Philips | PD9010/12 | Philips Tragbarer DVD-Player PD9010/12 Schnellstartanleitung

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Charge Opladning PD9010
Question?
Contact
Philips
Φόρτιση Carga Mise en charge Lataaminen Switch on/off Tænd/sluk
EN Charge through the AC power adapter
Charge through the car adapter
DA Oplad vha. AC-adapter
Oplad vha. biladapter
EL
Φόρτιση μέσω τροφοδοτικού AC
Φόρτιση μέσω προσαρμογέα αυτοκινήτου
ES
Carga mediante el adaptador de alimentación
de CA
Carga mediante el adaptador del automóvil
FR
Charge via l’adaptateur secteur
FI
Lataaminen verkkolaitteella
IT
Ricarica tramite alimentatore CA
Charge via l’adaptateur allume-cigares
Lataaminen autosovittimella
Ricarica tramite adattatore per auto
Opladen met de autoadapter
NL Opladen met de netspanningsadapter
Short User Manual
Kort brugervejledning
Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
Manual de usuario corto
Carica
Opladen
Red light on: Power charging ongoing
Red light off: Power charging complete
Note: Recharge the device at least every
two months.
Voyant rouge allumé : charge en cours
Voyant rouge éteint : charge terminée
Remarque: chargez l’appareil au moins
tous les deux mois.
Rødt lys tændt: Opladning er i gang
Rødt lys slukket: Opladning er fuldført
Bemærk: Oplad enheden mindst hver
anden måned.
Punainen valo palaa: lataus käynnissä
Punainen valo ei pala: lataus valmis
Huomautus: lataa laite vähintään kahden
kuukauden välein.
Κόκκινη λυχνία αναμμένη: Η φόρτιση
βρίσκεται σε εξέλιξη
Κόκκινη λυχνία σβηστή: Η φόρτιση
ολοκληρώθηκε
Σημείωση: Φορτίζετε τη συσκευή
τουλάχιστον κάθε δύο μήνες.
Spia rossa accesa: ricarica in corso
Spia rossa spenta: ricarica completata
Nota: ricaricare il dispositivo almeno ogni
due mesi.
Luz roja encendida: carga de energía en
curso
Luz roja apagada: carga de energía completa
Nota: Recargue el dispositivo al menos
cada dos meses.
Bref mode d’emploi
Lyhyt käyttöopas
Manuale dell’utente breve
Korte gebruikershandleiding
Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
Interruptor de apagado/encendido
Επιλογή γλωσσών
Selección de idiomas
DA Tryk på for at tænde, eller slukke og skifte til opladningstilstand. Press SOURCE
repeatedly to switch to the DVD, USB mode.
EL
Sélection de langues
Kielten valitseminen
ESPulse para encender, apagar o acceder al modo de carga. Press SOURCE repeatedly
to switch to the DVD, USB mode.
Rood lampje aan: opladen actief
Rood lampje uit: opladen gereed
Opmerking: laad het apparaat ten minste
één keer in de twee maanden op.
FR
FI
IT
EN
Appuyez sur pour allumer, ou éteignez et passez en mode charge. Press SOURCE
repeatedly to switch to the DVD, USB mode.
FI
Voit ottaa lataustilan käyttöön ja poistaa sen käytöstä painamalla
SOURCE repeatedly to switch to the DVD, USB mode.
IT
Premere per accendere/spegnere e passare alla modalità di ricarica. Press SOURCE
repeatedly to switch to the DVD, USB mode.
-painiketta. Press
: Start, pause, or resume play.
ES
:
Salta al título, capítulo o a la pista anterior o siguiente.
OPTIONS: Nykyisen toiminnon tai valinnan asetusten avaaminen.
:
Search backward or forward at different speeds.
:
Busca hacia atrás o hacia adelante a diferentes
velocidades.
SETUP: SETUP: OPTIONS
DA
Para seleccionar el idioma de las
instrucciones en pantalla, haga lo siguiente:
Pour sélectionner la langue des
instructions à l’écran, procédez comme
suit :
Stop play.
STOP: Access or exit the setup menu.
: Start eller genoptag afspilningen, eller sæt den på
pause.
: Spring til forrige eller næste titel, kapitel eller spor.
:
Spol frem eller tilbage med forskellige hastigheder.
STOP: Stop afspilningen
SETUP: EL
Per selezionare la lingua delle istruzioni su
schermo, seguire la procedura riportata
sotto:
Μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο
τίτλο,κεφάλαιο ή κομμάτι.
:
Αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός σε
διαφορετικές ταχύτητες.
STOP: Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan nimikkeeseen,
osaan tai raitaan.
SETUP: :
Hakee eteen- tai taaksepäin eri nopeuksilla.
Accede al menú de configuración o sale del mismo.
STOP: : Permet de lancer, d'interrompre ou de reprendre la
lecture.
: Permettent de passer au titre, au chapitre ou à la piste
précédent(e)/suivant(e).
:
Permet d'effectuer une recherche avant/arrière à
vitesse variable.
SETUP: FI
Διακοπή αναπαραγωγής.
OPTIONS: Ενεργοποίηση επιλογών για την τρέχουσα
δραστηριότητα ή επιλογή.
SETUP: : Levyn toiston aloittaminen, keskeyttäminen ja jatkaminen.
SETUP: NL
Πρόσβαση ή έξοδος από το μενού ρύθμισης.
: Levyn toiston aloittaminen, keskeyttäminen ja
jatkaminen.
:
Hiermee gaat u naar de vorige of volgende titel of
track of het vorige of volgende hoofdstuk.
:
Hiermee kunt u met verschillende snelheden vooruit
en achteruit zoeken.
STOP: Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan nimikkeeseen,
osaan tai raitaan.
:
Hakee eteen- tai taaksepäin eri nopeuksilla.
Hiermee stopt u het afspelen.
OPTIONS: Hiermee geeft u opties voor de huidige activiteit of
selectie weer.
SETUP: : Asetusvalikon käyttäminen tai sulkeminen.
: Hiermee kunt u het afspelen starten, onderbreken of
hervatten.
Permet d'arrêter la lecture.
Permet d'accéder au menu de configuration et de le
quitter.
Lopeta toisto.
OPTIONS: Nykyisen toiminnon tai valinnan asetusten avaaminen.
OPTIONS: Permet d'accéder aux options relatives à l'activité ou à
la sélection en cours.
: Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
:
IT
:
STOP: Åbn eller luk opsætningsmenuen.
Detiene la reproducción.
Asetusvalikon käyttäminen tai sulkeminen.
OPTIONS: Accede a las opciones relacionadas con la actividad o
la selección actual.
FR
OPTIONS: Åbn indstillingerne for den aktuelle aktivitet eller det
aktuelle valg.
Voit valita näytön ohjeiden kielen
toimimalla seuraavasti:
Lopeta toisto.
Skip to the previous or next title, chapter, or track.
OPTIONS: Access options relating to the current activity or
selection.
Για να επιλέξετε τη γλώσσα των
οδηγιών που εμφανίζονται στην οθόνη,
κάντε τα εξής:
STOP: : Iniciar, hacer una pausa o reanudar la reproducción.
:
STOP: NL Ga als volgt te werk om de taal waarin
de instructies op het scherm worden
weergegeven, te selecteren:
Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
FR
Scelta della lingua
Taal selecteren
DA Sådan vælger du sproget for instruktioner
på skærmen:
ES
Πατήστε για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση και είσοδο στη λειτουργία
φόρτισης. Press SOURCE repeatedly to switch to the DVD, USB mode.
NL Druk op om in te schakelen of uit te schakelen en de oplaadmodus te activeren.
Press SOURCE repeatedly to switch to the DVD, USB mode.
EN To select the language of onscreen
instructions, do the following:
EL
Accensione/spegnimento
In-/uitschakelen
ENPress to switch on, or switch off and enter the charging mode. Press SOURCE
repeatedly to switch to the DVD, USB mode.
Short User Manual
Select languages
Vælg sprog
Marche/arrêt
Käynnistäminen/sammuttaminen Hiermee opent of sluit u het instellingenmenu.
PD9010_12_SUM_V2.0
 English
Note
ES
Visite www.philips.com/support para descargar el manual de usuario y
buscar consejos sobre solución de problemas.
FR
Accédez au site Web www.philips.com/support pour télécharger le
manuel d’utilisation et obtenir des astuces de dépannage.
FI
Lataa käyttöopas ja lue vianmääritysvihjeitä osoitteessa www.philips.com/
support.
IT
Visitare il sito www.philips.com/support per scaricare il manuale
dell’utente e trovare dei consigli per la risoluzione dei problemi.
EN Visit www.philips.com/support to download the user manual and find
troubleshooting tips.
www.philips.com/support
NL Ga naar www.philips.com/support voor tips om problemen op te lossen
en om de gebruikershandleiding te downloaden.
DA Besøg www.philips.com/support for at downloade brugervejledningen
og finde tip til fejlfinding.
EL
 Français
Για να κατεβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης και να βρείτε συμβουλές
για την αντιμετώπιση προβλημάτων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.philips.com/support.
 Suomi
Bemærk
•• Specifications are subject to change without notice.
•• Specifi kationerne kan ændres uden varsel.
Main unit
• AC Power adaptor: AY5808/12 or DSA-9PFB-09 FEU090100 (Philips)
• Power supply
• Input: 100-240V~, 50Hz/ 60Hz
• Output: DC 9V
1.0A
• Power consumption: 11.5 W
• Operating temperature range: 0 - 45 °C
Playable media
• Disc
• DVD, DVD-Video, VCD/SVCD, Audio CD
• DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
• CD-R/CD-RW, MP3 media, JPEG files
File format
• Video: .avi, .divx, .mp4, xvid
• Audio: .mp3
• Picture: .jpg, .jpeg
USB
• Compatibility: Hi-Speed USB (2.0)
• Class support: USB Mass Storage Class (UMS)
• File system: FAT16, FAT32
 Ελληνικά
 Dansk
Hovedenhed
• Vekselstrømsadapter: AY5808/12 or DSA-9PFB-09 FEU090100 (Philips)
• Strømforsyning
• Input: 100-240V~, 50/60 Hz
• Output: DC 9 V
1,0 A
• Strømforbrug: 11,5 W
• Driftstemperaturområde: 0 - 45°C
Medier, der kan afspilles
• Disk
• DVD, DVD-video, VCD/SVCD, lyd-CD
• DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
• CD-R/CD-RW, MP3-medier, JPEG-filer
Filformat
• Video: .avi, .divx, .mp4, .xvid
• Lyd: .mp3
• Billede: .jpg, .jpeg
USB
• Kompatibilitet: Højhastigheds-USB (2.0)
• Klasseunderstøttelse: UMS (USB Mass Storage Class)
• Filsystem: FAT16, FAT32
Σημείωση
•• Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Κύρια μονάδα
• Τροφοδοτικό AC: AY5808/12 or DSA-9PFB-09 FEU090100 (Philips)
• Τροφοδοσία ρεύματος
• Είσοδος: 100-240V~, 50Hz/ 60Hz
• Έξοδος: DC 9V
1,0 A
• Κατανάλωση ενέργειας: 11,5 W
• Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 0 - 45 °C
Μέσα με δυνατότητα αναπαραγωγής
• Δίσκος
• DVD, DVD βίντεο, VCD/SVCD, CD ήχου
• DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (δύο επιπέδων)
• CD-R/CD-RW, πολυμέσα MP3, αρχεία JPEG
Μορφή αρχείων
• Βίντεο: .avi, .divx, .mp4, xvid
• Ήχος: .mp3
• Εικόνα: .jpg, .jpeg
USB
• Συμβατότητα: Hi-Speed USB (2.0)
• Υποστήριξη κατηγοριών: Κατηγορία μαζικής αποθήκευσης USB (UMS)
• Σύστημα αρχείων: FAT16, FAT32
 Español
Nota
•• Las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Unidad principal
• Adaptador de alimentación de CA: AY5808/12 or DSA-9PFB-09 FEU090100
(Philips)
• Fuente de alimentación
• Entrada: 100-240V~, 50 Hz/60 Hz
• Salida: CC 9 V
1,0 A
• Consumo de energía: 11,5 W
• Rango de temperatura de funcionamiento: 0 - 45 °C
Medios reproducibles
• Disco
• DVD, DVD de vídeo, VCD/SVCD, CD de audio
• DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (doble capa)
• CD R/CD RW, archivos multimedia MP3, WMA y archivos JPEG
Formato de archivo
• Vídeo: .avi, .divx, .mp4, xvid
• Audio: .mp3
• Imagen: .jpg, .jpeg
USB
• Compatibilidad: USB de alta velocidad (2.0)
• Clase compatible: clase de almacenamiento masivo USB (UMS)
• Sistema de archivos: FAT16, FAT32
 Nederlands
 Italiano
Huomautus
Remarque
•• Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
•• Les caractéristiques sont susceptibles d’être modifi ées sans avis préalable.
Unité principale
• Adaptateur secteur: AY5808/12 or DSA-9PFB-09 FEU090100 (Philips)
• Alimentation
• Entrée : 100-240V~, 50 Hz/60 Hz
• Sortie : CC 9 V
1,0 A
• Consommation électrique : 11,5 W
• Plage de température de fonctionnement : 0 - 45 °C
Supports pris en charge
• Disque
• DVD, DVD-Video, VCD/SVCD, CD audio
• DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (double couche)
• CD-R/CD-RW, fi chiers MP3, JPEG
Formats de fichier
• Vidéo : .avi, .divx, .mp4, .xvid
• Audio : .mp3
• Image : .jpg, .jpeg
USB
• Compatibilité : USB ultrarapide (2.0)
• Classe prise en charge : UMS (périphérique de stockage de masse USB)
• Système de fi chiers : FAT16, FAT32
PD9010_12_SUM_V2.0.indd 1-7
Nota
•• Le specifi che sono soggette a modifi ca senza preavviso.
Päälaite
• Verkkolaite: AY5808/12 or DSA-9PFB-09 FEU090100 (Philips)
• Virtalähde
• Tulo: 100–240 V~, 50 Hz / 60 Hz
• Lähtö: DC 9 V
1,0 A
• Virrankulutus: 11,5 W
• Käyttölämpötila: 0–45 °C
Toistettavissa olevat tallennusvälineet
• Levy
• DVD, DVD-Video, VCD/SVCD, Audio CD
• DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
• CD-R/CD-RW, MP3-media, JPEG-tiedostot
Tiedostomuoto
• Video: .avi, .divx, .mp4, xvid
• Ääni: .mp3
• Kuva: .jpg, .jpeg
USB
• Yhteensopivuus: Hi-Speed USB (2.0)
• Luokat: USB Mass Storage Class (UMS)
• Tiedostojärjestelmä: FAT16, FAT32
Unità principale
• Adattatore di alimentazione CA: AY5808/12 or DSA-9PFB-09 FEU090100
(Philips)
• Alimentazione
• Ingresso: 100-240V~, 50 Hz/ 60 Hz
• Uscita: CC 9 V
1,0 A
• Consumo energetico: 11,5 W
• Intervallo temperatura di funzionamento: 0 - 45 °C
Supporti riproducibili
• Disco
• DVD, DVD-Video, VCD/SVCD, Audio CD
• DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (doppio strato)
• CD-R/CD-RW, fi le MP3 e JPEG
Formato file
• Video: .avi, .mp4, xvid
• Audio: .mp3
• Immagine: .jpg, .jpeg
USB
• Compatibilità: USB ad alta velocità (2.0)
• Supporto classe: classe di archiviazione di massa USB (UMS)
• File system: FAT16, FAT32
Opmerking
•• Specifi caties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
Apparaat
• Netspanningsadapter: AY5808/12 or DSA-9PFB-09 FEU090100 (Philips)
• Voeding
• Ingang: 100 - 240 V~, 50 Hz/60 Hz
• Uitvoer: DC 9 V
1,0 A
• Stroomverbruik: 11,5 W
• Gebruikstemperatuur: 0 - 45 °C
Afspeelbare media
• Disc
• DVD, DVD-video, VCD/SVCD, audio-CD
• DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
• CD-R/CD-RW, MP3-media, JPEG-bestanden
Bestandsformaat
• Video: .avi, .divx, .mp4, .xvid
• Audio: .mp3
• Foto: .jpg, .jpeg
USB
• Compatibiliteit: snelle USB (2.0)
• Klasseondersteuning: USB UMS (Mass Storage Class)
• Bestandssysteem: FAT16, FAT32
2013/10/21 14:23:56
Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Laden Ładowanie PD9010
Question?
Contact
Philips
Carregar Ladda Зарядка Nabíjení Töltés
Nabíjanie
Ein-/Ausschalter Włączanie i wyłączanie
DE Laden über das Netzteil
Laden über den Auto-Adapter
PL
Ładowanie za pomocą zasilacza sieciowego
PT
Carregar através do transformador de CA
Ładowanie za pomocą zasilacza
samochodowego
SV
Ladda via nätadaptern
Włączone światło czerwone: trwa ładowanie
Wyłączone światło czerwone: ładowanie
zakończone
Uwaga! Ładuj urządzenie przynajmniej raz
na dwa miesiące.
Carregar através do adaptador para automóvel
Ladda via biladapter
RU Зарядка с помощью адаптера питания
переменного тока
Зарядка с помощью автомобильного
адаптера
CS Nabíjení prostřednictvím napájecího adaptéru
Luz vermelha ligada: carregamento em curso
Luz vermelha desligada: carregamento
completo
Nota: recarregue o dispositivo, no
mínimo, a cada dois meses.
Nabíjení prostřednictvím adaptéru do auta
HU Töltés hálózati adapterrel
SK
Rote Leuchte an: Ladevorgang läuft
Rote Leuchte aus: Ladevorgang beendet
Hinweis: Laden Sie das Gerät mindestens
alle zwei Monate auf.
Töltés autós adapterrel
Nabíjanie pomocou napájacieho adaptéra
striedavého prúdu
Nabíjanie pomocou adaptéra do auta
Röd lampa tänds: Laddning pågår
Röd lampa slocknar: Laddning klar
Obs! Ladda enheten minst varannan
månad.
Kurzanleitung
Krótka instrukcja obsługi
Manual do utilizador resumido
Kortfattad användarhandbok
Interruptor ligar/desligar
Slå på/av
Rozsvícená červená kontrolka: Probíhá
nabíjení
Zhasnutá červená kontrolka: Nabíjení
dokončeno
Poznámka: Zařízení nabíjejte minimálně
jednou za dva měsíce.
Be-/kikapcsológomb
Zapnutie a vypnutie
DE Drücken Sie auf , um das Gerät einzuschalten oder um es auszuschalten und in den
Lademodus zu versetzen.
PL
Vörös fény felgyullad: az akkumulátortöltés
folyamatban van
Vörös fény kialszik: az akkumulátortöltés
befejeződött
Megjegyzés: Töltse újra a készüléket
legalább kéthavonta.
Naciśnij przycisk
PTPrima
SV
Svieti červené svetlo: prebieha nabíjanie
Červené svetlo zhaslo: nabíjanie sa dokončilo
Poznámka: Zariadenie nabite aspoň raz za
dva mesiace.
, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie i przełączyć je w tryb ładowania.
para ligar ou para desligar e aceder ao modo de carregamento.
Tryck på
för att slå på, stänga av och aktivera laddningsläget.
RU Нажмите
для включения, выключения и перехода в режим зарядки.
CS Stisknutím tlačítka
Горит красный индикатор: выполняется
зарядка
Красный индикатор погас: зарядка
завершена
Примечание: Заряжайте устройство не
Краткое руководство пользователя
Krátká uživatelská příručka
Rövid használati útmutató
Stručný návod na používanie
Включение/выключение
Zapnutí/vypnutí
HU Nyomja le a
lépéshez.
SK
реже одного раза в два месяца.
zapněte zařízení nebo jeho vypnutím přejděte do režimu nabíjení.
gombot a bekapcsoláshoz, vagy kikapcsoláshoz és a töltési üzemmódba
Stlačením tlačidla
zariadenie zapnite alebo vypnite a prejdite do režimu nabíjania.
Short User Manual
Sprachauswahl
Wybór języka
Seleccionar idiomas
Välj språk
Выбор языка
Výběr jazyka
Nyelvek megadása
Výber jazykov
DE
:
DE So wählen Sie die Sprache für die
Anweisungen auf dem Bildschirm aus:
PL
PT
SV
:
STOP: Aby wybrać język instrukcji wyświetlanych
na ekranie, wykonaj następujące czynności:
Para seleccionar o idioma das instruções
no ecrã, efectue os seguintes passos:
SETUP: OPTIONS
PL
Vorwärts- bzw. Rückwärtssuche mit unterschiedlichen
Geschwindigkeiten.
SETUP: SV
Aufrufen oder Verlassen des Setup-Menüs
Välj språk för instruktionerna på skärmen
genom att göra följande:
: Spring til forrige eller næste titel, kapitel eller spor.
:
Spol frem eller tilbage med forskellige hastigheder.
STOP: PT
HU A képernyőn megjelenő utasítások
nyelvének megadásához a következők
szerint járjon el:
:
STOP: Sök bakåt eller framåt med olika hastigheter.
SETUP: HU
Stoppa uppspelning.
OPTIONS Visa alternativ för aktuell aktivitet eller aktuellt val.
RU
Åbn eller luk opsætningsmenuen.
:
Переход к предыдущей или следующей записи/
разделу/дорожке.
:
Быстрый переход назад или вперед с разными
скоростями.
STOP: Остановка воспроизведения.
OPTIONS Отображение возможностей для текущего
процесса или выбора.
SETUP: Saltar para o título, capítulo ou faixa anterior ou
seguinte.
Procurar para a frente ou para trás a diferentes
velocidades.
CS
:
: Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.
:
Ugrás az előző vagy a következő címhez, fejezethez
vagy számhoz.
:
Visszafelé/előrefelé keresés különböző sebességeken.
Lejátszás leállítása.
OPTIONS Az aktuális művelet vagy kiválasztás beállításainak
megjelenítése.
SETUP: SK
Belépés vagy kilépés a beállítás menüből.
: Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
:
Preskočenie na predchádzajúci alebo nasledujúci titul,
kapitolu alebo skladbu.
:
Vyhľadávanie dozadu alebo dopredu pri rôznych
rýchlostiach.
STOP: Вход и выход из меню настройки.
: Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání disku.
Parar a reprodução.
Otevření nebo ukončení nabídky nastavení.
STOP: Visa och stäng menyn.
: Запуск, пауза или возобновление воспроизведения.
Stop afspilningen
: Iniciar, interromper ou retomar a reprodução.
:
:
SETUP: Zastavení přehrávání.
OPTIONS Přístup k možnostem souvisejícím s aktuální aktivitou
nebo výběrem.
Hoppa till föregående respektive nästa titel, kapitel eller
spår.
Vyhledávání zpět nebo vpřed různými rychlostmi.
STOP: Acede ou sai do menu de configuração.
:
STOP:
OPTIONS Åbn indstillingerne for den aktuelle aktivitet eller det
aktuelle valg.
CS Chcete-li vybrat jazyk pokynů na
obrazovce, postupujte následovně:
:
: Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.
Stoppen der Wiedergabe
: Start eller genoptag afspilningen, eller sæt den på
pause.
SETUP: SK
Springen zum vorherigen oder nächsten Titel, Kapitel
oder Track
OPTIONS Zugreifen auf Optionen für die aktuelle Aktivität oder
Auswahl.
RU Чтобы выбрать язык экранного меню,
выполните следующие действия.
Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
OPTIONS Aceda às opções relacionadas com a selecção ou
actividade actual.
: Starten, Anhalten, Fortsetzen der Wiedergabe
Přechod na předchozí nebo následující titul, kapitolu
nebo stopu.
Zastavenie prehrávania.
OPTIONS Slúži na prístup k možnostiam pre aktuálnu činnosť
alebo výber.
SETUP: Prístup do ponuky nastavenia alebo jej ukončenie.
Ak chcete vybrať jazyk pokynov na
obrazovke, postupujte takto:
PD9010_12_SUM_V2.0
wk1335.1
 Deutsch
Hinweis
RU Посетите веб-сайт www.philips.com/support, чтобы загрузить
руководство пользователя и получить рекомендации по
устранению неисправностей.
CS Navštivte web www.philips.com/support a stáhněte si uživatelskou
příručku nebo se podívejte na tipy při řešení problémů.
HU Látogasson el a www.philips.com/support weboldalra a használati
útmutató letöltéséhez és a hibaelhárítási javaslatok megtekintéséhez.
www.philips.com/support
SK
DE Besuchen Sie www.philips.com/support zum Herunterladen des
Benutzerhandbuchs und für Tipps zur Fehlerbehebung.
PL
Wejdź na stronę www.philips.com/support, aby pobrać instrukcję
obsługi i poznać sposoby rozwiązywania problemów.
PT
Visite www.philips.com/support para transferir o manual do utilizador e
encontrar dicas para a resolução de problemas.
SV
Gå till www.philips.com/support för att ladda ned användarhandboken
och hitta felsökningstips.
 Русский
Примечание
•• Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Основное устройство
• Адаптер питания перем. Тока: AY5808/12 or DSA-9PFB-09 FEU090100
(Philips)
• Параметры питания
• Вход: 100—240 В~, 50 Гц/60 Гц
• Выход: 9 В пост. тока
1,0 А
• Потребляемая мощность: 11,5 Вт
• Диапазон рабочих температур: 0—45 °C
Воспроизводимые носители
• Диск
• DVD, DVD (видео), VCD/SVCD, CD (аудио)
• DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (двухслойный)
• CD-R/CD-RW, носители MP3, файлы JPEG
Формат файлов
• Видео: .avi, .divx, .mp4, xvid
• Аудио: .mp3
• Изображения: .jpg, .jpeg
USB
• Совместимость: высокоскоростной интерфейс USB (2.0)
• Поддержка класса: класс запоминающих устройств USB Mass Storage Class
(UMS)
• Файловая система: FAT16, FAT32
PD9010_12_SUM_V2.0.indd 8-14
Na stránke www.philips.com/support si môžete prevziať návod na
používanie a nájdete tu aj tipy na odstránenie problémov.
 Čeština
Poznámka
•• Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění.
Hlavní jednotka
• Napájecí adaptér: AY5808/12 or DSA-9PFB-09 FEU090100 (Philips)
• Napájení
• Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz
• Výstup: 9 V ss
1,0 A
• Spotřeba energie: 11,5 W
• Rozsah provozní teploty: 0–45 °C
Přehrávatelná média
• Disk
• DVD, DVD-Video, VCD/SVCD, Audio CD
• DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
• CD-R/CD-RW, mediální soubory MP3, soubory JPEG
Formát souboru
• Video: .avi, .divx, .mp4, xvid
• Audio: .mp3
• Obrázky: .jpg, .jpeg
USB
• Kompatibilita: Vysokorychlostní připojení USB (2.0)
• Podpora tříd: UMS (třída velkokapacitní paměťová zařízení USB)
• Systém souborů: FAT16, FAT32
Poznámka
•• Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
Főegység
• Táphálózati adapter: AY5808/12 or DSA-9PFB-09 FEU090100 (Philips)
• Tápegység
• Bemenet: 100-240 V~, 50 Hz / 60Hz
• Kimenet: 9 V
1,0 A
• Energiafogyasztás: 11,5 W
• Üzemi hőmérséklettartomány: 0 - 45 °C
Lejátszható média
• Lemez
• DVD, DVD-videó, VCD/SVCD, audió CD
• DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (kétrétegű)
• CD-R/CD-RW, MP3 média, JPEG-fájlok
Fájlformátum
• Videó: .avi, .divx, .mp4, .xvid
• Audió: .mp3
• Kép: .jpg, .jpeg
USB
• Kompatibilitás: nagy sebességű USB (2.0)
• Osztálytámogatás: USB Mass Storage Class (UMS)
• Fájlrendszer: FAT16, FAT32
Uwaga
•• Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
•• Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Hauptgerät
• Netzteil: AY5808/12 or DSA-9PFB-09 FEU090100 (Philips)
• Stromversorgung
• Eingangsleistung: 100 bis 240 V~, 50Hz/60 Hz
• Ausgangsleistung: DC 9 V
1,0 A
• Stromverbrauch: 11,5 W
• Betriebstemperatur: 0 - 45°C
Wiedergabefähige Medien
• Disc
• DVD, DVD-Video, VCD/SVCD, Audio-CD
• DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
• CD-R/RW, MP3- und JPEG-Dateien
Dateiformat
• Video: .avi, .divx, .mp4, .xvid
• Audio: .mp3
• Bild: .jpg, .jpeg
USB
• Kompatibilität: High-Speed USB (2.0)
• Unterstützte Klassen: USB Mass Storage Class (UMS, USB-Geräteklasse für
Speichergeräte)
• Dateisystem: FAT16, FAT32
 Magyar
 Polski
Jednostka centralna
• Zasilacz sieciowy: AY5808/12 or DSA-9PFB-09 FEU090100 (Philips)
• Zasilanie
• Moc wejściowa: 100–240 V, 50/60 Hz
• Moc wyjściowa: 9 V
1,0 A
• Pobór mocy: 11,5 W
• Temperatura podczas pracy: 0–45ºC
Odtwarzane nośniki
• Płyta
• DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
• DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
• CD-R/CD-RW, MP3 media, pliki JPEG
Format pliku
• Wideo: .avi, .divx, .mp4, .xvid
• Audio: .mp3
• Zdjęcia: .jpg, .jpeg
USB
• Zgodność: szybkie złącze USB (2.0)
• Obsługiwana klasa: klasa pamięci masowej USB (UMS)
• System plików: FAT16, FAT32
 Português
Nota
•• As especifi cações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
Unidade principal
• Transformador de CA: AY5808/12 or DSA-9PFB-09 FEU090100 (Philips)
• Fonte de alimentação
• Entrada: 100-240 V~, 50 Hz/60 Hz
• Saída: DC 9 V
1,0 A
• Consumo de energia: 11,5 W
• Intervalo da temperatura de funcionamento: 0 - 45 °C
Suportes multimédia legíveis
• Disco
• DVD, vídeo de DVD, VCD/SVCD, CD de áudio
• DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
• CD-R/CD-RW, multimédia MP3, fi cheiros JPEG
Formato de fi cheiros
• Vídeo: .avi, .divx, .mp4, xvid
• Áudio: .mp3
• Imagem: .jpg, .jpeg
USB
• Compatibilidade: USB (2.0) de alta velocidade
• Compatibilidade de classe: Classe de armazenamento em massa USB (UMS USB Mass Storage)
• Sistema de fi cheiros: FAT16, FAT32
 Svenska
Kommentar
•• Specifi kationerna kan ändras utan föregående meddelande.
Huvudenhet
• Nätadapter: AY5808/12 or DSA-9PFB-09 FEU090100 (Philips)
• Strömförsörjning
• Ineffekt: 100–240 V~, 50 Hz/60 Hz
• Utgång: DC 9 V
1,0 A
• Strömförbrukning: 11,5 W
• Driftstemperaturomfång: 0–45 °C
Spelbara media
• Skiva
• DVD, DVD-video, VCD/SVCD, ljud-CD
• DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (dubbla lager)
• CD-R/CD-RW, MP3-medier, JPEG-filer
Filformat
• Video: .avi, .divx, .mp4, .xvid
• Ljud: .mp3
• Bild: .jpg, .jpeg
USB
• Kompatibilitet: Hi-Speed USB (2.0)
• Klass som hanteras: UMS (USB-masslagringsklass)
• Filsystem: FAT16, FAT32
 Slovensky
Poznámka
•• Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
Hlavná jednotka
• Sieťový napájací adaptér striedavého prúdu: AY5808/12 or DSA-9PFB-09
FEU090100 (Philips)
• Napájací zdroj
• Vstup: 100 – 240 V~, 50 Hz/60 Hz
• Výstup: DC 9 V
1,0 A
• Spotreba energie: 11,5 W
• Rozsah prevádzkovej teploty: 0 – 45 °C
Prehrávateľné médiá
• Disk
• DVD, DVD-Video, VCD/SVCD, Audio CD
• DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
• CD-R/CD-RW, médiá MP3, súbory JPEG
Formát súborov
• Video: .avi, .divx, .mp4, xvid
• Zvuk: .mp3
• Obrázok: .jpg, .jpeg
USB
• Kompatibilita: Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0
• Podpora triedy: USB Mass Storage Class (UMS)
• Systém súborov: FAT16, FAT32
2013/10/21 14:23:59
Download PDF

advertising