Philips | HMP7100/12 | Philips MEDIENPLAYER FÜR ZU HAUSE HMP7100/12 Schnellstartanleitung

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Switch on
Zapnutí
Einschalten
Tænd
Ενεργοποίηση
Setup: Connect to your home network
Nastavení: Připojení k domácí síti
Einrichtung: Herstellen einer Verbindung zum Heimnetzwerk
Opsætning: Opret forbindelse til dit hjemmenetværk
Ρύθμιση: Σύνδεση στο οικιακό σας δίκτυο
HMP7100
Question?
Contact
Philips
AC IN
EN
Connect through Wi-Fi
DA
Opret forbindelse via Wi-Fi
CS
Připojení přes Wi-Fi
DE
Verbinden über WiFi
AV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Side HDMI
Side AV
Select the type of
Wi-Fi connection.
The network wizard helps you
to connect the device to the
internet.
Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Scan
Please select the type of
network setup
EL
Wired (Ethernet)
Wireless (Wi-Fi)
HDMI
HDMI
Cancel
Σύνδεση μέσω Wi-Fi
WWW
Cancel
HDMI IN
On the screen of initial setup, select [Wireless (Wi-Fi)]. Select
[Scan] to search for networks in range. Select a network. Follow
onscreen instructions to complete Wi-Fi connection.
• If you select [Standard], enter the password to your network.
to select an input mode.
On the remote control, press
to select a key on the
To enter text, press
onscreen keyboard. To complete text entry, select DONE on
the onscreen keyboard.
EN
3,13%&6WDQGDUG
SOURCE
TV
www.
.com
.net
SPACE
.org
DONE
.!@
Short User Manual
Krátká uživatelská příručka
Kort brugervejledning
Kurzanleitung
Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
EN
+
ௗၿ
Stisknutím tlačítka přístroj zapněte. CS
Kontrolka napájení se bíle rozsvítí.
Dalším stisknutím tlačítka jej
vypnete. Kontrolka napájení se
rozsvítí červeně.
CS
Na dálkovém ovladači televizoru
použijte tlačítko zdroje a vyberte
vstupní konektor HDMI zařízení
HMP7100.
DA
Tænd ved at trykke på . Strømindikatoren lyser hvidt. Tryk på igen
for at slukke. Strømindikatoren lyser
rødt.
DA
På fjernbetjeningen til TV’et skal du
bruge knappen til valg af kilde for
at vælge HDMI-indgangsstikket til
HMP7100.
DE
Drücken Sie zum Einschalten
. Die Betriebsanzeige leuchtet weiß.
Drücken Sie die Taste erneut,
um das Gerät auszuschalten. Die
Betriebsanzeige leuchtet rot.
DE
Drücken Sie die SOURCE-Taste auf
der Fernbedienung des Fernsehers, um den HDMI-Eingang von
HMP7100 auszuwählen.
EL
EL
Πατήστε για ενεργοποίηση. Η
ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
ανάβει λευκή. Πατήστε ξανά
για απενεργοποίηση. Η ενδεικτική
λυχνία λειτουργίας ανάβει κόκκινη.
Safety and Warranty
Before using your set:
Check out details inside this booklet
PC & Mac
Na obrazovce počátečního nastavení vyberte možnost [Bezdrátové (Wi-Fi)]. Výběrem možnosti [Funkce Scan] vyhledáte sítě
v dosahu. Vyberte síť. Postupujte podle pokynů na obrazovce a
dokončete připojení Wi-Fi.
• Pokud vyberete možnost [Standardní], zadejte heslo sítě: Na
/
režim
dálkovém ovladači vyberte stisknutím tlačítka
vstupu. Text zadejte tak, že tlačítky , , , a OK vyberete
klávesy na klávesnici na obrazovce. Jakmile budete hotovi,
vyberte na klávesnici na obrazovce možnost DONE.
CS
On the remote control of the TV,
use the source button to select the
HDMI input connector of HMP7100.
Στο τηλεχειριστήριο της
τηλεόρασης, πατήστε το κουμπί
πηγής για να επιλέξετε την
υποδοχή εισόδου HDMI του
HMP7100.
Στην οθόνη της αρχικής ρύθμισης, επιλέξτε [Ασύρματη (Wi-Fi)].
Επιλέξτε [Σάρωση] για να αναζητήσετε δίκτυα εντός εμβέλειας.
Επιλέξτε ένα δίκτυο. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να
ολοκληρώσετε τη σύνδεση Wi-Fi.
• Αν επιλέξετε [Τυπικός], εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης
/
για
στο δίκτυό σας: Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε
να επιλέξετε μια πηγή εισόδου. Για να εισαγάγετε κείμενο,
πατήστε , , , και OK για να επιλέξετε ένα πλήκτρο στο
πληκτρολόγιο της οθόνης. Για να ολοκληρώσετε την εισαγωγή
κειμένου, επιλέξτε DONE στο πληκτρολόγιο της οθόνης.
EL
Vælg [Trådløs (Wi-Fi)] på skærmbilledet med førstegangsopsætningen. Vælg [Scan] for at søge efter netværk i området. Vælg et
netværk. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre oprettelsen af Wi-Fi-forbindelsen.
• Hvis du vælger [Standard], skal du indtaste adgangskoden til
/
på fjernbetjeningen for at vælge
dit netværk: Tryk på
en indgangstilstand. Du kan indtaste tekst ved at trykke på
, , , og OK for at vælge en tast på skærmtastaturet.
Vælg DONE på skærmtastaturet for at fuldføre tekstindtastningen.
DA
(Wi-Fi)] aus. Wählen Sie [Scan] aus, um Netzwerke in Reichweite zu
suchen. Wählen Sie ein Netzwerk aus. Folgen Sie den Anweisungen auf
dem Bildschirm, um die Verbindung mit dem WiFi-Netzwerk herzustellen.
• Wenn Sie [Standard] auswählen, geben Sie das Passwort für Ihr
/ , um
Netzwerk ein: Drücken Sie auf der Fernbedienung
einen Eingabemodus auszuwählen. Um Text einzugeben, drücken Sie
, , , und OK, um eine Taste auf der Bildschirmtastatur auszuwählen. Um die Texteingabe zu beenden, wählen Sie DONE auf der
Bildschirmtastatur aus.
$%& DEF #
ENPress to switch on. The power
indicator lights up white.
Press again to switch off. The
power indicator lights up red.
Wählen Sie auf dem Bildschirm für die Ersteinrichtung [Drahtlos
DE
EN
Connect through an Ethernet cable
DA
Opret tilslutning via et Ethernet-kabel
CS
Připojení přes ethernetový kabel
DE
Verbinden über Ethernet
EL
Σύνδεση μέσω καλωδίου Ethernet
2 X AAA
The network wizard helps you
to connect the device to the
internet.
Wired (Ethernet)
Please select the type of
network setup
Wireless (Wi-Fi)
HDMI
WWW
Cancel
Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one
of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is
the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation
to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips
Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
EN
On the screen of initial setup, select Wired
(Ethernet).
DA
Vælg Wired (Ethernet) (Kablet (Ethernet)) på
skærmbilledet med førstegangsopsætningen.
CS
Na obrazovce počátečního nastavení vyberte
možnost Kabelové (ethernetové).
DE
Wählen Sie auf dem Bildschirm für die Ersteinrichtung Kabelgebunden (Ethernet) aus.
EL
Στην οθόνη της αρχικής ρύθμισης, επιλέξτε
Ενσύρματο (Ethernet).
HMP7100_12_SUM_V2.0_WK1339.2
SmartTV: Play from online services
PC & Ma
Play from a USB storage device
Play from a PC
Smart TV: Přehrávání z online služeb
Smart TV: Wiedergabe von Onlinediensten
Přehrávání z paměťového zařízení USB
Wiedergabe von einem USB-Speichergerät
Přehrávání z počítače
Wiedergabe von einem PC
Smart TV: Afspil fra onlinetjenester
Smart TV: Αναπαραγωγή από online υπηρεσίες
Afspil fra USB-lagringsenhed
Αναπαραγωγή από συσκευή αποθήκευσης USB
Afspil fra en PC
Αναπαραγωγή από υπολογιστή
c
86%
+RPHQHWZRUN
6PDUW79
www.philips.com/support
HDMI
6HWXS
EN
To read the user manual, insert the by-packed CD-ROM into the CD drive on
your computer.
Visit www.philips.com/support to download the latest user manual and find
troubleshooting tips.
CS
Chcete-li si přečíst uživatelskou příručku, vložte přibalený disk CD-ROM
do mechaniky CD vašeho počítače.
Na webu www.philips.com/support si můžete stáhnout aktuální
uživatelskou příručku a vyhledat tipy při řešení problémů.
HDMI
86%
+RPHQHWZRUN
6PDUW79
EN
.
86%
EN
DA Hvis du vil læse brugervejledningen, skal du indsætte den medfølgende
cd-rom i din computers cd-rom-drev.
Besøg www.philips.com/support for at downloade den nyeste brugervejledning da_DK og finde tip til fejlfinding.
CS
CS
Na domovské obrazovce vyberte ikonu
Next time you switch on HMP7100, HMP7100 connects to the previously conchanges to . Select .
nected network. On the Home screen,
DA
Tryk på
Při příštím zapnutí zařízení HMP7100 se zařízení HMP7100 automaticky připojí
DE
Wählen Sie auf dem Startbildschirm
EL
Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε το
k dříve připojené síti. Na domovské obrazovce se položka
Vyberte možnost
DE Um das Benutzerhandbuch zu lesen, fügen Sie die mitgelieferte CDROM in das CD-Laufwerk Ihres Computers ein.
Besuchen Sie www.philips.com/support zum Herunterladen des aktuellen Benutzerhandbuchs und für Tipps zur Fehlerbehebung.
EL
From the Home screen, select
+RPHQHWZRUN
6PDUW79
6HWXS
DA
på startskærmen.
PC that runs the software of DLNA media server | Počítač, na kterém je spuštěný
software serveru médií DLNA | PC, der kører DLNA-medieserversoftwaren | PC, der
die Software des DLNA-Medienservers ausführt | Υπολογιστής που εκτελεί λογισμικό
διακομιστή πολυμέσων DLNA
.
.
Næste gang du tænder HMP7100, opretter HMP7100 automatisk forbindelse til
til
. Vælg
.
Wenn Sie den HMP7100 das nächste Mal einschalten, wird automatisch eine
Verbindung zwischen dem HMP7100 und dem zuvor ausgewählten Netzwerk
Για να διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης, εισαγάγετε το παρεχόμενο
CD-ROM στη μονάδα CD του υπολογιστή σας.
Για να κατεβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του εγχειριδίου
χρήσης και να βρείτε συμβουλές για την αντιμετώπιση
προβλημάτων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support.
hergestellt. Auf dem Startbildschirm wird
EL
zu
. Wählen Sie
6HWXS
.
.
tidligere tilsluttede netværk. På startskærmbilledet ændres
DE
změní na
.
.
EN
1 Connect your PC to the same network as HMP7100. 2 On HMP7100, select
.
CS
1 Ke stejné síti připojte počítač jako zařízení HMP7100. 2 V zařízení HMP7100
vyberte možnost .
DA
1 Slut din PC til det samme hjemmenetværk som HMP7100. 2 Vælg
HMP7100.
DE
1 Schließen Sie Ihren PC an dasselbe Netzwerk wie den HMP7100 an. 2 Wählen
aus.
Sie auf dem HMP7100 die Option
EL
1 Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο ίδιο οικιακό δίκτυο με το HMP7100. 2
Στο HMP7100, επιλέξτε .
Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το HMP7100, το HMP7100 θα
συνδεθεί αυτόματα στο προηγούμενο συνδεδεμένο δίκτυο. Στην αρχική
οθόνη, το
αλλάζει σε
. Επιλέξτε
.
SimplyShare: Play from an iOS or Philips Android device
på
SimplyShare: Přehrávání ze zařízení se systémem iOS nebo zařízení Philips se systémem Android_QSG
SimplyShare: Wiedergabe von einem iOS- oder Philips Android-Gerät_QSG
SimplyShare: Afspil fra en iOS- eller Philips Android-enhed_QSG
SimplyShare: Αναπαραγωγή από συσκευή iOS ή Philips Android_QSG
MyRemote
HDMI
SimplyShare
SimplyShare
EN
CS
Make sure that you have connected your iOS or Philips Android device to the same
network as HMP7100.
Ujistěte se, že jste zařízení se systémem iOS nebo zařízení Philips se systémem
Android připojili kestejné síti Wi-Fi jako zařízení HMP7100.
DA
Kontroller, at du har sluttet din iOS-enhed eller Philips Android-enhed tildet samme
Wi-Fi-netværk som HMP7100.
DE
Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihr iOS- oder Philips Android-Gerätmit demselben
WiFi-Netzwerk wie den HMP7100 verbunden haben.
EL
Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τη συσκευή iOS ή τη συσκευή Philips Android
στοίδιο δίκτυο Wi-Fi με το HMP7100.
HMP7100_12_SUM_1_V2.0.indd 1-4
EN
From App Store or Google Play, download the Philips MyRemote app to your device.
CS
Z obchodu App Store nebo obchodu Google Play stáhněte na své zařízení aplikaci
Philips MyRemote.
DA
Fra App Store eller Google Play skal du downloade Philips MyRemote-app’en til din
enhed.
DE
EL
Laden Sie die Philips MyRemote App von App Store oder Google Play auf Ihr Gerät
herunter.
EN
In MyRemote, select SimplyShare. Select the source of media, and then, select a media
file to start play.
CS
V nabídce MyRemote vyberte možnost SimplyShare. Vyberte zdroj médií a poté
výběrem souboru médií spusťte přehrávání.
DA
I MyRemote skal du vælge SimplyShare. Vælg mediekilden, og vælg derefter en mediefil
for at starte afspilningen.
DE
Από το App Store ή το Google Play, κατεβάστε στη συσκευή σας την εφαρμογή
Philips MyRemote.
EL
EN
To use your iOS or Android device as remote control, select Control.
CS
Chcete-li používat zařízení se systémem iOS nebo Android jako dálkový ovladač,
vyberte možnost Control.
DA
For at bruge din iOS- eller Android-enhed som fjernbetjening skal du vælge Control.
DE
Um Ihr iOS- oder Android-Gerät als Fernbedienung zu verwenden, wählen Sie
Control aus.
EL
Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή iOS ή Android σαν τηλεχειριστήριο,
επιλέξτε Control.
Wählen Sie unter MyRemote die Option SimplyShare. Wählen Sie die Medienquelle aus,
und wählen Sie dann eine Mediendatei aus, um die Wiedergabe zu starten.
Στο MyRemote, επιλέξτε SimplyShare. Επιλέξτε την πηγή πολυμέσων και στη
συνέχεια επιλέξτε ένα αρχείο πολυμέσων για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.
9/26/2013 9:30:58 AM
Always there to help you
Encendido
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Virran kytkeminen
Bekapcsolás
Activation
Accensione
Configuración: Conexión a la red doméstica
Asennus: Kotiverkkoon liittäminen
Beállítás: csatlakozás az otthoni hálózathoz
Configuration : connexion à votre réseau domestique
Configurazione: collegamento alla rete domestica
HMP7100
Question?
Contact
Philips
AC IN
ES
Conexión a través de Wi-Fi
FR
Connexion Wi-Fi
FI
Wi-Fi-yhteys
HU
Csatlakoztatás Wi-Fi kapcsolattal
AV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Side HDMI
Side AV
Select the type of
Wi-Fi connection.
The network wizard helps you
to connect the device to the
internet.
Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Scan
Please select the type of
network setup
IT
Wired (Ethernet)
Wireless (Wi-Fi)
HDMI
HDMI
Cancel
Collegamento tramite Wi-Fi
WWW
Cancel
HDMI IN
ES
En la pantalla de configuración inicial, seleccione [Inalámbrica
(Wi-Fi)]. Seleccione [Escaneado] para buscar redes dentro del
alcance. Seleccione una red. Siga las instrucciones en pantalla para
completar la conexión Wi-Fi.
• Si selecciona [Estándar], introduzca la contraseña de la red: En
/
para seleccionar un modo
el mando a distancia, pulse
de entrada. Para introducir texto, pulse , , , y OK para
seleccionar un botón del teclado en pantalla. Para completar
la introducción de texto, seleccione DONE en el teclado en
pantalla.
HU
A kezdeti beállítás képernyőjén válassza a [Vezeték nélk. (Wi-Fi)]
lehetőséget. Az elérhető hálózatok kereséséhez válassza a [Keresés]
lehetőséget. Válasszon egy hálózatot. A Wi-Fi kapcsolat létrehozásához
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
• Ha a [Normál] lehetőséget választja, adja meg a hálózathoz tartozó
/
gombjával válassza ki a beviteli módot.
jelszót: A távvezérlő
A , , , és OK gombok megnyomásával vihet be szöveget a
képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével. A szövegbevitel befejezéséhez válassza ki a képernyőn megjelenő billentyűzet DONE
elemét.
FI
Valitse asennuksen ensimmäisessä vaiheessa [Langaton (Wi-Fi)].
Etsi verkkoja valitsemalla [Haku]. Valitse verkko. Muodosta Wi-Fi
-yhteys noudattamalla näytön ohjeita.
• Jos valitset [Vakio], kirjoita verkon salasana: Valitse tulotila
/
-painiketta. Voit kirjoitpainamalla kaukosäätimen
taa tekstiä valitsemalla kuvaruutunäppäimistön näppäimen
valitsemalla , , , ja OK. Lopeta tekstin kirjoittaminen
valitsemalla kuvaruutunäppäimistössä DONE.
IT
Nella schermata di configurazione iniziale, selezionare [Wireless (WiFi)]. Selezionare [Scansione] per cercare le reti disponibili. Selezionare
una rete. Seguire le istruzioni sullo schermo per completare il collegamento Wi-Fi.
• Se si seleziona [Standard], immettere la password per accedere
/
per selezionare una
alla rete: Sul telecomando, premere
modalità di ingresso. Per inserire il testo, premere , , , e OK
per selezionare un tasto della tastiera su schermo. Per completare
l’inserimento di testo, selezionare DONE sulla tastiera su schermo.
FR
Sur l’écran de configuration initiale, sélectionnez [Sans fil (Wi-Fi)].
Sélectionnez [Balayage] pour rechercher les réseaux accessibles
Sélectionnez un réseau. Suivez les instructions à l’écran pour
terminer la connexion Wi-Fi.
• Si vous sélectionnez [Standard], saisissez le mot de passe de
/
pour
votre réseau: Sur la télécommande, appuyez sur
sélectionner un mode d’entrée. Pour saisir du texte, appuyez
sur , , , et OK pour sélectionner une touche sur
le clavier affiché à l’écran. Pour terminer la saisie de texte,
sélectionnez DONE sur le clavier à l’écran.
3,13%&6WDQGDUG
SOURCE
TV
www.
.com
.net
SPACE
.org
DONE
.!@
+
ௗၿ
$%& DEF #
Manual de usuario corto
Lyhyt käyttöopas
Bref mode d’emploi
Rövid használati útmutató
Manuale dell’utente breve
ESPulse para encender el aparato. El
indicador de encendido se ilumina
en blanco. Vuelva a pulsar para
apagarlo. El indicador de encendido
se ilumina en rojo.
ES
En el mando a distancia del televisor,
utilice el botón de fuente para seleccionar el conector de entrada HDMI
del HMP7100.
Valitse HMP7100-laitteen HDMItuloliitäntä TV:n kaukosäätimen
lähdepainikkeella.
Kytke virta -painikkeella. Virran merkkivalo syttyy palamaan
valkoisena. Katkaise virta painamalla
-painiketta uudelleen. Virran merkkivalo syttyy punaisena.
FI
FR
Appuyez sur pour activer le
télétexte. Le voyant d’alimentation
s’allume en blanc. Appuyez à nouveau sur la touche pour éteindre
l’appareil. Le voyant d’alimentation
devient rouge.
FR
Sur la télécommande du téléviseur,
utilisez la touche Source pour
sélectionner le canal d’entrée HDMI
de HMP7100.
HU
Nyomja meg a gombot a bekapcsoláshoz. A feszültségjelző fehéren
világítani kezd. A kikapcsoláshoz
nyomja meg ismét az gombot. A
feszültségjelző pirosan világítani kezd.
HU
A tv-készülék távvezérlőjén lévő forrás gomb használatával válassza ki a
HMP7100 készülék HDMI bemeneti
csatlakozóját.
IT
Premere per l’accensione.
L’indicatore di alimentazione si
illumina di bianco. Premere di
nuovo per spegnere. L’indicatore di
alimentazione si illumina di rosso.
IT
Sul telecomando del TV, usare il tasto
sorgente per selezionare il connettore di ingresso HDMI di HMP7100.
FI
Safety and Warranty
Before using your set:
Check out details inside this booklet
PC & Mac
ES
Conexión mediante un cable Ethernet
FR
Connexion via un câble Ethernet
FI
Liittäminen Ethernet-kaapelilla
HU
Csatlakoztatás Ethernet kábellel
IT
Collegamento tramite cavo Ethernet
2 X AAA
The network wizard helps you
to connect the device to the
internet.
Please select the type of
network setup
Wired (Ethernet)
Wireless (Wi-Fi)
HDMI
WWW
Cancel
Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one
of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is
the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation
to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips
Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
ES
En la pantalla de configuración inicial, seleccione
Wired (Ethernet) (Con cable (Ethernet)).
FR
Sur l’écran de configuration initiale, sélectionnez
Filaire (Ethernet).
FI
Valitse asennuksen ensimmäisessä vaiheessa
Kiinteä (Ethernet).
HU
A kezdeti beállítás képernyőjén válassza a
Vezetékes (Ethernet) lehetőséget.
IT
Nella schermata di configurazione iniziale,
selezionare Cablata (Ethernet).
HMP7100_12_SUM_V2.0_WK1339.2
Reproducción de un dispositivo de almacenamiento USB
Smart TV: Reproducción desde servicios en línea
PC & Ma
Reproducción desde un PC
Smart TV: Toistaminen verkkopalveluista
Smart TV: lejátszás online szolgáltatásból
Toistaminen USB-muistilaitteesta
Lejátszás USB-tárolóeszközről
Toistaminen tietokoneesta
Lejátszás számítógépről
Smart TV : lecture à partir de services en ligne
Smart TV: riproduzione dai servizi online
Lecture à partir d’un périphérique de stockage USB
Riproduzione da un dispositivo di archiviazione USB
Lecture à partir d’un PC
Riproduzione da un PC
c
86%
+RPHQHWZRUN
6PDUW79
www.philips.com/support
HDMI
6HWXS
ES
Para leer el manual de usuario, inserte el CD-ROM incluido en la unidad
de CD del ordenador. Visite www.philips.com/support para descargar
el manual de usuario más reciente y buscar consejos sobre solución de
problemas.
FI
Voit lukea käyttöoppaan asettamalla mukana toimitettu CD-ROM
tietokoneen CD-asemaan.
Lataa uusin käyttöopas ja lue vianmääritysvihjeitä osoitteessa www.
philips.com/support.
HDMI
86%
FR
6PDUW79
ES
En la pantalla de inicio, seleccione
FI
Valitse aloitusnäytöstä
.
86%
6HWXS
+RPHQHWZRUN
6PDUW79
.
6HWXS
La próxima vez que encienda el HMP7100, el HMP7100 se conecta a la red
conectada anteriormente de forma automática. En la pantalla de inicio, cambia
a . Seleccione .
ES
Pour lire le manuel d’utilisation, insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD de votre ordinateur.
Accédez au site Web www.philips.com/support pour télécharger le
dernier manuel d’utilisation et obtenir des astuces de dépannage.
FIKun HMP7100-laite käynnistetään seuraavan kerran, HMP7100 muodostaa yhteyden aiemmin liitettyyn verkkoon automaattisesti. Kuvake vaihtuu aloitusnäytössä:
>
HU A felhasználói kézikönyv megtekintésére helyezze a mellékelt CD-ROMot számítógépe CD-meghajtójába.
A használati útmutató legújabb változatának letöltéséhez és a hibaelhárítási javaslatok megtekintéséhez látogasson el a www.philips.com/
support weboldalra.
IT
+RPHQHWZRUN
. Valitse
.
automatiquement au dernier réseau connecté. Sur l’écran d’accueil,
Sélectionnez
HU
HU
A kezdőképernyőn válassza a
IT
Dalla schermata principale, selezionare
.
PC que ejecute el software de servidor multimedia DLNA | Tietokone, jossa on DLNAmediapalvelimen ohjelmisto | PC contrôlant le logiciel du serveur multimédia DLNA |
DLNA médiaszerver-szoftvert futtató számítógép | PC che eseguono il software del server
multimediale DLNA
elemet.
.
devient
.
ES
1 Conecte el PC a la misma red que el HMP7100. 2 En el HMP7100, seleccione
.
FI
1 Kytke tietokone samaan verkkoon kuin HMP7100. 2 Valitse HMP7100-laitteessa
.
FR
1 Connectez votre PC au même réseau domestique que HMP7100. 2 Sur le
HMP7100, sélectionnez .
HU
1 Csatlakoztassa a számítógépet ugyanahhoz a hálózathoz, mint a HMP7100
lehetőséget.
készüléket. 2 A HMP7100 készüléken válassza a
IT
1 Collegare il computer alla stessa rete di HMP7100. 2 Su HMP7100, selezionare
.
.
Ha legközelebb bekapcsolja a HMP7100 készüléket, a HMP7100 automatikusan
csatlakozik a korábban beállított hálózathoz. A kezdőképernyőn a
jelenik meg. Válassza az
IT
À partir de l’écran d’accueil, sélectionnez
Lors de la mise sous tension suivante du HMP7100, le HMP7100 se connecte
FR
Per leggere il manuale dell’utente, inserire il CD-ROM in dotazione
nell’unità CD sul computer.
Visitare il sito www.philips.com/support per scaricare l’ultimo manuale
dell’utente e trovare dei consigli per la risoluzione dei problemi.
FR
jelzés helyett
lehetőséget.
Quando in seguito si accende HMP7100, HMP7100 si collega automaticamente
alla rete a cui ci si è connessi in precedenza. Nella schermata principale,
. Selezionare
diventa
.
SimplyShare: Reproducción desde un dispositivo iOS o Android de Philips
SimplyShare: toista iOS- tai Philips Android -laitteesta
SimplyShare: Lejátszás iOS vagy Philips Android rendszerű készülékről_QSG
SimplyShare : lecture à partir d’un appareil iOS ou Philips Android
SimplyShare: riproduzione da un dispositivo iOS o Android Philips
MyRemote
HDMI
SimplyShare
SimplyShare
ES
FI
Asegúrese de que ha conectado el dispositivo iOS o dispositivo Android de Philips
ala misma res Wi-Fi que el HMP7100.
Varmista, että iOS- tai Philips Android -laiteon kytketty samaan Wi-Fi-verkkoon kuin
HMP7100.
FR
Assurez-vous que vous avez connecté votre appareil iOS ou Philips Android
aumême réseau Wi-Fi que HMP7100.
HU
Győződjön meg arról, hogy az iOS vagy Philips Android rendszerű készülékugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz kapcsolódik, mint a HMP7100 készülék.
IT
Accertarsi di aver collegato il dispositivo iOS o Android Philips allastessa rete Wi-Fi
di HMP7100.
HMP7100_12_SUM_1_V2.0.indd 5-8
ES
En MyRemote, seleccione SimplyShare. Seleccione la fuente multimedia y, a continuación,
seleccione un archivo multimedia para iniciar la reproducción.
ES
Para utilizar el dispositivo iOS o Android como mando a distancia, seleccione Control.
FI
Valitse MyRemote > SimplyShare. Valitse medialähde ja toistettava mediatiedosto.
FI
Jos haluat käyttää iOS- ja Android-laitetta kaukosäätimenä, valitse Control.
Depuis App Store ou Google Play, téléchargez l’application Philips MyRemote sur votre
appareil.
FR
Dans MyRemote, sélectionnez SimplyShare. Sélectionnez la source multimédia, puis
sélectionnez un fichier multimédia pour démarrer la lecture.
FR
Pour utiliser votre appareil iOS ou Android comme télécommande, sélectionnez
Control.
HU
Töltse le a Philips MyRemote alkalmazást a készülékre az App Store vagy a Google Play
webhelyről.
HU
A MyRemote menüpontban válassza a SimplyShare lehetőséget. Válassza ki a médiaforrást, majd válasszon ki egy médiafájlt a lejátszás indításához.
HU
Az iOS vagy Android rendszerű készülék távvezérlőként történő használatához
válassza a Control elemet.
IT
Da App Store o Google Play, scaricare l’applicazione Philips MyRemote sul dispositivo.
IT
In MyRemote, selezionare SimplyShare. Selezionare l’origine del supporto e successivamente un file multimediale per avviare la riproduzione.
IT
Per utilizzare il dispositivo Android o iOS come telecomando, selezionare Control.
ES
En App Store o Google Play, descargue la aplicación MyRemote de Philips en el dispositivo.
FI
Valitse App Store tai Google Play ja lataa Philips MyRemote -sovellus laitteeseesi.
FR
9/26/2013 9:31:14 AM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising