Philips | DS3400/12 | Philips Dockingstation DS3400/12 Schnellstartanleitung

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
DS3400/12
Question?
Contact
Philips
DC IN
EN
CS
DA
DE
Short User Manual
EL
ES
FI
FR
Σύντομο εγχειρίδιο χρήσησ
Krátká uživatelská příručka
Kort brugervejledning
Kurzanleitung
Manual de usuario corto
Lyhyt käyttöopas
Bref mode d'emploi
HU Rövid használati útmutató
IT Manuale dell'utente breve
NL Korte gebruikershandleiding
PL Krótka instrukcja obsługi
PT
RU
SK
SV
Manual do utilizador resumido
4X1.5V UM3/LR6
Short user manual
Краткое руководство пользователя
Stručný návod na používanie
Kortfattad användarhandbok
Before using your product, read all
accompanying safety information.*1
Follow the on-screen instructions to complete the installation. *2
OFF
AUDIO IN
To get the detailed instructions for use,
visit www.philips.com/support.*4
Specifications are subject to change without notice.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
DS3400_12_short UM_V1.2
Press to turn the docking speaker off, and then you can
synchronize the iPod/iPhone with PC through an USB cable.
Note: Due to different materials and product techniques,
some USB cables may not work with this device. *3
 English
*1 Before using your product, read all accompanying safety information.
*2 Follow the on-screen instructions to complete the installation.
*3 Press to turn the docking speaker off, and then you can synchronize the iPod/iPhone with
PC through an USB cable.
Note: Due to different materials and product techniques, some USB cables may not work with
this device.
*4 To get the detailed instructions for use, visit www.philips.com/support.
*5 You can only charge your iPod/iPhone when the docking speaker is powered by AC supply.
*6 If the docking speaker is powered by batteries, the volume is lower than that by AC supply.
*7 For software upgrade of the docking speaker, refer to the online user manual.
Specifications
Rated Output Power
Power supply
- AC Power
- Battery
Operation Power Consumption
Standby Power Consumption
Max. load for iPod/iPhone
Dimensions
- Main Unit (W x H x D)
Weight
- Main Unit
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
Lesen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Produktes alle beiliegenden Sicherheitsinformationen.
Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.
Drücken Sie , um den Dockinglautsprecher auszuschalten. Anschließend können Sie den
iPod bzw. das iPhone über ein USB-Kabel mit dem PC synchronisieren.
Hinweis: Aufgrund verschiedener Materialien und Produktionstechniken funktionieren einige
USB-Kabel möglicherweise nicht mit dem Gerät.
Ausführliche Anweisungen zum Gebrauch erhalten Sie auf www.philips.com/support.
Sie können den iPod/das iPhone nur aufladen, wenn der Dockinglautsprecher mit
Netzspannung betrieben wird.
Wenn der Dockinglautsprecher mit Batterien betrieben wird, ist die Lautstärke leiser als bei
Netzspannung.
Für Informationen zur Software-Aktualisierung des Dockinglautsprechers lesen Sie das OnlineBenutzerhandbuch.
Ausgangsleistung
Stromversorgung
- Netzspannung
1A
274 x 143 x 109 mm
1.1 kg
- Batterie
Betriebs-Stromverbrauch
2 x 5 W RMS
Modell: KSAS0151200150HE ;
Eingangsleistung: 100 bis 240 V~, 50/60 Hz, 0,4 A;
Ausgangsleistung: 12 V
1,5 A
4 AA-Batterien
<10,5 W
Standby-Stromverbrauch
< 0,5 W
Max. Belastung für iPod/iPhone
Abmessungen
- Hauptgerät (B x H x T)
Gewicht
- Hauptgerät
5V
1A
*4
*5
*6
*7
Před použitím výrobku si přečtěte přibalené bezpečnostní informace.
Proveďte instalaci podle pokynů na obrazovce.
Stisknutím tlačítka vypnete dokovací reproduktor, a poté můžete pomocí kabelu USB
synchronizovat zařízení iPod/iPhone s počítačem.
Poznámka: Z důvodů odlišných technik při zpracování materiálu a výrobku nemusí
některé kabely USB se zařízením pracovat správně.
Chcete-li získat podrobný návod k použití, navštivte webové stránky www.philips.com/support.
Zařízení iPod/iPhone lze dobíjet pouze tehdy, je-li dokovací reproduktor napájen ze zdroje.
Pokud je dokovací reproduktor napájen bateriemi, bude hlasitost nižší, než když bude
napájen ze sítě.
Více informací o aktualizaci softwaru dokovacího reproduktoru naleznete v online
uživatelské příručce.
– Baterie
Spotřeba elektrické energie při provozu
2 x 5 W RMS
Model: KSAS0151200150HE ;
Vstup: 100–240 V~, 50–60 Hz, 0,4 A;
Výstup: 12 V
1,5 A
4 x baterie AA
<10,5 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu
<0,5 W
Max. Výstup pro zařízení iPod/iPhone
5V
Rozměry
- Hlavní jednotka (Š x V x H)
Hmotnost
– Hlavní jednotka
1,1 kg
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
1A
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε όλες τις συνοδευτικές οδηγίες ασφαλείας.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
Πατήστε για να απενεργοποιήσετε το ηχείο σύνδεσης. Στη συνέχεια μπορείτε να
συγχρονίσετε το iPod/iPhone με τον υπολογιστή σας, μέσω καλωδίου USB.
Σημείωση: Εξαιτίας των διαφορετικών υλικών και των τεχνικών κατασκευής των
προϊόντων, ορισμένα καλώδια USB ενδέχεται να μην λειτουργούν με αυτήν τη συσκευή.
Για να λάβετε τις λεπτομερείς οδηγίες χρήσης, επισκεφθείτε την τοποθεσία
www.philips.com/support.
Μπορείτε να φορτίζετε το iPod/iPhone μόνο όταν το ηχείο σύνδεσης τροφοδοτείται
με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).
Όταν το ηχείο σύνδεσης τροφοδοτείται από μπαταρίες, η ένταση ήχου είναι
χαμηλότερη σε σχέση με την τροφοδοσία ρεύματος.
Για να αναβαθμίσετε το λογισμικό του ηχείου σύνδεσης, ανατρέξτε στο ηλεκτρονικό
εγχειρίδιο χρήσης.
Προδιαγραφές
Ονομαστική ισχύς εξόδου
Τροφοδοσία ρεύματος
- Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC)
- Μπαταρίες
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία
2 x 5 W RMS
Μοντέλο: KSAS0151200150HE
Είσοδος: 100-240 V ~, 50/60Hz, 0,4A
Έξοδος: 12 V
1,5 A
4 μπαταρίες AA
<10,5 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή
<0,5 W
Μέγ. φορτίο για iPod/iPhone
5V
*4
*5
*6
*7
Διαστάσεις
– Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)
Βάρος
- Κύρια μονάδα
274 x 143 x 109 mm
1,1 kg
Før du bruger produktet, skal du læse alle medfølgende sikkerhedsoplysninger.
Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre installationen.
Tryk på for at slukke for dockinghøjttaleren. Derefter kan du synkronisere iPod/iPhone
med PC via et USB-kabel.
Bemærk: Pga. variationer i materialer og produktteknikker virker nogle USB-kabler
muligvis ikke sammen med denne enhed.
Du kan finde en detaljeret brugervejledning på www.philips.com/support.
Du kan kun oplade din iPod/iPhone, når dockinghøjttaleren får strøm via AC-forsyningen.
Hvis dockinghøjttaleren kører på batterier, er lydstyrken lavere end ved strømforsyning
via netledning.
Více informací o aktualizaci softwaru dokovacího reproduktoru naleznete v online
uživatelské příručce.
Specifications
Vurderet effekt
Strømforsyning
- Vekselstrøm
- Batteri
Strømforbrug ved drift
2 x 5 W RMS
Model: KSAS0151200150HE ;
Input: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,4 A;
Output: 12 V
1,5 A
4 x AA-batterier
<10,5 W
Strømforbrug ved standby
< 0,5 W
Maks. belastning for iPod/iPhone
5V
Mål
- Hovedenhed (B x H x D)
Vægt
- Hovedenhed
1A
274 x 143 x 109 mm
1,1 kg
*6
*7
Spécifications
Puissance de sortie nominale
Alimentation
- Secteur
2 x 5 W RMS
Modèle : KSAS0151200150HE ;
Entrée : 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,4 A ;
Sortie : 12 V
1,5 A
4 piles AA
- Piles
Consommation électrique en mode de
fonctionnement
Consommation électrique en mode veille
Charge max. pour iPod/iPhone
5V
1A
274 x 143 x 109 mm
1,1 kg
1,1 κ.
