Philips | AS860/10 | Philips Android-Dockingstation mit Bluetooth und Micro-USB AS860/10 Bedienungsanleitung

Always there to help you
Prepare
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Příprava
Vorbereiten
Preparación
Préparation
Klargøring
Προετοιμασία
Valmistelut
Előkészítés
AS860
EN
Question?
Contact
Philips
CS
DA
User manual
Manual del usuario
Příručka pro uživatele
Käyttöopas
Brugervejledning
Mode d’emploi
Benutzerhandbuch
Felhasználói kézikönyv
DE
Εγχειρίδιο χρήσης
Charge
Nabíjení
Laden
Carga
Charge
Opladning
Φόρτιση
Lataaminen
Töltés
1. Dock your Android device onto AS860 by
aligning the USB connectors. If necessary, rotate
the USB connector on AS860.
2. Rotate the wheel to adjust the height.
3. Slide the dock to position your Android device
as needed.
1. Dokujte zařízení Android do přístroje AS860
tak, že srovnáte konektory USB. Pokud bude
potřeba, otočte konektorem USB na přístroji
AS860.
2. Otočením kolečka upravte výšku.
3. Posuňte dok tak, aby jste umístili zařízení
Android podle potřeby. 1. Dock din Android-enhed til AS860 ved at
justere USB-stikkene. Roter om nødvendigt USBstikket på AS860.
2. Roter hjulet for at justere højden.
3. Skub docken for at placere din Android-enhed
efter behov. 1. Schließen Sie Ihr Android-Gerät an den AS860
an, indem Sie die USB-Anschlüsse verbinden.
Drehen Sie ggf. den USB-Anschluss des AS860.
2. Drehen Sie das Rad, um die Höhe anzupassen.
3. Verschieben Sie den Anschluss, um Ihr
Android-Gerät wie gewünscht zu positionieren.
EL
1. Συνδέστε τη συσκευή Android στο AS860
ευθυγραμμίζοντας τις υποδοχές USB. Αν είναι
απαραίτητο, περιστρέψτε την υποδοχή USB
στο AS860.
2. Περιστρέψτε τον τροχό για να ρυθμίσετε
το ύψος.
3. Σύρετε τη βάση για να τοποθετήσετε τη
συσκευή Android όπως πρέπει.
ES
1. Conecte el dispositivo Android al AS860
alineando los conectores USB. Si es necesario,
gire el conector USB del AS860.
2. Gire la rueda para ajustar la altura.
3. Deslice la base para colocar el dispositivo
Android según sea necesario.
FI
1. Aseta Android-laite AS860-telakkakaiuttimeen
niin, että laitteen USB-liitäntä sopii kaiuttimen
liittimeen. Käännä tarvittaessa AS860telakkakaiuttimen USB-liitäntää.
2. Säädä korkeutta säätöpyörällä.
3. Säädä Android-laitteen sijaintia siirtämällä
telakkaa.
Current output: 2 A
Výstupní proud: 2 A
Strømudgang: 2 A
Stromausgang: 2 A
Έξοδος ρεύματος: 2 A
FR
1. Placez votre appareil Android sur l’AS860 en
alignant les connecteurs USB. Si nécessaire, faites
pivoter le connecteur USB sur l’AS860.
2. Faites tourner la molette pour régler la
hauteur.
3. Faites glisser l’emplacement d’accueil pour
positionner votre appareil Android comme vous
le souhaitez.
HU
1. Dokkolja Androidos készülékét az AS860
eszközhöz USB-csatlakozók beállításával. Ha
szükséges, forgassa el az USB-csatlakozót az
AS860 készüléken.
2. Forgassa el a tárcsát a magasság beállításához.
3. Csúsztassa el a dokkolót az Androidos készülék
szükség szerinti beállításához.
Salida de corriente 2 A
Ulostuloteho: 2 A
Sortie courant: 2 A
Jelenlegi kimenet: 2 A
Current output: 1.5 A (USB dock
not at work)
Výstupní proud: 1.5 A (dok USB
mimo provoz)
EN
Charge through the dock
Charge through a USB cable
CS
Nabíjení přes dok
Nabíjení přes kabel USB
DA Oplad via docken
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used
by WOOX Innovations Limited under license from
Koninklijke Philips N.V.
AS860_UM_10.1_V1.1_WK1345.2
Laden über den Dockinganschluss
Laden über ein USB-Kabel
EL
Φόρτιση μέσω της βάσης
Φόρτιση μέσω καλωδίου USB
ES
Carga a través de la base
carga a través de un cable USB
FI
Lataaminen telakassa
Lataaminen USB-kaapelin avulla
FR
Charge via la station d’accueil
Charge via un câble USB
HU Töltés a dokkolóegységen keresztül
Stromausgang: 1.5 A (USBDockingstation nicht in Betrieb)
Έξοδος ρεύματος: 1.5 A (βάση
USB εκτός λειτουργίας)
Nabíjení zařízení AS860
Lavt batteriniveau: Blinkende rødt lys
Opladning i gang: Rødt lys konstant tændt (AS860 i
standbytilstand); blinkende grønt lys (AS860 i tændt
tilstand)
Opladning fuldført: lys slukket (AS860 i standbytilstand);
grønt lys konstant tændt (AS860 i tændt tilstand)
Switch on & Connect
Töltés a dokkolón és az USB-kábelen egyidejűleg
Oplad via docken og USB-kablet på samme tid
Laden über Dockinganschluss und USB-Kabel gleichzeitig
Sortie courant: 1.5 A(station
d’accueil USB pas en
fonctionnement)
Φόρτιση μέσω βάσης και καλωδίου USB ταυτόχρονα
Jelenlegi kimenet: 1.5 A ((amikor
az USB-dokkoló nem üzemel)
Lataaminen telakan ja USB-kaapelin kautta samanaikaisesti
Carga del AS860
Batería baja: piloto rojo parpadeante
Carga en curso: piloto rojo siempre encendido
(AS860 en modo de espera); piloto verde
parpadeante (AS860 en modo encendido)
Carga completa: piloto apagado (AS860 en modo de
espera); piloto verde siempre encendido (AS860 en
modo apagado)
Laden des AS860
Akku fast leer: Anzeige blinkt rot
Ladevorgang läuft: Anzeige leuchtet dauerhaft rot
(AS860 im Standby-Modus); Anzeige blinkt grün
(AS860 eingeschaltet)
Ladevorgang abgeschlossen: Anzeige leuchtet nicht
mehr (AS860 im Standby-Modus); Anzeige leuchtet
dauerhaft grün (AS860 ausgeschaltet)
AS860-telakan lataaminen
Lataus vähissä: punainen merkkivalo vilkkuu
Lataus käynnissä: punainen merkkivalo palaa (AS860
valmiustilassa), vihreä merkkivalo vilkkuu (AS860
käynnissä)
Lataus valmis: merkkivalo ei pala (AS860
valmiustilassa), vihreä valo palaa (AS860 käynnissä)
carga a través de la base y el cable USB al mismo tiempo
A töltés folyamatban: folyamatos vörös fény (az
AS860 eszköz készenléti állapotában); villogó zöld
fény (az AS860 eszköz bekapcsolt állapotában)
A töltés kész: a fény kialszik (az AS860 eszköz
készenléti állapotában); folyamatos zöld fény (az
AS860 eszköz bekapcsolt állapotában)
Charging time: Up to 5 hours for full battery
Play time: Up to 8 hours of music play through
Bluetooth
Note: Battery life varies by use and settings.
Σημείωση: Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας
διαφέρει ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις
Doba nabíjení: Až 5 hodiny pro plnou baterii
Doba přehrávání: Až 8 hodin přehrávání hudby přes
rozhraní Bluetooth
Poznámka: Výdrž baterie je dána používáním a
nastavením.
Opladningstid: Op til 5 timer for fuldt batteri
Afspilningstid: Op til 8 timers musikafspilning via
Bluetooth
Bemærk: Batteriets levetid varierer afhængigt af brug
og indstillinger.
Charge AS860
Batterie faible: voyant rouge clignotant
Charge en cours: voyant rouge allumé en continu
(AS860 en mode veille) ; voyant vert clignotant
(AS860 en mode marche)
Charge terminée: voyant éteint (AS860 en mode
veille) ; voyant vert allumé en continu (AS860 en
mode marche)
Ladezeit: Bis zu 5 Stunden für einen vollständig
geladenen Akku
Wiedergabezeit: Bis zu 8 Stunden Musikwiedergabe
über Bluetooth
Hinweis: Die Batterielebensdauer variiert je nach
Verwendung und Einstellungen.
Χρόνος φόρτισης: Έως και 5 ώρες για πλήρη
μπαταρία
Χρόνος αναπαραγωγής: Έως και 8 ώρες
αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth
A AS860 eszköz töltése
Alacsony akkumulátorszint: Villogó vörös fény
Zapnutí a připojení
Einschalten und verbinden
Encendido y conexión
Mise sous tension et connexion
Aktiver og tilslut
Ενεργοποίηση και σύνδεση
Kytke ja yhdistä
Bekapcsolás és csatlakoztatás
Salida de corriente 1 A
Ulostuloteho: 1 A
Sortie courant: 1 A
Jelenlegi kimenet: 1 A
Charge via la station d’accueil et un câble USB
simultanément
Současné nabíjení přes dok a kabel USB
Ulostuloteho: 1.5 A (USB-telakka
ei toiminnassa)
Opladning AS860
Lavt batteriniveau: Blinkende rødt lys
Opladning i gang: Rødt lys konstant tændt (AS860 i
standbytilstand); blinkende grønt lys (AS860 i tændt
tilstand)
Opladning fuldført: lys slukket (AS860 i
standbytilstand); grønt lys konstant tændt (AS860 i
tændt tilstand)
Φόρτιση του AS860
Χαμηλή μπαταρία: Αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία
Φόρτιση σε εξέλιξη: Η κόκκινη λυχνία ανάβει
σταθερά (AS860 σε λειτουργία αναμονής),
Η πράσινη λυχνία αναβοσβήνει (AS860
ενεργοποιημένο)
Η φόρτιση ολοκληρώθηκε: Η λυχνία είναι σβηστή
(AS860 σε λειτουργία αναμονής), Η πράσινη
λυχνία ανάβει σταθερά (AS860 ενεργοποιημένο)
Charge through the dock and USB cable at the same time
Salida de corriente 1.5 A ((base
USB no en funcionamiento)
Töltés USB-kábelen keresztül
Charge AS860
Battery low: Flashing red light
Charging ongoing: Red light always on (AS860 in the
Standby mode); Flashing green light (AS860 in the On
mode)
Charging complete: light off (AS860 in the Standby
mode); Green light always on (AS860 in the On mode)
AUDIO IN
Strømudgang: 1.5 A (USB-dock
ikke på arbejdet)
Oplad via et USB-kabel
DE
Current output: 1 A
Výstupní proud: 1 A
Strømudgang: 1 A
Stromausgang: 1 A
Έξοδος ρεύματος: 1 A
Tiempo de carga: hasta 5 horas para una batería
completa
Tiempo de reproducción: hasta 8 horas de
reproducción de música a través de Bluetooth
Nota: La duración de la batería varía según el uso y
los ajustes.
Latausaika: täyteen lataus 5 tunnissa
Käyttöaika: jopa 8 tuntia musiikin toistoa Bluetoothin
välityksellä
Huomaa: akun käyttöikä vaihtelee käytön ja asetusten
mukaan.
Durée de charge : jusqu’à 5 heures pour une charge
complète
Autonomie : jusqu’à 8 heures de lecture de musique
via Bluetooth
Remarque : l’autonomie de la batterie varie selon
l’utilisation et les paramètres.
Töltési idő: Maximum 5 óra a teljes feltöltéshez
Lejátszási idő: Akár 8 óra zenelejátszás Bluetooth
kapcsolaton keresztül
Megjegyzés: Az akkumulátor élettartama a
használattól és a beállításoktól függ.
Philips AS860
USB dock
Dok USB
USB-dock
USB-Dockingstation
Βάση USB
Base USB
USB-telakka
Station d’accueil USB
USB-dokkoló
Rear USB connector
Zadní konektor USB
USB-stik på bagsiden
Hinterer USBAnschluss
Πίσω υποδοχή USB
Conector USB
posterior
USB-takaliitäntä
Connecteur USB
arrière
Hátsó USB-csatlakozó
Power LED
Kontrolka napájení LED
LED-strømindikator
Stromversorgungs-LED
LED τροφοδοσίας
LED de encendido
Virran merkkivalo
Voyant d’alimentation
Áramellátás LED
Connection status LED
LED kontrolka
připojení
LED-indikator for
tilslutningsstatus
VerbindungsstatusAnzeige
LED κατάστασης
σύνδεσης
When you reach the
maximum/minimum
volume level, the
Power LED flashes.
Když dosáhnete
maximální/minimální
úrovně hlasitosti,
kontrolka LED bliká.
Når du har nået
det højeste/laveste
lydstyrkeniveau, blinker
LED-strømindikatoren.
Wenn Sie die
maximale oder
minimale Lautstärke
erreichen, blinkt die
StromversorgungsLED.
Μόλις φτάσετε στο
ελάχιστο/μέγιστο
επίπεδο έντασης
ήχου, η λυχνία LED
ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης
αρχίζει να
αναβοσβήνει.
NFC tag
Značka NFC
NFC-mærke
NFC-Tag
Ετικέτα NFC
LED de estado de la
conexión
Yhteystilan merkkivalo
Voyant d’état de la
connexion
Csatlakozási állapot
LED
EN
CS
Tryk på for at tænde eller eller gå i
standbytilstand. Tændt: LED-strømindikatoren lyser grønt
Hvis der ikke udføres en handling på AS860
i 15 minutter, skifter AS860 automatisk til
standbytilstand.
DA Tryk på for at tænde eller eller gå i
standbytilstand. Tændt: LED-strømindikatoren lyser grønt.
Hvis der ikke udføres en handling på AS860
i 15 minutter, skifter AS860 automatisk til
standbytilstand.
DE
EL
Cuando llegue al
nivel máximo/mínimo
de volumen, el LED
de alimentación
parpadeará.
Kun äänenvoimakkuuden
suurin tai pienin taso
saavutetaan, virran
merkkivalo vilkkuu.
Lorsque vous atteignez
le volume maximal/
minimal, le voyant
clignote.
A maximális/minimális
hangerőszint elérésekor
a tápellátás LED villog.
Press to switch on or to Standby mode. On: The power LED lights up green. If there
is no action on AS860 for 15 minutes, AS860
switches to Standby mode automatically.
Drücken Sie zum Einschalten oder zum
Wechseln in den Standby-Modus. Ein: Die Leistungs-LED leuchtet grün auf.
Erfolgt 15 Minuten lang keine Aktion auf dem
AS860, schaltet sich das Gerät automatisch in
den Standby-Modus.
Πατήστε για ενεργοποίηση ή για μετάβαση
σε λειτουργία αναμονής.
Ενεργοποίηση: Η λυχνία LED λειτουργίας
ανάβει με πράσινο χρώμα.
Αν δεν σημειωθεί καμία ενέργεια στο AS860
ES
FI
FR
Pulse para encender o activar el modo de
espera.
Encendido: el LED de alimentación se ilumina
en verde.
Si no se realiza ninguna acción en el AS860
durante 15 minutos, se activa el modo de
espera automáticamente.
Käynnistä laite tai aseta se valmiustilaan
painamalla -painiketta.
Päällä: Virran merkkivalo palaa vihreänä.
Jos AS860-telakkaa ei käytetä 15 minuuttiin, se
siirtyy automaattisesti valmiustilaan.
Appuyez sur pour allumer ou pour passer en
mode veille. Marche : le voyant s’allume en vert. Au bout
de 15 minutes d’inactivité, l’AS860 passe
automatiquement en mode veille.
HU Nyomja le a gombot a bekapcsoláshoz vagy a
készenléti módba váltáshoz.
Be: Az áramellátás LED zölden világítani kezd.
Ha az AS860 eszköz 15 percen keresztül
nem érzékel felhasználói aktivitást, a készülék
automatikusan készenléti módba vált.
Press to switch on Bluetooth. Ready for pairing: Blue light
flashes.
On your Bluetooth device, activate Bluetooth and search for
Philips AS860.
Stisknutím tlačítka přepnete na funkci Bluetooth. Připraveno
k párování: Modrá kontrolka bliká.
Aktivujte funkci Bluetooth na zařízení Bluetooth a vyhledejte
položku Philips AS860.
Tryk på
blinker.
for at aktivere Bluetooth. Klar til parring: Blåt lys
På din Bluetooth-enhed skal du aktivere Bluetooth og søge efter
Philips AS860.
Drücken Sie , um Bluetooth einzuschalten. Bereit zur
Kopplung: Die blaue Anzeige blinkt.
Aktivieren Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät die Bluetooth-Funktion,
und suchen Sie nach Philips AS860.
Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth. Έτοιμη για
σύζευξη: Αναβοσβήνει η μπλε λυχνία.
Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth
και αναζητήστε το Philips AS860.
Pulse para activar la función Bluetooth. Preparado para el
emparejamiento: el piloto azul parpadea.
En el dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth y busque
Philips AS860.
Ota Bluetooth käyttöön valitsemalla
sininen merkkivalo vilkkuu.
. Valmis pariliitokseen:
Ota Bluetooth käyttöön Bluetooth-yhteensopivassa laitteessa ja
etsi Philips AS860.
Appuyez sur pour activer Bluetooth. Prêt pour le couplage :
le voyant clignote en bleu.
Sur votre appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et recherchez
Philips AS860.
Nyomja le a
gombot a Bluetooth funkció bekapcsolásához. A
készülék készen áll a párosításra: Villogó kék fény.
Aktiválja a Bluetooth kapcsolatot Bluetooth eszközén, és keresse
meg a Philips AS860 elemet.
Připojeno: Modrá kontrolka je vždy rozsvícená
Jakmile příště zapnete funkci Bluetooth v zařízení AS860, automaticky se připojí
k poslednímu párovanému zařízení.
Tilsluttet: Blå lys konstant tændt.
Næste gang du tænder Bluetooth på AS860, opretter højttaleren automatisk forbindelse
til den senest parrede enhed.
Verbindung hergestellt: Die blaue Anzeige leuchtet dauerhaft.
Wenn Sie das nächste Mal Bluetooth auf dem AS860 aktivieren, stellt dieser
automatisch die Verbindung mit dem zuletzt gekoppelten Gerät her.
Σε σύνδεση: Η μπλε λυχνία παραμένει σταθερά αναμμένη.
Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το Bluetooth στο AS860, το ηχείο θα
συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή που συζεύχθηκε τελευταία φορά.
Conectado: el piloto azul permanece encendido.
La próxima vez que active la función Bluetooth en el AS860, el altavoz se conectará con
el último dispositivo emparejado automáticamente.
Yhdistetty: sininen merkkivalo palaa.
Seuraavan kerran, kun kytket AS860-kaiuttimen päälle, se muodostaa automaattisesti
yhteyden siihen laitteeseen, jonka kanssa siitä on viimeksi muodostettu laitepari.
Connecté : le voyant reste allumé en bleu.
À l’activation suivante de Bluetooth sur l’enceinte AS860, celle-ci se connecte
automatiquement au dernier périphérique couplé.
Csatlakoztatás: Folyamatos kék fény.
A következő alkalommal, amikor bekapcsolja a Bluetooth funkciót az AS860 készüléken,
a hangszóró automatikusan csatlakozik a legutoljára párosított eszközhöz.
3 sec
Philips AS860
Etiqueta NFC
NFC-tunniste
Marquage NFC
NFC-címke
To connect AS860 to another Bluetooth device, switch off
Bluetooth on current Bluetooth device.
On your Bluetooth device, activate Bluetooth and search for
Philips AS860.
Chcete-li připojit zařízení AS860 k dalšímu zařízení Bluetooth,
vypněte funkci Bluetooth na aktuálním zařízení Bluetooth.
Aktivujte funkci Bluetooth na zařízení Bluetooth a vyhledejte
položku Philips AS860.
Hvis du vil tilslutte AS860 til en anden Bluetooth-enhed, skal du
deaktivere Bluetooth på den aktuelle Bluetooth-enhed.
På din Bluetooth-enhed skal du aktivere Bluetooth og søge
efter Philips AS860.
Um den AS860 mit einem anderen Bluetooth-Gerät zu verbinden,
schalten Sie Bluetooth auf dem aktuellen Bluetooth-Gerät aus.
Aktivieren Sie auf Ihrem Bluetooth-Gerät die BluetoothFunktion, und suchen Sie nach Philips AS860.
Για να συνδέσετε το AS860 σε μια άλλη συσκευή Bluetooth,
απενεργοποιήστε το Bluetooth στην τρέχουσα συσκευή
Bluetooth.
Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε τη λειτουργία
Bluetooth και αναζητήστε το Philips AS860.
Para conectar el AS860 a otro dispositivo Bluetooth, desconecte
la función Bluetooth en el dispositivo Bluetooth actual.
Jos haluat muodostaa Bluetooth-yhteyden AS860-kaiuttimesta
toiseen Bluetooth-laitteeseen, katkaise ensin nykyisen Bluetoothlaitteen yhteys.
Pour connecter l’AS860 à un autre périphérique Bluetooth,
désactivez Bluetooth sur le périphérique Bluetooth en cours
d’utilisation.
Az AS860 készülék másik Bluetooth eszközhöz való
csatlakoztatásához kapcsolja ki a Bluetooth opciót az aktuális
Bluetooth eszközön.
AS860_UM_10.1_V1.0.indd 1,6
Connected: Blue light is always on.
Next time you switch on Bluetooth on AS860, the speaker connects to the last paired
device automatically..
για 15 λεπτά, το AS860 μεταβαίνει αυτόματα
σε λειτουργία αναμονής.
En el dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth y busque
Philips AS860.
Ota Bluetooth käyttöön Bluetooth-yhteensopivassa laitteessa ja
etsi Philips AS860.
Sur votre appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et recherchez
Philips AS860.
Aktiválja a Bluetooth kapcsolatot Bluetooth eszközén, és
keresse meg a Philips AS860 elemet.
Connected: Blue light is always on.
Next time you switch on Bluetooth on AS860, the speaker
connects to the last paired device automatically..
Připojeno: Modrá kontrolka je vždy rozsvícená
Jakmile příště zapnete funkci Bluetooth v zařízení AS860,
automaticky se připojí k poslednímu párovanému zařízení.
Tilsluttet: Blå lys konstant tændt.
Næste gang du tænder Bluetooth på AS860, opretter højttaleren
automatisk forbindelse til den senest parrede enhed.
Verbindung hergestellt: Die blaue Anzeige leuchtet dauerhaft.
Wenn Sie das nächste Mal Bluetooth auf dem AS860 aktivieren,
stellt dieser automatisch die Verbindung mit dem zuletzt
gekoppelten Gerät her.
Σε σύνδεση: Η μπλε λυχνία παραμένει σταθερά αναμμένη.
Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το Bluetooth στο
AS860, το ηχείο θα συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή που
συζεύχθηκε τελευταία φορά.
Conectado: el piloto azul permanece encendido.
La próxima vez que active la función Bluetooth en el AS860,
el altavoz se conectará con el último dispositivo emparejado
automáticamente.
Yhdistetty: sininen merkkivalo palaa.
Seuraavan kerran, kun kytket AS860-kaiuttimen päälle, se
muodostaa automaattisesti yhteyden siihen laitteeseen, jonka
kanssa siitä on viimeksi muodostettu laitepari.
Connecté : le voyant reste allumé en bleu.
À l’activation suivante de Bluetooth sur l’enceinte AS860, celle-ci
se connecte automatiquement au dernier périphérique couplé.
Csatlakoztatás: Folyamatos kék fény.
A következő alkalommal, amikor bekapcsolja a Bluetooth funkciót
az AS860 készüléken, a hangszóró automatikusan csatlakozik a
legutoljára párosított eszközhöz.
To disconnect current device, press and hold
pairing mode.
for to enter the
Chcete-li odpojit aktuální zařízení, stisknutím a podržením tlačítka
přejdete do režimu párování.
Hold nede for at åbne parringstilstanden og afbryde den aktuelle
enhed.
Um die Verbindung für Ihr aktuelles Gerät zu trennen, halten Sie
gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen.
Για να απενεργοποιήσετε την τρέχουσα συσκευή, πατήστε
παρατεταμένα για είσοδο στη λειτουργία σύζευξης.
Para desconectar el dispositivo actual, mantenga pulsado
acceder al modo de emparejamiento.
para
Katkaise yhteys nykyiseen laitteeseen painamalla -painiketta, jolloin
laite siirtyy pariliitostilaan.
Pour déconnecter le périphérique en cours d’utilisation, maintenez
enfoncé pour accéder au mode de couplage.
A jelenlegi eszköz lecsatlakoztatásához tartsa nyomva a
párosítási üzemmódba lépéshez.
gombot a
11/5/2013 10:43:37 AM
Connect through NFC
Připojení přes funkci NFC \ Tilslut via NFC \ Verbinden über NFC \ Σύνδεση μέσω NFC \ Conexión a través de NFC \ Yhteyden
muodostaminen NFC:n kautta \ Connexion via NFC \ Csatlakoztatás NFC segítségével
Reset
Resetování
Zurücksetzen
Restaurar
Réinitialiser
Nulstil
Επαναφορά
Palauta
Visszaállítás
Wireless & networks
NFC
No
Yes
3
EN
To clear the paired devices from AS860, press and hold
for more than 10 seconds. To restore factory settings on
AS860, press and hold for more than 8 seconds.
On AS860, you enter the pairing mode. On the paired device,
1. unpair AS860; 2. search for and connect Philips AS860 again.
CS
Chcete-li smazat párovaná zařízení ze zařízení AS860,
stiskněte a podržte tlačítko
na více než 10 sekund.
Chcete-li obnovit tovární nastavení v zařízení AS860,
stiskněte a podržte tlačítko na více než 8 sekund.
V zařízení AS860 přejdete do režimu párování. V párovaném
zařízení 1. zrušte párování se zařízením AS860, 2. vyhledejte a
připojte znovu zařízení Philips AS860.
NFC
EN On your Bluetooth device that supports NFC (Near Field Communication), 1. switch on NFC.
2. With the back of the Bluetooth device, tap the NFC tag on AS860. 3. Follow the onscreen
instruction to start to pair and connect.
CS
V zařízení Bluetooth podporující funkci NFC (Near Field Communication) 1. zapněte funkci
NFC. 2. Zadní část zařízení Bluetooth se značkou NFC přibližte k zařízení AS860. 3. Postupujte
podle pokynů na obrazovce a spusťte párování a připojení.
4. After successful connection, move your Bluetooth device away from AS860. If necessary, restart
music play on your Bluetooth device. DA Du kan fjerne de parrede enheder fra AS860 ved at holde
nede i mere end 10 sekunder. Hold nede i mere end
8 sekunder for at gendanne fabriksindstillingerne på AS860.
4. Po úspěšném připojení oddalte zařízení Bluetooth od zařízení AS860. V případě potřeby restartujte
přehrávání hudby na zařízení Bluetooth.
DE
Um gekoppelte Geräte vom AS860 zu löschen, halten
Sie
länger als 10 Sekunden gedrückt. Um die
Werkseinstellungen auf dem AS860 wiederherzustellen,
halten Sie länger als 8 Sekunden gedrückt.
EL
Για να διαγράψετε τις συζευγμένες συσκευές από το
AS860, πατήστε παρατεταμένα το
για περισσότερο
από 10 δευτερόλεπτα. Για να επαναφέρετε τις
εργοστασιακές ρυθμίσεις στο AS860, πατήστε για
περισσότερα από 8 δευτερόλεπτα.
ES
Para borrar los dispositivos emparejados del AS860,
mantenga pulsado
durante más de 10 segundos. Para
restablecer los ajustes de fábrica del AS860, mantenga
pulsado durante más de 8 segundos.
FI
Poista AS860-telakan pariliitokset painamalla -painiketta
yli kymmenen sekunnin ajan. Palauta AS860-telakan
tehdasasetukset painamalla -painiketta yli kahdeksan
sekunnin ajan.
FR
Pour effacer les périphériques couplés de l’AS860,
maintenez
enfoncé pendant plus de 10 secondes. Pour
rétablir les paramètres par défaut de l’AS860, maintenez
enfoncé pendant plus de 8 secondes.
DA På din Bluetooth-enhed, der understøtter NFC (Near Field Communication), skal du gøre
følgende 1. Aktiver NFC. 2. Berør NFC-mærket på AS860 med bagsiden af Bluetooth-enheden.
3. Følg vejledningen på skærmen for at starte parring og tilslutning.
4. Når der er oprettet forbindelse, kan du flytte din Bluetooth-enhed væk fra AS860. Genstart om
nødvendigt musikafspilningen på din Bluetooth-enhed.
DE Auf Ihrem Bluetooth-Gerät, das NFC (Near Field Communication) unterstützt, 1. aktivieren Sie
NFC. 2. Tippen Sie mit der Rückseite des Bluetooth-Geräts auf den NFC-Tag auf dem AS860.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Kopplung zu starten und eine
Verbindung herzustellen.
4. Nach erfolgreicher Verbindungsherstellung, stellen Sie Ihr Gerät in einiger Entfernung zum AS860
auf. Starten Sie ggf. die Musikwiedergabe auf Ihrem Bluetooth-Gerät erneut.
EL
Στη συσκευή Bluetooth που υποστηρίζει τη λειτουργία NFC (Near Field Communication Επικοινωνία κοντινού πεδίου), 1. ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC. 2. Με το πίσω μέρος
της συσκευής Bluetooth, ακουμπήστε την ετικέτα NFC στο AS860. 3. Ακολουθήστε τις
οδηγίες στην οθόνη για να ξεκινήσετε τη σύζευξη και τη σύνδεση.
4. Cuando la conexión se realice correctamente, aleje el dispositivo Bluetooth del AS860. Si es
necesario, reinicie la reproducción de música en el dispositivo Bluetooth.
En el dispositivo Bluetooth compatible con NFC (Near Field Communication), 1. active la
función NFC. 2. Con la parte posterior del dispositivo Bluetooth, toque la etiqueta NFC del
AS860. 3. Siga las instrucciones en pantalla para iniciar el emparejamiento y la conexión.
FI
Bluetooth-laitteessa, joka tukee NFC (Near Field Communication) -tekniikkaa: 1. Ota NFC
käyttöön. 2. Kosketa Bluetooth-laitteella AS860-telakan NFC-tunnistetta. 3. Muodosta pariliitos ja
yhteys noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
4. Kun yhteys on muodostettu, siirrä Bluetooth-laite pois AS860-telakan luota. Aloita tarvittaessa
musiikin toistaminen uudelleen Bluetooth-laitteella.
FR
Sur votre périphérique Bluetooth prenant en charge le profil NFC (Near Field Communication),
1. Activez NFC. 2. Avec l’arrière du périphérique Bluetooth, appuyez sur le marquage NFC de
l’AS860. 3. Suivez les instructions à l’écran pour démarrer le couplage et la connexion.
4. Une fois la connexion établie, éloignez votre périphérique Bluetooth de l’AS860. Si nécessaire,
relancez la lecture de musique sur votre périphérique Bluetooth.
HU Az NFC (Near Field Communication) szabványt támogató Bluetooth-eszközön: 1. NFC
bekapcsolása. 2. A Bluetooth eszköz hátoldalát érintse az AS860 készüléken található NFCcímkéhez. 3. A párosítás megkezdéséhez és a csatlakoztatáshoz kövesse a képernyőn megjelenő
utasítást.
På AS860 åbner du parringstilstand. På den parrede enhed: 1.
Annuller parring af AS860; 2. Søg efter og tilslut Philips AS860
igen.
Wechseln Sie auf dem AS860 in den Kopplungsmodus. Auf
dem gekoppleten Gerät: 1. entkoppeln Sie den AS860; 2.
suchen Sie nach Philips AS860, und stellen Sie erneut eine
Verbindung her.
8 sec
4. Αφού επιτευχθεί η σύνδεση, απομακρύνετε τη συσκευή Bluetooth από το AS860. Αν
χρειάζεται, επανεκκινήστε την αναπαραγωγή μουσικής στη συσκευή Bluetooth.
ES
10 sec
4. Ha a csatlakozás sikerült, vigye távolabb a Bluetooth-eszközt az AS860 készüléktől. Ha szükséges,
indítsa újra a lejátszást a Bluetooth-eszközön.
Το AS860 έχει μπει στη λειτουργία σύζευξης. Στη
συζευγμένη συσκευή, 1. καταργήστε τη σύζευξη του AS860,
2. αναζητήστε και συνδέστε ξανά το Philips AS860.
En el AS860, acceda al modo de emparejamiento. En el
dispositivo emparejado, 1. desempareje el AS860; 2. busque y
conecte el Philips AS860 de nuevo.
AS860 siirtyy pariliitostilaan. Pariliitetyn laitteen kautta: 1.
pura pariliitos AS860-telakan kanssa ja 2. etsi Philips AS860
uudelleen ja muodosta siihen yhteys.
Sur l’AS860, vous accédez au mode de couplage. Sur le
périphérique couplé, 1. découplez l’AS860 ; 2. recherchez et
reconnectez Philips AS860.
Ezzel az AS860 készülék párosítás üzemmódba lép. A
párosított eszközön, 1. szüntesse meg a párosítást az
AS860 eszközön; 2. keresse meg a Philips AS860 eszközt és
csatlakozzon rá újra.
HU A párosított eszközök AS860 készülékről való törléséhez
több mint 10 másodpercig tartsa nyomva a
gombot.
Az AS860 eszköz gyári beállításainak visszaállításához több
mint 8 másodpercig tartsa nyomva a gombot.
Play
Přehrávání
Wiedergabe
Reproducción
Lecture
Afspil
Αναπαραγωγή
Toistaminen
Lejátszás
AUX IN
EN
On the docked Android device, start music play.
CS
V dokovaném zařízení Android spusťte přehrávání
hudby.
DA Start musikafspilning på Android-enheden i
docken.
DE
Starten Sie auf dem angeschlossenen AndroidGerät die Musikwiedergabe.
EL
Στη συνδεδεμένη συσκευή Android, ξεκινήστε
την αναπαραγωγή της μουσικής.
ES
FI
FR
En el dispositivo Android conectado, inicie la
reproducción de música.
Sur l’appareil Android connecté, lancez la lecture
de la musique.
HU Indítsa el a zenelejátszást a dokkolt Androidos
készüléken.
Specifikace
Specifikationer
Amplifier
Rated output power: 2 X 10 W
Signal to noise ratio: > 65dBA
AUDIO IN: 0.6 V RMS 22 kOhm
Speaker impendance: 8 Ohm
Bluetooth
Frequency band: 2.402 ~ 2.480 GHz ISM Band
Range: 10 m (free space)
General information
AC power
Model: OH-1048E1503000U (Philips)
Input: 100-240V ~50/60Hz 1.5A MAX
Output: 15V DC, 3A
Power Consumption
< 45 W (Operation)
Charging
USB dock: maximum 2000 mA
Rear USB connector: maximum 1000 mA (USB dock at
work); maximum 1500 mA (USB dock not at work)
Dimensions
Main Unit (W x H x D): 325 x 176 x 115 mm
Weight
Main Unit: 2 kg
CS
Zesilovač
Jmenovitý výstupní výkon: 2 x 10 W
Odstup signál/šum: >65 dBA
AUDIO IN: 0,6 V RMS, 22 kohmů
Impedance reproduktoru: 8 ohmy
Bluetooth
Frekvenční pásmo: 2,402 ~ 2,480 GHz ISM Band
Dosah: 10 m (volný prostor)
Obecné informace
Napájení střídavým proudem
Model: OH-1048E1503000U (Philips)
Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A MAX
Výstup: 15 V DC, 3 A
Příkon: <45 W (Provoz)
Nabíjení
Dok USB: maximum 2 000 mA
Zadní konektor USB: maximum 1 000 mA (dok USB
v provozu); maximum 1 500 mA (dok USB mimo provoz)
Rozměry
Hlavní jednotka (Š x V x H): 325 x 176 x 115 mm
Hmotnost
Hlavní jednotka: 2 kg
Forstærker
Nominel udgangseffekt: 2 x 10 W
Signal-/støjforhold: > 65dBA
AUDIO IN: 0,6 V RMS 22 kOhm
Højttalerimpedans: 8 ohm
AS860_UM_10.1_V1.0.indd 12
Chcete-li přehrávat hudbu ze zařízení Bluetooth, vypněte funkci
Bluetooth v dokovaném zařízení.
Streamování hudby může být narušeno překážkami mezi zařízením
a přístrojem AS860, jako jsou například zdi, nebo dalšími aktivními
zařízeními na stejné frekvenci, která se vyskytují v blízkosti.
Jos haluat toistaa musiikkia toisesta Bluetooth-laitteesta, poista
telakoidun laitteen Bluetooth-ominaisuus käytöstä.
Laitteen ja AS860:n välissä olevat esteet, kuten seinät, tai muut
lähellä olevat samaa taajuutta käyttävät laitteet, saattavat häiritä
musiikin suoratoistoa.
Deaktiver Bluetooth på enheden i docken for at afspille fra en
anden Bluetooth-enhed.
Musikstreaming kan blive forstyrret af forhindringer mellem
enheden og AS860, f.eks. vægge eller andre enheder i nærheden,
der kører på samme frekvens.
Pour lancer la lecture à partir d’un autre périphérique Bluetooth,
désactivez Bluetooth sur le périphérique couplé.
La diffusion de musique peut être interrompue par la présence
d’obstacles, comme des murs, entre le périphérique et l’AS860,
ou par d’autres appareils à proximité fonctionnant sur la même
fréquence.
To play through the audio cable, press
Especificaciones
Teknisiä tietoja
Tryk på
Generelle oplysninger
Vekselstrøm
Model: OH-1048E1503000U (Philips)
Indgang: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A maks.
Udgang: 15 V DC, 3 A
Strømforbrug: < 45 W (drift)
Oplader
USB-dock: maks. 2000 mA
USB-stik på bagsiden: maks. 1000 mA (USB-dock på arbejdet);
maks. 1500 mA (USB-dock ikke på arbejdet)
Mål
Hovedenhed (B x H x D): 325 x 176 x 115 mm
Vægt
Hovedenhed: 2 kg
DE
Verstärker
Ausgangsleistung: 2 x 10 W
Signal-/Rauschverhältnis: > 65 dBA
AUDIO IN: 0,6 V RMS 22 Kiloohm
Lautsprecherimpedanz: 8 Ohm
Bluetooth
Frequenzband: 2,402~2,480 GHz ISM-Band
Reichweite: 10 m (freier Raum)
Allgemeine Informationen
Netzspannung
Modell: OH-1048E1503000U (Philips)
Eingangsleistung: 100 bis 240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A MAX
Ausgangsleistung: 15 V DC, 3 A
Stromverbrauch < 45 W (Betrieb)
Laden
USB-Dockingstation: maximal 2000 mA
Hinterer USB-Anschluss: maximal 1000 mA (USBDockingstation in Betrieb); maximal 1500 mA (USBDockingstation nicht in Betrieb)
Abmessungen
Hauptgerät (B x H x T): 325 x 176 x 115 mm
Gewicht
Hauptgerät: 2 kg
Ενισχυτής
Ονομαστική ισχύς εξόδου: 2 x 10 W
Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 65dBA
AUDIO IN: 0,6 V RMS 22 kohm
Σύνθετη αντίσταση ηχείων: 8 ohm
Bluetooth
Ζώνη συχνότητας: Ζώνη ISM 2.402~2.480 GHz
Εμβέλεια: 10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)
vypněte funkci Bluetooth v zařízení AS860.
for at deaktivere Bluetooth på AS860 og afspille via lydkablet.
Um Musik über das Audiokabel wiederzugeben, drücken Sie
deaktivieren.
Για αναπαραγωγή μέσω του καλωδίου ήχου, πατήστε
AS860.
Para reproducir a través del cable de audio, pulse
, um Bluetooth auf dem AS860 zu
για να απενεργοποιήσετε το Bluetooth στο
para desactivar la función Bluetooth en el AS860.
Jos haluat toistaa musiikkia äänikaapelin kautta, poista AS860-telakan Bluetooth-ominaisuus käytöstä
painamalla
-painiketta.
Másik Bluetooth eszközről való lejátszáshoz kapcsolja ki a Bluetooth
funkciót a dokkolt eszközön.
A zenestreaming megszakadhat a készülék és az AS860 készülék
között lévő akadályok miatt, úgy mint fal, vagy a közelben lévő,
azonos frekvencián működő másik eszköz.
Pour lire le contenu via le câble audio, appuyez sur
Az audiokábelen való lejátszáshoz nyomja le a
kikapcsolásához.
pour désactiver Bluetooth sur l’AS860.
gombot a Bluetooth funkció AS860 készüléken való
Spécificités
Termékjellemzők
Bluetooth
Frekvensbånd: 2,402 ~ 2,480 GHz ISM-bånd
Område: 10 m (i fri luft)
EL
to switch off Bluetooth on AS860.
Chcete-li přehrávat hudbu přes audiokabel, stisknutím tlačítka
Για αναπαραγωγή από κάποια άλλη συσκευή Bluetooth,
απενεργοποιήστε το Bluetooth στη συνδεδεμένη συσκευή.
Η μετάδοση μουσικής ενδέχεται να διακόπτεται από τυχόν
εμπόδια που παρεμβάλλονται μεταξύ της συσκευής και του
AS860, όπως οι τοίχοι, ή από άλλες συσκευές που λειτουργούν
στην ίδια συχνότητα με τη συσκευή.
Technische Daten
Προδιαγραφές
EN
DA
Para reproducir desde otro dispositivo Bluetooth, desactive la
función Bluetooth en el dispositivo conectado.
La transmisión de música se puede interrumpir si hay obstáculos
entre el dispositivo y el AS860, como paredes u otro dispositivo
cercano que funcione en la misma frecuencia.
Um Musik über ein anderes Bluetooth-Gerät wiederzugeben,
deaktivieren Sie Bluetooth auf dem angeschlossenen Gerät.
Die Musikübertragung kann durch Hindernisse zwischen dem Gerät
und dem AS860, wie z. B. einer Wand, oder einem nahegelegenen
Gerät, das die gleiche Frequenz verwendet, unterbrochen werden.
Aloita musiikin toisto telakkaan asetetussa
Android-laitteessa.
Specifications
To play from another Bluetooth device, switch off Bluetooth on the
docked device.
The music streaming may be interrupted by obstacles between
the device and AS860, such as walls, or other devices nearby that
operate in the same frequency.
Γενικές πληροφορίες
Ρεύμα AC
Μοντέλο: OH-1048E1503000U (Philips)
Είσοδος: 100-240 V~ 50/60 Hz, 1,5 A MAX
Έξοδος: 15 V DC, 3 A
Κατανάλωση ισχύος < 45 W (λειτουργία)
Φόρτιση
Βάση USB: μέγιστο 2000 mA
Πίσω υποδοχή USB: μέγιστο 1000 mA (βάση USB σε
λειτουργία), μέγιστο 1500 mA (βάση USB εκτός λειτουργίας)
Διαστάσεις
Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 325 x 176 x 115 χιλ.
Βάρος
Κύρια μονάδα: 2 κιλά
ES
Amplificador
Potencia de salida nominal: 2 x 10 W
Relación señal/ruido: > 65 dBA
AUDIO IN: 0,6 V RMS, 22 kohmios
Impedancia del altavoz: 8 ohmios
Bluetooth
Banda de frecuencia: Banda ISM de 2,402~2,480 GHz
Alcance: 10 m (espacio libre)
Información general
Alimentación de CA
Modelo: OH-1048E1503000U (Philips)
Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A máximo
Salida: 15 V de CC, 3 A
Consumo de energía < 45 W (en funcionamiento)
Carga
Base USB: máximo 2000 mA
Conector USB posterior: máximo 1000 mA (base USB
en funcionamiento); máximo 1500 mA (base USB no en
funcionamiento)
Dimensiones
Unidad principal (ancho x alto x profundo): 325 x 176 x
115 mm
Peso
Unidad principal: 2 kg
FI
Vahvistin
Ilmoitettu lähtöteho: 2 x 10 W
Signaali–kohina-suhde: > 65dBA
AUDIO IN: 0,6 V RMS 22 kΩ
Kaiuttimen impedanssi: 8 ohmia
Bluetooth
Taajuuskaista: 2,402~2,480 GHz ISM-taajuus
Kantoalue: 10 m (vapaa tila)
Yleistä
Virta
Malli: OH-1048E1503000U (Philips)
Tulo: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A (enintään)
Lähtö: 15 V DC, 3 A
Virrankulutus < 45 W (toiminnassa)
Lataaminen
USB-telakka: enintään 2 000 mA
USB-takaliitäntä: enintään 1 000 mA (USB-telakka toiminnassa),
enintään 1 500 mA (USB-telakka ei toiminnassa)
Mitat
Pääyksikkö (L x K x S): 325 x 176 x 115 mm
Paino
Pääyksikkö: 2 kg
FR
Amplificateur
Puissance de sortie nominale : 2 x 10 W
Rapport signal/bruit : > 65 dBA
AUDIO IN : 0,6 V RMS 22 kOhm
Impédance: 8 ohms
Bluetooth
Fréquence de transmission : Bande ISM 2,402 ~ 2,480 GHz
Portée : 10 m (sans obstacle)
Informations générales
Alimentation par secteur
Modèle : OH-1048E1503000U (Philips)
Entrée : 100-240 V~ 50/60 Hz, 1,5 A MAX
Sortie : 15 V CC, 3 A
Consommation électrique < 45 W (fonctionnement)
Charge
Station d’accueil USB : maximum 2 000 mA
Connecteur USB arrière : maximum 1 000 mA (station d’accueil
USB en fonctionnement) ; maximum 1 500 mA (station
d’accueil USB pas en fonctionnement)
Dimensions
Unité principale (l x H x P) : 325 x 176 x 115 mm
Poids
Unité principale : 2 kg
HU
Erősítő
Névleges kimenő teljesítmény: 2 X 10 W
Jel-zaj arány: > 65dBA
AUDIO IN: 0,6 V RMS 22 kOhm
Hangszóró-impedancia: 8 ohm
Bluetooth
Frekvenciasáv: 2,402~2,480 GHz ISM-sáv
Hatótávolság: 10 m (szabad területen)
Általános információk
Tápfeszültség
Típus: OH-1048E1503000U (Philips)
Bemenet: 100-240 V~; 50/60 Hz; 1,5 A MAX;
Kimenet: 15 V DC, 3 A
Áramfogyasztás < 45 W (Üzemeltetés)
Töltés
USB-dokkoló: maximum 2000 mA
Hátsó USB-csatlakozó: maximum 1000 mA (amikor az USBdokkoló üzemel); maximum 1500 mA (amikor az USB-dokkoló
nem üzemel)
Méretek
Főegység (Szé x Ma x Mé): 325 x 176 x 115 mm
Tömeg
Főegység: 2 kg
www.philips.com/support
EN Visit www.philips.com/support to
download the latest user manual and find
troubleshooting tips.
CS
Na webu www.philips.com/support si můžete
stáhnout aktuální uživatelskou příručku
a vyhledat tipy při řešení problémů.
DA Besøg www.philips.com/support for at
downloade den nyeste brugervejledning
da_DK og finde tip til fejlfinding.
DE Besuchen Sie www.philips.com/support
zum Herunterladen des aktuellen
Benutzerhandbuchs und für Tipps zur
Fehlerbehebung.
EL
Για να κατεβάσετε την πιο πρόσφατη
έκδοση του εγχειριδίου χρήσης και να
βρείτε συμβουλές για την αντιμετώπιση
προβλημάτων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.philips.com/support.
ES
Visite www.philips.com/support para
descargar el manual de usuario más reciente y
buscar consejos sobre solución de problemas.
FI
Lataa uusin käyttöopas ja lue
vianmääritysvihjeitä osoitteessa www.philips.
com/support.
FR
Accédez au site Web www.philips.com/
support pour télécharger le dernier manuel
d’utilisation et obtenir des astuces de
dépannage.
HU A használati útmutató legújabb változatának
letöltéséhez és a hibaelhárítási javaslatok
megtekintéséhez látogasson el a www.philips.
com/support weboldalra.
11/5/2013 10:43:49 AM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising