Acer | AT4230C | Acer AT4230C Quick Start Guide

AT4230C 快速指南
1
2
安裝視訊盒
連接週邊
Y
w
S-VIDEO
S
R
COMPONENT 2
AV2
COMPONENT 1
AV1
R W
R B G
R W
S-VIDEO
Y
COMPOSITE
AUDIO
AUDIO
R
w
Y
D-Sub
D-Sub
COMPONENT
COMPONENT 1,2 輸入
AV 1,2 輸入
HDMI
R W
R W
R B G
D-Sub
或
DVD
MUM4 2 0 0 0 0 3
或
VCR
STB
Y
S
3 設定精靈
設定精靈
步驟1. 請選擇選單語言:
設定精靈
英文
中文
設定完成
設定精靈
步驟2. 插入同軸電纜並按下"OK"
確定
設定精靈
步驟3. 請選擇TV系統
無線電視
有線電視
設定精靈
步驟4. 掃描類比頻道。請稍待...
停止
25% 完成
Download PDF

advertising