Acer | H5370BD | Acer H5370BD User Manual

Acer kivetítő
H5370BD/E131D/HE-711J sorozat
Felhasználói útmutató
Copyright © 2012. Acer Incorporated.
Minden jog fenntartva.
Acer kivetítő H5370BD/E131D/HE-711J sorozat Használati útmutató
Eredeti kiadás: 12/2012
Az ebben a kiadványban foglalt információkat rendszeresen megváltoztathatják anélkül, hogy az
átdolgozásról vagy a változtatásról bárkit külön értesítenének. A változtatások ennek a
kézikönyvnek az új kiadásaiban vagy kiegészítő dokumentumaiban és kiadványaiban jelennek
meg. A cég nem vállal sem kifejezett, sem beleértett garanciát a dokumentum tartalmát illetően, és
különösen elutasítja a bizonyos célra való értékesítésre vagy alkalmasságra vonatkozó beleértett
garanciákat.
Jegyezze fel a modellszámot, a sorozatszámot, a vásárlás dátumát és helyét az alább biztosított
helyen. A sorozatszám és a modellszám a számítógépen elhelyezett címkén található. A
számítógéppel kapcsolatos minden levelezés alkalmával meg kell adni a sorozatszámot, a
modellszámot és a vásárlásra vonatkozó adatokat.
Az Acer Incorporated előzetes írásbeli engedélye nélkül nem lehet jelen kiadvány egyetlen részletét
sem sokszorosítani, adathordozó eszközön publikálni, illetve továbbítani semmilyen formátumban
vagy eszközzel, elektronikus, mechanikus, fényképészeti vagy egyéb eljárás alkalmazásával.
Acer kivetítő H5370BD/E131D/HE-711J sorozat
Típusszám:__________________________________
Sorozatszám: _______________________________
Vásárlás időpontja: ___________________________
Vásárlás helye: ______________________________
Az Acer és az Acer embléma az Acer Incorporated bejegyzett védjegyei. Más cégek termékneveit
vagy védjegyeit itt csak azonosítás céljából használtuk, és az illető társaságok tulajdonát képezik.
„A HDMI™, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei.”
iii
Az Ön biztonsága és kényelme
érdekében
Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg ezt a dokumentumot,
később szüksége lehet rá. Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden
figyelmeztetésnek és utasításnak.
A termék kikapcsolása tisztítás előtt
Tisztítás előtt a termék csatlakozóját távolítsa el a fali aljzatból. Ne használjon
folyékony vagy hajtógázos tisztítószert. A készüléket nedves törlőkendővel tisztítsa.
Figyelmeztetés megszakító eszközként szolgáló
dugóval kapcsolatban
Kövesse az alábbi útmutatást a berendezés külső tápegységhez történő
csatlakoztatása és leválasztása során:
•
•
•
Telepítse a tápegységet, mielőtt a hálózati tápkábelt a hálózati konnektorhoz
csatlakoztatná.
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a tápegységet eltávolítaná a kivetítőből.
Ha a rendszer több áramforrással rendelkezik, áramtalanítsa a rendszert az
összes tápkábel kihúzásával a tápegységekből.
Elérhetőséggel kapcsolatos figyelmeztetés
Győződjön meg arról, hogy az aljzat, amelyhez a tápkábelt csatlakoztatja könnyen
elérhető és a készüléket kezelő személyhez a lehető legközelebb helyezkedik el. Ha
áramtalanítani kívánja a berendezéseket, ne felejtse kihúzni a tápkábelt a
konnektorból.
Figyelmeztetések!
•
•
•
A terméket ne használja víz közelében.
Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, állványra vagy asztalra. Ha a termék
leesik, súlyosan megsérülhet.
A rések és nyílások a szellőzést szolgálják a termék megbízható működése
érdekében, hogy megvédjék a túlmelegedéstől. Ezeket a nyílásokat nem
szabad elzárni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad úgy lezárni, hogy
a terméket ágyra, heverőre, takaróra vagy hasonló felületre helyezzük.
Ezt a terméket soha nem szabad fűtőtest fölé vagy mellé helyezni, vagy beépíteni,
hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
•
Soha ne juttassanak idegen tárgyakat a termékbe annak nyílásain keresztül,
mivel veszélyes feszültség alatt álló alkatrészekkel érintkezhetnek és
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést eredményezhet. Soha ne
öntsön folyadékot a termékre vagy annak belsejébe.
iv
•
•
A belső alkatrészek sérülésének elkerülése és az akkumulátor szivárgás
megakadályozása érdekében ne helyezze a terméket rezgő felületre.
Soha ne használja sport vagy edzés közben, illetve rezgésnek kitett
környezetben, ami váratlan rövidzárlatot okozhat, vagy károsíthatja a forgó
alkatrészeket, illetve a lámpát.
A hálózati feszültség használata
•
•
•
•
•
Ezt a terméket csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha
nem biztos a rendelkezésre álló áramforrás típusáról, forduljon a
forgalmazóhoz vagy a helyi elektromos szolgáltatóhoz.
Ne helyezzen semmit a tápkábelre. Ne tegye ezt a terméket olyan helyre, ahol
ráléphetnek a hálózati kábelre.
Ha hosszabbító kábelt használ ezzel a termékkel, ellenőrizze, hogy a
hosszabbítóhoz csatlakoztatott berendezések teljes áramfelvétele nem
haladja-e meg a hosszabbító kábel névleges teljesítményét. Azt is ellenőrizze,
hogy a konnektorhoz csatlakoztatott összes berendezés áramfelvétele nem
haladja-e meg a biztosíték névleges teljesítményét.
Ne terhelje túl az elektromos konnektort, elosztót vagy hosszabbítót túl sok
eszköz csatlakoztatásával. A rendszer teljes áramfelvétele nem haladhatja
meg a mellékkör névleges áramfelvételének 80%-át. Amennyiben elosztót
használnak, az áramfelvétel nem haladhatja meg a hosszabbító bemeneti
áramfelvételének 80%-át.
A termék hálózati adapterét hárompólusú földelt tápcsatlakozóval látták el. Ez
a dugó csak megfelelően földelt konnektorba illik. Győződjön meg arról, hogy a
fali konnektor megfelelően földelt, mielőtt csatlakoztatná a hálózati adapter
dugóját. Ne dugja a dugót nem földelt hálózati csatlakozóba. További
információkért forduljon villanyszerelőhöz.
Figyelem! A földelő csatlakozó fontos biztonsági jellemző. Nem
megfelelően földelt konnektor használata áramütést és/vagy sérülést
okozhat.
Megjegyzés: A földelő érintkező az olyan, nemkívánatos zavar megfelelő
kiküszöbölését is szolgálja, amelyet a közelben lévő elektromos eszközök
okoznak, és ami befolyásolja a termék teljesítményét.
•
A terméket kizárólag a mellékelt tápkábel készlettel használja. Ha a tápkábel
készletet ki kell cserélnie, győződjön meg arról, hogy az új tápkábel kielégíti az
alábbi követelményeket: leválasztható, UL listán szereplő/CSA bizonyítvánnyal
rendelkező, VDE vagy hasonló jóváhagyással, 4,5 méter maximális
hosszúsággal.
v
A termék szervizelése
Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a terméket, mert a burkolat felnyitása vagy
eltávolítása miatt veszélyes áramütésnek vagy más kockázatoknak teheti ki magát.
Bízza az összes javítást képzett szakemberre.
Húzza ki a termék hálózati csatlakozóját, és forduljon a szerviz szakképzett
munkatársaihoz, ha:
•
•
•
•
•
•
Ha a hálózati kábel sérült, elvágódott vagy kopott
Folyadék ömlött a termékbe
A terméket esőnek vagy víznek tették ki
A terméket leejtették vagy a burkolata megsérült
A termék teljesítménye érezhetően megváltozik, ami javítás szükségét jelzi
A készülék nem működik normálisan annak ellenére, hogy betartották az
összes használati utasítást
Megjegyzés: Csak azokat a kezelőszerveket állítsa be, amelyeket a
kezelési utasítás említ, mivel más kezelőszervek elállítása károsodáshoz
vezethet, és egy szakképzett technikus sok munkáját veheti igénybe, hogy
a terméket helyreállítsa.
Figyelem! Biztonsági okból ne használjon nem szabványos alkatrészt
részegységek beszerelése vagy cseréje alkalmával. A kiegészítőket
illetően vegye fel a kapcsolatot a termék viszonteladójával.
Az eszköz és kiegészítői apró alkatrészt tartalmazhatnak. Tartsa ezeket távol
kisgyerekektől.
További biztonsági információ
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős
fény károsíthatja látását.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be
Ne telepítse a terméket az alábbi környezetben:
•
•
•
•
•
•
Rosszan szellőző vagy szűk helyen. A kivetítő és a falak között legalább 50 cm
legyen, lehetővé téve a levegő szabad áramlását.
Olyan hely, ahol a hőmérséklet szélsőséges módon megnőhet, pl. gépkocsiban zárt
ablak mellett.
Olyan hely, ahol a szélsőségesen magas páratartalom, por vagy cigarettafüst
beszennyezheti az optikai részegységeket, megrövidítve ezzel élettartamukat és
besötétítve a képet.
Tűzjelző berendezések közelében.
Olyan hely, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 ºC/104 ºF értéket.
Több mint 3 048 méter tengerszint feletti magasságban.
vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Azonnal húzza ki a tápkábelt, ha problémát tapasztal a kivetítővel. Ne
működtesse a kivetítőt, ha füst, furcsa zaj vagy szag jön belőle. Ez tüzet vagy
áramütést okozhat. Ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki a tápkábelt és vegye fel
a kapcsolatot a kereskedővel.
Ne használja tovább a terméket, törje el vagy ejtse le. Ebben az esetben,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, aki megvizsgálja a terméket .
A kivetítő lencséjét ne irányítsa a nap felé. Ez tüzet okozhat.
A kivetítő kikapcsolásakor tanácsos hagyni, amíg a kivetítő befejezi hűtési,
mielőtt áramtalanítaná a készüléket.
Ne kapcsolja ki gyakran hirtelen a tápellátást, vagy húzza ki működés közben a
kivetítő tápkábelét. A legjobb, ha megvárja, amíg a ventilátor kikapcsolódik,
mielőtt kikapcsolja a fő áramforrást.
Ne érintse a légkivezető rácsot és a talplemezt, amelyek felforrósodnak.
Tisztítsa meg a gyakran a légszűrőt, ha van ilyen. A készülék belsejében
emelkedhet a hőmérséklet és meghibásodást okozhat, ha a légszűrő/szellőző
nyílások piszokkal vagy porral szennyezettek.
Ne nézzen a szellőzőrácson keresztül a készülék belsejébe, amikor a kivetítő
be van kapcsolva. Az erős fény károsíthatja látását.
Mindig nyissa ki a lencsevédőt vagy távolítsa el a lencsesapkát, amikor a
kivetítő be van kapcsolva.
Ha a kivetítő bekapcsolt állapotban van, ne tegyen tárgyakat a lencse elé,
mivel ezzel a tárgy felforrósodhat, deformálódhat és tüzet is okozhat. A lámpa
ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg a HIDE gombot a távvezérlőn.
A lámpa rendkívül forróvá válik működés közben. A lámpa burkolatának csere
céljából történő felnyitása előtt legalább 45 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
A lámpát névleges élettartamán túl nem szabad működtetni. Ettől ritkán
eltörhet.
Soha ne cseréljen lámpaszerelvényt vagy bármilyen elektronikus alkatrészt, ha
a kivetítő csatlakozik az elektromos hálózathoz.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a
lámpát, ha megjelenik a figyelmeztető üzenet.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére
vonatkozó utasításokat.
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Kezelés” képernyőmenü
„Lámpa visszaállítása” funkciója segítségével.
Ne kísérelje meg szétszerelni a kivetítőt. A készülék belsejében
nagyfeszültségű alkatrészek vannak, amelyek sérülést okozhatnak. Az
egyetlen, felhasználó által szervizelhető alkatrész a lámpa, amely saját,
levehető fedéllel rendelkezik. Mindennemű javítást megfelelő szakemberrel
végeztessen el.
Ne állítsa függőleges helyzetbe a kivetítőt. Így a kivetítő könnyen leborulhat, és
sérülést vagy kárt okozhat.
A termék fordítva is képes képet megjeleníteni, így mennyezetre is lehet
szerelni. Kizárólag az Acer mennyezetre szerelő készletét használja a kivetítő
felszereléséhez, és győződjön meg biztos rögzítéséről.
vii
Figyelmeztetés zenehallgatás esetére
Hallása védelme érdekében kövesse az alábbi utasításokat.
•
•
•
•
•
Fokozatosan növelje a hangerőt, míg tisztán és kényelmes hangerőn nem hallja a zenét.
A hangerő beállítása után ne hangosítsa fel, miután a füle megszokta a hangerőt.
Ne hallgasson zenét nagy hangerőn huzamosabb ideig.
Ne növelje a hangerőt a háttérzaj elnyomása érdekében.
Halkítsa le, ha nem hallja a környezetében lévők hangját.
Utasítások az eszköz megfelelő elhelyezését illetően
Az elektronikus berendezés kiselejtezése esetén ne dobja a lakossági
szeméttárolóba. A környezetszennyezés csökkentése és környezetünk lehető
legnagyobb fokú védelme érdekében kérjük, hasznosítsa újra. További információért
az elektromos és elektronikus berendezések hulladékával (WEEE) kapcsolatos
szabályozást illetően látogassa meg a http://www.acer-group.com/public/
Sustainability/sustainability01.htm weboldalt
Higannyal kapcsolatos figyelmeztetés
LCD/CRT monitort vagy kijelzőt tartalmazó kivetítők vagy elektronikus termékek:
A termékben lévő lámpa vagy lámpák higanyt tartalmaznak ezért újrahasznosításuk,
illetve ártalmatlanításuk a helyi, állami vagy szövetségi törvények betartásával kell,
hogy történjen. További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az elektronikai
iparszövetséggel a www.eiae.org címen. A lámpák ártalmatlanításával kapcsolatos
tájékoztatásért látogassa meg a www.lamprecycle.org weblapot
viii
Mindenek előtt
A használattal kapcsolatos megjegyzések
Ezt tegye:
•
A tisztítás elkezdése előtt kapcsolja ki a terméket.
•
Enyhe mosószerrel megnedvesített puha törlőkendővel törölgesse meg a
kijelzőburkolatot.
•
Amennyiben a terméket előreláthatólag hosszabb ideig nem fogja használni,
húzza ki a váltóáramú (AC) csatlakozóaljzatból.
Ne tegye:
•
Zárja el a készülék házának szellőzést szolgáló nyílásait.
•
Tisztítsa a készüléket súrolószerrel, viasszal vagy oldószerrel.
•
Használja az alábbi helyzetekben:
•
Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen.
•
Nagymennyiségű pornak és piszoknak kitett helyen.
•
Erős mágneses teret gerjesztő készülék közelében.
•
Helyezze közvetlen napsugárzásnak kitett helyre.
Óvintézkedések
Tartsa be a felhasználói útmutatóban ajánlott összes figyelmeztetést,
elővigyázatossági felhívást és karbantartási utasítást, hogy a készülék élettartamát
meghosszabbítsa.
Figyelmeztetés:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne nézzen a kivetítő lencséjébe, amikor a lámpa be van kapcsolva. Az erős fény
károsíthatja látását.
Tűz és áramütés kockázatának csökkentése érdekében óvja a terméket esőtől, illetve
nedvességtől.
Ne nyissa ki vagy szerelje szét a terméket, mert ezzel áramütést okozhat.
Amikor a lámpát kicseréli, hagyja az egységet kihűlni, majd kövesse a cserére vonatkozó
utasításokat.
A termék saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Ne feledje kicserélni a lámpát, ha
figyelmeztető üzenetek jelennek meg.
A lámpaegység kicserélése után állítsa nullára a „Kezelés” képernyőmenü „Lámpa
visszaállítása” funkciója segítségével.
A kivetítő kikapcsolásakor kérjük hagyja, amíg a kivetítő befejezi hűtési, mielőtt
áramtalanítaná a készüléket.
Először a kivetítőt, majd a jelforrást kapcsolja be.
Ne használja a lencsevédő kupakot, ha a kivetítő működik.
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat.
Ha ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere” című fejezetben felsorolt eljárásokat.
Mindenek előtt
iii
viii
A használattal kapcsolatos megjegyzések
viii
Óvintézkedések
viii
Bevezetés
1
Termékfunkciók
1
A csomag áttekintése
2
A kivetítő áttekintése
3
A kivetítő nézetei
3
Vezérlőpult
4
A távvezérlő elrendezése
5
MHL (Mobile High-Definition Link) vezérlő
7
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
8
8
A kivetítő be- és kikapcsolása
10
A kivetítő bekapcsolása
10
A kivetítő kikapcsolása
11
A kivetített kép beállítása
12
A kivetített kép magasságának beállítása
12
Az optimális képméret és -távolság
13
A kívánt képméret elérése a távolság és
a zoom beállításával
15
Felhasználói kezelőszervek
17
Telepítő menü
17
Acer Empowering Technology
18
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
19
Szín
20
Kép
22
Beállítás
24
Kezelés
26
Audió
27
3D
27
Nyelv
29
Tartalomjegyzék
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében
Függelékek
30
Hibakeresés
30
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
35
A porszűrők tisztítása és cseréje
36
Lámpacsere
37
Mennyezetre szerelés
39
Műszaki adatok
42
Kompatibilis üzemmódok
44
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
49
1
Termékfunkciók
A termék egylapkás DLP® kivetítő. A kiemelkedő tulajdonságok a következők:
•
DLP® technológia
•
1280 x 720 720P felbontás
4:3/16:9/L.Box méretarány támogatása
•
Lehetővé teszi a 3D tartalom kivetítését DLP Link technológia segítségével:
Blue-Ray 3D támogatás és Nvidia 3DTV Play Ready
•
Gazdag 3D-s élményt tesz lehetővé 2D-s tartalom esetében a 2D-3D átalakítás
funkciónak köszönhetően
•
Az Acer ColorBoost technológia a természet színeit kínálja az élénk, valósághű
képhez
•
Nagy fényerő és kontrasztarány
•
Sokoldalú megjelenítési módok (Fényes, Szabvány, Mozgókép, Sötét mozi,
Játék, Sport, Felhasználói) az optimális teljesítmény érdekében, bármilyen
helyzetben
•
NTSC / PAL / SECAM kompatibilitás és HDTV (720p, 1080i, 1080p)
támogatása
•
A felültöltős lámpakonstrukció megkönnyíti a lámpacserét
•
Az alacsonyabb energiafogyasztás és a gazdaságos (ECO) üzemmód
megnöveli a lámpa élettartamát
•
Az Acer EcoProjection technológia intelligens szemléletmódú
energiagazdálkodást és fizikai hatékonyság-javítást biztosít
•
Az Empowering gomb megnyomására előbukkannak az Acer Empowering
Technology segédprogramok (Acer eView, eTimer, ePower, e3D Management)
a beállítások egyszerű elvégzése érdekében
•
HDCP támogatással rendelkező HDMI™ és MHL bemenetekkel felszerelve
•
Továbbfejlesztett digitális trapéztorzítás-korrekció az optimális bemutatókhoz
•
Többnyelvű képernyőn megjelenő (OSD) menük
•
Teljes funkcionalitású távvezérlő
•
A kézi állítású vetítőlencse akár 1,1 X-es nagyítást eredményez
•
2x-es digitális zoom és svenkolás funkció
•
Kompatibilis a Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista® Windows 7, Macintosh®
operációs rendszerekkel
Magyar
Bevezetés
A csomag áttekintése
ThiA kivetítőt az alább bemutatott tartozékokkal együtt szállítjuk. Ellenőrizze, hogy
az egység teljes-e. Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, ha valami hiányzik.
MENU
SOURC
TEMP
SYNC
LAMP
POWER
Magyar
2
Kivetítő
Hálózati tápkábel
VGA-kábel
Biztonsági kártya
2 db elem
Hordtáska
E131D/
HE-711J/
H5370BD
Series
P/N:MC.JG511.002
Gyors üzembe helyezési
útmutató
Használati útmutató (CDROM)
Porszűrők (opcionális)
MHL-kábel (opcionális)
Távvezérlő
3
Magyar
A kivetítő áttekintése
A kivetítő nézetei
Elölnézet / felülnézet
2
3
1
4
MENU
SOUR
6 5
C
TEMP
SYNC
POWE
R
LAMP
7
8
#
1
Leírás
#
Bekapcsoló
5
Leírás
Zoom lencse
2
Vezérlőpanel
6
Távvezérlő vevőegység
3
Zoom kar
7
Dőlésszög-beállító kerekek
4
Élességállító gyűrű
8
Biztonsági rúd
Hátulnézet
1
3
2
2
4
6
7
8
9
RS 232
AUDIO IN
1
(MHL)
S. VIDEO
12
5
Y
VIDEO
Pb
Pr
VGA!IN!
10
12
11
Megjegyzés: A csatlakozó interfész a típus műszaki adataitól
függően eltérő lehet.
#
Leírás
#
7
Leírás
1
USB vezérlőcsatlakozó
PC analóg jel/HDTV/komponens videó
bemeneti csatlakozó
2
HDMI 2/MHL csatlakozó
8
RS232 csatlakozó
3
HDMI 1 csatlakozó
9
Audió bemeneti csatlakozó
4
S-Video bemeneti csatlakozó
10
Tápegység-csatlakozóaljzat
5
YPbPr/YCbCr bemeneti csatlakozó
11
KensingtonTM zár portja
6
Kompozit videó bemeneti csatlakozó
12
Porszűrő bemenetek
Magyar
4
Vezérlőpult
1
8
POWER
4
2
3
LAMP
TEMP
RESYNC
5
SOURCE
9
MENU
10
6
#
1
Ikon
7
Funkció
Leírás
POWER
Bekapcsolt állapotot jelző LED
Lámpajelző LED
2
LAMP
3
TEMP
Hőmérsékletjelző LED
4
RESYNC
A kivetítőt automatikusan a bemeneti
jelforráshoz hangolja.
5
SOURCE
Az aktív forrást módosítja.
6
Bekapcsoló
A tartalmát lásd a „A kivetítő be- és
kikapcsolása” című fejezetben.
7
Empowering gomb
Egyedülálló Acer funkciók: e3D, eView,
eTimer, ePower Management.
8
MENU
•
Nyomja meg a „MENU” gombot, hogy
megjelenítse a képernyőn megjelenő
(OSD) menüt, lépjen vissza az előző
OSD menüre vagy rejtse el az OSD
menüt.
•
A kiválasztás megerősítéséhez.
9
Négyirányú billentyűk
Használja a
gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak
elvégzéséhez.
10
Trapézkorrekció
A képet a kivetítő megdöntése által okozott
torzítás kioltása érdekében javítja (± 40 fok).
5
1
3
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
19
18
15
#
Ikon
16
20
22
24
23
25
26
27
Funkció
21
Leírás
1
Infravörös jeladó Parancsokat küld a kivetítőnek.
2
POWER
Lásd: „A kivetítő be-/kikapcsolása” című fejezetet.
3
3D
Nyomja meg a „3D” gombot a 3D típusok kiválasztásához.
4
HIDE
Ideiglenesen kikapcsolja a videojelet. Nyomja meg a „HIDE”
gombot a kép elrejtéséhez, majd nyomja meg újra a kép
megjelenítéséhez.
5
ASPECT RATIO A kívánt képméretarány kiválasztásához (Automata, 4:3, 16:9,
L.Box).
6
SOURCE
Az aktív forrást módosítja.
7
RESYNC
A kivetítőt automatikusan a bemeneti jelforráshoz hangolja.
8
MUTE
A hang be-/kikapcsolásához.
9
ZOOM
Nagyítja vagy kicsinyíti a kivetített képet.
10
Empowering
gomb
Egyedülálló Acer funkciók: e3D, eView, eTimer, ePower
Management.
11
MENU
•
Nyomja meg a „MENU” gombot, hogy megjelenítse a
képernyőn megjelenő (OSD) menüt, lépjen vissza az
előző OSD menüre vagy rejtse el az OSD menüt.
•
A kiválasztás megerősítéséhez.
12
Trapézkorrekció A képet a kivetítő megdöntése által okozott torzítás kioltása
érdekében javítja (± 40 fok).
Magyar
A távvezérlő elrendezése
Magyar
6
#
Ikon
Funkció
Leírás
13
Négyirányú
billentyűk
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
14
Előző/
Visszatekerés
Nincs funkció.
Enter/Play/
Pause
Nincs funkció.
Vissza/Stop
Nincs funkció.
Következő/
Gyors előre
Nincs funkció.
15
Számbillentyűze Nyomja meg a „0–9” számgombokat jelszó megadásához a
t 0~9
„Biztonsági beállítások” menüben.
16
PgUp/PgDn
Kizárólag a számítógépes üzemmódhoz. Nyomja meg a
gombot a következő vagy az előző oldal kijelöléséhez. Ez a
funkció csak akkor elérhető ha az USB Ctrl csatlakozó (USB B
típusú) csatlakozik a számítógéphez egy USB kábelen
keresztül.
17
COMPONENT
Nyomja meg a „COMPONENT” gombot, hogy a jelforrást
komponens videóra váltsa.
A csatlakozó a következőket támogatja: YPbPr (480p/576p/
720p/1080p) és YCbCr (480i/576i/1080i).
18
VIDEO
A jelforrás KOMPOZIT VIDEÓRA váltásához.
19
VGA
Nyomja meg a „VGA” gombot, hogy a jelforrást a VGA
csatlakozóra váltsa. A csatlakozó a következőket támogatja:
analóg RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/
576i) és RGBsync.
20
S-VIDEO
A jelforrás S-Videóra váltásához.
21
SD/USB A
Nincs funkció.
22
USB B
Nincs funkció.
23
HDMI/DVI
A forrás HDMI™ vagy MHL csatlakozóra történő váltásához
(csak HDMI 2/MHL csatlakozóval rendelkező típus esetében).
(Nincs DVI funkció)
24
LAN/WiFi
Nincs funkció.
7
MHL vezérlő mód
3
Navigáció
Köv. mód
2
Kilép az MHL-ből
MHL vezérlő mód
Multimédia
1
Köv. mód
4
5
Kilép az MHL-ből
MHL vezérlő mód
6
Számjegy
Köv. mód
7
9
8
10
11
12
#
Ikon
Komponens
1
Kilép az MHL-ből
Leírás
Hosszan nyomja meg az MHL vezérlő mód kiváltásához.
2
MUTE
A hang be-/kikapcsolásához.
3
RESYNC
Nyomja meg a három MHL vezérlő mód kiválasztásához.
(Navigáció/Multimédia/Számjegy)
4
MENU
Nyomja meg a gyökérmenü megnyitásához.
(csak Navigáció mód esetében)
5
Hangerő le/
Hangerő fel
Csökkenti/Növeli a hangerőt.
(csak Multimédia mód esetében)
6
Iránygombok
Használja a fel, le, balra és jobbra gombot elemek
kiválasztásához, illetve azok beállításainak elvégzéséhez.
(csak Navigáció mód esetében)
7
Lejátszás/
Szünet
Lejátszás és szünet között vált.
(csak Multimédia mód esetében)
Kijelölés
A fájl kiválasztásához. (csak Navigáció mód esetében)
8
Kilépés
A fájl bezárásához. (csak Navigáció mód esetében)
9
Visszafelé
Fájl lejátszása közben visszafelé halad.
(csak Multimédia mód esetében)
10
Előre
Fájl lejátszása közben előre halad.
(csak Multimédia mód esetében)
11
Számbillentyűz Számgombok. (csak Számjegy mód esetében)
et 0~9
12
PgUp/PgDn
Nyomja meg a gombot a következő vagy az előző oldal
kijelöléséhez. (csak Navigáció mód esetében)
Magyar
MHL (Mobile High-Definition Link) vezérlő
Első lépések
A kivetítő csatlakoztatása
USB
S-Video kimenet
MHL
DVD-lejátszó
Videó kimenet
USB
HDMI
D-Sub
Y
4
12
2
7
3
6
5
HDMI
1
D-Sub
Y
HDMI
B
US
2
1
(MHL)
Y
VIDEO
Pb
Pr
S. VIDEO
G
B
VGA!IN!
RS 232
AUDIO IN
8
R
RS232
Magyar
8
HDTV adapter
R B G
10
9
9
R B G
R B G
11
RS232
DVD-lejátszó,
Set-top Box,
HDTV
vevőkészülék
#
RS232
R
W
Leírás
#
Leírás
1
Hálózati tápkábel
7
Hangkábel Jack/Jack
2
USB-kábel
8
VGA–komponens/HDTV adapter
3
HDMI-kábel
9
3 RCA komponens kábel
4
S-Video kábel
10
RS232 kábel
5
Kompozit videokábel
11
Audió kábel Jack/RCA
6
VGA-kábel
12
MHL-kábel (MicroUSB–HDMI)
9
Magyar
Megjegyzés: Annak biztosítása érdekében, hogy a kivetítő
megfelelően működjön a számítógéppel, győződjön meg arról, hogy a
megjelenítési mód időzítése kompatibilis a kivetítővel.
Megjegyzés: Az USB-kábelhez aktív hosszabbító szükséges, ha a
hosszúsága meghaladja az 5 métert.
A kivetítő be- és kikapcsolása
A kivetítő bekapcsolása
1
Győződjön meg arról, hogy a hálózati tápkábel és a jelkábel megfelelően
csatlakozik. A bekapcsolt állapotot jelző LED vörös fénnyel villog.
2
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Bekapcsoló” gomb
megnyomásával, és a bekapcsolt állapotot jelző LED kék színűre fog váltani.
3
Kapcsolja be a forrást (számítógép, noteszgép, videolejátszó stb.). A kivetítő
automatikusan érzékeli a forrást.
•
Ha a képernyőn megjelenik a „Rögzítés” és „Forrás” ikon, ez azt jelenti,
hogy a kivetítő beállítása adott jelforrás-típusra van rögzítve, és nem
érzékelhető ilyen típusú bemeneti jelforrás.
•
Ha a képernyőn a „Nincs jel” üzenet látható, győződjön meg arról, hogy a
jelkábelek megfelelően csatlakoznak.
•
Ha egyszerre több jelforrást csatlakoztat, használja a vezérlőpult vagy a
távvezérlő „Source” gombját, illetve a távvezérlő közvetlen forrás gombját
a bemenetek közötti váltáshoz.
Bekapcsoló
MEN
SYN
U
SOU
RC
C
TEM
LAM
POW
ER
P
P
Magyar
10
11
1
A kivetítő kikapcsoláshoz nyomja meg a Bekapcsoló gombot. Ekkor megjelenik
a következő üzenet: „Nyomja meg az üzemkapcsoló gombot a kikapcsolás
befejezéséhez.” Nyomja meg újra a főkapcsolót.
2
A kikapcsolást követően, a bekapcsolt állapotot jelző LED VÖRÖS színre vált,
gyorsan villog, és a ventilátor(ok) kb. 2 másodpercig tovább müködik(nek)
biztosítandó, hogy a rendszer megfelelően lehűljön. (kizárólag „Azonnali
folytatás” módban támogatott)
3
Amíg a tápkábel csatlakoztatva marad, bármikor megnyomhatja a bekapcsoló
gombot a kivetítő azonnali bekapcsolásához a 2 perces kikapcsolási folyamat
közben. (kizárólag „Azonnali folytatás” módban támogatott)
4
A rendszer lehűlése után a bekapcsolt állapotot jelző LED befejezi a villogást,
és folyamatos vörös fénnyel világít, ami azt jelenti, hogy a kivetítő készenléti
módba lépett.
5
Most már biztonsággal kihúzhatja a tápkábelt.
Figyelmeztető szimbólumok:
•
„A kivetítő túlmelegedett. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a kivetítő túlmelegedett. A lámpa és a kivetítő
is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
folyamatos vörös színnel világít. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával
vagy a szervizközponttal.
•
„A ventilátor meghibásodott. A lámpa hamarosan kikapcsolódik.”
Ez az üzenet azt jelzi, hogy a ventilátor meghibásodott. A lámpa és a
kivetítő is automatikusan kikapcsolódik és a hőmérséklet LED jelzőfény
villog. Vegye fel a kapcsolatot viszonteladójával vagy a szervizközponttal.
Megjegyzés: Ha a kivetítő automatikusan kikapcsolódik és a lámpa
LED kijelző folyamatosan vörös fénnyel világít, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szervizközponttal.
Magyar
A kivetítő kikapcsolása
Magyar
12
A kivetített kép beállítása
A kivetített kép magasságának beállítása
A kivetítő dőlésszög-beállító kerekekkel van felszerelve a kivetített kép
magasságának beállításához.
A kép emelése/leengedése:
Használja a dőlésszög-beállító kerekeket a kivetítő szögének finombeállításához.
Dőlésszög-beállító kerék
13
Tekintse meg az alábbi táblázatot az adott vetítési távolsághoz tartozó optimális
képméret kiválasztásához. Példa: Ha a kivetítő 3 méter távolságra van a vászontól,
a jó képminőséget 80 és 87 hüvelyk közötti képátló esetén lehet elérni.
Megjegyzés: Az alábbi ábra szerint 3 méteres vetítési távolság
esetén 122 cm vetítési magasság szükséges.
Ma
x. k
épm
Min
.
ére
t
kép
mé
ret
B
87"
80 "
Magasság: 122
cm a kép alsó és
felső széle közötti
távolság
Magasság:
112 cm
C
A
3 m kívánt távolság
Ábra: Rögzített távolság változó nagyítással és képmérettel.
Magyar
Az optimális képméret és -távolság
Magyar
14
Teteje
Vetítővászon mérete
Kívánt
Távolság
(m)
Átló
<A>
(hüvelyk)
<B>
(Min. zoom)
Sz (cm) ×
Ma (cm)
Teteje
Vetítővászon mérete
(Max. zoom)
A kép alsó és
Átló
felső széle
(hüvelyk)
közötti távolság
<B>
(cm) <C>
37
29
Sz (cm) ×
Ma (cm)
A kép alsó és felső
széle közötti
távolság (cm) <C>
65 x 36
41
1
27
59 x 33
1,5
40
88 x 50
56
44
97 x 54
61
2
53
118 x 66
74
58
129 x 73
82
2,5
66
147 x 83
93
73
161 x 91
102
3
80
176 x 99
112
87
194 x 109
122
3,5
93
206 x 116
130
102
226 x 127
143
4
106
235 x 132
149
117
258 x 145
163
4,5
120
265 x 149
167
131
290 x 163
184
5
133
294 x 165
186
146
323 x 181
204
6
159
353 x 199
223
175
387 x 218
245
7
186
412 x 232
260
204
452 x 254
286
8
213
471 x 265
298
233
516 x 290
326
9
239
529 x 298
335
262
581 x 327
367
10
266
588 x 331
372
291
645 x 363
408
10,3
274
606 x 341
383
300
665 x 374
420
Nagyítás mértéke: 1,1x
15
Magyar
A kívánt képméret elérése a távolság és a zoom
beállításával
A
60"
Kívánt
képméret
D
Magasság:
70 cm a kép
alsó és felső
széle közötti
távolság
1,7 m
1,9 m
C
B
Kívánt távolság
Az alábbi táblázat mutatja, hogyan lehet elérni a kívánt képméretet a kivetítő
helyzetének vagy a zoom gyűrű beállításával. Példa: ha 50 hüvelykes képméretet
kíván elérni, helyezze a kivetítőt 1,7–1,9 méter távolságra a vászontól, és annak
megfelelően állítsa be a zoom mértékét.
Magyar
16
Kívánt képméret
Távolság (m)
A kép felső széle (cm)
Átló (hüvelyk)
<A>
Sz (cm) × Ma (cm)
Max. zoom
<B>
Min. zoom
<C>
30
66 x 37
1,0
1,1
A kép alsó és felső széle
közötti távolság
<D>
42
40
89 x 50
1,4
1,5
56
50
111 x 62
1,7
1,9
70
60
133 x 75
2,1
2,3
84
70
155 x 87
2,4
2,6
98
80
177 x 100
2,7
3,0
112
90
199 x 112
3,1
3,4
126
100
221 x 125
3,4
3,8
140
120
266 x 149
4,1
4,5
168
150
332 x 187
5,1
5,6
210
180
398 x 224
6,2
6,8
252
200
443 x 249
6,9
7,5
280
250
553 x 311
8,6
9,4
350
300
664 x 374
10,3
***
420
Nagyítás mértéke: 1,1x
17
Magyar
Felhasználói kezelőszervek
Telepítő menü
A telepítő menü képernyőn megjelenő kijelzést (OSD) biztosít a kivetítő üzembe
helyezéséhez és karbantartásához. Az OSD-t csak akkor használja, ha a „Nincs
jelbemenet” üzenet látható a kijelzőn.
A menü lehetőségei között szerepelnek olyan beállítások, mint a vetítőernyő-méret
és távolság, fókusz, trapéztorzítás-korrekció és egyebek.
1
Kapcsolja be a kivetítőt a vezérlőpulton lévő „Bekapcsoló” gomb
megnyomásával.
2
A kivetítő üzembe helyezéséhez és karbantartásához való OSD menü
megnyitásához nyomja meg a „MENU” gombot a vezérlőpulton.
Üzembe helyezés
Kivetítés mód
Üzembe helyezés
Kivetítés helye
Kivetítés mód
Auto Keystone
Kivetítés helye
Auto Keystone
Manuális Keystone
Nyelv
Visszaállítás
Kijelölés
Ki
Magyar
Nyelv
Nyomja meg
Beállítás
Ki
Manuális Keystone
Magyar
Kilépés
Nyomja meg
Visszaállítás
Kijelölés
Beállítás
Kilépés
3
A háttérmintázat például a vetítővászon-méret és távolság, fókusz és egyebek
kalibrációjához és beállításához szükséges.
4
Az Üzembe helyezés menü a következő lehetőségeket tartalmazza:
• Kivetítés mód
• Kivetítés helye
• Auto Keystone beállítások
• Manuális Keystone beállítások
• Nyelvi beállítások
• Visszaállítás a gyári alapbeállításokra
Használja a fel és le nyílgombokat a lehetőség kiválasztásához, a bal és jobb
nyílgombokat a kijelölt lehetőség beállítására, és a jobb nyílgombot az
almenübe vagy funkció-beállításba történő belépéshez. Az új beállítások
elmentődnek, amint kilép a menüből.
5
Nyomja meg a menü gombot a menüből történő kilépéshez és az Acer üdvözlő
képernyőbe történő visszatéréshez.
Magyar
18
Acer Empowering Technology
Az Acer Empowering gomb négy egyedülálló Acer funkciót biztosít, ezek az „Acer
eView Management”, az „Acer eTimer Management”, az „Acer ePower
Management” és az „Acer e3D Management”.
Nyomja meg a „
módosításához.
” gombot, hogy elindítsa a képernyőmenüt a funkciók
Amikor látható az Empowering menü, használja a „
kiválasztásához.
Acer eView Management
Fényes
Játék
Szabvány
Sport
Mozgókép
Felhasználói
” gombot a főmenü
Az „Acer eView Management” a
megjelenítési üzemmód kiválasztására
való. A részleteket illetően olvassa el a
„Képernyőmenük” című fejezetet.
Sötét mozi
Acer eTimer Management
Kezdés
Nyomja meg
Időszak
0 Perc
Riasztás
Megjelenítő
Az „Acer eTimer Management”
emlékeztető funkciót kínál, amellyel
megkönnyítheti prezentációjának
időbeosztása. A részleteket illetően
olvassa el a „Képernyőmenük” című
fejezetet.
Közép
Visszaszámlálás
Elérési út
Acer ePower Management
ECO üzemmód
Ki
Nagy magasság
Ki
Az „Acer ePower Management” egyetlen
gyorsgombot biztosít a felhasználónak a
kivetítő élettartamának
meghosszabbításához. A részleteket
illetően olvassa el a „Képernyőmenük”
című fejezetet.
Automata kikapcsolás
Acer e3D Management
3D
3D fordított szink.
2D 3D-re
2D 3D-re mód
3D figyelmeztető üzenet
Ki
Fordított
Be
Mozgókép
Be
Az „Acer e3D Management” 3D funkciókat
kínál. A részleteket illetően olvassa el a
„Képernyőmenük” című fejezetet.
19
A kivetítő többnyelvű OSD-vel rendelkezik, amely képbeállítások végzését, illetve
több beállítás módosítását teszi lehetővé.
Az OSD menük használata
•
Az OSD menü megnyitásához nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen.
•
Amikor látható az OSD menü, használja a
gombokat a főmenü bármelyik
elemének kiválasztásához. A főmenü kívánt elemének kiválasztása után nyomja meg a
gombot, hogy belépjen az almenübe, ahol funkciókat állíthat be.
•
•
•
•
A
gombokkal válassza ki a kívánt elemet, majd a
gombokkal állítsa be
az értéket.
Az almenüben jelölje ki a következő beállításra szánt elemet, és a fentiek szerint állítsa be.
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn vagy a kezelőpanelen, és a képernyőn
visszatér a főmenü.
Az OSD menü bezárásához nyomja meg újra a „MENU” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen. Az OSD menü bezáródik, és a kivetítő automatikusan menti az új
beállításokat.
Szín
Főmenü
Szabvány
Megjelenítési mód
Fal Színe
Fényerő
Kontraszt
Színtelítettség
Beállítás
Színezet
Színhőmérséklet
Nyomja meg
Dinamikus fekete
Ki
Gamma
Speciális
Nyomja meg
Kijelölés
Almenü
Beállítás
Főmenü
Magyar
A képernyőn megjelenő (OSD) menük
Magyar
20
Szín
Szín
Szabvány
Megjelenítési mód
Fal Színe
Fényerő
Kontraszt
Színtelítettség
Színezet
Nyomja meg
Színhőmérséklet
Dinamikus fekete
Ki
Gamma
Speciális
Nyomja meg
Kijelölés
Beállítás
Főmenü
Megjelenítési mód
Számos előre beállított gyári érték áll rendelkezésre, amelyeket
különféle képtípusokhoz optimalizáltak.
•
Fényes: a fényerő optimalizálásához.
•
Szabvány: általános környezethez.
•
Mozgókép: világosabb és általános mozgókép/videó/fotótartalomhoz.
•
Sötét mozi: sötét mozgókép-tartalomhoz.
•
Játék: játékokhoz.
•
Sport: sport megjelenítéséhez.
•
Felhasználói: a felhasználói beállítások mentéséhez.
Fal Színe
Ezzel a funkcióval kiválaszthatja a falnak megfelelő, helyes színt. Több
választási lehetőség van, pl. fehér, világosssárga, világoskék,
rózsaszínű, sötétzöld. Kompenzálja a színek köztti eltérést, amikor
falra vetítenek, így a megfelelő színtónust fogja visszaadni.
Fényerő
A kép fényerejének állításához.
Kontraszt
Színtelítettség
•
Nyomja meg a
gombot a kép sötétítéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép világosításához.
A „Kontraszt” szabályozza a kép legvilágosabb és legsötétebb területei
közötti különbséget. A kép kontrasztértékének módosítása
megváltoztatja a kép fekete-fehér arányát.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kontraszt növeléséhez.
A videoképet fekete-fehérről teljesen színtelítettségűre állítja.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy csökkentse a kép
színtelítettségét.
•
Színezet
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a kép színtelítettségét.
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a zöld szín
mennyiségét a képen.
•
Nyomja meg a
gombot, hogy növelje a vörös szín
mennyiségét a képen.
21
Színhőmérséklet
Mód
R nyereség
G nyereség
B nyereség
R erősítés
G erősítés
B erősítés
Felhasználói
Mód
Ezt a funkciót a CT1 (5500K), CT2 (6500K, Natív), CT3 (7500K), vagy
Felhasználói mód választására használhatja.
R nyereség
Beállítja a vörös nyereséget az optimális színhőmérséklet érdekében.
Kijelölés
Beállítás
Kilépés
G nyereség
Beállítja a zöld nyereséget az optimális színhőmérséklet érdekében.
B nyereség
Beállítja a kék nyereséget az optimális színhőmérséklet érdekében.
R erősítés
Beállítja a vörös erősítést az optimális színhőmérséklet érdekében.
G erősítés
Beállítja a zöld erősítést az optimális színhőmérséklet érdekében.
B erősítés
Beállítja a kék erősítést az optimális színhőmérséklet érdekében.
Dinamikus fekete
„Be” beállítás esetén automatikusan optimalizálja a kijelzést sötét
filmjelenetekhez, így azok hihetetlen részletgazdagságban láthatók.
Gamma
A sötétebb jelenetek megjelenítésére van hatással. Nagyobb gamma
mellett a sötétebb jelenetek fényesebbnek tűnnek.
Speciális
Függ. színkez.
A vörös, zöld, kék, ciánkék, sárga és bíborvörös szín beállítására való.
Speciális
Függ. színkez.
Függ. színezet
Függ. telít.
Függ. nyereség
Be
Ragyogó szín
Fehér csúcs.
Ki
Film mód
Zajcsökkentés
Fekete kiterj.
Kijelölés
Ki
Beállítás
Kilépés
Függ. színezet
A vörös és zöld közötti egyensúlyt állítja be.
Függ. telít.
A kiválasztott színt kevésbé vagy jobban telítetté teszi.
Függ. nyereség
Beállítja a kiválasztott szín kontrasztarányát.
Ragyogó szín
Kibővített színspektrumot biztosít a képen, ami nagyobb színtelítettség
kínál a fénys, élethű képhez.
Fehér csúcs.
Növeli a közeli 100%-os telítettségű fehér fényességét. (csak videó
jelforrások)
Film mód
A képet 24 képkocka/mp-es True Film módhoz optimalizálja.
Zajcsökkentés
A zajcsökkentést állítja be. A „0” a kikapcsolt zajcsökkentést, míg a
„>0” a zajcsökkentés fokozott mértékét jelenti.
Fekete kiterj.
Ez optimális feketeszintet biztosít minden analóg jelforrás esetében.
Megjegyzés: A „Színtelítettség” és „Színezet” funkciók számítógépes, illetve
HDMI üzemmódban nem támogatottak.
Magyar
Színhőmérséklet
Magyar
22
Kép
Kép
Kivetítés mód
Kivetítés helye
Képarány
Automata
Be
Auto Keystone
Manuális Keystone
Keménység
V. helyzet
F. Helyzet
Frekvencia
Követés
HDMI színtartomány
Automata
HDMI keresési info.
Kijelölés
Automata
Beállítás
Főmenü
Kivetítés mód
•
Elöl: A gyári alapbeállítás.
•
Hátul: Megfordítja a képet, így áttetsző vetítővászonra tud vetíteni,
hátulról.
•
Automata: Automatikusan beállítja a képkivetítés helyét.
•
Asztal
•
Mennyezet: Fejjel lefelé fordítja a képet, hogy mennyezetre szerelt
vetítéskor megfelelő legyen a kép.
Kivetítés helye
Képarány
Ezt a funkciót a kívánt képarány kiválasztására használja.
•
Automata: a kép eredeti szélesség-magasság arányának megőrzése,
hogy a natív vízszintes, illetve függőleges felbontásnak megfelelően
illeszkedjen.
•
4:3: a képet a vászonhoz igazítja, és 4:3-as méretarányban jeleníti
meg.
•
16:9: a képet a képernyő szélességéhez, magasságát a 16:9-es
méretarányhoz igazítja.
•
L.Box: megőrzi a jel eredeti képméretarányát és 1,333-szorosára
nagyítja.
Auto Keystone
Automatikusan beállítja a kép függőleges oldalait.
Manuális Keystone A kivetítő megdöntése által okozott képtorzítás kioltására való. (±40 fok)
<Megjegyzés> A Manuális Keystone funkció nem érhető el, ha az Auto
Keystone elem beállítása „Be”.
Keménység
V. helyzet
A kép élességét állítja be.
•
Nyomja meg a
gombot az élesség csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot az élesség növeléséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a kép balra mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép jobbra mozgatásához.
23
•
Nyomja meg a
gombot a kép lefelé mozgatásához.
•
Nyomja meg a
gombot a kép felfelé mozgatásához.
Frekvencia
A „Frekvencia” funkció módosítja a kivetítő képfrissítési gyakoriságát, hogy
megegyezzen a számítógépbe szerelt grafikus kártyáéval. Ha függőleges
villódzó sávot lát a kivetített képen, használja ezt a funkciót a szükséges
beállítások végzéséhez.
Követés
Szinkronizálja a kivetítő és a grafikus kártya jel-időzítését. Ha ugráló vagy
villódzó képet tapasztal, ezzel a funkcióval állíthatja helyre.
HDMI
színtartomány
A megjelenítési hiba kiküszöbölése érdekében állítsa be a HDMI képadatok
színtartományát.
•
Automata: a lejátszó adatai szerint történik az automatikus beállítása.
•
Korl. tartom.: a bemeneti kép feldolgozása korlátozott színtartományú
adatként történik.
•
Telj. tartom.: a bemeneti kép feldolgozása teljes színtartományú
adatként történik.
HDMI keresési info. A HDMI kép túlpásztázási arányát állítja be.
•
Automata: a lejátszó adatai szerint történik az automatikus beállítása.
•
Alulpásztázás: a képen soha nem történik túlpásztázás.
•
Túlpásztázás: a HDMI képen mindig történik túlpásztázás.
Megjegyzés: A „V. helyzet”, „F. Helyzet”, „Frekvencia” és „Követés” funkció nem
támogatott HDMI vagy Videó módban.
Megjegyzés: A „HDMI színtartomány” és „HDMI keresési info.” funkció csak
HDMI módban támogatott.
Magyar
F. Helyzet
Magyar
24
Beállítás
Beállítás
Induló képernyő
Nyomja meg
Képrögzítés
Ki
Feliratozás
Visszaállítás
Nyomja meg
Biztonság
Nyomja meg
Kijelölés
Enter
Kilépés
Induló képernyő
Használja ezt a funkciót a kívánt induló képernyő kiválasztásához. Ha
módosítja a beállítást, a módosítások akkor lépnek életbe, ha kilépett
az OSD menüből.
•
Acer: Az Acer kivetítő alapértelmezett induló képernyője.
•
Felhasználói: Használja tetszés szerinti kép mentéséhez a
„Képrögzítés” funkció segítségével.
Képrögzítés
Használja ezt a funkciót az induló képernyő személyre szabásához. Az
induló képernyőként felhasználni kívánt kép rögzítéséhez kövesse az
alábbi utasításokat.
Megjegyzés:
Mielőtt az alábbi lépéseket elvégezné, győződjön meg arról, hogy a
„Trapézkorrekció” elemet az alapértelmezett 0 értékre, a
képméretarányt pedig 4:3-ra állította. További információkért forduljon a
„Kép” című fejezethez.
•
Módosítsa a „Induló képernyő” elemet az alapértelmezett „Acer”
értékről „Felhasználói” értékre.
•
Nyomja meg a „Képrögzítés” gombot az induló képernyő
személyre szabásához.
•
Egy párbeszédablak jelenik meg a megerősítéshez. Válassza a
„Igen” elemet az aktuális kép személyre szabott induló
képernyőként történő felhasználásához. A rögzítési tartományt
vörös téglalap jelzi. Válassza a „Nem” elemet a képmentés
visszavonásához, és a képernyőmenüből (OSD) történő
kilépéshez.
•
Egy üzenet jelzi, hogy a kép mentése folyamatban van.
•
Ha megtörtént a kép mentése, az üzenet eltűnik és az eredeti kép
jelenik meg.
•
Az alábbi személyre szabott induló képernyő akkor lép életbe,
amikor új bemeneti jel érzékelhető, vagy ha újraindítják a kivetítőt.
A legjobb képminőség érdekében tanácsoljuk, hogy a PC
felbontását 1280 x 720 képpontra állítsa, mielőtt
használná a képrögzítés funkciót.
[Nem]
[Igen]
Képrögzítés folyamatban
Kérem várjon
Feliratozás
Visszaállítás
A feliratozás megjelenítéséhez válassza a CC1, CC2, CC3 vagy CC4
lehetőséget (a CC1 az Ön területének elsődleges nyelvéhez tartozó
feliratokat jelenti meg).
Az „Ki” kiválasztásával kikapcsolja a feliratozást. Ez a funkció csak
akkor érhető el, ha kompozit videó vagy S-Video bemeneti jelet
választanak és a rendszer formátum NTSC.
<Megjegyzés> Állítsa a kép méretarányát 4:3 értékre. A funkció nem
használható, ha a képméret „16:9” vagy „Automata”.
Nyomja meg a
gombot és válassza a „Igen” elemet, hogy
valamennyi menü paramétereit gyári alaphelyzetbe állítsa vissza.
25
Biztonság
A kivetítő a rendszergazda számára hasznos biztonsági lehetőségeket
kínál a kivetítő használatának szabályozásához.
Biztonság
Biztonság
Időtúllépés (Perc)
Ki
Ki
Módosítás
Módosítás
Ki
Felhasználói Jelszó
Rendszergazda jelszó
Egyéni kezdőképernyő
** Jelszó kérése mindig a kivetítő bekapcsolásakor. **
Kijelölés
Beállítás
Kilépés
Nyomja meg a
gombot a „Biztonság” üzemmód módosításához.
Amennyiben a biztonsági funkciót engedélyezték, be kell írnia a
„Rendszergazda jelszó” a biztonsági beállítások módosításához.
•
Jelölje ki a „Be” tételt a biztonsági funkció engedélyezéséhez. A
felhasználónak meg kell adnia a jelszót ahhoz, hogy működtesse
a kivetítőt. A részleteket illetően olvassa el a „Felhasználói
Jelszó” című fejezetet.
•
Ha kijelölik az „Ki” tételt, a felhasználó jelszó megadása nélkül is
bekapcsolhatja a kivetítőt.
Időtúllépés (Perc)
Miután a „Biztonság” funkciót „Be” állapotba állítják, a rendszergazda
beállíthatja az időtúllépés funkciót.
•
•
•
•
•
Nyomja meg a
vagy
gombot az időtúllépés hosszának
kiválasztásához.
A beállítási tartomány 10 perctől 990 percig terjed.
Az idő lejártával a kivetítő újból kéri a felhasználót, hogy adja
meg jelszavát.
A „Időtúllépés (Perc)” alapértelmezett gyári beállítása „Ki”.
Miután engedélyezték a biztonsági funkciót, a kivetítő jelszó
megadását kéri a felhasználótól, amikor bekapcsolja a kivetítőt.
Mind a „Felhasználói Jelszó” és az „Rendszergazda jelszó”
elfogadható ebben a párbeszédpanelben.
Felhasználói Jelszó
Felh. jelszó beállítása
•
Új jelszó
Jelszó megerősítése
•
A jelszó 4-8 számjegyet tartalmazhat.
Kilépés
Bemenet
•
Nyomja meg a
•
Adja meg a jelszót, amikor megjelenik a „Jelszó megerősítése”
üzenet.
A jelszó 4 és 8 karakter közötti hosszúságú legyen.
Ha kijelöli a „Jelszó kérése csak a tápkábel csatlakoztatása
után.” elemet, a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő
tápkábelének csatlakoztatása alkalmával mindig kérni fogja.
Ha kijelöli a „Jelszó kérése mindig a kivetítő bekapcsolásakor.”
elemet, a kivetítő a jelszó megadását a kivetítő bekapcsolása
alkalmával mindig kérni fogja.
Felh. jelszó beállítása
A jelszóbeállítás ezzel befejeződött.
•
•
Adja meg a kívánt biztonsági módot.
Jelszó kérése csak a tápkábel csatlakoztatása után.
Jelszó kérése mindig a kivetítő bekapcsolásakor.
Kijelölés
Megerősítés
Nyomja meg a
gombot a „Felhasználói Jelszó”
beállításához, illetve módosításához.
Nyomja meg a távvezérlőn lévő számgombokat a jelszó
beállításához, majd nyomja meg a „MENU” gombot a
megerősítéshez.
Kilépés
•
gombot a karakterek törléséhez.
Magyar
Biztonság
Magyar
26
Rendszergazda jelszó beállítása
Új jelszó
Jelszó megerősítése
Rendszergazda jelszó
Az „Rendszergazda jelszó” használható mind az „Adja meg a
rendszergazda jelszót”, mind az „Adja meg a jelszót”
párbeszédpanelben.
A jelszó 4-8 számjegyet tartalmazhat.
Bemenet
Kilépés
•
Nyomja meg a
gombot a „Rendszergazda jelszó” üzemmód
módosításához.
•
Az „Rendszergazda jelszó” gyári alapbeállítása „1234”.
Ha elfelejtette a rendszergazda jelszót, tegye a következőt a
rendszergazda jelszó visszanyeréséhez:
•
Egyedi, hatjegyű „Univerzális jelszó” található a Biztonsági
kártyára nyomtatva (ellenőrizze, benne van-e a csomagban). Ezt
a számjegyekből álló egyedi jelszót a kivetítő mindig elfogadja,
akármit is állítottak be Rendszergazda jelszónak.
•
Ha elveszítette a biztonsági kártyát és a számot, kérjük lépjen
kapcsolatba a helyi Acer márkaszervizzel.
Egyéni kezdőképernyő zárolása
Az Egyéni kezdőképernyő zárolása alapértelmezett beállítása „KI”. Ha
az Egyéni kezdőképernyő zárolás „BE” állapotban van, a felhasználók
nem tudják módosítani a kezdőképernyőt, így elkerülhető, hogy mások
tetszés szerint módosítsák. Válassza az „KI” elemet a kezdőképernyő
kioldásához.
Kezelés
Kezelés
ECO üzemmód
Ki
Nagy magasság
Ki
Kikapcsolás mód
Azonnali kikapcsolás
Automata kikapcsolás
Lámpa üzemidő
Lámpa emlékeztető
Igen
Lámpa visszaállítása
Nyomja meg
Kijelölés
Beállítás
Főmenü
ECO üzemmód
Válassza az „Be” tételt a kivetítő lámpájának halványításához, ami
csökkenti az energiafogyasztást, meghosszabbítja a lámpa
élettartamát és csökkenti a működési zajt. Válassza az „Ki” elemet,
hogy visszatérjen normál üzemmódba.
Nagy magasság
Válassza az „Be” lehetőséget a „Nagy magasság” mód
bekapcsolásához. A ventilátorokat ilyenkor maximális sebesség
mellett, folyamatosan működteti a kivetítő hatékony hűtése érdekében,
ha nagy magasságban használják.
Kikapcsolás mód
•
•
Azonnali kikapcsolás: leállítja a kivetítőt ventilátoros hűtés nélkül.
Azonnali folytatás: folytatja a rendszert, ha a főkapcsoló gombot
2 percen belül újra megnyomják.
Automata kikapcsolás A kivetítő automatikusan kikapcsol, ha a megadott idő után nincs
bemeneti jel. (Az alapértelmezett idő 120 perc.)
Lámpa üzemidő
A lámpa eddig eltelt használati idejét mutatja (órákban).
Lámpa emlékeztető
Aktiválja ezt a funkciót, hogy a lámpa cseréjére vonatkozó emlékeztető
jelenjen meg 30 órával a lámpa élettartamának becsült vége előtt.
Lámpa visszaállítása
Nyomja meg a
gombot, miután kijelölte a „Igen” elemet, hogy a
lámpa működési idejének számlálóját 0 órára állítsa.
27
Magyar
Audió
Audió
Hangerő
Némítás
Ki
Be/kikapcsolás hangerő
Közép
Figyelmeztetés hangerő
Közép
Kijelölés
Hangerő
Némítás
•
Főmenü
Beállítás
Nyomja meg a
gombot a hangerő csökkentéséhez.
•
Nyomja meg a
gombot a hangerő növeléséhez.
•
•
Válassza az „Be” elemet a hangerő némításához.
Válassza az „Ki” elemet a hangerő visszaállításához.
Be/kikapcsolás hangerő Jelölje ki ezt a funkciót az értesítés hangerejének beállításához,
amikor a kivetítőt be-/kikapcsolja.
Figyelmeztetés hangerő Jelölje ki ezt a funkciót a figyelmeztetések hangerejének
beállításához.
3D
3D
Ki
3D
2D 3D-re
Nyomja meg
3D formátum
Nyomja meg
3D fordított szink.
Fordított
3D figyelmeztető üzenet
Kijelölés
3D
Be
Beállítás
Főmenü
Jelölje ki az „Be” elemet a DLP 3D funkció engedélyezéséhez.
•
Be: válassza ezt az elemet, ha DLP 3D-s szemüveget, 120 Hzes 3D-képes grafikuskártyát és HQFS formátumú fájlt, vagy
DVD-t a megfelelő szoftveres lejátszóval használ.
•
Ki: a 3D mód kikapcsolása.
Magyar
28
2D 3D-re
2D 3D-re
Ki
2D 3D-re
Fotó
Mód
Konvergencia
Befelé
Alacsony
Mélység
Kijelölés
Beállítás
Kilépés
2D 3D-re
A 2D-s tartalmak többségét támogatja.
Jelölje ki az „Be” elemet a DLP 3D technológia által támogatott 2D
3D-re funkció engedélyezéséhez. A megfelelő teljesítmény
érdekében DLP-kompatibilis 3D szemüveget használjon.
<Megjegyzés> A „2D 3D-re” csak HDMI módban támogatott.
Mód
Válassza a „Fotó”, „Mozgókép” és „Felhasználói” módot mint
előnyben részesített 3D-s beállítás.
Konvergencia
Válassza az „Befelé”, „Közép” és „Kifelé” konvergencia-effektust mint
előnyben részesített 3D-s beállítást a „Felhasználói” módban.
Mélység
Válassza a „Alacsony”, „Közép” és „Erős” mélység-effektust mint
előnyben részesített 3D-s beállítást a „Felhasználói” módban.
3D formátum
Állítsa be a 3D formátumot a 3D-s tartalom helyes megjelenítéséhez.
<Megjegyzés> A „Képkocka-tömörítés” csak HDMI módban
támogatott.
3D formátum
[Automata]
Képkocka-tömörítés
Egymás melletti félkép
Egymás melletti teljes
Fent és lent
Szekvenciális képkockák
Szekvenciális képmező
DLP 3D Ready
Kilépés
Kijelölés
3D fordított szink.
Megerősítés
Ha különálló vagy átfedő képet lát DLP 3D szemüveg viselése
közben, elképzelhető, hogy végre kell hajtania az „Megfordítás”
funkciót, hogy a lehető legjobb bal/jobb képszekvenciát alkalmazza a
helyes kép érdekében (DLP 3D esetében).
3D figyelmeztető üzenet Válassza az „Be” lehetőséget a 3D figyelmeztető üzenet
megjelenítéséhez.
Megjegyzés: A 3D megjelenítés most engedélyezve van.
1. Kérjük, győződjön meg róla hogy a 3D jelek és a szemüveg megfelelőek-e.
2. Ne feledje kikapcsolni a 3D funkciót , ha nem kíván 3D képeket látni.
3. Ha a 3D megjelenítés nem megfelelő, kérjük próbálkozzon meg a 3D Sync Invert
engedélyezésével.
4. 3D módban a kijelző mód opciók nem elérhetők.
Megjegyzés: A megfelelő 3D-s megjelenítéshez a grafikuskártya 3D-s
alkalmazásának megfelelő beállítása szükséges.
Megjegyzés: Az olyan szoftveres lejátszók, mint a Stereoscopic Player és a
DDD TriDef Media Player támogatják a 3D fájlformátumot. Az alábbi weboldalról
letöltheti a három lejátszót,
- Stereoscopic Player (Próbaverzió): http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
- DDD TriDef Media Player (Próbaverzió):
http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html
Megjegyzés: A „3D fordított szink.” funkció kizárólag akkor áll rendelkezésre, ha
a 3D opció engedélyezve van.
Megjegyzés: Emlékeztető képernyő látható, ha a 3D funkció a kivetítő
bekapcsolásakor engedélyezett. A beállításokat a célnak megfelelően válassza
meg.
29
Magyar
Nyelv
Nyelv
Kijelölés
Nyelv
Megerősítés
Főmenü
A többnyelvű OSD menü kiválasztása. Használja a
vagy
gombot a kínánt menünyelv kiválasztásához.
•
A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a
gombot.
Magyar
30
Függelékek
Hibakeresés
Ha problémát tapasztal az Acer kivetítővel kapcsolatban, forduljon az alábbi
hibaelhárítási útmutatóhoz. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel.
Képproblémák és megoldásaik
#
1
Probléma
Nem jelenik meg
kép a vásznon
Megoldás
•
•
•
•
2
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(PC esetében
(Windows 2000/
XP/Vista/Windows
7))
•
Az „Első lépések” című fejezetben leírt módon
csatlakoztatva.
Győződjön meg arról, hogy egyik érintkező sem görbült
meg, vagy törött el.
Ellenőrizze, hogy a kivetítő lámpáját megfelelően
szerelték-e be. Lásd a „Lámpacsere” című fejezetet.
Győződjön meg arról, hogy eltávolította a lencsevédőt,
és a kivetítő bekapcsolt állapotban van.
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen.
•
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Nyissa meg a „Sajátgép” elemet, a „Vezérlőpult”
elemet, majd kattintson duplán a „Megjelenítés”
ikonra.
•
Jelölje ki a „Beállítások” fület.
•
Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása
nem haladja meg az 1080p (1920 x 1080) értéket.
•
Kattintson az „Speciális tulajdonságok” gombra.
Ha a probléma továbbra is fennáll, módosítsa az Ön által
használt monitor megjelenítését, és kövesse az alábbi
lépéseket:
•
Győződjön meg arról, hogy a kijelző felbontása
nem haladja meg az 1080p (1920 x 1080) értéket.
•
Kattintson a „Módosítás” gombra a „Monitor”
fülön.
•
Kattintson a „Összes eszköz megjelenítése”
elemre. Ezután jelölje ki a „Szabvány
monitortípusok” elemet az SP dobozban, és
válassza ki a megfelelő felbontást a „Típusok”
dobozban.
•
Győződjön meg arról, hogy monitorkijelző
felbontása nem haladja meg az 1080p (1920 x
1080) értéket.
31
Részleges, gördülő
vagy nem
megfelelően
megjelenített kép
(Noteszgépek
esetében)
•
•
•
4
5
A noteszgép
képernyője nem
jeleníti meg a
bemutatót
A kép instabil vagy
villódzik
•
Ha Microsoft® Windows® alapú noteszgépet használ:
Előforduklhat, hogy egyes PC noteszgépek
kikapcsolják saját képernyőjüket, amikor egy második
megjelenítő eszköz van használatban. Mindegyiknél
más-más módon történik a visszakapcsolása. Lásd a
számítógép használati útmutatóját további
információkért.
•
Ha Apple® Mac® operációs rendszer alapú noteszgépet
használ: A Rendszerbeállítások menüben nyissa meg a
Megjelenítés elemet, és jelölje ki a Videó tükrözés tétel
„Be” jelölőnégyzetét.
•
Állítson a „Követés” elemen, hogy korrigálja. További
információkért forduljon a „Kép” című fejezethez.
Módosítsa a számítógép színmélység beállítását.
•
6
A képen
függőleges villódzó
sáv van
•
•
7
A kép nem éles
Nyomja meg a „RESYNC” gombot a távvezérlőn vagy a
kezelőpanelen.
Nem megfelelően megjelenített kép esetén:
•
Ismételje meg a lépéseket a (fenti) 2. elemtől a
számítógép felbontásának beállításához.
•
Nyomja meg a kimeneti beállítások váltása
gombot. Példa: [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell
[Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP
[Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]
Ha nehézséget tapasztal a felbontás módosítása során,
illetve amonitor lefagy, indítsa újra az összes
készüléket, a kivetítőt is beleértve.
•
•
•
Használja a „Frekvencia” funkciót a beállításhoz.
További információkért forduljon a „Kép” című
fejezethez.
Ellenőrizze és konfigurálja át a grafikus kártya
megjelenítési módját, hogy az kompatibilis legyen a
kivetítővel.
Győződjön meg arról, hogy a lencsevédő kupakot
eltávolították.
Állítson a kivetítő lencséjének fókuszgyűrűjén.
Győződjön meg arról, hogy a vetítővászon a kivetítőtől
számítva, az előírt, 1,0 és 10,3 méter közötti távolságon
belül van. További információkért forduljon az „A kívánt
képméret elérése a távolság és a zoom beállításával”
című fejezethez.
Magyar
3
Magyar
32
8
A kép megnyúlik,
amikor
„szélesvásznú”
DVD filmet játszik
le
Ha anamorf vagy 16:9 képméretarányú DVD filmet játszik le,
az alábbi beállítások módosítására lehet szükség:
•
Ha 4:3 képformátumú DVD filmet játszik le, módosítsa a
formátumot 4:3 beállításra a kivetítő OSD menüjében.
•
Ha a kép még mindig nyújtott, akkor a képméretarányt
is be kell állítania. Állítsa a megjelenítési formátumot
16:9 (széles) képméretarányra a DVD-lejátszón.
•
Ha Letterbox (LBX) képformátumú DVD filmet játszik le,
módosítsa a formátumot Letterbox (LBX) beállításra a
kivetítő OSD menüjében.
9
A kép túl kicsi vagy
túl nagy
•
•
•
10
A kép oldalai
ferdék
•
•
•
11
A kép fordított
•
Állítson a kivetítő tetején lévő zoom karon.
Helyezze a kivetítőt a vászonhoz közelebb vagy
messzebbre.
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn. Lépjen
az „Kép --> Képarány” elemre, és próbálkozzon
különböző beállításokkal, vagy nyomja meg a „Aspect
Ratio” gombot a távvezérlőn a beállítások közvetlen
elvégzéséhez.
Ha lehetséges, helyezze át a kivetítot úgy, hogy a
vászon közepe felé nézzen.
Nyomja meg a „Trapézkorrekció / ” gombot a
távvezérlőn, amíg az oldalak függőlegessé nem válnak.
Nyomja meg a „MENU” gombot a távvezérlőn. Lépjen a
„Kép --> Auto Keystone” elemre és válassza az „Ki”
beállítást az OSD menüben, ha a „Trapézkorrekció”
gomb nem elérhető a távvezérlőn.
Jelölje ki az OSD menü „Kép --> Kivetítés mód” elemét
a vetítés helyzetének módosításához.
33
#
1
Jelenség
Üzenet
Emlékeztető üzenet
A ventilátor meghibásodott – a rendszerventilátor nem működik.
A ventilátor meghibásodott.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
A kivetítő túlmelegedett – a kivetítő meghaladta javasolt üzemi
hőmérsékletét, ezért használat előtt hagyni kell kihűlni.
A kivetítő túlmelegedett.
A lámpa hamarosan kikapcsolódik.
Cserélje ki a lámpát – a lámpa hamarosan eléri hasznos
élettartama végét. Hamarosan ki kell cserélnie.
A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez közeledik.
Tanácsos kicserélni!
Magyar
OSD üzenetek
Magyar
34
Problémák a kivetítővel kapcsolatban
#
Jelenség
Megoldás
1
A kivetítő nem reagál semmilyen
kezelőszervre
Ha lehetséges, kapcsolja ki a kivetítőt, majd
húzza ki a tápkábelt, és várjon legalább 30
másodpercig, míg újra nem csatlakoztatja.
2
A lámpa kiég, vagy pukkanó
hangot ad ki
Amikor a lámpa eléri a hasznos élettartama
végét, kiég, ami hangos pukkanással járhat. Ha
ez történik, a kivetítő addig nem kapcsolódik
be, amíg ki nem cserélik a lámpamodult. A
lámpa kicseréléséhez kövesse a „Lámpacsere”
című fejezetben felsorolt eljárásokat.
35
LED üzenetek
Lámpa LED
Hőmérsékle
tki jelző
LED
Vörös
Vörös
Vörös
Kék
Készenlét
(Hálózati tápkábel
csatlakoztatva)
--
--
V
--
Bekapcsoló BE
--
--
--
V
Lámpa újra
--
--
--
Gyors
villogás
Kikapcsolás
(hűtés)
--
--
Gyors
villogás
--
Kikapcsolás
(hűtés vége)
--
--
V
--
Hiba (túlmelegedés miatti
meghibásodás)
--
V
--
V
Hiba (ventilátorzár
meghibásodása)
--
Gyors
villogás
--
V
Hiba (lámpa elromlott)
V
--
--
V
Gyors
villogás
--
--
V
Üzenet
Hiba (elromlott a
színkerék)
Bekapcsolt állapot LED
Magyar
LED- és figyelmeztető üzenetek felsorolása
Magyar
36
A porszűrők tisztítása és cseréje
A porszűrők tisztítása
A porszűrőket 1000 üzemóránként tisztítsa meg. Ha nem tisztítják őket
rendszeresen, eldugíthatja őket a por, ami megakadályozza a megfelelő szellőzést.
Ez túlmelegedést és a kivetítő károsodását okozhatja.
PO
W
ER
RE
M
NC
LA
SY
P
TE
M
P
M
EN
SO
U
UR
CE
1
PO
W
ER
RE
M
NC
LA
SY
P
TE
M
P
M
EN
SO
U
UR
CE
2
Kövesse ezeket a lépéseket:
1
2
3
4
5
Kapcsolja ki a kivetítőt. Várjon, amíg a bekapcsolt állapotot jelző LED villogása
meg nem szűnik, majd húzza ki a hálózati tápkábelt.
Legalább 30 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
Húzza ki a levegőszűrőt. (1, 2 ábra)
A porszűrők tisztításához használjon egy, a számítógépek vagy egyéb irodai
felszerelések tisztításához tervezett kisméretű porszívót.
Ha a piszkot nehéz eltávolítani, vagy eltörött a szűrő, akkor vegye fel a
kapcsolatot a helyi viszonteladóval vagy szakszervizzel egy új szűrő
beszerzése érdekében.
37
Csavarhúzóval távolítsa el a csavar(oka)t a fedélből, majd húzza ki a lámpát.
A kivetítő saját maga érzékeli a lámpa élettartamát. Figyelmeztető üzenet jelenik
meg: „A lámpa nagyteljesítményű módban hasznos élettartama végéhez
közeledik. Tanácsos kicserélni!”. Ha ezt az üzenetet látja, minél hamarabb
cserélje ki a lámpát. Az lámpa kicserélése előtt legalább 30 percig hagyja hűlni a
vetítőt.
Figyelmeztetés: A lámpa háza forró! Hagyja lehűlni, mielőtt
kicserélné a lámpát.
RES
POW
MEN
YNC
U
SOU
ER
LAM
RC
P
TEM
P
3
2
5
1
4
6
7
Magyar
Lámpacsere
Magyar
38
Lámpacsere
1
Kapcsolja ki a kivetítőt az üzemkapcsoló gomb megnyomásával.
2
Legalább 30 percig hagyja hűlni a kivetítőt.
3
Húzza ki a tápkábelt.
4
Távolítsa el a csavarfedőt a kivetítő jobb oldalán. (1. ábra)
5
Egy csavarhúzóval lazítsa meg a csavart a kivetítő jobb oldalán. (2. ábra)
6
Nyomja meg és csúsztassa le a felső fedelet (3. ábra), majd nyissa ki a felső
fedelet. (4. ábra)
7
Lazítsa meg a lámpamodulon lévő két csavart (5. ábra) és húzza fel a
lámparudat. (6. ábra)
8
A lámpamodult erővel kell kihúzni. (7. ábra)
A lámpamodul visszaszereléséhez végezze el az előző lépéseket fordított
sorrendben.
Figyelmeztetés: A személyi sérülés kockázatának csökkentése
érdekében ne ejtsék el a lámpamodult, illetve érintsék puszta kézzel a
lampa izzóját. Az izzó összetörhet, és személyi sérülést okozhat, ha
elejtik.
39
Amennyiben a kivetítőt mennyezetre szerelő készlettel kívánja telepíteni, olvassa el
az alábbi lépéseket:
Fúrjon négy lyukat a mennyezet szilárd, statikailag stabil részébe, és rögzítse a
konzolt.
2
m
13 m
m 0
m
1
,9
49mm
mm
8,4
130 mm
Megjegyzés: A csavarok nem tartozékok. Kérjük, szerezze be a
mennyezetnek megfelelő csavarokat.
2
Rögzítse a mennyezeti rudat az alkalmazásnak megfelelő négyhengeres
csavarral.
Mennyezetre szerelési
konzol
Rövid rúd
- Szerelje a mennyezetre
Hosszú rúd
Hosszabbító rúd
„A” típusú csavar
50 mm hosszúság / 8 mm átmérő -
Hosszú csapfej
Imbuszkulcs
- Meghúzáshoz/meglazításhoz
Szorító csavar
Közepes rúd
Magyar
Mennyezetre szerelés
Magyar
40
3
A kivetítő méretének megfelelő számú csavart használjon a kivetítő
rögzítéséhez a mennyezetre szerelő konzolhoz.
„B” típusú csavar
Kisméretű alátét
Nagyméretű alátét
Kivetítő szerelőkonzol
Tartja a kivetítőt és a beállítását teszi lehetővé
Távtartó
- A hőleadás
érdekében
Megjegyzés: Tanácsos elegendő helyet hagyni a konzol és a kivetítő
között a megfelelő hőelvezetés érdekében. Amennyiben szükséges,
használjon két darab alaátétet a jobb tartás érdekében.
4
Szerelje a mennyezeti konzolt a mennyezeti rúdra.
Nagyméretű csapfej
Imbuszkulcs
„A” típusú
50 mm hosszúság / 8 mm átmérő
- Meghúzáshoz/meglazításhoz
Szorító csavar
41
Szükség szerint állítsa be a kivetítő szögét és helyzetét.
Magyar
5
Szorító csavar
Imbuszkulcs
Imbuszkulcs
Szorító csavar
Megjegyzés: Az egyes modellekhez ajánlott csavar- és alátéttípusok
az alábbi táblázatban találhatók. A csavarcsomagban 3 mm átmérőjű
csavarokat mellékeltünk.
Alátét típus
Hosszúság
(mm)
Nagy
Kicsi
3
20
V
V
55,00 mm 55,00 mm
82,30 mm
H5370BD/E131D/HE-711J
„B” típusú csavar
Átmérő (mm)
75,28 mm
Modellek
CSAVARMÉRETEK
M3 x 20 mm
Magyar
42
Műszaki adatok
Az alább felsorolt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A
végleges műszaki adatokat lásd az Acer kiadott marketing-specifikációiban.
Kivetítő rendszer
DLP®
Felbontás
Natív: 720P (1280 x 720), Maximális: UXGA (1600 x 1200),
WSXGA+ (1680x1050), 1080p(1920x1080),
WUXGA-RB (1920 x 1200, RB)
Számítógépekkel való
kompatibilitás
IBM PC és azzal kompatibilis, Apple Macintosh, iMac és
VESA szabványok: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+,
WXGA, WXGA+, WSXGA+, WUXGA
Videó kompatibilitás
NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/
K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p),
SDTV (480i, 576i)
Képméretarány
4:3, 16:9, L.Box
Megjeleníthető színek száma
1,07 milliárd szín
Vetítőlencse
F/2,5– 2,67, f=21,86 mm – 24,00 mm, 1,1× kézi állítású
zoom lencsével
Vetítővászon mérete (átlósan
mérve)
27" (0,69m) - 300" (7,62 m)
Vetítési távolság
3,3' (1,0 m) - 33,8' (10,3 m)
Vetítővászon-távolság
58 hüvelyk 2m-nél (1,55 – 1,70:1)
Vízszintes pásztázási sebesség
30 k – 100 kHz
Függőleges pásztázási sebesség
24-120Hz
Lámpa típusa
190 W-os felhasználó által cserélhető lámpa
Trapézkorrekció
± 40 fok
Audió
Beépített hangszóró 2 W kimeneti teljesítménnyel
Tömeg
2,4 kg (5,29 Ibs)
Méretek (H x Sz x Ma)
288 mm x 225 mm x 83,3 mm (11,3" x 8,9" x 3,3")
Távvezérlő
Teljes funkcionalitású távvezérlő
Digitális zoom
2X
Áramellátás
AC bemenet 100–240 V, 50–60 Hz
Energiafogyasztás
235 W ± 10%
Üzemi hőmérséklet
0°C – 40°C / 32°F – 104°F
I/O csatlakozók
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tápegység-csatlakozóaljzat x1
USB x1: számítógépről történő távvezérléshez
HDMI x2
S-Video x1
3 RCA komponens videó x 1
Kompozit bemenet x1
VGA IN x1
RS232 x1
Audió bemenet x1
43
•
•
•
•
•
•
•
•
Hálózati tápkábel x1
VGA kábel x1
Távvezérlő x1
Elem x2 (a távvezérlőhöz)
Használati utasítás (CD-ROM) x 1
Gyors üzembe helyezési útmutató x1
Biztonsági kártya x1
Hordtáska x1
Magyar
Az alapcsomag tartalma
Magyar
44
Kompatibilis üzemmódok
A. VGA analóg
1
VGA analóg – PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
Power Mac G4
i Mac DV(G3)
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
119,51
56
60
72
75
85
119,85
60
70
75
85
119,804
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
75
V. frekvencia [kHz]
31,47
37,86
37,50
43,27
61,60
35,20
37,88
48,08
46,88
53,67
77,20
48,36
56,48
60,02
68,67
98,80
63,80
67,50
77,10
63,98
77,90
79,98
91,15
60,00
75,00
65,32
75,00
31,50
35,00
37,88
48,36
68,68
75,20
60,30
45
VGA analóg – Kibővített szélesképernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
WXGA+
WUXGA
WSXGA
WSVGA
3
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x720
1280x800
1366x768
1440x900
1920x1080-RB
1920x1080-EIA
1920x1200-RB
1680x1050
1024x600
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
119,858
60
60
60
60
60
59,95
60
60
V. frekvencia [kHz]
47,78
60,29
68,63
44,80
92,89
49,60
47,71
55,90
66,60
67,50
74,04
65,30
37,30
VGA analóg – Komponens jel
Üzemmódok
Felbontás
F. frekvencia [Hz]
V. frekvencia [kHz]
480i
480p
576i
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
720x480
720x480
720x576
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
59,94(29,97)
59,94
50(25)
50
60
50
60(30)
50(25)
60
50
27,00
31,47
27,00
31,25
45,00
37,50
33,75
33,75
67,50
56,25
F. frekvencia [Hz]
60
72
75
85
119,51
56
V. frekvencia [kHz]
31,47
37,86
37,50
43,27
61,60
35,20
B. HDMI Digitális
1
HDMI - PC jel
Üzemmódok
VGA
SVGA
Felbontás
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
Magyar
2
Magyar
46
XGA
SXGA
QuadVGA
SXGA+
UXGA
PowerBook G4
i Mac DV(G3)
2
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280X1024
1280x960
1280x960
1400x1050
1600x1200
640x480
640x480
800x600
1024x768
1152x870
1280x960
1024x768
60
72
75
85
119,85
60
70
75
85
119,804
70
75
85
60
72
75
85
60
75
60
60
60
66,6(67)
60
60
75
75
75
37,88
48,08
46,88
53,67
77,20
48,36
56,48
60,02
68,67
98,80
63,80
67,50
77,10
63,98
77,90
79,98
91,15
60,00
75,00
65,32
75,00
31,50
35,00
37,88
48,36
68,68
75,20
60,30
HDMI – Kibővített széles képernyős időzítés
Üzemmódok
WXGA
WXGA+
WUXGA
Felbontás
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x720
1280x800
1366x768
1440x900
1920x1080-RB
1920x1080-EIA
1920x1200-RB
F. frekvencia [Hz]
60
75
85
60
119,858
60
60
60
60
60
59,95
V. frekvencia [kHz]
47,78
60,29
68,63
44,80
92,89
49,60
47,71
55,90
66,60
67,50
74,04
47
3
60
60
65,30
37,30
Felbontás
720x480
720x480
720x576
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
F. frekvencia [Hz]
59,94(29,97)
59,94
50(25)
50
60
50
60(30)
50(25)
60
50
24/23,97
V. frekvencia [kHz]
27,00
31,47
27,00
31,25
45,00
37,50
33,75
33,75
67,50
56,25
27,00
HDMI - Videojel
Üzemmódok
480i
480p
576i
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
4
1680x1050
1024x600
HDMI - 1.4a 3D Időzítés
1280x720
1280x720
F. frekvencia
[Hz]
50
60
V. frekvencia
[kHz]
75
90
1920x1080
24
54
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
50
60
50 (25)
60 (30)
24
50
60
37,5
45
28,1
33,8
27
56,3
67,5
1280x720
60
45
1920x1080
50 (25)
33,75
1920x1080
60 (30)
33,75
1920x1080
50
56,25
1920x1080
60
67,5
Üzemmódok
Felbontás
720p (Képkocka-tömörítés)
720p (Képkocka-tömörítés)
1080p (Képkockatömörítés)
720p (Fent és lent)
720p (Fent és lent)
1080i (Fent és lent)
1080i (Fent és lent)
1080p (Fent és lent)
1080p (Fent és lent)
1080p (Fent és lent)
720p (Egymás melletti
félkép)
1080i (Egymás melletti
félkép)
1080i (Egymás melletti
félkép)
1080p (Egymás melletti
félkép)
1080p (Egymás melletti
félkép)
Magyar
WSXGA
WSVGA
Magyar
48
Vízszintes pásztázási
A monitor megjelenítési
sebesség:
tartománya grafikai forrás
Függőleges
esetében
pásztázási sebesség:
Max. pixel-órajel:
15k-100 kHz
24-120 Hz
Analóg: 165 MHz
Digitális: 165 MHz
C. MHL digitális
Üzemmódok
VGA
480i
576i
480p
480p_2x
576p
576p_2x
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
Felbontás
640x480
720x480 (1440x480)
720x576(1440x576)
720x480
1440x480
720x576
1440x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Vízszintes pásztázási
A monitor megjelenítési
sebesség:
tartománya grafikai forrás
Függőleges
esetében
pásztázási sebesség:
Max. pixel-órajel:
F. frekvencia
[Hz]
59,94/60
59,94/60
50(25)
59,94/60
59,94/60
50
50
59,94/60
50
60(30)
50(25)
23,97/24
25
29,97/30
V. frekvencia
[kHz]
31,5
15,734
15,625
31,47
31,5
31,25
31,25
45
37,5
33,75
28,13
27
28,13
33,75
15-50 kHz
24-60 Hz
Digitális: 75 MHz
FCC nyilatkozat
A készüléket vizsgálatnak vetették alá, amelynek során megállapítást nyert, hogy a
készülék teljesíti az FCC szabályzatának 15. pontja szerinti, B osztályú digitális
eszközökre vonatkozó határértékeket. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy
lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros
interferencia ellen. A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és
sugározhat, és ha nem a használati utasításnak megfelelően helyezték üzembe és
használják, akkor megzavarhatja a rádiós távközlést.
Ugyanakkor semmilyen garancia nem vállalható arra nézve, hogy meghatározott
felhasználásnál nem fordulnak elő zavarok. Ha ez az eszköz káros zavart kelt a
rádió- vagy televízió vételben, amit az eszköz ki- és bekapcsolásával lehet
megállapítani, a felhasználó a zavar megszüntetésére minden további nélkül
megteheti a következő intézkedéseket:
•
Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
•
Növelje a távolságot az eszköz és a vevőkészülék között.
•
Az eszközt más áramkörhöz kapcsolódó fali dugaszolóaljzatba csatlakoztassa,
mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.
•
Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.
Megjegyzés: Árnyékolt kábelek
Minden más számítástechnikai eszközhöz való csatlakoztatás árnyékolt kábelekkel
történik az FCC előírásoknak való megfelelés érdekében.
Megjegyzés: Perifériák
A készülékhez kizárólag olyan perifériákat (bemeneti/kimeneti eszközök, terminálok,
nyomtatók stb.) szabad csatlakoztatni, amelyek megfelelnek a B osztályú
eszközökre előírt határértékeknek. A határértékeknek nem megfelelő perifériák
használata esetén zavar léphet fel a rádiós és a televíziós vételben.
Figyelem
A gyártó által nem engedélyezett változtatások vagy módosítások miatt a
felhasználó elveszítheti a Federal Communications Commission (Szövetségi
Távközlési Bizottság) által biztosított jogát, hogy ezt az eszközt működtesse.
Üzemi feltételek
A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. fejezetének. A működtetésnek az alábbi
két feltétele van: (1) a készülék nem okozhat zavart, és (2) az eszköznek minden
zavart tűrnie kell, beleértve a nem kívánatos működést okozó zavarokat is.
Megjegyzés: Kanadai felhasználók
Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.
Magyar
Jogszabályi és biztonsági tudnivalók
Magyar
49
Magyar
50
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
Megfelelőségi nyilatkozat az EU országai számára
Az Acer ezúton kijelenti, hogy ez a kivetítősorozat megfelel az 1999/5/EK irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Megfelel az oroszországi hatósági előírásnak
Rádiókészülék hatósági engedélyezési megjegyzés
Megjegyzés: Az alábbi hatósági megjegyzés csak a vezeték nélküli
LAN-nal és/vagy Bluetooth-al felszerelt modellekre vonatkozik.
Általános információk
Ez a termék megfelel mindazon ország vagy régió rádiófrekvenciás és biztonsági
előírásainak, amelyekben a vezeték nélküli használatát engedélyezték. A
konfigurációtól függően ez a termék tartalmazhat vezeték nélküli rádiófrekvenciás
eszközöket (mint például a vezeték nélküli LAN és/vagy Bluetooth modul).
Kanada – Alacsony feszültségű engedély alóli
mentességet élvező
hírközlési eszközök (RSS-210)
a
Általános információ
A működtetésnek az alábbi két feltétele van:
1. Az eszköz nem okozhat interferenciát, és
2. ennek az eszköznek minden vett interferenciát állnia kell, beleértve a
nem kívánatos működést okozó interferenciát.
b
Működés a 2,4 GHz-es sávban
Az engedélyezett szolgáltatással történő rádiófrekvenciás zavar
megelőzésére ezt a berendezést épületen belüli működésre tervezték, és
a kültéri használatot engedélyeztetni kell.
Az országok érvényességi köre
Ezt a berendezést a felhasználás országában érvényes előírások és szabályok szigorú
betartásával szabad csak használni. További információkért lépjen kapcsolatba a felhasználás
országában lévő helyi irodával. A teljes országlistáért lásd:
http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/implem.htm.
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan
Declaration of Conformity
We,
Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan
Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail:ru.jan@acer.com
And,
Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it
Declare under our own responsibility that the product:
Product:
Projector
Trade Name:
Acer
Model Number:
H7P1141
H5370BD/E131D/HE-711J
To which this declaration refers conforms to the relevant standard or other standardizing documents:
x
x
x
x
EN 55022:2006/A1:2007 Class B; EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 Class A; EN61000-3-3:2008
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 50581:2012
We hereby declare above product is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, RoHS Directive
2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of ecodesign
requirements for energy-related product.
Year to begin affixing CE marking 2013.
_______________________________
RU Jan / Sr. Manager
Regulation, Acer Inc.
Feb. 6, 2013
Date
Download PDF

advertising