Philips | HTS4562/12 | Philips 5.1 Home Entertainment-System HTS4562/12 Schnellstartanleitung

Immersive
4000 series
Quick start guide
EN Before using your product, read all accompanying safety
information
DA Læs alle medfølgende sikkerhedsoplysninger, inden du
tager produktet i brug
DE Lesen Sie vor Verwendung dieses Produkts alle
begleitenden Sicherheitsinformationen
EL Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε όλες τις
παρεχόμενες πληροφορίες ασφάλειας
ES Antes de usar el producto, lea toda la información de
seguridad adjunta
FI Lue kaikki turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä
FR Avant d’utiliser votre produit, lisez l’intégralité des
consignes de sécurité jointes
IT Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutte le relative
informazioni sulla sicurezza
NL Lees voordat u het product gaat gebruiken eerst alle
bijbehorende veiligheidsinformatie
NOLes all vedlagt sikkerhetsinformasjon før du bruker
produktet
PT Antes de utilizar o produto, leia todas as informações de
segurança que o acompanham
SV Innan du använder produkten ska du läsa all tillhörande
säkerhetsinformation
TR Ürününüzü kullanmadan önce ilgili tüm güvenlik bilgilerini
okuyun
CS Před použitím produktu si přečtěte doprovodné
bezpečnostní informace
HUA termék használata előtt alaposan olvassa el a mellékelt
biztonsági tudnivalókat
PL Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy
zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa
RO Înainte de a utiliza acest produs, citiţi toate informaţiile de
siguranţă care îl însoţesc
SK Pred použitím produktu si prečítajte všetky sprievodné
bezpečnostné informácie
EN What’s in the box
DA Hvad følger med
DEVerpackungsinhalt
EL Περιεχόμενα συσκευασίας
ES Contenido de la caja
FI Pakkauksen sisältö
FR Contenu de l’emballage
IT Contenuto della confezione
NL De inhoud van de doos
NOInnholdet i esken
PT Conteúdo da embalagem
SV Vad finns i förpackningen?
TR Kutu içeriği
CS Obsah balení
HUA doboz tartalma
PL Zawartość opakowania
RO Ce se află în cutie
SKObsah balenia
HTS4562
Quick start guide
1
ENPosition the speakers
DAVælg en placering til højttalerne
DEPositionieren der Lautsprecher
EL Τοποθετήστε τα ηχεία
ESColoca los altavoces
FIKaiuttimien sijainti
FRPositionner les enceintes
ITPosition the speakers
NLPosizionamento degli altoparlanti
NOPlassere høyttalerne
PTPosicionar os altifalantes
SVPlacera högtalarna
TRHoparlörleri yerleştirin
CSUmístěte reproduktory
HUA hangsugárzók elhelyezése
PLRozmieszczenie głośników
ROPoziţionaţi boxele
SKRozmiestnenie reproduktorov
SUBWOOFER
FRONT
LEFT
REAR
LEFT
FRONT
CENTER
FRONT
RIGHT
REAR
RIGHT
2
EN Connect the home theater
DA Tilslut hjemmebiografen
DE Anschließen des Home
Entertainment-Systems
EL Συνδέστετοhomecinema
ES Conecta el sistema de cine en casa
FI Kotiteatterin liitännät
FR Connecter les enceintes au Home Cinéma
IT Collegamento del sistema Home Theater
NL Sluit de home cinema aan
NO Koble til hjemmekinoanlegget
PT Efectuar as ligações ao sistema de cinema
em casa
SV Anslut hemmabiosystemet
TR Evsinemasınıbağlayın
CS Připojtedomácíkino
HU A házimozi csatlakoztatása
PL Podłączaniezestawukinadomowego
RO Conectaţisistemulhometheater
SK Pripojenie k domácemu kinu
AC 220-240V
~50Hz
FRONT FRONT FRONT
RIGHT LEFT CENTER
REAR REAR SUBRIGHT LEFT WOOFER
DIGITAL IN AUDIO IN
COAXIAL
AUX 2
L
OPTICAL
Wireless Rear Audio
R DOCK for iPod
L
FM(75Ω)
ANTENNA
AUDIO IN
AUX 1 R
FOR VOD/BD-LIVE ONLY
SD CARD
VIDEO
HDMI OUT (ARC)
VIDEO OUT
LAN
FRONT FRONT FRONT
RIGHT LEFT CENTER
FRONT
RIGHT
FRONT
LEFT
FRONT
CENTER
REAR REAR SUBRIGHT LEFT WOOFER
REAR
RIGHT
REAR
LEFT
SUBWOOFER
HDMI OUT (ARC)
FM (75Ω)
ANTENNA
MUSIC iLINK
AC 220-240V
~50Hz
3
EN Switch on the home theater
DA Tænd for hjemmebiografen
DE Einschalten des Home
Entertainment-Systems
EL Ενεργοποιήστετοhomecinema
ES Enciende el sistema de cine en casa
FI Virran kytkeminen kotiteatteriin
FR Mettre sous tension le Home Cinéma
IT Accensione del sistema Home Theater
NL Schakel de home cinema in
NO Slå på hjemmekinoanlegget
PT Ligar o sistema de cinema em casa
SV Sätt på hemmabiosystemet
TR Evsinemasınıaçın
CS Zapnětedomácíkino
HU A házimozi bekapcsolása
PL Włączaniezestawukinadomowego
RO Porniţisistemulhometheater
SK Zapnutie domáceho kina
1
2
X
4 X
EN
DA
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
CS
HU
PL
RO
SK
Completethefirsttimesetup
Fuldfør den indledende opsætning
Abschließen der Ersteinrichtung
Ολοκληρώστετηρύθμισηγιαπρώτη
φορά
Finalizalaconfiguracióninicial
Ensiasennuksen suorittaminen loppuun
Effectuerlaconfigurationinitiale
Completamentodellaconfigurazione
iniziale
Voltooi de eerste installatie
Fullføredenførstekonfigureringen
Executaraconfiguraçãoinicial
Slutför förstagångsinställningen
İlkkullanımöncesikurulumunu
tamamlayın
Dokončilijstenastavenípřiprvním
zapnutí
Azelsőüzembehelyezés
Pierwszakonfiguracja
Realizaţiprimaconfigurare
Dokončenieprvéhonastavenia
1
HDMI
TV
2
  
   

 



















HOME THEATER
3
 



  








   










 










HOME THEATER
5
EN Use your home theater
DA Brug af din hjemmebiograf
DE Verwenden des Home
Entertainment-Systems
EL Χρησιμοποιήστετοhomecinema
ES Uso del sistema de cine en casa
FI Kotiteatterin käyttäminen
FR Utiliser votre Home Cinéma
IT Utilizzo del sistema Home Theater
NL Uw home cinema bedienen
NO Bruke hjemmekinoanlegget
PT Utilizar o sistema de cinema em casa
SV Använda hemmabiosystemet
TR Evsinemasistemininkullanılması
CS Použitídomácíhokina
HU A házimozi használata
PL Korzystanie z zestawu kina domowego
RO Utilizaţisistemulhometheater
SK Používaniedomácehokina
1
2
3
MUSIC iLINK
2
DOCK for iPod
1
1
2
2
1
O
C
K
SLIDE TO ADJUST
3
3
UNL
2
EN Need more information about your
product?Searchtheonscreenhelp
DA Har du brug for mere information om
produktet?Søgiskærmhjælpen.
DE Benötigen Sie weitere Informationen
zuIhremProdukt?SuchenSieinder
Bildschirmhilfe.
EL Θέλετεπερισσότερεςπληροφορίες
σχετικάμετοπροϊόνσας;Κάντε
αναζήτησηστηβοήθειαεπίτης
οθόνης.
ES Si necesita más información sobre el
producto,busqueenlaayudaenpantalla.
FI Tarvitsekotuotteestalisätietoja?Perehdy
näyttöohjeeseen.
FR Vous souhaitez de plus amples informationssurvotreproduit?Effectuezune
recherchedansl’aideàl’écran.
IT Per ulteriori informazioni sul prodotto,
consultarelaguidasuschermo.
NL Wilt u meer informatie over uw product?Zoekindehelpophetscherm.
NO Trenger du mer informasjon om produktet?Søkihjelpenpåskjermen.
PT Necessita de mais informações sobre o
produto?Pesquiseaajudanoecrã.
SV Vill du ha mer information om den här
produkten?Sökiskärmhjälpen.
TR Ürününüzhakkındadahafazlabilgiyemi
ihtiyacınızvar?Ekranyardımındaarama
yapın.
CS Potřebujetedalšíinformaceoproduktu?
Prohledejteelektronickounápovědu.
HUSegítségrevanszükségeatermékkel
kapcsolatban?Kérdéséreaképernyőn
megjelenősúgóbantalálhatválaszt.
PL Potrzebujeszwięcejinformacjiotym
produkcie?Wyszukajjąwpomocy
wyświetlanejnaekranie.
RO Aveţinevoiedeinformaţiisuplimentare
despreprodusuldumneavoastră?Căutaţi
înmeniuldeasistenţăpeecran.
SK Potrebujeteďalšieinformácieosvojom
produkte?Pozritesipomocníkana
obrazovke.
1
2
HOME TV
THEATER
EN For sustainability, the user manual is not printed and available in your product as onscreen help. A printable user
manual as well as product updates is available from www.
philips.com/support.
DA Af hensyn til bæredygtighed er denne manual ikke trykt
på papir men tilgængelig i dit produkt som skærmhjælp. En
printbar brugervejledning samt produktopdateringer er
tilgængelige på www.philips.com/support.
DE Aus Nachhaltigkeitsgründen wird die Bedienungsanleitung
nicht gedruckt und ist in Ihrem Produkt als Bildschirmhilfe
verfügbar. Eine druckbare Bedienungsanleitung sowie
Produktupdates finden Sie unter www.philips.com/support.
EL Για λόγους βιωσιμότητας, το εγχειρίδιο χρήστη
δεν έχει τυπωθεί και παρέχεται στο προϊόν σας ως
βοήθεια επί της οθόνης. Στον ιστότοπο www.philips.
com/support μπορείτε να εκτυπώσετε το εγχειρίδιο
χρήστη καθώς και να βρείτε ενημερώσεις για το
προϊόν.
ES Por motivos de sostenibilidad, el manual de usuario no
está en formato impreso, aunque puede verlo en formato
de ayuda en pantalla en el propio producto. En www.
philips.com/support, puede acceder a un manual de
usuario en formato preparado para impresión y también a
actualizaciones del producto.
FI Ympäristön suojelemiseksi käyttöopasta ei paineta, vaan
se on käytettävissä tuotteessa näyttöohjeena. Painettu
käyttöopas ja ajankohtaisia tietoja tuotteesta on saatavilla
osoitteesta www.philips.com/support.
FR Dans un souci de durabilité, le manuel d’utilisation n’est
pas imprimé. Il est disponible dans votre produit sous
forme d’aide à l’écran. Un manuel d’utilisation imprimable
et des mises à jour pour votre produit sont disponibles à
la page www.philips.com/support.
IT Per la sostenibilità ambientale, il manuale per l’utente non
è stato stampato ed è disponibile come guida su schermo
fornita con il prodotto. La versione stampabile del manuale
per l’utente e gli aggiornamenti per il prodotto sono
disponibili all’indirizzo www.philips.com/support.
NL Uit milieu-overwegingen is de gebruikershandleiding niet in
gedrukte vorm beschikbaar, maar als help op het scherm.
U kunt zowel een zelf af te drukken handleiding als productupdates downloaden op www.philips.com/support.
NOAv bærekraftshensyn leveres brukerhåndboken som hjelp
på skjermen og ikke i trykt form. På www.philips.com/support finner du en brukerhåndbok du kan skrive ut, samt
produktoppdateringer.
PT Por motivos de sustentabilidade, o manual de utilizador
não está disponível na versão impressa, mas sim como
ajuda no ecrã. Um manual de utilizador imprimível, bem
como actualizações do produto, encontra-se disponível a
partir do site www.philips.com/support.
SV Användarhandboken finns av miljöhänsyn inte tryckt på
papper, utan finns istället tillgänglig i din produkt som en
skärmhjälp. En utskrivbar användarhandbok och produktuppdateringar finns på www.philips.com/support.
TR Sürdürülebilirlik sağlanması amacıyla bu kullanıcı kılavuzu
basılmamış ve ürününüzde ekran yardımı olarak
sağlanmıştır. Yazdırılabilir kullanıcı kılavuzu için www.philips.
com/support adresini ziyaret edin.
CS Z důvodů snah o zachování trvale udržitelného rozvoje
není tato uživatelská příručka vytištěna, ale je dostupná
jako elektronická nápověda v produktu. Pro tisk vhodnou
verzi uživatelské příručky najdete na stránkách www.philips.
com/support.
HUA fenntarthatóság érdekében a felhasználói kézikönyv
nem nyomtatott formában, hanem a képernyőn megjelenő
súgóként érhető el. A kinyomtatható felhasználói kézikönyv
és a termékfrissítések a www.philips.com/support webhelyen érhetők el.
PL W trosce o środowisko niniejszy podręcznik użytkownika
nie został wydrukowany, ale jest dostępny w poszczególnych produktach jako pomoc wyświetlana na ekranie.
Podręcznika użytkownika do wydrukowania, jak również
aktualizacje informacji o produktach są dostępne pod
adresem www.philips.com/support.
RO Pentru protejarea mediului înconjurător, manualul de
utilizare nu a fost tipărit şi este disponibil în produsul
dumneavoastră ca şi asistenţă pe ecran. Un manual de
utilizare care poate fi tipărit cât şi actualizări ale produsului
sunt disponibile la www.philips.com/support.
SK Pre lepšiu udržateľnosť sa používateľská príručka neposkytuje v tlačenej, ale v elektronickej podobe pomocníka
v rámci vášho produktu. Používateľská príručka, ktorú si
možno vytlačiť, ako aj aktualizácie produktu sú k dispozícii
na stránke www.philips.com/support.
www.philips.com/support
Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved
www.philips.com
ythy_1049/12_v2
Download PDF

advertising