Acer | X1323WH | Acer P1350W User Manual

Acer DLP kivetítő
P1150/M306/PE-S45/F25S/AS329/ASV1712/
PR120/MF-020/MS130/P1250/M316/PE-X45/
F25X/AX329/ANX1711/PR220/MF-120/MX130/
P1350W/M326S/PE-W45S/F25WS/AW329S/
AWX1710/PR320/MF-220/MW130/P1350WL/
M326/PE-W45/F25W/AW329/AWX1709/PR320T/
MF-220T/MW130L/X1123H/D800D/EV-S80H/
V50S/AS540/ASV1715/DX120/BS-020/KS330/
X1223H/D810D/EV-X80H/V50X/AX540/ANX1714/
DX220/BS-120/KX330/X1323WH/D820D/EVW80H/V50W/AW540/AWX1713/DX420/BS-320/
KW330
Sorozat Használati útmutató
Copyright © 2017. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Acer kivetítő használati útmutatója
Eredeti kiadás: 06/2017
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és
különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett
garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer kivetítő
Modellszám : ___________________________________
Sorozatszám: __________________________________
Vásárlás dátuma: _______________________________
Vásárlás helye: _________________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
„HDMITM, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegyei,illetve bejegyzett védjegyei.”
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Olvassa el gondosan ezeket a tudnivalókat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket és
tudnivalókat vegye figyelembe.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
Ne használja a terméket víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
iv
•
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó
alkatrészeket, illetve a lámpát.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló feszültséget illetően, lépjen kapcsolatba a
kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális
hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mivel a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Minden javítást bízzon szakképzett személyekre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt
részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A kiegészítőket
illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
•
•
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
RG2 IEC 62471-5:2015
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 °C/104 °F értéket.
Több mint 3048 méter tengerszint feletti magasságban.
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket.
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a tápellátást, vagy húzza ki működés közben a
kivetítő tápkábelét. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor kikapcsolódik,
mielőtt kikapcsolja az áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat. A lámpa
ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg az ELREJT (HIDE) gombot a
távirányítón.
A lámpát névleges élettartamán túl nem szabad működtetni. Ettől ritkán
eltörhet.
Ha ki kell cserélni a lámpát, lépjen kapcsolatba a helyi márkakereskedővel
vagy az Acer szervizközponttal.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Amikor megjelenik a lámpa
figyelmeztető üzenete, a lámpa cseréjéhez lépjen kapcsolatba a helyi
márkakereskedővel vagy az Acer szervizközponttal.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
A termék fordítva is képes képet megjeleníteni, így mennyezetre is lehet
szerelni. Kizárólag az Acer mennyezetre szerelő készletét használja a kivetítő
felszereléséhez, és győződjön meg biztos rögzítéséről.
vii
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/index.htm
Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés
LCD/CRT monitort vagy kijelzőt tartalmazó kivetítők vagy elektronikus termékek:
A termékben lévő lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk,
illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell,
hogy történjen. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az elektronikai
iparszövetséggel a www.eiae.org címen. A lámpák ártalmatlanításával kapcsolatos
tájékoztatásért látogassa meg a www.lamprecycle.org weblapot.
viii
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Ezt tegye:
•
Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe tisztítószerrel megnedvesített, puha kendőt használjon a kijelző
burkolatának tisztításához.
•
Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóból, amennyiben hosszabb ideig nem
tervezi használni a terméket.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi körülmények között:
•
•
•
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelmeztetés:
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
károsíthatja látását.
•
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
•
•
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Amikor megjelenik a lámpa
figyelmeztető üzenete, a lámpa cseréjéhez lépjen kapcsolatba a helyi márkakereskedővel
vagy az Acer szervizközponttal.
•
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
•
•
•
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat.
Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult.
A lámpa cseréjéhez vegye fel a kapcsolatot a helyi márkakereskedővel vagy az Acer
szervizközponttal.
Mindenek előtt
iii
viii
A használattal kapcsolatos megjegyzések
viii
Óvintézkedések
viii
Bemutatás
1
A termék jellemzői
1
A csomag áttekintése
3
A kivetítő áttekintése
4
A kivetítő nézetei
4
Vezérlőpult
6
Távirányító Elrendezése
7
Az MHL funkció bemutatása
9
Első lépések
10
A kivetítő csatlakoztatása
10
A kivetítő be- és kikapcsolása
12
A kivetítő bekapcsolása
12
A kivetítő kikapcsolása
13
A kivetített kép beállítása
14
A kivetített kép magasságának beállítása
14
Az optimális képméret és -távolság
15
A kívánt képméret elérése a távolság és a
zoom beállításával
18
Felhasználói vezérlés
21
Telepítési menü
21
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
22
Szín
23
Kép
25
Beállítás
27
Kezelés
31
Audió
32
3D
33
Nyelv
34
Tartalom
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Mellékletek
35
Hibaelhárítás
35
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
39
Mennyezetre szerelés
40
Műszaki adatok
43
Kompatibilis üzemmódok
47
Hatósági és biztonsági tudnivalók
52
1
A termék jellemzői
A termék egylapkás DLP® kivetítő. Kivételes jellemzői közé tartoznak a következők:
•
DLP® technológia
•
P1150/M306/PE-S45/F25S/AS329/PR120/MF-020/MS130/X1123H/D800D/EVS80H/V50S/AS540/DX120/BS-020/KS330: Natív 800 x 600 SVGA felbontás
Auto/4:3/16:9 méretarány támogatása
P1250/M316/PE-X45/F25X/AX329/PR220/MF-120/MX130/X1223H/D810D/
EV-X80H/V50X/AX540/DX220/BS-120/KX330: Natív 1024 x 768 XGA
felbontás Auto/4:3/16:9 méretarány támogatása
P1350W/M326S/PE-W45S/F25WS/AW329S/PR320/MF-220/MW130/
P1350WL/M326/PE-W45/F25W/AW329/PR320T/MF-220T/MW130L/
X1323WH/D820D/EV-W80H/V50W/AW540/DX420/BS-320/KW330: Natív
1280 x 800 WXGA felbontás Auto/Teljes/4:3/16:9/L.Box méretarány
támogatása
•
Lehetővé teszi a 3D tartalom kivetítését a DLP Link technológián keresztül:
Támogatott Blu-Ray 3D
•
A távirányítón lévo “3D” gyorsbillentyu lehetové teszi a 3D funkciók gyors és
egyszeru elérését
•
Az Acer ColorBoost technológia a természet színeit kínálja az élénk, valósághű
képhez
•
Nagy fényerő és kontrasztarány
•
Sokoldalú megjelenítési módok az optimális teljesítmény érdekében, bármilyen
helyzetben
•
NTSC / PAL / SECAM kompatibilitás és HDTV (720p, 1080i, 1080p)
támogatása
•
Az alacsonyabb energiafogyasztás és a gazdaságos (ECO) üzemmód
megnöveli a lámpa élettartamát
•
A Dinamikus Fekete / ExtremeEco funkciók segítenek csökkenteni a lámpa
energiafogyasztását és tovább hosszabítják az élettartamát
- Dinamikus fekete: Ha bekapcsolják, a kivetítő dinamikusan állítja a lámpa
energiafogyasztását a vetített kép fényerejének megfelelően. Ha sötétebb
képet vetít, csökken az energiafogyasztás és a kép kontrasztja is javításra
kerül.
- ExtremeEco: A kivetítő 70%-kal csökkenti a lámpa energiafogyasztását, ha
15 percig nem észlel bemeneti jelet.
Magyar
Bemutatás
Magyar
2
•
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít
•
Továbbfejlesztett digitális trapéztorzítás korrekció az optimális bemutatókhoz
•
Többnyelvű képernyőn megjelenő (OSD) menük
•
Kézi élességállítású/zoom vetítőlencse
•
0,8 ~ 2X digitális és pásztázás-mozgatási funkció
•
Kompatibilis a Microsoft® Windows® 2000, XP, 7, 8, 8.1, 10, Vista®, Macintosh
operációs rendszerekkel, Chrome operációs rendszerekkel
•
A CEC (Consumer Electronics Control) funkció támogatott
•
A LumiSense támogatott
•
Támogatott BluelightShield funkció
3
A kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy az
egység teljes-e Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.
Projektor
Tápkábel
VGA kábel (opcionális)
HDMI kábel (opcionális)
Biztonsági kártya
(opcionális)
Használati útmutató
(CD-ROM) (opcionális)
Távvezérlő
Gyors üzembe helyezési
útmutató
AAA Elem x 2
Hordtáska
(opcionális)
WirelessHD hardverkulcs készlet (MWIHD1)
(opcionális)
Megjegyzés: A csomag tartalma régiónként eltérő lehet.
Magyar
A csomag áttekintése
Magyar
4
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet/felülnézet
1
3
4
5
2
6
#
Leírás
#
Leírás
1
Vezérlőpult
4
Zoom- és élességállító gyűrű
2
Objektívsapka
5
Vetítőlencse
3
Üzemkapcsoló gomb és bekapcsolt
állapotot jelző LED
6
Távirányító vevő
Hátulnézet
1
2
1
2
4
3
5 67 8
4
X1123H/D800D/EV-S80H/V50S/
AS540/DX120/BS-020/KS330/
X1223H/D810D/EV-X80H/V50X/
AX540/DX220/BS-120/KX330/
X1323WH/D820D/EV-W80H/
V50W/AW540/DX420/BS-320/
KW330
10
P1150/M306/PE-S45/F25S/AS329/
PR120/MF-020/MS130/P1250/
M316/PE-X45/F25X/AX329/PR220/
MF-120/MX130/P1350W/M326S/
PE-W45S/F25WS/AW329S/PR320/
MF-220/MW130/P1350WL/M326/
PE-W45/F25W/AW329/PR320T/
MF-220T/MW130L
5 6 7 8 910
11
12
#
12
Leírás
#
Leírás
1
Audió bemeneti csatlakozó
Audió kimeneti csatlakozó
7
Mini USB-csatlakozó
2
HDMI csatlakozó
8
Kompozit videó bemeneti
csatlakozó
5
Leírás
#
Leírás
HDMI (MHL) csatlakozó
9
DC 5 V kimenet
4
Analóg RGB jel/ HDTV/komponens
videó bemeneti csatlakozó
10 Kensington™ zár port
5
Monitorhurok kimeneti csatlakozó
(csak VGA IN 1-től)
11 Tápegység-csatlakozóaljzat
6
RS232 csatlakozó
12 Dőlésszöget állító kerék
Magyar
#
3
Magyar
6
Vezérlőpult
1
7
2
8
3
4
9
5
6
10
3
#
Funkció
Leírás
1
LAMP
Lámpa LED-es jelzőfénye.
2
POWER
Bekapcsolást jelző LED.
3
Trapézkorrekció
Kijavítja a kivetítő megdöntéséből eredő képtorzulást
(±40 fok).
4
Üzemkapcsoló
gomb
Lásd a „A kivetítő be- és kikapcsolása” részt.
5
ENTER
Megerősíti a kiválasztott elemeket.
6
BACK
Törli a kiválasztást vagy visszalép az előző oldalra.
7
TEMP
Hőmérséklet LED-es jelzőfénye.
8
SOURCE
Módosítja az aktív forrást.
9
Négyirányú
billentyűk
A segítségével választhat az elemek között, illetve
módosíthatja a kiválasztást.
10 MENU
Elindítja a képernyőn megjelenő (OSD) menüt, visszalép az
OSD menü előző lépésére vagy kilép az OSD menüből.
7
12
13
1
2
3
11
11
11
1
2
3
14
12
13
1
14
2
22
vagy
5
15
6
7
8
9
8
10
16
17
18
19
18
20
21
14
4
4
4
12
13
vagy
5
15
5
15
6
7
8
9
8
10
16
17
18
19
18
20
21
6
7
8
9
8
10
16
17
18
19
18
20
21
Model No:T-2501
MC.JPQ11.003
#
Funkció
Leírás
1
ÜZEMKAPCSOLÓ
Lásd a „A kivetítő be- és kikapcsolása” részt.
2
RATIO
Kiválaszt egy oldalarányt.
3
Lézer
Látható lézerpointer fényt bocsát ki prezentációs
célokra. Ez a funkció nem érhető el a Japánban/
Kínában értékesített projektorok esetében.
4
Trapézkorrekció
Négyirányú
billentyűk
ENTER
Kijavítja a kivetítő megdöntéséből eredő képtorzulást
(±40 fok).
A segítségével választhat az elemek között, illetve
módosíthatja a kiválasztást.
Megerősíti a kiválasztott elemeket.
Lejátszás/Szünet
5
BACK
Törli a kiválasztást vagy visszalép az előző oldalra.
Leállítás
6
FREEZE
A kép kimerevítéséhez.
Magyar
Távirányító Elrendezése
Magyar
8
#
Funkció
Leírás
7
VGA
A jelforrás VGA -re váltásához. A kapcsolat támogatja
az analóg RGBt, és a YPbPr-t (480i/480p/576i/576p/
720p/1080i/1080p).
8
PgUp/PgDn
Kizárólag a számítógépes üzemmódhoz. Nyomja meg
a gombot a következő vagy az előző oldal
kijelöléséhez. Ez a funkció csak akkor áll
rendelkezésre, ha mini USB-kábellel számítógéphez
csatlakozik.
9
COMPONENT
(Nincs funkció)
10 MEDIA
(Nincs funkció)
11
Jeleket küld a kivetítőnek.
Infravörös jeladó
12 3D
Nyomja meg a 3D menü megnyitásához, ahol
módosíthatja a 3D beállításokat.
13 SOURCE
Módosítja az aktív forrást.
14 MODE
Válasszon ki egy megjelenítési módot.
15 MENU
Elindítja az (OSD) képernyőmenüt vagy kilép az OSD
menüből.
16 HIDE
Nyomja meg a „HIDE” gombot a kép elrejtéséhez, majd
nyomja meg újra a kép megjelenítéséhez.
17 HDMI/MHL
Forrás váltása HDMI™-re (vagy MHL-re). (HDMI™
vagy MHL csatlakozóval rendelkező típus esetében)
18 ZOOM IN/ZOOM
OUT
Nagyítja vagy kicsinyíti a kivetített képet.
19 VIDEO
A jelforrás kompozit videóra váltásához.
20 LAN/WiFi
(Nincs funkció)
21 Számbillentyűzet
0–9
Nyomja meg a „0–9” számgombokat jelszó
megadásához a „Beállítás” > „Biztonság” menüben.
22 MUTE
Lenémítja a projektort vagy feloldja a projektor
hangerejének némítását.
9
Ha okoseszközt a kivetítőhöz csatlakoztatta, a távirányító egyes gombjaival
vezérelheti okoseszközét. Az MHL vezérlési módba lépéshez vagy az abból való
kilépéshez nyomja meg egy másodpercre az „MODE” gombot. Miután belépett az
MHL vezérlési módba, a „SOURCE” megnyomásával válthat a navigációs
(alapértelmezett), a média és a numerikus üzemmódok között.
Leírás
#
Funkció
Navigációs
üzemmód
Média
üzemmód
Numerikus
üzemmód
14 MODE
Az MHL vezérlési módba lépéshez vagy az abból
való kilépéshez tartsa nyomva egy másodpercig.
13 SOURCE
Miután belépett az MHL vezérlési módba, a gomb
megnyomásával válthat a navigációs
(alapértelmezett), a média és a numerikus
üzemmódok között.
4
Négyirányú Fel
billentyűk Le
Bal
Fel
(Nincs funkció)
(Nincs funkció)
Le
(Nincs funkció)
(Nincs funkció)
Bal
(Nincs funkció)
(Nincs funkció)
(Nincs funkció)
(Nincs funkció)
Jobb Jobb
21 Számbillentyűzet 0–9
(Nincs funkció)
(Nincs funkció)
A 0–9 beírása.
15 MENU
Ugrás a
főmenübe.
(Nincs funkció)
(Nincs funkció)
4
Lejátssza/
Szünetelteti/
Megállítja a
médiafájlok
Kilépés az
aktuális oldalról. lejátszását.
(Nincs funkció)
Nyomja meg a gombot a
következő vagy az előző oldal
kijelöléséhez.
(Nincs funkció)
ENTER
Lejátszás/Szünet
5
BACK
8
PgUp/PgDn
Leállítás
22 MUTE
Elemek
kiválasztása
vagy beírása.
(Nincs funkció)
Lenémítja a projektort vagy feloldja (Nincs funkció)
a projektor hangerejének
némítását.
Magyar
Az MHL funkció bemutatása
Magyar
10
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
Megjelenítés
VGA/HDMI
DVD-lejátszó,
Beltéri egység,
HDTV vevőkészülék
L
Videó kimenet
R
RS232
RCA
Hangszórók
8
7
2
2
3
3
4
9
5
5
6
HDTV adapter
2
Okostelefon/
táblagép
10
11
3
1
#
Leírás
#
Leírás
1
Tápkábel
7
3 RCA komponens kábel
2
Audió kábel
8
Kompozit videó kábel
3
HDMI (MHL) kábel
9
RS232 kábel
4
VGA–komponens videó/HDTV adapter
10 WirelessHD hardverkulcs
5
VGA kábel
11
6
USB kábel
Vezeték nélküli hardverkulcs
11
Magyar
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
Megjegyzés: Egyes okoseszközökhöz – a gyártó által készített –
átalakítóra van szükség az MHL funkció bekapcsolásához.
Megjegyzés: Kompatibilis HDMI/MHL hardverkulcs: WirelessHD
(MWIHD1), MWA3, Android (MWND1), ChromecastTM.
Magyar
12
A kivetítő be- és kikapcsolása
A kivetítő bekapcsolása
1
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel villog.
2
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő
(ÜZEMKAPCSOLÓ)
gomb megnyomásával, és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék színűre
fog váltani.
3
Kapcsolja be a jelforrást (számítógép, noteszgép, video lejátszó stb.). A
kivetítő automatikusan felismeri a jelforrást (amikor első alkalommal
kapcsolja be a projektort, vagy a Forrás kiválasztása funkció „Automata”).
•
Ha a képernyőn a „Nincs jel” üzenet látható, győződjön meg arról, hogy a
jelkábelek megfelelően csatlakoznak.
•
Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a vezérlőpult vagy a
távvezérlő „SOURCE” gombját, illetve a távvezérlő közvetlen forrás
gombját a bemenetek közötti váltáshoz.
13
1
A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg a Power (Üzemkapcsoló) gombot.
Ekkor megjelenik a következő üzenet:
„Nyomja meg az üzemkapcsoló gombot a kikapcsolás befejezéséhez.”
Nyomja meg a power (üzemkapcsoló) gombo.
2
A működésjelző LED színe folyamatos vörösre változik jelezve, hogy a
kivetítő készenléti módba lépett.
3
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Ha az Azonnali Folytatás elemet választják:
1
A kikapcsolást követően, a bekapcsolt állapotot jelző LED VÖRÖS színre
vált, gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 2 másodpercig tovább
müködik(nek) biztosítandó, hogy a rendszer megfelelően lehűljön.
2
Amíg a tápkábel csatlakoztatva marad, bármikor megnyomhatja a power
(üzemkapcsoló) gombot a kivetítő azonnali bekapcsolásához a 2 perces
kikapcsolási folyamat közben.
3
A rendszer lehűlése után a bekapcsolt állapotot jelző LED befejezi a
villogást, és folyamatos vörös fénnyel világít, ami azt jelenti, hogy a kivetítő
készenléti módba lépett.
4
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
„A kivetítő túlmelegedett. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. A lámpa és a kivetítő
is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
folyamatos vörös színnel világít. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
•
„Ventilátor meghibásodás. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a ventilátor meghibásodott. A lámpa és a
kivetítő is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
villog. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a szervizközponttal.
Megjegyzés: Ha a kivetítő automatikusan kikapcsolódik és a
lámpa LED kijelző folyamatosan vörös fénnyel világít, akkor vegye
fel a kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szervizközponttal.
Magyar
A kivetítő kikapcsolása
Magyar
14
A kivetített kép beállítása
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítőt két állítható lábbal szerelték fel a kivetített kép magasságának
beállításához.
A kép emeléséhez:
1
Használja az első Dőlésszög beállító kereket a kép kívánt magassági
szögbe való emeléséhez.
2
Használja a hátsó Dőlésszög beállító kereket a kivetítő szögének
finombeállításához.
A képe lejjebb állításához:
1
Használja az első Dőlésszög beállító kereket a kép kívánt magassági
szögbe való leengedéséhez.
2
Használja a hátsó Dőlésszög beállító kereket a kivetítő szögének
finombeállításához.
Dőlésszög beállító kerék
Dőlésszög beállító kerék
15
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához.
•
P1150/M306/PE-S45/F25S/AS329/PR120/MF-020/MS130/X1123H/D800D/EVS80H/V50S/AS540/DX120/BS-020/KS330/P1250/M316/PE-X45/F25X/AX329/
PR220/MF-120/MX130/X1223H/D810D/EV-X80H/V50X/AX540/DX220/BS120/KX330
Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 69 és
75 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság
esetén 126 cm vetítési magasság szükséges.
Max
. kép
mér
et
75"
Min
. kép
mé
ret
69"
Magasság:
126 cm
Magasság: A kép alsó
és felső
115 cm
széle
közötti
távolság
3m
Kívánt távolság
Minimális képméret (Min. zoom)
Maximális képméret (Max. zoom)
Kívánt
A kép alsó és
A kép alsó és
Távolság
Átló
felső széle
Átló
felső széle
Sz
(cm)
×
Sz
(cm)
×
(m)
közötti
közötti
(hüvelyk)
(hüvelyk)
Ma
(cm)
Ma
(cm)
<A>
<B>
távolság (cm) < B >
távolság (cm)
<C>
<C>
1
23
47 x 35
38
25
51 x 38
1,5
34
70 x 52
58
38
77 x 57
42
63
2
46
93 x 70
77
50
102 x 77
84
2,5
57
116 x 87
96
63
128 x 96
105
3
69
140 x 105
115
75
153 x 115
126
3,5
80
163 x 122
134
88
179 x 134
147
4
92
186 x 140
153
100
204 x 153
168
4,5
103
209 x 157
173
113
230 x 172
189
5
114
233 x 174
192
126
255 x 191
210
6
137
279 x 209
230
151
306 x 230
253
7
160
326 x 244
269
176
357 x 268
295
8
183
372 x 279
307
201
408 x 306
337
9
206
419 x 314
345
226
459 x 344
379
10
229
465 x 349
384
251
510 x 383
421
11
252
512 x 384
422
276
561 x 421
463
12
275
558 x 419
460
301
612 x 459
505
Nagyítás mértéke: 1,1 x
Magyar
Az optimális képméret és -távolság
Magyar
16
•
P1350W/M326S/PE-W45S/F25WS/AW329S/PR320/MF-220/MW130
Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 89 és
115 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság
esetén 170 cm vetítési magasság szükséges.
Max
. kép
mér
et
Min
. kép
115"
mér
et
89"
Magasság:
170 cm
Magasság: A kép alsó
110 cm
és felső
széle
közötti
távolság
3m
Kívánt távolság
Minimális képméret (Min. zoom)
Maximális képméret (Max. zoom)
Kívánt
A kép alsó és
A kép alsó és
Távolság
Átló
felső széle
Átló
felső széle
Sz (cm) ×
Sz (cm) ×
(m)
(hüvelyk)
közötti
(hüvelyk)
közötti
Ma (cm)
Ma (cm)
<A>
távolság (cm) < B >
távolság (cm)
<B>
<C>
<C>
1
30
64 x 40
44
38
83 x 52
57
1,5
44
96 x 60
66
58
124 x 77
85
2
59
127 x 80
88
77
165 x 103
114
2,5
74
159 x 100
109
96
207 x 129
142
3
89
191 x 119
131
115
248 x 155
170
3,5
103
223 x 139
153
134
289 x 181
199
4
118
255 x 159
175
153
331 x 207
227
4,5
133
287 x 179
197
173
372 x 232
256
5
148
318 x 199
219
192
413 x 258
284
6
177
382 x 239
263
230
496 x 310
341
7
207
446 x 279
307
269
579 x 362
398
8
237
510 x 318
350
307
661 x 413
455
9
266
573 x 358
394
345
744 x 465
511
10
296
637 x 398
438
384
826 x 517
568
11
325
701 x 438
482
422
909 x 568
625
12
355
764 x 478
525
460
992 x 620
682
Nagyítás mértéke: 1,3 x
17
•
Magyar
P1350WL/M326/PE-W45/F25W/AW329/PR320T/MF-220T/MW130L/
X1323WH/D820D/EV-W80H/V50W/AW540/DX420/BS-320/KW330
Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 82 és
90 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság
esetén 121 cm vetítési magasság szükséges.
Max
. kép
mér
et
Min
. kép
90"
mér
et
82"
Magasság:
121 cm
Magasság: A kép alsó
110 cm
és felső
széle
közötti
távolság
3m
Kívánt távolság
Minimális képméret (Min. zoom)
Maximális képméret (Max. zoom)
Kívánt
A kép alsó és
A kép alsó és
Távolság
Átló
felső széle
Átló
felső széle
Sz (cm) ×
Sz (cm) ×
(m)
(hüvelyk)
közötti
(hüvelyk)
közötti
Ma (cm)
Ma (cm)
<A>
<B>
távolság (cm) < B >
távolság (cm)
<C>
<C>
1
27
59 x 37
37
30
65 x 40
1,5
41
88 x 55
55
45
97 x 60
40
60
2
55
118 x 74
74
60
129 x 81
81
2,5
68
147 x 92
92
75
161 x 101
101
3
82
176 x 110
110
90
194 x 121
121
3,5
96
206 x 129
129
105
226 x 141
141
4
109
235 x 147
147
120
258 x 161
161
4,5
123
265 x 165
165
135
290 x 181
181
5
137
294 x 184
184
150
323 x 202
202
6
164
353 x 221
221
180
387 x 242
242
7
191
412 x 257
257
210
452 x 282
282
8
218
471 x 294
294
240
516 x 323
323
9
246
529 x 331
331
270
581 x 363
363
10
273
588 x 368
368
300
645 x 403
403
11
300
647 x 404
404
329
710 x 444
444
12
328
706 x 441
441
359
774 x 484
484
Nagyítás mértéke: 1,1 x
Magyar
18
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával.
•
P1150/M306/PE-S45/F25S/AS329/PR120/MF-020/MS130/X1123H/D800D/EVS80H/V50S/AS540/DX120/BS-020/KS330/P1250/M316/PE-X45/F25X/AX329/
PR220/MF-120/MX130/X1223H/D810D/EV-X80H/V50X/AX540/DX220/BS120/KX330
Ha 70 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 2,8–3,1 méter
távolságra a vászontól, és annak megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
70"
Kívánt
képméret
Magasság:
117 cm
A kép alsó
és felső
széle
közötti
távolság
2,8 m
3,1 m
Kívánt távolság
Kívánt képméret
Távolság (m)
Max. zoom
<B>
A kép felső széle (cm)
Átló (hüvelyk)
<A>
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság < D >
Sz (cm) × Ma (cm)
30
61 x 46
40
81 x 61
1,6
1,3
1,7
50
67
50
102 x 76
2,0
2,2
84
60
122 x 91
2,4
2,6
101
70
142 x 107
2,8
3,1
117
80
163 x 122
3,2
3,5
134
90
183 x 137
3,6
3,9
151
100
203 x 152
4,0
4,4
168
120
244 x 183
4,8
5,2
201
150
305 x 229
6,0
6,6
251
180
366 x 274
7,2
7,9
302
200
406 x 305
8,0
8,7
335
250
508 x 381
10,0
10,9
419
300
610 x 457
11,9
Nagyítás mértéke: 1,1 x
503
19
P1350W/M326S/PE-W45S/F25WS/AW329S/PR320/MF-220/MW130
Ha 70 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 1,8–2,4 méter
távolságra a vászontól, és annak megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
70"
Kívánt
képméret
Magasság:
104 cm
A kép alsó
és felső
széle közötti
távolság
1,8 m
2,4 m
Kívánt távolság
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
30
65 x 40
40
Távolság (m)
A kép felső széle (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság < D >
1,0
44
86 x 54
1,0
1,4
59
50
108 x 67
1,3
1,7
74
60
129 x 81
1,6
2,0
89
70
151 x 94
1,8
2,4
104
80
172 x 108
2,1
2,7
118
90
194 x 121
2,3
3,0
133
100
215 x 135
2,6
3,4
148
120
258 x 162
3,1
4,1
178
150
323 x 202
3,9
5,1
222
180
388 x 242
4,7
6,1
267
200
431 x 269
5,2
6,8
296
250
538 x 337
6,5
8,5
370
300
646 x 404
7,8
Nagyítás mértéke: 1,3 x
444
Magyar
•
Magyar
20
•
P1350WL/M326/PE-W45/F25W/AW329/PR320T/MF-220T/MW130L/
X1323WH/D820D/EV-W80H/V50W/AW540/DX420/BS-320/KW330
Ha 70 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 2,3–2,6 méter
távolságra a vászontól, és annak megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
70"
Kívánt
képméret
Magasság:
94 cm
A kép alsó
és felső
széle
közötti
távolság
2,3 m
2,6 m
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
Kívánt távolság
Távolság (m)
Max. zoom
<B>
A kép felső széle (cm)
Min. zoom
<C>
A kép alsó és felső széle
közötti távolság < D >
1,1
40
30
65 x 40
40
86 x 54
1,3
1,5
54
50
108 x 67
1,7
1,8
67
60
129 x 81
2,0
2,2
81
70
151 x 94
2,3
2,6
94
80
172 x 108
2,7
2,9
108
90
194 x 121
3,0
3,3
121
100
215 x 135
3,3
3,7
135
120
258 x 162
4,0
4,4
162
150
323 x 202
5,0
5,5
202
180
388 x 242
6,0
6,6
242
200
431 x 269
6,7
7,3
269
250
538 x 337
8,3
9,2
337
300
646 x 404
10,0
Nagyítás mértéke: 1,1 x
404
21
Telepítési menü
A Telepítési menü megjeleníti a projektor telepítését és karbantartását segítő
képernyőn megjelenő (OSD) menüt. Az OSD menüt csak akkor használja, ha a
képernyőn megjelent a „Nincs jel” üzenet, vagy ha a projektor a bemeneti jelet
keresi.
1
Kapcsolja be a projektort a vezérlőpulton vagy a távvezérlőn található
(ÜZEMKAPCSOLÓ) gomb megnyomásával.
2
Nyomja meg a „MENU” lehetőséget a vezérlőpulton vagy a távirányítón a
projektor telepítését és karbantartását segítő OSD menü megnyitásához.
3
A háttér mintája útmutatóul szolgál a kalibráláshoz és a beigazító
beállításokhoz, például a képernyő méretének és távolságának, valamint a
fókusz és egyéb jellemzők beállításához.
Megjegyzés: a megjelenő képernyőről bemutatott kép kizárólag tájékoztatási
célt szolgál. A tényleges képernyő ettől eltérhet.
4
A telepítő menü számos lehetőséget tartalmaz.
Használja a fel és le nyílgombokat egy lehetőség kiválasztásához, a bal és jobb
nyílgombokat a kiválasztott elem beállításához, továbbá a jobb nyílgombot az adott
jellemző beállításának almenüjébe való belépéshez. A készülék automatikusan elmenti az
új beállításokat, amikor kilép a menüből.
5
Nyomja meg bármikor a „MENU” gombot a menüpontból való kilépéshez
és az Acer üdvözlőképernyőre való visszatéréshez.
Magyar
Felhasználói vezérlés
Magyar
22
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
A projektor többnyelvű, képernyőn megjelenő (OSD) menüvel rendelkezik,
amely lehetővé teszi a kép beállításait és a különböző beállítások módosítását.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához nyomja meg a „MENU” lehetőséget a
vezérlőpulton vagy a távirányítón.
•
Amikor megjelenik az OSD, használja a
lehetőséget, hogy kiválasszon
egy elemet a főmenüben. Miután kiválasztotta a főmenü kívánt elemét, nyomja
meg a(z)
lehetőséget, hogy megadjon egy almenüt a funkció
beállításához.
•
Használja a
lehetőséget a kívánt elem kiválasztására, a
segítségével pedig adja meg a beállításokat.
•
Válassza ki a következő módosítani kívánt elemet az almenüben, majd állítsa
be a fent leírtak szerint.
•
Nyomja meg a „MENU” lehetőséget a vezérlőpanelen vagy a távirányítón, a
képernyő vissza fog térni a főmenübe.
•
Az OSD menüből való kilépéshez nyomja meg újra a „MENU” lehetőséget a
vezérlőpulton vagy a távirányítón. Be fog záródni és a projektor automatikusan
el fogja menteni az új beállításokat.
Főmenü
Beállítás
Almenü
Megjegyzés: előfordulhat, hogy a képernyőmenü következő beállításai közül
nem mindegyik érhető el. Kérjük, tájékozódjon a saját kivetítőjén elérhető
tényleges képernyőmenüről.
23
BluelightShield
Ez a funkció megvédi a szemét a kék fénynek való túlzott
kitettségtől. A beállítási lehetőségek: Ki, Alacsony, Közepes és
Magas. Válassza ki a kívánt beállítást, hogy csökkentse a kék fény
szintjét, és a szemének kellemes legyen a látvány.
Ha engedélyezi a funkciót, a LumiSense automatikusan „Ki”
lesz kapcsolva.
A projektor képes a kivetített kép fényerejét és a szín telítettségét
intelligensen optimalizálni. A funkció nagymértékben megnöveli a
sötét részletek láthatóságát és a szín telítettségét.
•
Ki: Normál módhoz.
•
Normál: A sötét területek részletgazdag megjelenítéséhez.
•
Fokozás: A kivetített kép fényerejének növeléséhez.
•
Dynamic Black: Automatikusan optimalizálja a sötét
filmjeleneteket, lehetővé teszi, hogy azok hihetetlen
részletességgel jelenjenek meg.
LumiSense
Ha engedélyezi a funkciót, a BluelightShield automatikusan
„Ki” lesz kapcsolva.
A LumiSense funkció nem érhető el, ha a 3D „Be” van
kapcsolva.
Számos gyári beállítás van, amelyet a különböző típusú képekhez
optimalizáltak.
Megjelenítési
mód
Színprofil
•
Fényes: A fényerő optimalizálásához.
•
Bemutató: Értekezletek prezentációihoz, nagyobb fényerővel.
•
Szabvány: Általános környezethez.
•
Videó: Videók lejátszásához nagy fényerejű környezetben.
•
Játék: játéktartalomhoz.
•
Oktatás: oktatási környezethez.
•
1. felhasználói/2. felhasználói: A felhasználói beállítások
memorizálása.
Elérhető, ha az 1. felhasználói/2. felhasználói mód ki van
választva a Megjelenítési mód menüben. Az egyik megjelenítési
módot használhatja a kiindulópontnak, hogy abból szabja testre a
beállításokat. Az alábbi OSD elemeket lehet módosítani és
elmenteni.
Magyar
Szín
Magyar
24
Használja ezt a funkciót a megfelelő szín kiválasztásához a fal
szerint. Számos lehetőség van, többek között a Fehér, Világos
sárga, Világoskék, Rózsaszín és Sötétzöld. Ez kompenzálja a fal
színéből adódó színeltérést, hogy a megfelelő tónusú kép jelenjen
meg.
Fal Színe
Beállítja a kép fényerejét.
Fényerő
•
Nyomja meg a
lehetőséget a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
lehetőséget a kép világosításához.
Szabályozza a kép legvilágosabb és legsötétebb részeinek a
különbségeit. A kontraszt beállítása módosítja a fekete és a fehér
mennyiségét a képen.
Kontraszt
•
Nyomja meg a
lehetőséget a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
lehetőséget a kontraszt növeléséhez.
Módosíthatja a videó képét a fekete-fehértől a teljesen telített
színekig.
Színtelítettség •
•
Nyomja meg a
csökkentéséhez.
lehetőséget a kép színének
Nyomja meg a
lehetőséget a kép színének növeléséhez.
Beállítja a vörös és a zöld színegyensúlyát.
•
Nyomja meg a
növeléséhez.
lehetőséget a kép zöld színének
•
Nyomja meg a
növeléséhez.
lehetőséget a kép vörös színének
Színezet
Színhőmérséklet
Beállítja a színhőmérsékletet. Magasabb színhőmérsékleten a
képernyő hidegebb árnyalatú lesz; alacsonyabb
színhőmérsékleten a képernyő melegebb árnyalatú lesz.
Gamma
Hatással van a sötét részek megjelenítésére. Nagyobb gamma
értékkel a sötét részek fényesebbnek tűnnek.
Átnev.
Elérhető, ha az 1. felhasználói/2. felhasználói mód ki van
választva a Megjelenítési mód menüben. Az 1. felhasználói/2.
felhasználói mód nevét megváltoztathatja a kívánt névre, angol
betűkkel kifejezve.
Megjegyzés: A „Színtelítettség” és a „Színezet” funkciók nem támogatottak a
számítógép mód alatt.
25
•
Kivetítés mód
Kivetítés helye
Első: A gyári alapértelmezett beállítás.
•
Hátsó: Megfordítja a képet, így áttetsző képernyőn
keresztül is kivetíthet.
•
Automata: Automatikusan beállítja a kép kivetítési
helyét.
•
•
Asztal
Plafon: Fejjel lefelé fordítja a képet a mennyezeti
vetítéshez.
Ezt a funkciót arra használhatja, hogy kiválassza a kívánt
képarányt.
•
Automata: megtartja a képet az eredeti szélességmagasság arányban és maximalizálja azt, hogy kitöltse a
vízszintes és függőleges képpontokat.
•
Teljes (WXGA/1080p modellek esetén): a kép a teljes
vízszintes és függőleges felbontást igénybe véve jelenik
meg.
•
4:3: A kép a képernyőhöz lesz igazítva és 4:3 arányban lesz
megjelenítve.
•
16:9: A kép a képernyőhöz lesz igazítva és 16:9 arányban
lesz megjelenítve.
•
L.Box (WXGA/1080p modellek esetén): megőrzi a jel
eredeti képméretarányát és 1,333-szorosára nagyítja.
Képarány
Auto Keystone
Automatikusan kijavítja a kivetítő megdöntéséből eredő
képtorzulást (±40 fok).
Manuálisan kijavítja a kivetítő megdöntéséből eredő képtorzulást
(±40 fok).
Manuális
Keystone
Ez a funkció nem érhető el, ha az Auto Keystone „Be”
állapotba van.
Beállítja a kép keménységét.
Keménység
•
Nyomja meg a
csökkentéséhez.
lehetőséget a keménység
•
Nyomja meg a
lehetőséget a keménység növeléséhez.
Magyar
Kép
Magyar
26
V. helyzet
(Vízszintes
pozíció)
•
Nyomja meg a
lehetőséget a kép balra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
mozgatásához.
lehetőséget a kép jobbra
F. Helyzet
(Függőleges
pozíció)
•
Nyomja meg a
lehetőséget a kép lefelé mozgatásához.
•
Nyomja meg a
lehetőséget a kép felfelé
mozgatásához.
Frekvencia
Megváltoztatja a projektor frissítési rátáját, hogy az megfeleljen a
számítógép grafikus kártyájának a frekvenciájának. Ha egy
függőleges villogó sávot észlel a kivetített képen, a kijavításához
használja ezt a funkciót.
Követés
Szinkronizálja a képernyő jel időzítését a grafikus kártyával. Ha
labilis vagy villogó képet észlel, használja ezt a funkciót a
javításra.
Beállítja a HDMI képadat színtartományát, hogy megelőzze a
szín kijezésének a hibáját.
HDMI
színtartomány
•
Automata: Automatikusan beállítja a színtartományt a
lejátszóról érkező információk alapján.
•
Korl. tartom.: Feldolgozza a bemeneti képet korlátozott
színtartomány-adatként.
•
Telj. tartom.: Feldolgozza a bemeneti képet teljes
színtartomány-adatként.
Beállítja a képernyőn a HDMI kép túlpásztázási arányát.
HDMI keresési
info.
•
Automata: Automatikusan beállítja a túlpásztázási arányt a
lejátszóról érkező információk alapján.
•
Alulpásztázás: Soha sincs túlpásztázás a HDMI képen.
•
Túlpásztázás: Mindig megtartja a túlpásztázást a HDMI
képen.
Megjegyzés: A „V. helyzet”, „F. Helyzet”, „Frekvencia” és a „Követés” funkciók
nem támogatottak videó módban.
Megjegyzés: A „HDMI színtartomány” és a „HDMI keresési info.” csak akkor
érhetőek el, amikor a bemeneti jel HDMI.
27
Induló
képernyő
Ezt a funkciót arra használhatja, hogy kiválassza a kívánt induló
képernyőt. Ha megváltoztatja a beállítást, az akkor lép érvénybe,
amikor kilép az OSD menüből.
•
Acer: Az Acer projektor alapértelmezett induló képernyője.
•
Felhasználói: Használja a „Képrögzítés” funkcióval
elmentett képet.
Ezt a funkciót arra használhatja, hogy egyénre szabja az induló
képernyőt. Az induló képernyőként felhasználó kívánt kép
rögzítéséhez kövesse az alábbi utasításokat.
Megjegyzés
Mielőtt a további lépésekkel folytatná, győződjön meg arról, hogy
a „Trapézkorrekció” az alapértelmezett „0” értékre van állítva, és
a projektor az eredeti felbontásra van állítva.
Képrögzítés
•
Válassza a „Képrögzítés” lehetőséget az induló képernyő
egyénre szabásához.
•
Megjelenik a művelet megerősítésére szolgáló
párbeszédablak. Válassza az „Igen” lehetőséget, hogy az
aktuális képet használja egyénre szabott induló
képernyőként. Válassza a „Nem” lehetőséget a
képrögzítésből való kilépéshez és a képernyőn megjelenő
(OSD) menüből való kilépéshez.
•
Megjelenik egy üzenet, hogy a képrögzítés folyamatban
van.
•
Amikor a képrögzítés befejeződött, az üzenet eltűnik, és az
eredeti kijelző jelenik meg.
•
Manuális: Amikor bemeneti jelet vált, akkor meg kell nyomni
a „SOURCE” lehetőséget a vezérlőpanelen vagy a
távirányítón, vagy a közvetlen forrás billentyűt a
távirányítón.
•
Automata: A projektor automatikusan észleli a forrást.
Forrás
kiválasztása
Feliratozás
DC 5V Out
Kiválasztja a kívánt feliratozási módot az alábbiak közül: CC1,
CC2, CC3, CC4 (a CC1 a feliratokat az Ön területének
elsődleges nyelvén jeleníti meg). A feliratozás kikapcsolásához
válassza a „Ki” lehetőséget. Ez a funkció csak akkor érhető el,
amikor kompozit videó vagy S-Video bemeneti jel van
kiválasztva, és a rendszerformátum NTSC.
Jelölje ki a „Be” tételt a funkció engedélyezéséhez. A projektoron
található MHL port és a DC 5 V kimeneti port/USB A port (ha
elérhető) ki tud bocsátani 5 V áramot, amikor a projektor be van
kapcsolva.
Csak az MHL port bocsát ki áramot, ha az MHL port és az
USB A port is be van dugaszolva.
Magyar
Beállítás
Magyar
28
VGA OUT
(Készenlét)
Jelölje ki a „Be” tételt a funkció engedélyezéséhez. A projektor
VGA jelet tud kibocsátani, ha készenléti üzemmódban van, és a
VGA IN (vagy VGA IN 1), valamint a VGA OUT aljzatokat
megfelelően csatlakoztatták a készülékekhez.
A funkció engedélyezése megnöveli a készenléti állapot
energiafogyasztását.
HDMI CEC
A „Be” kiválasztásával engedélyezi a szinkronizált teljesítmény
BE/KI műveletét a projektor, valamint a projektor HDMI/MHL
portjához csatlakoztatott CEC-kompatibilis eszköz között.
Ez a funkció csak a HDMI/MHL porthoz érhető el.
Biztonság
A projektor hasznos biztonsági funkciót kínál a
rendszergazdának a projektor kezeléséhez.
Nyomja meg a
gombot a „Biztonsági” beállítás
megváltoztatásához. Ha a biztonsági funkció engedélyezve van,
meg kell adnia a „Rendszergazda jelszót”, mielőtt
megváltoztathatja a biztonsági beállítást.
Biztonság
Az alapértelmezett gyári „Rendszergazda jelszó” az
„1234”.
•
A biztonsági funkció engedélyezéséhez válassza a „Be”
lehetőséget. A „Biztonsági módtól” függően kell megadnia a
jelszót. A részletekért olvassa el a „Felhasználói Jelszó”
részt.
•
Ha a „Ki” lehetőséget választja, a projektort a jelszó
megadása nélkül be tudja kapcsolni.
29
•
Nyomja meg a
gombot az időtúllépés
időtartamának kiválasztásához.
•
A kiválasztható tartomány: 10 - 990 perc.
•
Amikor az idő letelik, a projektor kéri, hogy újra adja meg a
jelszót.
•
A gyári alapértelmezett beállítás szerint az „Időtúllépés
(Perc)” beállítása: „Ki”.
•
Ha a biztonsági funkciót engedélyezte, a projektor arra kéri,
hogy adja meg a jelszót a projektor bekapcsolásakor.
Ebben a párbeszédablakban a készülék a „Felhasználói
Jelszót” és a „Rendszergazdai jelszót” is elfogadja.
Felhasználói Jelszó
•
Nyomja meg a
gombot a „Felhasználói Jelszó”
beállításához vagy megváltoztatásához.
•
Használja a távvezérlőn található számbillentyűket a jelszó
beállításához, majd a megerősítéshez nyomja meg a
„ENTER” gombot.
•
A számjegyek törléséhez nyomja meg a
•
Adja meg újból a jelszót, amikor megjelenik a kijelzőn a
„Jelszó megerősítése” elem.
•
A jelszó hossza legyen 4~8 számjegy.
•
Ha a „Jelszó kérése csak a tápkábel csatlakoztatása után”
lehetőséget választja, a jelszót minden egyes alkalommal
meg kell adnia, amikor a tápkábelt csatlakoztatja. Ha a
kérés után 20 percen belül nem adja meg a helyes jelszót, a
projektor automatikusan lekapcsol.
•
Ha a „Jelszó kérése mindig a kivetítő bekapcsolásakor”
lehetőséget választja, a jelszót minden egyes alkalommal
meg kell adnia, amikor a projektort bekapcsolja. Ha a kérés
után 20 percen belül nem adja meg a helyes jelszót, a
projektor automatikusan lekapcsol.
Biztonság
gombot.
Magyar
Időtúllépés (Perc)
Ha a „Biztonság” beállítást „Be” állapotba kapcsolta, beállíthatja
az időtúllépés funkciót.
30
Magyar
Rendszergazda jelszó
Megadhatja a „Rendszergazda jelszót”, amikor megjelenik az
„Adja meg a rendszergazda jelszót” vagy az „Adja meg a jelszót”
párbeszédablak.
•
Nyomja meg a
gombot a „Rendszergazda jelszó”
megváltoztatásához.
•
Az alapértelmezett gyári „Rendszergazda jelszó” az „1234”.
Ha elfelejtette a rendszergazda jelszót, kövesse az alábbi
lépéseket a rendszergazda jelszó visszaállításához:
Biztonság
•
Adja meg az egyedi 6 számjegyű „univerzális jelszót”,
amelyet a projektorral kapott biztonsági kártyára nyomtatva
talál. Ezt az egyedi jelszót a projektor elfogadja attól
függetlenül, hogy mi a rendszergazda jelszó.
•
Ha a biztonsági kártyát elveszíti, lépjen kapcsolatba a helyi
Acer szervizközponttal.
Egyéni kezdőképernyő zárolása
A funkció alapértelmezésben „KI” van kapcsolva. Ha a „BE”
lehetőséget választja, a kezdőképernyő zárolva lesz, és nem
lehet megváltoztatni az „Induló képernyő” és a „Képrögzítés”
funkciókkal.
Visszaállítás
Nyomja meg az „ENTER” gombot, miután kijelölte az „Igen”
lehetőséget, hogy az összes menü megjelenítési paramétereit
visszaállítsa az alapértelmezett gyári beállításokra.
31
ECO üzemmód
Válassza a „Be” lehetőséget, hogy elhalványítsa a projektor
lámpáját, amely az energiafogyasztást és a zajt is lecsökkenti,
valamint megnöveli a lámpa élettartamát. Válassza a „Ki”
lehetőséget, hogy visszatérjen a normál módba.
Nagy magasság
Válassza a „Be” lehetőséget, hogy bekapcsolja a Nagy
magasság módot. Ha ez a funkció be van kapcsolva, a
projektor ventilátorai teljes sebességgel működnek, hogy
lehűtsék a projektor hőmérsékletét.
Kikapcsolás mód
Autom. leállítás
(perc)
Menü képernyő
ideje
(másodperc)
•
Szabvány: Lehetővé teszi, hogy kikapcsolja a projektor
ventilátorhűtési folyamatát, ha kétszer megnyomja a
bekapcsolás gombot.
•
Azonnali folytatás: Lehetővé teszi, hogy visszaállítsa a
projektort közvetlenül a legkapcsolástól számított
2 percen belül.
A projektor automatikusan le fog kapcsolni, ha nincs érzékelt
jelbemenet a beállított idő után.
•
5/15/30: Válassza ki, mennyi ideig maradjon aktív az
OSD menü az utolsó gombnyomástól számítva.
•
Manuális: Az OSD menü aktív marad. Az egyetlen mód
arra, hogy elindítsa vagy kilépjen az OSD menüből az,
ha megnyomja a „MENU” gombot.
Jelölje ki a „Be” tételt a funkció engedélyezéséhez. A projektor
AC bekapcsolása automatikusan be fog kapcsolni, amikor az áramellátás
tápkábelen keresztül történik.
Vezérlőpult zár
•
Ki: Engedélyezi, hogy a vezérlőpulton található összes
billentyű a megszokott módon működjön.
•
Gyerekzár: Letiltja a vezérlőpulton található
Üzemkapcsoló gombot, ha a projektor készenléti
üzemmódban van, így megakadályozza, hogy azt
véletlenül bekapcsolják. A projektor bekapcsolásához
tartsa nyomva a Üzemkapcsoló gombot 3 másodpercig.
•
Teljes zár: Letiltja a vezérlőpulton található összes
billentyűt. Ha a projektort a Teljes zár funkció letiltása
nélkül kapcsolja le, akkor a projektor a legközelebbi
bekapcsoláskor is le lesz zárva. A Teljes zár funkció
letiltásához tartsa nyomva a vezérlőpulton található
„Üzemkapcsoló” gombot 7 másodpercig, és ezután a
Vezérlőpult zár „Ki” lesz kapcsolva. Amikor a projektor
készenléti üzemmódban van, tartsa nyomva a
vezérlőpulton található „Üzemkapcsoló” gombot 7
másodpercig a projektor bekapcsolásához, és ezután a
Vezérlőpult zár „Ki” lesz kapcsolva.
Magyar
Kezelés
Magyar
32
•
Lámpa üzemidő: Megjeleníti a lámpa eltelt működési
idejét (órában).
•
Lámpa emlékeztető: Válassza ezt a funkciót, hogy
megjelenítse vagy elrejtse a figyelmeztető üzenetet,
amikor a lámpacsere üzenet megjelenik. Az üzenet a
készülék élettartamának a vége előtt 30 órával fog
megjelenni.
•
Lámpa visszaállítása: Nyomja meg az „ENTER” gombot,
miután kiválasztotta az „Igen” lehetőséget, hogy
visszaállítsa a lámpa üzemóra számlálóját 0 órára.
Lámpa
Információ
Megjeleníti a projektor aktuális állapotát.
Audió
Hangerő
•
Nyomja meg a
csökkentéséhez.
lehetőséget a hangerő
•
Nyomja meg a
lehetőséget a hangerő
növeléséhez.
Némítás
Be/kikapcsolás
hangerő
Figyelmeztetés
hangerő
•
Válassza ki a „Be” elemet a némítás bekapcsolásához.
•
Válassza ki a „Ki” elemet a némítás kikapcsolásához.
Válassza ki ezt a funkciót, ha szeretné az értesítések
hangerejét beállítani, amikor a projektort be-/kikapcsolja.
Válassza ki ezt a funkciót, hogy beállítsa a figyelmeztető
értesítések hangerejét.
33
Válassza a „Be” elemet a DLP 3D technológiával támogatott 3D
funkció engedélyezéséhez.
•
Be: Válassza ki ezt az elemet, ha DLP 3D szemüveget,
quad buffer (NVIDIA/ATI...) grafikus kártyát és HQFS
formátumú fájlt vagy DVD-t használ a megfelelő szoftver
lejátszóval.
•
Ki: Kikapcsolja a 3D módot.
3D
3D formátum
Ha a 3D tartalom nem jelenik meg megfelelően, akkor
kiválaszthat egy olyan 3D formátumot, amely megfelel a nézett
3D tartalomnak, és amivel a legjobb eredményt érheti el.
24P 3D
Válassza a 96Hz vagy 144Hz beállítást a 24p 3D-hez.
3D B/J
megfordítás
Ha halvány vagy egymást fedő képet lát, miközben DLP 3D
szemüveget használ, akkor lehet, hogy alkalmaznia kell ezt a
„Fordított” funkciót, hogy a lehető legjobb egyezés legyen a bal/
jobboldali képsorozat között, hogy a megfelelő képet kapja
(DLP 3D-hez).
Válassza a „Be” elemet, hogy megjelenítse a 3D figyelmeztető
üzenetet.
3D
figyelmeztető
üzenet
Megjegyzés: Támogatott 3D jelidőzítés:
Jel forrásának a típusa
Támogatott időzítés
Videó/S-Video/Komponens videó HQFS 3D (480i@60Hz), 576i@50Hz
VGA/HDMI (PC mód)
640 x 480@50/60/100/120Hz
800 x 600@50/60/100/120Hz
1024 x 768@50/60/100/120Hz
1280 x 800@50/60/100/120Hz (RB)
HDMI (Videó mód)
HQFS 3D (480i@60Hz), 576i@50Hz,
Keret Csomagolás (1080p@23,98/24Hz,
720p@50/60Hz)
Egymás mellett fél (1080i@50/60Hz,
1080p@50/60Hz)
Alsó és felső (720p@50/60Hz,
1080p@23,97/24Hz, 1080p@50/60Hz)
A megfelelő 3D kijelzéshez a grafikus kártya megfelelő beállításaira van
szükség, valamint 3D alkalmazásra.
Magyar
3D
34
Magyar
A szoftver lejátszók, például a Stereoscopic Player és a DDD TriDef Media
Player támogatják a 3D formátumú fájlokat. Az alábbi weboldalon töltheti le
ezeket a lejátszókat.
- Stereoscopic Player (próbaverzió):
http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player (próbaverzió):
http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Megjegyzés: A „3D B/J megfordítás” és a „3D formátum” csak akkor érhető el,
ha a „3D” engedélyezett.
Nyelv
Nyelv
Beállítja az OSD menük nyelvét. Használja a
lehetőséget, hogy kiválassza a kívánt nyelvet.
35
Magyar
Mellékletek
Hibaelhárítás
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
2
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon.
Részleges,
gördülő vagy
nem megfelelően
megjelenített kép
(PC esetében)
Megoldás
•
Győződjön meg arról, hogy a kábelek megfelelően
csatlakoznak az „Első lépések” című fejezetben leírt
módon.
•
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
•
Ellenőrizze, hogy bekapcsolta a projektort.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „My Computer (Sajátgép)”, > „Control
Panel (Vezérlőpult)” elemet, majd kattintson duplán
a „Display (Megjelenítés)” ikonra.
•
Jelölje ki a „Settings (Beállítások)” fület.
•
Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása nem
haladja meg az 1600x1200, 1920x1080 értéket.
•
Kattintson az „Advanced Properties (Speciális
tulajdonságok)” gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a felbontás-beállítás
nem haladja meg az 1600x1200, 1920x1080
értéket.
•
Kattintson a „Change (Módosítás)” gombra a
„Monitor” fülön.
•
Kattintson a „Show all devices (Minden eszköz
mutatása)” > „Standard monitor types (Szabvány
monitortípusok)” elemre az SP dobozban, majd
jelölje ki a kívánt felbontás módot a „Models
(Típusok)” dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy monitorkijelző felbontása
nem haladja meg az 1600x1200, 1920x1080
értéket.
Magyar
36
3
4
5
6
7
8
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(Noteszgépek
esetében)
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót.
A kép instabil vagy
villódzik
A képen függőleges
villódzó sáv van
A kép nem éles
A kép megnyúlik,
amikor
„szélesvásznú”
DVD filmet játszik le
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása
gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5 ]
•
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve a monitor lefagy, indítsa újra az összes
készüléket, a kivetítőt is beleértve.
•
Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet használ:
Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek
kikapcsolják saját képernyőjüket, amikor egy második
megjelenítő eszköz van használatban. Mindegyiknél
más-más módon történik a visszakapcsolása. Lásd a
számítógép használati útmutatóját további
információkért.
•
Ha Apple® Mac® OS alapú noteszgépet használ: A
System Preferences (Rendszerbeállítások) menüben
nyissa meg a Display (Megjelenítés) elemet, és jelölje
ki a Video Mirroring (Videó tükrözés) tétel „On (Be)”
jelölőnégyzetét.
•
A „Követés” gombbal javíthatja ki. További
információkért forduljon az „Kép” fejezethez.
•
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
•
Használja a „Frekvencia” funkciót a beállításhoz.
További információkért forduljon az „Kép” fejezethez.
•
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
•
•
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon az előírt
távolságon belül van: (További információkért forduljon
a „Kivetítés távolsága tiszta fókusszal” részhez.)
További információkért forduljon a „A kívánt képméret
elérése a távolság és a zoom beállításával” részhez.
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le,
az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa
a formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt
is be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot
16:9 (széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
37
10
11
A kép túl kicsi vagy
túl nagy
A kép oldalai ferdék
A kép fordított.
•
•
Állítson a kivetítő tetején lévő zoom karon.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton vagy
távvezérlőn. Lépjen az „Kép” > „Képarány” elemre, és
próbálkozzon különböző beállításokkal.
•
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítőt úgy, hogy a
kivetítő közepe felé nézzen és annak alsó széle alatt
legyen.
•
Nyomja meg a Keystone correction (Trapézkorrekció)
gombot a vezérlőpulton vagy a távvezérlőn, amíg a kép
oldalai függőlegessé nem válnak.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton vagy
távvezérlőn az OSD menü megnyitásához. Lépjen a
„Kép” > „Auto Keystone” vagy a „Kép” > „Manuális
Keystone” elemre a beállítások elvégzéséhez.
•
Jelölje ki az OSD menü „Kép” >„Kivetítés mód”, „Kép” >
„Kivetítés helye” elemét a vetítés helyzetének
módosításához.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebbre vagy
messzebbre.
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
1
2
Jelenség
A kivetítő nem reagál semmilyen
kezelőszervre
A lámpa kiég, vagy pukkanó
hangot ad ki
Megoldás
•
He lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt,
majd húzza ki a tápkábelt, és várjon
legalább 30 másodpercig, míg újra nem
csatlakoztatja.
•
Győződjön meg arról, hogy a vezérlőpult
zár funkció le van tiltva.
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama
végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat. Ha
ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik
be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa cseréjéhez vegye fel a kapcsolatot a
helyi márkakereskedővel vagy az Acer
szervizközponttal.
Magyar
9
Magyar
38
OSD üzenetek
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
A ventilátor meghibásodott. – a rendszerventilátor nem működik.
A ventilátor meghibásodott.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
A kivetítő túlmelegedett – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni.
A kivetítő túlmelegedett.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
Cserélje ki a lámpát – a lámpa hamarosan eléri hasznos
élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie.
A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez
közeledik.
Tanácsos kicserélni!”
39
LED üzenetek
Üzenet
Bekapcsolt állapotot jelző
LED
Lámpa LED
Hőmérsékletki
jelző LED
Vörös
Kék
Vörös
Vörös
Készenlét
(Hálózati tápkábel
csatlakoztatva)
V
--
--
--
Üzemkapcsoló BE
--
V
--
--
Lámpa újra
--
Gyors
villogás
--
--
Gyors
villogás
--
--
--
Kikapcsolás (hűtés vége)
V
--
--
--
Firmware letöltése
V
--
V
V
Hiba (túlmelegedés miatti
meghibásodás)
--
V
--
V
Hiba (ventilátorzár
meghibásodása)
--
V
--
Gyors villogás
Hiba (lámpa elromlott)
--
V
V
--
Hiba (elromlott a
színkerék)
--
V
Gyors
villogás
--
Kikapcsolás (hűtés)
Magyar
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
Magyar
40
Mennyezetre szerelés
Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el
az alábbi lépéseket:
1
Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe, és rögzítse a
konzolt.
2
Az aktuális környezet alapján válassza ki a hossz-kombinációt. (A CM-01S
modell nem tartalmazza a 2. típust és 3. típust.)
1. típus
2. típus
3. típus
41
1. típus: A szabványos méret esetében használjon három konzolcsavart, hogy
a projektort a mennyezeti tartókonzolra rögzítse.
2. típus és 3. típus: Másik megoldásként a nagyobb mérethez használjon
csúszó bővítményt a nagyobb alátámasztásért.
1. típus
3. típus
2. típus
Megjegyzés: Javasoljuk, hogy hagyjon elegendő helyet a konzol és a
projektor között a megfelelő hőeloszlás érdekében.
4
Csatlakoztassa a fő géptest csatlakozót a kivetítő konzolhoz (1. ábra), majd
csavarjon be négy csavart (2. ábra).
1. ábra
5
2. ábra
Szükség szerint állítsa be a szöget és a pozíciót.
360°
Magyar
3
„B” típusú csavar
Alátét típus
Átmérő (mm)
Hosszúság (mm)
Nagy
Kicsi
4
25
V
V
58.85
38.04
107.54
148.15
16.85
69.50
Magyar
42
42
165
207
299.5
92.7
91.6
105.1
44.58
Mértékegység: mm
43
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP™
Felbontás
•
P1150/M306/PE-S45/F25S/AS329/PR120/MF-020/
MS130/X1123H/D800D/EV-S80H/V50S/AS540/
DX120/BS-020/KS330:
Natív: SVGA (800 x 600)
Maximális: UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x
1080), WUXGA (1920 x 1200) (csak a csökkentett
törlés támogatása)
•
P1250/M316/PE-X45/F25X/AX329/PR220/MF-120/
MX130/X1223H/D810D/EV-X80H/V50X/AX540/
DX220/BS-120/KX330:
Natív: XGA (1024 x 768)
Maximális: UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x
1080), WUXGA (1920 x 1200) (csak a csökkentett
törlés támogatása)
•
P1350W/M326S/PE-W45S/F25WS/AW329S/
PR320/MF-220/MW130/P1350WL/M326/PE-W45/
F25W/AW329/PR320T/MF-220T/MW130L/
X1323WH/D820D/EV-W80H/V50W/AW540/DX420/
BS-320/KW330:
Natív: WXGA (1280 x 800)
Maximális: UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x
1080), WUXGA (1920 x 1200) (csak a csökkentett
törlés támogatása)
Számítógépekkel való
kompatibilitás
További információkért forduljon a „Kompatibilis
üzemmódok” részhez.
Videó kompatibilitás
NTSC (3,58/4,43), PAL (M/N), PAL 60, SECAM, HDTV
(720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i,
576i)
Képméretarány
•
P1150/M306/PE-S45/F25S/AS329/PR120/MF-020/
MS130/X1123H/D800D/EV-S80H/V50S/AS540/
DX120/BS-020/KS330/P1250/M316/PE-X45/F25X/
AX329/PR220/MF-120/MX130/X1223H/D810D/EVX80H/V50X/AX540/DX220/BS-120/KX330:
Automata, 4:3 (natív), 16:9
•
P1350W/M326S/PE-W45S/F25WS/AW329S/
PR320/MF-220/MW130/P1350WL/M326/PE-W45/
F25W/AW329/PR320T/MF-220T/MW130L/
X1323WH/D820D/EV-W80H/V50W/AW540/DX420/
BS-320/KW330:
Auto, 4:3, 16:9, Teljes, L.Box
Megjeleníthető színek száma
1,07 milliárd szín
Magyar
Műszaki adatok
Magyar
44
Vetítőlencse
•
P1150/M306/PE-S45/F25S/AS329/PR120/MF-020/
MS130/X1123H/D800D/EV-S80H/V50S/AS540/
DX120/BS-020/KS330/P1250/M316/PE-X45/F25X/
AX329/PR220/MF-120/MX130/X1223H/D810D/EVX80H/V50X/AX540/DX220/BS-120/KX330/
P1350WL/M326/PE-W45/F25W/AW329/PR320T/
MF-220T/MW130L/X1323WH/D820D/EV-W80H/
V50W/AW540/DX420/BS-320/KW330:
F = 2,56 - 2,68, f = 22,0 mm - 24,1 mm,
1:1,1 kézi állítású zoom és fókusz
•
P1350W/M326S/PE-W45S/F25WS/AW329S/
PR320/MF-220/MW130:
F = 2,59 - 2,87, f = 16,88 mm - 21,88 mm,
1:1,3 kézi állítású zoom és fókusz
Vetítővászon mérete (átló)
60" – 300" (152 cm – 762 cm)
Kivetítés távolsága tiszta fókusszal
•
P1150/M306/PE-S45/F25S/AS329/PR120/MF-020/
MS130/X1123H/D800D/EV-S80H/V50S/AS540/
DX120/BS-020/KS330/P1250/M316/PE-X45/F25X/
AX329/PR220/MF-120/MX130/X1223H/D810D/EVX80H/V50X/AX540/DX220/BS-120/KX330:
W: 2,38 m – 7,15 m (7,8' – 23,5')
T: 2,62 m – 7,87 m (8,6' – 25,8')
•
P1350W/M326S/PE-W45S/F25WS/AW329S/
PR320/MF-220/MW130:
W: 1,57 m – 4,71 m (5,2' – 15,5')
T: 2,04 m – 6,12 m (6,7' – 20,1')
•
P1350WL/M326/PE-W45/F25W/AW329/PR320T/
MF-220T/MW130L/X1323WH/D820D/EV-W80H/
V50W/AW540/DX420/BS-320/KW330:
W: 2 m – 6 m (6,6' – 19,7')
T: 2,2 m – 6,6 m (7,2' – 21,7')
•
P1150/M306/PE-S45/F25S/AS329/PR120/MF-020/
MS130/X1123H/D800D/EV-S80H/V50S/AS540/
DX120/BS-020/KS330/P1250/M316/PE-X45/F25X/
AX329/PR220/MF-120/MX130/X1223H/D810D/EVX80H/V50X/AX540/DX220/BS-120/KX330:
1,96 – 2,15 (50" + 3% @ 2 m)
•
P1350W/M326S/PE-W45S/F25WS/AW329S/
PR320/MF-220/MW130:
1,21 – 1,57 (77" + 3% @ 2 m)
•
P1350WL/M326/PE-W45/F25W/AW329/PR320T/
MF-220T/MW130L/X1323WH/D820D/EV-W80H/
V50W/AW540/DX420/BS-320/KW330:
1,55 – 1,7 (60" + 3% @ 2 m)
Vetítővászon-távolság
Vízszintes pásztázási sebesség
15 - 100 KHz
Függőleges pásztázási sebesség
24 - 120 Hz
Trapézkorrekció
+/-40 fok (függőleges), Manuális és Automata
Digitális zoom
0,8 – 2 X
45
•
P1150/M306/PE-S45/F25S/AS329/PR120/MF-020/
MS130/X1123H/D800D/EV-S80H/V50S/AS540/
DX120/BS-020/KS330/X1223H/D810D/EV-X80H/
V50X/AX540/DX220/BS-120/KX330/X1323WH/
D820D/EV-W80H/V50W/AW540/DX420/BS-320/
KW330:
3 W hangszóró x 1
•
P1250/M316/PE-X45/F25X/AX329/PR220/MF-120/
MX130/P1350W/M326S/PE-W45S/F25WS/
AW329S/PR320/MF-220/MW130/P1350WL/M326/
PE-W45/F25W/AW329/PR320T/MF-220T/
MW130L:
10 W hangszóró x 1
Tömeg
Körülbelül 2,4 kg (5,29 lbs.)
Méretek (széles x mély x magas)
299,5 x 220 x 91,6 mm (11,8" x 8,7" x 3,6")
299,5 x 220 x 105,1 mm (11,8" x 8,7" x 4,1") (dőlésszöget
állító kerekekkel)
Tápellátás
Univerzális AC bemenet 100 – 240 V, bemeneti
frekvencia 50/60 Hz
Áramfogyasztás
Normál üzemmód: 260 W @100 VAC
ECO üzemmód: 205 W @100 VAC
Készenléti üzemmód: < 0,5 W
Üzemi hőmérséklet
0ºC – 40ºC / 32ºF – 104ºF
I/O csatlakozók
X1123H/D800D/EV-S80H/V50S/AS540/DX120/BS-020/
KS330/X1223H/D810D/EV-X80H/V50X/AX540/DX220/
BS-120/KX330/X1323WH/D820D/EV-W80H/V50W/
AW540/DX420/BS-320/KW330:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x 1
USB (mini B típusú) x 1
VGA bemenet x 1
VGA kimenet x 1
RS232 x 1
3,5 mm-es audió bemeneti aljzat x 1
3,5 mm-es audió kimeneti aljzat x 1
Kompozit videó x 1
HDMI x 1
P1150/M306/PE-S45/F25S/AS329/PR120/MF-020/
MS130/P1250/M316/PE-X45/F25X/AX329/PR220/MF120/MX130/P1350W/M326S/PE-W45S/F25WS/AW329S/
PR320/MF-220/MW130/P1350WL/M326/PE-W45/F25W/
AW329/PR320T/MF-220T/MW130L:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x 1
USB (mini B típusú) x 1
VGA bemenet x 2
VGA kimenet x 1
RS232 x 1
3,5 mm-es audió bemeneti aljzat x 1
3,5 mm-es audió kimeneti aljzat x 1
Kompozit videó x 1
HDMI/MHL x 1
HDMI x 1
USB A típus (DC 5V OUT) x 1
Magyar
Audió
Magyar
46
Az alapcsomag tartalma
Kiegészítő (opcionális)
•
•
•
•
Hálózati tápkábel x 1
•
•
•
•
•
•
Használati útmutató (CD-ROM) x 1
Távvezérlő x 1
Akkumulátor x 2 (a távvezérlőhöz)
Gyors üzembe helyezési útmutató x 1
VGA kábel x 1
HDMI kábel x 1
Biztonsági kártya x 1
Hordtáska x 1
WirelessHD hardverkulcs készlet (MWIHD1) x 1
* A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
47
1
Magyar
Kompatibilis üzemmódok
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
Felbontás
VGA
640 x 480
SVGA
800 x 600
XGA
1024 x 768
1152 x 864
SXGA
1280 x 1024
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
1280 x 960
1280 x 960
1400 x 1050
1600 x 1200
640 x 480
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 870
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
60
72
75
85
120
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
31,47
37,86
37,50
43,27
61,91
35,20
37,88
48,08
46,88
53,67
77,43
48,36
56,48
60,02
68,68
98,96
63,85
67,50
77,10
63,98
76,97
79,98
91,15
60,00
75,00
65,32
75,00
31,50
35,00
37,88
48,36
60,241
68,681
Magyar
48
WXGA
WSXGA+
acer_16:9
HD 1080
acer_timing
WUXGA
2
1280 x 768
1280 x 768
1280 x 768
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800-RB
1440 x 900
1680 x 1050
1366 x 768
1920 x 1080-RB
1920 x 1080-EIA
1024 x 600
1920 x 1200-RB
60
75
85
60
60
120
60
60
60
60
60
60
59,95
47,78
60,29
68,63
45,00
49,70
101,6
55,94
65,29
47,71
66,60
67,50
37,50
74,04
HDMI – PC jel
Üzemmódok
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
VGA_120
SVGA_56
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
SVGA_120
XGA_60
XGA_70
XGA_75
XGA_120
SXGA_75
SXGA_85
SXGA_60
SXGA_72
SXGA_75
SXGA_85
QuadVGA_75
SXGA+_60
UXGA_60
Felbontás
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 960
1400 x 1050
1600 x 1200
F. frekvencia [Hz]
59,94
72,809
75
85,008
119,518
56,25
60,317
72,188
75
85,061
119,854
60,004
70,069
75,029
119,804
75
84,99
60,02
72
75,025
85,024
75
59,978
60
V. frekvencia
[kHz]
31,469
37,861
37,5
43,269
61,91
35,156
37,879
48,077
46,875
53,674
77,425
48,363
56,476
60,023
98,958
67,5
77,094
63,981
76,97
79,976
91,146
75
65,317
75
49
3
640 x 480@60Hz
640 x 480@67Hz
800 x 600@60Hz
1024 x 768@60Hz
1024 x 768@75Hz
1152 x 870@75Hz
59,94
66,667
60,317
60,004
75,02
75,061
59,87
74,893
84,837
60
59,81
119,909
59,887
59,954
59,79
60
60
60
59,95
1280 x 768
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800
1440 x 900
1680 x 1050
1366 x 768
1920 x1080
1920 x1080
1024 x 600
1920 x 1200
31,469
35
37,879
48,363
60,241
68,681
47,776
60,289
68,633
45
49,702
101,563
55,935
65,29
47,712
66,587
67,5
37,5
74,038
HDMI - Videó jel
Üzemmódok
480i
480p
576i
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
1080p
Felbontás
720 x 480
(1440 x 480)
720 x 480
720 x 576
(1440 x 576)
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
60
15,73
60
31,47
50
15,63
50
60
50
60
50
60
50
24
23,98
30
31,25
45,00
37,50
33,75
28,13
67,50
56,26
27,00
26,97
33,75
Magyar
Mac G4
MAC13
Mac G4
Mac G4
MAC19
MAC21
WXGA_60
WXGA_75
WXGA_85
WXGA_60
WXGA_60
WXGA_120-RB
WXGA+_60
1680 x 1050_60
acer_16:9
1920 x 1080_RB
1920 x 1080_EIA
acer_timing
1920 x 1200-RB
Magyar
50
4
MHL - Videó jel
Üzemmódok
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
60
15,73
60
31,47
50
15,63
50
60
50
60
50
24
23,98
30
50
60
31,25
45,00
37,50
33,75
28,13
27,00
26,97
33,75
56,26
67,5
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
720 x 480
720 x 480
720 x 576
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
59,94
59,94
50,00
50,00
60,00
50,00
60,00
50,00
60,00
50,00
24,00
23,98
15,73
31,47
15,63
31,25
45,00
37,50
33,75
28,13
67,5
56,26
27,00
26,97
Üzemmódok
480i
480p
576i
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
480i
480p
576i
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
1080p
5
Felbontás
720 x 480
(1440 x 480)
720 x 480
720 x 576
(1440 x 576)
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
YPbPr jel
51
Videó, S-video jel
Üzemmódok
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
fsc (MHz)
NTSC
PAL
SECAM
PAL-M
PAL-N
PAL-60
NTSC4,43
15,73
15,63
15,63
15,73
15,63
15,73
15,73
60
50
50
60
50
60
60
3,58
4,43
4,25 vagy 4,41
3,58
3,58
4,43
4,43
Magyar
6
Magyar
52
Hatósági és biztonsági tudnivalók
FCC nyilatkozat
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy a B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket teljesíti az FCC Szabályzat 15. fejezete
szerint. Ezeket a határértékeket úgy állapítottuk meg, hogy lakásban történő
használat esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen. Ez az
eszköz rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a
használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, károsan
zavarhatja a rádiótávközlést.
Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul
elő zavar. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a rádió- vagy televízió vételben, amit az
eszköz ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználó a zavar
megszüntetésére minden további nélkül megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Más számítástechnikai eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad
csatlakozni, hogy az FCC előírásainak továbbra is megfeleljenek.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók
stb.) szabad ehhez a berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A határértékeknek nem megfelelő
perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A működtetésnek két
feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden
zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.
53
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Nyilatkozat az EU szabályok kielégítéséről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).
Kanada – kis teljesítményű engedélyre nem köteles
rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-210)
a
Általános információ
A működésnek a következő két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Magyar
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Magyar
54
Az országok érvényességi köre
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás
országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd:
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.
55
Magyar
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
And,
Acer Italy s.r.l.
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02-9399-2913
www.acer.it
Product:
Trade Name:
Model Number:
Marketing Name:
Projector
Acer
ASV1712/ANX1711/AWX1710/AWX1709/ASV1715/
ANX1714/AWX1713
P1150/PR120/MF-020/MS130/P1250/PR220/MF-120/
MX130/P1350W/PR320/MF-220/MW130/P1350WL/
PR320T/MF-220T/MW130L/X1123H/DX120/BS-020/
KS330/X1223H/DX220/BS-120/KX330/X1323WH/DX420/
BS-320/KW330
We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described
above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive
and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:
EMC Directive: 2014/30/EU
EN 55032:2012+AC:2013, Class B
EN 55024:2010/A1:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
LVD Directive: 2014/35/EU
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
RoHS Directive: 2011/65/EU
EN 50581:2012
ErP Directive: 2009/125/EC
Regulation (EU) No. 617/ 2013
Regulation (EC) No. 1275/2008; EN 50564:2011
Regulation (EC) No. 278/2009; EN 50563:2011
Year to begin affixing CE marking 2017.
RU Jan/Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
June 14, 2017
Date
Magyar
56
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
ASV1712/ANX1711/AWX1710/
AWX1709/ASV1715/ANX1714/
AWX1713 series
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising