Acer | K138ST | Acer K138ST User Manual

Acer kivetítő
K138ST/L224/LK-W16 sorozat
Felhasználói útmutató
Copyright © 2015. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva!
Az Acer kivetítősorozat használati útmutatója
Eredeti kiadás: 03/2015
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és
különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett
garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Típusszám: _________________________________
Sorozatszám: _______________________________
Vásárlás időpontja: ___________________________
Vásárlás helye: ______________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
„A HDMI™, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegye
vagy bejegyzett védjegye.”
A DTS szabadalmakat illetően lásd: http://patents.dts.com.
Készült a DTS Licensing Limited szabadalmi engedélye alapján. A DTS, a szimbólum, illetve a DTS
és a szimbólum együttese bejegyzett védjegyek, és a DTS Sound a DTS, Inc. névjegye. © DTS,
Inc. Minden jog fenntartva.
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden
figyelmeztetésnek és utasításnak.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt a termék csatlakozóját távolítsa el a fali aljzatból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
A terméket ne használja víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
iv
•
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgómozgó eszközöket.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a
forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális
hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát.
Bízza az összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt
részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A kiegészítőket
illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
•
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 ºC/104 ºF értéket.
Több mint 3000 méter tengerszint feletti magasságban.
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket.
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a tápellátást, vagy húzza ki működés közben a
kivetítő tápkábelét. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor kikapcsolódik,
mielőtt kikapcsolja a fő áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak.
Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel végeztessen el.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
vii
Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a következő weboldalt:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
viii
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Ezt tegye:
•
A tisztítás elkezdése előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe mosószerrel megnedvesített puha törlőkendővel törölgesse meg a
kijelzőburkolatot.
•
Amennyiben a terméket előreláthatólag hosszabb ideig nem fogja használni,
húzza ki a váltóáramú (AC) csatlakozóaljzatból.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi helyzetekben:
•
•
•
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelmeztetés:
•
•
•
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
károsíthatja látását.
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Mindenek előtt
iii
viii
A használattal kapcsolatos megjegyzések
viii
Óvintézkedések
viii
Bevezetés
1
Termékfunkciók
1
A csomag áttekintése
2
A kivetítő áttekintése
3
A kivetítő nézetei
3
Vezérlőpult
4
A távvezérlő elrendezése
5
MHL (Mobile High-Definition Link) vezérlő
7
Első lépések
8
A kivetítő csatlakoztatása
8
A kivetítő be- és kikapcsolása
9
A kivetítő bekapcsolása
9
A kivetítő kikapcsolása
10
A kivetített kép beállítása
11
A kivetített kép magasságának beállítása
11
Az optimális képméret és -távolság
12
Felhasználói kezelőszervek
13
Telepítő menü
13
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
14
Szín
15
Kép
16
Beállítás
17
Kezelés
18
Audió
18
3D
19
Nyelv
19
Függelékek
Hibakeresés
20
20
Tartalomjegyzék
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
24
Műszaki adatok
25
Kompatibilis üzemmódok
26
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
30
1
Termékfunkciók
A termék egylapkás DLP® kivetítő. A kiemelkedő tulajdonságok a következők:
•
DLP® technológia
•
1280 x 800 WXGA felbontás
4:3/16:9/Teljes/L. Box méretarány támogatása.
•
Sokoldalú megjelenítési módok (Fényes, Szabvány, Mozgókép, Kép, Játék,
Felhasználói) az optimális teljesítmény érdekében, bármilyen helyzetben.
•
A kivetítő kis mérete lehetővé teszi az üzleti célú és otthoni felhasználást.
•
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít.
•
HDCP-támogatással rendelkező HDMI™-bemenetekkel felszerelve.
•
Továbbfejlesztett digitális trapéztorzítás-korrekció az optimális bemutatókhoz.
•
Többnyelvű képernyőmenü (OSD).
•
1,7x-es digitális zoom pásztázás funkcióval.
•
A LED megoldás környezetbarát és hosszabb életű fényforrás.
•
Kompatibilis a Microsoft® Windows® XP, Vista®, Windows® 7, Windows® 8,
Macintosh® operációs rendszerekkel.
•
MHL 2.0-s jel megjelenítésének támogatása.
•
LumiSense+ támogatása.
•
BT hangszóró támogatása.
•
Kettő beépített, 3 wattos hangszóró dts™ funkcióval.
Magyar
Bevezetés
Magyar
2
A csomag áttekintése
ThiA kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy
az egység teljes-e. Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.
Kivetítő
Hálózati tápkábel
AC/DC hálózati adapter
XXXXXX
3V
Távvezérlő
Akkumulátor (opcionális)
Felhasználói útmutató
Gyors üzembe helyezési
útmutató
Hordtáska
VGA-kábel
MHL-kábel (opcionális)
HDMI-kábel (opcionális)
WirelessHD-Kit
(opcionális)
MH
L
HD
MI
DC
5V
WirelessAndroid-Kit
(opcionális)
IN
WirelessCAST
(opcionális)
3
Magyar
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet / felülnézet
6
4
5
6
3
2
#
1
1
Leírás
#
Leírás
Vetítőlencse
4
Vezérlőpanel
2
Dőlésszög-beállító kerék
5
Bekapcsoló gomb
3
Élességállító gyűrű
6
Hangszóró
Hátulnézet
DC 5V OUT
VGA IN
1
#
2
3
4
5
Leírás
6
#
7
8
Leírás
1
Távvezérlő vevőegység
5
HDMI/MHL csatlakozó
2
Kensington™ zár portja
6
Audió kimeneti csatlakozó
3
PC analóg jel/HDTV/komponens videó
bemeneti csatlakozó (VGA, VGA IN,
VGA IN 1, VGA IN 2)
7
5V DC kimeneti csatlakozó
4
Audió bemeneti csatlakozó
8
Egyenáramú bemenet
Magyar
4
Vezérlőpult
11
1
2
#
1
2
3
Ikon
3
7
8
4
9
4
5
10
6
12
7
Funkció
TEMP
LAMP
Bekapcsoló
4
Hangerő
Leírás
Hőmérsékletjelző LED
Lámpajelző LED
A tartalmát lásd a „A kivetítő be- és
kikapcsolása” című fejezetben.
Növeli/csökkenti a hangerőt.
5
MENU
•
6
MODE
7
Trapézkorrekció
8
9
SOURCE
Az aktív forrást módosítja.
Négyirányú billentyűk Használja a
gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak
elvégzéséhez.
RESYNC
A kivetítőt automatikusan a bemeneti
jelforráshoz hangolja.
Környezetifényérzékelő
Megjelenítési
Ha megnyomva tartja a LEFELÉ mutató
billentyű
billentyűt, megjelenik egy képernyő, amely
megkérdezi, hogy szeretné-e mellőzni a vászon
használatát.
•
10
11
12
Nyomja meg a „MENU” gombot, hogy
megjelenítse a képernyőn megjelenő
(OSD) menüt, lépjen vissza az előző OSD
menüre vagy rejtse el az OSD menüt.
A kiválasztás megerősítéséhez.
Nyomja meg a „MODE” gombot a kívánt
megjelenítési mód kiválasztásához a Fényes,
Szabvány, Mozgókép, Kép, Játék és
Felhasználói lehetőségek közül.
A képet a kivetítő megdöntése által okozott
torzítás kioltása érdekében javítja. (±20 fok)
5
Magyar
A távvezérlő elrendezése
1
2
3
4
9
13
5
14
9
6
10
7
11
8
12
#
Ikon
Funkció
Leírás
1
Infravörös jeladó Parancsokat küld a kivetítőnek.
2
Bekapcsoló
Lásd: „A kivetítő be-/kikapcsolása” című fejezetet.
3
SOURCE
Az aktív forrást módosítja.
4
MENU
•
5
Négyirányú
billentyűk
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
•
Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy megjelenítse a
képernyőn megjelenő (OSD) menüt, lépjen vissza az
előző OSD menüre vagy rejtse el az OSD menüt.
A kiválasztás megerősítéséhez.
6
FREEZE
A kép kimerevítéséhez.
7
HIDE
Ideiglenesen kikapcsolja a videojelet. Nyomja meg a „HIDE”
gombot a kép elrejtéséhez, majd nyomja meg újra a kép
megjelenítéséhez.
8
3D
Nyomja meg a „3D” gombot a 3D típusok kiválasztásához.
9
Trapézkorrekció
A képet a kivetítő megdöntése által okozott torzítás kioltása
érdekében javítja.
10
RATIO
Ezzel a funkcióval választhatja ki a kívánt képarányt.
11
MODE
Nyomja meg a „MODE” gombot a megjelenítési mód
kiválasztásához a Fényes, Szabvány, Mozgókép, Kép, Játék
és Felhasználói lehetőségek közül.
12
ZOOM
Nagyítja vagy kicsinyíti a kivetített képet.
13
Hangerő
növelése
Növeli a hangerőt.
Magyar
6
#
14
Ikon
Funkció
Hangerő
csökkentése
Leírás
Csökkenti a hangerőt.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Megjegyzés: A távvezérlő használatba vételéhez távolítsa el az
átlátszó szigetelő fóliát a távvezérlő aljáról.
7
Magyar
MHL (Mobile High-Definition Link) vezérlő
MHL vezérlő mód
Navigáció
1
Kilép az MHL-ből
Köv. mód
7
3
5
MHL vezérlő mód
Multimédia
Köv. mód
2
6
8
Kilép az MHL-ből
4
#
Ikon
Komponens
Leírás
1
SOURCE
Nyomja meg a „SOURCE” gombot a Navigáció és
Multimédia mód közötti váltáshoz.
2
MENU
Nyomja meg a gyökérmenü megnyitásához.
(csak Navigáció mód esetében)
3
Négyirányú
billentyűk
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
(csak Navigáció mód esetében)
4
MODE
•
•
Nyomja meg egy másodpercig a „MODE” gombot az
MHL vezérlő mód aktiválásához.
A kilépéshez ismét nyomja meg a „MODE” gombot.
5

Hangerő
csökkentése
Csökkenti a hangerőt. (csak Multimédia mód esetében)
6

Hangerő
növelése
Növeli a hangerőt. (csak Multimédia mód esetében)
7
Hangerő
növelése
Növeli a hangerőt. (csak Navigáció mód esetében)
8
Hangerő
csökkentése
Csökkenti a hangerőt. (csak Navigáció mód esetében)
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
iPod/iPhone/iPad akkumulátortöltés
USB
3
2
4
1
DC 5V OUT
VGA IN
D-Sub
HDMI
HDMI
8
7
W
R
5
iPod/iPhone/iPad
MHL
USB
6
DVD-lejátszó
HDMI
D-Sub
Magyar
8
#
Leírás
1 AC/DC hálózati adapter
#
Leírás
5 VGA-kábel
2 Hálózati tápkábel
6 HDMI-kábel
3 USB-kábel az eszköz feltöltéséhez
7 MHL-kábel (Micro USB–HDMI)
4 Hangkábel Jack/Jack
8 Audió kábel Jack/RCA
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
Megjegyzés: Az USB-kábelhez aktív hosszabbító szükséges, ha a
hosszúsága meghaladja az 5 métert.
9
A kivetítő bekapcsolása
1
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel villog.
2
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton vagy távvezérlőn lévő „Bekapcsoló”
gomb megnyomásával, és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék színűre fog
váltani. (1. ábra)
3
Kapcsolja be a forrást (számítógép, noteszgép, videolejátszó stb.). A kivetítő
automatikusan érzékeli a forrást.
•
Ha a képernyőn a „Nincs jel” üzenet látható, győződjön meg arról, hogy a
jelkábelek megfelelően csatlakoznak.
•
Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a vezérlőpult vagy a
távvezérlő „Source” gombját, illetve a távvezérlő közvetlen forrás gombját
a bemenetek közötti váltáshoz.
1
Bekapcsoló gomb
Magyar
A kivetítő be- és kikapcsolása
Magyar
10
A kivetítő kikapcsolása
1
A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg a Bekapcsoló gombot. Ekkor megjelenik
a következő üzenet: „Nyomja meg az üzemkapcsoló gombot a kikapcsolás
befejezéséhez.” Nyomja meg újra a főkapcsolót.
2
A bekapcsolt állapotot jelző LED-fény abbahagyja a villogást, és folyamatos
piros színnel kezd világítani, ami azt jelenti, hogy a kivetítő készenléti
üzemmódra váltott, miután kikapcsolt.
3
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
„A kivetítő túlmelegedett. hamarosan automatikusan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. A kivetítő
automatikusan kikapcsolódik. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
•
„A ventilátor meghibásodott. hamarosan automatikusan
kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a ventilátor meghibásodott. A kivetítő
automatikusan kikapcsolódik. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
Megjegyzés: Ha a kivetítő automatikusan kikapcsolódik, akkor vegye
fel a kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
11
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítő dőlésszög-beállító kerékkel van felszerelve a kivetített kép magasságának
beállításához.
A kép emelése/leengedése:
•
Használja a dőlésszög-beállító kereket a kivetítő szögének finombeállításához.
Dőlésszög-beállító kerék
Magyar
A kivetített kép beállítása
Magyar
12
Az optimális képméret és -távolság
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához. Példa: Ha a kivetítő 1,5 méteres távolságra van a
vászontól, az optimális képminőséget 87,1 hüvelykes képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 1,5 méteres vetítési távolság
esetén 117 cm vetítési magasság szükséges.
Vet
ít
ővá
s
zon
mé
rete
87,1"
C
Magasság:
117 cm
A
1,50 m
Kívánt távolság
Vetítővászon mérete
Kívánt
Távolság (m)
<A>
Teteje
(Min. zoom)
Átló (hüvelyk)
<B>
Sz (cm) × Ma (cm)
A kép alsó és felső
széle közötti távolság
(cm)
<C>
0,43
25,0
54 x 34
34
0,86
49,9
108 x 67
67
1,00
58,0
125 x 78
78
1,14
66,2
143 x 89
89
1,28
74,3
160 x 100
100
1,42
82,4
178 x 111
111
1,50
87,1
188 x 117
117
1,72
99,8
215 x 134
134
Nagyítás mértéke: 1,0x
13
Telepítő menü
A telepítő menü képernyőn megjelenő kijelzést (OSD) biztosít a kivetítő üzembe
helyezéséhez és karbantartásához. Az OSD-t csak akkor használja, ha a „Nincs
jelbemenet” üzenet látható a kijelzőn.
A menü lehetőségei között szerepelnek olyan beállítások, mint a vetítőernyő-méret
és távolság, fókusz, trapéztorzítás-korrekció és egyebek.
1
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Bekapcsoló” gomb
megnyomásával.
2
A kivetítő üzembe helyezéséhez és karbantartásához való OSD menü
megnyitásához nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton.
Üzembe helyezés
Kivetítés mód
Kivetítés helye
Auto Keystone
Manuális Keystone
Nyelv
Ki
Magyar
Visszaállítás
Kijelölés
3
Nyomja meg
Beállítás
Kilépés
A háttérmintázat például a vetítővászon-méret és távolság, fókusz és egyebek
kalibrációjához és beállításához szükséges.
Megjegyzés: Az OSD képernyőképe csak hivatkozási célt szolgál és a
tényleges OSD-től eltérhet.
4
Az Üzembe helyezés menü a következő lehetőségeket tartalmazza.
Használja a fel és le nyílgombokat a lehetőség kiválasztásához, a bal és jobb
nyílgombokat a kijelölt lehetőség beállítására, és a jobb nyílgombot az
almenübe vagy funkció-beállításba történő belépéshez. Az új beállítások
elmentődnek, amint kilép a menüből.
5
Nyomja meg a „MENU” gombot bármikor a menüből történő kilépéshez és az
Acer üdvözlő képernyőjére való visszatéréshez.
Magyar
Felhasználói kezelőszervek
Magyar
14
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
A kivetítő többnyelvű OSD-vel rendelkezik, amely képbeállítások végzését, illetve
több beállítás módosítását teszi lehetővé.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához, nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn.
•
Amikor látható az OSD menü, használja a
gombokat a főmenü
bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása
után nyomja meg a
állíthat be.
gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol funkciókat
•
A
gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd a
állítsa be az értéket.
•
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek
szerint állítsa be.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn, és a képen visszatér a főmenü.
•
Az OSD-ből való kilépéshez nyomja meg újra a „MENU” gombot a
távvezérlőn. Az OSD menü bezáródik, és a kivetítő automatikusan menti az új
beállításokat.
gombokkal
Szín
Főmenü
Automatikus fényerő
LumiSense+
Megjelenítési mód
Fényes
Fal Színe
Fényerő
Kontraszt
Beállítás
Színtelítettség
Színezet
Speciális
Nyomja meg
Kijelölés
Enter
Kilépés
Almenü
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az alábbi OSD beállítások némelyike nem
érhető el. Tekintse meg a kivetítő tényleges OSD menüjét.
15
LumiSense+
A LumiSense+ technológia fényérzékelője intelligens módon
optimalizálja a kivetített kép fényerejét és színtelítettségét a tényleges
környezeti fény szerint. A funkció nagymértékben megnöveli a sötét
részletek láthatóságát és színtelítettségét.
•
Ki: Normál módhoz használható. (a környezetifény-érzékelő ki
van kapcsolva)
•
Automatikus fényerő: A fényérzékelő be van kapcsolva, és
automatikusan érzékeli a környezeti fényt, illetve optimalizálja a
kivetített kép fényerejét és színtelítettségét.
•
Dinamikus fekete: Automatikusan optimalizálja a sötét
filmjelenetek megjelenítését, így azok hihetetlen
részletgazdagságban láthatók.
<Megjegyzés> Film módban a dinamikus fekete látható.
Megjelenítési mód Számos előre beállított gyári érték áll rendelkezésre, amelyeket
különféle képtípusokhoz optimalizáltak.
•
Fényes: a fényerő optimalizálásához.
•
•
•
•
•
Szabvány: általános környezethez.
Mozgókép: világosabb és általános mozgókép/videó/fotótartalomhoz.
Kép: Grafikus képhez használható.
Játék: játékokhoz.
Felhasználói: Elmenti a felhasználói beállításokat.
Fal Színe
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a falnak megfelelő, helyes színt. Több
választási lehetőség van, pl. fehér, világosssárga, világoskék,
rózsaszínű, sötétzöld. Kompenzálja a színek köztti eltérést, amikor falra
vetítenek, így a megfelelő színtónust fogja visszaadni.
Fényerő
A kép fényerejének állításához.
Kontraszt
Színtelítettség
Színezet
•
Nyomja meg a
gombot a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép világosításához.
A „Kontraszt” szabályozza a kép legvilágosabb és legsötétebb területei
közötti különbséget. A kép kontrasztértékének módosítása
megváltoztatja a kép fekete-fehér arányát.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
A videoképet fekete-fehérről teljes színtelítettségűre állítja.
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy csökkentse a kép
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a kép színtelítettségét.
a vörös és zöld színegyensúlyt állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a zöld szín
mennyiségét a képen.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín
mennyiségét a képen.
Magyar
Szín
Magyar
16
Speciális
Színhőmérséklet
Ezzel a funkcióval a CT1, CT2, CT3 lehetőségek közül választhat.
Degamma
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb gamma
mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
Megjegyzés: A „Színtelítettség” és „Színezet” funkció használata számítógépes
és HDMI üzemmódban nem támogatott.
Kép
Kivetítés mód
•
•
Elöl: A gyári alapbeállítás.
Hátul: Megfordítja a képet, így áttetsző vetítővászonra tud
vetíteni, hátulról.
Kivetítés helye
•
Automata: Automatikusan beállítja a képkivetítés helyét.
•
Asztal
•
Mennyezet: Fejjel lefelé fordítja a képet, hogy mennyezetre
szerelt vetítéskor megfelelő legyen a kép.
Képarány
Ezt a funkciót a kívánt képarány kiválasztására használja.
•
Automata: a kép eredeti szélesség-magasság arányának
megőrzése, hogy a natív vízszintes, illetve függőleges felbontásnak
megfelelően illeszkedjen.
•
4:3: a képet a vászonhoz igazítja, és 4:3-as méretarányban jeleníti
meg.
•
16:9: a képet a képernyő szélességéhez, magasságát a 16:9-es
méretarányhoz igazítja.
•
Teljes: a képet átméretezi, hogy kitöltse a teljes vásznat
szélességben (1280 pixel) és magasságban (800 pixel).
•
L. Box: megőrzi a jel eredeti képméretarányát és 1,333-szorosára
nagyítja.
Auto Keystone
Automatikusan beállítja a kép függőleges oldalait.
Manuális Keystone A kivetítő megdöntése által okozott képtorzítás kioltására való. (±20 fok)
<Megjegyzés> A Manuális Keystone funkció nem érhető el, ha az Auto
Keystone elem beállítása „Be”.
Keménység
A kép élességét állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot az élesség csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot az élesség növeléséhez.
17
F. Helyzet
•
Nyomja meg a
gombot a kép balra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép jobbra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép lefelé mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép felfelé mozgatásához.
Frekvencia
A „Frekvencia” funkció módosítja a kivetítő képfrissítési gyakoriságát,
hogy megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus kártyáéval. Ha
függőleges villódzó sávot lát a kivetített képen, használja ezt a funkciót a
szükséges beállítások végzéséhez.
Követés
Szinkronizálja a kivetítő és a grafikus kártya jel-időzítését. Ha ugráló vagy
villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval állíthatja helyre.
HDMI
színtartomány
A megjelenítési hiba kiküszöbölése érdekében állítsa be a HDMI
képadatok színtartományát.
•
Automata: a lejátszó adatai szerint történik az automatikus
beállítása.
•
Korl. tartom.: a bemeneti kép feldolgozása korlátozott színtartományú
adatként történik.
•
Telj. tartom.: a bemeneti kép feldolgozása teljes színtartományú
adatként történik.
HDMI keresési info. A HDMI kép túlpásztázási arányát állítja be.
•
Automata: a lejátszó adatai szerint történik az automatikus
beállítása.
•
Alulpásztázás: a HDMI képen soha nem történik túlpásztázás.
•
Túlpásztázás: a HDMI képen mindig történik túlpásztázás.
Megjegyzés: A „V. helyzet”, „F. Helyzet”, „Frekvencia” és „Követés” funkció nem
támogatott HDMI, DVI vagy Videó módban.
Megjegyzés: A „Keménység” funkció nem támogatott HDMI (RGB) vagy
Számítógép módban.
Megjegyzés: A „HDMI színtartomány” és „HDMI keresési info.” funkció csak
HDMI módban támogatott.
Beállítás
5 V-os egyenáramú
kimenet (készenlét)
Visszaállítás
Az alapértelmezett beállítás: „Ki”. Válassza a „Be” elemet a 5 V-os
egyenáramú csatlakozó engedélyezéséhez.
Nyomja meg a
gombot és válassza a „Igen” elemet, hogy
valamennyi menü paramétereit gyári alaphelyzetbe állítsa vissza.
Magyar
V. helyzet
Magyar
18
Kezelés
ECO üzemmód
Válassza a „Be” lehetőséget a kivetítő LED-fényerejének
halványításához, ami csökkenti az energiafogyasztást,
meghosszabbítja a LED élettartamát, és csökkenti a működési zajt.
Válassza az „Ki” elemet, hogy visszatérjen normál üzemmódba.
Nagy magasság
Válassza az „Be” lehetőséget a „Nagy magasság” mód
bekapcsolásához. A ventilátorokat ilyenkor maximális sebesség
mellett, folyamatosan működteti a kivetítő hatékony hűtése érdekében,
ha nagy magasságban használják.
Kikapcsolás mód
•
•
Azonnali kikapcsolás: leállítja a kivetítőt ventilátoros hűtés nélkül.
Azonnali folytatás: folytatja a rendszert, ha a főkapcsoló gombot
2 percen belül újra megnyomják.
Automata kikapcsolás A kivetítő automatikusan kikapcsol, ha a megadott idő után nincs
bemeneti jel. (Az alapértelmezett idő 120 perc.)
AC bekapcsolása
LED-kalibrálás
Válassza a „Be” elemet a kivetítő bekapcsolásához, amikor az AC
tápcsatlakozó fali konnektorhoz csatlakozik.
Nyomja meg a
gombot az „Igen” kiválasztása után, majd várjon
10 másodpercig, amíg be nem fejeződik a fehér szín finomhangolása.
Segít beállítani a LED színteljesítményét.
Audió
Hangerő
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő növeléséhez.
Hang növelése
Válassza a „Be” elemet a kis hangerejű tartalmak hangerejének
növeléséhez.
BT hangszóró
Állítsa be a Bluetooth-fejhallgató hangszóróját. Jelenítse meg a
„Csatlak.” vagy „Nem csatl.” elemet, majd nyomja meg a
gombot az előugró menü megnyitásához.
•
•
Bluetooth: Be- és kikapcsolhatja a Bluetooth funkciót.
Eszközkeresés: Ezzel a funkcióval megjelenítheti a BT
hangszórók listáját (amelyek párosítási módban vannak és az
A2DP szolgáltatással használhatók), és a felhasználó
manuálisan csatlakozhat.
<Megjegyzés> Ha a BT hangszóró sikeresen csatlakoztatva van, a
belső hangszóró ki van kapcsolva.
DTS Sound
A DTS Sound™ egy hanggazdagító alkalmazáscsomag, amely
számos különböző utófeldolgozási technikát tartalmaz a hangkép
kibővítéséhez, a mélyhangok kiemeléséhez, a felbontás javításához
és a természetes térhangzáshoz.
•
•
Magas
Válassza a „Be” elemet a DTS Sound bekapcsolásához.
Válassza a „Ki” elemet a DTS Sound kikapcsolásához.
Beállítja a magas frekvencia tónusait.
Mély
Beállítja az alacsony frekvencia tónusait.
Némítás
•
•
Válassza az „Be” elemet a hangerő némításához.
Válassza az „Ki” elemet a hangerő visszaállításához.
19
Magyar
Figyelmeztetés hangerő Jelölje ki ezt a funkciót a figyelmeztetések hangerejének
beállításához.
3D
3D
Jelölje ki az „Be” elemet a DLP 3D funkció engedélyezéséhez.
3D B/J megfordítás
•
Be: Válassza ezt az elemet, ha DLP 3D szemüveget, quad
buffer (NVIDIA/ATI…) grafikus kártyát és HQFS formátumú fájlt
vagy DVD-t a megfelelő szoftveres lejátszóval használ.
•
Ki: a 3D mód kikapcsolása.
Ha különálló vagy átfedő képet lát DLP 3D szemüveg viselése
közben, elképzelhető, hogy végre kell hajtania az „Megfordítás”
funkciót, hogy a lehető legjobb bal/jobb képszekvenciát alkalmazza a
helyes kép érdekében (DLP 3D esetében).
3D figyelmeztető üzenet Válassza az „Be” lehetőséget a 3D figyelmeztető üzenet
megjelenítéséhez.
Megjegyzés: A 3D megjelenítés most engedélyezve van.
1. Kérjük, győződjön meg róla hogy a 3D jelek és a szemüveg megfelelőek-e.
2. Ne feledje kikapcsolni a 3D funkciót , ha nem kíván 3D képeket látni.
3. Ha a 3D megjelenítés nem megfelelő, kérjük próbálkozzon meg a 3D Sync Invert engedélyezésével.
4. 3D módban a kijelző mód opciók nem elérhetők.
Megjegyzés: A megfelelő 3D-s megjelenítéshez a grafikuskártya 3D-s
alkalmazásának megfelelő beállítása szükséges.
Megjegyzés: Az olyan szoftveres lejátszók, mint a Stereoscopic Player és a
DDD TriDef Media Player támogatják a 3D fájlformátumot. Az alábbi weboldalról
letöltheti a három lejátszót,
- Stereoscopic Player (Próbaverzió): http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player (Próbaverzió):
http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Megjegyzés: A „3D B/J megfordítás” funkció kizárólag akkor áll rendelkezésre,
ha a 3D opció engedélyezve van.
Megjegyzés: Emlékeztető képernyő látható, ha a 3D funkció a kivetítő
bekapcsolásakor engedélyezett. A beállításokat a célnak megfelelően válassza
meg.
Nyelv
Nyelv
A többnyelvű OSD menü kiválasztása. Használja a
vagy
gombot a kínánt menünyelv kiválasztásához.
•
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a
gombot.
Magyar
20
Függelékek
Hibakeresés
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
2
Probléma
Nem jelenik meg kép •
a vásznon
•
Megoldás
Az „Első lépések” című fejezetben leírt módon
csatlakoztatva.
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
•
Győződjön meg arról, hogy a kivetítő be van kapcsolva.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
Részleges, gördülő
•
Nyissa meg a „Sajátgép” elemet, a „Vezérlőpult”
vagy nem megfelelően
elemet, majd kattintson duplán a „Megjelenítés”
megjelenített kép (PC
ikonra.
esetében (Windows
•
Jelölje ki a „Beállítások” fület.
95/98/2000/XP/Vista/
•
Győződjön meg arról, hogy a megjelenítés
Win7/Win 8))
felbontása nem haladja meg az 1080P-EIA értéket.
•
Kattintson az „Speciális tulajdonságok” gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a felbontás-beállítás
legfeljebb 1080P-EIA.
•
Kattintson a „Módosítás” gombra a „Monitor” fülön.
•
Kattintson a „Összes eszköz megjelenítése” elemre.
Ezután jelölje ki a „Szabvány monitortípusok” elemet
az SP dobozban, és válassza ki a megfelelő
felbontást a „Típusok” dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy a monitor felbontásbeállítása legfeljebb 1080P-EIA.
21
Részleges, gördülő
•
vagy nem megfelelően
megjelenített kép
(noteszgépek
esetében)
•
4
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót
•
6
7
8
9
10
Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet használ:
Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek kikapcsolják
saját képernyőjüket, amikor egy második megjelenítő
eszköz van használatban. Mindegyiknél más-más módon
történik a visszakapcsolása. Lásd a számítógép használati
útmutatóját további információkért.
Ha Apple® Mac® operációs rendszer alapú noteszgépet
használ: A Rendszerbeállítások menüben nyissa meg a
Megjelenítés elemet, és jelölje ki a Videó tükrözés tétel
„Be” jelölőnégyzetét.
A kép instabil vagy
•
Állítson a „Követés” elemen, hogy korrigálja. További
villódzik
információkért forduljon a „Kép” című fejezethez.
•
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
A képen függőleges •
Használja a „Frekvencia” funkciót a beállításhoz. További
villódzó sáv van
információkért forduljon a „Kép” című fejezethez.
•
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
A kép nem éles
•
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
•
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon a kivetítőtől
számítva az előírt 0,4 és 1,7 méter közötti távolságon belül
van. További információkért forduljon az „A kívánt
képméret elérése a távolság és a zoom beállításával” című
fejezethez.
A kép megnyúlik,
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le, az
amikor „szélesvásznú” alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
DVD filmet játszik le
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa a
formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt is
be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot 16:9
(széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
•
Ha Letterbox (LBX) képformátumú DVD filmet játszik le,
módosítsa a formátumot Letterbox (LBX) beállításra a
kivetítő OSD menüjében.
A kép túl kicsi vagy túl •
Állítson a kivetítő tetején lévő zoom gyűrűn.
nagy
•
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebb vagy
messzebbre.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen. Lépjen az „Kép --> Képarány” elemre, és
próbálkozzon különböző beállításokkal.
A kép oldalai ferdék
•
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítot úgy, hogy a vászon
közepe felé nézzen.
•
Nyomja meg a „Trapézkorrekció” gombot az OSD
menüben, amíg az oldalak függőlegessé nem válnak.
•
5
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása gombot.
Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8],
Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4],
NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve amonitor lefagy, indítsa újra az összes készüléket, a
kivetítőt is beleértve.
Magyar
3
Magyar
22
11
A kép fordított
•
Jelölje ki az OSD menü „Kép --> Kivetítés mód” elemét a
vetítés helyzetének módosításához.
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
1
Jelenség
A kivetítő nem reagál semmilyen
kezelőszervre
Megoldás
Ha lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd húzza
ki a tápkábelt, és várjon legalább 30 másodpercig,
míg újra nem csatlakoztatja.
23
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
A ventilátor meghibásodott – a rendszerventilátor nem működik.
A ventilátor meghibásodott.
hamarosan automatikusan kikapcsolódik.
A kivetítő túlmelegedett – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni.
A kivetítő túlmelegedett.
hamarosan automatikusan kikapcsolódik.
Magyar
OSD üzenetek
Magyar
24
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
LED üzenetek
Bekapcsolt állapotot
jelző LED
LAMP
TEMP
Vörös
Kék
Vörös
Vörös
Készenlét
BE
---
---
---
Bekapcsolt állapot
---
BE
---
---
Túlmelegedés
---
BE
---
BE
A ventilátor
meghibásodott.
---
BE
---
Villogás (2 mp-es
időközönként)
A LED
meghibásodott
---
BE
BE
---
Üzenet
Megjegyzés: Ha a készülék be van kapcsolva, nyomjon meg egy
tetszőleges gombot. A menü/felfelé/lefelé/balra/jobbra mutató gomb
LED-fénye kigyullad.
25
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP®
Felbontás
WXGA (1280 x 800)
Számítógépekkel való kompatibilitás IBM PC és azzal kompatibilis, Apple Macintosh, iMac és
VESA szabványok: SXGA, XGA, SVGA, VGA, WXGA
Képméretarány
Teljes, 4:3, 16:9, L. Box
Megjeleníthető színek száma
16,7 millió szín
Vetítőlencse
F = 1,9, f = 8,02 mm, 1:1,0 kézi állítású zoom és fókusz
Vetítővászon mérete (átlósan
25" (63cm) – 100" (254cm)
mérve)
Vetítési távolság
1,4' (0,4m) – 5,7' (1,7m)
Vetítővászon-távolság
100 hüvelyk 1,72m-nél (0,80 – 0,80:1)
Vízszintes pásztázási sebesség
30 k - 100 kHz
Függőleges pásztázási sebesség
50 - 120 Hz
Trapézkorrekció
± 20 fok
Audió
Belső hangszóró 3 W x 2 kimenettel
Bluetooth-fejhallgató audio
Teljesen kompatibilis visszafelé a BT1.1, 1.2, 2.0, 2.1
rendszerekkel
Tömeg
0,95 kg
Méretek (széles x mély x magas)
240 mm x 147 mm x 59 mm (9,45" x 5,79" x 2,32")
Áramellátás
100 V~240 V AC/DC 19 V 4,74 A adapter, 50-60 Hz
Energiafogyasztás
Normál mód: 80 W +/- 10 % 110 V AC mellett (fényes
mód max. teljesítményen)
ÖKO mód: 38 W +/-10 % 110 V AC mellett (film mód
környezetkímélő teljesítményen)
Készenléti < 0,5 W
Üzemi hőmérséklet
5 ºC – 40 ºC / 41 ºF – 104 ºF
I/O csatlakozók
•
Egyenáramú bemenet x1
•
USB x 1
•
Hangbemenet x1
•
HDMI (MHL) x1
•
VGA IN x1
•
Hangkimenet x1
Az alapcsomag tartalma
•
Tápkábel x1
•
AC/DC hálózati adapter
•
VGA kábel x1
•
Távvezérlő x1
•
Elem x1 (a távvezérlőhöz) (opcionális)
•
Felhasználói kézikönyv (CD-ROM) x1
•
Gyors üzembe helyezési útmutató x1
•
Hordtáska x1
* A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
Magyar
Műszaki adatok
Magyar
26
Kompatibilis üzemmódok
A. VGA analóg
1
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
Felbontás
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280x960
1280x960
1400x1050
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
F. frekvencia [Hz]
60
75
56
60
75
120
60
70
75
120
75
60
75
60
75
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
75
V. frekvencia [KHz]
31,5
37,5
35,1
37,9
46,9
77,4
48,4
56,5
60,0
99,0
67,5
64,0
80,0
60,0
75,2
65,3
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
75,0
60,0
27
VGA analóg – Kibővített szélesképernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
WSXGA+
3
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1080
(csökkentett
képintervallum)
1366x768
F. frekvencia [Hz]
60
75
60
60
120
60
60
V. frekvencia [KHz]
47,8
60,3
44,8
49,6
101,5
59,9
65,3
60
60
66,6
47,7
VGA analóg – Komponens jel
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [KHz]
480i
720x480
59,94 (29,97)
15,7
576i
720x576
50 (25)
15,6
480p
720x480
59,94
31,5
576p
720x576
50
31,3
720p
1280x720
60
45,0
720p
1280x720
50
37,5
1080i
1920x1080
60 (30)
33,8
1080i
1920x1080
50 (25)
28,1
1080p
1920x1080
23,97/24
27,0
1080p
1920x1080
60
67,5
1080p
1920x1080
50
56,3
F. frekvencia [Hz]
60
75
56
60
75
120
60
70
75
V. frekvencia [KHz]
31,5
37,5
35,1
37,9
46,9
77,4
48,4
56,5
60,0
B. HDMI Digitális
1
HDMI - PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
XGA
Felbontás
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
Magyar
2
Magyar
28
SXGA
QuadVGA
SXGA+
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
2
1024x768
1152x864
1152x864
1280x1024
1280x1024
1280x960
1400x1050
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1024x768
120
70
75
60
75
60
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
99,0
63,8
67,5
64,0
80,0
60,0
65,3
31,4
34,9
37,9
48,4
68,7
60,0
HDMI – Kibővített széles képernyős időzítés
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [KHz]
WXGA
1280x768
1280x768
1280x720
1280x800
1280x800
1440x900
1680x1050
1920x1080
(Csökkentett
képváltási idő)
1366x768
60
75
60
60
120
60
60
47,8
60,3
44,8
49,6
101,5
59,9
65,3
60
66,6
60
47,7
WSXGA+
29
HDMI - Videojel
Üzemmódok
480i
Felbontás
720x480 (1440x480)
F. frekvencia [Hz]
59,94 (29,97)
V. frekvencia [KHz]
15,7
576i
720x576 (1440x576)
50 (25)
15,6
480p
720x480
59,94
31,5
576p
720x576
50
31,3
720p
1280x720
60
45,0
720p
1280x720
50
37,5
1080i
1920x1080
60 (30)
33,8
28,1
1080i
1920x1080
50 (25)
1080p
1920x1080
23,97/24
27,0
1080p
1920x1080
60
67,5
1080p
1920x1080
50
56,3
A monitor
megjelenítési
tartománya
grafikai forrás
esetében
Vízszintes pásztázási
sebesség:
30 ~ 102 kHz
Függőleges
pásztázási sebesség:
50 ~ 120 Hz
Max. pixel-órajel
150 MHz
Magyar
3
Magyar
30
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
FCC nyilatkozat
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a
készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy
lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros
interferencia ellen. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és
sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és
használják, akkor megzavarhatja a rádiós távközlést.
Ugyanakkor semmilyen garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott
felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a
rádió- vagy televízió vételben, amit az eszköz ki- és bekapcsolásával lehet
megállapítani, a felhasználó a zavar megszüntetésére minden további nélkül
megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel
történik az FCC előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák
használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek az alábbi
két feltétele van: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) az eszköznek minden
zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
Megfelelőségi nyilatkozat az EU országai számára
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
001
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános információk
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).
Kanada – kis teljesítményű engedélyre nem köteles
rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-247)
a
Általános információ
A működtetésnek az alábbi két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Az országok érvényességi köre
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás
országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd:
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.
Magyar
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Magyar
31
Acer Incorporated
of Conformity
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
And,
Acer Italy s.r.l.
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Product:
Trade Name:
Model Number:
DLP Projector
Acer
CWX1428
K138ST/L224/LK-W16
We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in
as below
and following
conformity with the relevant Union
harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:
EMC Directive: 2014/30/EU
EN 55032:2012+AC:2013, Class B
EN 55024:2010+A1:2015
EN 61000-3-2:2014, Class A
EN 61000-3-3:2013
R&TTE Directive: 1999/5/EC (until Jun 12, 2017)
RED Directive: 2014/53/EU (From Jun 13, 2017)
EN 300 328 V1.9.1
EN 301 893 V1.7.1
EN 300 440-1 V1.6.1
EN 300 440-2 V1.4.1
EN 302 291-1 V1.1.1
EN 302 291-2 V1.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V6.2.1
EN 301 908-2 V6.2.1
EN 301 908-13 V6.2.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.6.1
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 301 489-24 V1.5.1
EN 50360:2001
EN 50566:2013
EN 62479:2010
EN 62311:2008
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
LVD Directive: 2014/35/EU
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
EN 50332-1:2013
EN 50332-2:2013
RoHS Directive: 2011/65/EU
EN 50581:2012
ErP Directive: 2009/125/EC
Regulation (EU) No. 617/ 2013
Regulation (EC) No. 1275/2008; EN 50564:2011
Regulation (EC) No. 278/2009; EN 50563:2011
Year to begin affixing CE marking 2017.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
Jan. 01, 2017
Date
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
CWX1428
Machine Type:
K138ST/L224/LK-W16
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Download PDF

advertising