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
Prima di usare il prodotto, leggere tutte le relative informazioni sulla sicurezza.
Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l’installazione.
Premere per spegnere la base docking con altoparlanti; sarà quindi possibile
sincronizzare l’iPod/iPhone con il PC attraverso un cavo USB.
Nota: a causa dei diversi materiali e alle tecniche di produzione, alcuni cavi USB
potrebbero non essere compatibili con questo dispositivo.
Per istruzioni dettagliate sull’utilizzo, visitare il sito Web www.philips.com/support.
È possibile solo caricare l’iPod/iPhone quando l’altoparlante con sistema docking è
collegato all’alimentazione CA.
Se l’altoparlante con sistema docking è alimentato tramite batterie, il volume è più basso
rispetto a quando è collegato all’alimentazione CA.
Per l’aggiornamento software dell’altoparlante con sistema docking, fare riferimento al
manuale dell’utente online.
Specifiche
Potenza nominale in uscita
2 x 5 W RMS
Alimentazione
- Alimentazione CA
Modello: KSAS0151200150HE ;
Ingresso: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,4 A;
Uscita: 12 V
1.5 A
- Batteria
4 x batterie AA
Consumo energetico durante il funzionamento < 10,5 W
Consumo energetico in standby
< 0,5 W
5V
*4
*5
*6
*7
Antes de utilizar el producto, lea toda la información de seguridad que se adjunta.
Para finalizar la instalación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
Pulse para apagar el altavoz base y, a continuación, podrá sincronizar el iPod/iPhone con el
PC a través de un cable USB.
Nota: Debido a los diferentes materiales y técnicas de producción, puede que algunos
cables USB no funcionen con este dispositivo.
Para obtener instrucciones detalladas para su uso, visite www.philips.com/support.
Sólo puede cargar su iPod/iPhone cuando el altavoz base está conectado a la fuente de
alimentación CA.
Si el altavoz base se alimenta con pilas, el volumen es más bajo que con la alimentación de CA.
Para actualizar el software del altavoz base, consulte al manual de usuario en línea.
1A
- Pilas
Consumo de energía en funcionamiento
2 x 5 W RMS
Modelo: KSAS0151200150HE ;
Entrada: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0,4 A;
Salida: 12 V
1,5 A
4 pilas AA
<10,5 W
Consumo de energía en modo de espera
< 0,5 W
Carga máx. para iPod/iPhone
5V
Dimensiones
- Unidad principal (ancho x alto x profundo)
Peso
- Unidad principal
1A
274 x 143 x 109 mm
1,1 kg
*4
*5
*6
*7
Dane techniczne
Zakres mocy wyjściowej
Zasilanie
- Prąd przemienny
2 x 5 W RMS
Model: KSAS0151200150HE ;
Napięcie wejściowe: 100–240 V~, 50–60 Hz, 0,4 A
Napięcie wyjściowe: 12 V
1,5 A
4 baterie AA
< 10,5 W
< 0,5 W
*4
*5
*6
*7
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
Antes de utilizar o seu produto, leia as informações de segurança que o acompanham.
Seguir as instruções no ecrã para concluir a instalação.
Prima para desligar o altifalante de base e, em seguida, pode sincronizar o iPod/iPhone
com o PC através de um cabo USB.
Nota: devido a diferentes materiais e técnicas de produto, alguns cabos USB poderão não
funcionar com este dispositivo.
Para receber as instruções detalhadas relativas à utilização, visite www.philips.com/support.
Pode carregar o seu iPod/iPhone apenas quando o altifalante de base é alimentado por CA.
Se o altifalante de base for alimentado a pilhas, o volume é mais baixo do que com
alimentação de CA.
Para a actualização de software do altifalante de base, consulte o manual do utilizador
online.
Especificações
Potência nominal
Fonte de alimentação
- Alimentação de CA
- Pilhas
Consumo de energia em funcionamento
Consumo de energia em modo de espera
2 x 5 W RMS
Modelo: KSAS0151200150HE ;
Entrada: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,4 A;
Saída: 12 V
1,5 A
4 pilhas AA
<10,5 W
<0,5 W
Máx. Carga para iPod/iPhone
5V
*1
Specificaties
*7
- Batterij
Stroomverbruik in werking
Stroomverbruik in stand-by
Max. lading voor iPod/iPhone
Afmetingen
- Apparaat (b x h x d)
Gewicht
- Apparaat
*4
*5
*6
*7
Pred používaním výrobku si prečítajte všetky pribalené bezpečnostné informácie.
Dokončite inštaláciu podľa pokynov na obrazovke.
Stlačením tlačidla vypnite reproduktor s dokovacou stanicou. Potom môžete pomocou
kábla USB synchronizovať zariadenie iPod/iPhone s počítačom.
Upozornenie: V dôsledku použitia rôznych materiálov a techník výroby nemusia niektoré
káble USB fungovať s týmto zariadením.
Podrobné pokyny na používanie nájdete na lokalite www.philips.com/support.
Zariadenie iPod/iPhone je možné nabíjať, iba ak je dokovací reproduktor napájaný z
elektrickej siete.
Ak je reproduktor s dokovacou stanicou nabíjaný batériami, hlasitosť je nižšia ako pri
napájaní striedavým prúdom.
Informácie o aktualizácii softvéru reproduktora s dokovacou stanicou nájdete v návode na
používanie online.
Špecifikácie
Menovitý výstupný výkon
Napájací zdroj
- Sieťové napájanie
2 x 5 W RMS
Model: KSAS0151200150HE ;
Vstup: 100 – 240 V ~, 50/60 Hz, 0,4 A;
Výstup: 12 V
1,5 A
- Batéria
4 x batérie AA
Prevádzková spotreba energie
<10,5 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime < 0,5 W
Max. záťaž pre iPod/iPhone
5V
1A
Rozmery
– Hlavná jednotka (Š x V x H)
274 x 143 x 109 mm
Hmotnosť
- Hlavná jednotka
1,1 kg
1A
 Suomi
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
Lue kaikki turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.
Asenna ohjelma noudattamalla näytön ohjeita.
Sammuta telakointikaiutin -painikkeella. Sitten voit synkronoida iPodin/iPhonen tietokoneen
kanssa USB-kaapelin kautta.
Huomautus: jotkin USB-kaapelit eivät ehkä toimi tässä laitteessa erilaisten materiaalien tai
tuotetekniikoiden vuoksi.
Yksityiskohtaisia käyttöohjeita on osoitteessa www.philips.com/support.
Voit ladata iPodin/iPhonen ainoastaan kun telakointikaiutin on kytketty verkkovirtaan.
Jos telakointikaiutin toimii paristoilla, äänenvoimakkuus on alempi kuin verkkovirralla.
Telakointikaiuttimen ohjelmistopäivitystä varten lisätietoja on verkossa online-käyttöoppaassa.
Tekniset tiedot
Ilmoitettu lähtöteho
Virtalähde
- Verkkovirta
- Paristo
Virrankulutus käytössä
Virrankulutus valmiustilassa
2 x 5 W RMS
Malli: KSAS0151200150HE
Tulo: 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,4 A
Lähtöteho: 12 V
1,5 A
4 AA-paristoa
alle 10,5 W
<0,5 W
Enintään Lataus iPodille/iPhonelle
5V
Mitat
- Päälaite (L x K x S)
Paino
- Päälaite
274 x 143 x 109 mm
1,1 kg
1A
274 x 143 x 109 mm
1,1 kg
 Русский
Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
Druk op om de docking speaker uit te schakelen. Daarna kunt u de iPod/iPhone via een
USB-kabel met de PC synchroniseren.
Opmerking: vanwege verschillende materialen en producttechnieken werken bepaalde
USB-kabels mogelijk niet met dit apparaat.
Ga voor gedetailleerde instructies over het gebruik naar www.philips.com/support.
U kunt uw iPod/iPhone alleen opladen wanneer de docking speaker op netspanning is aangesloten.
Als de docking speaker op batterijen werkt, is het volume lager dan wanneer de docking
speaker op netspanning is aangesloten.
Raadpleeg de onlinegebruikershandleiding voor software-upgrades van de docking speaker
Nominaal uitgangsvermogen
Voeding
- Netspanning
*1
*2
*3
 Português(EU)
 Nederlands
*1
*2
*3
 Slovensky
1,1 kg
Especificaciones
Potencia de salida
Fuente de alimentación
- Alimentación de CA
*2
*3
Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy przeczytać wszystkie dołączone
informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Postępuj według instrukcji na ekranie, aby zakończyć instalację.
Naciśnij przycisk , aby wyłączyć stację dokującą z głośnikiem. Następnie możesz
zsynchronizować urządzenie iPod/iPhone z komputerem za pośrednictwem przewodu USB.
Uwaga: ze względu na różnice dotyczące materiałów i sposobów wykonania produktów
niektóre przewody USB mogą nie działać z tym urządzeniem.
Aby uzyskać szczegółowe instrukcje na temat użytkowania produktu, wejdź na stronę
www.philips.com/support.
Urządzenie iPod/iPhone można ładować tylko wtedy, gdy stacja dokująca z głośnikiem jest
zasilana prądem przemiennym.
Jeśli stacja dokująca z głośnikiem jest zasilana bateryjnie, dźwięk jest cichszy niż w
przypadku zasilania sieciowego.
Informacje na temat aktualizacji oprogramowania stacji dokującej z głośnikiem można
znaleźć w instrukcji obsługi dostępnej online.
Dimensões
- Unidade principal (L x A x P)
Peso
- Unidade principal
274 x 143 x 109 mm
 Español
*1
*2
*3
*1
 Italiano
Dimensioni (lxpxa)
- Unità principale (L x A x P)
Peso
- Unità principale
274 x 143 x 109 χιλ.
 Polski
- Bateria
Pobór mocy podczas pracy
Pobór mocy w trybie gotowości
Maks. obciążenie urządzeń iPod/iPhone
5V
1A
Wymiary
- jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.) 274 x 143 x 109 mm
Waga
- jednostka centralna
1,1 kg
< 10,5 W
< 0,5 W
Capacità caricamento per iPod/iPhone
1A
 Dansk
*1
*2
*3
*4
*5
Avant d’utiliser votre produit, lisez toutes les informations sur la sécurité fournies.
Suivez les instructions à l’écran pour terminer l’installation.
Appuyez sur pour éteindre le haut-parleur station d’accueil. Vous pouvez ensuite
synchroniser l’iPod/iPhone avec le PC au moyen d’un câble USB.
Remarque: en raison des différents matériels et techniques de produit, il est possible que
certains câbles USB ne fonctionnent pas avec cet appareil.
Pour obtenir les instructions d’utilisation détaillées, rendez-vous sur www.philips.com/support.
Vous ne pouvez charger votre iPod/iPhone que lorsque le haut-parleur station d’accueil est
alimenté sur secteur.
Si le haut-parleur station d’accueil est alimenté par les piles, le volume est plus bas qu’en
cas d’alimentation secteur.
Pour la mise à niveau logicielle du haut-parleur station d’accueil, reportez-vous au manuel
d’utilisation en ligne.
 Ελληνικά
Vlastnosti
Jmenovitý výstupní výkon
Napájení
– Elektrická síť
*1
*2
*3
Dimensions
- Unité principale (l x H x P)
Poids
- Unité principale
274 x 143 x 109 mm
 Čeština
*1
*2
*3
 Français
Technische Daten
2 x 5 W RMS
Model: KSAS0151200150HE ;
Input: 100-240 V ~, 50/60Hz, 0.4A;
Output: 12 V
1.5 A
4 x AA batteries
<10.5 W
<0.5 W
5V
 Deutsch
2 x 5 W RMS
Model: KSAS0151200150HE ;
Ingang: 100-240 V~, 50-60 Hz, 0,4 A;
Uitvoer: 12 V
1,5 A
4 AA-batterijen
< 10,5 W
< 0,5 W
5V
1A
274 x 143 x 109 mm
1,1 kg
*2
*3
*4
*5
*6
Перед использованием устройства необходимо ознакомиться со всеми
прилагаемыми инструкциями по безопасности.
Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.
Нажмите , чтобы выключить док-станцию с АС, а затем вы можете
синхронизировать iPod/iPhone с ПК с помощью USB-кабеля.
Примечание. В связи с использованием различных материалов и техник
производства некоторые USB-кабели могут не работать с данным устройством.
Более подробные сведения см. на сайте www.philips.com/support.
Зарядка устройств iPod/iPhone возможна только в том случае, если док-станция с АС
подключена к источнику переменного тока.
Если питание док-станции с АС осуществляется от батареи, уровень громкости
звукового сигнала будет ниже, чем при подключении к источнику переменного тока.
Для обновления ПО док-станции с АС см. онлайн-версию руководства пользователя.
Характеристики
Номинальная выходная мощность
Параметры питания
- От сети переменного тока
- От батарей
Энергопотребление во время работы
Энергопотребление в режиме
ожидания
Макс. нагрузка для iPod/iPhone
Размеры
- Основное устройство (Ш x В x Г)
Вес
- Основное устройство
2 x 5 Вт (среднеквадр.)
Модель: KSAS0151200150HE ;
Вход: 100–240 В~, 50/60 Гц, 0,4 А;
Выход: 12 В
1,5 A
Батареи типа AA — 4 шт.
< 10,5 Вт
< 0,5 Вт
5В
1А
274 x 143 x 109 мм
1,1 кг
 Svenska
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
Innan du använder produkten bör du läsa all medföljande säkerhetsinformation.
Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.
Tryck på för att stänga av dockningshögtalaren, och sedan kan du synkronisera iPod/iPhone
med en dator med hjälp av en USB-kabel.
Obs! Beroende på olika material och produkttekniker kanske inte alla USB-kablar fungerar
med den här enheten.
Detaljerade instruktioner för användning finns på www.philips.com/support.
Du kan endast ladda din iPod/iPhone när dockningshögtalaren drivs med nätström.
Om dockningshögtalaren drivs av batterier är volymen lägre än vid nätström.
Information om programvaruuppgradering av dockningshögtalaren fi nns i användarhandboken
online.
Specifikationer
Nominell uteffekt
Strömförsörjning
– Nätström
– Batteri
Effektförbrukning vid användning
Effektförbrukning i standbyläge
Högsta belastning för iPod/iPhone
Storlek
– Huvudenhet (B x H x D)
Vikt
- Huvudenhet
2 x 5 W RMS
Modell: KSAS0151200150HE ;
Ineffekt: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,4 A
Uteffekt: 12 V
1,5 A
4 x AA-batterier
<10,5 W
<0,5 W
5V
1A
274 x 143 x 109 mm
1,1 kg
 Magyar
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
A termék használata előtt olvassa el az ahhoz tartozó összes biztonsági tudnivalót.
A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Nyomja le a gombot a dokkolós hangsugárzó kikapcsolásához, majd szinkronizálhatja az
iPhone/iPod készülékét a számítógéppel USB-kábelen keresztül.
Megjegyzés: Elképzelhető, hogy a különféle felhasznált anyagok és gyártási technológiák
következtében bizonyos USB-kábelek nem működnek megfelelően ezzel a készülékkel.
Részletes használati útmutatót a www.philips.com/support oldalon talál.
Az iPod/iPhone készülékét csak akkor töltheti, ha a dokkolós hangsugárzó váltakozó áramú
hálózatról üzemel.
Ha a dokkolós hangsugárzó akkumulátorról üzemel, akkor a hangerő alacsonyabb, mintha
váltakozó áramról üzemelne a készülék.
A dokkolós hangsugárzó szoftverfrissítésével kapcsolatos információkat a felhasználói
kézikönyvben találja.
MAGYARORSZÁG
Minőségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkMIpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a
műszaki adatokban megadott értékeknek.
Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak
szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség
hatásának!
Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.
Termékjellemzők
Névleges kimenő teljesítmény
Tápegység
- Váltakozó áram
- Elem
Teljesítményfelvétel
2 x 5 W RMS
Típus: KSAS0151200150HE;
Bemenet: 100-240 V~, 50-60 Hz, 0,4 A;
Kimenet: 12 V
1,5 A
4 darab AA elem
<10,5 W
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban
Max. betöltés iPod/iPhone eszközre
<0,5 W
5V
1A
Méretek
- Főegység (Sz x Ma x Mé)
Tömeg
- Főegység
274 x 143 x 109 mm
1,1 kg
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising