Philips | HTL5160B/12 | Philips Soundbar-Lautsprecher HTL5160B/12 Schnellstartanleitung

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/support
Question?
Contact
Philips
HTL5160B
Quick start guide
HTL5160B_12_QSG_V2.0.indd 1
2015/10/21 11:25:55
EN Before using your product, read all accompanying safety information
CS Před použitím produktu si přečtěte doprovodné bezpečnostní informace
DA Læs alle medfølgende sikkerhedsoplysninger, inden du tager produktet i
brug
DE Lesen Sie vor Verwendung dieses Produkts alle begleitenden
Sicherheitsinformationen
EL Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε όλες τις παρεχόμενες
πληροφορίες ασφάλειας
ES Antes de usar el producto, lea toda la información de seguridad adjunta
FI Lue kaikki turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä
FR Avant d’utiliser votre produit, lisez l’intégralité des consignes de sécurité
jointes
HUA termék használata előtt alaposan olvassa el a mellékelt biztonsági
tudnivalókat
IT Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutte le relative informazioni sulla
sicurezza
NL Lees voordat u het product gaat gebruiken eerst alle bijbehorende
veiligheidsinformatie
NOLes all vedlagt sikkerhetsinformasjon før du bruker produktet
PL Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy zapoznać się z
informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa
PT Antes de utilizar o produto, leia todas as informações de segurança que
o acompanham
RO Înainte de a utiliza acest produs, citiţi toate informaţiile de siguranţă care
îl însoţesc
SK Pred použitím produktu si prečítajte všetky sprievodné bezpečnostné
informácie maklumat keselamatan yang disertakan
SV Innan du använder produkten ska du läsa all tillhörande
säkerhetsinformation
TR Ürününüzü kullanmadan önce ilgili tüm güvenlik bilgilerini okuyun
RU Перед использованием устройства ознакомьтесь со всеми
прилагаемыми инструкциями по безопасности
UK Перед використанням пристрою прочитайте усю інформацію з
техніки безпеки, що додається
KK Өнімді пайдаланбастан бұрын, барлық қосымша қауіпсіздік ақпаратын
оқыңыз
2X
Power Adapter
Power Cord
Optical Cable
6X
User Manual
2X
Quick start guide
2X
1
HTL5160B_12_QSG_V2.0.indd 1
2015/10/21 11:25:55
1
EN Assemble your product / Position your product
CS Sestavení výrobku / Umístění výrobku
6x
DA Saml dit produkt / Placer dit produkt
DE Zusammensetzen des Produkts / Aufstellen des
Produkts
EL Συναρμολόγηση του προϊόντος σας / Τοποθέτηση
του προϊόντος σας
ES Montaje del producto / Colocación del producto
FI Kokoa tuote / Aseta laite paikalleen
FR Assemblez votre produit / Positionnez votre produit
HUA készülék összerakása / A készülék elhelyezése
IT Montaggio del prodotto / Posizionamento del
prodotto
NL Zet het product in elkaar / Plaats het product
NOSett sammen produktet ditt / Posisjoner produktet ditt
PL Złóż produkt / Ustaw produkt
PT Monte o seu produto / Posicione o seu produto
RO Asamblează-ţi produsul / Poziţionează-ţi produsul
SK Zostavte produkt / Umiestnite produkt
SV Montera produkten / Placera produkten
TR Ürününüzü monte edin / Ürününüzün konumunu
belirleyin
RU Сборка устройства / Размещение устройства
UK Збирання виробу / Розміщення виробу
KK Өнімді жинаңыз / Өнімді орналастырыңыз
2
HTL5160B_12_QSG_V2.0.indd 2
2015/10/21 11:25:55
2
EN Connect to TV in one of these ways
* A High Speed HDMI Cable is required
CS Připojení k televizoru proveďte jedním
z následujících způsobů
* Je potřeba vysokorychlostní kabel HDMI
DA Tilslut til TV på en af følgende måder
* Et
højhastigheds-HDMI-kabel kræves
DE Herstellen einer Verbindung mit dem
Fernseher über einer dieser Möglichkeiten
* Ein
High Speed-HDMI-Kabel ist
erforderlich
EL Συνδεθείτε στην τηλεόραση με έναν από
τους παρακάτω τρόπους
* Απαιτείται καλώδιο HDMI υψηλής
ταχύτητας
ES Conexión al televisor de una de estas
maneras
* Se requiere un cable HDMI de alta
velocidad
FI Liitä televisioon jommallakummalla tavalla
* Käyttö edellyttää nopeaa HDMI-kaapelia
FR Connectez-vous au téléviseur via l’une de ces
méthodes
* Un câble HDMI haute vitesse est
nécessaire
HUCsatlakoztassa a tv-készülékhez az alábbi
módok egyike szerint
átviteli sebességű HDMI-kábel
* Nagy
szükséges
IT Esegui il collegamento al TV in uno dei modi
indicati di seguito
* È necessario un cavo HDMI ad alta
velocità
NL Maak op een van de volgende manieren
verbinding met de TV
* Een
High Speed HDMI-kabel is vereist
*
NOKoble til TVen på en av følgende måter
* En
høyhastighets HDMI-kabel er nødvendig
PL Podłącz do telewizora przy użyciu jednej z
tych metod
jest przewód HDMI High
* Wymagany
Speed
PT Ligar ao televisor de uma destas formas
* É necessário um cabo HDMI de alta
velocidade
HDMI (ARC)
HDMI
RO Conectaţi-vă la televizor într-unul din aceste
moduri
* Este necesar un cablu HDMI de mare viteză
SK Pripojte zariadenie k televízoru jedným
z týchto spôsobov
* Vyžaduje sa vysokorýchlostný kábel HDMI
SV Anslut till TV:n på något av följande sätt
* En HDMI-höghastighetskabel krävs
TR Aşağıdaki yöntemlerden biriyle TV’ye bağlanın
* Yüksek Hızlı HDMI Kablosu gerekir
RU Выполните подключение к ТВ одним из
следующих способов
* Необходим высокоскоростной кабель
HDMI
UK Під’єднання телевізора в один із поданих
способів
* Потрібен високошвидкісний кабель HDMI
KK Мына әдістердің біреуімен теледидарға
жалғау
жылдамдықты HDMI кабелі
* Жоғары
қажет
OPTICAL OUT
3
HTL5160B_12_QSG_V2.0.indd 3
2015/10/21 11:25:56
34
1
1
3
EN Switch on your product
CS Zapněte výrobek
DA Tænd dit produkt
2
DE Einschalten Ihres Produkts
EL Ενεργοποίηση του προϊόντος
ES Encienda el producto
FI Kytke laitteeseen virta
FR Allumez votre produit
HUA készülék bekapcsolása
IT Accensione del prodotto
2
NL Schakel het product in
NOSlå på produktet
PL Włącz produkt
PT Ligue o seu produto
RO Porniţi produsul
SK Zapnutie produktu
SV Slå på produkten
TR Ürününüzü açın
RU Включение устройства
3
UK Увімкнення пристрою
KK Өнімді қосу
4
HTL5160B_12_QSG_V2.0.indd 4
2015/10/21 11:25:56
4a
EN Network setup promt
To skip network setup, switch to other audio source
CS Výzva k instalaci sítě
Pokud chcete přeskočit nastavení sítě, přepněte na jiný zdroj vstupu zvuku
DA Prompt til konfiguration af netværk
For at springe over netværkskonfigurationen skal du skifte til en anden
lydindgangskilde
DE Netzwerkeinrichtungsaufforderung
Um die Netzwerkeinrichtung zu überspringen, wechseln Sie zu einer
anderen Eingangsquelle
EL Εντολή ρύθμισης δικτύου
Για να παρακάμψετε τη ρύθμιση δικτύου, μεταβείτε σε άλλη πηγή
εισόδου ήχου
ES Aviso de configuración de red
Para omitir la configuración de red, cambie a otra fuente de entrada de
audio
FI Verkon määritys
Voit ohittaa verkon määrityksen valitsemalla muun äänilähteen
FR Invite de configuration du réseau
Pour ignorer la configuration du réseau, passez à une autre source d’entrée
audio
NOMelding for nettverkskonfigurering
Hvis du vil hoppe over nettverksoppsettet, bytter du til andre lydinngangskilder
PL Monit dotyczący konfiguracji sieci
Aby pominąć konfigurację sieci, wybierz inne źródło sygnału audio
PT Solicitação de configuração de rede
Para ignorar a configuração de rede, mude para outra fonte de entrada de áudio
RO Solicitare de configurare a reţelei
Pentru a sări peste configurarea reţelei, comută la o altă sursă de intrare audio
SK Výzva na nastavenie siete
Ak chcete preskočiť nastavenie siete, prepnite na iný zdroj zvukového vstupu
SV Uppmaning om nätverksinställning
Du växlar till en annan källa för ingående ljud om du vill hoppa över nätverkinställning.
HUFigyelmeztetés hálózati beállításra
A hálózati beállítás kihagyásához váltson más audiobemeneti forrásra
TR Ağ kurulumu komutu
Ağ kurulumunu atlamak için başka bir ses giriş kaynağına geçin
IT Richiesta di configurazione della rete
Per saltare la procedura di configurazione di rete, passare a un’altra sorgente
di ingresso audio
RU Запрос на настройку сети
Чтобы пропустить настройку сети, выберите другой источник аудиовхода
NL Prompt bij het instellen van het netwerk
Schakel over naar een andere audio-ingangsbron om de netwerkinstallatie
over te slaan
UK Запит щодо налаштування мережі
Щоб пропустити налаштування мережі, перейдіть до іншого джерела вхідного аудіосигналу
KK Желі орнату ұсынысы
Желі орнатуын өткізіп жіберу үшін басқа аудио кірісі көзіне ауыстырыңыз
5
HTL5160B_12_QSG_V2.0.indd 5
2015/10/21 11:25:56
4b
ENSet up network to stream music
from Google Cast and Spotify
Connect
NOKonfigurer nettverket for å streame
musikk fra Google Cast og Spotify
Connect
CSNastavením sítě můžete streamovat PLSkonfiguruj sieć, aby strumieniowo
hudbu ze služeb Google Cast
przesyłać muzykę z usług Google
a Spotify Connect
Cast i Spotify Connect
DASæt netværket op til at streame
musik fra Google Cast og Spotify
Connect
PT Configurar a ligação de rede
para transmitir música a partir do
Google Cast e do Spotify Connect
DERichten Sie das Netzwerk ein, um
Musik über Google Cast oder
Spotify Connect zu übertragen.
RO Configurează reţeaua pentru a
transmite muzică de pe Google
Cast şi Spotify Connect
EL Εγκαταστήστε το δίκτυο για
να μεταδίδετε μουσική από
το Google Cast και το Spotify
Connect
SKAk chcete prenášať hudbu zo
služieb Google Cast a Spotify
Connect, nastavte sieť
ES Configure la red para transmitir
música desde Google Cast y
Spotify Connect
FI Voit suoratoistaa musiikkia
Google Cast- ja Spotify Connect
-palveluista määrittämällä verkon
SVStäll in nätverket på att strömma
musik från Google Cast och Spotify
Connect
TRGoogle Cast ve Spotify Connect
üzerinden müzik akışı yapmak için
ağ kurulumu yapın
FR Configurez le réseau pour
diffuser de la musique à partir de
Google Cast et Spotify Connect
RU Выполните настройку сети для
потоковой передачи музыки из
приложений Google Cast и Spotify
Connect
HUÁllítsa be a hálózatot, hogy zenét
streamelhessen a Google Cast és
Spotify Connect szolgáltatásokból
UK Налаштуйте мережу для передачі
музики з Google Cast та Spotify
Connect
IT Configurare la rete per riprodurre
la musica da Google Cast e Spotify
Connect
KKGoogle Cast пен Spotify Connect
қолданбаларынан музыканы
тасымалдау үшін, желіні реттеңіз
NLStel het netwerk in om muziek
te streamen van Google Cast en
Spotify Connect
LAN
www
2
3
Philips HCWeSet
Setup New Speaker
iOS
Android
6
HTL5160B_12_QSG_V2.0.indd 6
2015/10/21 11:25:58
5
HDMI
ARC
EN Select the correct audio source
CS Zvolte správný zdroj zvuku
DA Vælg den korrekte lydkilde
DE Korrekte Audioquelle wählen
EL Επιλέξτε τη σωστή πηγή ήχου
1
ES Seleccione la fuente de audio correcta
FI Valitse oikea äänilähde
HDMI (ARC)
FR Sélectionner la source audio adéquate
HUVálassza ki a megfelelő hangforrást
TV
HDMI
AV
TV
IT Selezionare la sorgente audio corretta
NL De juiste audiobron selecteren
NOVelg riktig lydkilde
PT Seleccionar a fonte de áudio correcta
PL Wybierz prawidłowe źródło audio
2
RO Selectarea sursei audio corecte
SK Výber správneho zdroja zvuku
SV Välj korrekt ljudkälla
TR Doğru ses kaynağını seçme
RU Выбор нужного аудиоисточника
HTL5160
UK Вибір відповідного джерела аудіосигналу
KK Дұрыс дыбыс көзін таңдау
7
HTL5160B_12_QSG_V2.0.indd 7
2015/10/21 11:25:59
HDMI
IN
OPTICAL
1
HDMI
TV
AV
TV
HTL5160
HTL5160
2
HTL5160
8
HTL5160B_12_QSG_V2.0.indd 8
2015/10/21 11:25:59
6
3
ENPlay other devices
CS Spusťte z jiného zařízení
DAAfspil fra andre enheder
1
HTL5160
DEAndere Geräte abspielen
2
AUDIO IN
EL Εκτελέστε αναπαραγωγή άλλων συσκευών
ESReproduzca otros dispositivos
FIToista muilla laitteilla
FRLire d’autres périphériques
HUJátsszon le műsort más készülékről
ITRiproduzione di altri dispositivi
3.5MM
STEREO
NLAndere apparaten afspelen
NOSpill av fra andre enheter
PL Odtwarzaj z innych urządzeń
PT Reproduzir noutros dispositivos
RO Redarea de pe alte dispozitive
1
SK Prehrávanie iných zariadení
SV Spela upp från andra enheter
TR Diğer cihazlardan içerik oynatma
RU Воспроизведение с других устройств
UK Відтворення з інших пристроїв
2
HTL5160
KK Басқа құрылғыларды ойнату
9
HTL5160B_12_QSG_V2.0.indd 9
2015/10/21 11:25:59
7
EN Play audio through Bluetooth or connect Bluetooth via NFC
CS Přehrajte hudbu přes Bluetooth nebo připojte Bluetooth přes funkci
NFC
DA Afspil lyd via Bluetooth, eller tilslut Bluetooth via NFC
DE Geben Sie Audioinhalte über Bluetooth wieder, oder stellen Sie eine
Bluetooth-Verbindung über NFC her.
EL Ακούστε μουσική μέσω Bluetooth ή συνδέστε το Bluetooth μέσω
NFC
ES Reproduzca audio a través de Bluetooth o realice la conexión
Bluetooth a través de NFC
FI Äänen toistaminen Bluetoothin kautta tai Bluetooth-yhteyden
muodostaminen NFC:n kautta
FR Lecture de fichiers audio via Bluetooth ou connexion Bluetooth via
NFC
HUBluetooth-on keresztül játssza le a hangfájlokat vagy NFC segítségével
csatlakoztassa a Bluetooth-t
IT Riprodurre l’audio tramite Bluetooth o eseguire il collegamento
Bluetooth tramite NFC
NL Speel audio af via Bluetooth of maak een Bluetooth-verbinding via
NFC.
NOSpill av lyd via Bluetooth, eller koble til Bluetooth via NFC
PL Włącz odtwarzanie dźwięku przez połączenie Bluetooth lub nawiąż
połączenie Bluetooth za pomocą funkcji NFC.
PT Reproduzir áudio através do Bluetooth ou ligar o Bluetooth via NFC
RO Redaţi semnal audio prin Bluetooth® sau conectaţi dispozitivul
Bluetooth prin NFC
SK Prehrávajte zvuk cez rozhranie Bluetooth alebo pripojte rozhranie
Bluetooth cez NFS
SV Spela upp ljud via Bluetooth eller ansluta Bluetooth via NFC
TR Bluetooth üzerinden müzik çalın veya NFC üzerinden Bluetooth’u
bağlayın
HTL5160
2
Philips HTL5160
RU Включите воспроизведение аудио через Bluetooth или установите
подключение Bluetooth с помощью NFC
UK Відтворення аудіо через Bluetooth або з’єднання Bluetooth через NFC
KK Bluetooth арқылы дыбысты ойнату немесе NFC арқылы Bluetooth қосу
10
HTL5160B_12_QSG_V2.0.indd 10
2015/10/21 11:26:00
EN Wall mount your product (optional)
se the supplied paper marker to
* Umeasure
the two mounting holes
CS Připevněte výrobek na stěnu (volitelné)
omocí dodané papírové šablony
* Podměřte
dva otvory pro uchycení
DA Monter produktet på væggen (valgfrit)
rug den medfølgende tusch til at
* Bopmåle
de to monteringshuller
DE Wandmontage Ihres Produkts
(optional)
erwenden Sie den im
* VLieferumfang
enthaltenen PapierMarker, um die Position für die
beiden Montagelöcher an der
Wand zu markieren
EL Επιτοίχια τοποθέτηση του
προϊόντος (προαιρετικά)
ρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο
* Χχάρτινο
δείκτη για να μετρήσετε
τις δύο οπές ανάρτησης
ES Instale el producto en la pared
(opcional)
tilice el marcador proporcionado
* Upara
medir los dos orificios de
montaje
FI Kiinnitä laite seinälle (valinnainen)
ittaa kiinnitysreiät mukana
* M
toimitetun paperimallin avulla
FR Montage mural de votre produit
(facultatif)
tilisez le marqueur papier fourni
* Upour
mesurer les deux trous de
fixation
HUSzerelje fel a terméket a falra
(opcionális)
A
mellékelt papírsablon segítségével
* mérje
ki a rögzítőfuratokat
IT Montaggio a parete del prodotto
(opzionale)
tilizzare il pennarello fornito in
* Udotazione
per misurare i due fori
di montaggio
NL Monteer uw product aan de wand
(optioneel)
ebruik de meegeleverde stift
* G
voor het meten van de twee
bevestigingsopeningen
NOMonter produktet på veggen (valgfritt)
ruk tusjen som følger med, til å
* Bmåle
de to monteringshullene
PL Montaż naścienny produktu
(opcjonalnie)
żyj dołączonego do zestawu
* Upapierowego
znacznika, aby
wymierzyć dwa otwory montażowe
PT Monte o seu produto numa parede
(opcional)
tilize o modelo em papel para
* Umedir
os dois orifícios de montagem
RO Montează produsul pe perete
(opţional)
tilizaţi şablonul furnizat pentru a
* Umăsura
cele două orificii pentru
montare
SK Upevnite svoj výrobok na stenu
(voliteľné)
odaným zvýrazňovačom
* D
odmerajte dva montážne otvory
SV Väggmontera produkten (valfritt)
nvänd den medföljande
* Apappersmarkören
för att mäta de
två monteringshålen
TR Ürününüzü (isteğe bağlı) duvara
monte edin
ki montaj deliği arasındaki mesafeyi
* İölçmek
için ürünle birlikte verilen
işaretleme kağıdını kullanın
RU Настенный монтаж
(дополнительная функция)
спользуйте входящий в
* И
комплект бумажный шаблон,
чтобы отметить на стене два
отверстия для монтажа
UK Настінне кріплення виробу
(додатково)
икористовуйте маркер для
* Впаперу
з комплекту, щоб виміряти
два отвори для кріплення
KK Өнімді қабырғаға орнатыңыз
(таңдау бойынша)
Екі орнату саңылауларын
*өлшеу
үшін берілген қағаз үлгісін
пайдаланыңыз
2x
1
2x
2.2~2.5 mm/0.09”- 0.10”
3.5-4 mm/
0.14”-0.16”
≤9 mm/
0.35”
>25 mm/0.98”
mm
~80
5”
/ 3.1
m/
8m
~54
7”
21.5
*
2
3
11
HTL5160B_12_QSG_V2.0.indd 11
2015/10/21 11:26:00
EN For more information about using this product,
visit www.philips.com/support
CS Více informací o použití výrobku naleznete na stránkách
www.philips.com/support
DA Du kan finde yderligere oplysninger om brugen af dette
produkt på www.philips.com/support
DE Weitere Informationen zur Verwendung dieses Produkts
finden Sie unter www.philips.com/support
EL Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
χρήση αυτού του προϊόντος, επισκεφθείτε το
www.philips.com/support
HUA termék használatával kapcsolatos további
információkkal kapcsolatban tekintse meg a
www.philips.com/support weboldalt
IT Per ulteriori informazioni sull’uso di questo prodotto,
visitare il sito www.philips.com/support
NL Ga voor meer informatie over dit product naar
www.philips.com/support
NOHvis du vil ha mer informasjon om bruk av dette
produktet, kan du gå til www.philips.com/support
PL Więcej informacji na temat korzystania z tego produktu
można znaleźć na stronie www.philips.com/support
ES Para obtener más información sobre este producto,
visite www.philips.com/support
PT Para mais informações sobre a utilização deste produto,
visite www.philips.com/support
FI Lue lisätietoa tuotteen käytöstä osoitteessa
www.philips.com/support
RO Pentru informaţii suplimentare despre utilizarea acestui
produs, vizitaţi www.philips.com/support
FR Pour obtenir davantage d’informations sur l’utilisation de
ce produit, rendez-vous sur www.philips.com/support
SK Ďalšie informácie o používaní tohto výrobku nájdete na
stránke www.philips.com/support
SV Mer information om att använda den här produkten
finns på www.philips.com/support
TR Bu ürünün kullanımı hakkında daha fazla bilgi
için www.philips.com/support adresini ziyaret edin
RU Дополнительную информацию об использовании
устройства см. на веб-сайте www.philips.com/support
UK Докладнішу інформацію про цей виріб шукайте на
www.philips.com/support
KK Өнімді пайдалану бойынша қосымша ақпаратты алу
үшін www.philips.com/support сайтына кіріңіз
55
HTL5160B_12_QSG_V2.0.indd 55
2015/10/21 11:26:16
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations Limited is under license. Other trademarks and
trade names are those of their respective owners.
The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.
Google Cast and the Google Cast badge are trademarks of Google Inc.
The Spotify Software is subject to third party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
HTL5160B_12_QSG_V2.0.indd 56
2015/10/21 11:26:17
Specifications are subject to change without notice
2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and
Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
HTL5160B_12_QSG_V2.0
HTL5160B_12_QSG_V2.0.indd 58
2015/10/21 11:26:17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising