kell adnia az aktuális
jelszót.
•
On (Be): A projektor nem használható, amíg be nem írja
a megfelelő jelszót minden alkalommal, amikor elindítja a
projektort.
•
Off (Ki): A projektor a jelszó beírása nélkül is
használható.
Ha helytelen jelszót ad meg, a jelszóhiba üzenet jelenik meg,
és az INPUT CURRENT PASSWORD (ADJA MEG A
HELYES JELSZÓT) üzenet jelenik meg. Ha egyáltalán nem
emlékszik a jelszóra, használja a jelszóemlékeztető eljárást.
Ha egymás után 5 alkalommal helytelen jelszót ad meg, a
projektor rövid időre automatikusan leáll.
Ha elfelejti a jelszót, tartsa lenyomva 3 másodpercig az
"ENTER" gombot. A projektor egy kódolt számot jelenít meg a
kijelzőn. Írja le a számot és kapcsolja ki a projektort. Kérjen
segítséget a helyi szervizközponttól a szám dekódolásához.
Lehetséges, hogy be kell mutatnia a vásárlást igazoló
dokumentumokat, ezzel megerősítve, hogy Ön a projektor
jogos tulajdonosa.
21
Off (Ki): Engedélyezi, hogy a vezérlőpulton található
összes billentyű a megszokott módon működjön.
•
On (Be): Letiltja a vezérlőpulton található összes
billentyűt. Ha a projektort a funkció letiltása nélkül
kapcsolja le, akkor a projektor a legközelebbi
bekapcsoláskor is le lesz zárva. A funkció letiltásához
tartsa nyomva a vezérlőpulton található
„ÜZEMKAPCSOLÓ” gombot 7 másodpercig, és ezután a
Panel Key Lock (Panel gombjainak lezárása) „Off (Ki)”
lesz kapcsolva. Amikor a projektor készenléti
üzemmódban van, tartsa nyomva a vezérlőpulton
található „ÜZEMKAPCSOLÓ” gombot 7 másodpercig a
projektor bekapcsolásához, és ezután a Panel Key Lock
(Panel gombjainak lezárása) „Off (Ki)” lesz kapcsolva.
Reset All Settings Visszaállítja az összes menüben a kijelző paramétereit az
(Összes beállítás alapértelmezett beállításokra.
alapé.)
Information (Információ)
Input (Bemenet) Megjeleníti az aktuális jelforrást.
Picture Mode
(Kép mód)
Megjeleníti az aktuális képmódot.
Resolution
(Felbontás)
Megjeleníti a bemeneti jel natív felbontását.
Color System
(Színrendszer)
Megjeleníti a bemeneti rendszer formátumát.
Light Source
Usage Time
(Fényforrás
használati
ideje)
Megjeleníti az órák számát, amíg a fényforrás összesen
használatban volt.
Firmware
Version
(Firmware
verzió)
Megjeleníti a projektor belső vezérlőprogram verzióját.
HDR
Megmutatja, hogy a tartalom HDR vagy sem.
Magyar
Panel Key Lock
(Panel
gombjainak
lezárása)
•
Magyar
22
Mellékletek
Hibaelhárítás
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
2
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon.
Részleges,
gördülő vagy
nem megfelelően
megjelenített kép
(PC esetében)
Megoldás
•
Győződjön meg arról, hogy a kábelek megfelelően
csatlakoznak az „Első lépések” című fejezetben leírt
módon.
•
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
•
Ellenőrizze, hogy bekapcsolta a projektort.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „My Computer (Sajátgép)”, > „Control
Panel (Vezérlőpult)” elemet, majd kattintson duplán
a „Display (Megjelenítés)” ikonra.
•
Jelölje ki a „Settings (Beállítások)” fület.
•
Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása nem
haladja meg az 1600x1200, 1920x1080 értéket.
•
Kattintson az „Advanced Properties (Speciális
tulajdonságok)” gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a felbontás-beállítás
nem haladja meg az 1600x1200, 1920x1080
értéket.
•
Kattintson a „Change (Módosítás)” gombra a
„Monitor” fülön.
•
Kattintson a „Show all devices (Minden eszköz
mutatása)” > „Standard monitor types (Szabvány
monitortípusok)” elemre az SP dobozban, majd
jelölje ki a kívánt felbontás módot a „Models
(Típusok)” dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy monitorkijelző felbontása
nem haladja meg az 1600x1200, 1920x1080
értéket.
23
4
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(Noteszgépek
esetében)
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása
gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5 ]
•
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve a monitor lefagy, indítsa újra az összes
készüléket, a kivetítőt is beleértve.
•
Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet használ:
Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek
kikapcsolják saját képernyőjüket, amikor egy második
megjelenítő eszköz van használatban. Mindegyiknél
más-más módon történik a visszakapcsolása. Lásd a
számítógép használati útmutatóját további
információkért.
•
Ha Apple® Mac® OS alapú noteszgépet használ: A
System Preferences (Rendszerbeállítások) menüben
nyissa meg a Display (Megjelenítés) elemet, és jelölje
ki a Video Mirroring (Videó tükrözés) tétel „On (Be)”
jelölőnégyzetét.
5
A kép instabil vagy
villódzik
•
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
6
A képen függőleges
villódzó sáv van
•
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
7
A kép nem éles
•
•
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
8
A kép megnyúlik,
amikor
„szélesvásznú”
DVD filmet játszik le
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon az előírt
távolságon belül van: (További információkért forduljon
a „Kivetítési távolság tiszta fókusz esetén” részhez.)
További információkért forduljon a „A kívánt képméret
elérése a távolság és a zoom beállításával” részhez.
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le,
az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa
a formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt
is be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot
16:9 (széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
Magyar
3
Magyar
24
9
10
11
A kép túl kicsi vagy
túl nagy
A kép oldalai ferdék
A kép fordított.
•
•
Állítson a kivetítő tetején lévő zoom karon.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton vagy
távvezérlőn. Lépjen az „IMAGE (KÉP)” > „Aspect Ratio
(Képarány)” elemre, és próbálkozzon különböző
beállításokkal.
•
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítőt úgy, hogy a
kivetítő közepe felé nézzen és annak alsó széle alatt
legyen.
•
Nyomja meg a Keystone correction (Trapézkorrekció)
gombot a vezérlőpulton vagy a távvezérlőn, amíg a kép
oldalai függőlegessé nem válnak.
•
Kattintson a „INSTALLATION (TELEPÍTÉS)” >
„Projection (Vetítés)” opcióra az OSD menüben és
állítsa be a kivetítés irányát.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebbre vagy
messzebbre.
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
1
2
Jelenség
Megoldás
A kivetítő nem reagál semmilyen
kezelőszervre
A lámpa kiég, vagy pukkanó
hangot ad ki
•
He lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt,
majd húzza ki a tápkábelt, és várjon
legalább 30 másodpercig, míg újra nem
csatlakoztatja.
•
Győződjön meg arról, hogy a vezérlőpult
zár funkció le van tiltva.
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama
végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat. Ha
ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be,
amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A lámpa
cseréjéhez vegye fel a kapcsolatot a helyi
márkakereskedővel vagy az Acer
szervizközponttal.
OSD üzenetek
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
Cserélje ki a lámpát – a lámpa hamarosan eléri hasznos
élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie.
A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez
közeledik.
Tanácsos kicserélni!”
25
LED üzenetek
Üzenet
Bekapcsolást
jelző LED
IZZÓ LED
HŐMÉRSÉKLET
LED
Készenlét
(A tápkábel csatlakoztatva van)
Piros
--
--
Bekapcsolás
Kéken villog
--
--
Normál működés
Kék
--
--
Lehűlési állapot
Pirosan villog
--
--
Letöltés
Pirosan villog
Pirosan villog
Pirosan villog
Hiba (Foszfor/Színkerék indítási
hiba)
Kék
Piros
--
Hiba (Foszfor/Színkerék forgási
hiba)
Kék
Pirosan villog
--
Hiba (Képátméretező
visszaállítási hiba)
Piros
Piros
Lámpa hiba normál működés
közben
--
Piros
--
Hiba (A lámpa nem világít)
--
Piros
--
Hiba (1. ventilátor hiba)
Piros
--
Piros
Hiba (2. ventilátor hiba)
Piros
--
Pirosan villog
Hiba (3. ventilátor hiba)
Piros
--
Kék
Hiba (Termális hiba)
Kék
--
Piros
Magyar
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
Magyar
26
Mennyezetre szerelés
Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el
az alábbi lépéseket:
1
Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe, és rögzítse a
konzolt.
2
Az aktuális környezet alapján válassza ki a hossz-kombinációt. (A CM-01S
modell nem tartalmazza a 2. típust és 3. típust.)
1. típus
2. típus
3. típus
27
1. típus: A szabványos méret esetében használjon három konzolcsavart, hogy
a projektort a mennyezeti tartókonzolra rögzítse.
2. típus és 3. típus: Másik megoldásként a nagyobb mérethez használjon
csúszó bővítményt a nagyobb alátámasztásért.
1. típus
3. típus
2. típus
Megjegyzés: Javasoljuk, hogy hagyjon elegendő helyet a konzol és a
projektor között a megfelelő hőeloszlás érdekében.
4
Csatlakoztassa a fő géptest csatlakozót a kivetítő konzolhoz (1. ábra), majd
csavarjon be négy csavart (2. ábra).
1. ábra
5
2. ábra
Szükség szerint állítsa be a szöget és a pozíciót.
360°
Magyar
3
„B” típusú csavar
Alátét típus
Átmérő (mm)
Hosszúság (mm)
Nagy
Kicsi
4
25
V
V
198.10
1.45
189.05
63.62
60.87
64.38
9.04
343.06
124.85
56.50
114.75
112.00
92.47
124.60
Magyar
28
Mértékegység: mm
29
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítőrendszer
DLP™
Felbontás
3840 x 2160 XPR-rel
1920 x 1080 XPR nélkül
Számítógépekkel való
kompatibilitás
További információkért forduljon a „Kompatibilis
üzemmódok” részhez.
Videó kompatibilitás
UHDTV (2160P), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV
(480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
Képméretarány
Auto (Automatikus), 4:3, 16:9, 16:10
Megjeleníthető színek száma
1,07 milliárd szín
Vetítőlencse
F = 1,94 – 2,06, f = 15,57 mm – 18,67 mm,
1:1,2 kézi állítású zoom és fókusz
Kivetített képernyő mérete (átlósan) 26" – 300" (66 cm – 762 cm)
Kivetítési távolság tiszta fókusz
esetén
1 m – 11,7 m
Vetítőarány
1,47~1,76 (100"±3%@3,25 m)
Vízszintes pásztázási sebesség
15 – 200 KHz
Függőleges pásztázási sebesség
10 – 200 Hz
Trapézkorrekció
+/-40 fok (függőleges), Manuális
Digitális zoom
N/A
Audió
10W hangszóró x 1
Tömeg
Körülbelül 4 kg (8,81 lbs.)
Méretek (széles x mély x magas)
343 x 258 x 114,8 mm (13,5" x 10,2"x 4,5")
343 x 258 x 124,9 mm (13,5" x 10,2"x 4,9")
(dőlésszabályozó kerékkel)
Tápellátás
Univerzális AC bemenet 100 - 240 V, bemeneti frekvencia
50/60 Hz
Áramfogyasztás
Normál üzemmód: 335 W @100 VAC
ECO üzemmód: 270 W @ 100 VAC
Készenlét üzemmód: < 0,5 W
Üzemi hőmérséklet
0ºC – 40ºC / 32ºF – 104ºF
I/O csatlakozók
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x 1
USB A típus (DC 5V KIMENET) x 1
USB mini B típusú x 1
VGA bemenet x 1
RS232 x 1
3,5 mm-es audió bemeneti aljzat x 1
3,5 mm-es audió kimeneti aljzat x 1
HDMI 1.4 x 1
HDMI 2.0 x 1
Magyar
Műszaki adatok
Magyar
30
Az alapcsomag tartalma
Kiegészítő (opcionális)
•
•
•
•
Hálózati tápkábel x 1
•
•
•
•
•
Használati útmutató (CD-ROM) x 1
Távvezérlő x 1
Akkumulátor x 2 (a távvezérlőhöz)
Gyors üzembe helyezési útmutató x 1
VGA kábel x 1
HDMI kábel x 1
Biztonsági kártya x 1
Hordtáska x 1
* A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
31
1
Magyar
Kompatibilis üzemmódok
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
Felbontás
VGA
640 x 480
SVGA
800 x 600
XGA
1024 x 768
1152 x 864
SXGA
1280 x 1024
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
WXGA
1280 x 960
1280 x 960
1400 x 1050
1600 x 1200
640 x 480
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 870
1280 x 768
1280 x 768
1280 x 768
1280 x 720
1280 x 800
1440 x 900
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
60
72
75
85
56
60
72
75
85
60
70
75
85
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
60
75
85
60
60
60
31,47
37,86
37,50
43,27
35,20
37,88
48,08
46,88
53,67
48,36
56,48
60,02
68,68
63,85
67,50
77,10
63,98
76,97
79,98
91,15
60,00
75,00
65,32
75,00
31,50
35,00
37,88
48,36
60,241
68,681
47,78
60,29
68,63
45,00
49,70
55,94
32
Magyar
WSXGA+
acer_16:9
HD 1080
WUXGA
2
1680 x 1050
1366 x 768
1920 x 1080-RB
1920 x 1080-EIA
1920 x 1200-RB
60
60
60
60
59,95
65,29
47,71
66,60
67,50
74,04
HDMI – PC jel
Üzemmódok
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
SVGA_56
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
XGA_60
XGA_70
XGA_75
SXGA_75
SXGA_85
SXGA_60
SXGA_72
SXGA_75
SXGA_85
QuadVGA_75
SXGA+_60
UXGA_60
Mac G4
MAC13
Mac G4
Mac G4
MAC19
MAC21
WXGA_60
WXGA_75
WXGA_85
WXGA_60
WXGA_60
WXGA+_60
1680 x1050_60
Felbontás
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 960
1400 x 1050
1600 x 1200
640 x 480@60Hz
640 x 480@67Hz
800 x 600@60Hz
1024 x 768@60Hz
1024 x 768@75Hz
1152 x 870@75Hz
1280 x 768
1280 x 720
1280 x 800
1440 x 900
1680 x 1050
F. frekvencia [Hz]
59,94
72,809
75
85,008
56,25
60,317
72,188
75
85,061
60,004
70,069
75,029
75
84,99
60,02
72
75,025
85,024
75
59,978
60
59,94
66,667
60,317
60,004
75,02
75,061
59,87
74,893
84,837
60
59,81
59,887
59,954
V. frekvencia
[kHz]
31,469
37,861
37,5
43,269
35,156
37,879
48,077
46,875
53,674
48,363
56,476
60,023
67,5
77,094
63,981
76,97
79,976
91,146
75
65,317
75
31,469
35
37,879
48,363
60,241
68,681
47,776
60,289
68,633
45
49,702
55,935
65,29
33
3
1366 x 768
1920 x1080
1920 x1080
1920 x 1080
1920 x 1200
1920 x 1440
2048 x 1152
2048 x 1536
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
59,79
60
60
120,00
59,95
60,00
60,00
60,00
24,00
25,00
30,00
47,712
66,587
67,5
135,00
74,038
90,00
72,00
94,769
54,00
56,25
67,5
3840 x 2160
50
112,50
3840 x 2160
60
135
HDMI - Videó jel
Üzemmódok
480i
480p
576i
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
1080p
2160/24P
2160/25P
2160/30P
2160/50P
(HDMI 1)
2160/60P
(HDMI 1)
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
60
15,73
60
31,47
50
15,63
50
60
50
60
50
60
50
24
23,98
30
54
56,25
67,5
31,25
45,00
37,50
33,75
28,13
67,50
56,26
27,00
26,97
33,75
24
25
30
3840 x 2160
112,5
50
3840 x 2160
135
60
720 x 480
(1440 x 480)
720 x 480
720 x 576
(1440 x 576)
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
Magyar
acer_16:9
1920 x 1080_RB
1920 x 1080_EIA
1920 x 1080_120
1920 x 1200_RB
1920 x 1440
2048 x 1152_RB
2048 x 1536_RB
3840 x 2160_24
3840 x 2160_25
3840 x 2160_30
3840 x 2160_50
(HDMI 1)
3840 x 2160_60
(HDMI 1)
Magyar
34
Hatósági és biztonsági tudnivalók
FCC nyilatkozat
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy a B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket teljesíti az FCC Szabályzat 15. fejezete
szerint. Ezeket a határértékeket úgy állapítottuk meg, hogy lakásban történő
használat esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen. Ez az
eszköz rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a
használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, károsan
zavarhatja a rádiótávközlést.
Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul
elő zavar. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a rádió- vagy televízió vételben, amit az
eszköz ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználó a zavar
megszüntetésére minden további nélkül megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Más számítástechnikai eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad
csatlakozni, hogy az FCC előírásainak továbbra is megfeleljenek.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók
stb.) szabad ehhez a berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A határértékeknek nem megfelelő
perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A működtetésnek két
feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden
zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.
35
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
UA.TR.060
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).
Kanada – kis teljesítményű engedélyre nem köteles
rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-247)
a
Általános információ
A működésnek a következő két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Az országok érvényességi köre
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás
országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd:
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.
Magyar
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Magyar
36
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
And,
Acer Italy s.r.l.
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02-9399-2913
www.acer.it
Product:
Trade Name:
Model Number:
Marketing Name:
Projector
Acer
A4K1719/A4K1720
V6810/E8610C/HT-4K13/HV832/TH733/H6810/E8610/HE-4K13/GM832/VH-733
We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described
above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive
and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:
EMC Directive: 2014/30/EU
EN 55032:2012+AC:2013, Class B
EN 55024:2010/A1:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
LVD Directive: 2014/35/EU
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
RoHS Directive: 2011/65/EU
EN 50581:2012
ErP Directive: 2009/125/EC
Regulation (EU) No. 617/ 2013
Regulation (EC) No. 1275/2008; EN 50564:2011
Regulation (EC) No. 278/2009; EN 50563:2011
Year to begin affixing CE marking 2018.
RU Jan/Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
Feb. 14, 2018
Date
37
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
A4K1719/A4K1720 series
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Magyar
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
Download PDF

advertising