Acer | VL7860 | Acer VL7860 User Manual

Acer Kivetítő
VL7860/V275L/HL-4K25/ML854/TL-754/
D4K1728
Felhasználói útmutató
Copyright © 2017. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Acer kivetítő Használati útmutatója
Eredeti kiadás: 09/2017
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és
különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett
garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Típusszám: _________________________________
Sorozatszám: _______________________________
Vásárlás időpontja: ___________________________
Vásárlás helye: ______________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
„A HDMI™, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei.”
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden
figyelmeztetésnek és utasításnak.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt a termék csatlakozóját távolítsa el a fali aljzatból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
•
•
A terméket ne használja víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy
beépíteni, hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
iv
•
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgómozgó eszközöket.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a
forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális
hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát.
Bízza az összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelmeztetés! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos
alkatrészt részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A
kiegészítőket illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
•
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 ºC/104 ºF értéket.
Több mint 3000 méter tengerszint feletti magasságban.
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket.
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a tápellátást, vagy húzza ki működés közben a
kivetítő tápkábelét. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor kikapcsolódik,
mielőtt kikapcsolja a fő áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak.
Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel végeztessen el.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
A kivetítőt kizárólag vízszintes irányban szabad elhelyezni asztali vagy
mennyezeti rögzítési módban, és a készülék dőlésszöge nem haladhatja meg
a 6 fokot, máskülönben a lámpa élettartama dráma módon lecsökkenhet, vagy
a rendszer meghibásodása súlyos biztonsági kockázatot jelenthet.
6°
6°
vii
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a következő weboldalt:
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm
Ne nézzen a fénysugárba
viii
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Ezt tegye:
•
A tisztítás elkezdése előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe mosószerrel megnedvesített puha törlőkendővel törölgesse meg a
kijelzőburkolatot.
•
Amennyiben a terméket előreláthatólag hosszabb ideig nem fogja használni,
húzza ki a váltóáramú (AC) csatlakozóaljzatból.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi helyzetekben:
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
•
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
•
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
•
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelmeztetés:
•
•
•
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
károsíthatja látását.
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Mindenek előtt
iii
viii
A használattal kapcsolatos megjegyzések
viii
Óvintézkedések
viii
Bevezetés
1
Termékfunkciók
1
A csomag áttekintése
2
A kivetítő áttekintése
3
A kivetítő nézetei
3
Vezérlőpult
5
A távvezérlő elrendezése
6
MHL (Mobile High-Definition Link) vezérlő
8
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
9
9
A kivetítő be- és kikapcsolása
10
A kivetítő bekapcsolása
10
A kivetítő kikapcsolása
11
A kivetített kép beállítása
12
A kivetített kép magasságának beállítása
12
Az optimális képméret és -távolság
13
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
14
A kívánt képhelyzet elérése a lencse eltolásával
15
Felhasználói kezelőszervek
17
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
17
Szín
18
Kép
20
Beállítás
22
Kezelés
23
Audió
24
Acer LAN weboldal-kezelés
25
Útmutató a bejelentkezéshez
25
Home
26
Tartalomjegyzék
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Vezérlőpult
26
Hálózati beállítások
27
Figyelmeztetések beállításai
27
Kijelentkezés
28
Függelékek
29
Hibakeresés
29
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
33
Mennyezetre szerelés
34
Műszaki adatok
37
Kompatibilis üzemmódok
39
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
46
1
Termékfunkciók
A termék egylapkás DLP® kivetítő. A kiemelkedő tulajdonságok a következők:
•
DLP® technológia
•
3840 x 2160 natív felbontás
Teljes/4:3/16:9/L.Box/Anamorf 2,35:1 méretarány támogatása
•
Nagy fényerő és kontrasztarány
•
Sokoldalú megjelenítési módok (Fényes, Szabvány, sRGB*, Felvétel 709*,
Mozgókép, Sötét mozi, Játék, Sport, Csendes, ISF éjszaka*, ISF nappal*,
Felhasználói) az optimális teljesítmény érdekében, bármilyen helyzetben
•
HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p, 2160p) támogatása
•
Az alacsonyabb energiafogyasztás és a gazdaságos (ECO) üzemmód
megnöveli a fényforrás élettartamát
•
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít
•
HDCP támogatással rendelkező HDMI™ és MHL bemenetekkel felszerelve
•
Az intelligens észlelés gyors forrásválasztást biztosít
•
Többnyelvű képernyőn megjelenő (OSD) menük
•
A kézi állítású vetítőlencse akár 1,6-szoros nagyítást tesz lehetővé
•
1,25-szörös digitális zoom
•
Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, Windows 7, Windows 8.1,
Windows 10, Macintosh® OS kompatibilis, ChromeOS kompatibilis
•
MHL V2.1 jelmegjelenítés támogatása
•
Automatikus képátméretezés 4K megcímezhető képpontokból álló teljes
képernyőre
•
Két darab beépített 5 wattos hangszóró
•
Kézi függőleges lencsemozgatás
Megjegyzés: (*) A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
Bevezetés
Magyar
2
A csomag áttekintése
ThiA kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy
az egység teljes-e. Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.
Kivetítő
Hálózati tápkábel
HDMI-kábel
Felhasználói útmutató
(opcionális)
Gyors üzembe helyezési
útmutató
Hordtáska
(opcionális)
MH
L
HD
MI
DC
5V
Távvezérlő
AAA elem x2
(opcionális)
IN
WirelessCAST
(opcionális)
WirelessHD-Kit
(opcionális)
Megjegyzés: 4K2K/60 Hz-es jel vetítésekor használjon HDMI
Premium tanúsítvánnyal ellátott olyan 4K2K/60 Hz-es kábelt, amely
támogatja a 18 Gbps sávszélességet.
A címkével ellátott kábelek megbízhatóak
3
Magyar
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet / felülnézet
1 2
3
4
5
6
7
3
8
9
10
#
1
Leírás
Vezérlőpanel
#
6
Leírás
Zoom gyűrű
2
Bekapcsoló gomb
7
Élességállító gyűrű
3
Távvezérlő vevőegység
8
Objektívsapka
4
Lencsemozgató gyűrű
9
Légkifúvó nyílás
5
Beszívó nyílás
10 Dőlésszög-beállító kerekek
Magyar
4
Jobb oldali / Hátulnézet
1 2
#
1
3
4
5
6
7
Leírás
Kensington™ zár portja
#
9 11
8 10 12
13
Leírás
8
Hangbemeneti csatlakozó
2
LAN (RJ45 aljzat 10/100M Ethernethez)
9
Audió kimeneti csatlakozó
3
RS232 csatlakozó
10
5V DC kimeneti csatlakozó
4
HDMI 1 csatlakozó
11
12V DC kimeneti csatlakozó
5
HDMI 2/MHL (UHD 4K) csatlakozó
12
Szolgáltatáscsatlakozó (firmwarefrissítéshez)
6
PC analóg jel/HDTV/komponens videó
bemeneti csatlakozó
13
7
Monitorhurok-kimeneti csatlakozó
Tápegység-csatlakozóaljzat
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
5
Magyar
Vezérlőpult
2
1
3
4
5
8
9
6
7
#
1
Ikon
POWER
2
10
Funkció
Leírás
Bekapcsoló
Bekapcsolt állapotot jelző LED
Infravörös
vevőegység
Távvezérlő vevőegység
Fényforrást jelző LED
3
LAMP
LAMP
4
TEMP
TEMP
Hőmérsékletjelző LED
5
Bekapcsoló
A tartalmát lásd az „A kivetítő be- és
kikapcsolása” című fejezetben.
6
Négyirányú
billentyűk
A
segítségével választhat az
elemek között, illetve javíthat a
kiválasztottakon.
7
BACK
8
SOURCE
VISSZA
Visszatér az előző műveletre.
FORRÁS
Az aktív forrást módosítja.
9
ENTER
ENTER
A kiválasztás megerősítéséhez.
10
MENU
MENÜ
Nyomja meg a „MENÜ” gombot a
képernyőn megjelenő (OSD) menü
elindításához vagy bezárásához.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
6
A távvezérlő elrendezése
1
7
2
3
8
4
5
9
10
6
Model No:J-25041
11
18
12
13
19
20
14
15
21
22
16
23
17
24
MC.JMV11.008
#
Ikon
Funkció
Leírás
1
Infravörös jeladó Parancsokat küld a kivetítőnek.
2
Bekapcsoló
Lásd: „A kivetítő be- és kikapcsolása” című fejezetet.
3
HDR
Kompatibilis a legújabb HDR formátummal, amely
kristálytiszta képeket biztosít éles fényerőváltozásokkal,
és élethűen jeleníti meg a képeket fokozott
részletezettséggel, kiterjesztett mélységélességgel és
gazdag színskálával. A HDR négy szinttel rendelkezik,
amelyek mindegyike különböző tartalmakhoz optimális,
többek között a sötét és világos jelenetekhez.
<Megjegyzés> Ha a HDR opciót az SDR- (Szabványos
dinamikatartomány) jel alatt módosítja, a képernyő
rendellenes színű lesz.
4
AcuMotion
Aktiválhatja az AcuMotiont, hogy a videotartalmak
megtekintése közben a kép egyenletesebb legyen.
5
Kiválasztás/Enter A kiválasztás megerősítéséhez.
6
Négyirányú
billentyűk
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
7
Háttérvilágítás
Távoli háttérvilágítás.
8
FORRÁS
Az aktív forrást módosítja.
7
Ikon
Funkció
Leírás
9
MÓD
Nyomja meg a „MÓD” gombot a megjelenítési mód
kiválasztásához. A következő lehetőségek közül
választhat: Fényes, Szabvány, sRGB*, Felvétel 709*,
Mozgókép, Sötét mozi, Játék, Sport, Csendes, ISF
éjszaka*, ISF nappal*, Felhasználói.
<Megjegyzés> (*) A funkciók típustól függően eltérhetnek.
10
Trapézkorrekció
Nincs funkció.
11
VISSZA
Visszatér az előző műveletre.
12
VGA
Nyomja meg a „VGA” gombot, hogy a jelforrást a VGAcsatlakozóra váltsa. A csatlakozó a következőket
támogatja: analóg RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i),
YCbCr (480i/576i) és RGB sync.
13
Információk
Megjelenítheti a kivetítő információit a képen (pl. Típusnév,
Bemeneti forrás, Jeltípus, Megjelenítési mód,
Szoftververzió és QR-kód).
14
Fényerő
A kép fényerejének állításához.
15
GAMMA
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással.
Nagyobb gamma mellett a sötétebb jelenetek
fényesebbnek tűnnek.
16
Kontraszt
A kép kontrasztértékének módosítása megváltoztatja a
kép fekete-fehér arányát.
17
Képarány
Ezzel a funkcióval választhatja ki a kívánt képarányt.
18
MENÜ
Nyomja meg a „MENÜ” gombot a képernyőn megjelenő
(OSD) menü elindításához vagy bezárásához.
19
HDMI™/MHL
A jelforrás HDMI/MHL-re váltásához.
20
FREEZE
A kép kimerevítéséhez.
21
HIDE
Ideiglenesen kikapcsolja a videojelet. Nyomja meg a
„HIDE” gombot a kép elrejtéséhez, majd nyomja meg újra
a kép megjelenítéséhez.
22
Keménység
A kép élességét állítja be.
23
3D
Nincs funkció.
24
Szuperfelbontás
Beállíthatja a kivetített kép széleit a fokozott
részletezettség érdekében.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
#
Magyar
8
MHL (Mobile High-Definition Link) vezérlő
1
2
3
5
4
#
Ikon
Funkció
Leírás
•
Nyomja meg egy másodpercig a „MÓD” gombot az
MHL vezérlő mód aktiválásához.
A kilépéshez ismét nyomja meg a „MÓD” gombot.
1
MÓD
2
Kiválasztás/
Enter
Nyomja meg a fájl kiválasztásához/belépéshez.
3
Négyirányú
billentyűk
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
4
Vissza/Kilépés
5
MENÜ
•
•
•
Nyomja meg a „VISSZA” gombot, hogy visszalépjen
az előző menübe.
A fájl bezárásához.
Nyomja meg a gyökérmenü megnyitásához.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
9
Magyar
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
Internet
DVD-lejátszó,
Set-top Box, HDTV
vevőkészülék
Acer MHL Dongle
Note: For WirelessCast, Please switch to MHL
at the side of dongle.
HDMI
MHL
R B G
9
USB
5
4
2
D-Sub
1
7
Chromecast
or
1
HDMI
R B G
DVD-lejátszó
3
3
8
6
2
HDMI
HDMI
HDTV adapter
D-Sub
HDMI
10
RS232
D-Sub
12
7
11
1
D-Sub
RS232
W R
#
Leírás
RS232
Audió kimenet
#
Leírás
1
Hálózati tápkábel
7
VGA-kábel
2
LAN kábel
8
Hangkábel Jack/Jack
3
HDMI-kábel
9
USB-kábel az eszköz feltöltéséhez
4
MHL-kábel (MicroUSB–HDMI)
10
12V DC kábel
5
3 RCA komponens kábel
11
Audió kábel Jack/RCA
6
VGA-komponens/HDTV adapter
12
RS232 kábel
Megjegyzés 1: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
Megjegyzés 2: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Megjegyzés 3: Az USB-kábelhez aktív hosszabbító szükséges, ha a
hosszúsága meghaladja az 5 métert.
Megjegyzés 4: Egyes okostelefonokhoz átalakító szükséges (az
okostelefon gyártójától) az MHL funkció engedélyezéséhez.
Megjegyzés 5: Az USB DC 5 V-os kimeneti csatlakozó 5 V/1,5 A
tápfeszültség-kimenetet támogat egy HDMI-hardverkulcs töltéséhez
kizárólag akkor, ha MHL-forrás nem érzékelhető.
Megjegyzés 6: A DC 12V kimeneti csatlakozó kizárólag vetítővászonvezérléshez támogatja a 12 V/100 mA tápfeszültséget.
Magyar
10
A kivetítő be- és kikapcsolása
A kivetítő bekapcsolása
1
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel villog.
2
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton vagy a távvezérlőn lévő „Hálózat”
gomb megnyomásával, és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék színűre fog
váltani.
3
Kapcsolja be a forrást (számítógép, noteszgép, videolejátszó stb.). A kivetítő
automatikusan érzékeli a forrást.
•
Ha a képernyőn megjelenik a „Rögzítés” és „Forrás” ikon, ez azt jelenti,
hogy a kivetítő beállítása adott jelforrás-típusra van rögzítve, és nem
érzékelhető ilyen típusú bemeneti jelforrás.
•
Ha a képernyőn a „Nincs jel” üzenet látható, győződjön meg arról, hogy a
jelkábelek megfelelően csatlakoznak, vagy nyomja meg a közvetlen forrás
gombot.
•
Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a vezérlőpult vagy a
távvezérlő „Forrás” gombját, illetve a távvezérlő közvetlen forrás gombját
a bemenetek közötti váltáshoz.
Bekapcsoló gomb
11
1
A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsoló
gombot. Ekkor megjelenik a következő üzenet: „Nyomja meg az
üzemkapcsoló gombot a kikapcsolás befejezéséhez.” Nyomja meg újra a
főkapcsolót.
2
A kivetítő kikapcsolását követően a bekapcsolt állapotot jelző LED PIROS
színre vált, gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 10 másodpercig tovább
müködik(nek), hogy a rendszer megfelelően lehűljön.
3
A rendszer lehűlése után a bekapcsolt állapotot jelző LED befejezi a villogást,
és folyamatos vörös fénnyel világít, ami azt jelenti, hogy a kivetítő készenléti
módba lépett.
4
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
"A kivetítő túlmelegedett. hamarosan automatikusan kikapcsolódik."
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. A kivetítő
automatikusan kikapcsol, és a hőmérsékletjelző LED piros színnel
folyamatosan világít. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a
szervizközponttal.
•
"A ventilátor meghibásodott. hamarosan automatikusan
kikapcsolódik."
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a ventilátor meghibásodott. A kivetítő
automatikusan kikapcsol, és a hőmérsékletjelző LED folyamatosan villog.
Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a szervizközponttal.
Megjegyzés 1: Ha a kivetítő automatikusan kikapcsolódik és a lámpa
LED kijelző folyamatosan vörös fénnyel világít, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szervizközponttal.
Megjegyzés 2: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
A kivetítő kikapcsolása
Magyar
12
A kivetített kép beállítása
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítő állítható lábakkal van felszerelve a kivetített kép magasságának
beállításához.
A kép emelése/leengedése:
Használja a dőlésszög-beállító kereket a kivetítő szögének finombeállításához.
Dőlésszög-beállító kerék
13
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához.
Ha a kivetítő 2,0 méter távolságra van a vászontól, a jó képminőséget 41 és 65
hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 2 méteres vetítési távolság
esetén 81 cm vetítési magasság szükséges.
M ax
. ké
pm é
Min
.k
r et
épm
é
65"
ret
B
41"
Magasság: 81 cm
A kép alsó és
Magasság:
felső széle közötti
51 cm
távolság
C
A
2,0 m
Kívánt Távolság
Vetítővászon mérete
Teteje
Vetítővászon mérete
(Min. zoom)
Kívánt
Távolság
Átló
(m)
(hüvelyk)
<A>
<B>
Teteje
(Max. zoom)
A kép alsó és
felső széle
Átló
közötti távolság (hüvelyk)
(cm)
<B>
<C>
25
33
1,0
20,00
45 x 25
72 x 40
A kép alsó és
felső széle
közötti távolság
(cm)
<C>
40
1,3
26
59 x 33
33
42
94 x 53
53
2,0
41
90 x 51
51
65
144 x 81
81
2,5
51
113 x 63
63
81
181 x 101
101
3,0
61
135 x 76
76
97
216 x 121
121
3,5
71
158 x 89
89
114
252 x 142
142
Sz (cm) ×
Ma (cm)
Sz (cm) ×
Ma (cm)
4,0
81
180 x 101
101
130
288 x 162
162
5,0
102
225 x 127
127
162
360 x 202
202
6,0
122
270 x 152
152
195
432 x 243
243
7,0
142
315 x 177
177
227
504 x 283
283
8,0
163
360 x 203
203
260
576 x 324
324
9,0
183
405 x 228
228
292
647 x 364
364
9,3
189
419 x 236
236
302
669 x 376
376
Nagyítás mértéke: 1,6x
Magyar
Az optimális képméret és -távolság
Magyar
14
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával.
Ha 60 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 1,8–2,9 méter
távolságra a vászontól.
A
60"
Kívánt
képméret
D
Magasság:
75 cm
A kép alsó és
felső széle
közötti távolság
1,8 m
2,9 m
C
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
20
26,45
60
70
80
90
100
120
150
200
250
300
303,2
44 x 25
59 x 33
133 x 75
155 x 87
177 x 100
199 x 112
221 x 125
266 x 149
332 x 187
443 x 249
553 x 311
664 x 374
671 x 378
Nagyítás mértéke: 1,6x
B
Kívánt Távolság
Távolság (m)
Max. zoom
<B>
0,8
1,8
2,2
2,5
2,8
3,1
3,7
4,6
6,2
7,7
9,2
9,3
Min. zoom
<C>
1,0
1,3
2,9
3,4
3,9
4,4
4,9
5,9
7,4
9,8
12,3
14,7
A kép felső széle (cm)
A kép alsó és felső széle
közötti távolság
<D>
25
33
75
87
100
112
125
149
187
249
311
374
378
15
A kivetítő lencse-eltolás funkcióval rendelkezik, így a kivetített kép fel vagy le
mozgatható anélkül, hogy a kivetítőt fizikailag mozgatni kellene.
Függőleges
lencsemozgató
gyűrű
2
1
Megjegyzés: Az e fejezetben szereplő ábrák kizárólag hivatkozás
célját szolgálják és nem hozzávetőleges értékek. Az értékek
készülékről készülékre eltérhetnek a szereléskor alkalmazott
tűréshatárok miatt.
Magyar
A kívánt képhelyzet elérése a lencse eltolásával
Magyar
16
A kép függőleges helyzete a képmagasság 0% és 15%-a közötti tartományban
állítható.
(A jellemző függőleges képeltolás a vetítőlencse középvonala feletti képmagasság
15%-ánál rögzített.)
H
Eltérés max. = F x 15%
V
V
17
Magyar
Felhasználói kezelőszervek
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
A kivetítő többnyelvű OSD-vel rendelkezik, amely képbeállítások végzését, illetve
több beállítás módosítását teszi lehetővé.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához nyomja meg a „MENÜ” gombot a távvezérlőn
vagy a kezelőpanelen.
•
Amikor látható az OSD menü, használja a
gombokat a főmenü
bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása
után nyomja meg a „ENTER” gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol
funkciókat állíthat be.
•
A
gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd a
állítsa be az értéket.
•
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek
szerint állítsa be.
•
Nyomja meg a „VISSZA” gombot a távvezérlőn vagy a kezelőpanelen, és a
képernyőn visszatér a főmenü.
•
Az OSD menü bezárásához nyomja meg a „VISSZA” gombot a távvezérlőn
vagy a vezérlőpulton. Az OSD menü bezáródik, és a kivetítő automatikusan
menti az új beállításokat.
gombokkal
Szín
Főmenü
Megjelenítési mód
Fal Színe
Fényerő
Kontraszt
Színtelítettség
Színezet
Színhőmérséklet
Gamma
Speciális
Kilépés
Szabvány
Fehér
Beállítás
Kijelölés
Enter
Almenü
Megjegyzés 1: Előfordulhat, hogy az alábbi OSD beállítások némelyike nem
érhető el. Tekintse meg a kivetítő tényleges OSD menüjét.
Megjegyzés 2: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
18
Szín
Megjelenítési mód
Számos előre beállított gyári érték áll rendelkezésre, amelyeket
különféle képtípusokhoz optimalizáltak.
•
Fényes: A fényerő optimalizálásához.
•
Szabvány: általános környezethez.
•
sRGB: Szabványos RGB színtér.
•
Mozgókép: Világosabb és általános mozgókép/videó/fotótartalomhoz.
•
Sötét mozi: Sötét mozgókép-tartalomhoz.
•
Játék: Játékokhoz.
•
Sport: Sport megjelenítéséhez.
•
Csendes: csendes környezethez.
•
Felvétel 709: normál Felvétel 709 színtér.
•
ISF nappal: a vetített kép kalibrálása és optimalizálása ISFhitelesítésű technikus által, fényes környezethez.
•
ISF éjszaka: a vetített kép kalibrálása és optimalizálása ISFhitelesítésű technikus által, sötét környezethez.
•
Felhasználói: A felhasználói beállítások mentéséhez.
Fal Színe
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a falnak megfelelő, helyes színt.
Több választási lehetőség van, pl. fehér, világosssárga, világoskék,
rózsaszínű, sötétzöld. Kompenzálja a színek köztti eltérést, amikor falra
vetítenek, így a megfelelő színtónust fogja visszaadni.
Fényerő
A kép fényerejének állításához.
Kontraszt
Színtelítettség
Színezet
•
Nyomja meg a
gombot a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép világosításához.
A „Kontraszt” szabályozza a kép legvilágosabb és legsötétebb területei
közötti különbséget. A kép kontrasztértékének módosítása
megváltoztatja a kép fekete-fehér arányát.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
A videoképet fekete-fehérről teljesen színtelítettségűre állítja.
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy csökkentse a kép
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a kép színtelítettségét.
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a zöld szín
mennyiségét a képen.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín
mennyiségét a képen.
Színhőmérséklet
Ezzel a funkcióval a CT1, CT2, CT3 lehetőségek közül választhat.
Gamma
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb gamma
mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
19
RGB erősítés/eltérés
Beállítja a piros erősítést/zöld erősítést/kék erősítést/piros eltérést/zöld
eltérést/kék eltérést a színoptimalizáláshoz.
AcuEngine: Beállíthatja az AcuEngine paramétereit.
•
AcuColor: Jelentős mértékben növelheti a kép élénkségét.
•
AcuMotion: Aktiválhatja az AcuMotiont, hogy a videotartalmak
megtekintése közben a kép egyenletesebb legyen.
•
AcuMotion demó: Ezzel a funkcióval megtekintheti a
képminőségbeli különbséget a nyers feldolgozatlan kép és az
AcuMotion által feldolgozott kép között. Ezzel a móddal
ellenőrizheti az AcuMotion beállításain végzett módosításokat.
Dinamikus fekete
„Be” beállítás esetén automatikusan optimalizálja a kijelzést sötét
filmjelenetekhez, így azok hihetetlen részletgazdagságban láthatók.
HDR
Kompatibilis a legújabb HDR formátummal, amely kristálytiszta képeket
biztosít éles fényerőváltozásokkal, és élethűen jeleníti meg a képeket
fokozott részletezettséggel, kiterjesztett mélységélességgel és gazdag
színskálával. A HDR négy szinttel rendelkezik, amelyek mindegyike
különböző tartalmakhoz optimális, többek között a sötét és világos
jelenetekhez.
<Megjegyzés> Ha a HDR opciót az SDR- (Szabványos
dinamikatartomány) jel alatt módosítja, a képernyő rendellenes színű
lesz.
ISF
1. Az ISF-hitelesítésű technikus kalibrálja és optimalizálja a vetített
képet a tényleges környezetnek megfelelően. Az ISF beviteli jelszót
csak a technikus őrzi meg.
2. Az „ISF nappal” és az „ISF éjszaka” nem látható megjelenítési
módban, ha az ISF-funkcióval rendelkező kivetítőt nem ISF-hitelesítésű
technikus kalibrálta. Bővebb információért lépjen az ISF hivatalos
webhelyére: https://www.imagingscience.com, és vegye fel a
kapcsolatot a helyi kereskedővel.
3. Az ISF-kalibráció díját az ISF-hitelesítésű technikus számlázza ki, és
ő vállal rá garanciát, ezért az Acer nem vállal felelősséget a
kalibrálásért.
Ragyogó szín
Kibővített színspektrumot biztosít a képen, ami nagyobb színtelítettség
kínál a fénys, élethű képhez.
Megjegyzés 1: A „Színtelítettség” és „Színezet” funkciók számítógépes, illetve
HDMI üzemmódban nem támogatottak.
Megjegyzés 2: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
Speciális
Magyar
20
Kép
Kivetítés
•
Elöl: A gyári alapbeállítás.
•
Hátul: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a függőleges
tengely mentén megfordítja a képet, hogy áttetsző képernyő mögül
lehessen vetíteni.
•
Hátsó mennyezet: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő
egyszerre mindkét tengely mentén megfordítja a képet.
Mennyezetre szerelés esetén is lehet áttetsző képernyő mögül
vetíteni.
•
Mennyezet: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a vízszintes
tengely mentén megfordítja a képet, hogy mennyezetre szerelés
esetén megfelelően jelenítse meg.
Képarány
Ezt a funkciót a kívánt képarány kiválasztására használja.
•
Automata: a kép eredeti szélesség-magasság arányának
megőrzése, hogy a natív vízszintes, illetve függőleges felbontásnak
megfelelően illeszkedjen.
•
Teljes: a képet átméretezi, hogy kitöltse a teljes vásznat
szélességben (3840 pixel) és magasságban (2160 pixel).
•
4:3: a képet a vászonhoz igazítja, és 4:3-as méretarányban jeleníti
meg.
•
16:9: a képet a képernyő szélességéhez, magasságát a 16:9-es
méretarányhoz igazítja.
•
L. Box: megőrzi a jel eredeti képméretarányát és 1,333-szorosára
nagyítja.
•
Anamorf 2,35:1: Függőleges irányban nyújtja a képet, hogy
illeszkedjen az anamorf lencséhez. Megőrzi a kép eredeti
szélességarányát, és átméretezi a magasságot az eredeti kép
1,321875-szörösére
Keménység
A kép élességét állítja be.
Szuperfelbontás
•
Nyomja meg a
gombot az élesség csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot az élesség növeléséhez.
Beállíthatja a kivetített kép széleit a fokozott részletezettség érdekében.
21
V. helyzet
•
Nyomja meg a
gombot a kép balra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép jobbra mozgatásához.
F. Helyzet
•
Nyomja meg a
gombot a kép balra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép jobbra mozgatásához.
Frekvencia
A „Frekvencia” funkció módosítja a kivetítő képfrissítési gyakoriságát,
hogy megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus kártyáéval. Ha
függőleges villódzó sávot lát a kivetített képen, használja ezt a funkciót a
szükséges beállítások végzéséhez.
Követés
Szinkronizálja a kivetítő és a grafikus kártya jel-időzítését.
Ha ugráló vagy villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval állíthatja
helyre.
HDMI
HDMI színtartomány
A megjelenítési hiba kiküszöbölése érdekében állítsa be a HDMI
képadatok színtartományát.
•
Automata: a lejátszó adatai szerint történik az automatikus
beállítása.
•
Korl. tartom.: a bemeneti kép feldolgozása korlátozott
színtartományú adatként történik.
•
Telj. tartom.: a bemeneti kép feldolgozása teljes színtartományú
adatként történik.
HDMI keresési info.
A HDMI kép túlpásztázási arányát állítja be.
•
Automata: a lejátszó adatai szerint történik az automatikus
beállítása.
•
Alulpásztázás: a HDMI képen soha nem történik túlpásztázás.
•
Túlpásztázás: a HDMI képen mindig történik túlpásztázás.
Megjegyzés 1: A „V. helyzet”, „F. Helyzet”, „Frekvencia” és „Követés” funkció
nem támogatott HDMI vagy Videó módban.
Megjegyzés 2: A „HDMI színtartomány” és „HDMI keresési info.” funkció csak
HDMI módban támogatott.
Megjegyzés 3: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
Jel
Magyar
22
Beállítás
Forrás kiválasztása
Manuális a forrás menü alapján, Automata az Intelligens észlelés
alapján.
Auto. Kijelző
Az alapértelmezett érték „Be”, azaz a vetítővászon elektromos lefelé
vagy felfelé mozgatása a kivetítő be- és kikapcsolásától függ.
5 V-os egyenáramú
kimenet
Az alapértelmezett beállítás: „Be”. Válassza az „Ki” elemet a 5 V-os
egyenáramú kimenet csatlakozó letiltásához.
<Megjegyzés>
5V/1,5A tápfeszültség kimenet, ha MHL forrás nem észlelhető.
Figyelmeztetés! A 5 V-os egyenáramú kimeneti aljzaton tápellátási
ütközés lehet, ha PC-hez csatlakoztatja, és áramütés és/vagy sérülés
következhet be.
VGA OUT
(Készenlét)
Az alapértelmezett beállítás: „Ki”. Válassza az „Be” elemet a VGA OUT
csatlakozó engedélyezéséhez.
Tesztminta
Az alapértelmezett érték „Ki”, amellyel letilthatja ezt a funkciót. Válassza
a „Be” beállítást, amellyel engedélyezheti a tesztmintát a telepítéshez.
LAN
LAN készenlét
Az alapértelmezett beállítás: „Ki”. Válassza a „Be” beállítást, amellyel
engedélyezheti a LAN-vezérlést készenléti üzemmódban.
LAN IP
Azonosítja az IP-címet.
LAN maszk
Azonosítja a maszkcímet.
LAN visszaállítása
LAN visszaállítása.
Információ
Megjelenítheti a kivetítő információit a képen (pl. Típusnév, Bemeneti
forrás, Jeltípus, Megjelenítési mód, Szoftververzió és QR-kód).
QR-kód beolvasása, amely az Acer kivetítő portálját mobiltelefonon
keresztül csatlakoztatja.
Visszaállítás
Nyomja meg a „ENTER” gombot és válassza a „Igen” elemet, hogy
valamennyi menü paramétereit gyári alaphelyzetbe állítsa vissza.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
23
ECO üzemmód
Válassza a „Be” elemet a kivetítő fényforrásának halványításához, ami
csökkenti az energiafogyasztást, meghosszabbítja a fényforrás
élettartamát és csökkenti a működési zajt. Válassza a „Ki" elemet, hogy
visszatérjen normál üzemmódba.
Nagy magasság
Válassza az „Be” lehetőséget a Nagy magasság mód bekapcsolásához.
A ventilátorokat ilyenkor maximális sebesség mellett, folyamatosan
működteti a kivetítő hatékony hűtése érdekében, ha nagy magasságban
használják.
Automata
kikapcsolás
A kivetítő automatikusan kikapcsol, ha a megadott idő után nincs
bemeneti jel. (Az alapértelmezett idő 15 perc.)
Menü idő (mp.)
Válassza ki az OSD menü megjelenítésének idejét. (Az alapértelmezett
érték 15 másodperc). Válassza a „Kézikönyv” elemet a főmenü/egy
közvetlen gombos menü kézi kikapcsolásához.
AC bekapcsolása
Válassza a „Be” elemet a kivetítő bekapcsolásához, amikor az AC
tápcsatlakozó fali konnektorhoz csatlakozik.
Nyelv
A többnyelvű OSD menü kiválasztása. Használja a
gombot a
menü kívánt nyelvének kiválasztásához.
•
Nyomja meg az „ENTER” gombot a kiválasztás megerősítéséhez.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
Kezelés
Magyar
24
Audió
Hangerő
Némítás
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő növeléséhez.
•
•
Válassza az „Be” elemet a hangerő némításához.
Válassza az „Ki” elemet a hangerő visszaállításához.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
25
Útmutató a bejelentkezéshez
Nyisson meg egy böngészőprogramot és adja meg a következő Szerver IP-címet:
192.168.100.10, hogy megtalálja az acer LAN weboldal-kezelés alábbi kezdőlapját.
A bejelentkezéshez jelszó megadása szükséges.
Válasszon felhasználót. Az Rendszergazda a legtöbb jogosultsággal rendelkező
felhasználó, aki többféle műveletet tud végezni, mint pl. hálózat-beállítás és
figyelmeztetések beállítása. Az alapértelmezett rendszergazda-jelszó: „admin”.
A Felhasználói normál jogosultságokkal rendelkezik, akinek az alapértelmezett
jelszava: „user”. Kattintson a Bejelentkezés gombra, hogy a megfelelő jelszó
segítségével beléphessen a kezdőlapra.
Magyar
Acer LAN weboldal-kezelés
Magyar
26
Home
Home oldal mutatja a kapcsolat állapotát, és három fő funkció felsorolását is
tartalmazza: Vezérlőpult, Hálózati beállítások és Figyelmeztetések beállításai.
Megjegyzés: A Figyelmeztetések beállításai és a Hálózati beállítások kizárólag
az Rendszergazda fiók által elérhetők.
Vezérlőpult
A végfelhasználó az oldalon keresztül vezérelni tudja a kivetítőt és be tudja állítani
az értékeit.
27
A végfelhasználó tetszés szerint beállíthatja az IP-címet és jelszót. A hálózati
konfiguráció vagy jelszó módosítása után a kivetítő automatikusan újraindul az
„Alkalmaz” gomb megnyomására.
Figyelmeztetések beállításai
A végfelhasználó azonnal elküldhet egy hibaüzenetet tartalmazó e-mailt, ha a
kivetítővel problémák adódnak.
Magyar
Hálózati beállítások
Magyar
28
Kijelentkezés
A Kijelentkezés gomb megérintésére visszatér a bejelentkezési oldalra 5
másodpercen belül.
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
29
Magyar
Függelékek
Hibakeresés
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon
Megoldás
•
•
•
2
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(PC esetén
(Microsoft®
Windows® 2000,
XP, Vista®,
Windows 7,
Windows 8.1,
Windows 10,
Macintosh® OS
kompatibilis,
ChromeOS
kompatibilis))
•
Az „Első lépések” című fejezetben leírt módon
csatlakoztatva.
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
Győződjön meg arról, hogy eltávolította a lencsevédőt,
és a kivetítő bekapcsolt állapotban van.
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „Sajátgép” elemet, a „Vezérlőpult”
elemet, majd kattintson duplán a „Megjelenítés”
ikonra.
•
Jelölje ki a „Beállítások” fület.
•
Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása
nem haladja meg a WUXGA-RB (1920 x 1200)
értéket.
•
Kattintson az „Speciális tulajdonságok” gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a felbontás nem
haladja meg a WUXGA-RB (1920 x 1200) értéket.
•
Kattintson a „Módosítás” gombra a „Monitor” fülön.
•
Kattintson a „Összes eszköz megjelenítése”
elemre. Ezután jelölje ki a „Szabvány
monitortípusok” elemet az SP dobozban, és
válassza ki a megfelelő felbontást a „Típusok”
dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy monitorkijelző
felbontása nem haladja meg a WUXGA-RB (1920
x 1200) értéket.
Magyar
30
3
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(Noteszgépek
esetében)
•
•
4
5
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót
A kép instabil vagy
villódzik
•
Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet használ:
Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek kikapcsolják
saját képernyőjüket, amikor egy második megjelenítő
eszköz van használatban. Mindegyiknél más-más
módon történik a visszakapcsolása. Lásd a számítógép
használati útmutatóját további információkért.
•
Ha Apple® Mac® operációs rendszer alapú noteszgépet
használ: A Rendszerbeállítások menüben nyissa meg a
Megjelenítés elemet, és jelölje ki a Videó tükrözés tétel
„Be” jelölőnégyzetét.
•
Állítson a „Követés” elemen, hogy korrigálja. További
információkért forduljon a „Kép” című fejezethez.
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
•
6
A képen
függőleges villódzó
sáv van
•
•
7
A kép nem éles
•
•
•
8
A kép megnyúlik,
amikor
„szélesvásznú”
DVD filmet játszik
le
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása
gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve amonitor lefagy, indítsa újra az összes
készüléket, a kivetítőt is beleértve.
Használja a „Frekvencia” funkciót a beállításhoz.
További információkért forduljon a „Kép” című
fejezethez.
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
Győződjön meg arról, hogy a lencsevédő kupakot
eltávolították.
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon a kivetítőtől
számítva az előírt 1 és 9,2 méter közötti távolságon
belül van. További információkért forduljon a „A kívánt
képméret elérése a távolság és a zoom beállításával”
című fejezethez.
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le,
az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa a
formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt is
be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot 16:9
(széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
•
Ha Letterbox (LBX) képformátumú DVD filmet játszik le,
módosítsa a formátumot Letterbox (LBX) beállításra a
kivetítő OSD menüjében.
31
A kép túl kicsi vagy
túl nagy
•
•
•
Állítson a kivetítő lencséjének zoom-gyűrűjén.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebb vagy
messzebbre.
Nyomja meg a „MENÜ” gombot a távvezérlőn. Lépjen
az „Kép --> Képarány” elemre, és próbálkozzon
különböző beállításokkal, vagy nyomja meg a „RATIO”
gombot a távvezérlőn a beállítások közvetlen
elvégzéséhez.
10
A kép oldalai
ferdék
•
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítot úgy, hogy a
vászon közepe felé nézzen.
11
A kép fordított
•
Jelölje ki az OSD menü „Kép --> Kivetítés” elemét a
vetítés helyzetének módosításához.
Magyar
9
Magyar
32
OSD üzenetek
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
• A ventilátor meghibásodott. – a rendszerventilátor nem
működik.
A ventilátor meghibásodott.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
• A kivetítő túlmelegedett. – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni.
Ellenőrizze a következő üzenetet.
A kivetítő túlhevült, ezért hamarosan kikapcsolódik. Tegye a következőt:.
1. Ellenőrizze, hogy az üzemi környezeti hőmérséklet 5 és 40 fok között van-e.
2. Ellenőrizze, hogy a szűrő igényel-e tisztítást.
3. Ellenőrizze, nincs-e eltakarva a légbeszívó, illetve kifúvó nyílás.
4. Ellenőrizze, beáll.-e a nagy mag. módot, amikor nagy magasságban működik.
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
1
Jelenség
A kivetítő nem reagál semmilyen
kezelőszervre
Megoldás
Ha lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd
húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 30
másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
33
Magyar
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
LED üzenetek
Lamp_LED
Temp_LED
Bekapcsoló LED
Vörös
Vörös
Vörös
Kék
BE-KI villog
100 ms
időközönként
BE-KI villog
100 ms
időközönként
BE-KI villog
100 ms
időközönként
--
Készenlét
--
--
BE
--
Bekapcsoló BE
--
--
--
BE
Kikapcsolás (hűtés)
--
--
Gyors
villogás
--
Bekapcsoló KI
(Hűtés vége, Készenléti
mód)
--
--
BE
--
Hiba (túlmelegedés miatti
meghibásodás)
--
BE
--
BE
Hiba (Ventilátor hiba)
--
Gyors villogás
--
BE
Gyors villogás
--
--
BE
Üzenet
Tápfeszültség bemenet
Hiba (elromlott a színkerék)
Magyar
34
Mennyezetre szerelés
Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el
az alábbi lépéseket:
1
Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe, és rögzítse
hozzá a mennyezeti konzolt.
2
A hosszúság-kombinációt a tényleges telepítési helynek megfelelően válassza
ki. (A CM-01S nem tartalmaz 2. és 3. típust.)
1. típus
2. típus
3. típus
35
1. típus:
Szabványos mérethez három konzolcsavart használjon a kivetítőnek a
mennyezeti konzolhoz történő rögzítéséhez.
2. és 3. típus:
Más megoldásként a nagyobb mérethez használja a csúszó bővítést további
alátámasztás érdekében.
1. típus:
2. típus:
3. típus:
Megjegyzés: Tanácsos elegendő helyet hagyni a konzol és a kivetítő
között a megfelelő hőelvezetés érdekében.
4
Csatlakoztassa a főegység-csatlakozót a kivetítő konzoljához (1. ábra), majd
rögzítsen négy csavart (2. ábra).
1. ábra
2. ábra
Magyar
3
Szükség szerint állítsa be a kivetítő szögét és helyzetét.
360°
„B” típusú csavar
Alátét típus
Átmérő (mm)
Hosszúság (mm)
Nagy
Kicsi
4
25
V
V
CSAVARMÉRETEK M4 x 25 mm
82.30mm
82.30mm
110.00mm
36.75mm
55.00mm
12.00mm
55.00mm
80.15mm
164.06mm
5
152.06mm
Magyar
36
136.94mm
320.45mm
457.39mm
472.45mm
37
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP® 4K UHD
Felbontás
3840 x 2160 natív felbontás
• Maximális: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+ (1680 x
1050), 1080p (1920 x 1080), WUXGA-RB (1920 x
1200), UHD (3840 x 2160), 4K (4120 x 2160)
Számítógépekkel való
kompatibilitás
IBM PC és azzal kompatibilis, Apple Macintosh, iMac és
VESA szabványok: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+,
WXGA, WXGA+, WSXGA+
Videó kompatibilitás
HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV
(480i, 576i), 2160p
Képarány
Auto, Teljes, 4:3, 16:9, L.Box, Anamorf 2,35:1
Megjeleníthető színek száma
1,07 milliárd szín
Optikai zoom-arány
1,6x
Vetítővászon-távolság
1,39 ~ 2,22:1 (65", 2 m)
Vetítőlencse
F = 2,50 – 3,26,
f = 20,91 mm ~ 32,62 mm,
Kézi zoom és fókusz
Vetítővászon mérete (átlósan
mérve)
20" (52cm) – 300" (762 cm)
Vetítési távolság
1,0 m ~ 9,2m (3,3' ~ 30,3')
Vízszintes pásztázási sebesség
15 - 135 kHz
Függőleges pásztázási sebesség
24 - 85 Hz
Audió
Belső hangszóró 5 W x 2 kimenettel
Tömeg
8,0 kg
Méretek (széles x mély x magas)
457,5 mm X 289 mm X 157 mm (18,0" X 11,4" X 6,2")
Digitális zoom
1,25x
Áramellátás
AC bemenet 100 - 240 V automatikusan átkapcsoló
tápegység
Energiafogyasztás
Normál mód: 405 W ± 10% @ 110 V AC mellett
ECO üzemmód: 310 W ±10% 110 V AC mellett
Készenléti mód < 0,5 W
Üzemi hőmérséklet
0ºC – 40ºC / 32ºF – 104ºF
Az alapcsomag tartalma
•
•
•
•
•
•
•
Hálózati tápkábel x1
HDMI-kábel x 1
Távvezérlő x 1
AAA elem x2 (a távvezérlőhöz) (opcionális)
Felhasználói kézikönyv (CD-ROM) x 1
Gyors üzembe helyezési útmutató x 1
Hordtáska x 1 (opcionális)
Magyar
Műszaki adatok
Magyar
38
I/O csatlakozók
VL7860/V275L/HL-4K25/ML854/TL-754/D4K1728
Tápegységcsatlakozóaljzat
V
VGA IN
V
HDMI1
V
HDMI 2/MHL (UHD 4K)
V
RJ45 LAN bemenet
V
VGA kimenet
V
RS232
V
3,5 mm-es audió bemeneti
jack aljzat
V
3,5 mm-es audió kimeneti
jack-aljzat
V
5V DC kimenet
V
12V DC kimenet
V
Szolgáltatáscsatlakozó
V
Megjegyzés: A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül változhatnak.
39
Magyar
Kompatibilis üzemmódok
A. VGA analóg
1
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [KHz]
VGA
640x480
60
31,5
640x480
72
37,9
640x480
75
37,5
640x480
85
43,3
800x600
56
35,1
800x600
60
37,9
800x600
72
48,1
800x600
75
46,9
800x600
85
53,7
1024x768
60
48,4
1024x768
70
56,5
1024x768
75
60,0
1024x768
85
68,7
1152x864
70
63,8
1152x864
75
67,5
1152x864
85
77,1
1280X1024
60
64,0
1280X1024
72
77,0
1280X1024
75
80,0
1280X1024
85
91,1
1280x960
60
60,0
1280x960
75
75,2
SXGA+
1400x1050
60
65,3
UXGA
1600x1200
60
75,0
PowerBook G4
640x480
60
31,4
PowerBook G4
640x480
66,6 (67)
34,9
PowerBook G4
800x600
60
37,9
PowerBook G4
1024x768
60
48,4
PowerBook G4
1152x870
75
68,7
PowerBook G4
1280x960
75
75,0
i Mac DV(G3)
1024x768
75
60,0
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
Magyar
40
2
VGA analóg – Kibővített szélesképernyős időzítés
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [KHz]
WXGA
1280x768
60
47,8
1280x768
75
60,3
1280x768
85
68,6
1280x720
60
44,8
1280x800
60
49,6
1920x1200
60
74
1440x900
60
59,9
1680x1050
60
65,3
1920x1080
(1080P)
60
67,5
WSXGA+
WUXGA
3
1366x768
60
47,7
1920x1200-RB
59,9
74,00
VGA analóg – Komponens jel
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [KHz]
480i
720x480
(1440x480)
59,94 (29,97)
15,7
576i
720x576
(1440x576)
50 (25)
15,6
480p
720x480
59,94
31,5
576p
720x576
50
31,3
720p
1280x720
60
45,0
720p
1280x720
50
37,5
1080i
1920x1080
60 (30)
33,8
1080i
1920x1080
50 (25)
28,1
1080p
1920x1080
23,97/24
27,0
1080p
1920x1080
60
67,5
1080p
1920x1080
50
A monitor
megjelenítési
tartománya grafikai
forrás esetében
56,3
Vízszintes pásztázási sebesség:
15k-92 kHz
Függőleges pásztázási sebesség:
24-85 Hz
Max. pixel-órajel:
Analóg: 170 MHz
41
1
HDMI - PC jel
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [KHz]
VGA
640x480
60
31,5
640x480
72
37,9
640x480
75
37,5
640x480
85
43,3
800x600
56
35,1
800x600
60
37,9
800x600
72
48,1
800x600
75
46,9
800x600
85
53,7
1024x768
60
48,4
1024x768
70
56,5
1024x768
75
60,0
1024x768
85
68,7
1152x864
70
63,8
1152x864
75
67,5
1152x864
85
77,1
1280X1024
60
64,0
1280X1024
72
77,0
1280X1024
75
80,0
1280X1024
85
91,1
1280x960
60
60,0
1280x960
75
75,2
SXGA+
1400x1050
60
65,3
UXGA
1600x1200
60
75,0
PowerBook G4
640x480
60
31,4
PowerBook G4
640x480
66,6 (67)
34,9
PowerBook G4
800x600
60
37,9
PowerBook G4
1024x768
60
48,4
PowerBook G4
1152x870
75
68,7
PowerBook G4
1280x960
75
75,0
i Mac DV(G3)
1024x768
75
60,0
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
2
HDMI – Kibővített széles képernyős időzítés
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [KHz]
WXGA
1280x768
60
47,8
1280x768
75
60,3
1280x768
85
68,6
1280x720
60
44,8
Magyar
B. HDMI 1.4 Digitális
Magyar
42
WSXGA+
3
1280x800
60
49,6
1440x900
60
59,9
1920x1200
60
74
1920x1080
120
135,0
1680x1050
60
65,3
1920x1080
(1080P)
60
67,5
1366x768
60
47,7
WUXGA
1920x1200-RB
59,9
74,0
UHD
3840x2160
30,0
67,5
HDMI - Videojel
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [KHz]
480i
720(1440)x480 4:3
59,94 (29,97)
15,7
480i
720(1440)x480 16:9
59,94 (29,97)
15,7
480i
2880x480 16:9
59,94 (29,97)
15,7
576i
720(1440)x576 4:3
50 (25)
15,6
576i
720x576(1440x576)
16:9
50 (25)
15,6
576i
2880x576 16:9
50 (25)
16,6
480p
720x480 4:3
59,9
31,5
480p
720x480 16:9
59,9
31,5
480p
1440x480 16:9
59,9
31,5
576p
720x576 4:3
50
31,3
576p
720x576 16:9
50
31,3
576p
1440x576 16:9
50
31,3
720p
1280x720
60
45,0
720p
1280x720
50
37,5
1080i
1920x1080
60 (30)
33,8
1080i
1920x1080
50 (25)
28,1
1080p
1920x1080
23,97/24
27,0
1080p
1920x1080
60
67,5
1080p
1920x1080
50
56,3
1080p
1920x1080
25
28,1
1080p
1920x1080
30
33,8
UHD
3840x2160
24,0
54,0
UHD
3840x2160
25,0
56,3
UHD
3840x2160
30,0
67,5
4K2K
4096x2160
24,0
54,0
4K2K
4096x2160
25,0
56,3
43
4096x2160
30,0
67,5
Vízszintes pásztázási sebesség:
15k-92 kHz
Függőleges pásztázási sebesség:
24-85 Hz
Max. pixel-órajel:
Digitális: 300 MHz
C. HDMI 2.0-s digitális
1
HDMI - PC jel
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [KHz]
VGA
640x480
60
31,5
640x480
72
37,9
640x480
75
37,5
640x480
85
43,3
800x600
56
35,1
800x600
60
37,9
800x600
72
48,1
800x600
75
46,9
800x600
85
53,7
1024x768
60
48,4
1024x768
70
56,5
1024x768
75
60,0
1024x768
85
68,7
1152x864
70
63,8
1152x864
75
67,5
1152x864
85
77,1
1280x1024
60
64,0
1280x1024
72
77,0
1280x1024
75
80,0
1280x1024
85
91,1
1280x960
60
60,0
1280x960
75
75,2
SXGA+
1400x1050
60
65,3
UXGA
1600x1200
60
75,0
PowerBook G4
640x480
60
31,4
PowerBook G4
640x480
66,6 (67)
34,9
PowerBook G4
800x600
60
37,9
PowerBook G4
1024x768
60
48,4
PowerBook G4
1152x870
75
68,7
PowerBook G4
1280x960
75
75,0
i Mac DV(G3)
1024x768
75
60,0
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
Magyar
4K2K
A monitor
megjelenítési
tartománya
grafikai forrás
esetében
Magyar
44
2
HDMI – Kibővített széles képernyős időzítés
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [KHz]
WXGA
1280x768
60
47.8
1280x768
75
60.3
1280x768
85
68.6
1280x720
60
44.8
1280x800
60
49.6
1440x900
60
59.9
1920x1200
60
74.0
1680x1050
60
65.3
1920x1080
(1080P)
60
67.5
47.7
WSXGA+
3
1366x768
60
WUXGA
1920x1200-RB
59.9
74.0
UHD
3840x2160
60,0
135,0
HDMI - Videojel
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [KHz]
480i
720(1440)x480 4:3
59,94 (29,97)
15,7
480i
720(1440)x480 16:9
59,94 (29,97)
15,7
480i
2880x480 16:9
59,94 (29,97)
15,7
576i
720(1440)x576 4:3
50 (25)
15,6
576i
720x576
(1440x576) 16:9
50 (25)
15,6
576i
2880x576 16:9
50 (25)
16,6
480p
720x480 4:3
59,9
31,5
480p
720x480 16:9
59,9
31,5
480p
1440x480 16:9
59,9
31,5
576p
720x576 4:3
50
31,3
576p
720x576 16:9
50
31,3
576p
1440x576 16:9
50
31,3
720p
1280x720
60
45,0
720p
1280x720
50
37,5
1080i
1920x1080
60 (30)
33,8
1080i
1920x1080
50 (25)
28,1
1080p
1920x1080
23,97/24
27,0
1080p
1920x1080
60
67,5
1080p
1920x1080
50
56,3
1080p
1920x1080
25
28,1
1080p
1920x1080
30
33,8
45
3840x2160
24,0
54,0
UHD
3840x2160
25,0
56,3
UHD
3840x2160
30,0
67,5
UHD
3840x2160
50,0
112,5
UHD
3840x2160
60,0
135,0
4K2K
4096x2160
24,0
54,0
4K2K
4096x2160
25,0
56,3
4K2K
4096x2160
30,0
67,5
4K2K
4096x2160
50,0
112,5
4096x2160
60,0
4K2K
A monitor
megjelenítési
tartománya grafikai
forrás esetében
135,0
Vízszintes pásztázási sebesség:
15k-135 kHz
Függőleges pásztázási sebesség:
24-85 Hz
Max. pixel-órajel:
Digitális: 600 MHz
D. MHL digitális
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [KHz]
VGA
640x480
59,94/60
31,5
480i
720x480 (1440x480)
59,94/60
15,7
480i_4x
2880x480i
59,94/60
15,7
576i
720x576 (1440x576)
50 (25)
15,6
576i_4x
2880x576i
50 (25)
15,6
480p
720x480
59,94/60
31,5
480p_2x
1440x480
59,94/60
31,5
576p
720x576
50
31,3
576p_2x
1440x576
50
31,3
720p
1280x720
59,94/60
45,0
720p
1280x720
50
37,5
1080i
1920x1080
60 (30)
33,8
1080i
1920x1080
50 (25)
28,1
1080p
1920x1080
23,97/24
27,0
1080p
1920x1080
25
28,1
1080p
1920x1080
29,97/30
33,8
A monitor
megjelenítési
tartománya
grafikai forrás
esetében
Vízszintes pásztázási
sebesség:
Függőleges pásztázási
sebesség:
Max. pixel-órajel:
15k-50 kHz
24-60 Hz
Digitális: 75 MHz
Megjegyzés: A funkciók típustól függően eltérhetnek.
Magyar
UHD
Magyar
46
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
FCC nyilatkozat
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a
készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy
lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros
interferencia ellen. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és
sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és
használják, akkor megzavarhatja a rádiós távközlést.
Ugyanakkor semmilyen garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott
felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a
rádió- vagy televízió vételben, amit az eszköz ki- és bekapcsolásával lehet
megállapítani, a felhasználó a zavar megszüntetésére minden további nélkül
megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel
történik az FCC előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák
használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek az alábbi
két feltétele van: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) az eszköznek minden
zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
Megfelel az oroszországi/ukrajnai hatósági előírásnak
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános információk
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).
Kanada – kis teljesítményű engedélyre nem köteles
rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-247)
a
Általános információ
A működtetésnek az alábbi két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Az országok érvényességi köre
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás
országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd: http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/
implem.htm.
Magyar
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Magyar
47
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
And,
Acer Italy s.r.l.
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Product:
Trade Name:
Model Number:
Marketing name:
DLP Projector
Acer
D4K1728
VL7860/V275L/HL-4K25/ML854/TL-754
We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in
as below
and following
conformity with the relevant Union
harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:
EMC Directive: 2014/30/EU
EN 55032:2012+AC:2013, Class B
EN 55024:2010+A1:2015
EN 61000-3-2:2014, Class A
EN 61000-3-3:2013
R&TTE Directive: 1999/5/EC
RED Direct ive: 2014/53/EU
EN 300 328 V1.9.1
EN 301 893 V1.7.1
EN 300 440-1 V1.6.1
EN 300 440-2 V1.4.1
EN 302 291-1 V1.1.1
EN 302 291-2 V1.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V6.2.1
EN 301 908-2 V6.2.1
EN 301 908-13 V6.2.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.6.1
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 301 489-24 V1.5.1
EN 50360:2001
EN 50566:2013
EN 62479:2010
EN 62311:2008
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
LVD Directive: 2014/35/EU
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013
EN 50332-1:2013
EN 50332-2:2013
EN 60825-1:2007
EN 62471:2008
RoHS Directive: 2011/65/EU
EN 50581:2012
ErP Directive: 2009/125/EC
Regulation (EU) No. 617/ 2013
Regulation (EC) No. 1275/2008; EN 50564:2011
Regulation (EC) No. 278/2009; EN 50563:2011
Year to begin affixing CE marking 2017.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Acer Incorporated (Taipei, Taiwan)
Aug. 15, 2017
Date
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
D4K1728
Machine Type:
VL7860/V275L/HL-4K25/ML854/TL-754
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party: 333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Download PDF

advertising