Acer | C120 | Acer C120 User Manual

Copyright © 2011. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva!
Acer kivetítő C120 sorozat Használati útmutató
Eredeti kiadás: 9/2011
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított helyen. A sorozatszám és a modellszám
a számítógépen elhelyezett címkén található. A számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot,
a modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét sem sokszorosítani, adathordozó
eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb
eljárás alkalmazásával.
Acer kivetítő C120 sorozat
Típusszám:
Gyártási szám:
Vásárlás időpontja:
Vásárlás helye:
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit vagy védjegyeit itt csak azonosítás
céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot, később szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken
feltüntetett minden figyelmeztetésnek és utasításnak.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Ne használjon folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő csatlakoztatása és leválasztása során:
• Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz csatlakoztatná.
• Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
• Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető
legközelebb helyezkedik el. Ha áramtalanítani kívánja a berendezést, ne felejtse el kihúzni a tápkábelt a konnektorból.
....................................................................................................
Figyelmeztetés:
• A terméket ne használja víz közelében.
• A terméket ne helyezze bizonytalan járműre, állványra vagy asztalra. Ha a termék leesik, akkor súlyosan károsodhat.
• A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől.
Ezeket a nyílásokat nem szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy a terméket ágyra,
heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
• Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni, hacsak megfelelő szellőzést nem
biztosítanak.
• Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül, mivel veszélyes feszültség alatt álló
alkatrészekkel érintkezhetnek és rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne öntsön
folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
• A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás megakadályozása érdekében ne helyezze a
terméket rezgő felületre.
• Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy
károsíthatja a forgó-mozgó eszközöket.
Magyar
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják, anélkül, hogy az átdolgozásról vagy a változtatásról
bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítõ dokumentumaiban és kiadványaiban
jelennek meg. A Társaság nem nyilatkozik sem nyíltan, sem burkoltan a kiadvány tartalmáról, és nem is ad rá garanciát, továbbá
kifejezetten visszautasítja, hogy egy meghatározott célra való alkalmasságra vagy eladhatóságra vonatkozó garanciát nyújtana.
ii
A termék szervizelése
Magyar
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más
kockázatoknak teheti ki magát. Bízza az összes javítást képzett szakemberre.
Bízza a javítást képzett szakemberre:
• Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
• Folyadék ömlött a termékbe
• A terméket esőnek vagy víznek tették ki
• A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
• A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
• A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az összes használati utasítást
....................................................................................................
Megjegyzés:Csak azokat a beállításokat módosítsa, amelyeket a kezelési utasítás említ, mivel az egyéb beállítások
módosítása károsodáshoz vezethet, és szakképzett technikus számára is hosszan tartó munkát jelenthet a normál működési
körülmények visszaállítása.
....................................................................................................
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával.
A kiegészítőket illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával. Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt
tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol kisgyerekektől.
További biztonsági információ
• Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
• Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
• Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
• Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
• Olyan helyen, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt ablak mellett.
• Olyan helyen, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst beszennyezheti az optikai részegységeket,
megrövidítve ezzel élettartamukat és besötétítve a képet.
• Tűzjelző berendezések közelében.
• Olyan helyen, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 ºC/104 ºF.
• Több mint 3048 méter tengerszint feletti magasságban.
• Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle.
Ez tüzet vagy áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.
• Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a
terméket .
• A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
• Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a tápellátást, vagy húzza ki működés közben a kivetítő tápkábelét.
• Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a
légszűrő/szellőző nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
• Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé, mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet
is okozhat.
• Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak.
Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel végeztessen el.
• Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és sérülést vagy kárt okozhat.
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
• Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
• A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
• Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
• Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
• Csökkentse a hangerőt, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és
környezetünk lehető legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. Az elektromos és elektronikus hulladékok (Waste
from Electrical and Electronics Equipment, WEEE) kezelésével kapcsolatos szabályokról a
http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm címen talál információkat.
iii
Hatósági és biztonsági tudnivalók
FCC nyilatkozat
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel történik az FCC előírásoknak való megfelelés
érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad ehhez a berendezéshez csatlakoztatni,
amelyek a B osztályú eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek.
A határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal Communications
Commission (Szövetségi Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
Ez a berendezés megfelel az FCC-szabályzat 15. részében foglaltaknak. A működtetésnek az alábbi két feltétele van: (1) Az eszköz nem
okozhat káros zavart, és (2), az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
Nyilatkozat az EU szabályok kielégítéséről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető
követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
....................................................................................................
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre
vonatkozik.
Általános
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát
engedélyezték.
A konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN
és/vagy Bluetooth modul).
Kanada – Alacsony feszültségű engedély alóli mentességet élvező eszközök (RSS-210)
a. Általános információ
A működtetésnek az alábbi két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b. Működés a 2,4 GHz-es frekvenciasávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar megelőzése érdekében ezt a berendezést épületen belüli
működésre tervezték, és a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Az országok érvényességi köre
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú betartásával szabad csak használni. További
információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd:
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.
Magyar
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy teljesíti a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeket az FCC
Szabályzat 15. fejezete szerint. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet
nyújtsanak a káros interferencia ellen. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a használati
utasításnak megfelelően helyezték üzembe és használják, károsan zavarhatja a rádiótávközlést.
Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul elő zavar. Ha a berendezés káros interferenciát
okoz a rádió- vagy televízióvételben, amely a készülék ki- és bekapcsolásával határozható meg, akkor a felhasználó kötelessége, hogy
megkísérelje az interferencia kiküszöbölését az alábbi lehetőségek közül egy vagy több alkalmazásával:
• A vevőantenna tájolásának módosítása vagy áthelyezése.
• Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
• Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
• Segítségért forduljon a forgalmazóhoz vagy tapasztalt rádió-/ tévészerelőhöz.
iv
Mindenek előtt
Magyar
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Teendők:
• A tisztítás elkezdése előtt kapcsolja ki a terméket.
• Enyhe mosószeres puha törlőkendővel törölgesse meg a kijelzőházat.
• Amennyiben a készüléket előreláthatólag hosszabb ideig nem fogja használni, húzza ki a váltóáramú csatlakozóaljzatból.
Ne:
• Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
• Használja az alábbi helyzetekben:
• Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
• Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
• Erős mágneses mezőt létrehozó készülék mellett.
• Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést, elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a
készülék élettartamát meghosszabbítsa.
....................................................................................................
Figyelem!
• Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
• Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve nedvességtől.
• Kérjük, hogy a terméket ne nyissa fel és ne szerelje szét, mert az áramütéshez vezethet.
• Először a kivetítőt kapcsolja ki, és csak utána a jelforrásokat.
Bevezetés
A termék áttekintése
3
2
4
USB 3.0
5
#
Leírás
#
Leírás
1 DC IN csatlakozó
4 Élességállító tárcsa
2 USB 3.0 Micro B típusú
5 Talp
3 Objektív
A csomag áttekintése
A kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy az egység teljes-e.
Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.
USB
3.0
Kivetítő
Hálózati adapter AC dugóval
(Opcionális)
USB Y-kábel
C120 Series
P/N:MU.JE000.001
Tartótáska
Felhasználói útmutató
USB
3.0
Gyors üzembe helyezési
útmutató
Magyar
1
Kezdeti lépések
Magyar
Hogyan kell használni az AC adapterdugót
PUSH
PUSH
PUSH
Leírás
#
1 Csatlakoztassa a dugót. (1–3. ábra)
1
2
PUSH
2 Módosítsa dugót. (4–6. ábra)
3
PUSH
5
4
A kivetítő csatlakoztatása
Leírás
#
1
1 Hálózati adapter AC dugóval
2 USB Y-kábel
2
USB
3.0
USB 3.0
Slave
Master
.........................................
Megjegyzés: Annak érdekében, hogy a
kivetítő megfelelően együttműködjön a
notebook számítógéppel, kérjük győződjenek
meg arról, hogy a megjelenítési mód
időzítése kompatibilis a kivetítőével.
Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy az
USB-kábel dugója szorosan csatlakozik a
notebookhoz.
Csatlakoztassa az egyik USB-csatlakozót a notebook számítógéphez, a másik USB-csatlakozót
pedig a kivetítőhöz. Ha nagyobb fényerejű megjelenítést kíván, használjon tápegységet vagy két
USB-csatlakozót csatlakoztasson a notebook számítógéphez.
...................................................................................................
Megjegyzés: Tápfeszültség adapter használata ajánlott a legjobb fényerő érdekében.
Megjegyzés: Ha nincs tápfeszültség adapter, az USB 3.0 csatlakozó használata javasolt, ha rendelkezik
ilyennel, vagy két USB-csatlakozót használjon a notebook számítógépének ugyanazon az oldalán.
Győződjön meg arról, hogy a notebook számítógép képes elegendő áramot szolgáltatni az USBcsatlakozókon keresztül.
Megjegyzés: Amennyiben csak egy USB-csatlakozó áll rendeklezésre, használja a Master USB-csatlakozót
(Acer notebook esetében).
Megjegyzés: Ha nem Acer notebook számítógépet használ, akkor 2 USB-csatlakozó vagy hálózati adapter
használatát javasoljuk. Amennyiben csak egy USB-csatlakozó áll rendeklezésre, használja a Master USBcsatlakozót és csatlakoztassa a hálózati adaptert (nem Acer notebook esetében).
Megjegyzés: Notebook számítógép esetében csak egy C120 csatlakoztatása támogatott.
Minimális rendszerkonfiguráció:
• Core 2 Duo 2,0Ghz
• 2GB DDR SDRAM
................................................................................................
Támogatott operációs rendszer:
• Windows XP Home vagy Professional 32-bit Service Pack 3 vagy újabb szervizcsomaggal
• Windows Vista 32- és 64-bit Service Pack 2 vagy újabb szervizcsomaggal
• Windows 7 32- és 64-bit.
................................................................................................
Megjegyzés: A Mac és Android operációs rendszerek nem támogatottak.
A kivetítő kikapcsolása
Ha már nem használja a kivetítőt, húzza ki az USB Y-kábelt a notebook számítógépből.
................................................................................................
Megjegyzés: Ha a Cí120 készenléti állapotba lép, dugja be újra az USB-kábelt.
USB-megjelenítés
Az USB-megjelenítés egy egyszerűen használható funkció, amivel NB/PC képernyőjét lehet
kivetíteni egyetlen USB-kábelen, mindenféle illesztőprogram nélkül. A C120 mind USB3.0, mind
pedig USB2.0 kivetítést lehetővé tesz.
A kivetítő első csatlakoztatásakor a NB/PC automatikusan észleli a C120-at. Kövesse a kijelzőn
megjelenő utasításokat az – Acer DisplayPal alkalmazás telepítéséhez.
Futtassa a dlusb_launcherC120.exe programot, amelyet követően NB/PC képét kivetítheti a C120on. Jó szórakozást az USB-vetítéshez!
Az Acer DisplayPal megjelenik tálcaikonként, és a “C120 detected” (C120 észlelve) szöveg lesz
látható, amint a C120 használatra kész lesz.
AutoPlay telepítés
Első használat esetén kövesse az 1–3. lépést a PC beállításához, mielőtt a C120 eszközt a PC
USB-aljzatához csatlakoztatná.
1. lépés: Kérjük, tiltsa le az antivírus szoftvert és csatlakoztassa újra a C120 eszközt a PC-hez,
amíg meg nem jelenik a C120.
2. lépés: Győződjön meg arról, hogy a PC-re "Rendszergazda” jogosultsággal jelentkezett be.
[
Windows “Start”
[
[
Magyar
Megjegyzés: A videolejátszás nem ajánlott netbook vagy CULV notebook számítógép használata
esetén (korlátozott CPU teljesítmény).
Megjegyzés: két- vagy többmagos notebook ajánlott a sima videolejátszáshoz.
Megjegyzés: Az USB sávszélessége az USB 3.0 vagy 2.0 specifikációtól függ.
Magyar
3. lépés: A PC “AutoPlay” funkciójának visszaállítása
Állítsa vissza az “AutoPlay” funkciót az alapértelmezett beállításra és engedélyezze a “Use
AutoPlay for all media and devices” (Az AutoPlay használata valamennyi adathordozóhoz
[
[
[
[
[
4. lépés: Csatlakoztassa a C120 eszközt a PC USB-csatlakozójához
USB
3.0
5. lépés: A C120 eszközön megjelenik az ACER üdvözlő emblémája
6. lépés: Futtassa a “dlusb_launcherC120.exe” programot
Amikor a PC-n megjelenik az “AutoPlay” ablak, jelölje ki az “Always do this
software and games” (Mindig ezt tegye
szoftver és játék esetében) és futtassa a
“dlusb_launcherC120.exe” programot.
............................................................................................
Megjegyzés: Ha az “AutoPlay” ablak nem jelenne meg, kattintson a jobb gombbal a “C120 CD
Driver disk” megnyitásához, majd futtassa a “dlusb_launcherC120.exe” programot.
[
[
7. lépés: Hagyja futni a “C120_dlusb Application” programot
8. lépés: A C120 megjeleníti a PC képét.
A PC észleli a C120 jelenlétét és megjeleníti a vezérlő
ikont. A C120 helyesen jeleníti meg a PC képét.
.....................................................................................................
Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy az “AutoPlay” beállítása a következő: “Install or run program from
your media” (Program telepítés és futtatása az adathordozóról).
[
[
[
[
Megjegyzés: Az első használat alkalmával a notebooknak/PC-nek némi időre van szüksége az USB felismeréséhez. Ha a fenti ablakot látja, a C120 eszközt felismerte a notebook.
Megjegyzés: A C120-at az NB/PC operációs rendszerének indítását/újraindítását követően használja.
Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a notebookon/PC-n rendszergazda jogosultsággal rendelkezik.
Megjegyzés:Megjelenhet az antivírus alkalmazás előugró üzenete, amely rákérdez a C120 végrehajtására.
Megjegyzés: ajánljuk, hogy ne használjon más USB-eszközt (külső optikai meghajtót, külső merevlemezt,
mobiltelefon/eszköz töltése) az USB-kivetítő használata közben.
Megjegyzés: DirectX PC játékok esetében nem támogatott az USB-megjelenítés.
Magyar
Ha megnyílik a Windows “Felhasználói fiók
ellenőrzése" ablaka, válassza a “YES” (Igen)
lehetőséget.
Acer DisplayPal
Magyar
Érintse meg az Acer DisplayPal ikonját, ha beállítást kíván módosítani.
Megjelenítési mód
Választhat a Tükrözés vagy 800x600 megjelenítés közül. A 800x600 az alapértelmezett beállítás.
Energiagazdálkodás mód
Választhat az Automatikus energiagazdálkodás mód és az ECO mód között. Az Automatikus
energiagazdálkodás mód az alapértelmezett beállítás.
Lásd az alábbi táblázat tartalmát a megfelelő beállítást illetően.
Energiagazdálkodás mód
Auto
Összes
Fényerő-minősítés
teljesítmény ★ által Fényerő
Megjegyzés
(hivatkozás)
(egység: lm)
★★★★★★★ Ajánlott
20W
Adapter
NA
USB 3.0 x 1 (Master)
1 port, USB 3.0 x 1
9W
★★★★★★
2 csatlakozó, USB 2.0 x 2
7W
★★★★★
1 port, USB 2.0 x 1
4W– 7W
★★★★
Adapter
NA
12 W
★★★★★★
USB 3.0 x 1 (Master)
1 port, USB 3.0 x 1
4,5W
★★
2 csatlakozó, USB 2.0 x 2
4W
★★
1 port, USB 2.0 x 1
4W
★★
USB 2.0 x 2
USB 2.0 x 1 (Master)
Eco
Felhasznált USBcsatlakozó
USB 2.0 x 2
USB 2.0 x 1 (Master)
Nincs adapter, NB USB 3.0
csatlakozóval
Nincs adapter, NB csak USB
2.0 csatlakozóval
Az USB-tápfeszültség
függvénye
(csak Acer notebook
esetében)
Némítás mellett ajánlott
Az USB-tápfeszültség
függvénye
Az USB-tápfeszültség
függvénye
Az USB-tápfeszültség
függvénye
(csak Acer notebook
esetében)
Névjegy
Névjegy: az Acer DisplayPal verzió-információi.
Magyar
Az optimális képméret és -távolság
érete
szon m
á
v
Vetítő
27"
<B>
Válassza ki az igényeinek megfelelő
távolságot. A telepítés végén azonnal
használatba veheti az USB-vetítést.
Kívánt
Vetítővászon mérete
távolság
(m)
Átló
Sz × Ma
<A>
(hüvelyk)
(cm)
<B>
Magasság:
34cm
<C>
0,37
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
3,65
<A>
1,0 m
Kívánt távolság
Függelékek
10
14
27
41
55
68
82
96
100
22 x 12
30 x 17
61 x 34
91 x 51
121 x 68
152 x 85
182 x 102
212 x 119
221 x 124
Felső széle
<C>
A kép alsó
és felső
széle közötti
távolság (cm)
12
17
34
51
68
85
102
119
124
Hibakeresés
Íme, néhány megoldás az esetleg felmerülő problémákra:
#
Probléma
1 A kép nem jelenik meg.
2 A kép nem éles
3 A kép túl kicsi vagy túl nagy
4 A kép villódzik.
Megoldás
• Győződjön meg arról, hogy az USB-kábelek szorosan és megfelelően
csatlakoznak.
• Győződjön meg arról, hogy a notebook számítógép be van kapcsolva.
• Ellenőrizze, hogy Master USB-csatlakozót használ-e.
• Ha nem Acer notebook számítógépet használ, akkor tápegység használatát
javasoljuk.
• Állítson az élességállító tekerőgombon.
• Igényei szerint módosítsa a vetítési távolságot.
• Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebbre vagy messzebbre.
• Állítson az energiamódon, mert nem elégséges az USB-tápfeszültség.
Kövesse a képen megjelenő utasításokat a beállításhoz.
• A kereskedelemben kapható USB-tápfeszültség adapter csak illusztráció.
Magyar
Műszaki adatok
Vetítési rendszer
Felbontás
Megjeleníthető színek
száma
DLP®
Natív FWVGA (854 x 480)
16,7 millió szín
Függőleges képfrissítési
25 Hz - 86 Hz
sebesség
Vízszintes pásztázási
sebesség
30 KHz - 100 KHz
Vetítővászon mérete
Képarány
F = 1,87, f = 11,00 mm
Kézi fókusz
10" (25 cm) – 100" (365 cm)
16:9 (Natív), 4:3
Vetítővászon-távolság
55" @ 2 m (1,65:1)
Üzemi hőmérséklet
5°C – 35°C / 41°F – 95°F
Üzemi páratartalom
35 – 80 % relatív páratartalom
Notebook számítógépkompatibilitás
Windows XP/Vista/Win7
Vetítőlencse
Tömeg
176 g
Méretek
110 x 85 x 25 mm
(4,3" x 3,3" x 0,98")
Bemeneti csatolófelület
DC IN x 1
USB 3.0 Micro B típusú x 1
Áramforrás
40 W AC adapter
(19V/2,54A, 100V – 240V AC)
USB-táp (A típusú) notebook
számítógépről
Hálózati adapter
áramfogyasztás
Készenléti mód < 0,5 W
Normál mód < 23 W
Normál tartozékok
AC adapter AC dugóval x 1
USB Y-kábel x 1
Hordtáska x 1
Felhasználói kézikönyv (CDROM) x1
Gyors üzembe helyezési
útmutató x1
Kompatibilitási módok
A. PC 4:3 időzítés
B. PC szélesvásznú időzítés
VGA analóg – PC jel
VGA analóg – PC jel
F. frekvencia V. frekvencia
(Hz)
[kHz]
60
37,9
SVGA
800 x 600
WXGA
F. frekvencia V. frekvencia
(Hz)
[kHz]
1280 x 768
60
47,8
XGA
1024 x 768
60
48,4
WXGA
1280 x 720
60
44,8
SXGA
1280 x 1024
60
64,0
WXGA
1280 x 800
60
49,6
QuadVGA
1280 x 960
60
60,0
WXGA
1024 x 768
60
59,9
SXGA+
1400 x 1050
60
65,3
WSXGA+
640 x 480
60
65,3
UXGA
1600 x 1200
60
75,0
WSXGA+
800 x 600
60
67,5
WSXGA+ 1024 x 768
60
47,7
Mód
Felbontás
Mód
Felbontás
Download PDF

advertising