Acer | U5320W | Acer U5320W User Manual

Acer kivetítő
U5220/R215/PU-X15/U5320W/R225/
PU-W15/U5520B/R245E/PU-815K/
U5520i/R245R/PU-815F
Sorozat Használati útmutató
Copyright © 2015. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Acer kivetítő használati útmutatója
Eredeti kiadás: 01/2015
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és
különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett
garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer kivetítő
Modellszám : ___________________________________
Sorozatszám: __________________________________
Vásárlás dátuma: _______________________________
Vásárlás helye: _________________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
„HDMITM, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegyei,illetve bejegyzett védjegyei.”
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Olvassa el gondosan ezeket a tudnivalókat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. A terméken feltüntetett figyelmeztetéseket és
tudnivalókat vegye figyelembe.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
Ne használja a terméket víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
iv
•
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó
alkatrészeket, illetve a lámpát.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló feszültséget illetően, lépjen kapcsolatba a
kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális
hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérletezzen a termék javításával, mivel a felnyitással vagy a burkolat
eltávolításával veszélyes feszültségnek vagy más veszélyeknek teheti ki magát.
Minden javítást bízzon szakképzett személyekre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt
részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A kiegészítőket
illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
•
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 °C/104 °F értéket.
Több mint 3048 méter tengerszint feletti magasságban.
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket.
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a tápellátást, vagy húzza ki működés közben a
kivetítő tápkábelét. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor kikapcsolódik,
mielőtt kikapcsolja az áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat. A lámpa
ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg az ELREJT (HIDE) gombot a
távirányítón.
A lámpa rendkívül forróvá válik működés közben. A lámpa burkolatának csere
céljából történő felnyitása előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
A lámpát névleges élettartamán túl nem szabad működtetni. Ettől ritkán
eltörhet.
Soha ne cseréljen lámpaszerelvényt vagy bármilyen elektronikus alkatrészt, ha
a kivetítő csatlakozik az elektromos hálózathoz.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a
lámpát, ha megjelenik a figyelmeztető üzenet.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére
vonatkozó utasításokat.
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Lámpa visszaállítása”
képernyőmenü „Kezelés” funkciója segítségével.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak. Az
egyetlen, felhasználó által szervizelhető alkatrész a lámpa, amely saját,
levehető fedéllel rendelkezik. Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel
végeztessen el.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
A termék fordítva is képes képet megjeleníteni, így falra is lehet szerelni.
Kizárólag az Acer falra szerelő készletét használja a kivetítő felszereléséhez,
és győződjön meg biztos rögzítéséről.
vii
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/index.htm
Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés
LCD/CRT monitort vagy kijelzőt tartalmazó kivetítők vagy elektronikus termékek:
A termékben lévő lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk,
illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell,
hogy történjen. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az elektronikai
iparszövetséggel a www.eiae.org címen. A lámpák ártalmatlanításával kapcsolatos
tájékoztatásért látogassa meg a www.lamprecycle.org weblapot.
viii
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Ezt tegye:
•
Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe tisztítószerrel megnedvesített, puha kendőt használjon a kijelző
burkolatának tisztításához.
•
Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóból, amennyiben hosszabb ideig nem
tervezi használni a terméket.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi körülmények között:
•
•
•
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelmeztetés:
•
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
károsíthatja látását.
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére vonatkozó
utasításokat.
•
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a lámpát, ha
figyelmeztető üzenetek jelennek meg.
•
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Lámpa visszaállítása” képernyőmenü
„Kezelés” funkciója segítségével.
•
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
•
•
•
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat.
Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című fejezetben felsorolt eljárásokat.
Mindenek előtt
iii
viii
A használattal kapcsolatos megjegyzések
viii
Óvintézkedések
viii
Bemutatás
1
A termék jellemzői
1
A csomag áttekintése
3
A kivetítő áttekintése
4
A kivetítő nézetei
4
Vezérlőpult
5
A távvezérlő elrendezése
6
Az MHL funkció bemutatása
8
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
9
9
A kivetítő be- és kikapcsolása
13
A kivetítő bekapcsolása
13
A kivetítő kikapcsolása
14
A kivetített kép beállítása
15
Az optimális képméret és -távolság
15
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
18
Felhasználói kezelőszervek
21
Telepítő menü
21
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
22
Szín
23
Kép
25
Beállítás
28
Kezelés
35
Audió
36
3D
36
Nyelv
37
Tartalom
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Mellékletek
38
Hibaelhárítás
38
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
42
A belső csatlakozó(k) használata
43
Lámpacsere
44
Falra szerelés
45
Műszaki adatok
46
Kompatibilis üzemmódok
49
Hatósági és biztonsági tudnivalók
53
1
A termék jellemzői
A termék egylapkás DLP® kivetítő. Kivételes jellemzői közé tartoznak a következők:
EZT A KIVETÍTŐT CSAK A FALRA LEHET
SZERELNI.
•
•
•
•
•
•
•
DLP® technológia
U5220/R215/PU-X15: Natív 1024 x 768 XGA felbontás Auto / 4:3 / 16:9
méretarány támogatása
U5320W/R225/PU-W15: Natív 1280 x 800 WXGA felbontás Auto / Full / 4:3 /
16:9 / L.Box méretarány támogatása
U5520B/R245E/PU-815K/U5520i/R245R/PU-815F: Natív 1920 x 1080 1080p
felbontás Auto / Full / 4:3 / 16:9 / L.Box méretarány támogatása
Lehetové teszi a 3D tartalom kivetítését a DLP Link technológián keresztül:
Támogatott Blu-Ray 3D
A távirányítón lévo “3D” gyorsbillentyu lehetové teszi a 3D funkciók gyors és
egyszeru elérését
Az Acer ColorBoost technológia a természet színeit kínálja az élénk, valósághű
képhez
Nagy fényerő és kontrasztarány
Sokoldalú megjelenítési módok az optimális teljesítmény érdekében, bármilyen
helyzetben
NTSC / PAL / SECAM kompatibilitás és HDTV (720p, 1080i, 1080p)
támogatása
•
Az alacsonyabb energiafogyasztás és a gazdaságos (ECO) üzemmód
megnöveli a lámpa élettartamát
•
A Dinamikus Fekete / ExtremeEco funkciók segítenek csökkenteni a lámpa
energiafogyasztását és tovább hosszabítják az élettartamát
- Dinamikus fekete: Ha bekapcsolják, a kivetítő dinamikusan állítja a lámpa
energiafogyasztását a vetített kép fényerejének megfelelően. Ha sötétebb
képet vetít, csökken az energiafogyasztás és a kép kontrasztja is javításra
kerül.
- ExtremeEco: A kivetítő 70%-kal csökkenti a lámpa energiafogyasztását, ha
5 percig nem észlel bemeneti jelet.
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít
Továbbfejlesztett digitális trapéztorzítás korrekció az optimális bemutatókhoz
•
•
•
Többnyelvű képernyőn megjelenő (OSD) menük
Magyar
Bemutatás
Magyar
2
•
•
•
•
•
Kézi élességállítású/zoom vetítőlencse
A 2X-es digitális zoom svenkolás funkcióval
Kompatibilis a Microsoft® Windows® 2000, XP, 7, 8, 8.1, Vista®, Macintosh
operációs rendszerekkel
A LAN beállítások lehetővé teszik a kivetítők távoli kezelését egy
böngészőprogram segítségével
Crestron kompatibilis
3
A kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy az
egység teljes-e Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.
Projektor
Hálózati tápkábel
VGA kábel
Biztonsági kártya
Használati útmutató
(CD-ROM)
Távvezérlő
Gyors üzembe helyezési
útmutató
Elem x2
Porszűrő
(opcionális)
SmartPen és PB hardverkulcs
(opcionális)
USB WiFi adapter
(opcionális)
Acer kivetítő multimédia
(CD-ROM) (opcionális)
Acer kivetítő multimédia gyors
üzembe helyezési útmutató
(opcionális)
WirelessHD hardverkulcs
készlet
(opcionális)
Falra szerelő készlet
(SWM04)
Magyar
A csomag áttekintése
4
Magyar
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet / felülnézet
2
3
4
5
6
1
7
8
9
10
#
Leírás
1
Távvezérlő vevőegység
2
Tükör
#
6
Leírás
Üzemkapcsoló gomb és bekapcsolt
állapotot jelző LED
3
Vetítőlencse
7
Lámpa teteje
4
Élességállító gyűrű
8
Kezelőpanel
5
HDMI (MHL) csatlakozó
Micro USB-kábel
USB-csatlakozó (A típusú) (a kiválasztott
modellekhez)
9
Távvezérlő vevőegység
10 PB hardverkulcs nyílás
5
1
2 4
5
6
7
8
1
9 10 11
12
3 4
5
6
7
8
9 10 11
14 15
(U5220/R215/PU-X15/U5320W/R225/
PU-W15)
#
12
13
U5520B/R245E/PU-815K/U5520i/
R245R/PU-815F
Leírás
#
9
14 15
Leírás
1
LAN (RJ45 aljzat 10/100M Ethernethez)
S-Video bemeneti csatlakozó
Kompozit videó bemeneti csatlakozó
2
DC 5 V KI
3
USB-csatlakozó (A típusú)
10 Audió bemeneti csatlakozó (B/J)
4
USB-csatlakozó (B típusú)
11
5
RS232 csatlakozó
12 Tápcsatlakozó aljzat
6
HDMI (MHL) csatlakozó
13 Kensington™ zár portja
7
Monitorhurok kimeneti csatlakozó
14 Audió kimeneti csatlakozó
8
Analóg RGB jel/HDTV/komponens videó
bemeneti csatlakozó
15 Mikrofon bemeneti csatlakozó
Audió bemeneti csatlakozó
Vezérlőpult
1
2
3
7
8
4
9
5
10
6
3
#
Funkció
Leírás
1
LAMP (LÁMPA)
Lámpa LED jelzőfény.
