Philips | DS1200/12 | Philips Dockingstation DS1200/12 Bedienungsanleitung

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
DS1200
EN
1Important
Safety
Important Safety Instructions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Heed all warnings.
Follow all instructions.
Do not use this apparatus near water.
Clean only with dry cloth.
Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the
manufacturer’s instructions.
Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or
other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs,
convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long
periods of time.
Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when
the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord
or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the
apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not
operate normally, or has been dropped.
Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects,
lighted candles).
Where the plug of the Direct Plug-in Adapter is used as the disconnect device,
the disconnect device shall remain readily operable.
Use only power supplies listed in the user manual.
Warning
•• Never remove the casing of this apparatus.
•• Never lubricate any part of this apparatus.
•• Never place this apparatus on other electrical equipment.
•• Keep this apparatus away from direct sunlight, naked flames or heat.
•• Make sure that you always have easy access to the power cord, plug, or adaptor to
disconnect the apparatus from the power.
2Notice
Any changes or modifications made to this device that are not expressly approved
by WOOX Innovations may void the user’s authority to operate the equipment.
This product complies with the radio interference requirements of the European
Community.
DE
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze
recyklovat a znovu používat.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to,
že podléhá směrnici EU 2002/96/ES.
Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických
a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným
komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít
možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.
Informace o ochraně životního prostředí
Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné
obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén
(ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).
Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou
firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých
baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.
Vytváření neoprávněných kopií materiálů,
jejichž kopírování není povoleno, včetně
počítačových programů, souborů, pořadů a
zvukových nahrávek, může být porušením
autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům
nemělo používat.
Slogany „Made for iPod“, „Made for iPhone“,
„Made for iPad“ znamenají, že elektronický
doplněk byl navržen specificky pro připojení
k zařízení iPod, iPhone a iPad a byl vývojářem
certifikován jako splňující výkonové standardy společnosti Apple. Společnost Apple
není odpovědná za činnost tohoto zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a
regulačními standardy. Uvědomte si, že používání tohoto příslušenství se zařízením
iPod, iPhone nebo iPad může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu.
iPod a iPhone jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., registrovaná v U.S.A. a
v dalších zemích. iPad je ochranná známka společnosti Apple Inc.
Poznámka
Environmental information
All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging
easy to separate into three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer)
and polyethylene (bags, protective foam sheet.)
Your system consists of materials which can be recycled and reused if disassembled
by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal
of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.
The making of unauthorized copies of
copy-protected material, including computer
programs, files, broadcasts and sound
recordings, may be an infringement of
copyrights and constitute a criminal offence. This equipment should not be used for
such purposes.
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made
for iPad” mean that an electronic accessory
has been designed to connect specifically to
iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has
been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is
not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and
regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or
iPad may affect wireless performance.
iPod and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other
countries. iPad is a trademark of Apple Inc.
Note
•• The type plate is located on the bottom of the apparatus.
CS
1 Důležité informace
Bezpečnost
Důležité bezpečnostní pokyny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Respektujte všechna upozornění.
Dodržujte všechny pokyny.
Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky
apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní
pozornost je třeba věnovat zástrčkám, zásuvkám a místu, kde kabel opouští
přístroj.
Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte
napájecí kabel ze zásuvky.
Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by
měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození
napájecího kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina
nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje
normálně nebo utrpěl pád.
Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty
naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
Protože adaptér slouží k vypínání přístroje, zařízení k vypínání přístroje by mělo
být připraveno k použití.
Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.
Varování
•• Neodstraňujte kryt přístroje.
•• Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
•• Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
•• Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
•• Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru,
abyste mohli zařízení odpojit od napájení.
2 Oznámení
Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny
společností WOOX Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace
k používání tohoto zařízení.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DA
1Vigtigt
Sikkerhed
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Respekter alle advarsler.
Følg alle instruktioner.
Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
Rengør kun produktet med en tør klud.
Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse
med producentens instruktioner.
Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer,
varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer
varme.
Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og
stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis det ikke skal
bruges gennem længere tid.
Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres,
hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet
spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet,
apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer
normalt eller er blevet tabt.
Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller
tændte lys).
Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver
enheden parat til betjening.
Brug kun strømforsyninger, der er anført i brugervejledningen.
Advarsel
•• Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
•• Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
•• Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
•• Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
•• Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan
afbryde strømmen til apparatet.
2Meddelelse
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan
annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.
Dette produkt overholder EU’s krav om radiointerferens.
Beachten Sie alle Warnhinweise.
Befolgen Sie alle Anweisungen.
Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den
Vorschriften des Herstellers auf.
Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern,
Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt
wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder
an der Stelle geschehen, an der die Kabel das Gerät verlassen.
Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Geräts den
Netzstecker.
Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem
Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn das Gerät
beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt
wurden, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, Flüssigkeit über das Gerät
geschüttet wurde, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder
das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.
Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B.
mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
Wenn der Stecker des Direct Plug-In-Adapters als Trennvorrichtung
verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
Verwenden Sie nur im Benutzerhandbuch aufgeführte Netzkabel.
Warnung
•• Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
•• Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
•• Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
•• Setzen Sie das Gerät keinem direktem Sonnenlicht, keiner offenen Flamme und keiner
starken Hitze aus.
•• Stellen Sie zum Trennen des Geräts von der Stromversorgung den einfachen Zugriff auf
Netzkabel, Stecker oder Netzteil sicher.
•• Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.
•
•
When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that
the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and
electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose of your old products
with your normal household waste. Correct disposal of your old product helps to
prevent potential negative consequences for the environment and human health.
Sicherheit
•• La placa de identificación está situada en la parte inferior del dispositivo.
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.
Wichtige Sicherheitshinweise
•
Your product is designed and manufactured with high quality materials and
components, which can be recycled and reused.
1Wichtig
2Hinweis
Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von WOOX
Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.
Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu
Funkstörungen.
Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem
Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG
gilt.
Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung
elektrischer und elektronischer Geräte.
Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte
nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden
Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.
Umweltinformationen
Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in
drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und
Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).
Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das
Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie
die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten
Batterien und Altgeräten.
Das unbefugte Kopieren von
kopiergeschütztem Material wie z. B.
Computerprogrammen, Dateien,
Sendungen und Tonaufnahmen kann eine
Urheberrechtsverletzung und somit eine Straftat darstellen. Dieses Gerät darf für
solche Zwecke nicht verwendet werden.
Die Angaben „Made for iPod“, „Made for
iPhone“, und „Made for iPad“ bedeuten, dass
ein elektronisches Zubehörteil speziell für die
Verwendung mit einem iPod, iPhone oder iPad
entwickelt wurde. Zudem wurde vom Hersteller bestätigt, dass dieses Zubehörteil
den Leistungsstandards von Apple entspricht. Apple ist für dieses Gerät oder die
Einhaltung von Sicherheits- und sonstigen Richtlinien nicht verantwortlich. Bitte
beachten Sie, dass der Gebrauch dieses Zubehörteils mit einem iPod, iPhone oder
iPad die Übertragungsleistung beeinflussen kann.
iPod und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den Vereinigten
Staaten und in anderen Ländern. iPad ist eine Marke von Apple Inc.
Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på
hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske
produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med
almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til
at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.
Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre
materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende
skumfolie).
Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma.
Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og
gammelt udstyr.
Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet
materiale, herunder computerprogrammer,
filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være
i strid med reglerne om ophavsret og med
lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.
”Made for iPod”, ”Made for iPhone” og ”Made
for iPad” betyder, at et elektronisk tilbehør
er blevet designet til specifikt at kunne
tilsluttes hhv. iPod, iPhone eller iPad, samt
at det er certificeret at udvikleren til at imødekomme Apples ydelsesstandarder.
Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder
sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør
med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ydeevne.
iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og
andre lande. iPad er et varemærke tilhørende Apple Inc.
Bemærk
•• Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.
•• Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.
EL
1 Σημαντικό
Ασφάλεια
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου
απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά
προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος
απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών
επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει
έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί),
αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο
(σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).
Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και
να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη
εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών
συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.
Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού
που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως
προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων,
μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ
σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν
επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.
Οι ονομασίες «Made for iPod», «Made for
iPhone» και «Made for iPad» σημαίνουν ότι
το ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί
ειδικά για σύνδεση σε iPod, iPhone και iPad
αντίστοιχα, καθώς και ότι έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή του ότι
πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη
για τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της προς τα
πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι η χρήση
του εν λόγω αξεσουάρ με iPod, iPhone ή iPad ενδέχεται να επηρεάσει την
ασύρματη απόδοση.
Οι ονομασίες iPod και iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.,
καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία iPad είναι εμπορικό
σήμα της Apple Inc.
•• Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
1Importante
Seguridad
Instrucciones de seguridad importantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Preste atención a todas las advertencias.
Siga todas las instrucciones.
No use este aparato cerca del agua.
Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con
las indicaciones del fabricante.
No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas
de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los
amplificadores).
Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los
enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del aparato.
Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice
durante un periodo largo de tiempo.
El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá
servicio de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño
como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados,
que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que
éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o
que se haya caído.
No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.
No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por
ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adapter como
dispositivo de desconexión, éste debe estar siempre disponible.
Utilice únicamente las fuentes de alimentación que se indican en el manual de
usuario.
Advertencia
•• No quite nunca la carcasa de este aparato.
•• No lubrique ninguna pieza de este aparato.
•• No coloque nunca este aparato sobre otro equipo eléctrico.
•• No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
•• Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al
adaptador para desconectar el aparato de la corriente.
2Aviso
Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté
aprobada expresamente por WOOX Innovations puede anular la autoridad del
usuario para utilizar el equipo.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα
με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα
καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές
(συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί,
ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου
εξέρχονται από τη συσκευή.
Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστή.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή
όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό.
Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί
οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή το βύσμα
τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή,
εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά
ή έχει πέσει.
Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που
περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως
συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει
λειτουργική.
Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές τροφοδοσίας που αναγράφονται στο
εγχειρίδιο χρήσης.
Προειδοποίηση
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
•• Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
•• Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
•• Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
•• Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, το φις ή το
τροφοδοτικό, για να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.
2 Σημείωση
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή
χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το
δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de
haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.
FI
1 Tärkeää
Turvallisuus
Tärkeitä turvallisuusohjeita
ES
Hinweis
Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj
kvalitet, som kan genbruges.
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας
υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να
επαναχρησιμοποιηθούν.
Σημείωση
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten
entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
IT
Nota
Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad
Europea.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vakava varoitus
•• Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
•• Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
•• Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
•• Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
•• Varmista, että virtajohto, liitin tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa
laitteen virtalähteestä.
2Huomautus
Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin
erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.
Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia,
jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden
mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja
ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
Ympäristötietoja
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen
materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin
(pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).
Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen,
jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia
pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia
kierrätysohjeita.
Luvattomien kopioiden tekeminen
kopiosuojatusta materiaalista, kuten
tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä
ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia
ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun
tarkoitukseen.
Made for iPod, Made for iPhone ja Made for
iPad merkitsevät, että sähköinen lisävaruste
on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin,
iPhoneen tai iPadiin, ja sen kehittäjä takaa, että
se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä
siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen
käyttö iPodin, iPhonen tai iPadin kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon
suorituskykyyn.
iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa
ja muissa maissa. IPad on Applen Inc.:n tavaramerkki.
Huomautus
•• Tyyppikilpi on laitteen takaosassa.
Sécurité
Información medioambiental
Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea
fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y
polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).
El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo
desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de
materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.
La copia no autorizada de material protegido
contra copia, incluidos programas informáticos,
archivos, emisiones y grabaciones de sonido,
puede infringir los derechos de copyright y
constituir un delito. Este equipo no se debe utilizar para tales fines.
“Made for iPod”, “Made for iPhone” y
“Made for iPad” significa que un accesorio
electrónico ha sido diseñado para conectarse
específicamente a un iPod, iPhone y iPad
y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de
rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este
dispositivo o de su cumplimiento con los estándares de seguridad o reguladores.
Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod, iPhone o iPad puede
afectar al rendimiento inalámbrico.
iPod y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros
países. iPad es una marca comercial de Apple Inc.
Informations sur l’environnement
Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour
permettre une séparation facile de l’emballage en trois matériaux : carton (boîte),
polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice
en mousse).
Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition
d’être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations
locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien
équipement.
La réalisation de copies non autorisées de
contenu protégé contre la copie, notamment
de programmes informatiques, fichiers,
diffusions et enregistrement sonores, peut
représenter une violation de droits d’auteur et une infraction à la loi. Cet appareil
ne doit en aucun cas être utilisé à de telles fins.
« Made for iPod » (Compatible avec l’iPod),
« Made for iPhone » (Compatible avec
l’iPhone) et « Made for iPad » (Compatible
avec l’iPad) signifient qu’un appareil
électronique est conçu spécialement pour être connecté à un iPod, iPhone ou iPad
et que le développeur certifie que le produit satisfait aux normes de performances
Apple. Apple n’est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa
conformité aux normes de sécurité et aux normes réglementaires. Notez que
l’utilisation de cet accessoire avec un iPod, un iPhone ou un iPad peut affecter les
performances sans fil.
iPod et iPhone sont des marques commerciales d’Apple Inc. déposées aux ÉtatsUnis et dans d’autres pays. iPad est une marque commerciale d’Apple, Inc.
Remarque
•• La plaque signalétique est située sous l'appareil.
HU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tenez compte de tous les avertissements.
Respectez toutes les consignes.
N’utilisez pas cet appareil à proximité d’une source d’eau.
Nettoyez l’appareil avec un chiffon sec uniquement.
N’obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l’appareil conformément aux
consignes du fabricant.
N’installez pas l’appareil à proximité de sources de chaleur telles que des
radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par
exemple) produisant de la chaleur.
Évitez de marcher sur le cordon d’alimentation ou de le pincer, notamment au
niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l’appareil.
Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(e)s par le
fabricant.
Débranchez cet appareil en cas d’orage ou pendant les longues périodes
d’inutilisation.
Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux
de maintenance sont nécessaires en cas d’endommagement de l’appareil :
par exemple, endommagement du cordon d’alimentation ou de la fiche,
déversement de liquide ou chute d’objets à l’intérieur de l’appareil, exposition
de l’appareil à la pluie ou à l’humidité, dysfonctionnement ou chute de
l’appareil.
Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux
éclaboussures.
Ne placez pas d’objets susceptibles d’endommager votre appareil à proximité
de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
Si la fiche de l’adaptateur plug-in Direct est utilisée comme dispositif de
découplage, elle doit rester facilement accessible.
Utilisez uniquement des alimentations indiquées dans le manuel d’utilisation.
Avertissement
•• Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
•• Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
•• Ne posez jamais l'appareil sur un autre équipement électrique.
•• Conservez l'appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source
de chaleur.
•• Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur
pour débrancher l'appareil.
2Avertissement
Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée
expressément par WOOX Innovations peut invalider l’habilitation de l’utilisateur à
utiliser l’appareil.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fare attenzione a tutte le avvertenze.
Seguire tutte le istruzioni.
Non utilizzare l’apparecchio vicino all’acqua.
Pulire solo con un panno asciutto.
Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l’installazione in base a
quanto previsto dalle istruzioni del produttore.
Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o
altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
Proteggere il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o stringerlo, in
particolare vicino a prese standard o multiple oppure nel punto in cui esce
dall’apparecchio.
Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
Scollegare l’apparecchio durante i temporali o se non viene utilizzato per
lunghi periodi di tempo.
Per eventuali controlli, contattare il personale per l’assistenza qualificato.
Un controllo è necessario quando l’apparecchio è stato in qualche modo
danneggiato: ad esempio, il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati,
è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti sull’apparecchio,
l’apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona regolarmente
o è stato fatto cadere.
Non esporre l’apparecchio a gocce o schizzi.
Non appoggiare sull’apparecchio oggetti potenzialmente pericolosi (ad
esempio oggetti che contengono del liquido o candele accese).
Se si usa la spina dell’adattatore ad inserimento diretto per scollegare il
dispositivo, assicurarsi che questa sia sempre facilmente accessibile.
Utilizzare solo i sistemi di alimentazione elencati nel manuale dell’utente.
Avvertenza
•• Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.
•• Non lubrificare mai alcuna parte dell'apparecchio.
•• Non posizionare mai l'apparecchio su un altro dispositivo.
•• Tenere lontano l'apparecchio dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
•• Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore
per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.
2Avviso
Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo, se non espressamente
consentito da WOOX Innovations, può invalidare il diritto dell’utente all’uso
dell’apparecchio.
Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità
Europea.
Biztonság
Fontos biztonsági utasítások
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra.
Kövesse az utasításokat.
Óvja a készüléket a víztől.
A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék
telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások,
kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az
a csatlakozó-aljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a
készülékből.
Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót, húzza ki a
készülék csatlakozóját a hálózatból.
A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő
esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például
sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett
valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy
leejtették.
A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.
Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött
tárgyat, égő gyertyát).
Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a
megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.
Csak a használati utasításban listázott tápegységeket használja.
Figyelem
•• A készülék borítását megbontani tilos.
•• Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
•• Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
•• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
•• Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen,
hogy a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.
2 Megjegyzés
A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és
átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék
működtetésére vonatkozóan.
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta
qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.
Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce,
significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed
elettronici.
Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi
prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta
a prevenire l’inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.
Informazioni per il rispetto ambientale
L’uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di
semplificare la raccolta differenziata, usando per l’imballaggio tre materiali: cartone
(scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti,
schiuma protettiva).
Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati
purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle
norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l’imballaggio, batterie usate e
apparecchiature obsolete.
La copia non autorizzata di materiale protetto
da copia, inclusi programmi per computer,
file, trasmissioni e registrazioni audio, può
rappresentare una violazione della legge
sul copyright e costituire un reato penale. Questo apparecchio non deve essere
utilizzato a tale scopo.
Le diciture “Made for iPod” (Specifico per
iPod), “Made for iPhone” (Specifico per
iPhone) e “Made for iPad” (Specifico per iPad)
indicano che un accessorio elettronico è stato
progettato per il collegamento specifico a un iPod, iPhone o iPad ed è certificato
dal produttore per la compatibilità con gli standard Apple in materia di prestazioni.
Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la sua
conformità agli standard normativi e di sicurezza. L’utilizzo di questo accessorio con
iPod, iPhone o iPad può influire sulle prestazioni wireless.
iPod e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi.
iPad è un marchio di Apple Inc.
Nota
•• La targhetta del modello è situata sul retro dell'apparecchio.
Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó
követelményeinek.
Consignes de sécurité importantes
•
Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa
que cumple la Directiva europea 2002/96/EC.
Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos.
Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos
con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto antiguo
ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.
La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que
ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.
Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets
d’équipements électriques et électroniques.
Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les
ordures ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de
préserver l’environnement et la santé.
FR
1Important
Sicurezza
Importanti istruzioni sulla sicurezza
1Fontos!
•
El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta
calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.
Huomioi varoitukset.
Noudata kaikkia ohjeita.
Älä käytä laitetta veden lähellä.
Puhdista vain kuivalla liinalla.
Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita
lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta.
Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei
käytetä pitkään aikaan.
Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun
laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut,
laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi
normaalisti tai on pudonnut.
Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten
nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite
on edelleen käytettävissä.
Käytä ainoastaan käyttöoppaassa mainittuja virtalähteitä.
1Importante
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
NL
1 Belangrijk
Veiligheid
Belangrijke veiligheidsinstructies
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a
termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként
történő gyűjtésének helyi feltételeiről.
Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket
gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes
kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.
Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók
A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy
kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három
anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).
A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni
és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült
akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.
Másolásvédett anyagokról (beleértve
a számítógépes programokat, fájlokat,
közvetítéseket és hangfelvételeket) készített
illetéktelen másolatok szerzői jogok
megsértését képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem
használható ilyen célokra.
A „Made for iPod”, a „Made for iPhone” és
a „Made for iPad” címkék azt jelentik, hogy
az elektronikus tartozékok kifejezetten iPod,
iPhone vagy iPad készülékkel való használatra
készültek, és gyártói tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy megfelelnek az Apple
teljesítményi előírásainak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért,
vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye
figyelembe, hogy a tartozék iPod, iPhone vagy iPad készülékekkel történő használata
befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.
Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban
bejegyzett védjegyei. Az iPad az Apple Inc. védjegye.
Megjegyzés
•• A típustábla a készülék alján található.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Let op waarschuwingen.
Volg alle instructies.
Plaats dit apparaat niet nabij water.
Reinig alleen met een droge doek.
Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies
van de fabrikant.
Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren,
warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die
warmte produceren.
Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt
afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het
netsnoer uit het apparaat komt.
Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
Haal de stekker bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt
gebruikt, uit het stopcontact.
Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel.
Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker
is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een
voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld
aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer
het is gevallen.
Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of
een brandende kaars.
Wanneer de stekker van de Direct plug-in-adapter wordt gebruikt om het
apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de
stekker kunt.
Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruikershandleiding wordt vermeld.
Waarschuwing
•• Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
•• Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
•• Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
•• Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
•• Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de
stroom van dit apparaat uit te schakelen.
Ce produit est conforme aux spécifications d’interférence radio de la Communauté
Européenne.
Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.
DS1200_12_Safety & Notice_V2.0.indd 1
9/27/2013 11:35:37 AM
2Kennisgeving
Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn
goedgekeurd door WOOX Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers
het recht verliezen het apparaat te gebruiken.
iPod, telefonem iPhone lub urządzeniem iPad może mieć wpływ na poprawne
działanie bezprzewodowe.
iPod i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach. iPad jest znakiem handlowym firmy Apple Inc.
Uwaga
2Upozornenie
Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú
výslovne schválené spoločnosťou WOOX Innovations, môžu anulovať oprávnenie
používateľa obsluhovať toto zariadenie.
PT
Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového
rušenia.
1Importante
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen
die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.
Segurança
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty,
ktoré možno recyklovať a znova využiť.
Importantes instruções de segurança
Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet,
betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.
Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten
in uw regio gescheiden worden ingezameld.
Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe
deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten
correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de
volksgezondheid.
Milieu-informatie
Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat
de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de
doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).
Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw
kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een
gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien
van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.
U mag geen kopieën maken van tegen
kopiëren beveiligd materiaal, inclusief
computerprogramma’s, bestanden,
uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit
doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat
mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.
‘Made for iPod’, ‘Made for iPhone’ of ‘Made for
iPad’ betekent dat een elektronisch accessoire
specifiek is ontworpen om op de iPod, iPhone
of iPad te worden aangesloten en dat het
door de leverancier is gecertificeerd en aan de prestatiestandaarden van Apple
voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of
het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en
regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod, iPhone of iPad kan de
draadloze werking beïnvloeden.
iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde
Staten en andere landen. iPad is een handelsmerk van Apple Inc.
Opmerking
•• Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.
PL
1 Ważne
Bezpieczeństwo
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
Czyść urządzenie suchą ściereczką.
Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z
instrukcjami producenta.
Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery,
wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmacniacze),
które wytwarzają ciepło.
Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani
uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których
przewód wychodzi z urządzenia.
Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez
producenta.
Odłączaj urządzenie od źródła zasilanie podczas burzy i gdy nie jest używane
przez dłuższy czas.
Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa
jest konieczna, gdy urządzenie zostało uszkodzone w dowolny sposób,
na przykład w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wylania na
urządzenie płynu lub gdy spadł na nie jakiś przedmiot, zostało narażone na
działanie deszczu lub wilgoci, nie działa poprawnie lub zostało upuszczone.
Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów
(np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).
Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą zasilacza, jego wtyczka
musi być łatwo dostępna.
Używaj wyłącznie źródeł zasilania wymienionych w instrukcji obsługi.
Ostrzeżenie
•• Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
•• Nie smaruj żadnej części urządzenia.
•• Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
•• Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia
lub ciepła.
•• Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza
w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.
2Uwaga
Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie
zatwierdzone przez firmę WOOX Innovations, mogą unieważnić pozwolenie na
jego obsługę.
Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń
radiowych.
To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz
komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.
Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że
produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE.
Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów
elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego
typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu
środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.
Ochrona środowiska
Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe.
Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton),
pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia
ochronna).
Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji
oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa.
Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi
utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń
elektronicznych.
Wykonywanie nieautoryzowanych
kopii materiałów zabezpieczonych
przed kopiowaniem, w tym programów
komputerowych, plików, audycji i nagrań
dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw autorskich będące przestępstwem.
Nie należy używać niniejszego urządzenia do takich celów.
„Made for iPod”, „Made for iPhone” oraz
„Made for iPad” oznaczają, że dane akcesorium
elektroniczne zostało zaprojektowane do
podłączania odpowiednio do odtwarzacza
iPod, telefonu iPhone lub urządzenia iPad oraz że ma ono certyfikat od producenta
potwierdzający spełnianie standardów firmy Apple. Firma Apple nie odpowiada za
działanie tego urządzenia lub jego zgodność z wymogami dot. bezpieczeństwa i z
innymi przepisami. Należy pamiętać, że używanie tego akcesorium z odtwarzaczem
DS1200_12_Safety & Notice_V2.0.indd 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Respeite todos os avisos.
Siga todas as instruções.
Não use o aparelho perto de água.
Limpe-o apenas com um pano seco.
Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções
do fabricante.
Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar
quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam
calor.
Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou de algum modo danificado,
sobretudo nas fichas, receptáculos e no ponto de saída do aparelho.
Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
Desligue o aparelho durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o
utilizar por longos períodos.
Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. É necessária assistência
quando o aparelho foi de algum modo danificado – por exemplo, danos no
cabo ou ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos
no interior do aparelho, exposição do aparelho a chuva ou humidade,
funcionamento anormal do aparelho ou queda do mesmo.
O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de líquidos.
Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do aparelho (por exemplo,
objectos com líquidos ou velas acesas).
Se a tomada da ficha adaptadora for utilizada para desligar o dispositivo, esta
deve permanecer preparada para funcionamento.
Utilize apenas fontes de alimentação listadas no manual do utilizador.
Aviso
•• Nunca retire o revestimento do aparelho.
•• Nunca lubrifique qualquer componente deste aparelho.
•• Nunca coloque o aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
•• Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção
ou fontes de calor.
•• Certifique-se de que dispõe de um acesso fácil ao cabo de alimentação, ficha ou
transformador para desligar o aparelho da alimentação eléctrica.
2Aviso
Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam
expressamente aprovadas pela WOOX Innovations poderão anular a autoridade
do utilizador para operar o equipamento.
Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.
Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e
uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia
2002/96/CE.
Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e
electrónicos.
Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos
produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto
antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde
pública.
Informações ambientais
Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto
para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem),
espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma
protectora).
O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se
desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no
que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.
A realização de cópias não autorizadas de
material protegido contra cópia, incluindo
programas informáticos, ficheiros, difusões
e gravações de som, pode constituir uma
violação dos direitos de autor e ser ónus de uma ofensa criminal. Este equipamento
não deve utilizado para tais fins.
“Made for iPod” (Concebido para iPod), “Made
for iPhone” (Concebido para iPhone) e “Made
for iPad” (Concebido para iPad) significam que
um acessório electrónico foi concebido para
ser ligado especificamente ao iPod, iPhone ou iPad, respectivamente, e o seu criador
certifica que este cumpre as normas de desempenho da Apple. A Apple não se
responsabiliza pela utilização deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de
segurança e da regulamentação. Tenha em atenção que a utilização deste acessório
com iPod, iPhone ou iPad pode afectar o desempenho da ligação sem fios.
iPod e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros
países. iPad é uma marca comercial da Apple Inc.
Nota
•• A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do aparelho.
SK
1 Dôležité
Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to,
že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.
Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické
zariadenia.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného
domáceho odpadu. Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť
možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.
Informácie týkajúce sa životného prostredia
Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie
jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa),
polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová
pokrývka).
Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia
špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne
nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého
vybavenia.
Vytváranie nepovolených kópií z materiálov
podliehajúcich ochrane proti kopírovaniu,
vrátane počítačových programov, súborov,
nahrávok vysielania a zvuku, môže byť
považované za porušenie autorských práv a byť trestným činom. Toto zariadenie
nesmie byť používané na takéto účely.
Označenia „Made for iPod“ (Vyrobené pre
iPod), „Made for iPhone“ (Vyrobené pre
iPhone) a „Made for iPad“ (Vyrobené pre
iPad) znamenajú, že elektronické zariadenie
bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k zariadeniu iPod, iPhone alebo iPad a má
certifikát vývojárov, že spĺňa prevádzkové štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť
Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani jeho súlad s bezpečnostnými
a regulačnými štandardmi. Upozorňujeme, že používanie tohto príslušenstva so
zariadením iPod, iPhone alebo iPad môže ovplyvniť prevádzku bezdrôtového
pripojenia.
iPod a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA. a
ďalších krajinách. iPad je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
Poznámka
•• Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.
SV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dbajte na všetky varovania.
Dodržiavajte všetky pokyny.
Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
Čistite len pomocou suchej tkaniny.
Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory,
kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezalomil, najmä pri
zástrčkách, elektrických objímkach a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto
zariadenie zo siete.
Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava
je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad
bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bola na zariadenie vyliata
tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené
dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne po páde
zariadenia.
Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety
naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
Tam, kde zástrčka priameho napájacieho adaptéra slúži ako odpájacie
zariadenie, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité
použitie.
Používajte iba napájacie zdroje uvedené v návode na používanie.
Varovanie
•• Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
•• Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
•• Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
•• Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo
zdrojom tepla.
•• Uistite sa, že vždy máte voľný prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby
ste mohli zariadenie odpojiť zo siete.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Обратите внимание на все предупреждения.
Следуйте всем указаниям.
Запрещается использовать данное устройство возле воды.
Очищайте устройство только сухой тканью.
Запрещается блокировать вентиляционные отверстия устройства.
Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями
производителя.
Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких
как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы
(включая усилители), излучающие тепло.
Не наступайте на сетевой шнур и не защемляйте его, особенно в области
вилки, розетки и в месте выхода из устройства.
Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные
производителем.
Отключайте устройство от сети во время грозы или во время
длительного перерыва в использовании.
При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь
только к квалифицированным специалистам. Проведение диагностики
необходимо при любых повреждениях устройства, таких как
повреждение сетевого шнура или вилки, попадание жидкости или какоголибо предмета в устройство, воздействие дождя или влаги, неполадки в
работе или падение.
Запрещается подвергать устройство воздействию воды.
Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы
(например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).
Если для отключения устройства используется штекер адаптера питания,
доступ к нему должен оставаться свободным.
Используйте только источники питания, перечисленные в руководстве
пользователя.
Предупреждение
•• Запрещается снимать корпус устройства.
•• Запрещается смазывать детали устройства.
•• Запрещается устанавливать это устройство на другие электрические приборы.
•• Берегите устройство от воздействия прямых солнечных лучей, открытого огня и
источников тепла.
•• Обеспечьте постоянный и свободный доступ к шнуру питания, штепселю или
адаптеру для отсоединения устройства от сети.
2 Уведомление
Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно WOOX
Innovations, могут привести к утрате пользователем права на использование
устройства.
WOOX Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір
өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану
құқығынан айыруы мүмкін.
Viktiga säkerhetsinstruktioner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Läs och ta till dig varningstexten.
Följ samtliga instruktioner.
Använd inte apparaten i närheten av vatten.
Rengör endast med torr trasa.
Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med
tillverkarens instruktioner.
Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag,
spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt
intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.
Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas
på länge.
Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när
apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är
skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten
har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit
i golvet.
Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller
levande ljus).
Om adaptern används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
Använd endast den strömförsörjning som finns angiven i användarhandboken.
Varning
•• Ta aldrig bort höljet från apparaten.
•• Smörj aldrig någon del av produkten.
•• Placera aldrig produkten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
•• Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
•• Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan
koppla bort apparaten från eluttaget.
2 Obs!
Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av
WOOX Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.
Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио кедергілеріне қойылатын
талаптарына сай.
Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар
мен бөлшектерден жасалған.
Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол
бұйымдың Еуропалық 2002/96/EC нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді.
Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті
ережелерімен танысып алыңыз.
Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай,
жеке лақтыруыңызды өтінеміз. Ескі бұйымыңызды қоқысқа дұрыс тастау
қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сақтайды.
Айналаны қорғау мәселелер ақпараты
Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай
ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол
(буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)
Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда
қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш
материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға
қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.
Көшіруден қорғалған материалдың, соның
ішінде компьютерлік бағдарламалардың,
файлдардың, телерадио хабарлары мен
дыбыстық жазбалардың көшірмелерін
рұқсатсыз жасау авторлық құқықты бұзу және қылмыстық іс болуы мүмкін. Бұл
жабдық осындай мақсаттарда пайдаланылмауы тиіс.
«Made for iPod», «Made for iPhone» және
«Made for iPad» деген жазулар электрондық
қосалқы құрал тиісінше iPod, iPhone немесе
iPad құрылғысына жалғау үшін арнайы
жасалғанын және әзірлеуші Apple өнімділік стандарттарына сәйкестігін
сертификаттағанын білдіреді. Apple компаниясы бұл құрылғының жұмысына
немесе оның қауіпсіздік және нормалық стандарттарға сәйкестігіне жауапты
емес. Бұл қосалқы құралды iPod, iPhone, немесе iPad құрылғысымен пайдалану
сымсыз жұмыс өнімділігіне әсер ететінін ескеріңіз.
iPod және iPhone — Apple Inc. корпорациясының АҚШ-та және басқа елдерде
тіркелген сауда белгілері. iPad — Apple Inc. корпорациясының сауда белгісі.
Ескертпе
•• Типтік кесте құрылғының астыңғы жағында.
Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по
радиопомехам.
Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных
деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному
использованию.
UK
1 Важливо
Безпека
Важливі заходи безпеки
Säkerhet
Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное
изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/EC.
Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий
согласно местному законодательству.
Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте
отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация
отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные
последствия для окружающей среды и здоровья человека.
Информация о влиянии на окружающую среду
Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы
упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка),
пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).
Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и
вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте
местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших
ресурс батареек и отслужившего оборудования.
Незаконное создание копий материалов,
защищенных от копирования, в том
числе компьютерных программ, файлов,
музыкальных записей и записей теле- и
радиопередач, может являться нарушением закона об авторском праве и быть
уголовно наказуемым. Данное оборудование не может быть использовано в
этих целях.
«Сделано для iPod», «Сделано для iPhone»,
и «Сделано для iPad» означает, что данное
электронное устройство разработано
для подключения к iPod, iPhone или iPad и
было сертифицировано разработчиком на соответствие стандартам Apple.
Корпорация Apple не несет ответственности за функциональность данного
устройства или за его соответствие стандартам и требованиям техники
безопасности. Обратите внимание, что использование этого устройства
совместно с iPod, iPhone или iPad может повлиять на работу беспроводной
связи.
iPod и iPhone являются товарными знаками корпорации Apple Inc.,
зарегистрированными в США и других странах. iPad является товарным
знаком корпорации Apple Inc.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Візьміть до уваги всі попередження.
Дотримуйтесь усіх вказівок.
Не використовуйте виріб біля води.
Чистіть виріб лише сухою ганчіркою.
Не закривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте виріб згідно з
інструкціями виробника.
Не ставте виріб біля джерел тепла, наприклад батарей, обігрівачів, печей
або інших виробів (включаючи підсилювачі), які виробляють тепло.
Слідкуйте, щоб не стати на кабель живлення чи не перетиснути його,
особливо біля штекерів та в місцях виходу з виробу.
Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
Від’єднуйте пристрій від мережі під час грози або коли Ви не плануєте
ним користуватися протягом тривалого часу.
Обслуговування виробу має здійснюватися кваліфікованими особами.
Обслуговування виробу потрібне тоді, коли виріб пошкоджено тим чи
іншим чином, наприклад пошкоджено кабель живлення або штекер, на
виріб розлито рідину або впав якийсь предмет, виріб упав, потрапив
під дощ або у середовище з високою вологістю чи просто не працює
належним чином.
Оберігайте виріб від рідин та бризок.
Не ставте на виріб речей, які можуть спричинити його пошкодження
(напр., ємності з рідиною, запалені свічки).
Якщо для вимикання пристрою використовується штекер адаптера для
безпосереднього підключення, слід стежити за його справністю.
Використовуйте лише блоки живлення, вказані у посібнику користувача.
Попередження
•• Ніколи не знімайте корпус виробу.
•• Деталі цього виробу не можна змащувати.
•• Ніколи не ставте виріб на інше електричне обладнання.
•• Зберігайте виріб подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню
або тепла.
•• Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, штекер чи адаптер завжди можна було
легко від'єднати від мережі.
2 Примітка
Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно
схвалені компанією WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права
користуватися цим пристроєм.
Примечание
Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om
radiostörningar.
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter
som både kan återvinnas och återanvändas.
Bezpečnosť
Dôležité bezpečnostné pokyny
Важные инструкции по безопасности
•
1 Viktigt!
O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta
qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.
1 Важная информация!
2 Ескерту
Техника безопасности
•• Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.
Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de
Europese Unie.
RU
•• Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.
Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.
KK
1 Маңызды ақпарат
Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна
переробити та використовувати повторно.
Қауіпсіздік
Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары
När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten
innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och
elektroniska produkter.
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga
hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till
att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.
Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen
lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och
polyeten (påsar, skyddande skumskiva).
Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras
isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av
förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.
Tillverkningen av otillåtna kopior av
kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram,
filer, sändningar och ljudinspelningar, kan
innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen
och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.
”Made for iPod”, ”Made for iPhone” och
”Made for iPad” betyder att ett elektroniskt
tillbehör har tagits fram särskilt för iPod,
iPhone eller iPad, och att utvecklaren har
certifierat det för att uppfylla Apple-standard. Apple ansvarar inte för den här
enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning.
Observera att användningen av det här tillbehöret med iPod, iPhone eller iPad kan
påverka den trådlösa kapaciteten.
IPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerad i USA. och andra
länder. iPad är ett varumärke som tillhör Apple Inc.
Kommentar
•• Typplattan sitter på baksidan av apparaten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Барлық ескертулерді ескеріңіз.
Барлық нұсқауларды орындаңыз.
Бұл құрылғыны судың жанында қолданбаңыз.
Тек құрғақ шүберекпен тазалаңыз.
Желдету саңылауларын бітемеңіз. Өндірушінің нұсқауларына сәйкес
орнатыңыз.
Радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе жылу шығаратын басқа
құрылғылар (соның ішінде күшейткіштер) сияқты жылу көздеріне жақын
орнатпаңыз.
Қуат сымын, атап айтқанда, ашаларынан, розеткаларынан және құрылғыдан
шығып тұрған жерінен басылып немесе қысылып қалудан қорғаңыз.
Тек өндіруші көрсеткен қосымша/қосалқы құралдарды қолданыңыз.
Найзағай ойнағанда немесе ұзақ уақыт қолданылмағанда, бұл құрылғыны
ток көзінен ажыратыңыз.
Барлық қызмет көрсету жұмыстарын білікті қызмет көрсетуші мамандарға
істетіңіз. Құрылғының қуат сымы немесе штепсельдік ұшы зақымдалған
болса, оған су тиіп немесе үстіне заттар түсіп кеткен болса, аппаратқа
жаңбыр немесе ылғал заттар тисе, ол дұрыс жұмыс істемей тұрса немесе
құлап қалған және тағы да басқаша зақымдалған болса, қызмет көрсетуді
қажет етеді.
Құрылғыға сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
Құрылғының үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық
толтырылған заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.
Direct Plug-in адаптерінің ашасы ажырату құрылғысы ретінде
пайдаланылатын жерде, ажырату құрылғысы пайдалануға дайын болып
қалуы керек.
Тек пайдаланушы нұсқаулығындағы тізімде берілген қуат көздерімен
қолданыңыз.
Абайлаңыз
•• Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз.
•• Бұл құрылғының ешбір бөлігін майлаушы болмаңыз.
•• Құрылғыны басқа электр құрылғыларының үстіне қоюшы болмаңыз.
•• Бұл құрылғыны күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе
қызудан алыс ұстаңыз.
•• Құрылғыны қуат көзінен ажырату үшін қуат сымына, штепсельге немесе адаптерге
әрдайым оңай қол жетуін қамтамасыз етіңіз.
Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає,
що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.
Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та
електронних пристроїв.
Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними
побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе
запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров’я людей.
Інформація про довкілля
Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали
про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу:
картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен
(пакети, захисний пінопластовий лист).
Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на
переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте
пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до
місцевих правових норм.
Несанкціоноване виготовлення копій
матеріалу, захищеного від копіювання,
зокрема комп’ютерних програм, файлів,
записів програм та звукозаписів, може
порушувати авторські права і становити карний злочин. Цей пристрій
забороняється використовувати для таких цілей.
Написи «Made for iPod», «Made for iPhone»
та «Made for iPad» вказують на те, що
електронний пристрій було спеціально
розроблено для під’єднання до iPod, iPhone,
або iPad відповідно і сертифіковано як такий, що відповідає стандартам
корпорації Apple. Корпорація Apple не несе відповідальності за функціонування
цього пристрою чи його відповідність стандартам безпеки та правовим
нормам. Візьміть до уваги, що використання цього пристрою з iPod, iPhone чи
iPad може вплинути на бездротове використання.
iPod та iPhone є товарними знаками корпорації Apple Inc., зареєстрованими у
США та інших країнах. iPad є товарним знаком корпорації Apple Inc.
Примітка
•• Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.
Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as
WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this
booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
DS1200_12_Safety & Notice_V2.0
9/27/2013 11:35:49 AM
Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
DS1200
Question?
Contact
Philips
EN Short User Manual
PT-PR Manual do utilizador resumido
CS Krátká uživatelská příručka
PT-BR Manual do usuário resumido
DA Kort brugervejledning
RU
Краткое руководство
пользователя
SK
Stručný návod na používanie
SV
Kortfattad användarhandbok
DEKurzanleitung
EL Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
ES Manual de usuario corto
FI
Lyhyt käyttöopas
FR Bref mode d’emploi
HU Rövid használati útmutató
IT Manuale dell’utente breve
KO 요약 사용 설명서
ZH-CN简明用户手册
ZH-HK精簡用戶手冊
KK
ысқаша пайдаланушы
Қ
нұсқаулығы
UK
ороткий посібник
К
користувача
NL Korte gebruikershandleiding
PL Krótka instrukcja obsługi
EN
Before using your product, read all accompanying safety information.
CS
Před použitím výrobku si přečtěte přibalené bezpečnostní informace.
DA
Før du bruger produktet, skal du læse alle medfølgende sikkerhedsoplysninger.
DE
Lesen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Produktes alle beiliegenden
Sicherheitsinformationen.
EL
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε όλες τις συνοδευτικές
οδηγίες ασφαλείας.
ES
Antes de utilizar el producto, lea toda la información de seguridad que se
adjunta.
FI
Lue kaikki turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.
FR
Avant d’utiliser votre produit, lisez toutes les informations sur la sécurité
fournies.
HU
A termék használata előtt olvassa el az ahhoz tartozó összes biztonsági
tudnivalót.
IT
Prima di usare il prodotto, leggere tutte le relative informazioni sulla sicurezza.
KO
제품을 사용하기 전에 제공된 모든 안전 정보를 숙지하십시오
NL
Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
PL
Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy przeczytać wszystkie
dołączone informacje dotyczące bezpieczeństwa.
CLOCK
PT_PR Antes de utilizar o seu produto, leia as informações de segurança que o
acompanham.
VOLUME
PT_BR Antes de usar o produto, leia todas as informações de segurança fornecidas.
RU
Перед использованием устройства необходимо ознакомиться со всеми
прилагаемыми инструкциями по безопасности.
SK
Pred používaním výrobku si prečítajte všetky pribalené bezpečnostné
informácie.
SV
Innan du använder produkten bör du läsa all medföljande säkerhetsinformation.
4:00 PM
ZH_CN 使用产品之前,请先阅读所有随附的安全信息。
ZH_HK 使用產品前,請先完整閱讀隨附的安全資訊。
KK
Өнімді пайдаланбастан бұрын, барлық қосымша қауіпсіздік ақпаратын
оқыңыз.
UK
Перед використанням пристрою прочитайте усю інформацію з техніки
безпеки, що додається.
iPod touch (1G,2G,3G,4G)
CLOCK
NIGHT LIGHT
iPod nano 1G
iPod nano 6G
Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one
of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is
the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation
to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield
Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
16:00
iPod nano 2G
iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS
iPod nano 3G
iPhone 4
iPod nano 4G
iPod nano 5G
iPod mini
iPad
DS1200_Short User Manual_V3.0
DS1200_SUM_V3.0.indd 1
9/27/2013 11:32:31 AM
 English
Specifications
Amplifier
Ενισχυτής
Rated Output Power
4 W RMS
Ονομαστική ισχύς εξόδου
4 W RMS
Signal to Noise Ratio
85 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο
85 dB
General information
To download the full user manual, visit www.philips.com/support.
CS
Kompletní uživatelskou příručku naleznete na adrese
www.philips.com/support.
DA
DE
EL
ES
FI
Du kan downloade hele brugervejledningen på www.philips.com/support.
Um das vollständige Benutzerhandbuch herunterzuladen, besuchen Sie
www.philips.com/support.
Για να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, επισκεφτείτε τη
διεύθυνση www.philips.com/support.
Para descargar el manual de usuario completo, visite
www.philips.com/support.
Pour télécharger le manuel d’utilisation complet, rendez-vous sur
www.philips.com/support.
HU
A teljes felhasználói kézikönyv letöltéséhez látogasson el a
www.philips.com/support címre.
IT
KO
NL
PL
OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
Είσοδος: 100-240V~50/60Hz 650mA
Έξοδος: 6V
3A
Operation Power Consumption
<25W
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία
<25W
Eco Standby Power Consumption
<2W
<2W
Dimensions - Main Unit (W x H x D)
208 x 82 x 140 mm
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία
αναμονής Eco Power
Weight - Main Unit
0.74 kg
Διαστάσεις - Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)
208 x 82 x 140 χιλ.
Βάρος - Κύρια μονάδα
0.74 κιλά
4 W RMS
Amplificador
Odstup signál/šum
85 dB
Potencia de salida nominal
4 W RMS
Relación señal/ruido
85 dB
Obecné informace
Napájení střídavým proudem (napájecí adaptér) OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
Vstup: 100-240V~50/60Hz 650mA
Výstup: 6 V
3 A
Provozní spotřeba energie
<25W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu Eco
<2W
Rozměry – hlavní jednotka (Š x V x D)
208 x 82 x 140 mm
Hmotnost – hlavní jednotka
0.74 kg
SK
SV
Forstærker
Signal-støj-forhold
85 dB
전체 사용 설명서를 다운로드하려면 www.philips.com/support 를
방문하십시오.
Generelle oplysninger
Consumo de energía en modo de espera de
bajo consumo
<2W
Peso - Unidad principal
Signaali–kohina-suhde
Tekniset tiedot
<2W
Mitat - päälaite (L x K x S)
208 x 82 x 140 mm
Paino - päälaite
0.74 kg
Technische Daten
Пайдаланушы нұсқаулығын жүктеп алу үшін, www.philips.com/support
торабына кіріңіз.
OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
Eingangsleistung: 100-240V~50/60Hz
650mA
Ausgangsleistung: 6 V
3 A
Betriebs-Stromverbrauch
<25W
Eco-Standby-Stromverbrauch
<2W
Abmessungen – Hauptgerät (B x H x T)
208 x 82 x 140 mm
Gewicht – Hauptgerät
0.74 kg
Amplificateur
Puissance de sortie nominale
4 W RMS
Rapport signal / bruit
85 dB
Consommation électrique en fonctionnement
Consommation électrique en mode veille Eco
208 x 82 x 140 mm
Súly - főegység
0.74 kg
Specifiche
Potenza nominale in uscita
4 W RMS
Rapporto segnale/rumore
85 dB
증폭기
 Française
4 W RMS
신호 대 소음비
85 dB
Spécifications
일반 정보
OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
Entrée : 100-240V~50/60Hz 650mA
Sortie : 6 V
3 A
<25W
<2W
Dimensions - Unité principale (l x H x P)
208 x 82 x 140 mm
Poids - Unité principale
0.74 kg
AC 어댑터
4 W RMS
Номинальная выходная мощность
4 ВТ (среднеквадратичная)]
額定輸出功率
4 W RMS
85 dB
Отношение сигнал/шум
85 дБ
訊噪比
85 dB
Algemene informatie
Общая информация
一般資訊
Netspanning (netspanningsadapter)
OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
Invoer: 100-240V~50/60Hz 650mA
Uitvoer: 6V
3A
Адаптер переменного тока (адаптер
питания)
OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
Вход: 100-240V~50/60Hz 650mA
Выход: 6 В
3 A
交流電源(電源適配器)
OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
輸入:100-240V~50/60Hz 650mA
輸出:6 V
3A
Energieverbruik in werking
<25W
Энергопотребление в режиме работы
<25Вт
操作耗電量
<25W
Energieverbruik in energiebesparende standbymodus
<2W
Энергопотребление в режиме ожидания Eco <2Вт
環保省電待機耗電量
<2W
Размеры основного устройства (Ш x В х Г)
208 x 82 x 140 mm
Afmetingen - apparaat (b x h x d)
208 x 82 x 140 mm
尺寸 - 主機 (W x H x D)
208 x 82 x 140 公釐
Вес основного устройства
0.74 кг
Gewicht - apparaat
0.74 kg
重量 - 主機
0.74公斤
Dane techniczne
Wzmacniacz
Zakres mocy wyjściowej
4 W RMS
Stosunek sygnału od szumu
85 dB
 Slovensky
Špecifikácie
Zosilňovač
Menovitý výstupný výkon
4 W RMS
Odstup signálu od šumu
85 dB
<25W
Жұмыс үшін қуат тұтынуы
< 25 Вт
Қуат үнемдеу режимінде қуат тұтыну
< 2 Вт
Өлшемдер - негізгі құрылғы (Е x Б x Д)
208 x 82 x 140 мм
Салмағы - негізгі құрылғы
0,74 кг
Prevádzková spotreba energie
Pobór mocy w trybie gotowości Eco Power
<2W
Spotreba energie v pohotovostnom režime Eco <2W
Wymiary – jednostka centralna
(szer. x wys. głęb.)
208 x 82 x 140 mm
Rozmery – hlavná jednotka (Š x V x H)
208 x 82 x 140 mm
Hmotnosť – hlavná jednotka
0.74 kg
Waga – jednostka centralna
0.74 kg
Relação sinal/ruído
85 dB
작동 전력 소비량
<25W
에코 대기 전력 소비량
<2W
규격 - 본체(W x H x D)
208 x 82 x 140 mm
중량 - 본체
0.74 kg
85 дБ
OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
Кіріс: 100-240 В, 50/60 Гц, 650 мА;
Шығыс: 6 В
3 А;
<25W
4 W RMS
4 Вт RMS
Сигнал-шу арақатынасы
Айнымалы ток қуаты (қуат адаптері)
Pobór mocy podczas pracy
Potência de saída nominal
Номиналды шығыс қуаты
Pre strednú Európu: OH-1018A0603000UVDE/-UK/ -SAA/-CCC/-IR/-UL; OH1018E0603000U (Philips)
Vstup: 100-240V~50/60Hz 650mA
Výstup: 6 V
3 A
OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
Moc wejściowa: 100-240V~50/60Hz 650mA
Moc wyjściowa: 6 V
3 A
Especificações
Ерекшеліктер
Күшейткіш
Sieťový adaptér (napájací adaptér)
Zasilacz sieciowy
Amplificador
 Қазақша
Жалпы ақпарат
Všeobecné informácie
Informacje ogólne
 Українська
 Svenska
Specifikationer
Förstärkare
Підсилювач
Технічні характеристики
Номінальна вихідна потужність
4 Вт RMS
Nominell uteffekt
4 W RMS
Співвідношення "сигнал-шум"
85 дБ
Signal/brusförhållande
85 dB
Загальна інформація
Allmän information
Мережа змінного струму
(адаптер живлення)
OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
Вхід: 1 00–240 В змінного струму, 50/60 Гц;
650 мА;
Вихід: 6 В
3 А;
Споживання електроенергії під час експлуатації
<25 Вт
Nätström (nätadapter)
OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
Entrada: 100-240V~50/60Hz 650mA
Saída: 6V
3A
OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
Ingång: 100-240V~50/60Hz 650mA
Utgång: 6V
3A
Effektförbrukning vid användning
<25W
Consumo de energia em funcionamento
<25W
Effektförbrukning i Eco Standby-läge
<2W
Consumo de energia no modo de poupança
de energia
<2W
Mått - huvudenhet (B x H x D)
208 x 82 x 140 mm
Енергоспоживання у режимі очікування з
економією енергії Eco Power
<2 Вт
Vikt - huvudenhet
0.74 kg
Dimensões - unidade principal (L x A x P)
208 x 82 x 140 mm
Розміри - головний блок (Ш x В x Г)
208 x 82 x 140 мм
Вага - головний блок
0,74 кг
Peso - unidade principal
0.74 kg
Alimentação CA (transformador)
OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U
(Philips)
입력: 100-240V~50/60Hz 650mA
출력: 6V
3A
規格
擴大機
Signaal-ruisverhouding
Informações gerais
사양
 繁體中文
Nominaal uitgangsvermogen
Informazioni generali
정격 출력 전력
Характеристики
Усилитель
 Português (EU)
 한국어
Informations générales
Alimentation CA (adaptateur secteur)
Méretek - főegység (szé x ma x mé)
0.74 kg
Virrankulutus Eco Power -valmiustilassa
Netzteil (Netzadapter)
<2W
208 x 82 x 140 mm
0.74 kg
ZH_HK 要下載完整的用戶手冊,請瀏覽 www.philips.com/support。
Eco készenléti üzemmód energiafelhasználása
Peso unità principale
Vægt - hovedenhed
85 dB
<25W
Dimensioni unità principale (L x A x P)
<25W
Signal/Rausch-Verhältnis
Teljesítményfelvétel
<2W
Virrankulutus käytössä
Den fullständiga användarhandboken fi nns på www.philips.com/support.
OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
Bemenet: 100-240V~50/60Hz 650mA
Kimenet: 6V
3A
Consumo energetico in modalità Standby Eco
Power
208 x 82 x 140 mm
4 W RMS
Tápfeszültség (adapter)
85 dB
Mål - hovenenhed (B x H x D)
Ausgangsleistung
Általános információk
<25W
OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
Tulo: 100-240V~50/60Hz 650mA
Lähtö: 6V
3A
Specificaties
Versterker
 Русский
 Polski
Consumo energetico durante il funzionamento
<2W
Verstärker
85 dB
4 W RMS
Strømforbrug ved Eco-standby
 Deutsch
4 W RMS
Jel-zaj arány
Alimentazione CA (adattatore di alimentazione) OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
Ingresso: 100-240V~50/60Hz 650mA
Uscita: 6V
3A
Yleistä
Verkkovirta (verkkolaite)
Névleges kimenő teljesítmény
Amplificatore
 Suomi
 Nederlands
Erősítő
 Italiano
0.74 kg
Vahvistin
OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
Indgang: 100-240V~50/60Hz 650mA
Udgang: 6V
3A
Na stránke www.philips.com/support si môžete prevziať úplný návod na
používanie.
DS1200_SUM_V3.0.indd 2
<25W
Ilmoitettu lähtöteho
Полную версию руководства пользователя можно загрузить на вебсайте www.philips.com/support.
Щоб завантажити повний посібник користувача, відвідайте веб-сайт
www.philips.com/support.
Consumo en funcionamiento
<25W
Allgemeine Informationen
UK
OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
Entrada: 100-240V~50/60Hz 650mA
Salida: 6 V
3 A
Strømforbrug ved drift
ZH_CN 要下载完整用户手册,请访问 www.philips.com/support。
KK
Alimentación de CA (adaptador de corriente)
Specifications
PT_BR Para obter instruções detalhadas relativas à utilização, visite www.philips.
com/support.
RU
Información general
Dimensiones - Unidad principal
208 x 82 x 140 mm
(anchura x altura x profundidad)
 Dansk
Vekselstrøm (lysnetadapter)
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.
Accesorios
Nominální výstupní výkon
Figyelem! A meghibásodott készüléket –beleértve
a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz)
javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség
hatásának!
Garancia
 Español
Vlastnosti
Zesilovač
4 W RMS
PT_PR Para transferir o manual do utilizador completo, visite
www.philips.com/support.
Minőségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes
rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott
értékeknek.
Ρεύμα AC (τροφοδοτικό)
Vurderet effekt
Pełną wersję instrukcji obsługi można pobrać ze strony internetowej
www.philips.com/support.
Termékjellemzők
Γενικές πληροφορίες
Per scaricare il manuale dell’utente completo, visitare il sito Web
www.philips.com/support.
De volledige gebruikershandleiding kunt u downloaden op
www.philips.com/support.
Προδιαγραφές
OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
Input: 100-240V~50/60Hz 650mA
Output: 6V
3A
Voit ladata käyttöoppaan osoitteessa www.philips.com/support.
FR
 Magyar
AC power (power adaptor)
 Čeština
EN
 Ελληνικά
 Português (BR)
Especificações
Amplificador
Potência de saída
4 W RMS
Relação sinal-ruído
85 dB
Informações gerais
Fonte de alimentação
OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
Entrada: 100-240V~50/60Hz 650mA
Saída: 6V
3A
Consumo de energia em operação
<25W
Consumo no modo de espera de economia
de energia
<2W
Dimensões - Unidade principal (L x A x P)
208 x 82 x 140 mm
Peso - Unidade principal
0.74 kg
 简体中文
规格
功放器
额定输出功率
4 瓦 RMS
信噪比
85 dB
一般信息
交流电源(电源适配器)
OH-1018A0603000U-VDE/-UK/ -SAA/CCC/-IR/-UL; OH-1018E0603000U (Philips)
输入:100-240V~50/60Hz 650mA
输出:6 V
3A
工作功耗
<25瓦
环保节能待机功耗
<2瓦
尺寸 - 主装置(宽 x 高 x 厚)
208 x 82 x 140 毫米
重量 - 主装置
0.74 千克
9/27/2013 11:32:34 AM
Download PDF

advertising