Philips | DS3000/12 | Philips Dockingstation DS3000/12 Schnellstartanleitung

DS3000
Quick start guide English
Lynvejledning Dansk
Schnellstartanleitung Deutsch
Guía de configuración rápida Español
Guide de démarrage rapide Français
Guida di avvio rapido ltaliano
Snelstartgids Nederlands
Snabbstartguide Svenska
Čeština
Οδηγός γρήγορης έναρξης Ελληνικά
Pikaopas Suomi
Rövid üzembe helyezési útmutató Magyar
Skrócona instrukcja obsługi Polski
Manual de Início Rápido Português
Краткое руководство Русский
Stručná úvodná príručka Slovensky
㟈㚱G㉘⮹㉐ 䚐ạ㛨
҄஠ઢ͂‫ڲܞ‬ᖅᡝϛМ
ON
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
ENGLISH
GB
Important safety instructions
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
Read these instructions.
Keep these instructions.
Heed all warnings.
Follow all instructions.
Do not use this apparatus near water.
Clean only with dry cloth.
Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer’s
instructions.
Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other
apparatus (including amplifiers) that produce heat.
Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs,
convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer
or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the
cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long
periods of time.
Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the
apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is
damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the
apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has
been dropped.
Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted
candles).
iTunes
OFF
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
DS3000_12_UM_V3.1
DANSK
DA
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
a Læs disse instruktioner.
b Opbevar disse instruktioner.
c Respekter alle advarsler.
d Følg alle instruktioner.
e Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
f Rengør kun enheden med en tør klud.
g Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med
producentens instruktioner.
h Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeappa-
rater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
i Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne
samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
j Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
k Brug kun vogne, stativer, beslag og borde, der enten medfølger eller er godkendt af
l
m
n
o
p
producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe på, at apparatet ikke vælter ned,
når du flytter den.
Tag stikket ud af stikkontakten under tordenvejr, eller hvis apparatet ikke
skal bruges gennem længere tid.
Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det
er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på
apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat
for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
Batterierne må ikke udsættes for ekstrem varme som f.eks. solskin, ild eller lignende.
Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
SVENSKA
SV
Viktiga säkerhetsinstruktioner
a
b
c
d
e
f
g
Lees deze instructies.
Bewaar deze instructies.
Neem alle waarschuwingen in acht.
Volg alle instructies.
Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van water.
Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.
Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de
fabrikant.
h Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren,
warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
i Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in
het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het
apparaat komt.
j Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
k Uitsluitend te gebruiken met de wagen, de standaard, het statief, de beugel of het
onderstel die/dat is gespecificeerd door de fabrikant of bij het apparaat wordt
verkocht. Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wagen/apparaat voorzichtig
te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.
l Haal bij onweer de stekker van dit apparaat uit het stopcontact. Doe dit
ook wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
m Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is
vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er
vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen,
wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet
goed functioneert of wanneer het is gevallen.
n Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
o Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen die worden
veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke.
p Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een
brandende kaars.
PORTUGUÊS
PT
Importantes instruções de segurança
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
Leia estas instruções.
Guarde estas instruções.
Respeite todos os avisos.
Siga todas as instruções.
Não use o aparelho perto de água.
Limpe-o apenas com um pano seco.
Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do
fabricante.
Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente,
fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou de algum modo manipulado,
sobretudo nas fichas, receptáculos e no ponto de saída do aparelho.
Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
Use apenas o suporte, suporte móvel, tripé ou mesa especificados pelo fabricante ou
fornecidos com o aparelho. Em caso de utilização de um suporte móvel, tenha
cuidado ao mover o suporte móvel/aparelho de modo a evitar quedas que possam
resultar em ferimentos.
Desligue o aparelho durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o
utilizar por longos períodos.
Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. É necessária assistência
quando o aparelho foi de algum modo danificado – por exemplo, danos no cabo ou
ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do
aparelho, exposição do aparelho a chuva ou humidade, funcionamento anormal do
aparelho ou queda do mesmo.
O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar, fogo ou fontes de
calor semelhantes.
Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do aparelho (por exemplo, objectos
com líquidos ou velas acesas).
Where the Mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall
remain readily operable.
Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse
kunne betjenes nemt.
Wenn der Netzstecker (MAINS) bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung
verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para desconectar el aparato,
éstos deberán estar siempre a mano.
Si la fiche d’alimentation ou un coupleur d’appareil est utilisé comme dispositif de
découplage, celui-ci doit rester facilement accessible.
Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo,
assicurarsi che la spina e l’accoppiatore siano facilmente accessibili.
DEUTSCH
DE
Wichtige Sicherheitshinweise
a
b
c
d
e
f
g
Lesen Sie diese Hinweise.
Bewahren Sie diese Hinweise auf.
Beachten Sie alle Warnungen.
Befolgen Sie alle Anweisungen.
Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
Säubern Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Führen Sie die Installation gemäß den
Angaben des Herstellers durch.
h Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern,
Wärmezählern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) auf, die
Wärme erzeugen.
i Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt wird.
Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle
geschehen, an der die Kabel das Gerät verlassen.
j Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller angegebenes Zubehör.
k Verwenden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller angegebenen bzw. mit dem
Gerät verkauften Wagen, Ständer, Stativ, Halter oder Tisch. Achten Sie bei
Verwendung eines Wagens darauf, dass bei einem Verschieben das Gerät nicht
herunterfällt und zu Verletzungen führt.
l Trennen Sie bei einem Gewitter oder bei Nichtverwendung über einen
längeren Zeitraum das Gerät von der Stromversorgung.
m Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets einem qualifizierten Techniker. Eine Wartung
ist immer dann erforderlich, wenn das Gerät beschädigt wurde. Dazu zählen
Beschädigungen des Kabels oder Netzsteckers, ein Eindringen von Flüssigkeiten oder
Gegenständen in das Gerät oder Fälle, in denen das Gerät Regen oder Feuchtigkeit
ausgesetzt wurde, es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
n Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.
o Batterien dürfen nicht zu starker Wärme durch Sonneneinstrahlung, Feuer o. ä. ausgesetzt werden.
p Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer
Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
ČEŠTINA
CS
Důležité bezpečnostní pokyny
a
b
c
d
e
f
g
h
Přečtěte si tyto pokyny.
Respektujte všechna upozornění.
Dodržujte všechny pokyny.
Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
ESPAÑOL
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj.
nebo prodávané se zařízením. Při přemísťování zařízení na vozíku je třeba zachovat
opatrnost, aby nedošlo ke zranění způsobenému převržením vozíku.
síťový kabel ze zásuvky.
h
i
j
k
l
m
byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
n Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
o Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni a
podobně.
p Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné
РУССКИЙ
n
o
p
tekutinou nebo hořící svíčky).
RU
Важные инструкции по безопасности
a
b
c
d
e
f
g
Ознакомьтесь с данными инструкциями.
Соблюдайте данные инструкции.
Обратите внимание на все предупреждения.
Следуйте всем указаниям.
Запрещается использовать данное устройство возле воды.
Очищайте устройство только сухой тканью.
Запрещается блокировать вентиляционные отверстия на устройстве.
Устанавливайте устройство в соответствии инструкциями производителя.
h Запрещается устанавливать устройство возле источников нагрева, таких как
батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и др. приборы (включая
усилители), излучающие тепло.
i Не наступайте на сетевой шнур и не защемляйте его, особенно в области вилки,
розетки и в местах выхода из устройства.
j Используйте только приспособления/принадлежности, указанные производителем.
k Устанавливайте устройство только на тележку, подставку, треногу, кронштейн
или стол, указанные производителем или входящие в комплект поставки. При
использовании тележки передвигайте ее осторожно во избежание наклона и
падения устройства.
l Отключайте устройство от сети во время грозы или в случае
длительного перерыва в использовании.
m Для ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам.
Устройство необходимо отдать в ремонт при любых повреждениях, таких как
повреждение сетевого шнура или вилки, попадание жидкости или какого-либо
предмета в устройство, воздействие дождя или влаги, неполадки в работе или
падение.
n Запрещается подвергать устройство воздействию воды.
o Не подвергайте элементы питания чрезмерному нагреву (воздействию
солнечных лучей, огня и т.п.).
p Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например,
сосуды с жидкостями, зажженные свечи).
Quando a ficha de ALIMENTAÇÃO ou o dispositivo de ligação de um aparelho
forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação
deve estar pronto para ser utilizado de imediato.
EL
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
l
m Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být
Lea estas instrucciones.
Guarde estas instrucciones.
Preste atención a todas las advertencias.
Siga todas las instrucciones.
No use este aparato cerca del agua.
Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las
indicaciones del fabricante.
No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de
calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
Evite que se pise o doble el cable de alimentación, en particular junto a los enchufes,
tomas de corriente y en el punto donde salen del aparato.
Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
Use únicamente el carrito, soporte, trípode o mesa indicados por el fabricante o que
se incluya con el aparato. Cuando use un carrito, tenga cuidado al mover juntos el
carrito y el aparato para evitar lesiones, ya que se puede volcar.
Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo
utilice durante un periodo largo de tiempo.
El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio
de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, por ejemplo,
que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado
líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que éste se haya expuesto a la lluvia
o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.
No exponga las pilas a temperaturas altas, como las que emiten la luz solar, el fuego o
similares.
No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo,
objetos que contengan líquido o velas encendidas).
Ελληνικά
a
b
c
d
e
f
g
i Síťový kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba
j Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
k Používejte pouze vozíky, podstavce, stativy, držáky či stolky doporučené výrobcem
ES
Instrucciones de seguridad importantes
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
Λάβετε σοβαρά υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις.
Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Μην πραγματοποιείτε εγκατάσταση κοντά σε πηγές θερμότητας όπως συσσωρευτές,
ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των
ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
Μην πατάτε και μην ασκείτε πίεση στο καλώδιο ρεύματος, ιδίως στα βύσματα, τους
ρευματοδότες και το σημείο εξόδου τους από τη συσκευή.
Χρησιμοποιείτε μόνο πρόσθετα/εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
Χρησιμοποιείτε μόνο τη βάση με ρόδες, τη βάση στερέωσης, το τρίποδο, το βραχίονα ή
το τραπέζι που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή πωλείται μαζί με τη συσκευή. Όταν
χρησιμοποιείτε βάση με ρόδες, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις
προς αποφυγή τραυματισμού σε περίπτωση ανατροπής.
Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν
δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Για επισκευές, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Επισκευή απαιτείται όταν
προκληθεί βλάβη στη συσκευή κατ’ οποιονδήποτε τρόπο, όπως εάν καταστραφεί το
καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα μέσα στη συσκευή,
εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή πέσει στο έδαφος.
Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά και
παρόμοια.
Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν
υγρά, αναμμένα κεριά).
SLOVENSKY
SK
Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie
zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité
použitie.
a
b
c
d
e
f
g
Lisez attentivement ces consignes.
Conservez soigneusement ces consignes.
Tenez compte de tous les avertissements.
Respectez toutes les consignes.
N’utilisez pas cet appareil à proximité d’une source d’eau.
Nettoyez l’appareil avec un chiffon sec uniquement.
N’obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l’appareil conformément aux
consignes du fabricant.
h N’installez pas l’appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs,
registres de chaleur, poêles ou autres appareils (incluant les amplificateurs) produisant
de la chaleur.
i Évitez de marcher sur le cordon d’alimentation ou de le pincer, notamment au niveau
des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l’appareil.
j Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(e)s par le fabricant.
k Utilisez uniquement l’appareil avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la
table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l’appareil. Lorsque vous utilisez un
chariot, prenez garde à ne pas le faire basculer avec l’appareil lorsque vous le
déplacez. Vous risqueriez de vous blesser.
l Débranchez cet appareil en cas d’orage ou pendant les longues
périodes d’inutilisation.
m Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de
maintenance sont nécessaires en cas d’endommagement de l’appareil: par exemple,
endommagement du cordon d’alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou
chute d’objets à l’intérieur de l’appareil, exposition de l’appareil à la pluie ou à
l’humidité, dysfonctionnement ou chute de l’appareil.
n Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.
o Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive (lumière du soleil, feu
ou source assimilée).
p Ne placez pas d’objets susceptibles d’endommager votre appareil à proximité de
celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
SUOMI
FI
ITALIANO
IT
Importanti istruzioni sulla sicurezza
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
Leggere le istruzioni.
Conservare le istruzioni.
Fare attenzione a tutte le avvertenze.
Seguire tutte le istruzioni.
Non utilizzare l’apparecchio vicino all’acqua.
Pulire solo con un panno asciutto.
Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l’installazione in base a quanto
previsto dalle istruzioni del produttore.
Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri
apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
Proteggere il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o stringerlo, in
particolare vicino alle prese o nel punto in cui esce dall’apparecchio.
Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
Utilizzare solo il carrello, il supporto, il cavalletto, la staffa o il piano specificati dal
produttore o venduti con l’apparecchio. Durante l’utilizzo di un carrello, prestare
attenzione quando si sposta la combinazione carrello/apparecchio per evitare di ferirsi
a causa di un eventuale ribaltamento.
Scollegare l’apparecchio durante i temporali o se non viene utilizzato per
lunghi periodi di tempo.
Per eventuali controlli, contattare il personale per l’assistenza qualificato. Un controllo
è necessario quando l’apparecchio è stato in qualche modo danneggiato: ad esempio, il
cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono
caduti degli oggetti sull’apparecchio, l’apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità,
non funziona regolarmente o è stato fatto cadere.
Non esporre l’apparecchio a gocce o schizzi.
Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
Non appoggiare sull’apparecchio oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio,
oggetti che contengono del liquido o candele accese).
MAGYAR
HU
m
n
o
p
The type plate is located on the bottom of the apparatus.
Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.
La placa de identificación está situada en la parte inferior del dispositivo.
La plaque signalétique est située sous l’appareil.
La targhetta del modello è situata sul retro dell’apparecchio.
Typplattan sitter på baksidan av apparaten.
Εཋ฻ై፾ֶཋኂடઅኂА‫ݯ‬ɻᒾடઅ໦ສɾ୮wɻᒾடઅ໦ສᎶ‫ܛړ‬፭ࣂ˿ኧАy
Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
Tyyppikilpi on laitteen takaosassa.
i
j
k
l
m
n
o
p
䚐ạ㛨
KR
i
j
k
l
m
n
o
p
ᖅᡝϛМ
d ᵘᛗ ⹐㎊⮃ ᜱ᯽⚣⚑⩁.
e ⥥ㆠೝ ⯐ᑂ ෮⧡⒚ᑂ ⮻ ⯯Ⅷᰅ ␚⫔㭗⹐ ᱛ⚣⚑⩁.
f ㆙┗ ⚑⧡ᑂ ᱛᰁ ㆇᱟ ␚⫔㭗⚣⚑⩁.
g ෰པ ἐ㊥๷ᰅ ᱜ⹐ ᱛ⚣⚑⩁. ⱶⳖ⧖ㆠ ⹐㎊⧡ ᜱᧆ ⒢㍺㭗⚣⚑⩁.
h ᧆᜓ⧡⮻㚭, ላἆཔ, ೝ♑ ᩣ⮿⹐ ᠮᑂ ⨉⮃ Ỹ⑐⚑㘏ᑂ པ㘭 ⯯Ⅷ(⸦㧀པ
㦿㭧) ᛩ⮛ 㱴པ ༘ㆃ⧡ ⒢㍺㭗⹐ ᱛ⚣⚑⩁.
i ⱝ⬂ 㒕ᛓ(㡥㷎 㬁ᩆ༔, 㒙Ⓕ㡤 Ừ ⯯Ⅷ ⨅ජ ₊⬾)ᰅ ỻ൝ሇ Ꭱ᯽⹐
ᱛ⚣⚑⩁.
j ⱶⳖ⧖ㆠ⧡⒚ ⹐Ɐ㭛 ⥥Ⓑ⒚᰽ᱟ ␚⫔㭗⚣⚑⩁.
k ⱶⳖ⧖ㆠ⧡⒚ ⹐Ɐ㮌൝ሇ ⯯Ⅷ⩡ 㭧ဏ 㣆ᱻᗶᑂ ㎘㡤, ♑㙑ᛓ, ␪ೞᒼ,
ỷ㎊ᒼ ᠮᑂ 㛊⮻ℯᱟ ␚⫔㭗⚣⚑⩁. ㎘㡤 ␚⫔ ⚑ ㎘㡤⩡ ⯯Ⅷᰅ 㭧ဏ
⮻ᖯ㭗ᑂ ධ⫞⧡ᑂ ⯯Ⅷೝ ኗ⧄Ⲗ ₊␰⮃ ⯍⹐ ⥊ᖙ᫄ ⵳⮛㭗⚣⚑⩁.
l ለᬠ ⚑ ᠮᑂ ⯯པೡ ␚⫔㭗⹐ ⥊ᑂ ධ⫞⧡ᑂ ⯯Ⅷ⮛ ⱝ⬂ 㒕ᛓᰅ
m
n
o
p
⊔⭻⚣⚑⩁.
▴᰽ᑂ ⯙ඛ⮻ ₊⨁ᗺ ⱝ᷹ པ▼⯙⧡ൺᱟ ⮛ᬠ㭗⚣⚑⩁. ⱝ⬂ 㒕ᛓሇ
㬁ᩆ༔ೝ ┛␰ᗺ ධ⫞, ⯯Ⅷ⧡ ⥥ㆠᰅ ➳⥙൝ሇ ᒜᰁ ᷽ㆠᰅ ឹ⧄ᥨ᱁ ධ⫞,
⯯Ⅷೝ ⅻ᷽ ᠮᑂ ᷽པ⧡ ᒸ⭿ ධ⫞, ⯯Ⅷೝ ⱶᒼ᫃ ⯚ᖯ㭗⹐ ⥊ᑂ ධ⫞ ᠮᑂ
⯯Ⅷᰅ ឹ⧄ᥨ᱁ ධ⫞ ᛩ ⯯Ⅷೝ ┛␰ᗺ ධ⫞⧡ᑂ ▴᰽ᰅ ỷ⥄⦄ 㭩ᑾᒜ.
⥥ㆠೝ ␺൝ሇ 㠧ᑂ ෮⧡ ⯯㍺ᰅ ጄ㊥㭗⹐ ᱛ⚣⚑⩁.
ἐ㚭᰽ᑂ 㮋ⅿ, ₒ ᛩ⮛ ෺ᖙ㭛 ⨉⧡ ጄ㊥ᗶ⧄⒚ᑂ ⥈ ᘈᑾᒜ.
⯯Ⅷ⮛ ┛␰⮃ ೝⲖ⩉ ▴ ⯐ᑂ ᷽ൡ(⨡: ⥥ㆠೝ ㄣ⫾⹔ ᷽ൡ, ㈔ₒ ᛩ)⮃ ⯯Ⅷ
⬾⧡ ⩉᪃ ᘶ⹐ ᱛ⚣⚑⩁.
1 X certified AC/DC adapter Brand name: PHILIPS, Model No.: SEB0902000AE,
SEB0902000AU, SEB0902000AB, SEB0902000A Input: 100-240V~50-60Hz 1A
Output: 9V
2000mA
1 x certificeret strømadapter varemærkenavn: PHILIPS, Modelnr.: SEB0902000AE,
SEB0902000AU, SEB0902000AB, SEB0902000A Indgang: 100-240 V~50-60 Hz 1A
Udgang: 9V
2000mA
1 zertifizierter Netzadapter Markenname: PHILIPS, Modellnr.: SEB0902000AE,
SEB0902000AU, SEB0902000AB, SEB0902000A Eingangsleistung: 100-240 V~50-60 Hz; 1A
Ausgangsleistung: 9V
2000mA
1 adaptador de corriente certificado Nombre de la marca: PHILIPS, Nº de modelo:
SEB0902000AE, SEB0902000AU, SEB0902000AB, SEB0902000A
Entrada: 100-240 V~50-60 Hz 1A Salida: 9V
2000mA
1 adaptateur secteur certifié marque : PHILIPS, modèle : SEB0902000AE, SEB0902000AU,
SEB0902000AB, SEB0902000A, entrée : 100-240 V~50-60 Hz - 1A, sortie : 9V
2000mA
1 alimentatore certificato marca: PHILIPS, n. modello: SEB0902000AE, SEB0902000AU,
SEB0902000AB, SEB0902000A ingresso: 100-240 V~50-60 Hz 1A uscita: 9V
2000mA
1x certyfikowany zasilacz Marka: PHILIPS, Nr modelu: SEB0902000AE, SEB0902000AU,
, SEB0902000A
1 X transformador certificado Nome da marca: PHILIPS, Modelo n.º: SEB0902000AE,
SEB0902000AU, SEB0902000AB, SEB0902000A Entrada: 100-240 V~50-60 Hz 1A
Saída: 9V
2000mA
1 сертифицированный адаптер питания Наименование бренда: PHILIPS, Номер
модели: SEB0902000AE, SEB0902000AU, SEB0902000AB, SEB0902000A
2000mA
Вход: 100-240 В~50-60 Гц 1A Выход: 9В
1 x certifikovaný sieťový adaptér Názov značky: PHILIPS, Číslo modelu: SEB0902000AE,
, SEB0902000A
1 X ⮿⸦ AC/DC ⧄ᓎ㚭 ℧᧪ᛓᴮ: PHILIPS,
ᵘᕁ ὴ㱔: SEB0902000AE, SEB0902000AU, SEB0902000AB, SEB0902000A
⯍᪄=#100-240V~50-60Hz 1A,
㊥᪄: 9V
2000mA
A típustábla a készülék alján található.
1 gecertificeerde adapter merknaam: PHILIPS, modelnr: SEB0902000AE, SEB0902000AU,
SEB0902000AB, SEB0902000A invoer: 100-240 V~50-60 Hz, 1A uitvoer: 9V
2000mA
Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.
1 x certifierad nätadapter Märke: PHILIPS, Modellnr: SEB0902000AE, SEB0902000AU,
SEB0902000AB, SEB0902000A Ingång: 100–240 V~50-60 Hz 1A Utgång: 9V
2000mA
ྜ໔ńSEB0902000AE, SEB0902000AU, SEB0902000AB, SEB0902000A;
Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.
1 X certifikovaný adaptér napájení Název značky: PHILIPS, Číslo modelu.: SEB0902000AE,
, SEB0902000A
ፏೊń100-240V~50/60Hz 1A;
Pokud je jako odpojovací zařízení použito SÍŤOVÉ napájení nebo sdružovač, mělo
Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on
helppo ottaa uudelleen käyttöön.
⮹䑄㡴G⸬㷨㢌G㙸⣌㯱㜄G㢼㏩⏼␘U
Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub
łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.
A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do aparelho.
ዀ‫ێ‬ಶϽ‫כ‬ଐ‫֛ۂ‬஫y
1 X τροφοδοτικό με πιστοποίηση Όνομα της εταιρείας κατασκευής: PHILIPS, Αριθμός
μοντέλου: SEB0902000AE, SEB0902000AU, SEB0902000AB, SEB0902000A
2000mA
Είσοδος: 100-240V~50-60Hz 1A Έξοδος: 9V
1 sertifioitu verkkolaite Merkki: PHILIPS, Mallinumero: SEB0902000AE, SEB0902000AU,
SEB0902000AB, SEB0902000A Tulo: 100–240 V~50-60 Hz 1A Lähtö: 9V
2000mA
1 db tanúsított hálózati adapter Márkanév: PHILIPS, Típusszám: SEB0902000AE,
SEB0902000AU, SEB0902000AB, SEB0902000A Bemenet: 100–240 V~50-60 Hz 1A
Kimenet: 9V
2000mA
1 X ႏᖬ AC/DC ᛰᎦచഉᅟńPHILIPS;
ፏԟń9V
2000mAŅ
Przeczytaj tę instrukcję.
Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
Czyść urządzenie suchą ściereczką.
Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z
instrukcjami producenta.
h Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty
ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które
wytwarzają ciepło.
i Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany,
zwłaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z
urządzenia.
j Należy korzystać wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
k Należy korzystać wyłącznie z wózka, stojaka, trójnoga, wspornika lub stołu
wskazanego przez producenta lub sprzedawanego wraz z urządzeniem. Przy
korzystaniu z wózka należy zachować ostrożność przy jego przemieszczaniu, aby
uniknąć obrażeń w przypadku jego przewrócenia.
l Odłączaj urządzenie od źródła zasilania podczas burzy i gdy nie jest używane
przez dłuższy czas.
m Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa jest
konieczna, gdy urządzenie zostało uszkodzone w dowolny sposób, na przykład w
przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wylania na urządzenie płynu lub gdy
spadł na nie jakiś przedmiot, zostało narażone na działanie deszczu lub wilgoci, nie
działa poprawnie lub zostało upuszczone.
n Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
o Baterie i akumulatory należy chronić przed działaniem wysokich temperatur, których
źródłem są światło słoneczne, ogień itp.
p Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np.
naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).
ZH-HK
Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet ska
den vara lätt att komma åt.
Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit
te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
PL
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
výrobcom alebo predávanými so zariadením. Keď používate vozík, buďte opatrní pri
zariadenie zo siete.
Všetok servis zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je potrebný, keď
zariadenie bolo akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad sa poškodil sieťový kábel
alebo zástrčka, na zariadenie sa vyliala kvapalina alebo do neho spadli nejaké
predmety, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, nefunguje správne alebo
spadlo.
Prístroje nesmú byť vystavené kvapkaniu alebo striekaniu kvapalín.
Batérie nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad
slnečné žiarenie, oheň a pod.
Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené
kvapalinou, zapálené sviečky).
POLSKI
a
b
c
d
e
f
g
Lue nämä ohjeet.
Säilytä nämä ohjeet.
Huomioi kaikki varoitukset.
Noudata kaikkia ohjeita.
Älä käytä laitetta veden lähellä.
Puhdista vain kuivalla liinalla.
Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä
tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta.
Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä tai laitteen mukana toimitettuja jalustoja tai
telineitä. Estä laitetta kaatumasta siirtämisen aikana.
Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, jos
laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on
vahingoittunut, esimerkiksi jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään
on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on
pudonnut.
Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
Akkuja tai paristoja ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.
Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä
sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
a ቇᚾ஛Ԓ‫͐ܞ‬y
b Ѣഁ‫ړ‬Φ஛Ԓ‫͐ܞ‬y
c ؇෮ֺτᘬйʼΥy
d ፓ఩ֺτ‫͐ܞ‬y
e ᇼʜΕ‫ˋٶ‬୮Ԛ̯͂ଐ‫ۂ‬y
f ૜ᅳࣂඩॶԚ͂ৡ̠‰
g ᇼʜ‫ڂ‬෌ͨЄ஝ࠓɟyԗ๑ႇ஥ਆ‫͐ܞؿ‬൬ϷΪ໦y
hᇼʜੀ̯ଐ‫ۂ‬Ϊ໦Εઅ‫ٶ‬ᆅ฻୮wԝΣธኂ໦ສxธࣩʬxˌᘅֶԯˢผଐ
́ঢ়ใ‫ؿ‬ଐ‫ܢ˳ۂ‬ᒷɣዀΕʑy
iѢഁ‫ړ‬ᙶཋ฻ᇃwᑷЛሞምֶіᎦwʮԯܰై፾x‫ڏ‬Сై࢔w˞ʥཋ฻ᇃၤ
ଐ‫ۂ‬டઅ୮y
j̋Ԛ͂Թ஥ਆ‫ܞ‬ց‫ͧڃؿ‬৉ͧy
k̋Ԛ͂ᄥਆ‫ܞ‬ցֶ፭ଐ‫ۂ‬ȹ঴ሻਕ‫ؿ‬ઐӹx֛࢔xɍ຺ܼxʻֶܼࣙɥyԚ
͂ઐӹଫ৽̯ଐ‫ࣂۂ‬Ꮆᔑ෶wᑷЛΐᓺࠧϤ஥ιඬࡻy
lΕཊཋʨࣩ౨ංֶ‫ٽ‬౨ɺ͂‫ؗੱؿ‬Ɏwᇼ‫׆‬Ɏ̯உௐ‫ؿ‬ཋ฻ై፾y
mֺτၐ࠳‫৻ר‬Ꮆկপ΋ࣟ‫৻רؿ‬Ɂࡗ୮ଉy๫̯ଐ‫ۂ‬ΐͨЄࡈΐฌᕝࣂwԝ
Σཋ฻ᇃֶై፾ฌᕝx૖᛽ᅱᓐx‫ۂذ‬ઌɃଐ‫ۂ‬ʑ஫xଐ‫ۂ‬૞Է‫چ‬ၤՇᅸx
ಲ̳ؒ੒༜Аֶ࿃ໃ೩wя඘൬Ϸၐ࠳y
nᇼʜੀ̯ଐ‫ۂ‬ສ‫כ‬࿮ˋֶᓐˋ᏷ྊy
oཋϑᎶႩᔴঢ়ใ᏷ྊwΣˀ๑ֶˌ฻೩y
pᇼʜΕ̯ଐ‫ۂ‬ɐ‫י‬ສ΀፮‫ۂذ‬Σ໦࿶૖᛽‫ۂذؿ‬xᒨዝ‫ؿ‬ᙱᏮ೩y
l
Lees deze instructies.
Bewaar deze instructies.
Neem alle waarschuwingen in acht.
Volg alle instructies.
Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van water.
Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.
Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de
fabrikant.
h Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren,
warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
i Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in
het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het
apparaat komt.
j Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
k Uitsluitend te gebruiken met de wagen, de standaard, het statief, de beugel of het
onderstel die/dat is gespecificeerd door de fabrikant of bij het apparaat wordt
verkocht. Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wagen/apparaat voorzichtig
te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.
l Haal bij onweer de stekker van dit apparaat uit het stopcontact. Doe dit
ook wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
m Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is
vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er
vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen,
wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet
goed functioneert of wanneer het is gevallen.
n Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
o Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen die worden
veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke.
p Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een
brandende kaars.
Fontos biztonsági utasítások
a ⮻ ⹐㎊⮃ ⯄⭻⚣⚑⩁.
b ⮻ ⹐㎊⮃ ⵷▴㭗⚣⚑⩁.
c ᵘᛗ ධේ⧡ ⭛⮛㭗⚣⚑⩁.
prevrátenia.
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
d
e
f
g
h
Lue nämä ohjeet.
Säilytä nämä ohjeet.
Huomioi kaikki varoitukset.
Noudata kaikkia ohjeita.
Älä käytä laitetta veden lähellä.
Puhdista vain kuivalla liinalla.
Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä
tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta.
Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä tai laitteen mukana toimitettuja jalustoja tai
telineitä. Estä laitetta kaatumasta siirtämisen aikana.
Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä silloin, jos
laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on
vahingoittunut, esimerkiksi jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään
on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on
pudonnut.
Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
Akkuja tai paristoja ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.
Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä
sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
a
b
c
d
e
f
g
h
j Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
k Používajte len s vozíkom, stojanom, statívom, konzolou alebo stolom špecifikovaným
NL
Belangrijke veiligheidsinstructies
Tärkeitä turvallisuusohjeita
譇蠔虡訰蔒譟藽
Prečítajte si tieto pokyny.
Odložte si tieto pokyny.
Dbajte na všetky varovania.
Dodržiavajte všetky pokyny.
Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
Čistite len pomocou suchej tkaniny.
Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či
iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
i Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezalomil, najmä pri
NEDERLANDS
a
b
c
d
e
f
g
h
㩅㟈G㙼㤸G㫴㾜
Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.
㤸㠄G䙀⤠Ἤ⇌G㥐䖼G㜤ᷤὤ⪰G⺸⫠G㣙㾌⦐G㇠㟝䚌⏈Gᷱ㟤㜄⏈G⺸⫠G㣙㾌⪰G㪽㐐G㣅┍䚔G
㍌G㢼⏈Gㇵ䈐⦐G㡔㫴䚌㐡㐐㝘U
FR
Consignes de sécurité importantes
Dôležité bezpečnostné pokyny
Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.
Если для отключения устройства используется сетевой шнур или приборный
штепсель, доступ к ним должен быть свободным.
FRANÇAIS
4 X AA
9V/2000mA
Download PDF

advertising