2
Bekapcsolt állapotot jelző LED
Tekintse meg a „A kivetítő be- és kikapcsolása”
szakaszt.
3
Trapézkorrekció
Kijavítja a kivetítő megdöntéséből eredő
képtorzulást (±15 fok).
4
Üzemkapcsoló gomb
Tekintse meg a „A kivetítő be- és kikapcsolása”
szakaszt.
Magyar
Hátulnézet
Magyar
6
#
Funkció
Leírás
5
MENU (MENÜ)
Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy megjelenítse
a képernyőn megjelenő (OSD) menüt, lépjen vissza
az előző OSD menüre vagy rejtse el az OSD menüt.
6
BACK (VISSZA)
Leállítás
Visszatér az előző kiválasztáshoz.
Megállítja a médiafájlok lejátszását.
7
TEMP
Hőmérsékletkijelző LED.
8
SOURCE
Nyomja meg a „SOURCE” gombot az RGB,
Komponens, S-Video, Kompozit, HDMI (MHL) illetve
HDTV források közötti váltáshoz.
9
Négyirányú billentyűk
A segítségével választhat az elemek között, illetve
módosíthatja a kiválasztást.
10
Lejátszás/Szünet
Megállítja/Szünetelteti a médiafájlok lejátszását.
A távvezérlő elrendezése
#
Funkció
Leírás
1
POWER (Üzemkapcsoló)
2
MEDIA SETUP
Megnyitja a MÉDIA-BEÁLLÍTÁS oldalt.
3
ZOOM
Nagyítja vagy kicsinyíti a kivetített képet.
4
MODE
Kiválaszt egy megjelenítési üzemmódot.
5
Trapézkorrekció
Négyirányú
billentyűk
Tekintse meg a „A kivetítő be- és kikapcsolása” szakaszt.
Kijavítja a kivetítő megdöntéséből eredő képtorzulást
(±15 fok).
A segítségével választhat az elemek között, illetve
módosíthatja a kiválasztást.
6
Számbillentyűzet 0–9
Nyomja meg a „0–9” számgombokat jelszó megadásához a
„Beállítás” > „Biztonság” menüben.
7
VGA
A jelforrás VGA -re váltásához. A csatlakozó a következőket
támogatja: analóg RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i/
1080p), YCbCr (480i/576i) és.
7
Funkció
Leírás
COMPONENT
(Komponens)
A jelforrás komponens videóra váltásához. Ez a csatlakozó
támogatja a YPbPr/YCbCr jelet.
9
S-VIDEO
A jelforrás S-Videóra váltásához.
10
HDMI™/DVI
Forrás váltása HDMI™-re (vagy DVI-re). (HDMI™/DVI
csatlakozóval rendelkező típus esetében)
11
Infravörös jeladó
Parancsokat küld a kivetítőnek.
12
FREEZE
A kép kimerevítéséhez.
13
SOURCE
Nyomja meg a „SOURCE” gombot az RGB, Komponens, SVideo, Kompozit, HDMI (MHL) illetve HDTV források közötti
váltáshoz.
14
HIDE (ELREJTÉS)
Nyomja meg a „HIDE” gombot a kép elrejtéséhez, majd
nyomja meg újra a kép megjelenítéséhez.
15
MENU
Nyomja meg a „MENÜ” gombot, hogy megjelenítse a
képernyőn megjelenő (OSD) menüt, lépjen vissza az előző
OSD menüre vagy rejtse el az OSD menüt.
16
PgUp/PgDn
Kizárólag a számítógépes üzemmódhoz. Nyomja meg a
gombot a következő vagy az előző oldal kijelöléséhez. Ez a
funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha USB-kábellel
számítógéphez csatlakozik.
17
VIDEO (Videó)
A jelforrás kompozit videóra váltásához.
18
RATIO
Kiválaszt egy oldalarányt.
19
WIRELESS (VEZETÉK
NÉLKÜLI);
LAN/WiFi
(Nincs funkció)
20
Visszatekerés
Lejátszás/Szünet
Leállítás
Előretekerés
(Nincs funkció)
21
SD/USB A
(Nincs funkció)
22
USB B
(Nincs funkció)
23
3D
Nyomja meg a 3D menu megnyitásához, ahol módosíthatja a
3D beállításokat.
Magyar
#
8
Magyar
8
Az MHL funkció bemutatása
Ha okostelefonját a kivetítőhöz csatlakoztatta, a távirányító egyes gombjaival
vezérelheti okostelefonját. Az MHL vezérlési módba lépéshez vagy az abból való
kilépéshez nyomja meg egy másodpercre az „MODE” gombot. Miután belépett az
MHL vezérlési módba, a „SOURCE” megnyomásával válthat a navigációs
(alapértelmezett), a média és a numerikus üzemmódok között.
Leírás
#
4
Funkció
Navigációs
üzemmód
MODE
6
Numerikus
üzemmód
Az MHL vezérlési módba lépéshez vagy az abból való
kilépéshez tartsa nyomva egy másodpercig.
13 SOURCE
5
Média
üzemmód
Négyirányú
billentyűk
Miután belépett az MHL vezérlési módba, a gomb
megnyomásával válthat a navigációs (alapértelmezett), a
média és a numerikus üzemmódok között.
Fel
Fel
(Nincs funkció)
(Nincs funkció)
Le
Le
(Nincs funkció)
(Nincs funkció)
Bal
Bal
A hangerő
csökkentése.
(Nincs funkció)
Jobb
Jobb
A hangerő
növelése.
(Nincs funkció)
(Nincs funkció)
(Nincs funkció)
A 0–9 beírása.
15 MENU
Számbillentyűzet 0–9
Ugrás a főmenübe. (Nincs funkció)
(Nincs funkció)
20
Visszatekerés
(Nincs funkció)
Lejátszás/Szünet
Médiafájlok
visszatekerése/
lejátszása/
szüneteltetése/
leállítása/gyors
Kilépés az aktuális előretekerése.
oldalról.
1 beírása.
Elemek
kiválasztása vagy
beírása.
2 beírása.
(Nincs funkció)
(Nincs funkció)
Leállítás
Előretekerés
3 beírása.
9
Magyar
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
•
A multimédia funkció nélküli modellekhez
VGA
Videó/S-Video
kimenet
DVD-lejátszó,
Set-top Box,
HDTV
vevkészülék
Kijelzés
11
RS232
Okostelefon/
táblagép
L R
R B G
9
11
R B G
3
D-Sub
HDTV adapter
L R
Mikrofon
Hangszórók
13
Magyar
10
#
Leírás
#
Leírás
1
Hálózati tápkábel
8
USB-kábel
2
3
VGA-kábel
9
3 RCA komponens kábel
VGA–komponens videó/HDTV adapter
10 HDMI (MHL)-kábel
4
Kompozit videó kábel
11
5
Audió kábel
12 WirelessHD hardverkulcs
6
S-Video kábel
13 Wireless hardverkulcs
7
RS232 kábel
RJ45 kábel
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
Megjegyzés: Egyes okoseszközökhöz – a gyártó által készített –
átalakítóra van szükség az MHL funkció bekapcsolásához.
Megjegyzés: Kompatibilis HDMI/MHL hardverkulcs: WirelessHD,
MWA3, Android, ChromecastTM.
11
A multimédia funkcióval ellátott modellekhez
VGA
DVD-lejátszó,
Set-top Box,
HDTV
vevkészülék
Kijelzés
11
Videó/S-Video
kimenet
L R
RS232
Okostelefon/
táblagép
R B G
9
11
R B G
3
13
D-Sub
HDTV adapter
L R
Mikrofon
Hangszórók
13
14
12
Magyar
•
Magyar
12
#
Leírás
#
Leírás
1
Hálózati tápkábel
9
3 RCA komponens kábel
2
VGA-kábel
10
HDMI (MHL)-kábel
3
VGA–komponens videó/HDTV adapter
11
RJ45 kábel
4
Kompozit videó kábel
12
WirelessHD hardverkulcs
5
Audió kábel
13
Wireless hardverkulcs
6
S-Video kábel
7
RS232 kábel
14* USB tárolóeszköz/USB Wifi adapter
(opcionális)
8
USB-kábel
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
Megjegyzés: Egyes okoseszközökhöz – a gyártó által készített –
átalakítóra van szükség az MHL funkció bekapcsolásához.
Megjegyzés: Kompatibilis HDMI/MHL hardverkulcs: WirelessHD,
MWA3, Android, ChromecastTM.
Megjegyzés: "*" USB táp korlátozása, nem támogatja a tápot.
13
A kivetítő bekapcsolása
1
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel világít.
2
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő
(POWER) gomb
megnyomásával, és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék színűre fog
váltani.
3
Kapcsolja be a jelforrást (számítógép, noteszgép, video lejátszó stb.).
A kivetítő automatikusan felismeri a jelforrást (ha a Forrás zár funkció le
van tiltva).
•
Ha a képernyőn a „Nincs jel” üzenet látható, győződjön meg arról, hogy a
jelkábelek megfelelően csatlakoznak.
•
Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a vezérlőpult vagy a
távvezérlő „SOURCE (Forrás)” gombját, illetve a távvezérlő közvetlen
forrás gombját a bemenetek közötti váltáshoz.
1&2
Magyar
A kivetítő be- és kikapcsolása
Magyar
14
A kivetítő kikapcsolása
1
A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg a Power (Üzemkapcsoló) gombot.
Ekkor megjelenik a következő üzenet:
„Nyomja meg az üzemkapcsoló gombot a kikapcsolás befejezéséhez.”
Nyomja meg a power (üzemkapcsoló) gombo.
2
A működésjelző LED színe folyamatos vörösre változik jelezve, hogy a
kivetítő készenléti módba lépett.
3
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Ha az Azonnali Folytatás elemet választják:
1
A kikapcsolást követően, a bekapcsolt állapotot jelző LED VÖRÖS színre
vált, gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 2 másodpercig tovább
müködik(nek) biztosítandó, hogy a rendszer megfelelően lehűljön.
2
Amíg a tápkábel csatlakoztatva marad, bármikor megnyomhatja a power
(üzemkapcsoló) gombot a kivetítő azonnali bekapcsolásához a 2 perces
kikapcsolási folyamat közben.
3
A rendszer lehűlése után a bekapcsolt állapotot jelző LED befejezi a
villogást, és folyamatos vörös fénnyel világít, ami azt jelenti, hogy a kivetítő
készenléti módba lépett.
4
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
„A kivetítő túlmelegedett. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. A lámpa és a kivetítő
is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
folyamatos vörös színnel világít. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
•
„Ventilátor meghibásodás. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a ventilátor meghibásodott. A lámpa és a
kivetítő is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
villog. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a szervizközponttal.
Megjegyzés: Ha a kivetítő automatikusan kikapcsolódik és a lámpa
LED kijelző folyamatosan vörös fénnyel világít, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szervizközponttal.
15
Magyar
A kivetített kép beállítása
Az optimális képméret és -távolság
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához.
•
SVGA/XGA
Ha a kivetítő 70 cm távolságra van a vászontól, a jó képminőséget kb.
78,2 hüvelykes képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 70 cm vetítési távolság esetén
151 cm vetítési magasság szükséges.
A
70 cm
Kívánt távolság
C
78,2"
B
Kívánt
Távolság
(cm)
<A>
Vetítővászon mérete
A kép két széle
Átló
közötti távolság
(hüvelyk) Sz (cm) × Ma (cm)
(cm)
<B>
<C>
55
62,4
127 x 95
121
60
67,7
138 x 103
131
70
7,2
159 x 119
151
80
88,7
180 x 135
172
90
99,3
202 x 151
192
100
109,8
223 x 167
213
110
120,4
245 x 183
233
Nagyítás mértéke: 1,0 x (a tükörtől a képernyőig mérve)
Magasság:
151 cm
A kép két
széle
közötti
távolság
Magyar
16
•
WXGA
Ha a kivetítő 70 cm távolságra van a vászontól, a jó képminőséget kb.
92,2 hüvelykes képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 70 cm vetítési távolság esetén
153 cm vetítési magasság szükséges.
A
70 cm
Kívánt távolság
C
92,2"
B
Kívánt
Távolság
(cm)
<A>
Vetítővászon mérete
A kép két széle
Átló
közötti távolság
(hüvelyk) Sz (cm) × Ma (cm)
(cm)
<B>
<C>
45
61,2
132 x 82
50
67,4
145 x 91
102
112
60
79,8
172 x 107
133
70
92,2
199 x 124
153
80
104,7
225 x 141
174
90
117,1
252 x 158
195
Nagyítás mértéke: 1,0 x (a tükörtől a képernyőig mérve)
Magasság:
153 cm
A kép két
széle közötti
távolság
17
•
Magyar
1080P
Ha a kivetítő 70 cm távolságra van a vászontól, a jó képminőséget kb.
94,2 hüvelykes képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 70 cm vetítési távolság esetén
150 cm vetítési magasság szükséges.
70 cm
Kívánt távolság
A
C
94,2"
B
Kívánt
Távolság
(cm)
<A>
Vetítővászon mérete
A kép két széle
Átló
közötti távolság
(hüvelyk) Sz (cm) × Ma (cm)
(cm)
<B>
<C>
55
75,1
166 x 94
60
81,5
180 x 101
120
130
70
94,2
208 x 117
150
80
106,9
237 x 133
170
90
119,5
265 x 149
191
Nagyítás mértéke: 1,0 x (a tükörtől a képernyőig mérve)
Magasság:
150 cm
A kép két
széle közötti
távolság
Magyar
18
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával.
•
SVGA/XGA
Ha 90 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 0,9 méter távolságra a
vászontól.
0,9 m
Kívánt távolság
B&C
90"
Kívánt
képméret
A
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
Távolság (m)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
Magasság:
174 cm
A kép két
széle közötti
távolság
D
A kép felső széle (cm)
A kép két széle közötti
távolság < D >
60
122 x 91
0,53
0,53
116
70
142 x 107
0,62
0,62
135
80
163 x 122
0,72
0,72
155
90
183 x 137
0,81
0,81
174
100
203 x 152
0,91
0,91
194
110
224 x 168
1,00
1,00
213
120
244 x 183
1,10
1,10
232
Nagyítás mértéke: 1,0 x (a tükörtől a képernyőig mérve)
19
WXGA
Ha 90 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 0,7 méter távolságra a
vászontól.
0,7 m
B&C
Kívánt távolság
Magasság:
150 cm
A kép két
széle
közötti
távolság
D
A
90"
Kívánt
képméret
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
60
129 x 81
70
151 x 94
80
172 x 108
Távolság (m)
Max. zoom
<B>
A kép felső széle (cm)
Min. zoom
<C>
A kép két széle közötti
távolság < D >
0,44
0,44
100
0,52
0,52
116
0,60
0,60
133
90
194 x 121
0,68
0,68
150
100
215 x 135
0,76
0,76
166
120
258 x 162
0,92
0,92
200
Nagyítás mértéke: 1,0 x (a tükörtől a képernyőig mérve)
Magyar
•
Magyar
20
•
1080P
Ha 90 hüvelykes képméretet kíván elérni, helyezze a kivetítőt 0,7 méter távolságra a
vászontól.
0,7 m
B&C
Kívánt távolság
D
90"
Kívánt
képméret
Kívánt képméret
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
A
Távolság (m)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
A kép felső széle (cm)
A kép két széle közötti
távolság < D >
70
155 x 87
0,51
0,51
112
80
177 x 100
0,59
0,59
128
143
90
199 x 112
0,67
0,67
100
221 x 125
0,75
0,75
159
110
244 x 137
0,82
0,82
175
120
266 x 149
0,90
0,90
191
Nagyítás mértéke: 1,0 x (a tükörtől a képernyőig mérve)
Magasság:
143 cm
A kép két
széle
közötti
távolság
21
Telepítő menü
A telepítő menü képernyőn megjelenő kijelzést (OSD) biztosít a kivetítő
üzembe helyezéséhez és karbantartásához. Az OSD-t csak akkor használja,
ha a „Nincs jel” üzenet látható a kijelzőn.
1
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton vagy a távvezérlőn lévő
(POWER) (üzemkapcsoló) gomb megnyomásával.
2
A kivetítő üzembe helyezéséhez és karbantartásához való OSD menü
megnyitásához nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton vagy a
távvezérlőn.
3
A háttérmintázat például a vetítőernyő-méret és távolság, fókusz és
egyebek kalibrációjához és beállításához szükséges.
Megjegyzés: A megjelenő képernyőről bemutatott kép kizárólag tájékoztatási
célt szolgál. A tényleges képernyő ettől eltérhet.
4
A telepítő menü számos lehetőséget tartalmaz.
Használja a fel és le nyílgombokat a lehetőség kiválasztásához, a bal és jobb
nyílgombokat a kijelölt lehetőség beállítására, és a jobb nyílgombot az almenübe vagy
funkció-beállításba történő belépéshez. Az új beállítások elmentődnek, amint kilép a
menüből.
5
Nyomja meg bármikor a „MENU (MENÜ)” gombot a menüből történő
kilépéshez és az Acer üdvözlő képernyőbe történő visszatéréshez.
Magyar
Felhasználói kezelőszervek
Magyar
22
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
A kivetítő több nyelven is elérhető, képernyőn megjelenő beállító menüje
(OSD) segítségével beállíthatja a képet, és megváltoztathatja a beállításokat.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához, nyomja meg a „MENU (MENÜ)” a vezérlőpulton
vagy a távvezérlőn.
•
Amikor látható az OSD menü, használja a
gombokat a főmenü
bármelyik elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása
után nyomja meg a
állíthat be.
gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol funkciókat
•
A
gombok segítségével válasszon menüpontot, és a
segítségével módosítsa a beállításokat.
•
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek
szerint állítsa be.
•
A vezérlőpulton vagy a távvezérlőn nyomja meg a „MENU” gombot, és a kép
ekkor visszatér a főmenühöz.
•
Az OSD menü bezárásához nyomja meg újból a „MENU” gombot a
vezérlőpulton vagy a távvezérlőn. Bezáródik és a kivetítő automatikusan menti
az új beállításokat.
gombok
Főmenü
Beállítás
Almenü
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a képernyőmenü következő beállításai közül
nem mindegyik érhető el. Kérjük, tájékozódjon a saját kivetítőjén elérhető
tényleges képernyőmenüről.
23
A különböző képtípusokhoz számos gyári beállítás áll
rendelkezésre.
Megjelenítési
mód
Fal Színe
•
Fényes: A fényerő optimalizálásához.
•
Bemutató: Értekezleti bemutatókhoz nagyobb fényerő
érdekében.
•
Szabványos: Általános környezethez.
•
Videó: Videofelvételek erős megvilágítású helyiségben
történő lejátszásához.
•
Oktatás: Oktatási környezethez.
•
Felhasználói: A felhasználói beállítások mentéséhez.
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a falnak megfelelő, helyes
színt. Több választási lehetőség van, pl. fehér, világosssárga,
világoskék, rózsaszínű, sötétzöld. Kompenzálja a színek köztti
eltérést, amikor falra vetítenek, így a megfelelő színtónust
fogja visszaadni.
A kép fényerejének állításához.
Fényerő
Kontraszt
•
Nyomja meg a
gombot a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép világosításához.
A kép legvilágosabb és legsötétebb részei közötti különbséget
szabályozza. A kontraszt segítségével megadhatjuk, mennyi
fekete és fehér legyen a képen.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
A videoképet a fekete-fehér és a teljesen telített színek között
állítja be.
Színtelítettség
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy csökkentse a kép
•
Nyomja meg a
színtelítettségét.
gombot, hogy növelje a kép
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a zöld szín
mennyiségét a képen.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín
mennyiségét a képen.
Színezet
Magyar
Szín
Magyar
24
Színhőmérséklet
Beállítja a színhőmérsékletet. Nagyobb színhőmérsékleten a
kép hidegebbnek, míg kisebb színhőmérséklet mellett
melegebbnek tűnik.
Dynamic Black
Ha bekapcsolják, a kivetítő dinamikusan állítja a lámpa
energiafogyasztását a vetített kép fényerejének megfelelően.
Ha sötétebb képet vetít, csökken az energiafogyasztás és a
kép kontrasztja is javításra kerül.
Gamma
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb
gamma mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
Megjegyzés: A „Színtelítettség” és „Színezet” funkciók nem támogatottak
számítógépes vagy HDMI (PC) módban.
25
•
Kivetítés
: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő a vízszintes
tengely mentén megfordítja a képet, hogy falra szerelés
esetén megfelelően jelenítse meg.
•
: Ha ezt a funkciót választja, a kivetítő egyszerre
mindkét tengely mentén megfordítja a képet. Falra
szerelés esetén is lehet áttetsző képernyő mögül vetíteni.
Ezt a funkciót a kívánt képméretarány kiválasztására használja.
•
Automata: A kép eredeti szélesség-magasság arányának
megőrzése, hogy a natív vízszintes, illetve függőleges
felbontásnak megfelelően illeszkedjen.
•
Teljes (WXGA/1080P modellek esetén): a kép a teljes
vízszintes és függőleges felbontást igénybe véve jelenik
meg.
•
4:3: A képet a vászonhoz igazítja, és 4:3-as
méretarányban jeleníti meg.
•
16:9: A képet a vászonhoz igazítja, és 16:9-as
méretarányban jeleníti meg.
•
L.Box (WXGA/1080P modellek esetén): megőrzi a jel
eredeti képméretarányát és 1,333-szorosára nagyítja.
Függ. alapkő: Manuálisan kijavítja a kivetítő
megdöntéséből eredő képtorzulást (±15 fok).
Képarány
•
Vízsz./Függ.
alapkő
•
Vízsz. alapkő: Manuálisan kijavítja a kivetítő
megdöntéséből eredő képtorzulást (±15 fok).
Magyar
Kép
26
Magyar
Manuálisan állítsa be az olyan kép alakját és méretét, amelynek
oldalai egyenetlen négyszöget alkotnak. Nyomja meg
ismételten a "MODE" gombot, hogy kiválassza azt a sarkot,
amelyet szeretne beállítani. A négyirányú billenyűkkel
beállíthatja a kép alakját.
4 sarok javítása
A kép élességét állítja be.
Keménység
V. helyzet
F. helyzet
Frekvencia
Követés
HDMI
színtartomány
•
Nyomja meg a
csökkentéséhez.
gombot a keménység
•
Nyomja meg a
gombot a keménység növeléséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép balra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép jobbra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép lefelé mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép felfelé mozgatásához.
Módosítja a kivetítő képfrissítési gyakoriságát, hogy
megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus kártyáéval. Ha
függőlegesen villódzó sávot tapasztal a képen, ezzel a
funkcióval állíthatja helyre.
Szinkronizálja a kijelző és a grafikus kártya időzítését. Ha
ugráló vagy villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval állíthatja
helyre.
Beállítja a HDMI adatok színtartományát a megjelenítési hiba
kiküszöbölése érdekében.
•
Automata: A lejátszó adatai szerint történik a
színtartomány automatikus beállítása.
•
Korlátozott tartomány: A bemeneti kép feldolgozása
korlátozott színtartományú adatként történik.
•
Teljes tartomány: A bemeneti kép feldolgozása teljes
színtartományú adatként történik.
27
HDMI keresési
info.
•
Automata: A lejátszó adatai szerint történik a túlpásztázási
arány automatikus beállítása.
•
Alulpásztázás: A HDMI képen soha nem történik
túlpásztázás.
•
Túlpásztázás: A HDMI képen mindig történik túlpásztázás.
Megjegyzés: A „V. helyzet”, „F. Helyzet”, „Frekvencia” és „Követés” funkciók
nem támogatottak videó üzemmódban.
Megjegyzés: A „HDMI színtartomány" és a "HDMI keresési info." csak akkor
érhető el, amikor a bemeneti jel HDMI.
Magyar
A HDMI kép túlpásztázási arányát állítja be.
Magyar
28
Beállítás
Az Acer SmartPen a normál számítógépes egér helyett
használható. Vegye kézbe a tollat, és irányítsa a kivetített képre,
majd ezt követően egérkattintást hajthat végre, rámutathat
elemekre, és áthúzhatja őket egy új helyre. Az eszköz fokozott
rugalmasságot biztosít a számítógép távoli működtetéséhez.
Tollfunkció
•
Az Acer SmartPen használata előtt válassza ki az „On (Be)”
opciót a funkció aktiválásához.
Kapcsolat csatornája
•
Egy csatorna beállításával megkülönböztetheti a
projektorokat, és kommunikálhat az Acer SmartPen
eszközzel.
Dupla kattintás sebessége
SmartPen
•
Ha beállítja a tollon a dupla kattintás sebességét, egyéni
igényei szerint határozhatja meg, hogy milyen gyorsan vagy
lassan reagáljon a toll.
Párosítás
•
Toll párosításához válassza a „Párosítás” lehetőséget, és
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Toll
leválasztásához válassza a „Leválasztás” lehetőséget, és
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Információk
•
További adatokat jelenít meg a SmartPenről, például a telep
kapacitását és az RF erősséget.
További tudnivalókért tekintse meg a táblázat alatti
megjegyzéseket.
Használja ezt a funkciót a kívánt induló képernyő
kiválasztásához. Ha módosítja a beállítást, a módosítások akkor
lépnek életbe, ha kilépett az OSD menüből.
Induló képernyő
•
Acer: Az Acer kivetítő alapértelmezett induló képernyője.
•
Felhasználói: Használja tetszés szerinti kép mentéséhez a
„Képrögzítés” funkció segítségével.
29
Képrögzítés
•
Módosítsa a „Induló képernyő” elemet az alapértelmezett
„Acer” értékről „Felhasználói” értékre.
•
Nyomja meg a „Képrögzítés” gombot az induló képernyő
személyre szabásához.
•
Egy párbeszédablak jelenik meg a megerősítéshez.
Válassza a „Igen” elemet az aktuális kép személyre szabott
induló képernyőként történő felhasználásához. Válassza a
„Nem” elemet a képmentés visszavonásához, és a
képernyőmenüből (OSD) történő kilépéshez.
•
Egy üzenet jelzi, hogy a kép mentése folyamatban van.
•
Forrás zár
Feliratozás
VGA OUT
(Készenlét)
Ha megtörtént a kép mentése, az üzenet eltűnik és az
eredeti kép jelenik meg.
A „On (Be)” kiválasztásával engedélyezi a funkciót, és ha
bemeneti jeleket vált, meg kell nyomnia a vezérlőpanelen vagy a
távirányítón a „SOURCE” gombot, vagy a távirányítón levő
közvetlen forrás gombot. Ha a funkció le van tiltva, a projektor
automatikusan észleli a forrást.
A feliratozás megjelenítéséhez válassza a CC1, CC2, CC3 vagy
CC4 lehetőséget (a CC1 az Ön területének elsődleges
nyelvéhez tartozó feliratokat jelenti meg). Az „Off (Ki)”
kiválasztásával kikapcsolja a feliratozást. Ez a funkció csak
akkor érhető el, ha kompozit videó vagy S-Video bemeneti jelet
választanak és a rendszer formátum NTSC.
Jelölje ki a „On (Be)” tételt a funkció engedélyezéséhez. A
kivetítő VGA jelet tud kibocsátani, ha készenléti módban van és
a VGA IN (vagy VGA BE 1) és VGA OUT csatlakozók helyesen
csatlakoznak az eszközökhöz.
A funkció engedélyezése kissé növeli a készenlét melletti
fogyasztást.
Magyar
Használja ezt a funkciót az induló képernyő személyre
szabásához. Az induló képernyőként felhasználni kívánt kép
rögzítéséhez kövesse az alábbi utasításokat.
Megjegyzés:
Mielőtt az alábbi lépéseket elvégezné, győződjön meg arról,
hogy a „Trapéztorzítás” elemet az alapértelmezett 0 értékre, a
képméretarányt pedig 4:3-ra állította. További információkért
forduljon a „Kép” című fejezethez.
Magyar
30
Belső 5V
(Készenlét)
Jelölje ki a „On (Be)” tételt a funkció engedélyezéséhez. A
projektoron belül található micro USB-kábel és/vagy a kivetítő
hátulján található DC 5 V kimeneti/USB A port is ki tud bocsátani
5 V áramot készenléti állapotban.
DC 5V Out
(Készenlét)
A funkciónak az engedélyezése megnöveli a készenléti
állapot energiafogyasztását.
Nyomja meg a
Visszaállítás
gombot, miután kijelölte a „Igen” lehetőséget,
hogy valamennyi kijelzési paramétert visszaállítson az
alapértelmezett gyári beállításra.
Biztonság
A kivetítő a rendszergazda számára hasznos biztonsági
lehetőségeket kínál a kivetítő használatának szabályozásához.
Nyomja meg a
gombot a „Biztonság” beállítás
módosításához. Amennyiben a biztonsági funkciót
engedélyezték, be kell írnia a „Rendszergazda jelszó” a
biztonsági beállítások módosításához.
Az „Rendszergazda jelszó” gyári alapbeállítása „1234”.
•
Biztonság
Jelölje ki a „On (Be)” elemet a biztonsági funkció
engedélyezéséhez. A felhasználónak a „Biztonsági
üzemmódtól” függően meg kell adnia a jelszót. A
részleteket illetően olvassa el a „Felhasználói Jelszó” című
fejezetet.
•
Jelölje ki a „Off (Ki)” elemet, így a felhasználó jelszó nélkül
is bekapcsolhatja a kivetítőt.
Időtúllépés (Perc)
Miután a „Biztonsági” funkciót „On (Be)” állapotba állítják, a
beállíthatja az időtúllépés funkciót.
•
Nyomja meg a
kiválasztásához.
•
A beállítási tartomány 10 perctől 990 percig terjed.
•
Amikor az idő eltelt, a kivetítő ismét kéri a belépéshez a
jelszót.
•
A „Időtúllépés (Perc)” gyári alapértelmezett beállítása „Off
(Ki)”.
•
Miután engedélyezték a biztonsági funkciót, a kivetítő jelszó
megadását kéri Öntől, amikor bekapcsolja a kivetítőt. Mind
a „Felhasználói Jelszó” és az „Rendszergazda jelszó”
elfogadható ebben a párbeszédpanelben.
gombot az időtúllépés értékének
31
•
Nyomja meg a
módosításához.
•
Nyomja meg a távvezérlőn lévő számgombokat a jelszó
beállításához, majd nyomja meg a „MENU” gombot a
megerősítéshez.
•
Nyomja meg a
•
Adja meg újra a jelszót, amikor megjelenik a „Jelszó
megerősítése” üzenet.
•
A jelszó 4–8 számjegyet tartalmazhat.
•
Ha kijelöli a „Jelszó kérése csak a tápkábel csatlakoztatása
után” elemet, a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő
tápkábelének csatlakoztatása alkalmával mindig kérni fogja.
gombot a „Felhasználói Jelszó”
gombot a számok törléséhez.
•
Biztonság
Ha kiválasztja az „Jelszó kérése mindig a kivetítő
bekapcsolásakor” tételt, a felhasználónak meg kell adnia a
jelszót a kivetítő minden egyes bekapcsolása alkalmával.
Rendszergazda jelszó
Meg tudja adni az „Rendszergazda jelszó”, amikor látható az
„Rendszergazda jelszó megadása” vagy az „Adja meg a jelszót”
párbeszédpanel.
•
Nyomja meg a
módosításához.
gombot az „Rendszergazda jelszó”
•
Az „Rendszergazda jelszó” gyári alapbeállítása „1234”.
Ha elfelejtette a Rendszergazda jelszó, tegye a következőt a
rendszergazda jelszó kinyeréséhez:
•
•
Adja meg az egyedi, hatjegyű „Univerzális jelszót”, amely a
kivetítőhöz mellékelt Biztonsági kártyára van nyomtatva. Ezt
az egyedi jelszót a kivetítő mindig elfogadja, akármit is
állítottak be Rendszergazda jelszónak.
Ha elveszítette a Biztonsági kártyát, kérjük lépjen
kapcsolatba a helyi Acer márkaszervizzel.
Egyéni kezdoképernyo zárolása
Alapértelmezett esetben a funkció beállítása: “KI”. Ha a beállítás:
“BE”, a kezdoképernyo zárolva van, és nem módosítható a
“Induló képernyő” és a “Képrögzítés” funkciókkal.
Magyar
Felhasználói Jelszó
Magyar
32
LAN
LAN
Az alapértelmezett beállítás: „Ki”. Válassza az „Be” elemet a LAN
csatlakozó engedélyezéséhez.
LAN IP/Mask (LAN IP/Maszk)
Az IP-cím és maszk cím azonosítása.
LAN visszaállítása
Nyomja meg a
LAN/WiFi
gombot, miután kijelölte a „Igen” lehetőséget,
hogy a Tools (Eszközök) oldal valamennyi elemét visszaállítsa az
alapértelmezett gyári beállításra.
LAN/WiFi
Az alapértelmezett beállítás: „Ki”. Válassza az „Be” elemet a LAN
csatlakozó engedélyezéséhez.
LAN IP/Mask (LAN IP/Maszk)
Az IP-cím és maszk cím azonosítása.
LAN visszaállítása
Nyomja meg a
gombot, miután kijelölte a „Igen” lehetőséget,
hogy a Tools (Eszközök) oldal valamennyi elemét visszaállítsa az
alapértelmezett gyári beállításra.
A LAN beállításokról
1. Megjegyzés: A hálózati távvezérlés oldal áttekintése
Lásd: 2. és 3.
megjegyzés.
A bemeneti
jelforrás
váltásához
kattintson a
kívánt
jelforrásra.
E gombok
ugyanúgy
működnek, mint
az OSD
menükben lévők:
kivetítő
vezélőpult vagy
távvezérlő.
33
Meg tudja
adni a kivetítő
adatait.
A LAN
vezérlés
beállításait is
módosíthatja.
A hálózati
távvezérlés/
Eszközök oldal
illetéktelen
használatát
megakadályozhatja
egy felhasználói/
rendszergazda
jelszó beállításával.
3. Megjegyzés: Az Info (Információ) oldal a kivetítő adatati és állapotát mutatja.
Tudnivalók az Acer SmartPen beállításról
1. Megjegyzés: Előkészületek
1. Csatlakoztassa a kivetítőt a számítógéphez az USB és VGA kábellel.
2. Kapcsolja be a kivetítőt és győződjön meg arról, hogy a számítógép képét
jeleníti meg.
3. Dugja a PB hardverkulcsot a PB hardverkulcs nyílásába a projektor oldalán.
4. Engedélyezze a tollat az „On (Be)” elem kiválasztásával a Beállítás >
SmartPen > Tollfunkció menüben. A toll kapcsolatjelző fénye elkezd villogni.
5. Irányítsa a tollat a vászonra a rámutatáshoz, kattintáshoz és elhúzáshoz.
Magyar
2. Megjegyzés: A Tools (Eszközök) oldal áttekintése
Magyar
34
2. Megjegyzés: Az Interaktív toll áttekintése
Hegy
Görgetőkerék-gomb
Jobb egérgomb
Információ billentyű
Kapcsolatjelző fény
USB-csatlakozó
Bekapcsoló gomb
3. Megjegyzés: Az akkumulátor feltöltése
1. Az akkumulátor feltöltéséhez nyissa ki a toll hátulján lévő fedelet az USBcsatlakozó szabaddá tétele érdekében.
2. Egy USB-kábel kisebb csatlakozóját a tollhoz, a nagyobbikat egy
számítógéphez csatlakoztassa. Győződjön meg arról, hogy a számítógép be
van kapcsolva.
3. Az akkumulátor jelzőfény addig világít, amíg a töltés be nem fejeződik. Ha a
feltöltés befejeződött, az akkumulátor jelzőfény kialszik. Az USB-kábelt
leválaszthatja, vagy továbbra a tollhoz csatlakoztatva hagyhatja.
4. Megjegyzés: További megjegyzések a toll használatával kapcsolatban
1. Ne álljon túl messze a vetítővászontól. Minél közelebb áll a vászonhoz, annál
jobb a toll teljesítménye.
2. Úgy tartsa a tollat, mintha távvezérlőt vagy normál golyóstollat tartana.
3. Az akkumulátor teljes feltöltéséhez 3-4 óra szükséges, ami 30 órányi
folyamatos használatot tesz lehetővé. Az akkumulátor újratölthető, de
felhasználó által nem javítható vagy cserélhető.
4. Kerülje az árnyék vetését! A toll nem fog működni, ha hegye árnyékban van,
vagy árnyék felé mutat.
35
ECO üzemmód
A „On (Be)” gombbal kiolthatja a vetítőlámpát, így
csökkentheti az energiafogyasztást és a zajkibocsátást, illetve
növelheti a lámpa élettartamát. Válassza az „Off (Ki)”
lehetőséget, hogy visszatérjen normál üzemmódba.
Nagy magasság
Válassza az „On (Be)” lehetőséget a „Nagy magasság” mód
bekapcsolásához. A ventilátorokat ilyenkor maximális
sebesség mellett, folyamatosan működteti a kivetítő hatékony
hűtése érdekében, ha nagy magasságban használják.
•
Azonnali kikapcsolás: Lehetővé teszi a kivetítő
kikapcsolását a főkapcsoló gomb kétszeri
megnyomására anélkül, hogy elindulna a ventilátoros
hűtési folyamat.
•
Azonnali folytatás: Lehetővé teszi a kivetítő újraindítását
a kikapcsolását követő 2 percen belül.
Kikapcsolás mód
Automata
kikapcsolás
(Perc)
A kivetítő automatikusan leáll, amikor nem észlelhető
bemeneti jel a beállított idő után.
Jelölje ki a „On (Be)” tételt a funkció engedélyezéséhez. A
AC bekapcsolása projektor automatikusan be fog kapcsolni, amikor az
áramellátás tápkábelen keresztül történik.
Lámpa üzemidő
A lámpa eddig eltelt használati idejét mutatja (órákban).
Lámpa
emlékeztető
A lámpacsere-üzenet megjelenésekor ezzel a funkcióval
jelenítheti meg, illetve rejtheti el a figyelmeztet üzenetet. Az
üzenet 30 órával az élettartam vége előtt jelenik meg.
Lámpa
visszaállítása
Nyomja meg a
gombot, miután kijelölte a „Igen” elemet,
hogy a lámpa működési idejének számlálóját 0 órára állítsa.
Magyar
Kezelés
Magyar
36
Audió
•
Nyomja meg a
csökkentéséhez.
gombot a hangerő
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő növeléséhez.
•
Nyomja meg a
csökkentéséhez.
gombot a mikrofon hangerejének
•
Nyomja meg a
gombot a mikrofon hangerejének
Hangerő
A mikrofon
hangereje
növeléséhez.
Némítás
•
A „On (Be)” gombbal némíthatja a hangot.
•
Az „Off (Ki)” gombbal kapcsolhatja ki a néma
üzemmódot.
3D
Kattintson a „Be” (On) gombra, hogy engedélyezze a TI DLP 3D
technológia által támogatott 3D funkciót.
3D
•
Be: Válassza ezt az elemet, ha DLP 3D szemüveget, quad
buffer (NVIDIA/ATI…) grafikuskártyát és HQFS formátumú
fájlt, vagy DVD-t a megfelelő szoftveres lejátszóval használ.
•
Ki: Kikapcsolja a 3D módot.
3D formátum
Ha a 3D tartalom nem megfeleloen jelenik meg, kiválaszthatja
azt a 3D formátumot, mely leginkább illik a nézett 3D tartalomhoz
és a legjobb eredményt biztosítja.
24P 3D
24p 3D-hez válassza a 96Hz-et vagy 144Hz-et.
3D fordított
szink.
Ha különálló vagy átfedő képet lát DLP 3D szemüveg viselése
közben, elképzelhető, hogy végre kell hajtania az „Megfordítás”
funkciót, hogy a lehető legjobb bal/jobb képszekvenciát
alkalmazza a helyes kép érdekében (DLP 3D esetében).
Válassza az „Be” lehetőséget a 3D figyelmeztető üzenet
megjelenítéséhez.
3D
figyelmeztető
üzenet
37
Jelforrás típusa
Támogatott időzítés
Videó/S-Video/Komponens videó
HQFS 3D (480i@60Hz), 576i@50Hz
VGA/HDMI (PC üzemmód)
640 x 480@50/60/100/120Hz
800 x 600@50/60/100/120Hz
1024 x 768@50/60/100/120Hz
1280 x 800@50/60/100/120Hz (RB)
HDMI (Videó üzemmód)
HQFS 3D (480i@60Hz, 576i@50Hz)
Képkocka-tömörítés (1080p@23,98/24Hz,
720p@50/60Hz)
Egymás mellett vízszintesen
(1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz)
Fent és lent (720p@50/60Hz,
1080p@23,97/24Hz, 1080p@50/60Hz)
MHL 3D
Szekvenciális képkockák (1080p@24Hz)
A megfelelő 3D megjelenítéshez a grafikuskártya 3D alkalmazásának megfelelő
beállítása szükséges.
Az olyan szoftveres lejátszók, mint a Stereoscopic Player és a DDD TriDef
Media Player támogatják a 3D fájlformátumot. Az alábbi weboldalról letöltheti a
lejátszók próbaverzióját:
- Stereoscopic Player (Próbaverzió): http://www.3dtv.at/Downloads/
Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player (Próbaverzió): http://www.tridef.com/download/
TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Megjegyzés: A „3D fordított szink.” és a „3D formátum” csak akkor érhetoek el,
ha engedélyezte a „3D” funkciót.
Nyelv
Nyelv
Kiválasztja az OSD menük nyelvét. Használja a
gombot a kívánt nyelve kiválasztásához.
Magyar
Megjegyzés: Támogatott 3D jelidőzítések:
Magyar
38
Mellékletek
Hibaelhárítás
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
2
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon.
Részleges,
gördülő vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(PC esetében
(Windows 95/98/
2000/XP/Win7/
Vista))
Megoldás
•
Győződjön meg arról, hogy a kábelek megfelelően
csatlakoznak az „Első lépések” című fejezetben leírt
módon.
•
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
•
Ellenőrizze, hogy a kivetítő lámpáját megfelelően
szerelték-e be. Lásd a „Lámpacsere” című fejezetet.
•
Ellenőrizze, hogy bekapcsolta a projektort.
•
•
Nyomja meg a „SOURCE” gombot a távvezérlőn.
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „My Computer (Sajátgép)”, > „Control
Panel (Vezérlőpult)” elemet, majd kattintson duplán
a „Display (Megjelenítés)” ikonra.
•
Jelölje ki a „Settings (Beállítások)” fület.
•
Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása nem
haladja meg az 1600x1200, 1920x1080 értéket.
•
Kattintson az „Advanced Properties (Speciális
tulajdonságok)” gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a felbontás-beállítás
nem haladja meg az 1600x1200, 1920x1080
értéket.
•
Kattintson a „Change (Módosítás)” gombra a
„Monitor” fülön.
•
Kattintson a „Show all devices (Minden eszköz
mutatása)” > „Standard monitor types (Szabvány
monitortípusok)” elemre az SP dobozban, majd
jelölje ki a kívánt felbontás módot a „Models
(Típusok)” dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy monitorkijelző
felbontása nem haladja meg az 1600x1200,
1920x1080 értéket.
39
4
5
6
7
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(Noteszgépek
esetében)
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót.
A kép instabil vagy
villódzik
A képen függőleges
villódzó sáv van
A kép nem éles
•
•
Nyomja meg a „SOURCE” gombot a távvezérlőn.
•
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása
során, illetve a monitor lefagy, indítsa újra az összes
készüléket, a kivetítőt is beleértve.
•
Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet használ:
Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek
kikapcsolják saját képernyőjüket, amikor egy második
megjelenítő eszköz van használatban. Mindegyiknél
más-más módon történik a visszakapcsolása. Lásd a
számítógép használati útmutatóját további
információkért.
•
If you are using an Apple® Mac® OS alapú
noteszgépet használ: A System Preferences
(Rendszerbeállítások) menüben nyissa meg a Display
(Megjelenítés) elemet, és jelölje ki a Video Mirroring
(Videó tükrözés) tétel „On (Be)” jelölőnégyzetét.
•
A „Követés” gombbal javíthatja ki. További
információkért forduljon az „Kép” fejezethez.
•
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
•
Használja a „Frekvencia” funkciót a beállításhoz.
További információkért forduljon az „Kép” fejezethez.
•
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
•
•
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása
gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4],
Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM
[Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba
[Fn]+[F5 ]
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon az előírt
távolságon belül van:
U5220/R215/PU-X15:
1,9 - 3,7 láb (0,6 - 1,1 méter)
U5320W/R225/PU-W15:
1,7 - 3,2 láb (0,5 - 1,0 méter)
U5520B/R245E/PU-815K/U5520i/R245R/PU-815F:
1,8 - 3,1 láb (0,6 - 0,9 méter)
További információkért forduljon a „A kívánt képméret
elérése a távolság és a zoom beállításával” részhez.
Magyar
3
Magyar
40
8
9
10
11
A kép megnyúlik,
amikor
„szélesvásznú” DVD
filmet játszik le
A kép túl kicsi vagy
túl nagy
A kép oldalai ferdék
A kép fordított.
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le,
az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa
a formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD
menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt
is be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot
16:9 (széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
•
•
Állítson a kivetítő tetején lévő zoom karon (ha van).
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton vagy
távvezérlőn. Lépjen az „Kép” > „Képarány” elemre, és
próbálkozzon különböző beállításokkal.
•
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítőt úgy, hogy a
kivetítő közepe felé nézzen és annak alsó széle alatt
legyen.
•
Nyomja meg a Keystone correction (Trapézkorrekció)
gombot a vezérlőpulton vagy a távvezérlőn, amíg a
kép oldalai függőlegessé nem válnak.
•
Nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton vagy
távvezérlőn az OSD menü megnyitásához. Lépjen a
„Kép” > „Vízsz./Függ. alapkő” vagy „Kép” > „4 sarok
javítása” elemre a beállítások elvégzéséhez.
•
Jelölje ki az OSD menü „Kép” >„Kivetítés” elemét a
vetítés helyzetének módosításához.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebbre vagy
messzebbre.
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
Jelenség
Megoldás
1
A kivetítő nem reagál
semmilyen
kezelőszervre
He lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd húzza ki a
tápkábelt, és várjon legalább 30 másodpercig, míg újra nem
csatlakoztatja.
2
A lámpa kiég, vagy
pukkanó hangot ad ki
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami
hangos pukkanással járhat. Ha ez történik, a kivetítő addig
nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című
fejezetben felsorolt eljárásokat.
41
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
A ventilátor meghibásodott. – a rendszerventilátor nem működik.
A ventilátor meghibásodott.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
A kivetítő túlmelegedett – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni. Ellenőrizze
a porszűrőket is, ha beszerelték őket. Ha a porszűrő poros,
tisztítsa meg.
A kivetítő túlmelegedett.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
Cserélje ki a lámpát – a lámpa hamarosan eléri hasznos
élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie.
A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez
közeledik.
Tanácsos kicserélni!”
Magyar
OSD üzenetek
Magyar
42
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
LED üzenetek
Üzenet
Bekapcsolt állapotot jelző
LED
Lámpa LED
Hőmérsékletki
jelző LED
Vörös
Kék
Vörös
Vörös
Készenlét
(Hálózati tápkábel
csatlakoztatva)
V
--
--
--
Üzemkapcsoló BE
--
V
--
--
Lámpa újra
--
Gyors
villogás
--
--
Gyors
villogás
--
--
--
Kikapcsolás (hűtés vége)
V
--
--
--
Hiba (túlmelegedés miatti
meghibásodás)
--
V
--
V
Hiba (ventilátorzár
meghibásodása)
--
V
--
Gyors villogás
Hiba (lámpa elromlott)
--
V
V
--
Hiba (elromlott a
színkerék)
--
V
Gyors
villogás
--
Kikapcsolás (hűtés)
43
Kapcsolja ki a kivetítő tápellátását a (POWER) gomb
megnyomásával. Várjon
legalább 45 percet, amíg a kivetítő kihűl. Húzza ki a tápkábelt.
1
A fedélből távolítsa el a csavar(okat)t egy csavarhúzó segítségével. (1 ábra)
2
Tolja fel, és távolítsa el a fedelet. (2. ábra)
3
Helyezze a HDMI (MHL) csatlakozót és/vagy az A típusú USB-csatlakozót az
élességállító/zoomgyűrű mellé.
4
Helyezze a WirelessHD dongle-t a HDMI (MHL) csatlakozóba. Helyezze az
USB-csatlakozó WiFi adaptert az USB A típusú csatlakozóba. (3. ábra)
5
Ha a HDMI/MHL hardverkulcsot árammal kell ellátnia, erre a célra elérhető egy
micro USB-kábel is.
6
Tegye vissza a fedelet, majd húzza meg a csavar(ok)at. (4-5. ábra)
3
5
2
4
1
5
Magyar
A belső csatlakozó(k) használata
Magyar
44
Lámpacsere
Csavarhúzóval távolítsa el a csavar(oka)t a fedélből, majd húzza ki a lámpát.
A kivetítő saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Figyelmeztető üzenetet fog látni:
„A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez közeledik.
Tanácsos kicserélni!” Ha ezt az üzenetet látja, minél hamarabb cserélje ki a
lámpát. Az lámpa kicserélése előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a vetítőt.
Figyelem: A lámpa háza forró! Hagyja lehűlni, mielőtt kicserélné a
lámpát.
5
3
2
1
4
3
1
8
6
1
2
7
1
2
8
8
A lámpa eltávolítása:
Kapcsolja ki a kivetítő tápellátását a (POWER) gomb
megnyomásával. Várjon
legalább 45 percet, amíg a kivetítő kihűl. Húzza ki a tápkábelt.
1
A fedélből távolítsa el a csavart egy csavarhúzó segítségével. (1. ábra)
2
Tolja fel, és távolítsa el a fedelet.
3
Távolítsa el és dobja ki a lámpa védőfóliáját (2. ábra).
4
Vegye ki a lámpa csatlakozóját a kivetítőből, majd a lámpaegységet rögzítő
csavart (3. ábra).
5
Válassza le a lámpa csatlakozóját a projektorról. Emelje fel a kart, hogy felfelé
álljon. Húzza ki erővel a lámpaegységet (4. ábra).
A lámpamodul visszaszerelésekor új izzót használjon és fordított sorrendben hajtsa
végre a fenti lépéseket (# 5 - # 8 ábra).
Figyelem: A személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében
ne ejtsék el a lámpamodult, illetve érintsék puszta kézzel a lampa
izzóját. Az izzó összetörhet, és személyi sérülést okozhat, ha
véletlenül elejtik.
45
A részleteket olvassa el a falra szerelő készlethez (SWM04) mellékelt felhasználói
kézikönyvben.
Figyelem: Biztosítsa, hogy a kivetítő felszerelését kizárólag képzett
szakember végezze el.
287.3
58.5
188.32
65.5
149.5
M4x8
288
242.04
238.12
125.96
338.99
322.81
M4x8
Magyar
Falra szerelés
Magyar
46
Műszaki adatok
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
A végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP™
Felbontás
•
U5220/R215/PU-X15:
Natív: XGA (1024 x 768)
Maximális: UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x 1080)
WUXGA (1920 x 1200) (csak a csökkentett törlés
támogatása)
•
U5320W/R225/PU-W15:
Natív: WXGA (1280 x 800)
Maximális: UXGA (1600 x 1200), 1080p (1920 x 1080)
WUXGA (1920 x 1200) (csak a csökkentett törlés
támogatása)
•
U5520B/R245E/PU-815K/U5520i/R245R/PU-815F:
Natív: 1080p (1920 x 1080)
Maximális: WUXGA (1920 x 1200) (csak a csökkentett
törlés támogatása)
Számítógépekkel való
kompatibilitás
További információkért forduljon a „Kompatibilis
üzemmódok” részhez.
Videó kompatibilitás
NTSC (3,58/4,43), PAL (M/N), PAL 60, SECAM, HDTV
(720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i,
576i)
Képméretarány
•
U5220/R215/PU-X15:
Automata, 4:3 (natív), 16:9
•
U5320W/R225/PU-W15:
Automata, 4:3, 16:9, Teljes, Letter Box (L.Box)
•
U5520B/R245E/PU-815K/U5520i/R245R/PU-815F:
Automata, 4:3, 16:9, Teljes, Letter Box (L.Box)
Megjeleníthető színek száma
1,07 milliárd szín
Vetítőlencse
F = 2,53, f = 5,38 mm,
1:1,0 kézi állítású zoom és fókusz
A kivetítés képernyőmérete
(képátmérő) tiszta fókusszal
•
U5220/R215/PU-X15:
60" (153 cm) - 120" (305 cm)
•
U5320W/R225/PU-W15:
63" (161 cm) - 120" (305 cm)
•
U5520B/R245E/PU-815K/U5520i/R245R/PU-815F:
70" (179 cm) - 120" (305 cm)
Kivetítés távolsága tiszta fókusszal •
U5220/R215/PU-X15:
1,9' (0,6 m) - 3,7' (1,1 m)
•
U5320W/R225/PU-W15:
1,7' (0,5 m) - 3,2' (1,0 m)
•
U5520B/R245E/PU-815K/U5520i/R245R/PU-815F:
1,8' (0,6 m) - 3,1' (0,9 m)
47
•
•
U5220/R215/PU-X15: 0,44 (78" ±3% @ 0,698 m)
U5320W/R225/PU-W15: 0,35 (87"±3% @ 0,658 m)
U5520B/R245E/PU-815K/U5520i/R245R/PU-815F:
0,34 (95" ±3% @ 0,708 m)
Vízszintes pásztázási sebesség
31 - 99 kHzs
Függőleges pásztázási sebesség
23 - 120 Hz
Trapézkorrekció
+/-15 fok (vízszintes és függőleges), Manuális
Digitális zoom
2x
Audió
10 W x 2
Tömeg
Körülbelül 5,5 kg (12,13 lbs.)
Méretek (széles x mély x magas)
339 x 322,8 x 236,9 mm
Tápellátás
Univerzális AC bemenet 100 – 240 V, bemeneti frekvencia
50/60 Hz
Áramfogyasztás (jellemző)
•
U5220/R215/PU-X15/U5320W/R225/PU-W15:
390 W
•
U5520B/R245E/PU-815K/U5520i/R245R/PU-815F:
400 W
Üzemi hőmérséklet
0ºC – 40ºC / 32ºF – 104ºF
I/O csatlakozók
U5220/R215/PU-X15/U5320W/R225/PU-W15:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tápcsatlakozó aljzat x 1
Mini USB x1
DC 5 V KI x 1
VGA bemenet x 2
VGA kimenet x 1
Kompozit videó x 1
S-Video x 1
HDMI (MHL) x 2
RS232 x 1
3,5 mm-es audió jack bemeneti aljzat x 2
3,5 mm-es audió jack kimeneti aljzat x 1
Audió bemeneti csatlakozó (B/J) x 1
Mikrofon bemenet x 1
RJ45 LAN bemenet x 1
Micro USB-kábel x 1
Magyar
Vetítővászon-távolság (a tükörtől a •
képernyőig mérve)
48
Magyar
U5520B/R245E/PU-815K/U5520i/R245R/PU-815F:
Az alapcsomag tartalma
Kiegészítő (opcionális)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tápcsatlakozó aljzat x 1
•
•
•
•
•
•
•
•
Hálózati tápkábel x 1
•
•
•
•
•
•
•
•
Kompozit videokábel x 1
Mini USB x1
USB A típusú x 2
VGA bemenet x 2
VGA kimenet x 1
Kompozit videó x 1
S-Video x 1
HDMI (MHL) x 2
RS232 x 1
3,5 mm-es audió jack bemeneti aljzat x 2
3,5 mm-es audió jack kimeneti aljzat x 1
Audió bemeneti csatlakozó (B/J) x 1
Mikrofon bemenet x 1
RJ45 LAN bemenet x 1
Micro USB-kábel x 1
VGA kábel x 1
Távvezérlő x 1
Elem x 2 (a távvezérlőhöz)
Használati útmutató (CD-ROM) x 1
Gyors üzembe helyezési útmutató x 1
Biztonsági kártya x 1
Falra szerelő készlet x 1
Porszűrő x1
SmartPen x 1
PB hardverkulcs x 1
WirelessHD hardverkulcs készlet x 1
USB WiFi adapter x 1
Acer kivetítő multimédia (CD-ROM) x 1
Acer kivetítő multimédia gyors üzembe helyezési
útmutató x 1
* A konstrukció és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
49
1
Magyar
Kompatibilis üzemmódok
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
Felbontás
VGA
640 x 480
SVGA
800 x 600
XGA
1024 x 768
1152 x 864
SXGA
1280 x 1024
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
1280 x 960
1280 x 960
1400 x 1050
1600 x 1200
640 x 480
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 870
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
60
72
75
85
120
56
60
72
75
85
120
60
70
75
85
120
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6 (67)
60
60
75
75
31,47
37,86
37,50
43,27
61,91
35,20
37,88
48,08
46,88
53,67
77,43
48,36
56,48
60,02
68,68
98,96
63,85
67,50
77,10
63,98
76,97
79,98
91,15
60,00
75,00
65,32
75,00
31,50
35,00
37,88
48,36
60,241
68,681
Magyar
50
WXGA
2
1280 x 768
1280 x 768
1280 x 768
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800 - RB
1440 x 900
1680 x 1050
1366 x 768
1920 x 1080-RB
1920 x 1080-EIA
1024 x 600
1920 x 1200-RB
60
75
85
60
60
120
60
60
60
60
60
60
59,95
47,78
60,29
68,63
45,00
49,70
101,6
55,94
65,29
47,71
66,60
67,50
37,50
74,04
HDMI – PC jel
Üzemmódok
VGA_60
VGA_72
VGA_75
VGA_85
VGA_120
SVGA_56
SVGA_60
SVGA_72
SVGA_75
SVGA_85
SVGA_120
XGA_60
XGA_70
XGA_75
XGA_120
SXGA_75
SXGA_85
SXGA_60
SXGA_72
SXGA_75
SXGA_85
QuadVGA_75
SXGA+_60
UXGA_60
Felbontás
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 960
1400 x 1050
1600 x 1200
F. frekvencia [Hz]
59,94
72,809
75
85,008
119,518
56,25
60,317
72,188
75
85,061
119,854
60,004
70,069
75,029
119,804
75
84,99
60,02
72
75,025
85,024
75
59,978
60
V. frekvencia
[kHz]
31,469
37,861
37,5
43,269
61,91
35,156
37,879
48,077
46,875
53,674
77,425
48,363
56,476
60,023
98,958
67,5
77,094
63,981
76,97
79,976
91,146
75
65,317
75
51
3
640 x 480@60Hz
640 x 480@67Hz
800 x 600@60Hz
1024 x 768@60Hz
1024 x 768@75Hz
1152 x 870@75Hz
59,94
66,667
60,317
60,004
75,02
75,061
59,87
74,893
84,837
60
59,81
119,909
59,887
59,954
59,79
60
60
60
59,95
1280 x 768
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800
1440 x 900
1680 x 1050
1366 x 768
1920 x1080
1920 x1080
1024 x 600
1920 x 1200
31,469
35
37,879
48,363
60,241
68,681
47,776
60,289
68,633
45
49,702
101,563
55,935
65,29
47,712
66,587
67,5
37,5
74,038
HDMI - Videó jel
Üzemmódok
480i
480p
576i
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
Felbontás
720 x 480
(1440 x 480)
720 x 480
720 x 576
(1440 x 576)
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
60
15,73
60
31,47
50
15,63
50
60
50
60
50
60
50
24
23,98
31,25
45,00
37,50
33,75
28,13
67,50
56,26
27,00
26,97
Magyar
Mac G4
MAC13
Mac G4
Mac G4
MAC19
MAC21
WXGA_60
WXGA_75
WXGA_85
WXGA_60
WXGA_60
WXGA_120-RB
WXGA+_60
1680 x 1050_60
acer_16:9
1920 x 1080_RB
1920 x 1080_EIA
acer_timing
1920 x 1200-RB
Magyar
52
4
MHL - Videó jel
Üzemmódok
480i
480p
576i
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
5
Felbontás
720 x 480
720 x 480
720 x 576
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
60
15,73
60
31,47
50
15,63
50
60
50
60
50
24
23,98
30
31,25
45,00
37,50
33,75
28,13
27,00
26,97
33,75
F. frekvencia [Hz]
59,94
59,94
50,00
50,00
60,00
50,00
60,00
50,00
60,00
50,00
24,00
23,98
V. frekvencia [kHz]
15,73
31,47
15,63
31,25
45,00
37,50
33,75
28,13
67,5
56,26
27,00
26,97
YPbPr jel
Üzemmódok
480i
480p
576i
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
1080p
6
Felbontás
720 x 480
(1440 x 480)
720 x 480
720 x 576
(1440 x 576)
720 x 576
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
Videó, S-video jel
Üzemmódok
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
fsc (MHz)
NTSC
PAL
SECAM
PAL-M
PAL-N
PAL-60
NTSC4,43
15,73
15,63
15,63
15,73
15,63
15,73
15,73
60
50
50
60
50
60
60
3,58
4,43
4,25 vagy 4,41
3,58
3,58
4,43
4,43
53
FCC nyilatkozat
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy a B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket teljesíti az FCC Szabályzat 15. fejezete
szerint. Ezeket a határértékeket úgy állapítottuk meg, hogy lakásban történő
használat esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen. Ez az
eszköz rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a
használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, károsan
zavarhatja a rádiótávközlést.
Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul
elő zavar. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a rádió- vagy televízió vételben, amit az
eszköz ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, a felhasználó a zavar
megszüntetésére minden további nélkül megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Más számítástechnikai eszközökhöz kizárólag árnyékolt kábellel szabad
csatlakozni, hogy az FCC előírásainak továbbra is megfeleljenek.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók
stb.) szabad ehhez a berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A határértékeknek nem megfelelő
perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A működtetésnek két
feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden
zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.
Magyar
Hatósági és biztonsági tudnivalók
Magyar
54
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Nyilatkozat az EU szabályok kielégítéséről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).
Kanada – kis teljesítményű engedélyre nem köteles
rádiófrekvenciás távközlési eszközök (RSS-210)
a
Általános információ
A működésnek a következő két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
55
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás
országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd:
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.
Magyar
Az országok érvényességi köre
Magyar
56
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru_jan@acer.com.tw
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921, Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Declare under our own responsibility that the product:
Product:
DLP Projector
Trade Name:
Acer
Model Number:
U5220/R215/PU-X15/QNX1421/U5320W/R225/PU-W15/QWX1422/
U5520B/R245E/PU-815K/U5520i/R245R/PU-815F/Q1P1423 series
To which this declaration refers conforms to the relevant standard or other standardizing documents:
•
EN55022:2010 Class B; EN 55024:2010
•
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, Class A
•
EN61000-3-3:2008
•
EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011
•
Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 62301:2005
•
EN50581:2012
We hereby declare above product is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC and RoHS Directive 2011/
65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign
requirements for energy-related product.
Year to begin affixing CE marking 2015.
RU Jan/Sr. Manager
Regulation Center, Acer Inc.
Jan. 16, 2015 Date
57
www.acer.com
Federal Communications Commission
Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:
Product:
DLP Projector
Model Number:
QNX1421/QWX1422/Q1P1423 series
Name of Responsible Party:
Acer America Corporation
Address of Responsible Party:
333 West San Carlos St.
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Contact Person:
Acer Representative
Phone No.:
254-298-4000
Fax No.:
254-298-4147
Magyar
Acer America Corporation
333 West San Carlos St.,
Suite 1500
San Jose, CA 95110
U. S. A.
Tel: 254-298-4000
Fax: 254-298-4147
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising