Acer | C110 | Acer C110 User Manual

1
Szerzői jog © 2011. Acer Incorporated.
Acer kivetítő C110 sorozat Használati útmutató
Eredeti kiadás:2011/05.
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják, anélkül, hogy az átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A
változtatások ennek a kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészít dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek meg. A Társaság nem nyilatkozik sem nyíltan, sem
burkoltan a kiadvány tartalmáról, és nem is ad rá garanciát, továbbá kifejezetten visszautasítja, hogy egy meghatározott célra való alkalmasságra vagy eladhatóságra
vonatkozó garanciát nyújtana.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett
címkén található. A számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve
továbbítani semmilyen formátumban vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer kivetítő C110 sorozat
Modell száma:_________________________________________
Sorozatszám: _________________________________________
Vásárlás időpontja: _____________________________________
Vásárlás helye:_________________________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető
társaságok tulajdonát képezik.
„A HDMI™, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC. védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei.”
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot, később szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett
minden ?gyelmeztetésnek és utasításnak.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Ne használjon folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő csatlakoztatása és leválasztása során:
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz csatlakoztatná.
•
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
•
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb
helyezkedik el. Ha áramtalanítani kívánja a berendezést, ne felejtse el kihúzni a tápkábelt a konnektorból.
Figyelmeztetés:
•
•
•
A terméket ne használja víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a berendezés leesik, akkor súlyosan károsodha
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a
nyílásokat nem szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy
hasonló felületre helyezzük.
•
•
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni, hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő
felületre.
•
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a
forgó-mozgó eszközöket.
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül, mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel
érintkezhetnek és rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne öntsön folyadékot a termékre vagy annak
belsejébe.
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más
kockázatoknak teheti ki magát. Bízza az összes javítást képzett szakemberre.
Bízza a javítást képzett szakemberre:
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Magyar
Minden jog fenntartva!
2
Magyar
•
•
•
•
•
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az összes használati utasítást
Megjegyzés:Csak azokat a beállításokat módosítsa, amelyeket a kezelési utasítás említ, mivel az egyéb beállítások módosítása
károsodáshoz vezethet, és szakképzett technikus számára is hosszan tartó munkát jelenthet a normál működési körülmények
visszaállítása.
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A
kiegészítőket illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával. Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt
tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
•
Először a kivetítőt, majd a jelforrásokat kapcsolja be.
•
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
•
•
•
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve
ezzel élettartamukat és besötétítve a képet.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 C/104 Fértéket.
Több mint 3048 méter tengerszint feletti magasságban.
•
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet
•
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket .
•
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
•
Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a tápellátást, vagy húzza ki működés közben a kivetítő tápkábelét.
vagy áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel.
•
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/
szellőző nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
•
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé, mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat.
•
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak.
Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel végeztessen el.
•
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és sérülést vagy kárt okozhat.
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
•
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
•
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
•
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
•
Csökkentse a hangerőt, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Utasítások az eszköz megfelelő selejtezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. Az elektromos és elektronikus hulladékok (Waste from Electrical and Electronics
Equipment, WEEE) kezelésével kapcsolatos szabályokról a http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm címen talál
információkat.
3
FCC nyilatkozat
Ezt az eszközt megvizsgálták és megállapították, hogy teljesíti a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeket az FCC Szabályzat 15.
fejezete szerint. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia
ellen. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és
használják, károsan zavarhatja a rádiótávközlést.
Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott felhasználásnál nem fordul elő zavar. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádióvagy televízióvételben, amely a készülék ki- és bekapcsolásával határozható meg, akkor a felhasználó kötelessége, hogy megkísérelje az
interferencia kiküszöbölését az alábbi lehetőségek közül egy vagy több alkalmazásával:
•
A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádiós/televíziós szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel történik az FCC előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
Kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok, nyomtatók stb.) szabad ehhez a berendezéshez csatlakoztatni, amelyek a B
osztályú eszközökre előírt határértékeknek megfelelnek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák használata esetén zavar léphet fel a rádió- és
televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission
(Szövetségi Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
Ez a berendezés megfelel az FCC-szabályzat 15. részében foglaltaknak. A működtetésnek az alábbi két feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat
káros zavart, és (2), az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális készülék megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.
Remarque ŕ l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Nyilatkozat az EU szabályok kielégítéséről
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó
rendelkezéseinek.
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát
engedélyezték. A konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN
és/vagy Bluetooth modul).
Magyar
Hatósági és biztonsági tudnivalók
Magyar
4
Kanada – Alacsony feszültségű engedély alóli mentességet élvező eszközök (RSS210)
a
Általános információ
A működtetésnek az alábbi két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar megelőzése érdekében ezt a berendezést épületen belüli
működésre tervezték, és a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Az országok érvényességi köre
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú betartásával szabad csak használni. További információkért
lépjen kapcsolatba a felhasználás országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd: http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Teendők:
•
A tisztítás elkezdése előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe mosószerrel megnedvesített puha törlőkendővel törölgesse meg a kijelzőburkolatot.
•
Amennyiben a terméket előreláthatólag hosszabb ideig nem fogja használni, húzza ki a váltóáramú (AC) csatlakozóaljzatból.
Ne:
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi helyzetekben:
•
•
•
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést, elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék
élettartamát meghosszabbítsa.
Figyelem!
•
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve nedvességtől.
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
Elször a projektort kapcsolja ki, és csak utána a jelforrásokat.
5
Magyar
Bevezetés
A termék áttekintése
Szám
Leírás
Szám
Leírás
1
Élességállító tárcsa
3
Talp
2
Objektív
4
A típusú USB-csatlakozó
A csomag áttekintése
A kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk, kivéve ha másképp van feltüntetve. Ellenőrizze, hogy az egység teljes-e. Azonnal
lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valamelyik tétel hiányzik.
Kivetítő
Gyors üzembe helyezési
útmutató
Tartótáska
Garanciakártya
USB Y kábel
Háromlábú állvány
(opcionális)
Magyar
6
Kezdeti lépések
A kivetítő csatlakoztatása
Csatlakoztassa az egyik USB-csatlakozót a számítógéphez, a másik USB-csatlakozót pedig a kivetítőhöz. Ha nagyobb fényerejű megjelenítést
kíván, két USB-csatlakozót csatlakoztasson a számítógéphez.
Megjegyzés: A lehető legjobb teljesítmény érdekében a két USB-csatlakozót számítógépének ugyanahhoz az oldalához
csatlakoztassa. Győződjön meg arról, hogy a számítógép képes elegendő áramot szolgáltatni az USB-csatlakozókon keresztül.
Megjegyzés: amennyiben csak egy USB-csatlakozó áll rendeklezésre, használja a Master USB-csatlakozót.
Minimális rendszerkövetelmények:
•
Pentium M 2 GHz
•
1GB DDR SDRAM
•
40 GB szabad lemezterület
Megjegyzés: A videolejátszás nem ajánlott netbook vagy CULV notebook számítógép használata esetén (korlátozott CPU
teljesítmény).
Megjegyzés: két- vagy többmagos notebook ajánlott a sima videolejátszáshoz.
Megjegyzés: Az USB sávszélessége az USB 2.0 specifikációtól függ.
Támogatott operációs rendszer:
•
Windows XP Home vagy Professional 32-bit Service Pack 3 vagy újabb szervizcsomaggal
•
Windows Vista 32- és 64-bit Service Pack 2 vagy újabb szervizcsomaggal
•
Windows 7 32- és 64-bit
Megjegyzés: A Mac és Android operációs rendszerek nem támogatottak. A Windows 7 Starter kiadás nem támogatja a Kiterjesztett
asztal használatát.
Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy az Automata futtatás funkció engedélyezett. Amennyiben nem, akkor engedélyezze
manuálisan.
7
Az alkalmazás telepítését követően a szoftver felajánlja a számítógép újraindításának lehetőségét, ami után a kivetítővel használható lesz.
Megjegyzés: ajánljuk, hogy ne használjon más USB-eszközt (külső optikai meghajtót, külső merevlemezt, mobiltelefon/eszköz
töltése) az USB-kivetítő használata közben.
Megjegyzés: ha egyéb, telepített USB-termékek futnak, kapcsolja ki őket, mielőtt elindítaná az Acer DisplayPal alkalmazást.
Duplán kattintson az Acer DisplayPal ikonjára az Acer DisplayPal alkalmazás indításához.
Megjelenik egy párbeszédpanel, amelyben ki kell választania a csatlakoztatott USB csatlakozó számát.
Az alkalmazásból 3 megjelenítési mód választható (Tükrözött, 1:1, Kibővített), illetve a megjelenítés fényerejének beállításához 4 energiamód
(Alacsony, Közepes, Magas, Turbó) is rendelkezésre áll. A lehető legnagyobb energiamód használatához két USB-csatlakozó használata ajánlott.
Megjegyzés: A 2 USB-csatlakozót notebook számítógépéhez lehetőleg ugyanazon az oldalon csatlakoztassa. A Magas és a Turbó
mód Acer notebook használata esetén ajánlott.
Energiagazdálkodási
üzemmód
Acer Notebook
Nem Acer Notebook
USB x 1 csatlakozó
csatlakoztatása
USB x 2 csatlakozó
csatlakoztatása
USB x 1 csatlakozó
csatlakoztatása
USB x 2 csatlakozó
csatlakoztatása
Alacsony
OK
OK
OK
OK
Közepes
OK
OK
Nem garantált
OK
Magas
Nem támogatott
OK
Nem támogatott
Nem garantált
Turbó
Nem támogatott
OK
Nem támogatott
Nem garantált
Megjegyzés: Opcionális USB tápfeszültség adapter a kereskedelemben kapható. Dugja az USB tápfeszültség adaptert egy fali
konnektorba, majd kösse az Y USB-kábelt a kivetítőhöz, notebook számítógéphez és USB tápfeszültség adapterhez (Master USB a
notebook számítógépen, Slave USB az USB tápfeszültség adapteren).
Magyar
A kivetítő első csatlakoztatásakor a beépített szoftver automatikusan elindul és megkérdezi, hogy kívánja-e telepíteni az "Acer DisplayPal"
alkalmazást a kivetítőn történő használatra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az alkalmazás telepítéséhez.
Magyar
8
Az optimális képméret és -távolság
Válassza ki az igényeinek megfelelő távolságot. A telepítés végén azonnal használatba veheti az USB-vetítést.
Távolság a vászontól
méterben (D)
Vetítővászon mérete
hüvelykben (S)
Szélesség (cm) x magasság
(cm)
0,5
11,9
26 x 15
1
23,8
53 x 30
1,5
35,7
79 x 44
2
47,5
105 x 59
2,5
59,4
132 x 74
3
71,3
158 x 89
Kapcsolja ki az USB-kivetítőt
Ha már nem használja a kivetítőt, zárja be az Acer DisplayPal alkalmazást, mielőtt kihúzná az USB Y-kábelt a számítógépből.
Hibakeresés
Íme, néhány megoldás az esetleg felmerülő problémákra:
A kép nem jelenik meg.
•
Győződjön meg arról, hogy az USB-kábelek szorosan és megfelelően csatlakoznak.
•
Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva.
A kép nem éles
•
Állítson az élességállító tekerőgombon.
•
Igényei szerint módosítsa a vetítési távolságot.
A kép túl kicsi vagy túl nagy
•
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebbre vagy messzebbre.
A kép villódzik.
•
Állítson az energiamódon, mert nem elégséges az USB-tápfeszültség. Kövesse a képen megjelenő utasításokat a beállításhoz.
•
A kereskedelemben kapható USB-tápfeszültség adapter csak illusztráció.
Műszaki adatok:
Műszaki adatok / Modellnév
Acer C110
Lámpa/LED típusa
RGB LED
Vetítési rendszer
DLP
Függőleges képfrissítési sebesség
50/60 Hz
Felbontás
Natív WVGA (854 x 480)
Maximális WXGA (1280 x 800)
Tömeg
6,18 oz (175 g)
Számítógépekkel való
kompatibilitás
Windows XP/Vista/Win7
Méretek
110 x 85 x 25 mm (4,3" x 3,3" x 0,98")
Képarány
16:9 (Natív), 4:3
Áramforrás
USB-táp notebook számítógépről
Vetítővászon mérete
12" (30 cm) – 100" (254 cm)
1,6’ (0,5 m) – 13,8’ (4,2 m)
Energiafogyasztás
7,5 Watt (Maximális)
Megjeleníthető színek száma
16,7 millió szín
Üzemi hőmérséklet
5 °C – 35 °C / 41 °F – 95 °F
Vetítőlencse
F = 2,1, f = 12,80 mm
Kézi fókusz
Üzemi páratartalom
35 – 80 % relatív páratartalom
Vetítővászon-távolság
48" 2 m-nél (1,90:1)
Bemeneti csatolófelület
USB (A típusú) x 1
Vízszintes pásztázási
sebesség
30k – 50k Hz
Normál tartozékok
USB Y kábel
Védőtok
Gyors üzembe helyezési útmutató
Kézikönyv (Flash memóriában)
Download PDF

advertising