Fidelio | HTL9100/12 | Fidelio Kabellose SoundBar mit Surround on Demand HTL9100/12 Schnellstartanleitung

HTL9100
Quick start guide
Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/support
HTL9100_12_QSG_V7.0.indd
1
Question?
Contact
Philips
4/24/2015
11:30:11 AM
EN
DA
Before using your product, read all accompanying safety information
Læs alle medfølgende sikkerhedsoplysninger, inden du tager produktet i brug
DE
Lesen Sie vor Verwendung dieses Produkts alle
begleitenden Sicherheitsinformationen
EL
Πρινχρησιμοποιήσετετοπροϊόν,διαβάστεόλεςτις
παρεχόμενεςπληροφορίεςασφάλειας
ES
Antes de usar el producto, lea toda la información de seguridad
adjunta
FI
Lue kaikki turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä
FR
Avant d’utiliser votre produit, lisez l’intégralité des consignes de
sécurité jointes
IT
Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutte le relative informazioni
sulla sicurezza
NL
Lees voordat u het product gaat gebruiken eerst alle bijbehorende
veiligheidsinformatie
NO
Les all vedlagt sikkerhetsinformasjon før du bruker produktet
PT
Antes de utilizar o produto, leia todas as informações de segurança
que o acompanham
SV
Innan du använder produkten ska du läsa all tillhörande säkerhetsinformation
TR
Ürününüzü kullanmadan önce ilgili tüm güvenlik bilgilerini okuyun
CS
Předpoužitímproduktusipřečtětedoprovodnébezpečnostní
informace
HU
Atermékhasználataelőttalaposanolvassaelamellékeltbiztonsági
tudnivalókat
PL
Przedrozpoczęciemkorzystaniazproduktunależyzapoznaćsięz
informacjamidotyczącymibezpieczeństwa
RO
Înaintedeautilizaacestprodus,citiţitoateinformaţiiledesiguranţă
careîlînsoţesc
SK
Predpoužitímproduktusiprečítajtevšetkysprievodné
bezpečnostnéinformáciemaklumatkeselamatanyangdisertakan
RU
Передиспользованиемустройстваознакомьтесьсовсеми
прилагаемымиинструкциямипобезопасности
UK
Передвикористаннямпристроюпрочитайтеусюінформаціюз
технікибезпеки,щододається.
KK
Өнімдіпайдаланбастанбұрын,барлыққосымшақауіпсіздік
ақпаратыноқыңыз.
ZH-TW 使用您的產品前,請先閱讀所有附隨的安全資訊
제품을 사용하기 전에 제공된 모든 안전 정보를 숙지하십시오
KO
HTL9100_12_QSG_V7.0.indd
2
User manual
Cable cover
UK only
2x
2x
Power Cord
Quick start guide
4/24/2015
11:30:12 AM
1
EN
DA
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
Position the soundbar speakers
*Charge the surround speakers before use
(see the user manual for details)
Placer SoundBar-højttalerne
*Oplad surroundhøjttalerne før brug (se
brugervejledningenforatfåflereoplysninger)
Aufstellen des SoundBar-Lautsprechers
*Laden Sie die Surround-Lautsprecher vor
dem Gebrauch auf (beziehen Sie sich auf das
Benutzerhandbuch für weitere Informationen)
ΤοποθετήστεταηχείαSoundbar
*ΦορτίστεταηχείαSurroundπριναπότη
χρήση(ανατρέξτεστοεγχειρίδιοχρήσης
γιαλεπτομέρειες)
Colocación de los altavoces del SoundBar
*Cargue los altavoces Surround antes de
utilizarlos (consulte el manual de usuario para
obtener información)
SoundBar-kaiuttimien sijoittaminen
*Lataa Surround-kaiuttimet ennen käyttöä
(lisätietoja on käyttöoppaassa)
Mise en place des éléments de la barre de son
*Chargez les enceintes Surround avant utilisation (voir le manuel d’utilisation pour plus de
détails)
Posizionamento della SoundBar
*Caricare gli altoparlanti surround prima
dell’uso (consultare il manuale dell’utente per
ulteriori dettagli)
Plaats de luidsprekers van uw soundbar
*Laad de surround-luidsprekers op voor
gebruik (zie de gebruikershandleiding voor
meer informatie)
Plasser SoundBar-høyttalerne
*Lad surroundhøyttalerne før bruk (se brukerhåndboken for detaljer)
Posicionar os altifalantes SoundBar
*Carregue os altifalantes surround antes da
utilização (consulte o manual do utilizador
para detalhes)
Placera SoundBar-högtalarna
*Ladda surroundhögtalarna före användning
(merinformationfinnsianvändarhandboken)
HTL9100_12_QSG_V7.0.indd
3
TR
SoundBarhoparlörleriyerleştirin
*Surroundhoparlörlerikullanmadanönceşarj
edin(dahafazlabilgiiçinkullanımkılavuzuna
başvurun)
CS
UmístětereproduktorySoundbar
*Prostorovéreproduktorypředpoužitím
nabijte(víceinformacínaleznetevuživatelské
příručce)
HU
Helyezze el a Soundbar hangsugárzókat
*Használatelőtttöltsefelatérhatású
hangszórókat(részletekértld.ahasználati
útmutatót)
PL
UstawianiegłośnikówzestawuSoundBar
*Naładujgłośnikidźwiękuprzestrzennego
przedużyciem(więcejinformacjinatentemat
możnaznaleźćwinstrukcjiobsługi)
RO
PoziţionaţiboxeleSoundBar
*Încărcaţiboxelesurroundînaintedeutilizare
(consultaţimanualuldeutilizarepentrudetalii)
SK
Umiestnite reproduktory systému SoundBar
*Predpoužitímnabitepriestorovéreproduktory (pozrite si podrobnosti v návode na
používanie)
RU
РасположениеАСзвуковойпанели
*ПередиспользованиемзарядитеАСобъемногозвучания(подробнуюинформацию
см.вруководствепользователя).
UK
РозташуваннягучномовцівSoundBar
*Зарядітьгучномовціоб’ємногозвуку
передвикористанням(докладнішечитайте
впосібникукористувача)
KK
Дауысжолағыдинамиктерінорналастыру
*Пайдаланбасбұрынкөлемдікдинамиктерді
зарядтаңыз(толығырақақпаратты
пайдаланушынұсқаулығынанқараңыз)
ZH-TW 安置 Soundbar 揚聲器
*使用前請為 Soundbar 揚聲器充電 (參閱
使用手冊瞭解詳細資料)
KO
SUB
WOOFER
REAR L
*
REAR R
2 hrs
사운드바 스피커 위치 지정
* 사용하기 전에 서라운드 스피커 충전
(자세한 내용은 사용 설명서 참조)
4/24/2015
11:30:13 AM
2
EN
DA
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
CS
HU
PL
RO
SK
RU
UK
KK
Connect the soundbar
Tilslut din SoundBar
Anschließen des SoundBars
ΣυνδέστετοSoundBar
ConexióndelSoundBar
SoundBarin liittäminen
Connexiondelabarredeson
Collegamento della SoundBar
Sluit de soundbar aan
Koble til SoundBar
Ligar o SoundBar
Ansluta SoundBar
SoundBar’ıbağlayın
PřipojtezařízeníSoundBar
Csatlakoztassa a SoundBar rendszert
PodłączaniezestawuSoundBar
ConectaţiSoundBar-ul
Pripojte systém SoundBar
Подключениезвуковойпанели
ПідключеннясистемиSoundBar
Дыбысжолағынқосу
AUDIO-IN
ZH-TW 連接 SoundBar
KO
사운드바 연결
HTL9100_12_QSG_V7.0.indd
4
4/24/2015
11:30:14 AM
3
EN
DA
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
CS
HU
PL
RO
SK
RU UK
KK
Hear audio from TV in one of the following ways
Hør lyd fra tv’et på en af følgende måder
Genießen Sie den Ton Ihres Fernsehers auf eine der
folgenden Arten
Ακούστετονήχοαπότηντηλεόρασημεέναναπό
τουςπαρακάτωτρόπους
Escuche el audio del televisor
utilizando uno de los métodos siguientes
Kuuntele television ääntä jollakin seuraavista tavoista
Vous pouvez lire du contenu audio à partir du téléviseur
de plusieurs façons
È possibile ascoltare l’audio dal televisore in uno dei modi
indicati di seguito
Het TV-geluid beluisteren op een van deze manieren
Hør lyd fra TV-en på en av følgende måter
Ouvir áudio no televisor de uma das seguintes formas
Spela upp TV-ljud på ett av följande sätt
TV’densesalmakiçinaşağıdakiyöntemlerdenbirini
kullanın
Zvukmůžeteposlouchatztelevizorujednímznásledujícíchzpůsobů
Atelevízióhangjaakövetkezőmódokvalamelyikén
hallgatható
Odtwarzajdźwiękztelewizorawnastępującysposób
BeneficiaţideconţinutulaudiodelaTVîntr-unuldintre
următoarelemoduri
Zvukztelevízoramôžeteprehrávaťniekoľkýmispôsobmi
Существуетнескольковариантоввоспроизведения
звукастелевизора
Прослуховуванняаудіозтелевізораоднимізподаних
способів
Мынаәдістердіңбірімендыбыстытеледидарданесту
ZH-TW 用下列其中一種方式聆聽電視的音訊
KO
HDMI OUT (ARC)
TO TV
HDMI
HDMI (ARC)
DIGITAL IN
OPTICAL
OPTICAL
OPTICAL OUT
다음 중 한 가지 방법으로 TV 오디오 청취
HTL9100_12_QSG_V7.0.indd
5
4/24/2015
11:30:14 AM
DIGITAL IN
COAXIAL
COAXIAL
COAXIAL OUT
AUDIO IN-AUX
R
L
AUDIO L/R
L
R
AUDIO OUT
HTL9100_12_QSG_V7.0.indd
6
4/24/2015
11:30:15 AM
R
4
EN
DA
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
CS
HU
PL
RO
SK
RU
UK
KK
Enjoy audio and video from your devices
Få lyd og video fra dine enheder
Audio und Video von Ihren Geräten genießen
Απολαύστεήχοκαιεικόνααπότιςσυσκευέςσας
Disfrutedelaudioyelvídeodesusdispositivos
Nauti laitteidesi äänestä ja kuvasta
Lire le contenu audio et vidéo de vos périphériques
Ascolto di audio e riproduzione video dai dispositivi
Genieten van audio en video op uw apparaten
Få lyd og video fra enhetene dine
Reproduziráudioevídeonosseusdispositivos
Njut av ljud och bild från dina enheter
Diğercihazlarınızdansesvevideodosyalarıoynatın
Užijtesihudbuivideodíkyvašimzařízením
Élvezzeakészülékekrőllejátszottzenétésvideót
Cieszsiędźwiękiemiobrazemzeswoichurządzeń
Bucuraţi-vădeconţinutulaudioşivideodepe
dispozitivele dvs
Vychutnajtesizvukavideozosvojichzariadení
Просмотрвидеоипрослушиваниемузыкис
другихустройств
Прослуховуванняаудіотапереглядвідеозрізних
пристроїв
Құрылғылардағыдыбыспенбейненітамашалау
HDMI
HDMI OUT (ARC) HDMI IN
TO TV
2
HDMI IN
1
HDMI OUT
HDMI OUT
ZH-TW 享受裝置的音訊及視訊
KO
장치의 오디오 및 비디오 감상
HDMI IN / HDMI (ARC)
HTL9100_12_QSG_V7.0.indd
7
4/24/2015
11:30:15 AM
5
EN
DA
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
CS
HU
PL
RO
SK
RU
UK
KK
1
Switch on the SoundBar
Tænd for SoundBar-højttalerne
Einschalten des SoundBar-Lautsprechers
ΕνεργοποιήστεταηχείατουSoundbar
Encendido de los altavoces del SoundBar
SoundBar-kaiuttimien käynnistäminen
Activation de la barre de son
Accensione della SoundBar
Schakel de luidsprekers van uw soundbar in
Slå på SoundBar-høyttalerne
Ligar os altifalantes SoundBar
Slå på SoundBar-högtalarna
SoundBarhoparlörleriaçın
ZapnětereproduktorySoundbar
Kapcsolja be a Soundbar hangsugárzókat
WłączaniegłośnikówzestawuSoundBar
PorniţiboxeleSoundBar
Zapnite reproduktory systému SoundBar
ВключениеАСзвуковойпанели
УвімкненнягучномовцівSoundBar
Дауысжолағыдинамиктерінқосу
2
ZH-TW 啟動 SoundBar
KO
사운드바 켜기
3
HTL9100_12_QSG_V7.0.indd
8
4/24/2015
11:30:17 AM
6
EN
DA
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
CS
HU
PL
RO
SK
RU UK
KK
HDMI
ARC
Select the correct audio source
Vælg den korrekte lydkilde
Korrekte Audioquelle wählen
Επιλέξτετησωστήπηγήήχου
Seleccione la fuente de audio correcta
Valitse oikea äänilähde
Sélectionner la source audio adéquate
Selezionare la sorgente audio corretta
De juiste audiobron selecteren
Velg riktig lydkilde
Seleccionar a fonte de áudio correcta
Välj korrekt ljudkälla
Doğruseskaynağınıseçme
Zvoltesprávnýzdrojzvuku
Válasszakiamegfelelőhangforrást
Wybierzprawidłoweźródłoaudio
Selectarea sursei audio corecte
Výber správneho zdroja zvuku
Выборнужногоаудиоисточника
Вибірвідповідногоджерелааудіосигналу
Дұрысдыбыскөзінтаңдау
ZH-TW 選取正確的音訊輸入
KO
정확한 음원 선택
1
TV
HDMI
AV
TV
HDMI (ARC)
2
SoundBar
HDMI OUT (ARC) TO TV
HTL9100_12_QSG_V7.0.indd
9
4/24/2015
11:30:17 AM
HDMI
IN 1
HDMI
IN 2
1
HDMI
TV
AV
1
TV
TV
HDMI IN 1
2
HDMI OUT (ARC) TO TV
10
HDMI IN 2
2
SoundBar
SoundBar
HTL9100_12_QSG_V7.0.indd
HDMI
TV
AV
HDMI OUT (ARC) TO TV
4/24/2015
11:30:17 AM
OPTICAL
AUX
1
AV
HDMI
TV
SoundBar
DIGITAL IN OPTICAL
TV
COAXIAL
2
SoundBar
AUDIO IN-AUX
SoundBar
DIGITAL IN COAXIAL
HTL9100_12_QSG_V7.0.indd
11
4/24/2015
11:30:18 AM
7
EN
Play other devices
DA
Afspil fra andre enheder
DE
Andere Geräte abspielen
EL
Εκτελέστεαναπαραγωγήάλλωνσυσκευών
ES
Reproduzca otros dispositivos
FI
Toista muilla laitteilla
FR
Lire d’autres périphériques
IT
Riproduzione di altri dispositivi
NL
Andere apparaten afspelen
NO
Spill av fra andre enheter
PT
Reproduzir noutros dispositivos
SV
Spela upp från andra enheter
TR
Diğercihazlardaniçerikoynatma
CS
Spusťtezjinéhozařízení
HU
Játsszonleműsortmáskészülékről
PL
Odtwarzajzinnychurządzeń
RO
Redarea de pe alte dispozitive
SK
Prehrávanieinýchzariadení
RU Воспроизведениесдругихустройств
UK Відтвореннязіншихпристроїв
KK
Басқақұрылғылардыойнату
ZH-TW 播放其它裝置
KO
기타 장치 재생
3.5MM
STEREO
1
2
3
HTL9100_12_QSG_V7.0.indd
12
4/24/2015
11:30:19 AM
8
EN
DA
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
Play audio through Bluetooth
Afspil lyd via Bluetooth
Audiowiedergabe über Bluetooth
ΑναπαραγωγήήχουμέσωBluetooth
Reproducción de audio a través de Bluetooth
Äänen toistaminen Bluetoothin kautta
Lecture de musique via Bluetooth
RiproduzionedifileaudiotramiteBluetooth
Audio afspelen via Bluetooth
NO
PT
SV
TR
CS
HU
PL
RO
Spille av lyd via Bluetooth
Reproduzir noutros dispositivos
Spela upp ljud via Bluetooth
Bluetooth yoluyla müzik çalma
PřehrávánízvukuprostřednictvímrozhraníBluetooth
Játsszonleműsortmáskészülékről
OdtwarzaniedźwiękuprzezpołączenieBluetooth
RedaţisunetulprinBluetooth
SK
RU UK
KK
Prehrávanie zvukového obsahu cez rozhranie
Bluetooth
ВоспроизведениезвукачерезBluetooth
ідтворенняаудіочерезBluetooth
ідтворенняаудіочерезBluetooth
ZH-TW 透過藍牙播放音訊
KO
Bluetooth를 통한 오디오 재생
2
Philips HTL9100
HTL9100_12_QSG_V7.0.indd
13
4/24/2015
11:30:19 AM
EN
DA
DE
EL
ES
FI
FR
IT
NL
NO
PT
SV
TR
CS
HU
PL
RO
SK
RU
UK
KK
Place the cable cover for cable management
Anbring kabeldækslet for at holde styr på kablerne
Anbringen der Kabelabdeckung zum Kabelmanagement
Τακτοποιήστετακαλώδια
Colocación de la cubierta para los cables para la
gestión de cables
Aseta johtosuojus paikalleen
Mise en place du cache-câbles
Gestione dei cavi
Plaats de kabelafdekking om de kabels netjes op te
ruimen
Sett på kabledekselet for kabelhåndtering
Colocar a cobertura de cabos para organizar os
cabos
Placera kabelskyddet för kabelhantering
Kabloyudüzgüntutmakiçinkablokapağınıtakın
Nasaďtekrytkabeluprolepšísprávukabelů
Szereljefelakábeltakarópaneleketmegfelelő
kábelkezelés érdekében
Zakładanieosłonynaprzewodywcelu
uporządkowaniaprzewodów
Aşezaţicapaculcabluluipentrugestionareacablului
Nasaďtekrytnausporiadaniekáblov
Установкакрышкикабельногоотсекадля
удобногоразмещениякабелей
Розташуваннякришкидлявпорядкування
кабелів
Кабельдіреттеуүшінкабельжабынын
орналастыру
PUSH
PULL
ZH-TW 安置纜線蓋以收納纜線
KO
케이블 관리를 위한 케이블 덮개 배치
HTL9100_12_QSG_V7.0.indd
14
4/24/2015
11:30:19 AM
ManufacturedunderlicenseunderU.S.PatentNos:5,956,674;5,974,380;6,487,535&otherU.S.andworldwidepatentsissued&pending.DTS,theSymbol,&DTSandthe
Symboltogetherareregisteredtrademarks&DTSDigitalSurroundandtheDTSlogosaretrademarksofDTS,Inc.Productincludessoftware. DTS,Inc.AllRightsReserved.
ManufacturedunderlicensefromDolbyLaboratories.Dolby,ProLogic,andthedouble-DsymbolaretrademarksofDolbyLaboratories.
ThetermsHDMIandHDMIHigh-DefinitionMultimediaInterface,andtheHDMILogoaretrademarksorregisteredtrademarksofHDMILicensingLLCintheUnitedStates
andothercountries.
The Bluetooth®wordmarkandlogosareregisteredtrademarksownedbyBluetoothSIG,Inc.andanyuseofsuchmarksbyGibsonisunderlicense.Othertrademarksand
tradenamesarethoseoftheirrespectiveowners.
HTL9100_12_QSG_V7.0.indd
15
4/24/2015
11:30:20 AM
EN
DA
DE
EL
ES
FI
FR
IT
For more information about using this product,
visitwww.philips.com/support
Dukanfindeyderligereoplysningerombrugenaf
detteproduktpåwww.philips.com/support
Weitere Informationen zur Verwendung dieses
ProduktsfindenSieunterwww.philips.com/support
Γιαπερισσότερεςπληροφορίεςσχετικάμετη
χρήσηαυτούτουπροϊόντος,επισκεφθείτετο
www.philips.com/support
Para obtener más información sobre este producto,
visitewww.philips.com/support
Lue lisätietoa tuotteen käytöstä osoitteessa
www.philips.com/support
Pour obtenir davantage d’informations sur
l’utilisationdeceproduit,rendez-voussurwww.
philips.com/support
Per ulteriori informazioni sull’uso di questo prodotto,visitareilsitowww.philips.com/support
NL
NO
PT
SV
TR
CS
HU
PL
Ga voor meer informatie over dit product naar
www.philips.com/support
Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av dette
produktet,kandugåtilwww.philips.com/support
Para mais informações sobre a utilização deste
produto,visitewww.philips.com/support
Mer information om att använda den här produktenfinnspåwww.philips.com/support
Buürününkullanımıhakkındadahafazlabilgi
içinwww.philips.com/supportadresiniziyaretedin
Víceinformacíopoužitívýrobkunaleznetena
stránkáchwww.philips.com/support
A termék használatával kapcsolatos további
információkkal kapcsolatban tekintse meg a
www.philips.com/supportweboldalt
Więcejinformacjinatematkorzystaniaztego
produktumożnaznaleźćnastroniewww.philips.
com/support
RO
SK
RU
UK
KK
Pentruinformaţiisuplimentaredespreutilizarea
acestuiprodus,vizitaţiwww.philips.com/support
Ďalšieinformácieopoužívanítohtovýrobku
nájdetenastránkewww.philips.com/support
Дополнительнуюинформациюоб
использованииустройствасм.навеб-сайте
www.philips.com/support
Докладнішуінформаціюпроцейвирібшукайте
наwww.philips.com/support
Өнімдіпайдаланубойыншақосымшаақпаратты
алуүшінwww.philips.com/supportсайтынакіріңіз.
ZH-TW 如果要瞭解產品的更多資訊,請瀏覽
www.philips.com/support。
KO
본 제품의 자세한 사용 방법을 확인하려면
www.philips.com/support 를 방문하십시오.
Specifications are subject to change without notice
2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and
Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
HTL9100_12_QSG_V7.0
HTL9100_12_QSG_V7.0.indd
16
4/24/2015
11:30:21 AM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising