Fidelio | XS1/12 | Fidelio SoundStage Lautsprecher XS1/12 Schnellstartanleitung

XS1
Quick start guide
Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/support
XS1_12_QSG_V2.0.indd
1
Question?
Contact
Philips
4/27/2015
3:54:23 PM
EN Before using your product, read all accompanying safety information
CS Předpoužitímproduktusipřečtětedoprovodnébezpečnostníinformace
DA Læs alle medfølgende sikkerhedsoplysninger, inden du tager produktet i
brug
DE LesenSievorVerwendungdiesesProduktsallebegleitenden
Sicherheitsinformationen
EL Πρινχρησιμοποιήσετετοπροϊόν,διαβάστεόλεςτιςπαρεχόμενες
πληροφορίεςασφάλειας
ES Antes de usar el producto, lea toda la información de seguridad adjunta
FI Luekaikkiturvallisuustiedotennentuotteenkäyttöä
FR Avantd’utiliservotreproduit,lisezl’intégralitédesconsignesdesécurité
jointes
HUAtermékhasználataelőttalaposanolvassaelamellékeltbiztonsági
tudnivalókat
2x
IT Primadiutilizzareilprodotto,leggeretuttelerelativeinformazionisulla
sicurezza
4x
NL Leesvoordatuhetproductgaatgebruikeneerstallebijbehorende
veiligheidsinformatie
Power Cord
NOLesallvedlagtsikkerhetsinformasjonførdubrukerproduktet
PL Przedrozpoczęciemkorzystaniazproduktunależyzapoznaćsięz
informacjamidotyczącymibezpieczeństwa
PT Antesdeutilizaroproduto,leiatodasasinformaçõesdesegurançaqueo
acompanham
RO Înaintedeautilizaacestprodus,citiţitoateinformaţiiledesiguranţăcareîl
însoţesc
SK Predpoužitímproduktusiprečítajtevšetkysprievodnébezpečnostné
informáciemaklumatkeselamatanyangdisertakan
User manual
Quick start guide
SV Innanduanvänderproduktenskaduläsaalltillhörandesäkerhetsinformation
TR Ürününüzükullanmadanönceilgilitümgüvenlikbilgileriniokuyun
XS1_12_QSG_V2.0.indd
2
4/27/2015
3:54:23 PM
1
EN Placethesubwooferhorizontallyorvertically
*Keepthefourremovablerubberstickersforfuturereuse
CS Umístětesubwooferdohorizontálnínebovertikálnípolohy
*Nechtesičtyřiodnímatelnégumovénálepkyprobudoucípoužití
DA Placersubwooferenvandretellerlodret
*Opbevardefireaftageligegummimærkatertilseneregenbrug
DE StellenSiedenSubwooferhorizontalodervertikalauf
* BewahrenSiedievierabnehmbarenGummiaufsätzefüreinespätere
Verwendungauf
EL Τοποθετήστετουπογούφερσεοριζόντιαήκάθετηθέση
* Φυλάξτετατέσσερααποσπώμεναελαστικάαυτοκόλληταγιαμελλοντικήχρήση
ES Coloqueelsubwooferenposiciónhorizontalovertical
* Conserveloscuatroindicadoresdegomaextraíblesparavolverautilizarlosenelfuturo
FI Asetasubwooferjokovaaka-taipystyasentoon
* Säilytäneljäirrotettavaakumitarraamyöhempääkäyttöävarten
FR Placementducaissondebassesàl’horizontaleouàlaverticale
* Conservezlesquatreautocollantsamoviblesencaoutchoucpourunusage
ultérieur
HU Helyezzeelamélynyomótvízszintesenvagyfüggőlegesen
* Anégyeltávolíthatógumimatricáttegyeelkésőbbihasználatra
IT Posizionareilsubwooferinposizioneorizzontaleoverticale
* Conservareiquattroadesiviingommarimovibiliperpoterliriutilizzareinfuturo
NL Plaatsdesubwooferhorizontaalofverticaal
* Bewaardevierverwisselbarerubberenstickersvoortoekomstighergebruik
NO Plassersubwooferenhorisontaltellervertikalt
*Tavarepådefireutskiftbaregummiklistremerkerforsenerebruk
PL Ustawsubwooferwpozycjipoziomejlubpionowej
* Zachowajczteryzdejmowanegumowenaklejkiwceluponownegoużyciawprzyszłości
PT Posicioneosubwoofernahorizontalounavertical
* Guardeosquatroautocolantesdeborracharemovíveisparafuturautilização
RO Poziţionaţisubwooferulorizontalsauvertical
* Păstraţicelepatruautocolanteledetaşabiledincauciucpentrureutilizare
ulterioară
XS1_12_QSG_V2.0.indd
3
*
4x
SK Subwooferumiestnitevodorovnealebozvisle
* Štyriodnímateľnégumovénálepkyuschovajtepreopätovnépoužitie
SV Placerasubwoofernhorisontelltellervertikalt
* Behålldefyralöstagbaraklistermärkenaigummiförframtidabruk
TR Subwoofer’ıyatayveyadikeyolarakyerleştirin
* Dahasonrakullanmaküzeredörtadetçıkarılabilirlastiketiketisaklayın
4/27/2015
3:54:24 PM
2
EN Position your product
CS Umístěnívýrobku
DA Placer dit produkt
DE Aufstellen des Produkts
EL Τοποθέτησητουπροϊόντος
ES Coloqueelproducto
FI
Aseta laite paikalleen
FR Positionnezvotreproduit
< 44 kg
HUAkészülékelhelyezése
IT Posizionamentodelprodotto
NL Plaats het product
NO Posisjoner produktet ditt
PL Ustaw produkt
PT Posicione o seu produto
RO Poziţionaţi-văprodusul
SK Umiestnenie produktu
SV Placera produkten
TR Ürününüzünkonumunubelirleyin
XS1_12_QSG_V2.0.indd
4
4/27/2015
3:54:24 PM
3
EN HearaudiofromTVinoneofthefollowingways
CS Zvukmůžeteposlouchatztelevizorujednímznásledujícíchzpůsobů
DA Hørlydfratv’etpåenaffølgendemåder
DE GenießenSiedenTonIhresFernsehersaufeinederfolgendenArten
EL Ακούστετονήχοαπότηντηλεόρασημεέναναπότουςπαρακάτω
τρόπους
ES Escucheelaudiodeltelevisorutilizandounodelosmétodossiguientes
FI Kuunteletelevisionääntäjollakinseuraavistatavoista
FR Vouspouvezlireducontenuaudioàpartirdutéléviseurdeplusieurs
façons
HDMI (ARC)
HDMI
HUAtelevízióhangjaakövetkezőmódokvalamelyikénhallgatható
IT Èpossibileascoltarel’audiodaltelevisoreinunodeimodiindicatidi
seguito
NL HetTV-geluidbeluisterenopeenvandezemanieren
NOHørlydfraTV-enpåenavfølgendemåter
PL Odtwarzajdźwiękztelewizorawnastępującysposób
PT Ouviráudionotelevisordeumadasseguintesformas
RO BeneficiaţideconţinutulaudiodelaTVîntr-unuldintreurmătoarele
moduri
SK Zvukztelevízoramôžeteprehrávaťniekoľkýmispôsobmi
SV SpelauppTV-ljudpåettavföljandesätt
TR TV’densesalmakiçinaşağıdakiyöntemlerdenbirinikullanın
OPTICAL
XS1_12_QSG_V2.0.indd
5
OPTICAL OUT
4/27/2015
3:54:24 PM
4
EN Enjoyaudioandvideofromyourdevices
HDMI
AUDIO L/R
CS Užijtesihudbuivideodíkyvašimzařízením
DA Fålydogvideofradineenheder
DE AudioundVideovonIhrenGerätengenießen
EL Απολαύστεήχοκαιεικόνααπότιςσυσκευέςσας
ES Disfrutedelaudioyelvídeodesusdispositivos
FI Nautilaitteidesiäänestäjakuvasta
FR Lirelecontenuaudioetvidéodevospériphériques
HUÉlvezzeakészülékekrőllejátszottzenétésvideót
IT Ascoltodiaudioeriproduzionevideodaidispositivi
NL Genietenvanaudioenvideoopuwapparaten
NOFålydogvideofraenhetenedine
PL Cieszsiędźwiękiemiobrazemzeswoichurządzeń
PT Reproduziráudioevídeonosseusdispositivos
RO Bucuraţi-vădeconţinutulaudioşivideodepedispozitiveledvs
SK Vychutnajtesizvukavideozosvojichzariadení
SV Njutavljudochbildfråndinaenheter
L
R
AUDIO OUT
TR Diğercihazlarınızdansesvevideodosyalarıoynatın
HDMI OUT
HDMI IN / HDMI (ARC)
XS1_12_QSG_V2.0.indd
6
4/27/2015
3:54:25 PM
5
EN Switch on your product
CS Zapnětevýrobek
DA Tænd dit produkt
2
DE Einschalten Ihres Produkts
EL Ενεργοποίησητουπροϊόντος
1
ES Encienda el producto
FI Kytkelaitteeseenvirta
FR Allumezvotreproduit
HUAkészülékbekapcsolása
IT Accensione del prodotto
NL Schakel het product in
NOSlåpåproduktet
1
PL Włączprodukt
PT Ligue o seu produto
RO Porniţiprodusul
SK Zapnutie produktu
SV Slåpåprodukten
TR Ürününüzüaçın
3
XS1_12_QSG_V2.0.indd
7
4/27/2015
3:54:25 PM
6
HDMI
ARC
EN Select the correct audio source
CS Zvoltesprávnýzdrojzvuku
DA Vælgdenkorrektelydkilde
DE KorrekteAudioquellewählen
EL Επιλέξτετησωστήπηγήήχου
ES Seleccione la fuente de audio correcta
FI Valitseoikeaäänilähde
FR Sélectionnerlasourceaudioadéquate
HUVálasszakiamegfelelőhangforrást
1
IT Selezionarelasorgenteaudiocorretta
NL Dejuisteaudiobronselecteren
NOVelgriktiglydkilde
PL Wybierzprawidłoweźródłoaudio
PT Seleccionarafontedeáudiocorrecta
TV
TV
HDM I
AV
RO Selectarea sursei audio corecte
SK Výbersprávnehozdrojazvuku
SV Väljkorrektljudkälla
TR Doğruseskaynağınıseçme
HDMI (ARC)
2
XS1
XS1_12_QSG_V2.0.indd
8
4/27/2015
3:54:26 PM
OPTICAL
OPTICAL IN
XS1
AUX
AUX IN
XS1
XS1_12_QSG_V2.0.indd
9
4/27/2015
3:54:26 PM
7
3.5MM
STEREO
EN Playotherdevices
CS Spusťtezjinéhozařízení
DA Afspil fra andre enheder
DE AndereGeräteabspielen
EL Εκτελέστεαναπαραγωγήάλλωνσυσκευών
2
ES Reproduzcaotrosdispositivos
FI
Toista muilla laitteilla
1
3
FR Lired’autrespériphériques
HUJátsszonleműsortmáskészülékről
IT Riproduzionedialtridispositivi
XS1
NL Andere apparaten afspelen
NOSpillavfraandreenheter
PL Odtwarzajzinnychurządzeń
PT Reproduzirnoutrosdispositivos
RO Redareadepealtedispozitive
SK Prehrávanieinýchzariadení
SV Spelauppfrånandraenheter
TR Diğercihazlardaniçerikoynatma
1
2
XS1
XS1_12_QSG_V2.0.indd
10
4/27/2015
3:54:27 PM
8
EN PlayaudiothroughBluetoothorconnectBluetoothviaNFC
CS PřehrajtehudbupřesBluetoothnebopřipojteBluetoothpřes
funkciNFC
XS1
DA AfspillydviaBluetooth,ellertilslutBluetoothviaNFC
DE GebenSieAudioinhalteüberBluetoothwieder,oderstellen
SieeineBluetooth-VerbindungüberNFCher
EL ΑκούστεμουσικήμέσωBluetoothήσυνδέστετοBluetooth
μέσωNFC
ES ReproduzcaaudioatravésdeBluetoothorealicelaconexión
BluetoothatravésdeNFC
2
PHILIPS XS1
FI ÄänentoistaminenBluetoothinkauttataiBluetooth-yhteyden
muodostaminenNFC:nkautta
FR LecturedefichiersaudioviaBluetoothouconnexion
BluetoothviaNFC
HUBluetooth-onkeresztüljátsszaleahangfájlokatvagyNFC
segítségévelcsatlakoztassaaBluetooth-t
IT Riprodurrel’audiotramiteBluetoothoeseguireil
collegamentoBluetoothtramiteNFC
NL SpeelaudioafviaBluetoothofmaakeenBluetoothverbindingviaNFC
NOSpillavlydviaBluetooth,ellerkobletilBluetoothviaNFC
PL WłączodtwarzaniedźwiękuprzezpołączenieBluetoothlub
nawiążpołączenieBluetoothzapomocąfunkcjiNFC
PT ReproduziráudioatravésdoBluetoothouligaroBluetooth
viaNFC
RO RedaţisemnalaudioprinBluetooth®sauconectaţi
dispozitivulBluetoothprinNFC
SK PrehrávajtezvukcezrozhranieBluetoothalebopripojte
rozhranieBluetoothcezNFS
SV SpelauppljudviaBluetoothelleranslutaBluetoothviaNFC
TR BluetoothüzerindenmüzikçalınveyaNFCüzerinden
Bluetooth’ubağlayın
XS1_12_QSG_V2.0.indd
11
4/27/2015
3:54:27 PM
EN Formoreinformationaboutusingthisproduct,visit
www.philips.com/support
CS Víceinformacíopoužitívýrobkunaleznetenastránkách
www.philips.com/support
DA Dukanfindeyderligereoplysningerombrugenafdette
produktpåwww.philips.com/support
DE WeitereInformationenzurVerwendungdiesesProdukts
findenSieunterwww.philips.com/support
EL Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςσχετικάμετη
χρήσηαυτούτουπροϊόντος,επισκεφθείτετο
www.philips.com/support
HUAtermékhasználatávalkapcsolatostovábbi
információkkalkapcsolatbantekintsemega
www.philips.com/supportweboldalt
IT Perulterioriinformazionisull’usodiquestoprodotto,
visitareilsitowww.philips.com/support
SV Merinformationomattanvändadenhärprodukten
finnspåwww.philips.com/support
TR Buürününkullanımıhakkındadahafazlabilgiiçin
www.philips.com/supportadresiniziyaretedin
NL Gavoormeerinformatieoverditproductnaar
www.philips.com/support
NOHvisduvilhamerinformasjonombrukavdette
produktet,kandugåtilwww.philips.com/support
PL Więcejinformacjinatematkorzystaniaztegoproduktu
możnaznaleźćnastroniewww.philips.com/support
ES Paraobtenermásinformaciónsobreesteproducto,
visitewww.philips.com/support
PT Paramaisinformaçõessobreautilizaçãodesteproduto,
visitewww.philips.com/support
FI Luelisätietoatuotteenkäytöstäosoitteessa
www.philips.com/support
RO Pentruinformaţiisuplimentaredespreutilizareaacestui
produs,vizitaţiwww.philips.com/support
FR Pourobtenirdavantaged’informationssurl’utilisationde
ceproduit,rendez-voussurwww.philips.com/support
SK Ďalšieinformácieopoužívanítohtovýrobkunájdetena
stránkewww.philips.com/support
Specifications are subject to change without notice
2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and
Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
XS1_12_QSG_V2.0
XS1_12_QSG_V2.0.indd
12
4/27/2015
3:54:27 PM
Download PDF

advertising