Philips | HTS5582/12 | Philips 5.1 Home Entertainment-System HTS5582/12 Schnellstartanleitung

Immersive
5000 series
Quick start guide
EN Before using your product, read all accompanying safety
information
DA Læs alle medfølgende sikkerhedsoplysninger, inden du
tager produktet i brug
DE Lesen Sie vor Verwendung dieses Produkts alle
begleitenden Sicherheitsinformationen
EL Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε όλες τις
παρεχόμενες πληροφορίες ασφάλειας
ES Antes de usar el producto, lea toda la información de
seguridad adjunta
FI Lue kaikki turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä
FR Avant d’utiliser votre produit, lisez l’intégralité des
consignes de sécurité jointes
IT Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutte le relative
informazioni sulla sicurezza
NL Lees voordat u het product gaat gebruiken eerst alle
bijbehorende veiligheidsinformatie
NO Les all vedlagt sikkerhetsinformasjon før du bruker
produktet
PT Antes de utilizar o produto, leia todas as informações de
segurança que o acompanham
SV Innan du använder produkten ska du läsa all tillhörande
säkerhetsinformation
TR Ürününüzü kullanmadan önce ilgili tüm güvenlik bilgilerini
okuyun
CS Před použitím produktu si přečtěte doprovodné
bezpečnostní informace
HU A termék használata előtt alaposan olvassa el a mellékelt
biztonsági tudnivalókat
PL Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy
zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa
RO Înainte de a utiliza acest produs, citiţi toate informaţiile de
siguranţă care îl însoţesc
SK Pred použitím produktu si prečítajte všetky sprievodné
bezpečnostné informácie
EN
DA
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
CS
HU
PL
RO
SK
What’s in the box
Hvad følger med
Verpackungsinhalt
Περιεχόμενα συσκευασίας
Contenido de la caja
Pakkauksen sisältö
Contenu de l’emballage
Contenuto della confezione
De inhoud van de doos
Innholdet i esken
Conteúdo da embalagem
Vad finns i förpackningen?
Kutu içeriği
Obsah balení
A doboz tartalma
Zawartość opakowania
Ce se află în cutie
Obsah balenia
HTS5582
Quick start guide
2x
8x
2x
2x
1
8x
30mm
EN Stand mount the speakers
DA Monter højttalerne på fod
DE Montage der Lautsprecher auf
den Standfüßen
EL Στήστε τα ηχεία πάνω στις
βάσεις
ES Monta los altavoces en la pared
FI Kaiuttimien kiinnitys jalustaan
FR Monter le pied des enceintes
IT Montaggio degli altoparlanti su
supporto
NL Monteer de luidsprekers op de
standaarden
NO Montere høyttalerne på stativ
PT Colocar os altifalantes no
suporte
SV Montera högtalarna på stativ
TR Hoparlörleri kaideye monte edin
CS Nainstalujte reproduktory
HU A hangsugárzók állványra
szerelése
PL Montaż głośników na podstawie
RO Montaţi pe suport boxele
SK Montáž reproduktorov na stojan
2x
75mm
1
2
3
4x
1x
2
EN
DA
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
CS
HU
PL
RO
SK
Position the speakers
Vælg en placering til højttalerne
Positionieren der Lautsprecher
Τοποθετήστε τα ηχεία
Coloca los altavoces
Kaiuttimien sijainti
Positionner les enceintes
Position the speakers
Posizionamento degli altoparlanti
Plassere høyttalerne
Posicionar os altifalantes
Placera högtalarna
Hoparlörleri yerleştirin
Umístěte reproduktory
A hangsugárzók elhelyezése
Rozmieszczenie głośników
Poziţionaţi boxele
Rozmiestnenie reproduktorov
SUBWOOFER
REAR
LEFT
FRONT
LEFT
FRONT
CENTER
FRONT
RIGHT
REAR
RIGHT
3
EN Connect the home theater
DA Tilslut hjemmebiografen
DE Anschließen des Home
Entertainment-Systems
EL Συνδέστε το home cinema
ES Conecta el sistema de cine en casa
FI Kotiteatterin liitännät
FR Connecter les enceintes au Home Cinéma
IT Collegamento del sistema Home Theater
NL Sluit de home cinema aan
NO Koble til hjemmekinoanlegget
PT Efectuar as ligações ao sistema de cinema
em casa
SV Anslut hemmabiosystemet
TR Ev sinemasını bağlayın
CS Připojte domácí kino
HU A házimozi csatlakoztatása
PL Podłączanie zestawu kina domowego
RO Conectaţi sistemul home theater
SK Pripojenie k domácemu kinu
AC 220-240V
~50Hz
FRONT FRONT FRONT
RIGHT LEFT CENTER
REAR REAR SUBRIGHT LEFT WOOFER
DIGITAL IN AUDIO IN
COAXIAL
AUX 2
L
OPTICAL
Wireless Rear Audio
R DOCK for iPod
L
FM(75Ÿ
ANTENNA
AUDIO IN
AUX 1 R
FOR VOD/BD-LIVE ONLY
SD CARD
VIDEO
+'0,287$5&
VIDEO OUT
LAN
FRONT FRONT FRONT
RIGHT LEFT CENTER
FRONT
RIGHT
FRONT
LEFT
FRONT
CENTER
REAR REAR SUBRIGHT LEFT WOOFER
REAR
RIGHT
REAR
LEFT
SUBWOOFER
HDMI OUT (ARC)
)0Ÿ
ANTENNA
MUSIC iLINK
AC 220-240V
~50Hz
4
EN Switch on the home theater
DA Tænd for hjemmebiografen
DE Einschalten des Home
Entertainment-Systems
EL Ενεργοποιήστε το home cinema
ES Enciende el sistema de cine en casa
FI Virran kytkeminen kotiteatteriin
FR Mettre sous tension le Home Cinéma
IT Accensione del sistema Home Theater
NL Schakel de home cinema in
NO Slå på hjemmekinoanlegget
PT Ligar o sistema de cinema em casa
SV Sätt på hemmabiosystemet
TR Ev sinemasını açın
CS Zapněte domácí kino
HU A házimozi bekapcsolása
PL Włączanie zestawu kina domowego
RO Porniţi sistemul home theater
SK Zapnutie domáceho kina
1
2
X
5 X
EN
DA
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
CS
HU
PL
RO
SK
Complete the first time setup
Fuldfør den indledende opsætning
Abschließen der Ersteinrichtung
Ολοκληρώστε τη ρύθμιση για πρώτη
φορά
Finaliza la configuración inicial
Ensiasennuksen suorittaminen loppuun
Effectuer la configuration initiale
Completamento della configurazione
iniziale
Voltooi de eerste installatie
Fullføre den første konfigureringen
Executar a configuração inicial
Slutför förstagångsinställningen
İlk kullanım öncesi kurulumunu
tamamlayın
Dokončili jste nastavení při prvním
zapnutí
Az első üzembe helyezés
Pierwsza konfiguracja
Realizaţi prima configurare
Dokončenie prvého nastavenia
1
HDMI
TV
2
3OHDVHVHOHFW\RXU
ODQJXDJHDQGSUHVV2.
$XWR(1*
$XWR(1*
(QJOLVK
(QJOLVK
)UDQoDLV
'HXWVFK
)UDQoDLV
,WDOLDQR
'HXWVFK
(VSDxRO
,WDOLDQR
3RUWXJXrV
1HGHUODQGV
3RUWXJXrV
'DQVN
1HGHUODQGV
1RUVN
6YHQVND
'DQVN
0RUH
HOME THEATER
3
6HOHFW\RXUFRXQWU\WRFKRRVH
3OHDVHVHOHFW\RXU
FRXQWU\DQGSUHVV2.
WKH1HW79SRUWDOIRU\RXU
ORFDWLRQWKHQSUHVV2.
%DFN
$XVWULD
$XVWULD
%HOJLXP
%HOJLXP
%XOJDULD
&URDWLD
%XOJDULD
&]HFK5HSXEOLF
&URDWLD
'HQPDUN
&]HFK5HSXEOLF
(VWRQLD
)LQODQG
'HQPDUN
)UDQFH
(VWRQLD
*HUPDQ\
*UHHFH
)LQODQG
0RUH
HOME THEATER
6
EN Use your home theater
DA Brug af din hjemmebiograf
DE Verwenden des Home
Entertainment-Systems
EL Χρησιμοποιήστε το home cinema
ES Uso del sistema de cine en casa
FI Kotiteatterin käyttäminen
FR Utiliser votre Home Cinéma
IT Utilizzo del sistema Home Theater
NL Uw home cinema bedienen
NO Bruke hjemmekinoanlegget
PT Utilizar o sistema de cinema em casa
SV Använda hemmabiosystemet
TR Ev sinema sisteminin kullanılması
CS Použití domácího kina
HU A házimozi használata
PL Korzystanie z zestawu kina domowego
RO Utilizaţi sistemul home theater
SK Používanie domáceho kina
1
2
3
MUSIC iLINK
2
DOCK for iPod
1
1
2
2
1
O
C
K
SLIDE TO ADJUST
3
3
UNL
2
EN Need more information about your
product? Search the onscreen help
DA Har du brug for mere information om
produktet? Søg i skærmhjælpen.
DE Benötigen Sie weitere Informationen
zu Ihrem Produkt? Suchen Sie in der
Bildschirmhilfe.
EL Θέλετε περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με το προϊόν σας; Κάντε
αναζήτηση στη βοήθεια επί της
οθόνης.
ES Si necesita más información sobre el
producto, busque en la ayuda en pantalla.
FI Tarvitseko tuotteesta lisätietoja? Perehdy
näyttöohjeeseen.
FR Vous souhaitez de plus amples informations sur votre produit ? Effectuez une
recherche dans l’aide à l’écran.
IT Per ulteriori informazioni sul prodotto,
consultare la guida su schermo.
NL Wilt u meer informatie over uw product? Zoek in de help op het scherm.
NO Trenger du mer informasjon om produktet? Søk i hjelpen på skjermen.
PT Necessita de mais informações sobre o
produto? Pesquise a ajuda no ecrã.
SV Vill du ha mer information om den här
produkten? Sök i skärmhjälpen.
TR Ürününüz hakkında daha fazla bilgiye mi
ihtiyacınız var? Ekran yardımında arama
yapın.
CS Potřebujete další informace o produktu?
Prohledejte elektronickou nápovědu.
HU Segítségre van szüksége a termékkel
kapcsolatban? Kérdésére a képernyőn
megjelenő súgóban találhat választ.
PL Potrzebujesz więcej informacji o tym
produkcie? Wyszukaj ją w pomocy
wyświetlanej na ekranie.
RO Aveţi nevoie de informaţii suplimentare
despre produsul dumneavoastră? Căutaţi
în meniul de asistenţă pe ecran.
SK Potrebujete ďalšie informácie o svojom
produkte? Pozrite si pomocníka na
obrazovke.
1
2
HOME TV
THEATER
EN For sustainability, the user manual is not printed and available in your product as onscreen help. A printable user
manual as well as product updates is available from www.
philips.com/support.
DA Af hensyn til bæredygtighed er denne manual ikke trykt
på papir men tilgængelig i dit produkt som skærmhjælp. En
printbar brugervejledning samt produktopdateringer er
tilgængelige på www.philips.com/support.
DE Aus Nachhaltigkeitsgründen wird die Bedienungsanleitung
nicht gedruckt und ist in Ihrem Produkt als Bildschirmhilfe
verfügbar. Eine druckbare Bedienungsanleitung sowie
Produktupdates finden Sie unter www.philips.com/support.
EL Για λόγους βιωσιμότητας, το εγχειρίδιο χρήστη
δεν έχει τυπωθεί και παρέχεται στο προϊόν σας ως
βοήθεια επί της οθόνης. Στον ιστότοπο www.philips.
com/support μπορείτε να εκτυπώσετε το εγχειρίδιο
χρήστη καθώς και να βρείτε ενημερώσεις για το
προϊόν.
ES Por motivos de sostenibilidad, el manual de usuario no
está en formato impreso, aunque puede verlo en formato
de ayuda en pantalla en el propio producto. En www.
philips.com/support, puede acceder a un manual de
usuario en formato preparado para impresión y también a
actualizaciones del producto.
FI Ympäristön suojelemiseksi käyttöopasta ei paineta, vaan
se on käytettävissä tuotteessa näyttöohjeena. Painettu
käyttöopas ja ajankohtaisia tietoja tuotteesta on saatavilla
osoitteesta www.philips.com/support.
FR Dans un souci de durabilité, le manuel d’utilisation n’est
pas imprimé. Il est disponible dans votre produit sous
forme d’aide à l’écran. Un manuel d’utilisation imprimable
et des mises à jour pour votre produit sont disponibles à
la page www.philips.com/support.
IT Per la sostenibilità ambientale, il manuale per l’utente non
è stato stampato ed è disponibile come guida su schermo
fornita con il prodotto. La versione stampabile del manuale
per l’utente e gli aggiornamenti per il prodotto sono
disponibili all’indirizzo www.philips.com/support.
NL Uit milieu-overwegingen is de gebruikershandleiding niet in
gedrukte vorm beschikbaar, maar als help op het scherm.
U kunt zowel een zelf af te drukken handleiding als productupdates downloaden op www.philips.com/support.
NO Av bærekraftshensyn leveres brukerhåndboken som hjelp
på skjermen og ikke i trykt form. På www.philips.com/support finner du en brukerhåndbok du kan skrive ut, samt
produktoppdateringer.
PT Por motivos de sustentabilidade, o manual de utilizador
não está disponível na versão impressa, mas sim como
ajuda no ecrã. Um manual de utilizador imprimível, bem
como actualizações do produto, encontra-se disponível a
partir do site www.philips.com/support.
SV Användarhandboken finns av miljöhänsyn inte tryckt på
papper, utan finns istället tillgänglig i din produkt som en
skärmhjälp. En utskrivbar användarhandbok och produktuppdateringar finns på www.philips.com/support.
TR Sürdürülebilirlik sağlanması amacıyla bu kullanıcı kılavuzu
basılmamış ve ürününüzde ekran yardımı olarak
sağlanmıştır. Yazdırılabilir kullanıcı kılavuzu için www.philips.
com/support adresini ziyaret edin.
CS Z důvodů snah o zachování trvale udržitelného rozvoje
není tato uživatelská příručka vytištěna, ale je dostupná
jako elektronická nápověda v produktu. Pro tisk vhodnou
verzi uživatelské příručky najdete na stránkách www.philips.
com/support.
HU A fenntarthatóság érdekében a felhasználói kézikönyv
nem nyomtatott formában, hanem a képernyőn megjelenő
súgóként érhető el. A kinyomtatható felhasználói kézikönyv
és a termékfrissítések a www.philips.com/support webhelyen érhetők el.
PL W trosce o środowisko niniejszy podręcznik użytkownika
nie został wydrukowany, ale jest dostępny w poszczególnych produktach jako pomoc wyświetlana na ekranie.
Podręcznika użytkownika do wydrukowania, jak również
aktualizacje informacji o produktach są dostępne pod
adresem www.philips.com/support.
RO Pentru protejarea mediului înconjurător, manualul de
utilizare nu a fost tipărit şi este disponibil în produsul
dumneavoastră ca şi asistenţă pe ecran. Un manual de
utilizare care poate fi tipărit cât şi actualizări ale produsului
sunt disponibile la www.philips.com/support.
SK Pre lepšiu udržateľnosť sa používateľská príručka neposkytuje v tlačenej, ale v elektronickej podobe pomocníka
v rámci vášho produktu. Používateľská príručka, ktorú si
možno vytlačiť, ako aj aktualizácie produktu sú k dispozícii
na stránke www.philips.com/support.
Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved
www.philips.com
ythy_1049/12_v2
www.philips.com/support
Download PDF

advertising