Philips | AD385/12 | Philips Dockingstation mit Bluetooth® AD385/12 Schnellstartanleitung

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
AD385/12
Question?
Contact
Philips
AD385
EN
CS
DA
DE
Short User Manual
EL
ES
FI
FR
HU
Σύντομο εγχειρίδιο χρήσησ
Krátká uživatelská příručka
Kort brugervejledning
Kurzanleitung
Manual de usuario corto
Lyhyt käyttöopas
Bref mode d'emploi
DC IN
IT Manuale dell'utente breve
NL Korte gebruikershandleiding
PL Krótka instrukcja obsługi
PT
RU
SK
SV
UK
AUDIO IN
Manual do utilizador resumido
Краткое руководство пользователя
Short user manual
Stručný návod na používanie
Kortfattad användarhandbok
Короткий посібник користувача
Rövid használati útmutató
The speaker beeps twice when it successfully paires with a Bluetooth device.*2
Before using your product, read all
accompanying safety information.*1
Reset
Specifications are subject to change without notice.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
AD385_12_short UM_V1.0
To get the detailed instructions for use,
visit www.philips.com/support.*3
EN
*1
*2
*3
*4
Before using your product, read all accompanying safety information.
The speaker beeps twice when it successfully pairs with a bluetooth device.
To get the detailed instructions for use, visit www.philips.com/support.
You can only charge your iPod/iPhone when the docking speaker is powered by AC supply.
Specifications
*1
*2
Lesen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Produktes alle beiliegenden Sicherheitsinformationen.
Der Lautsprecher gibt zwei Pieptöne aus, wenn die Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät
erfolgreich war.
*3 Ausführliche Anweisungen zum Gebrauch erhalten Sie auf www.philips.com/support.
*4 Sie können den iPod/das iPhone nur aufladen, wenn der Dockinglautsprecher mit
Netzspannung betrieben wird.
Technische Daten
Rated Output Power
2 x 3 W RMS
Standard
Bluetooth Standard Version 2.1+EDR
Frequency band
2.402 ~ 2.480 GHzISM Band
Range
Power supply
- AC Power
- Battery
Ausgangsleistung
Standard
2 x 3 W RMS
Bluetooth-Version: 2.1+EDR
10 m (free space)
Frequenzband
2,402~2,480 GHz ISM-Band
Model: KSAS0151200150HE ;
Input: 100-240 V ~50/60Hz, 0.4A;
Output: 12 V
1.5 A
Li-ion polymer internal rechargeable battery
7.4V/10WH
Reichweite
10 m (freier Raum)
Operation Power Consumption
<10.5 W
Standby Power Consumption
<0.5 W
Max. load for iPod/iPhone
5V
Dimensions - Main Unit (W x H x D)
300 x 119 x 164 mm
Weight - Main Unit
1.45 kg
Operation temperature and humidity
0°C to 45°C, 5% to 90% Humidity for all climates.
Storage temperature and humidity
-40°C to 70°C , 5% to 95%
1A
Stromversorgung
- Netzspannung
Betriebs-Stromverbrauch
Modell: KSAS0151200150HE ;
Eingangsleistung: 100 bis 240 V~ 50/60 Hz, 0,4 A;
Ausgangsleistung: 12 V
1,5 A
Lithium-Ionen-Polymer-Akku (integriert)
7,4V/10WH
<10,5 W
Standby-Stromverbrauch
< 0,5 W
Max. Belastung für iPod/iPhone
5V
Abmessungen - Hauptgerät (B x H x T)
300 x 119 x 164 mm
Gewicht - Hauptgerät
1,45 kg
Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit
0°C bis 45°C, 5 % bis 90 % Feuchtigkeit für alle
Klimazonen.
-40°C bis 70°C, 5 % bis 95 %
- Batterie
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit
CS
*1
*2
*3
*4
FI
DE
1A
Vlastnosti
*1
*2
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε όλες τις συνοδευτικές οδηγίες ασφαλείας.
Μόλις επιτευχθεί η σύζευξη με μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth, το ηχείο
παράγει δύο χαρακτηριστικούς ήχους (“μπιπ”).
*3 Για να λάβετε τις λεπτομερείς οδηγίες χρήσης, επισκεφθείτε την τοποθεσία
www.philips.com/support.
*4 Μπορείτε να φορτίζετε το iPod/iPhone μόνο όταν το ηχείο σύνδεσης τροφοδοτείται
με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).
Προδιαγραφές
Jmenovitý výstupní výkon
2 x 3 W RMS
Standardní
Standardní verze rozhraní Bluetooth: 2.1+EDR
Frekvenční pásmo
IT
Lue kaikki turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.
Kaiutin antaa kaksi äänimerkkiä, kun Bluetooth-laitteen pariliitos on valmis.
Yksityiskohtaisia käyttöohjeita on osoitteessa www.philips.com/support.
Voit ladata iPodin/iPhonen ainoastaan kun telakointikaiutin on kytketty verkkovirtaan.
Tekniset tiedot
Vakio
Bluetooth Standard, versio 2.1+EDR
Taajuuskaista
2,402~2,480 GHz ISM-taajuus
Standard
Bluetooth standard versione 2.1 + EDR
Kantoalue
10 m (vapaa tila)
Banda di frequenza
Banda ISM: 2,402~2,480 GHz
Virtalähde
- Verkkovirta
Malli: KSAS0151200150HE
Tulo: 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,4 A
Lähtöteho: 12 V
1,5 A
Sisäinen ladattava litium-ioni-polymeeriakku
7,4V/10WH
Portata
10 m (spazio libero)
Alimentazione
- Alimentazione CA
Modello: KSAS0151200150HE ;
Ingresso: 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,4 A;
Uscita: 12 V
1,5 A
Batteria interna ricaricabile ai polimeri di ioni di
litio 7,4V/10WH
- Paristo
300 x 119 x 164 mm
Capacità caricamento per iPod/iPhone
5V
Paino - Päälaite
1,45 kg
Dimensioni (lxpxa) - Unità principale (L x A x P)
300 x 119 x 164 mm
Käyttölämpötila ja -ilmankosteus
0–45°C, 5–90 %:n ilmankosteus kaikille ilmastoille
Peso- Unità principale
1,45 kg
Säilytyslämpötila ja -ilmankosteus
-40–70 °C, 5–95 %
Temperatura di funzionamento e umidità
da 0 a 45 °C, da 5% a 90% di umidità per tutti i climi.
Temperatura di conservazione e umidità
da-40 a 70 °C, da 5% a 95%
*1
*2
*3
*4
Avant d’utiliser votre produit, lisez toutes les informations sur la sécurité fournies.
Le haut-parleur émet deux signaux sonores lorsqu’il a été couplé à un périphérique Bluetooth.
Pour obtenir les instructions d’utilisation détaillées, rendez-vous sur www.philips.com/support.
Vous ne pouvez charger votre iPod/iPhone que lorsque le haut-parleur station d’accueil est
alimenté sur secteur.
Spécifications
Puissance de sortie nominale
2 x 3 W RMS
Napájení
– Elektrická síť
Model: KSAS0151200150HE ;
Vstup: 100–240 V~ 50–60 Hz, 0,4 A;
Výstup: 12 V
1,5 A
Lithium-iontový polymerový interní akumulátor
7,4V/10WH
Εμβέλεια
10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)
Τροφοδοσία ρεύματος
- Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC)
Alimentation
- Secteur
Modèle : KSAS0151200150HE ;
Entrée : 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,4 A ;
Sortie : 12 V
1,5 A
Batterie Lithium-ion-polymère rechargeable
intégrée 7,4V/10WH
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία
Μοντέλο: KSAS0151200150HE
Είσοδος: 100-240 V ~ 50/60Hz, 0,4A
Έξοδος: 12 V
1,5 A
Εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία
ιόντων λιθίου πολυμερών 7,4V/10WH
<10,5 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή
<0,5 W
Μέγ. φορτίο για iPod/iPhone
Διαστάσεις – Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)
5V
1A
300 x 119 x 164 χιλ.
Βάρος - Κύρια μονάδα
1,45 κ.
Θερμοκρασία και υγρασία λειτουργίας
0°C έως 45°C, υγρασία 5% έως 90% για όλα
τα κλίματα.
-40°C έως 70°C, 5% έως 95%
Provozní teplota a vlhkost
0 °C až 45 °C, 5% až 90% vlhkost pro všechny
klimata
Skladovací teplota a vlhkost
-40 °C až 70 °C, 5 % až 95 %
DA
*1
*2
*3
*4
ES
Før du bruger produktet, skal du læse alle medfølgende sikkerhedsoplysninger.
Højttaleren bipper to gange, når det lykkes at parre den med en Bluetooth-enhed.
Du kan finde en detaljeret brugervejledning på www.philips.com/support.
Du kan kun oplade din iPod/iPhone, når dockinghøjttaleren får strøm via AC-forsyningen.
Specifications
Vurderet effekt
2 x 3 W RMS
Standard
Bluetooth-standardversion 2.1+EDR
Frekvensbånd
2,402 ~ 2,480 GHz ISM-bånd
Område
10 m (i fri luft)
Strømforsyning
- Vekselstrøm
Model: KSAS0151200150HE ;
Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,4 A;
Output: 12 V
1,5 A
Lndbygget, genopladeligt
lithiumionpolymerbatteri
7,4V/10WH
- Batteri
Θερμοκρασία και υγρασία αποθήκευσης
Strømforbrug ved drift
<10,5 W
Strømforbrug ved standby
< 0,5 W
Maks. belastning for iPod/iPhone
5V
Mål - Hovedenhed (B x H x D)
300 x 119 x 164 mm
Vægt - Hovedenhed
1,45 kg
Driftstemperatur og -fugtighed
0°C til 45°C, 5 % til 90 % fugtighed i alle klimaer.
Opbevaringstemperatur og -fugtighed
-40°C til 70°C , 5 % til 95 %
1A
*1
*2
*3
*4
- Piles
Carga máx. para iPod/iPhone
5V
Temperatura y humedad de almacenamiento
Teljesítményfelvétel
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban
Max. betöltés iPod/iPhone eszközre
Méretek - Főegység (Sz x Ma x Mé)
Tömeg - Főegység
Üzemi hőmérséklet és páratartalom
Tárolási hőmérséklet és páratartalom
<0,5 W
5V
1A
300 x 119 x 164 mm
1,45 kg
0°C - 45°C, 5% - 90% páratartalom bármilyen
éghajlat esetén.
-40°C - 70°C , 5% - 95%
Характеристики
*1
*2
*3
*4
Перед використанням виробу прочитайте всі супроводжуючі інформаційної безпеки.
Коли гучномовець з’єднається в пару з пристроєм Bluetooth, він подасть два звукові сигнали.
Щоб отримати докладні інструкції з використання, відвідайте www.philips.com / підтримки.
Ви можете заряджати IPod / iPhone, коли мовець док живиться від мережі змінного струму.
технічні умови
<10,5 Вт
<0,5 Вт
Макс. навантаження для iPod/iPhone
5V
Розміри - Головний блок (Ш x В x Г)
300 x 119 x 164 mm
Вага - Головний блок
1,45 kg
Робоча температура і вологість
від 0°C до 45°C, вологість від 5% до
90% для будь-якого клімату.
Температура і вологість зберігання
від -40°C до 70°C, від 5% до 95%
Радиус действия
10 м (свободного пространства)
Параметры питания
- От сети переменного тока
Модель: KSAS0151200150HE ;
Вход: 100–240 В~ 50/60 Гц, 0,4 А;
Выход: 12 В
1,5 A
Литий-полимерный встроенный
аккумулятор 7,4V/10WH
< 10,5 Вт
< 0,5 Вт
- От батарей
Энергопотребление во время работы
Энергопотребление в режиме ожидания
1A
Макс. нагрузка для iPod/iPhone
5В
1А
Размеры - Основное устройство (Ш x В x Г) 300 x 119 x 164 мм
Вес - Основное устройство
1,45 кг
Рабочая температура и влажность
от 0 °C до 45 °C, от 5 % до 90 % влажности
(для любого климата).
от -40 °C до 70 °C, от 5 % до 95 %
Температура и влажность при хранении
PL
< 0,5 W
Перед использованием устройства необходимо ознакомиться со всеми
прилагаемыми инструкциями по безопасности.
*2 При успешном сопряжении с Bluetooth-устройством АС подаст два звуковых сигнала.
*3 Более подробные сведения см. на сайте www.philips.com/support.
*4 Зарядка устройств iPod/iPhone возможна только в том случае, если док-станция с АС
подключена к источнику переменного тока.
Споживання електроенергії в режимі очікування
-40 °C à 70 °C, 5 % à 95 %
Consumo de energía en modo de espera
*1
Споживання електроенергії під час експлуатації
- Batterij
Température et humidité de stockage
- Elem
UKr
Модель: KSAS0151200150HE;
Вхід: 100-240 В (змінний) 50/60 Гц, 0,4 А;
Вихід: 12 В
1,5 А
Літій-іонний полімерний вбудований
акумулятор 7,4V/10WH
-40 °C tot 70 °C, 5% tot 95%
Consumo de energía en funcionamiento
-40–70 °C , 5–95 %
-40 °C a 70 °C, 5% a 95%
10 м (вільного простору)
Opslagtemperatuur en vochtigheid
Típus: KSAS0151200150HE;
Bemenet: 100-240 V~ 50-60 Hz, 0,4 A;
Kimenet: 12 V
1,5 A
Beépített, újratölthető, lítium-polimer
akkumulátor 7,4V/10WH
<10,5 W
0–45 °C, 5–90 % luftfuktighet för alla klimat
Temperatur och luftfuktighet för förvaring
Temperatura e humidade de
armazenamento
Блок живлення
– Мережа змінного струму
– Батарея
0 °C à 45 °C, 5 % à 90 % d’humidité pour tous les
climats.
Tápegység
- Váltakozó áram
1,45 kg
Temperatur och luftfuktighet för användning
Model: KSAS0151200150HE ;
Ingang: 100-240 V~ 50-60 Hz, 0,4 A;
Uitvoer: 12 V
1,5 A
Interne oplaadbare li-ionpolymeerbatterij
7,4V/10WH
Température et humidité de fonctionnement
Modelo: KSAS0151200150HE ;
Entrada: 100 - 240 V~ 50/60 Hz, 0,4 A;
Salida: 12 V
1,5 A
Batería recargable interna de polímero de iones
de litio 7,4V/10WH
<10,5 W
Vikt - Huvudenhet
1,45 kg
Voeding
- Netspanning
0 °C tot 45 °C, 5% tot 90% vochtigheid voor alle
klimaten
Fuente de alimentación
- Alimentación de CA
Peso - Unidade principal
1A
2,402 – 2,480 ГГц, діапазон ISM
Gebruikstemperatuur en vochtigheid
10 m (szabad területen)
300 x 119 x 164 mm
Діапазон
1,45 kg
2,402~2,480 GHz ISM Band
5V
Storlek – Huvudenhet (B x H x D)
2,402 ~ 2,480 ГГц (диапазон частот для
промышленной, медицинской и научной
аппаратуры)
Poids - Unité principale
Hatótávolság
Högsta belastning för iPod/iPhone
Диапазон частот
1,45 kg
Frekvenciasáv
<0,5 W
5V
1A
Dimensões - Unidade principal (L x A x P) 300 x 119 x 164 mm
10 m (vrije ruimte)
Gewicht - Apparaat
10 m (espacio libre)
<10,5 W
Bereik
300 x 119 x 164 mm
Banda ISM de 2.402~2.480 GHz
– Batteri
Bluetooth стандартної версії 2.1 + EDR
Dimensions - Unité principale (l x H x P)
Alcance
Modell: KSAS0151200150HE ;
Ineffekt: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,4 A
Uteffekt: 12 V
1,5 A
Laddningsbart litiumjonpolymerbatteri
7,4V/10WH
Частотний діапазон
300 x 119 x 164 mm
Banda de frecuencia
10 m (fritt utrymme)
Strömförsörjning
– Nätström
2,402~2,480 GHz ISM-band
Frequentieband
Afmetingen - Apparaat (b x h x d)
2 x 3 W RMS
Bluetooth Standard Version 2.1+EDR
2,402~2,480 GHz ISM-band
Sortiment
2 x 3 W RMS
5V
Termékjellemzők
Bluetooth-standardversion: 2.1+EDR
Frekvensband
Стандарт
Charge max. pour iPod/iPhone
A termék használata előtt olvassa el az ahhoz tartozó összes biztonsági tudnivalót.
A hangszóró két hangjelzést ad, ha sikeresen megtörtént a párba rendezése a Bluetooth eszközzel.
Részletes használati útmutatót a www.philips.com/support oldalon talál.
Az iPod/iPhone készülékét csak akkor töltheti, ha a dokkolós hangsugárzó váltakozó áramú
hálózatról üzemel.
Standard
Номінальна вихідна потужність
Bluetooth Standard versie 2.1+EDR
5V
*1
*2
*3
*4
2 x 3 W RMS
2 x 3 Вт (среднеквадр.)
Стандарт Bluetooth версии 2.1 + EDR
2 x 3 W RMS
Standaard
Max. lading voor iPod/iPhone
1A
Specifikationer
Nominell uteffekt
Номинальная выходная мощность
Стандартная
Nominaal uitgangsvermogen
< 0,5 W
Consommation électrique en mode veille
Névleges kimenő teljesítmény
Szokásos
300 x 119 x 164 mm
1,45 kg
de 0 °C a 45 °C, del 5% al 90% de humedad para
todos los climas.
de -40 °C a 70 °C, del 5% al 95%
Specificaties
< 0,5 W
< 10,5 W
Especificaciones
1A
Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
De luidspreker piept twee keer als deze met een Bluetooth-apparaat is gekoppeld.
Ga voor gedetailleerde instructies over het gebruik naar www.philips.com/support.
U kunt uw iPod/iPhone alleen opladen wanneer de docking speaker op netspanning is aangesloten.
Innan du använder produkten bör du läsa all medföljande säkerhetsinformation.
Högtalaren piper två gånger när den har parats ihop med en Bluetooth-enhet.
Detaljerade instruktioner för användning finns på www.philips.com/support.
Du kan endast ladda din iPod/iPhone när dockningshögtalaren drivs med nätström.
Effektförbrukning i standbyläge
RU
< 10,5 W
2 x 3 W RMS
Versión estándar de Bluetooth 2.0+EDR
Dimensiones - Unidad principal
(ancho x alto x profundo)
Peso - Unidad principal
Temperatura y humedad de funcionamiento
*1
*2
*3
*4
*1
*2
*3
*4
Effektförbrukning vid användning
Temperatura e humidade de funcionamento 0 °C a 45 °C, 5% a 90% de humidade para todos os climas.
Stroomverbruik in stand-by
Potencia de salida
Estándar
- Pilas
1A
Stroomverbruik in werking
Consommation électrique en mode de
fonctionnement
HU
Antes de utilizar el producto, lea toda la información de seguridad que se adjunta.
El altavoz emite dos pitidos cuando se empareja correctamente con un dispositivo Bluetooth.
Para obtener instrucciones detalladas para su uso, visite www.philips.com/support.
Sólo puede cargar su iPod/iPhone cuando el altavoz base está conectado a la fuente de
alimentación CA.
< 0,5 W
NL
10 m (sans obstacle)
1,45 kg
- Pilhas
Mitat - Päälaite (L x K x S)
Portée
Hmotnost – Hlavní jednotka
Modelo: KSAS0151200150HE ;
Entrada: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,4 A;
Saída: 12 V
1,5 A
Bateria interna recarregável de polímero de iões
de lítio 7,4V/10WH
<10,5 W
<0,5 W
Máx. Carga para iPod/iPhone
Ζώνη ISM 2.402~2.480 GHz
300 x 119 x 164 mm
Fonte de alimentação
- Alimentação de CA
Consumo energetico in standby
1A
Ζώνη συχνότητας
Rozměry - Hlavní jednotka (Š x V x H)
10 m (em espaços abertos)
5V
10 m (volný prostor)
1A
Alcance
Enintään Lataus iPodille/iPhonelle
Dosah
5V
Banda ISM 2,402~2,480 GHz
Consumo de energia em funcionamento
Consumo de energia em modo de espera
Bande ISM 2,402~2,480 GHz
Max. Výstup pro zařízení iPod/iPhone
Banda de frequência
Consumo energetico durante il funzionamento < 10,5 W
Fréquence de transmission
<0,5 W
2 x 3 W RMS
Versão do padrão Bluetooth: 2.1+EDR
<0,5 W
2,402~2,480 GHz ISM Band
Spotřeba energie v pohotovostním režimu
- Batteria
Potência nominal
Padrão
alle 10,5 W
Norme Bluetooth version 2.1+EDR
- Μπαταρίες
2 x 3 W RMS
Especificações
Virrankulutus valmiustilassa
Standard
<10,5 W
Potenza nominale in uscita
SV
*1 Antes de utilizar o seu produto, leia as informações de segurança que o acompanham.
*2 O altifalante emite dois sinais sonoros quando este é emparelhado com sucesso com um
dispositivo Bluetooth.
*3 Para receber as instruções detalhadas relativas à utilização, visite www.philips.com/support.
*4 Pode carregar o seu iPod/iPhone apenas quando o altifalante de base é alimentado por CA.
Virrankulutus käytössä
2 x 3 W RMS
Τυπική έκδοση Bluetooth: 2.1+EDR
Spotřeba elektrické energie při provozu
Specifiche
2 x 3 W RMS
Ονομαστική ισχύς εξόδου
Πρότυπο
– Baterie
PT
*1 Prima di usare il prodotto, leggere tutte le relative informazioni sulla sicurezza.
*2 Se l’associazione con un dispositivo Bluetooth viene completata con successo,
l’altoparlante emette un doppio segnale acustico.
*3 Per istruzioni dettagliate sull’utilizzo, visitare il sito Web www.philips.com/support.
*4 È possibile solo caricare l’iPod/iPhone quando l’altoparlante con sistema docking è
collegato all’alimentazione CA.
Ilmoitettu lähtöteho
FR
EL
Před použitím výrobku si přečtěte přibalené bezpečnostní informace.
Reproduktor dvakrát pípne, když se úspěšně spáruje se zařízením Bluetooth.
Chcete-li získat podrobný návod k použití, navštivte webové stránky www.philips.com/support.
Zařízení iPod/iPhone lze dobíjet pouze tehdy, je-li dokovací reproduktor napájen ze zdroje.
*1
*2
*3
*4
SK
*1
Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy przeczytać wszystkie dołączone
informacje dotyczące bezpieczeństwa.
*2 Po pomyślnym sparowaniu z urządzeniem Bluetooth głośnik wyemituje dwa sygnały dźwiękowe.
*3 Aby uzyskać szczegółowe instrukcje na temat użytkowania produktu, wejdź na stronę
www.philips.com/support.
*4 Urządzenie iPod/iPhone można ładować tylko wtedy, gdy stacja dokująca z głośnikiem jest
zasilana prądem przemiennym.
Dane techniczne
Zakres mocy wyjściowej
Standard
2 x 3 W RMS
Wersja standardu Bluetooth: 2.1+EDR
Pasmo częstotliwości
2,402–2,480 GHz, pasmo ISM
Zasięg
10 m (wolna przestrzeń)
Zasilanie
- Prąd przemienny
- Bateria
Pobór mocy podczas pracy
Pobór mocy w trybie gotowości
Maks. obciążenie urządzeń iPod/iPhone
Wymiary - jednostka centralna (szer. x
wys. x głęb.)
Waga - jednostka centralna
Temperatura i wilgotność podczas pracy
1A
Model: KSAS0151200150HE ;
Napięcie wejściowe: 100–240 V~ 50–60 Hz, 0,4 A
Napięcie wyjściowe: 12 V
1,5 A
Wbudowany akumulator litowo-polimerowy
7,4V/10WH
< 10,5 W
< 0,5 W
5V
1A
300 x 119 x 164 mm
1,45 kg
od 0°C do 45°C, od 5% do 90% wilgotności w
przypadku wszystkich stref klimatycznych.
Temperatura i wilgotność podczas przechowywania od -40°C do 70°C, od 5% do 95%
*1
*2
*3
*4
Pred používaním výrobku si prečítajte všetky pribalené bezpečnostné informácie.
Pri úspešnom spárovaní so zariadením Bluetooth reproduktor dvakrát pípne.
Podrobné pokyny na používanie nájdete na lokalite www.philips.com/support.
Zariadenie iPod/iPhone je možné nabíjať, iba ak je dokovací reproduktor napájaný z
elektrickej siete.
Špecifikácie
Menovitý výstupný výkon
Štandard
2 x 3 W RMS
Štandard Bluetooth verzie 2.1+EDR
Frekvenčné pásmo
2,402~2,480 GHz pásmo ISM
Dosah
10 m (voľné priestranstvo)
Napájací zdroj
- Sieťové napájanie
Model: KSAS0151200150HE ;
Vstup: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz, 0,4 A;
Výstup: 12 V
1,5 A
Lítium-iónová polymérová nabíjateľná
batéria, vstavaná 7,4V/10WH
<10,5 W
< 0,5 W
- Batéria
Prevádzková spotreba energie
Spotreba energie v pohotovostnom režime
Max. záťaž pre iPod/iPhone
Rozmery – Hlavná jednotka (Š x V x H)
5V
1A
300 x 119 x 164 mm
Hmotnosť - Hlavná jednotka
1,45 kg
Prevádzková teplota a vlhkosť
0 °C až 45 °C, 5 % až 90 % vlhkosť pre všetky
typy podnebia.
–40 °C až 70 °C, 5 % až 95 %
Teplota a vlhkosť pri skladovaní
Resetovat
Nulstil
Reset Zurücksetzen
Επαναφορά
Restaurar
Réinitialiser
Ripristina
Resetten
zresetować
Repor
Сброс
Resetovať
Palauta
Återställ
Visszaállítás
қалпына келтіру
Download PDF

advertising