Philips | DS3400/12 | Philips Dockingstation DS3400/12 Important Information Manual

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
DS3400/12
J5!J5>
=
X<J<G><><(
<J>J>
^=
&??>X>G>;><G><>
6
6V?Q%<
X\G
6
6(
><X%J5†&X^!5
;><>
Hinweis
#€
—˜
Poznámka
Œ>%Q}
((>=
>=G>(
EL
‹#Ø
6
܋#Ø
6Ü
‡
Ø
>
6
6&
X
55
X
seguridad o reguladores. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod o iPhone puede
X
6
6
5†&
^^>
Nota
!"#$%&'
DA
Respekter alle advarsler.
Følg alle instruktioner.
Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
Rengør kun produktet med en tør klud.
Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens
EN
instruktioner.
Safety
Heed all warnings.
Follow all instructions.
Do not use this apparatus near water.
Clean only with dry cloth.
Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer’s instructions.
Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus
Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience
receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
!
"
been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled
or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture,
does not operate normally, or has been dropped.
Battery usage CAUTION – To prevent battery leakage which may result in bodily injury, property
damage, or damage to the unit:
Install all batteries correctly, + and - as marked on the unit.
#$
"
%&
Remove batteries when the unit is not used for a long time.
'%
$
$
&%
Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
#
(&
Where the plug of the Direct Plug-in Adapter is used as the disconnect device, the disconnect
device shall remain readily operable.
Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller
%‘%&
Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted,
hvor ledningen føres ud af apparatet.
Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.
5%
’%5%&
beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er
kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis
apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
FORSIGTIG vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage
personskade, tingskade eller produktskade:
Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
'
%%”%
Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
'%%•%%
‘%%
sol, ild eller lignende.
Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
6
•%‘%
‘
Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til
betjening.
Warning
Never remove the casing of this apparatus.
Never lubricate any part of this apparatus.
Never place this apparatus on other electrical equipment.
)"
&%
*
Make sure that you always have easy access to the power cord, plug or adaptor to disconnect
the apparatus from the power.
Notice
Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde
strømmen til apparatet.
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can
be recycled and reused.
When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is
covered by the European Directive 2002/96/EC.
Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and
electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your
normal household waste. Correct disposal of your old product helps to prevent potential negative
consequences for the environment and human health.
Your product contains batteries covered by the European Directive 2006/66/EC, which
cannot be disposed with normal household waste.Please inform yourself about the local
rules on separate collection of batteries because correct disposal helps to prevent negative
consequences for the environmental and human health.
Environmental information
All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate
8
$&
&
Your system consists of materials which can be recycled and reused if disassembled by a specialized
company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials,
exhausted batteries and old equipment.
The making of unauthorized copies of copy-protected
&
&&
and sound recordings, may be an infringement of
copyrights and constitute a criminal offence. This
equipment should not be used for such purposes.
“Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic
6
6
&
5
performance standards. Apple is not responsible for the operation of
this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this
accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.
iPod and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Note
The type plate is located on the bottom of the apparatus.
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere
brugerens ret til at betjene dette udstyr.
¾¹¯¨·»¾©¾§´¦¯±¬¶§¦»¯À¾Á¦¾&įÀ¦¹¯µ¬±¼««§¬²µ²´§µÁ¬²µ»®§¦­«¾»Ç¾¹¯»Á¹Å¹
§¹­²ºµ©Æ¹®¯µ®¾¦¼·¯µ¹¶§¦»ª©¥©¾
Ȧ¯²©¾©ÁÉ©§©¯´¾«Æ°­¯¦§À»¾©¯¬Æ²©§¹¾»¥¹®¾©¥¶§¨±´¯®§¨&§­°­´¼²©¾ÇÀ²»¾©¾&²©­¬
µ®¯°¯ºÁ¬´µ´«Æ»¾©¯¬´¾­²©¯²¥»§¨¯ª®¯µ§ÂÁ¦º¯¹©¾­¾®ª©¥²µ²´§µ±
ʦ¥²­»¯®¯­§¨©§»ª¹¯»Á¦¥§Â¾¦©±»¾©¾§·´§´¦­»Á¹¾¾®ª©¯¹´¾©¾²´§µ¾²©±
³®¯²µ¹°Á²©§©¥²µ²´§µ±¾®ª©¥¹®¦¨¿¾´¾©¼©¥°­¼¦´§­¾´¾©¾­·¨°Å¹±ª©¾¹°§¹º¦¥²­»¯®¯­§¨©¾­
·­¾»§·¼«¯º¦¯¹­´ª°­¼²©¥»¾
Ë®¯­¾°±®¯©§§®­²´§µ±®¦Á®§­¹¾·¨¹§©¾­¾®ª§Â§­°­´§µ»Á¹¯®¦¯²Å®­´ªÃ¨¹¾­¾®¾¦¾¨©¥©¥¥
§®­²´§µ±©¥¬²µ²´§µ±¬ª©¾¹Áº§­µ®¯²©§¨¯®¯­¾°±®¯©§Ç«¼Ç¥&ª®Å¬§¼¹µ®¯²©§¨Ç«¼Ç¥©¯
´¾«Æ°­¯±©¯ÇÀ²»¾©¦¯Ä¯°¯²¨¾¬&§¼¹ºµ¶§¨µ·¦ª±®Á²¯µ¹¾¹©­´§¨»§¹¾®¼¹Å²©¥²µ²´§µ±&
§¼¹¥²µ²´§µ±§´©§¶§¨²§Ç¦¯º±±µ·¦¾²¨¾&§¼¹°§¹«§­©¯µ¦·§¨´¾¹¯¹­´¼±Áº§­®Á²§­
ÈÌËÃÍÎËÈËÍÏÐÏ·­¾©¥º¦±²¥©¥¬»®¾©¾¦¨¾¬{Ȧ¯¬¾®¯Äµ·±°­¾¦¦¯±¬©¯µµ·¦¯À©¥¬
»®¾©¾¦¨¾¬®¯µ»®¯¦§¨¹¾®¦¯´¾«Á²§­©¦¾µ»¾©­²»ª&´¾©¾²©¦¯Ä±­°­¯´©¥²¨¾¬±Ç«¼Ç¥²©¥
»¯¹¼°¾8
¤¯®¯¶§©§¨©§©­¬»®¾©¾¦¨§¬²Å²©¼&»§©­¬§¹°§¨Â§­¬®¯«­´ª©¥©¾¬|´¾­”ª®Å¬
µ®¯°§­´¹À¯¹©¾­²©¥»¯¹¼°¾
¸¥¹²µ¹°µ¼¿§©§»®¾©¾¦¨§¬°­¾Ä¯¦§©­´¯À©À®¯µ®¾«­Á¬»§´¾­¹¯À¦·­§¬±»®¾©¾¦¨§¬
¼¹¶¦¾´¾»§¾«´¾«­´Á¬´«®
³Ä¾­¦§¨©§©­¬»®¾©¾¦¨§¬ª©¾¹¥»¯¹¼°¾°§¹®¦ª´§­©¾­¹¾º¦¥²­»¯®¯­¥¶§¨·­¾»§·¼«¯
º¦¯¹­´ª°­¼²©¥»¾
Ë­»®¾©¾¦¨§¬®¾´Á©¯»®¾©¾¦¨¾¬±§·´¾©§²©¥»Á¹§¬»®¾©¾¦¨§¬°§¹®¦Á®§­¹¾§´©¨¶§¹©¾­
²§µ®§¦Ç¯«­´±¶§¦»ª©¥©¾ª®Å¬±«­¯&ÄÅ©­¼´¾­®¾¦ª»¯­¾
ϲµ²´§µ±°§¹®¦Á®§­¹¾§´©¨¶§©¾­²§µ·¦¼
¸¥¹©¯®¯¶§©§¨©§®¥·Á¬´­¹°À¹¯µ®¼¹Å²©¥²µ²´§µ±®º¾¹©­´§¨»§¹¾®¯µ®§¦­Áº¯µ¹µ·¦¼&
¾¹¾»»Á¹¾´§¦­¼
Ñ®¯µº¦¥²­»¯®¯­§¨©¾­©¯ÇÀ²»¾©¯µ®¦¯²¾¦»¯·Á¾#6”Ŭ²µ²´§µ±¾®¯²À¹°§²¥¬&
¥²µ²´§µ±¾®¯²À¹°§²¥¬¶¾®¦Á®§­¹¾®¾¦¾»Á¹§­«§­©¯µ¦·­´±
()*%&+*,*-0!0
¸¥¹¾Ä¾­¦§¨©§®¯©Á©¯®§¦¨Ç«¥»¾©¥¬²µ²´§µ±¬
¸¥¹«­®¾¨¹§©§´¾¹Á¹¾©»±»¾¾µ©±¬©¥¬²µ²´§µ±¬
¸¥¹©¯®¯¶§©§¨©§©¥²µ²´§µ±®¼¹Å²§¼««¯¥«§´©¦­´ª§Â¯®«­²»ª
έ¾©¥¦§¨©§©¥²µ²´§µ±»¾´¦­¼¾®ª¼»§²¯¥«­¾´ªÄŬ&·µ»¹±Ä«ª·¾±¶§¦»ª©¥©¾
Ò¦¯¹©¨²©§¹¾Áº§©§®¼¹©¾§À´¯«¥®¦ª²Ç¾²¥²©¯´¾«Æ°­¯¦§À»¾©¯¬&²©¯Ä­¬±²©¯
©¦¯Ä¯°¯©­´ª&·­¾¹¾¾®¯²µ¹°Á§©§©¯²À²©¥»¾¾®ª©¯¦§À»¾
102%-3!0
Ë®¯­§²°±®¯©§¾««¾·Á¬±©¦¯®¯®¯­±²§­¬®¦¾·»¾©¯®¯­¥¶¯À¹²©¥²µ²´§µ±ºÅ¦¨¬©¥¦¥©±
Á·´¦­²¥©¥¬6~§¹°Áº§©¾­¹¾¾´µ¦Æ²¯µ¹©¯°­´¾¨Å»¾©¯µº¦±²©¥·­¾
«§­©¯µ¦·¨¾©¥¬²µ²´§µ±¬
Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan
genbruges.
Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul,
betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske
produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt
husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ
påvirkning af miljø og helbred.
Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som
ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.Undersøg venligst de
lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre
negativ påvirkning af miljø og helbred.
Miljøoplysninger
5’
%•86%&
%&%
%
!•&
%&
%
lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.
Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder
&&
&
kan være i strid med reglerne om ophavsret og med
lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne
formål.
“Made for iPod” og “Made for iPhone” betyder, at et elektronisk tilbehør
%
6
6&
%
5
ydeevnestandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller
for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af
dette tilbehør med iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne.
iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.
Bemærk
†
%
DE
Sicherheit
Beachten Sie alle Warnhinweise.
Befolgen Sie alle Anweisungen.
Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften des
Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt wird. Insbesondere
—˜
]˜%&
™˜<
Varování
K
[(%G>(
K%
??X
JXG>(
K%X
(<G><>(\%%\<G><>
@G><>(G>\&G\?X
^(=&?X?
QG>%X(>%&<XJ
\&
<G><>
(
X(>
€Q%
>
X?
%V%\%%J>
;>
]Q%(?<%>XJX>&%\<%<
?>
6%
(Q%<J>G;%\%(&<X&?
\X=^‚‚ƒ„!
@(=>>\=G>
=\
%%Q
%%QQ%V
6(
>>G><>%
(\Q%=?Q
%X>
!X%
>\Q%V?G
(>?Q>
V?>G
><
>
>
]Q%(
\(>>=^‚‚„„„!&%\<
%X
=?\%X>
†(>>
=G>
=\
>&?X%
>\Q%V?G
(>?Q
>
V?>G
><
>
>
];%Q<JQQXX!?(&?\QX
<
=GX8%%&\\>XJ%&
\‡<J\
!\%X
X<XV&%\(?\G>
=
X?
%
==?>6G%
QXV&Q>\<G><>Gˆ>>
G
]XG>X=Q%>XV&((?%>X>
>&J=J>JQV&V&
G
V<%QX%&V?Q;>
%QXG
QJ€<G><>
%=}JV=?>
!‰Š
6
‹‰Š
6‹<(>&?%%Q
=%?%G(>%<G><>6
6
Q(XG%X(%[(>>Q%\
Biztonság
FI
Turvallisuus
Huomioi varoitukset.
Noudata kaikkia ohjeita.
Älä käytä laitetta veden lähellä.
Puhdista vain kuivalla liinalla.
Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia
%%
Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta.
Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei käytetä pitkään
aikaan.
Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut,
esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita
esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla
seuraavilla tavoilla:
5%&((|(”%%
Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
5%%((%%˜£&%%
tai tulelle.
Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä
esineitä tai kynttilöitä.
Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen
käytettävissä.
Vakava varoitus
HU
Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
Varmista, että virtajohto, liitin tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen
virtalähteestä.
¢(<\%%
)£<>X%
õ(%\<\%><÷
5<>X%<X‡<X<X\<<
—
%
(‡&<÷<÷>X%£÷
(%5%\<\%>\\X‡
>X<\<<
K<<%\<\%÷%X‡<%£<£%&>ù÷%&ù÷>X%&%XX%
ù%£
\%X÷÷%\<\%%÷>÷%%£<\
€X‡<%XX\<>&%££%&<%<‡”
(<%&%\<\%%<‡%<%
%&&%\%\<\%÷
)<X‡X‡X(<\%%<X(
]
(\&<
<X((X<‡&}<<%%\<\%%<‡(X
X‡<‡
5%\<\%(>XX&<<\\><<<%5%\<\%%£%<÷%
%<<8%\<\%X‡
\&\
X\X‡<%X
%<‡&
\%%%\<\%&X&%\<\%÷
\\&
ù%£
%÷(\%
5%%X<X]†—úû@5€{5<%%X<XX<\\\&X%<%£<£%
X%%\<\%%%X
XX%<(&<\8
Š÷<<<%%X&(%\<\%X‡|\”(£\%
K%(<%%X%\%\\}(&<\\%X
]%<%%X%&<
<X(%\<\%
5<%%X%\%%X%‡(÷\\%÷&<\%
\
X%£<\XX%&<<ù<%£<\
5%\<\%%÷&£÷
\%%
K<<%\<\%<\X
\%%££X&\÷X
5%£<%<X
<X<%>‡<%£<%\&
<%>‡<%£<%
<
<<X\÷%%
Figyelem
5%\<\%>XX
€%\<\%X%\<\%%\
€%\<\%X%
<\X<
K%%\<\%%£<\&>X÷XX%
—
%
(‡&X‡<%X%<‡%£<<X\÷&
%\<\%
(X<X‡<X‡
Megjegyzés
5%\<\%”6<‡%<‡%%<X%(<
\\%£\÷”
XX<X‡
>X\XX‡\%<X(X
<\%<‡)£<£\X
‡X%<‡%£\%
Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.
¤¯®¦¯Óª¹§¨¹¾­²º§°­¾²»Á¹¯´¾­´¾©¾²´§µ¾²»Á¹¯¾®ªµÉ¥«±¬®¯­ª©¥©¾¬µ«­´¼´¾­
§Â¾¦©±»¾©¾&©¾¯®¯¨¾»®¯¦¯À¹¹¾¾¹¾´µ´«Å¶¯À¹´¾­¹¾§®¾¹¾º¦¥²­»¯®¯­¥¶¯À¹
Ñ©¾¹Á¹¾®¦¯Óª¹°­¾¶Á©§­©¯²À»Ç¯«¯§¹ª¬°­¾·¦¾»»Á¹¯µ´¼°¯µ¾®¯¦¦­»»¼©Å¹»§
¦ª°§¬&©¯®¦¯Óª¹¾µ©ª´¾«À®©§©¾­¾®ª©¥¹Ãµ¦Å®¾Ó´±Ë°¥·¨¾‚‚ƒ„ý
ù¥»§¦Å¶§¨©§²º§©­´¼»§©¯©¯®­´ª²À²©¥»¾Â§ºÅ¦­²©±¬²µ««¯·±¬¥«§´©¦­´Æ¹´¾­
¥«§´©¦¯¹­´Æ¹®¦¯Óª¹©Å¹
¸¥¹®¾¦¾Ç¾¨¹§©§©¯µ¬©¯®­´¯À¬´¾¹¯¹­²»¯À¬´¾­»¥¹¾®¯¦¦¨®©§©§©¾®¾«­¼
®¦¯Óª¹©¾»¾¿¨»§©¾µ®ª«¯­®¾¯­´­¾´¼¾®¯¦¦¨»»¾©¾Ï²Å²©±»Á¶¯°¯¬¾®ª¦¦­É¥¬©Å¹®¾«­Æ¹
²¾¬®¦¯Óª¹©Å¹²µ»Ç¼««§­²©¥¹¾®¯Äµ·±¾¦¹¥©­´Æ¹§®­®©Æ²§Å¹·­¾©¯®§¦­Ç¼««¯¹´¾­©¥¹
¾¹¶¦Æ®­¹¥µ·§¨¾
¤¯®¦¯Óª¹²¾¬®§¦­Áº§­»®¾©¾¦¨§¬¯­¯®¯¨§¬´¾«À®©¯¹©¾­¾®ª©¥¹Ãµ¦Å®¾Ó´±
Ë°¥·¨¾‚‚„„„ý´¾­°§¹»®¯¦¯À¹¹¾¾®¯¦¦­Ä¶¯À¹»¾¿¨»§©¾²µ¹¥¶­²»Á¹¾¯­´­¾´¼
¾®¯¦¦¨»»¾©¾Ã¹¥»§¦Å¶§¨©§²º§©­´¼»§©¥¹­²ºÀ¯µ²¾©¯®­´±¹¯»¯¶§²¨¾·­¾©¥
ºÅ¦­²©±²µ««¯·±»®¾©¾¦­Æ¹&´¾¶Æ¬¥²Å²©±»Á¶¯°¯¬¾®ª¦¦­É¥¬©Å¹»®¾©¾¦­Æ¹
²µ»Ç¼««§­²©¥¹¾®¯Äµ·±¾¦¹¥©­´Æ¹§®­®©Æ²§Å¹·­¾©¯®§¦­Ç¼««¯¹´¾­©¥¹¾¹¶¦Æ®­¹¥µ·§¨¾
($0)*"*)-%4!5%6&7#2%608,)*!6'!-'6*9,%)&:#$$*86*4
½¼¶§®§¦­©©ª²©¯­º§¨¯²µ²´§µ¾²¨¾¬Áº§­®¾¦¾«¥Ä¶§¨Ï²µ²´§µ¾²¨¾Áº§­·¨¹§­Á©²­Æ²©§¹¾
§¨¹¾­§À´¯«¯¬¯°­¾ºÅ¦­²»ª¬²§©¦¨¾µ«­´¼8º¾¦©ª¹­´¯µ©¨&¾Ä¦Æ°§¬®¯«µ²©µ¦Á¹­¯µ«­´ª
®¦¯²©¾²¨¾¬¾®ªº©µ®±»¾©¾´¾­®¯«µ¾­¶µ«Á¹­¯²¾´¯µ«¼´­¾&®¦¯²©¾©§µ©­´ª¾Ä¦Æ°§¬ÄÀ««¯
¤¯²À²©¥»¾¾®¯©§«§¨©¾­¾®ªµ«­´¼®¯µ»®¯¦¯À¹¹¾¾¹¾´µ´«Å¶¯À¹´¾­¹¾§®¾¹¾º¦¥²­»¯®¯­¥¶¯À¹
§¼¹¾®¯²µ¹¾¦»¯«¯·¥¶§¨¾®ª»­¾§­°­´§µ»Á¹¥§©¾­¦§¨¾¤¥¦§¨©§©¯µ¬©¯®­´¯À¬´¾¹¯¹­²»¯À¬²º§©­´¼»§
©¥¹¾®ª¦¦­É¥µ«­´Æ¹²µ²´§µ¾²¨¾¬&¼°§­Å¹»®¾©¾¦­Æ¹±®¾«­¯À§Â¯®«­²»¯À
Ï®¦¾·»¾©¯®¯¨¥²¥¾¹©­·¦¼ÄŹµ«­´¯À®¯µÄÁ¦§­
®¦¯²©¾²¨¾¾¹©­·¦¾Ä±¬&ª®Å¬®¦¯·¦¾»»¼©Å¹
µ®¯«¯·­²©Æ¹&¾¦º§¨Å¹&»§©¾°ª²§Å¹´¾­¥º¯·¦¾Ä±²§Å¹&
¼¹§µ²º§©­´±¬§Â¯µ²­¯°ª©¥²¥¬&§¹°Áº§©¾­¹¾²µ¹­²©¼
´¾©¾²©¦¾©±·¥²¥©Å¹°­´¾­Å»¼©Å¹®¹§µ»¾©­´±¬­°­¯´©¥²¨¾¬&´¾­Å¬§´©¯À©¯µ®¯­¹­´ª¾°¨´¥»¾
Χ¹§®­©¦Á®§©¾­¥º¦±²¥©¯µ§Â¯®«­²»¯À¾µ©¯À·­¾©¯µ¬²´¯®¯À¬¾µ©¯À¬
Ë­§¹°§¨Â§­¬ÔŠ
6
Õ´¾­ÔŠ
6Õ²¥»¾¨¹¯µ¹ª©­Á¹¾
¥«§´©¦¯¹­´ª¾Â§²¯µ¼¦Áº§­²º§°­¾²©§¨Æ²©§¹¾²µ¹°Á§©¾­§­°­´¼²§
6
±6¾¹©¨²©¯­º¾´¾­ª©­Áº§­®­²©¯®¯­¥¶§¨¾®ª©¯µ¬
´¾©¾²´§µ¾²©Á¬ª©­®«¥¦¯¨©¾®¦ª©µ®¾¾®ª°¯²¥¬©¥¬5Ï5
°§¹ÄÁ¦§­´¾»¨¾§µ¶À¹¥·­¾©¥«§­©¯µ¦·¨¾©¥¬®¾¦¯À²¾¬²µ²´§µ±¬±©¥¬²µ»»ª¦ÄŲ±¬©¥¬®¦¯¬©¾
®¦ª©µ®¾¾²Ä¾«§¨¾¬´¾­©¾´¾¹¯¹­²©­´¼®¦ª©µ®¾×¾²¥»§­Å¶§¨ª©­¥º¦±²¥©¯µ§¹«ª·Å¾Â§²¯µ¼¦
Ȥ6
±6§¹°Áº§©¾­¹¾§®¥¦§¼²§­©¥¹¾²À¦»¾©¥¾®ª°¯²¥
Ë­¯¹¯»¾²¨§¬6
6§¨¹¾­§»®¯¦­´¼²±»¾©¾©¥¬5†&´¾©¾ºÅ¦¥»Á¹¾²©­¬Ïȳ
´¾­²§¼««§¬ºÆ¦§¬
102%-3!0
darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel
das Gerät verlassen.
Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Geräts den Netzstecker.
›!˜œ<!

Reparaturen sind notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder
der Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, Flüssigkeit über das
Gerät geschüttet wurde, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät
nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
VORSICHTSHINWEIS zur Batteriehandhabung: Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen
der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen
kann:
Setzen Sie alle Batterien korrekt gemäß den Markierungen + und - in das Gerät ein.
Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs
<'@%”)”
5%”'
Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht
verwendet wird.
'5%%<"5%%%™˜
!&ž
etc. ausgesetzt werden.
Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.
Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit
—˜
&
)<
Wenn der Stecker des Direct Plug-In-Adapters als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die
Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
Warnung
Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
Setzen Sie das Gerät keinem direktem Sonnenlicht, keiner offenen Flamme und keiner starken
Hitze aus.
Stellen Sie zum Trennen des Geräts von der Stromversorgung den einfachen Zugriff auf
Netzkabel, Stecker oder Adapter sicher.
Hinweis
Š
<
—˜&
%6~›
genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und
hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
'
!
5˜
—˜&
bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.
Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung
elektrischer und elektronischer Geräte.
Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über
Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor
möglichen negativen Folgen geschützt.
Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen.
Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.Bitte informieren Sie
sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da
durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen
geschützt werden.
Umweltinformationen
5*]%"
<#]%%
Š
"
86)&!6
6'&!”!<
Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von
einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur
Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.
Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material
wie z. B. Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und
Tonaufnahmen kann eine Urheberrechtsverletzung und
somit eine Straftat darstellen. Dieses Gerät darf für solche
Zwecke nicht verwendet werden.
Die Angaben „Made for iPod“, und „Made for iPhone“ bedeuten, dass
ein elektronisches Zubehörteil speziell für die Verwendung mit einem
iPod oder iPhone entwickelt wurde. Zudem wurde vom Hersteller
bestätigt, dass dieses Zubehörteil den Leistungsstandards von Apple
entspricht. Apple ist für dieses Gerät oder die Einhaltung von Sicherheits- und sonstigen Richtlinien
nicht verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch von diesem Zubehörteil mit iPod oder
6
¢*%£
iPod und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen
Ländern.
Ympäristötietoja
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on
(%%8%%&(&
(%%
Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän
hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja
paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.
Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta
materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista,
lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja
täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää
edellä mainittuun tarkoitukseen.
Merkinnät ”Made for iPod” ja ”Made for iPhone” ilmaisevat, että
sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin tai
iPhoneen, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen
suorituskykyvaatimukset.. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä,
että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin tai iPhonen
kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn.
iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Huomautus
Tyyppikilpi on laitteen takaosassa.
Megjegyzés
5>X%\<\%(XX‡
FR
IT
ES
Sécurité
Sicurezza
;<
Tenez compte de tous les avertissements.
Respectez toutes les consignes.
Kè<é$\
è
è
Nettoyez l’appareil avec un chiffon sec uniquement.
Kè<
†<è\$
Fare attenzione a tutte le avvertenze.
Seguire tutte le istruzioni.
Non utilizzare l’apparecchio vicino all’acqua.
Pulire solo con un panno asciutto.
Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l’installazione in base a quanto previsto dalle
6‡
Siga todas las instrucciones.
No use este aparato cerca del agua.
^}Ø<
K
‡‡
fabricante.
K
&(&
&(
‡&
<

‡
&(&
corriente y en el punto donde sale del aparato.
Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
#
\
largo de tiempo.
\
<
!X
\
}
Ø&(&
‡
\
Ø
&
>
>
(
&\$
&
>
ATENCIÓN con el uso de las pilas. Para evitar fugas de las pilas que puedan causar lesiones
&
Ø
8
Instale todas las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de los polos + y - de la unidad.
K<&
‡&
Quite las pilas cuando no use la unidad durante un periodo largo de tiempo.
K$>
&(&<
del sol, el fuego o similares.
No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.
No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que
>
Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adapter como dispositivo de
$‡&\
No quite nunca la carcasa de este aparato.
No lubrique ninguna pieza de este aparato.
K\
No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
5}
X
‡&
para desconectar el aparato de la corriente.
Aviso
Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan
kierrättää ja käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana.
Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille
mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa
hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen
keräysjärjestelmään.Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.
<\%%X‡÷\ù%\%\<%<XXX%\<&%
}(<>‡%\}(<X‡%
5\%<%‡
‡X}<%%%%<‡<(&\%
%<%‚‚ƒ„)‡X
€X(\%<‡
(<%\%%\%%<%>
\%%\£\÷
ù(\\%\÷
~%
(<X<X%%÷&\%(<%\<\%%ù(
%£>%X
\%‡5\X%\<\%%(<\\>÷<
%£<\<\<\%X
XX
5\%%%X%‚‚„„„)‡X%£\%&
<\%<(<%X<X
\%%\€X(\%<‡
(<%%X%<%>
\%%<\\%<‡<X<X%‡&\X
%%X%%(<\\>÷<%£<\<\<\
%X
XX
?@G
J
<=
5\%X<‡†%<%}%%>
X&%£<\X<‡%£%<÷X8%
<&
<\
÷\\<%‡&\
÷‡
5
<X‡%<X‡
X%\}(
<\
}(<>)\(%&<÷‡%&%%%X%\\
%\<\%%(<\\%<‡÷>X%
ŠXX\
%‡\<X>‡\
%&X(%&%£<>\%\\%
%\<>\%X%<<÷(%\\\
%\<%&\ù%\%÷%<
<\<X‡\%
5‰Š
6
Ü\‰Š
6Ü>%\%<(%&<
5(>\÷>X%%÷%%<\%
X6
6%\<\%<£\÷%<X
%\<5<5X÷\%\<\%ù%£
\\\&
<X\<X<‡÷>X%%‡\\)\(%&&<\%
6
6%\<\%%%£\÷<XX(<\%\%(>\
5<6
\6<5†û%\X<X%(<\
(
Ï®­¹¾´¨°¾©¯µ©À®¯µÇ¦¨²´§©¾­²©¯´¼©Å»Á¦¯¬©¥¬²µ²´§µ±¬
Oznámení
];%\<=}<G><>&%\Q=XJ>6
~&><X
%<X<%?>X><G><>
K6Š†€5à^›!K†á!5#^›€!~K~565~†#5#!ž`!†~5!&!K!†5›!
O MENTALES REDUCIDAS O PERSONAS CON FALTA DE EXPERIENCIA/ CONOCIMIENTO,
UTILICEN APARATOS ELÉCTRICOS SIN VIGILANCIA.
¤¯®¾¦ª¹®¦¯Óª¹²µ»»¯¦Äƹ§©¾­»§©­¬®¦¯°­¾·¦¾ÄÁ¬©¥¬Ãµ¦Å®¾Ó´±¬½¯­¹ª©¥©¾¬·­¾
®¾¦§»Ç¯«Á¬¦¾°­¯ÄŹ­´Æ¹²¥»¼©Å¹
Herstellers auf.
G>(VJ=<JV
%(>>
!>ZQ%[G
;X>G%G>>@X;><(G=
>&<X%X>&%
%;>G>(
6?>(<
[%G>;>
J\Q
'=G%J
=&%
G>(
;>
?>&
(>ZQ%<
<X%
];%\=G%%\>%6G>(=QG<%;
%%<(\G>
;%<>>Z\%
&>&
%
G>(%%=(%QG
=&G>(
;J%&
(X==X
^6@K_K`Q%(>>?>X>{
?(X
(>>%&<X%
%<&%QV?<V<=>&;%<>(%;%<>G>(8
];(X=
<J>|{G>(
K%(V<\\\>%\%%\
6%
G>(
;>
?>&(=
'
%XV\=QX
=\&(%GJ>&
=
6G>(>Q%(>>G>%(>>%=
KG>(%X
(?X
\<J\G
=GG
==\%
G>>>J%
6?
\?>%>X>G>(&<G><>%>X>G>(=QG%
?>
›\\ñ
NO PERMITA QUE LOS NIÑOS UTILICEN SIN VIGILANCIA APARATOS ELÉCTRICOS.
Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti
hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.
Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen
%(;<=>
#
?(;%
@G><>?>(>?
)J;=>?>(<%
K<%Q(J>@G><>(
%VQ
@G><>(><%<
(V
X&G>&X%
(Q
Remarque
›
‡X
Huomautus
Dette produkt overholder EU’s krav om radiointerferens.
CS
´¾©¾²´§µ¾²©±
¸¥¹§·´¾©¾²©±²§©§©¥»¯¹¼°¾´¯¹©¼²§®¥·Á¬¶§¦»ª©¥©¾¬ª®Å¬²Æ»¾©¾´¾«¯¦­ÄÁ¦&
5
$
6
Consumer Lifestyle may void the user’s authority to operate the equipment.
This product complies with the radio interference requirements of the European Community.
¤¥¦§¨©§ª«§¬©­¬®¦¯§­°¯®¯­±²§­¬
³´¯«¯µ¶±²©§ª«§¬©­¬¯°¥·¨§¬
¸¥¹º¦¥²­»¯®¯­§¨©§©¥²µ²´§µ±´¯¹©¼²§¹§¦ª
½¾¶¾¦¨¿§©§»ª¹¯»§²©§·¹ª®¾¹¨
¸¥¹´¾«À®©§©§©­¬¯®Á¬§Â¾§¦­²»¯À÷´¾©¾²©±²©§©¥»¯¹¼°¾²À»ÄŹ¾»§©­¬¯°¥·¨§¬©¯µ
Ԋ
6
Õ~è6
Ԋ
6Õ
~è6è\
ó\ê\é6
6
\
$
performances Apple. Apple n’est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa
\$
\\$\K<è
6
6
6
6
è5†
\\$ë”^
d’autres pays.
~
‡
\
expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el
equipo.
fabricant.
Kè<èé$\
&
istruzioni del produttore.
Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi
&ê$
ë<
è
&
&
Proteggere il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o stringerlo, in particolare vicino a
des prises de courant et de son point de sortie sur l’appareil.
prese standard o multiple oppure nel punto in cui esce dall’apparecchio.
^<ì
$\\
#\<
è
\
è
~<í
é\#$
^<<
Scollegare l’apparecchio durante i temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
6&è<^ì
\
è
è8$&
è
&
\
è(éè\
è&$
èééè
\&
l’appareil.
6ë~5^€†K(
è
8
è\
è
è
èî
\í\&
respectez les consignes suivantes :
†\<
|”\\è\
K\<è<
\
&
<
\
è
Kè$<\\é
$&&\\
]
ê$\$é$\
K<
è(
è
é$\
”
$&(
\
!
è
”#\
\&
rester facilement accessible.
necessario quando l’apparecchio è stato in qualche modo danneggiato: ad esempio, il cavo di
alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti
sull’apparecchio, l’apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona regolarmente o
è stato fatto cadere.
ATTENZIONE: per evitare perdite di liquido dalla batteria che potrebbero causare danni alle
persone, alle cose o danni all’apparecchio:
Installare tutte le batterie correttamente, con i poli + e - come indicato sull’apparecchio.
K<<<
&&
Rimuovere le batterie quando l’apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di
tempo.
›
eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
Non esporre l’apparecchio a gocce o schizzi.
Non appoggiare sull’apparecchio oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che
Se si usa la spina dell’adattatore ad inserimento diretto per scollegare il dispositivo, assicurarsi che
questa sia sempre facilmente accessibile.
Avvertenza
Avertissement
Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
K<(ñ\\
~<ñéñ
&
*
]<éì
ñ&ééñ
\ñ
Avertissement
€
\é\$\6
Consumer Lifestyle peut invalider l’habilitation de l’utilisateur à utiliser l’appareil.
Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.
K
ñ
Non posizionare mai l'apparecchio su un altro dispositivo.
ۖ
&
Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore per
scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.
Avviso
à
Philips Consumer Lifestyle può invalidare il diritto dell’utente all’uso dell’apparecchio.
Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.
~
$\
è\
~\\
Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.

Ø
reciclarse y reutilizarse.
~
>
&
cumple la Directiva europea 2002/96/EC.
†‡
(
\‡
6
‡
\›‡
X
posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.
El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se
\†‡
‡
la recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a evitar consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud.
=>
!
(Û
(X
8‡(&
&X
El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa
especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos
antiguos.
La copia no autorizada de material protegido contra copia,
X&&
grabaciones de sonido, puede infringir los derechos de
copyright y constituir un delito. Este equipo no se debe
<
~\\ó\
\$
\
ê\\\
›\
\
é
\‚‚ƒ„~
]<ì
\
è\
\\
<\(<
\ì›
\è
\
~
\‚‚„„„~&
ê(\
\ì<”
\\\
›
\è\
Informations sur l’environnement
€*\\\K
\
è\$8î&ì\
\ì&
]
\$\é
èê
\\
\\<\
\
&
\
\
›\
\
\\
contre la copie, notamment de programmes informatiques,
&
&
\
è
infraction à la loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être
\é
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che
possono essere riciclati e riutilizzati.
à
&
che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed
elettronici.
5
†
l’inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.
Il prodotto contiene batterie che rientrano nell’ambito della Direttiva Europea 2006/66/
~
†
locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie
contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull’ambiente e sulla salute.
>
ݏ
ì!ì&&
<&
è8&
<&
†ì
<<\
venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di
materiali per l’imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.
La copia non autorizzata di materiale protetto da copia,
&&
registrazioni audio, può rappresentare una violazione della
legge sul copyright e costituire un reato penale. Questo
apparecchio non deve essere utilizzato a tale scopo.
‹Š
6
Ü!6
‹Š
6Ü!
6
ì
6
6
ì
sviluppatore che ne garantisce la compatibilità con gli standard Apple in
termini di prestazioni. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la
sua conformità agli standard normativi e di sicurezza. L’utilizzo di questo accessorio con iPod o
6E*<"
iPod e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi.
Nota
La targhetta del modello è situata sul retro dell'apparecchio.
™%"<"%4‡"
<<<<
%"&"‡"
%"&%‡"&
(5
6"7%"&
8"9<"%7
:
<7"K88"9(<<:
<
%‡"
‰Š
6
Ü<‰Š
6Ü<<(:&8
%
%<<4<(%"
4:<
"
"<<6
6&<8%
"
<(:4
‡"5ž
5
"
<
<4<:
<(<
;9<"
<<5"<<K879&88"%<
"<<6
689"4""
<4
bezprzewodowe.
6
6:<%""5†&<<8"!@(
<
innych krajach.
NL
Uwaga
–;
Let op waarschuwingen.
Volg alle instructies.
Plaats dit apparaat niet nabij water.
Reinig alleen met een droge doek.
Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels
<%
"
Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder
bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
—%
%
Haal de stekker bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, uit het
stopcontact.
Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist
wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het
apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is
blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is
gevallen.
WAARSCHUWING batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan
leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:
Plaats alle batterijen met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat.
Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
'((
("
"
<%
<&
(%
Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende
kaars.
Wanneer de stekker van de Direct plug-in-adapter wordt gebruikt om het apparaat los te
koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt.
Waarschuwing
Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de
stroom van dit apparaat uit te schakelen.
Kennisgeving
"(<
%%(%<(
%
Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat
te gebruiken.
€<%<"<(
(7
<<:
<
PT
Segurança
Respeite todos os avisos.
!
ó<
K=
X
Limpe-o apenas com um pano seco.
K=
ó=†”
ó<
K=
&
&<
‚[_\€ƒ]Q_€

ó=(
&
&
X
>
^‡
Desligue o aparelho durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos
>
!ê(
ëXê
{$&
ó=&
>
ó=
(
&$ó=
chuva ou humidade, funcionamento anormal do aparelho ou queda do mesmo.
~^†#5#!<ó=
{6
&
danos materiais ou danos na unidade:
Coloque todas as pilhas da forma correcta, com as polaridades + e – como marcadas na
unidade.
K=&
&
=<
>
5(
=
$$&
$ó=
é<&ó<
=
$
>
Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do aparelho (por exemplo, objectos com
>
!
<
&
preparada para funcionamento.
Aviso
Nunca retire o revestimento do aparelho.
K
K
\
Š
<
&
ó=
fontes de calor.
~”
<
X
ó=&
ó=\
Aviso
Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.
ÿ
!
&
"#‚‚„„„~
$!
&
KQXZ[\]^_`Zbd_`Q__Q]Zx[{|]}~{}[€{
%&
8&&
!
&
%&
&
#
&
'
&
&
&
&&
”
&
ÿ
!
(Ô)6
ÕÔ)6Õ
&!
6
6
&
5*5
&
(
&!
6
6
6
6
5†&
#+,
àó<
ó<
=($
aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o
equipamento.
-
SK
…
Dbajte na všetky varovania.
#
?(;%%
K?>(<
><%
.(%
K%(K;(
/%Q
K;(><%<
(&%}
X&\X&%J\<
X<[J&%\
%(}
#(&ZQ%X%}<&(˜<XJ%X&
%%Q(>%&%
X
<<<
6?>(X>;;%\Q
6J}%%
?>>
(<
<
];%<
}%%%\\X(X&%
<
%Q%/%0;%
\&>%
;%
QX(>%X
<XJ%&%<
%
<
(%Q
&
<
\
?ˆ%%<
(X&>
X
<
^6@KK†?>\{5
;%J\&%\
0Z0&;%
(%;%
<
8
];%\;(X&X‡|{
/<J<
>
K;(\\\>%\%%\ˆ
)ˆ<
;
?>&\
'\}\>\\}Z\<
(
%(&%(>%
J\?&[
\<
(
@
Z\%%(}(%(}(%
K[(<
?
<J\
\%&
<X\J%
€&%
<XJ%X(
\}?%
X(<
&><Z
X(<
/%>\%?\?
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom
att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter
på miljö och hälsa.
Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte
kasseras med normalt hushållsavfall.Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av
batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och
hälsa.
Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela
%8%•
&%•&%
%%
Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett
specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda
batterier och gammal utrustning.
Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat
&
&&˜
ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyrightlagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här
utrustningen bör inte användas i sådana syften.
Š
6
!%
£6
Š
6!%
£
6
%%££
˜%
6
6&%£
uppfylla Apples prestandastandard. Apple ansvarar inte för den här
enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning. Observera att
användningen av det här tillbehöret med iPod eller iPhone kan påverka den trådlösa kapaciteten.
IPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple AB, registrerad i USA och andra länder.
Kommentar
Typplattan sitter på baksidan av apparaten.
:
+
+
+
ɊɨɫɫɢɣɫɤɚɹɎɟɞɟɪɚɰɢɹɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚȻɟɥɚɪɭɫɶԔɚɡɚԕɫɬɚɧɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵ*
Ɇɨɞɟɥɶ
9
ɋɟɪɢɣɧɵɣɧɨɦɟɪ
9
Ⱦɚɬɚɩɪɨɞɚɠɢ
9
ɉɊɈȾȺȼȿɐ
ɇɚɡɜɚɧɢɟɬɨɪɝɨɜɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
9
Ɍɟɥɟɮɨɧɬɨɪɝɨɜɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
9
ȺɞɪɟɫɢE-mail:
9
ɂɡɞɟɥɢɟɩɨɥɭɱɢɥɜɢɫɩɪɚɜɧɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢɜɩɨɥɧɨɣɤɨɦɩɥɟɤɬɧɨɫɬɢɫɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɧɚ
ɪɭɫɫɤɨɦɹɡɵɤɟɋɨɜɫɟɦɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢɢ
ɩɪɚɜɢɥɚɦɢɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ ɂɡɞɟɥɢɟɨɫɦɨɬɪɟɧɨɢɩɪɨɜɟɪɟɧɨɜɦɨɟɦɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢɩɪɟɬɟɧɡɢɣ
ɤɤɚɱɟɫɬɜɭɢɜɧɟɲɧɟɦɭɜɢɞɭɧɟɢɦɟɸȼɫɺɢɡɥɨɠɟɧɧɨɟɜɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɢɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɦ
ɬɚɥɨɧɟɨɛɹɡɭɸɫɶɜɵɩɨɥɧɹɬɶɢɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɜɫɟɦɢɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢɢɡɞɟɥɢɹ.
ɋɭɫɥɨɜɢɹɦɢɝɚɪɚɧɬɢɢɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɫɨɝɥɚɫɟɧ
(E,+F7
.0-,),
ɎɂɈ ɢɩɨɞɩɢɫɶɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹ
ȼɧɢɦɚɧɢɟ Ɍɪɟɛɭɣɬɟɩɨɥɧɨɝɨɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨɬɚɥɨɧɚɩɪɨɞɚɜɰɨɦ
Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɵɣɬɚɥɨɧɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧɩɪɢɟɝɨɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɢɥɢɧɟɩɨɥɧɨɦɡɚɩɨɥɧɟɧɢɢɛɟɡɩɟɱɚɬɢɩɪɨɞɚɜɰɚɢɩɨɞɩɢɫɢ
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɄɚɫɫɨɜɵɣɢɬɨɜɚɪɧɵɣɱɟɤɢɨɩɨɤɭɩɤɟɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɵɤɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɦɭɬɚɥɨɧɭ
Varovanie
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen
worden gerecycleerd en herbruikt.
Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit
dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.
Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw
regio gescheiden worden ingezameld.
Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe
deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert,
voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij
het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.Win informatie in over de
lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste
wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de
volksgezondheid.
Milieu-informatie
Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking
%%(%%"
8%
&
<%%
%%
Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden
gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de
plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude
apparatuur.
U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd
materiaal, inclusief computerprogramma’s, bestanden,
uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt
u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit
apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.
“Bestemd voor iPod” en “Bestemd voor iPhone” willen zeggen dat een
elektronisch accessoire is ontworpen om te worden aangesloten op een
6
6
"%%
prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk
voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met
betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone kan
de draadloze werking beïnvloeden.
iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere
landen.
Opmerking
Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

ê
X
^=
O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem
ser reciclados e reutilizados.
à
>
$
<
&
\
#‚‚ƒ„~
†”
\
‡
6
ó<=
($
\5ó=
ê}
}
\
#‚‚„„„~&=
($
\†”
regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva de baterias, uma vez que a
ó=(
ê
}
}
Œ>
”
X6X
ó=ê8=&
ó=&
\>
<
<
~éó=
embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.
5<ó=
‡=<
‡&
X&&
<ó<
&
ó=
‡

=
<
‹Š
6
Ü~
6
‹Š
6Ü
~
6‡‡
6
6
é
555=<<ó=
ó
ó=€ó=
‡
6
6
ó=
6
6=
5†&
^5>
Nota
PL
5
\”
˜
™
<"8"<%<8
67(<
<"<%%(
K%<(<<:
<"8"
~<;9<:
<:;<%:
K%(8
"‡""(†(<:
<<
<%(
producenta.
K(<:
<"88
6‡
44&%(%%&"4
"<&%%<:
<""<<&%‡""<(:4
@<<<"‡
<(:"%‡&‡49
%&<"4<<
<"%&<
<"(&"%‡<"‡
"
<<<:
<
)<("4:<<
%‡"<%‡""%<<<
4:<(<:
<
6‡
4<
<<
(8"<<
48<<
K"7<:
<8<9"%"%""K"(%<&
<:
<<4<%
<"
"‡&<%4
"<
%<%
<
<"
<(:&"<:
<4
4(%;<
&<4
8
<4
<<"&
<4"<4<<
!€@FK†
<:%<<G5<"%"%<&
%‡8
"
<9
854&<%
<<%
<<:
<
™%4
(""
4"‡&<
<<%|”<<<:
<
K88"9‡8<"&<"%4<%<
™((&(;%<<<<"<<
4<
'%8<<<9<
"%;"4
4<&
K8(<:
<%%<%::%(::"
:
K""9<:
<(<<<
‡"<5
"44&4:;"
H;<:
<(
4:<
<
%<:<<&("<%94"
7
Š
š
K<
((
"<:
<
K(8
(<7;<:
<
K
"(<:
<<:
<%<
K
""(<:
<
<44<&6‡
4"
4
^"(7&8<4"
7
<"
<(:&"<%<<"
4:<
<:
<
6‡
4<
Uwaga
™<%<
%(<:
<&%‡<:"6<"
<<<
76~›&:"89<"(47
NÃO PERMITA QUE AS CRIANÇAS UTILIZEM SEM VIGILÂNCIA APARELHOS ELÉCTRICOS.
K>6Š†€5à^~†5K?5!^5#^›€!~Š~565~†#5#!ž`!†~5!&!K!†5†!
OU MENTAIS REDUZIDAS, OU PESSOAS COM FALTA DE EXPERIÊNCIA/ CONHECIMENTO,
UTILIZEM APARELHOS ELÉCTRICOS SEM VIGILÂNCIA.
RU
€<:
<<4<(%""%<4‡"<%‡""%((%;&
%‡
(:7
""%<
#4:<
%<%;(%
<<&8
%(7(
%":(%:‚‚ƒ„™
†("
<%‡"%4
"<8
%‡"
%<%<8<%9"(<<%
67"9<
<"<(""4
<"<9
<:
<5"<<
<:<
"
"6"
4"<(
%‡"<9<<<<;
"%<
zdrowia.
6
%<"";
%"‚‚„„„™&%‡8
<<"9<<4
"K8<<97<%
<
<:<(&"8"
4"<(
<9<<<<;
"%<<
"
Š›™
6
484"<%5&""9<7
;
%%%"^8;
%
%%"8<<
<9<8%%&%"<
"%"&
^<:
<<
"<4‡"&%‡:<9
<(<"
"%<<<"(<"<
7"6<<97<":<(:
"6<
<:<(4‡"%%"&<4
"<
<8<:
<5%<
K%
[(%<
K%
??
JZ<
K%
%
(<
\%%\<
€<
X[
JQ&Q[<
(
tepla.
^&??
X/Q>%X(%X&<XJ%
\&
<
(Z
<
(X(
Upozornenie
5%\%/%<}%\<
>&%\}\
JZ6~›&0?<;ZX?>/?>Z
zariadenie.
(
#
@
(
@$
@&
&&&
'
&&
A&
(
&
&&
”
&&
A!
'A%,'A"Bÿ!
&
!
&&
|”
'
!
C
!
@!
&
&
@
'
&
&
"&
@
@
@!!
D
&
(&
•b€Z\d€Q_€
&6~›&
ÿ
"#
A
&
%
&
"‚‚ƒ„~
$!!
Ⱦɨɩɨɥɧɟɧɢɟɤɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ
ɍɜɚɠɚɟɦɵɣɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ
ȻɥɚɝɨɞɚɪɢɦȼɚɫɡɚɩɨɤɭɩɤɭɢɡɞɟɥɢɹɎɢɥɢɩɫɬɨɪɝɨɜɵɟɦɚɪɤɢPhilips, Saeco, Avent)
. . - . – .
!
. " # . # ., $ % % . $ & $ '. ( # $ !% ).
!
“Philips Consumer Lifestyle B.V.* + 4, 9206 ,- -, . ! $ ./ & ': 000 1/2 ./
123022 . 3 . 3 .13 & 000 1/2 + 4 + $
'. ( $, $ $5$ . 6 &' 5" . % $ 5 " % .
ɋɪɨɤɢɢɭɫɥɨɜɢɹɝɚɪɚɧɬɢɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɂɡɞɟɥɢɹ
€Q%1[?
%‡%JQ%(}X
\;
6>Q
%?%%\X}J&%\?
%Z<?Z
)ˆ
%X
<J%\%;%%&<X&?
%<Z(‡%‚‚ƒ„!
†(\\<%%Q%%Q
<
>
#
?(
<(?\<
?\
\
!X%
X?\<
0?<>?Z?\>X
%
?\
/
%\<
6
%(\&%\<X%
‡%(‚‚„„„!?
%
Z?Q
Q
†(
Q%(}\<\>&?X%
X0?<>?Z
>X
%?\
/
%\<
†
‡ˆ‰
J
];%\X\!?
(
\
<
X8%‡;%/&\X
?
\%X&XX%Q%
]X;\<X<X&%\(?\>
<
;<
JZ%Z%?Z#
?(
Q%(}%
X
QX&Q\>\
]XQ%‡><X
(}
%>&XJ>JQ&
}&X%<%&0?Z?\
<;%QXZQJ€
<
Z?>\%\}J
KX‰Š
6
‹]\6
‰Š
6‹
]\6<(}&?%%\<
\(;X%<
6
6X
%XQ(X&?1[X
<%\;
J5
!JZ5<
X<X
<%<
(}
<JQ
JQ;
^<[(&??><
<
>6
60?ZX
<%<
0\(
6
6}\<X%J5†\^!5ˆ;>%(X
Ž€Q_x]‘€’Z“]QZ”_
‚[€{“[€|€Q_€
K(<
%(<
<<^(%(
<:<%4‡5
"
ɋɪɨɤɝɚɪɚɧɬɢɢ*
ɋɪɨɤɫɥɭɠɛɵ*
-"7 1 5 7>7 7777 1 =7
7777%7% $7%77 7
:7
:7
$57777-B
C7777777&%"7%777 7$7777
;7
=7
#7#7
757777
77788'
D 77
77&Philips Avent)
;7
;7
**
( !! – !!
"– #$% AJ021025123456 – &'&()(*+
++
+
%
!!, !! !!
,-
.
/
577777
7$57$7% $7% $7777
7$7777"77777
77577. 777777
77 777%7777 77
"7# 7
87977777
777
7:
:877"777# 7777
8
;877077577
77 7 77# 7&7777777
7788'<
=877!
777>7777 77# 7&77
777"$77
'<
?877-77 @
A7777 77 7
7777
77
77<
A777797+77&90+'777$57 777<
A7777>7$7
<
A77$7
777
$>77 77&$7775777$777
>77$57'8
5. -777&777788'8
9777777777$777@7"7777
7
7777777
57#777757777#777777# 8
ʯ̛̛̬̖̭̯̬̬̱̜̯̖̌̐ʦ̛̛̹̖̖̣̖̦̭̜̯̖̌̔̌̌̚ǁǁǁ͘ƉŚŝůŝƉƐ͘ƌƵͬǁĞůĐŽŵĞ̵̸̨̛̛̛̱̦̜̯̖̪̬̖̥̱̺̖̭̯̱̭̯̌̏̌̌́̏̚ʶ̣̱̖̍WŚŝůŝƉƐ
ɅɸɛɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɨɛɢɡɞɟɥɢɢɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢɫɟɪɜɢɫɧɵɯɰɟɧɬɪɨɜɢɨɫɟɪɜɢɫɧɨɦɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢȼɵɦɨɠɟɬɟɩɨɥɭɱɢɬɶɜɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦɐɟɧɬɪɟɎɢɥɢɩɫ
ɋɬɪɚɧɚ
Ɋɨɫɫɢɹ
8 800 200-0880
Ȼɟɥɚɪɭɫɶ
8 820 0011 0068
Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ*
875 11 65 0123
+%
&7
77./7788777%'
&7
777.C
788777%'
&7
77 7%
774
'
-
www.philips.ru
www.philips.by
www.philips.kz
8 (495) 961-1111
*011+
2311124411561744
8www.philips.kz - 2
Poznámka
€Q;>%X
<
(<
SV
Säkerhet
Läs och ta till dig varningstexten.
Följ samtliga instruktioner.
Använd inte apparaten i närheten av vatten.
Rengör endast med torr trasa.
Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan
˜%£˜%
Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter,
extrauttag och precis vid apparathöljet.
Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
2•
•%
!˜£
˜
˜
skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande
föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den
ska eller om den har fallit i golvet.
VARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada
på egendom eller skada på apparaten:
Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
'
$%%%
Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
^˜%
£%%&
eller liknande.
Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
6%
£••$
%˜
(
Om adaptern används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
Varning
Ta aldrig bort höljet från apparaten.
Smörj aldrig någon del av produkten.
Placera aldrig produkten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla
bort apparaten från eluttaget.
Š>‹
Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer
Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.
Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan
återvinnas och återanvändas.
När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det
att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska
produkter.
!!
All registered and unregistered trademarks are
property of their respective owners.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
DS3400_12_Safety and notice_V1.0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising