Philips | DS1155/12 | Philips Dockingstation mit Lightning-Connector DS1155/12 Important Information Manual

Register your product and get support at
Your system consists of materials which can be recycled and reused if
disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations
regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old
equipment.
www.philips.com/welcome
•
•
•
DS1155
The making of unauthorized copies of copy-protected material, including
computer programs, files, broadcasts and sound recordings, may be an
infringement of copyrights and constitute a criminal offence. This equipment
should not be used for such purposes.
•
•
•
Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis det ikke skal
bruges gennem længere tid.
Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal
serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen
beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet
fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller
fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller
tændte lys).
Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden,
forbliver enheden parat til betjening.
Advarsel
“Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory
has been designed to connect specifically to iPod or iPhone respectively, and
has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance
with safety and regulatory standards. Please note that the use of this
accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.
iPod and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other
countries.
Note
•• Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
•• Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
•• Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
•• Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
•• Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde
Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern)
auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische
Richtlinie 2002/96/EG gilt.
Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.
Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie
Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer
Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen
geschützt.
Umweltinformationen
Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in
drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung)
und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).
Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können,
wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert
wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von
Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.
strømmen til apparatet.
Meddelelse
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer
Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.
Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material wie z. B.
Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann eine
Urheberrechtsverletzung und somit eine Straftat darstellen. Dieses Gerät darf
für solche Zwecke nicht verwendet werden.
Dette produkt overholder EU’s krav om radiointerferens.
Čeština
Bezpečnost
Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj
kvalitet, som kan genbruges.
Důležité bezpečnostní pokyny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Respektujte všechna upozornění.
Dodržujte všechny pokyny.
Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky
apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
Síťový kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní
pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští
přístroj.
Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat,
odpojte síťový kabel ze zásuvky.
Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj
by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech
poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje
vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti,
nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty
naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
Protože adaptér slouží k vypínání přístroje, zařízení k vypínání přístroje by
mělo být připraveno k použití.
Varování
•• Neodstraňujte kryt přístroje.
•• Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
•• Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
•• Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
•• Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste
mohli zařízení odpojit od napájení.
Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
DS1155_12_Safety & Notice_V1.0
English
Safety
Oznámení
Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny
společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu
autorizace k používání tohoto zařízení.
Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční
odrušení.
Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset
affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv
2002/96/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og
elektroniske produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med
almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er
med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.
Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af
tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser,
beskyttende skumfolie).
Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et
specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage,
opbrugte batterier og gammelt udstyr.
Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder
computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være i strid
med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke
bruges til sådanne formål.
•
•
•
•
•
•
•
•
Heed all warnings.
Follow all instructions.
Do not use this apparatus near water.
Clean only with dry cloth.
Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the
manufacturer’s instructions.
Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers,
stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at
plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the
apparatus.
Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long
periods of time.
Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required
when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply
cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen
into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture,
does not operate normally, or has been dropped.
Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects,
lighted candles).
Where the plug of the Direct Plug-in Adapter is used as the disconnect
device, the disconnect device shall remain readily operable.
“Made for iPod” og “Made for iPhone” betyder, at et elektronisk tilbehør er
designet til at passe specifikt til henholdsvis iPod eller iPhone, og at det er
blevet certificeret af udvikleren til at overholde Apples ydeevnestandarder.
Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden
overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at
brugen af dette tilbehør med iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse
ydeevne.
iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA
og andre lande.
•• Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.
Warning
•• Never remove the casing of this apparatus.
•• Never lubricate any part of this apparatus.
•• Never place this apparatus on other electrical equipment.
•• Keep this apparatus away from direct sunlight, naked flames or heat.
•• Make sure that you always have easy access to the power cord, plug, or adaptor to disconnect
Deutsch
Sicherheit
Informace o ochraně životního prostředí
Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo
možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice),
polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného
plastu).
Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou
firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů,
vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.
Wichtige Sicherheitshinweise
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno,
včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může
být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se
k těmto účelům nemělo používat.
•
•
the apparatus from the power.
•
Notice
Any changes or modifications made to this device that are not expressly
approved by Philips Consumer Lifestyle may void the user’s authority to
operate the equipment.
This product complies with the radio interference requirements of the
European Community.
Slogany „Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamenají, že elektronický
doplněk byl navržen specificky pro připojení k zařízení iPod nebo iPhone a byl
vývojářem certifikován jako splňující výkonové standardy společnosti Apple.
Společnost Apple není odpovědná za činnost tohoto zařízení nebo za jeho
soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Uvědomte si, že používání
tohoto příslušenství se zařízením iPod nebo iPhone může ovlivnit výkon
bezdrátového přenosu.
iPod a iPhone jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., registrovaná
v U.S.A. a v dalších zemích.
Poznámka
Your product is designed and manufactured with high quality materials and
components, which can be recycled and reused.
•• Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.
Beachten Sie alle Warnhinweise.
Befolgen Sie alle Anweisungen.
Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den
Vorschriften des Herstellers auf.
Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B.
Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärker), die
Wärme erzeugen.
Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder
es geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den
Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel das Gerät
verlassen.
Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Geräts den
Netzstecker.
Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem
Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn das
Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker
beschädigt wurden, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, Flüssigkeit
über das Gerät geschüttet wurde, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit
ausgesetzt wurde oder das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert
oder fallen gelassen wurde.
Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.
Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden
(z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
Wenn der Stecker des Direct Plug-In-Adapters als Trennvorrichtung
verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
Warnung
•• Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
•• Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
•• Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
•• Setzen Sie das Gerät keinem direktem Sonnenlicht, keiner offenen Flamme und keiner starken
Hitze aus.
•• Stellen Sie zum Trennen des Geräts von der Stromversorgung den einfachen Zugriff auf
Netzkabel, Stecker oder Netzteil sicher.
Hinweis
Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von
Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der
Betriebserlaubnis führen.
Dansk
When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means
that the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and
electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose of your old
products with your normal household waste. Correct disposal of your
old product helps to prevent potential negative consequences for the
environment and human health.
Environmental information
All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the
packaging easy to separate into three materials: cardboard (box), polystyrene
foam (buffer) and polyethylene (bags, protective foam sheet.)
Sikkerhed
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
•
•
•
•
•
•
•
Respekter alle advarsler.
Følg alle instruktioner.
Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
Rengør kun produktet med en tør klud.
Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i
overensstemmelse med producentens instruktioner.
Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer,
varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der
producerer varme.
Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og
stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
Hinweis
•• Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.
•
•
•
•
Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu
Funkstörungen.
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und
Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet
werden können.
•
Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως
σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή
άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν
θερμότητα.
Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί,
ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο
όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστή.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων
ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο
προσωπικό. Είναι απαραίτητη η επισκευή της συσκευής όταν έχει
υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή
το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω
στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν
λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ.
αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in
ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να
παραμένει λειτουργική.
Προειδοποίηση
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
•• Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
•• Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
•• Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
•• Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, το φις ή το
τροφοδοτικό, για να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.
Σημείωση
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη
συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics
ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της
συσκευής.
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.
virtalähteestä.
Español
Seguridad
Instrucciones de seguridad importantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ασφάλεια
•
•
•
•
•
•• Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
•• Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
•• Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
•• Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
•• Varmista, että virtajohto, liitin tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen
Huomautus
Ελληνικά
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
Vakava varoitus
•• Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
•
•
•
•
Bemærk
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které
lze recyklovat a znovu používat.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru,
znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES.
Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických
a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným
komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít
možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.
Die Angaben „Made for iPod“, und „Made for iPhone“ bedeuten, dass ein
elektronisches Zubehörteil speziell für die Verwendung mit einem iPod
oder iPhone entwickelt wurde. Zudem wurde vom Hersteller bestätigt, dass
dieses Zubehörteil den Leistungsstandards von Apple entspricht. Apple ist für
dieses Gerät oder die Einhaltung von Sicherheits- und sonstigen Richtlinien
nicht verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch von diesem
Zubehörteil mit iPod oder iPhone die Übertragungsleistung beeinflussen
könnte.
iPod und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den Vereinigten
Staaten und in anderen Ländern.
•
Important Safety Instructions
•
•
•
•
•
Σημείωση
•
•• The type plate is located on the bottom of the apparatus.
Safety and Notice
σημειωθεί ότι η χρήση του εν λόγω αξεσουάρ με iPod ή iPhone ενδέχεται
να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.
Οι ονομασίες iPod and iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.,
καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
Preste atención a todas las advertencias.
Siga todas las instrucciones.
No use este aparato cerca del agua.
Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de
acuerdo con las indicaciones del fabricante.
No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores,
rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor
(incluidos los amplificadores).
Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto
a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del aparato.
Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el
fabricante.
Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo
utilice durante un periodo largo de tiempo.
El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se
requerirá servicio de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo
de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe
estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos
dentro del aparato, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que
no funcione normalmente o que se haya caído.
No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.
No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro
(por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adapter como
dispositivo de desconexión, éste debe estar siempre disponible.
No permita que los niños utilicen sin vigilancia aparatos eléctricos.
No permita que los niños o adultos con capacidades físicas, sensoriales o
mentales reducidas o personas con falta de experiencia/ conocimiento,
utilicen aparatos eléctricos sin vigilancia.
Advertencia
•• No quite nunca la carcasa de este aparato.
•• No lubrique ninguna pieza de este aparato.
•• No coloque nunca este aparato sobre otro equipo eléctrico.
•• No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
•• Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al
adaptador para desconectar el aparato de la corriente.
Aviso
Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no
esté aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la
autoridad del usuario para utilizar el equipo.
El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de
alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.
Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten
mukainen.
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja
ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Información medioambiental
Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje
sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno
(corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).
El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar
si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del
desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.
La copia no autorizada de material protegido contra copia, incluidos
programas informáticos, archivos, emisiones y grabaciones de sonido, puede
infringir los derechos de copyright y constituir un delito. Este equipo no se
debe utilizar para tales fines.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita
talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa
vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
Ympäristötietoja
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että
pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko),
polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).
Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää
uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys.
Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä
poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων
με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά
προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος
απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών
επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει
γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι
(κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και
πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).
Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και
να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη
εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη
υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.
Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής,
όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και
ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά
καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ
τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού
για τους σκοπούς αυτούς.
Οι ενδείξεις «Made for iPod» και «Made for iPhone» σημαίνουν ότι ένα
ηλεκτρονικό αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται ειδικά σε iPod
ή iPhone αντίστοιχα και ότι έχει πιστοποιηθεί από τους κατασκευαστές
ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία
ευθύνη για τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής
της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Να
“Diseñado para iPod” y “Diseñado para iPhone” significa que un accesorio
electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a un iPod
o iPhone, y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los
estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del
funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares
de seguridad o reguladores. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con
iPod o iPhone puede afectar al rendimiento inalámbrico.
iPod y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registrada en EE.UU. y
otros países.
Nota
•• La placa de identificación está situada en la parte inferior del dispositivo.
Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten
tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata
tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää
edellä mainittuun tarkoitukseen.
•
•
•
•
•
•
•
Huomioi varoitukset.
Noudata kaikkia ohjeita.
Älä käytä laitetta veden lähellä.
Puhdista vain kuivalla liinalla.
Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita
lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta.
Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos
laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun
laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut,
laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei
toimi normaalisti tai on pudonnut.
Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä,
kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran
katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.
Biztonság
Fontos biztonsági utasítások
•
•
•
•
•
•
•
Merkinnät ”Made for iPod” ja ”Made for iPhone” ilmaisevat, että sähköinen
lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin tai iPhoneen, ja sen
kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset.. Apple ei vastaa
laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit.
Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin tai iPhonen kanssa saattaa vaikuttaa
langattoman verkon suorituskykyyn.
iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Français
Sécurité
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra.
Kövesse az utasításokat.
Óvja a készüléket a víztől.
A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A
készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek,
fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl.
erősítők) közelébe.
Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott,
ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott,
ahol kilép a készülékből.
Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót, húzza ki a
készülék csatlakozóját a hálózatból.
A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a
következő esetekben kell szervizeltetni: a készülék bármilyen módon
megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került
a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem
működik megfelelően vagy leejtették.
A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.
Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal
töltött tárgyat, égő gyertyát).
Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos
megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon
hozzáférhetőnek kell lennie.
Figyelem
•• Tyyppikilpi on laitteen takaosassa.
Tenez compte de tous les avertissements.
Respectez toutes les consignes.
N’utilisez pas cet appareil à proximité d’une source d’eau.
Nettoyez l’appareil avec un chiffon sec uniquement.
N’obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l’appareil
conformément aux consignes du fabricant.
N’installez pas l’appareil à proximité de sources de chaleur telles que des
radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs
par exemple) produisant de la chaleur.
Évitez de marcher sur le cordon d’alimentation ou de le pincer,
notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point
de sortie sur l’appareil.
Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(e)s par le
fabricant.
Débranchez cet appareil en cas d’orage ou pendant les longues périodes
d’inutilisation.
Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des
travaux de maintenance sont nécessaires en cas d’endommagement
de l’appareil : par exemple, endommagement du cordon d’alimentation
ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d’objets à l’intérieur
de l’appareil, exposition de l’appareil à la pluie ou à l’humidité,
dysfonctionnement ou chute de l’appareil.
Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux
éclaboussures.
Ne placez pas d’objets susceptibles d’endommager votre appareil à
proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies
allumées).
Si la fiche de l’adaptateur plug-in Direct est utilisée comme dispositif de
découplage, elle doit rester facilement accessible.
Avertissement
•• Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
•• Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
•• Ne posez jamais l'appareil sur un autre équipement électrique.
•• Conservez l'appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de
•• A készülék borítását megbontani tilos.
•• Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
•• Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
•• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
•• Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy
a készüléket le tudja választani a hálózati áramról.
Megjegyzés
A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye
nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti
a vásárló termékhasználati jogát.
Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó
követelményeinek.
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült,
amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a
termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként
történő gyűjtésének helyi feltételeiről.
Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett
készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált
készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását.
Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók
A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot.
Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható
legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és
polietilén (zacskó, védő habfólia).
A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat
képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a
csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére
vonatkozó helyi előírásokat.
chaleur.
•• Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour
débrancher l'appareil.
Avertissement
Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat,
közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői
jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a
berendezés nem használható ilyen célokra.
Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée
expressément par Philips Consumer Lifestyle peut invalider l’habilitation de
l’utilisateur à utiliser l’appareil.
Ce produit est conforme aux spécifications d’interférence radio de la
Communauté Européenne.
Tärkeitä turvallisuusohjeita
•
•
•
•
•
•
Magyar
•
•
Suomi
Turvallisuus
•• La plaque signalétique est située sous l'appareil.
•
•
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας
υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να
επαναχρησιμοποιηθούν.
« Made for iPod » (Compatible avec l’iPod) et « Made for iPhone »
(Compatible avec l’iPhone) signifient qu’un appareil électronique est
conçu spécialement pour être connecté à un iPod ou un iPhone et que le
développeur certifie que le produit satisfait aux normes de performances
Apple. Apple n’est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de
sa conformité aux normes de sécurité et aux normes réglementaires. Notez
que l’utilisation de cet accessoire avec un iPod ou un iPhone peut affecter les
performances sans fil.
iPod et iPhone sont des marques commerciales d’Apple Inc. déposées aux
États-Unis et dans d’autres pays.
Remarque
Consignes de sécurité importantes
Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto,
significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC.
Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y
electrónicos.
Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos
antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del
producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el
medioambiente y la salud.
La réalisation de copies non autorisées de contenu protégé contre la copie,
notamment de programmes informatiques, fichiers, diffusions et enregistrement
sonores, peut représenter une violation de droits d’auteur et une infraction à la
loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à de telles fins.
Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer
Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet
laitteen käyttämiseen.
Huomautus
Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la
Comunidad Europea.
réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles
usagées et de votre ancien équipement.
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants
de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.
A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” címkék azt jelentik, hogy az Apple
teljesítményi előírásoknak megfelelő elektronikus tartozék speciálisan iPod
vagy iPhone készülékhez történő csatlakoztatásra készült. Az Apple nem
vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó
előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék
iPod vagy iPhone készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték
nélküli teljesítményt.
Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban
bejegyzett védjegye.
Megjegyzés
•• A típustábla a készülék alján található.
La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique
que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.
Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets
d’équipements électriques et électroniques.
Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec
les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien appareil
permet de préserver l’environnement et la santé.
Informations sur l’environnement
Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour
permettre une séparation facile de l’emballage en trois matériaux : carton
(boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs,
feuille protectrice en mousse).
Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à
condition d’être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les
ltaliano
Sicurezza
Importanti istruzioni sulla sicurezza
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz
komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego
wykorzystania.
Ochrona środowiska
Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki
pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy
Nota
•• A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do aparelho.
•
•
•
•
•
•
Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar
om radiostörningar.
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och
komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.
När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten
innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och
elektroniska produkter.
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga
hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du
bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.
Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra
paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan),
polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).
Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det
monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för
kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.
Срок службы**
Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady
oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE.
Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów
elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać
tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać
zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.
“Made for iPod” (Concebido para iPod) e “Made for iPhone” (Concebido
para iPhone) significam que o acessório electrónico foi concebido
especificamente para ligar iPods ou iPhones respectivamente e foi certificado
pelo criador para responder às normas de desempenho da Apple. A Apple
não se responsabiliza pela utilização deste dispositivo ou pelo cumprimento
das normas de segurança e da regulamentação. Tenha em atenção que o uso
deste acessório com o iPod ou o iPhone pode afectar o desempenho da
ligação sem fios.
iPod e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A.
noutros países.
Dbajte na všetky varovania.
Dodržiavajte všetky pokyny.
Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
Čistite len pomocou suchej tkaniny.
Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory,
kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezalomil, najmä
pri zástrčkách, elektrických objímkach a v mieste, kde vychádza zo
zariadenia.
Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto
zariadenie zo siete.
Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu.
Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom
poškodené, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak
bola na zariadenie vyliata tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký
predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak
zariadenie nefunguje správne, prípadne po páde zariadenia.
Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr.
predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
Tam, kde zástrčka priameho napájacieho adaptéra slúži ako odpájacie
zariadenie, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité
použitie.
Дополнение к инструкции пользователя
•
•
•
•
•
•
Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har
godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att
använda utrustningen.
Уважаемый Потребитель!
Благодарим Вас за покупку изделия Филипс (торговые марки Philips, Philips Saeco, Philips Avent)
Bezpečnosť
Obs!
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Slovensky
Российская Федерация, Республика Беларусь, Қазақстан Республикасы*
bort apparaten från eluttaget.
Dôležité bezpečnostné pokyny
A realização de cópias não autorizadas de material protegido contra cópia,
incluindo programas informáticos, ficheiros, difusões e gravações de som,
pode constituir uma violação dos direitos de autor e ser ónus de uma ofensa
criminal. Este equipamento não deve utilizado para tais fins.
Varning
•• Ta aldrig bort höljet från apparaten.
•• Smörj aldrig någon del av produkten.
•• Placera aldrig produkten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
•• Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
•• Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla
Место для прикрепления
кассового и товарного чеков
•• Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.
•
При покупке изделия убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны
записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона, а также если чек не был
прикреплен к гарантийному талону при покупке Вами изделия – немедленно обратитесь к продавцу.
Изделие представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении и использовании его в соответствии с правилами эксплуатации оно будет надежно служить Вам
долгие годы. В ходе эксплуатации изделия не допускайте механических повреждений изделия, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пр., в течение всего срока службы
следите за сохранностью полной идентификационной информации с наименованием модели и серийного номера на изделии. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение всего срока
службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию пользователя и иные документы). Если в процессе
эксплуатации Вы обнаружите, что параметры работы изделия отличаются от изложенных в инструкции пользователя, обратитесь, пожалуйста, за консультацией в Информационный Центр.
Изготовлено под контролем “Philips Consumer Lifestyle B.V.”, Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды. Импортер на территории РФ, Беларуси и Казахстана: ООО "Филипс", РФ, 123022 г.
Москва, ул.Сергея Макеева, д.13 (в случае импортируемой продукции). Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, рекомендуем обратиться в организацию,
специализирующуюся на оказании такого рода услуг. Лицо (компания), осуществившее Вам установку, несет ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная
установка и подключение изделия существенны для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.
Примечание
•
•
Срок гарантии**
Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi
zakłóceń radiowych.
Обозначения «Разработано для iPod» и «Разработано для iPhone»
означают, что электронное устройство разработано специально
для подключения устройств iPod и iPhone соответственно и
имеет сертификацию разработчика по соответствию технических
характеристик стандартам корпорации Apple. Корпорация Apple не
несет ответственности за функциональность данного устройства или
за его соответствие стандартам и требованиям техники безопасности.
Обратите внимание, что использование этого устройство совместно с
iPod или iPhone может повлиять на работу беспроводной связи.
iPod и iPhone являются товарными знаками корпорации Apple Inc.,
зарегистрированными в США и других странах.
Наименование Изделия
Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie
zatwierdzone przez firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą unieważnić
pozwolenie na jego obsługę.
Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas
e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva
Europeia 2002/96/CE.
Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos
eléctricos e electrónicos.
Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus
antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do
seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e
para a saúde pública.
Informações ambientais
Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o
produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão
(embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha
de espuma protectora).
O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e
reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os
regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas
e equipamentos obsoletos.
•
Сроки и условия гарантии:
•
Uwaga
O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta
qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.
Казахстан*
875 11 65 0123
•
•
celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.
•
Беларусь
8 820 0011 0068
•
•• Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
•• Nie smaruj żadnej części urządzenia.
•• Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
•• Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
•• Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w
•
(бесплатный звонок со стационарных телефонов
на территории Казахстана)
•
Ostrzeżenie
•
Россия
8 800 200-0880
•
•
•
Домашние медиацентры
1 год
5 лет
Стационарные аудио/видеосистемы, проигрыватели, переносные и автомагнитолы, автомобильные медиацентры и усилители
1 год
3 года
Портативные устройства, носимые проигрыватели, диктофоны, фоторамки, компьютерная периферия, автомобильная акустика, индивидуальные
1 год
1 год
приемопередающие устройства, обучаемые пульты ДУ
Бытовая техника для дома и персонального ухода (кофемашины, кофеварки, пылесосы, паровые станции, утюги, кухонная техника, бритвы,
2 года
3 года
эпиляторы, электрические зубные щетки, товары по уходу за волосами и т.п.)
Электронные товары по уходу за детьми (Philips-Avent)
2 года
2 года
**исчисляется со дня передачи товара потребителю или с даты изготовления, если дату передачи определить невозможно. Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру
(ххххГГННхххххх, где ГГ – год, НН номер недели, x – любой символ). Пример: AJ021025123456 – дата изготовления 25 неделя 2010г. Также дата производства указывается на некоторых изделиях кодом вида: ГГНН,
ГГННх, ГГННхх или хГГННхххх. В случае затруднений при определении даты изготовления обратитесь, пожалуйста, в Информационный Центр.
•
Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.
Незаконное создание копий материалов, защищенных от копирования,
в том числе компьютерных программ, файлов, музыкальных записей и
записей теле- и радиопередач, может являться нарушением закона об
авторском праве и быть уголовно наказуемым. Данное оборудование не
может быть использовано в этих целях.
Läs och ta till dig varningstexten.
Följ samtliga instruktioner.
Använd inte apparaten i närheten av vatten.
Rengör endast med torr trasa.
Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med
tillverkarens instruktioner.
Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element,
varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive
förstärkare).
Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm,
särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.
Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av
leverantören.
Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska
användas på länge.
Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är
nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om
en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har
kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte
fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl
eller levande ljus).
Om adaptern används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att
komma åt.
Зарегистрируйте ваше изделие на www.philips.ru и станьте участником Клуба Philips – будьте в курсе последних новинок, рекламных акций, загрузки полезных программ, а также предложений по
расширенной гарантии. Любую информацию об изделии, расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре Филипс:
•
Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam
expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a
autoridade do utilizador para operar o equipamento.
•
•
•
•
•
Страна
•
Aviso
Viktiga säkerhetsinstruktioner
Настоящая гарантия распространяется только на изделия, имеющие полную идентификационную информацию, приобретенные и используемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по
дальнейшей эксплуатации изделия. Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:
1. Нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки изделия;
2. Действий третьих лиц:
• ремонта неуполномоченными лицами;
• внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
• отклонения от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
• неправильной установки и подключения изделия;
• подключения изделия к другому изделию/товару в необесточенном состоянии (любые соединения должны осуществляться только после отключения всех соединяемых изделий/товаров от питающей сети).
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);
Гарантия не распространяется также на расходные материалы и аксессуары, включая, но не ограничиваясь: наушники, чехлы, соединительные кабели, изделия из стекла, сменные лампы, батареи и аккумуляторы,
защитные экраны, накопители мусора, ремни, щетки, головки бритв и эпиляторов, иные детали с ограниченным сроком эксплуатации.
•
Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
Czyść urządzenie suchą ściereczką.
Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie
z instrukcjami producenta.
Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak
kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym
wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany
ani uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w
których przewód wychodzi z urządzenia.
Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez
producenta.
Odłączaj urządzenie od źródła zasilanie podczas burzy i gdy nie jest
używane przez dłuższy czas.
Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom.
Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie zostało uszkodzone w dowolny
sposób, na przykład w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego,
wylania na urządzenie płynu lub gdy spadł na nie jakiś przedmiot, zostało
narażone na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa poprawnie lub
zostało upuszczone.
Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych
przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).
Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą zasilacza, jego
wtyczka musi być łatwo dostępna.
transformador para desligar o aparelho da alimentação eléctrica.
Заполнение обязательно
•
•
•
•
•
fontes de calor.
Модель:
•• Certifique-se de que dispõe de um acesso fácil ao cabo de alimentação, ficha ou
Säkerhet
Заполнение обязательно
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Svenska
Серийный номер:
Bezpieczeństwo
Информация о влиянии на окружающую среду
Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы
упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка),
пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый
лист).
Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны
и вторично использованы специализированными предприятиями.
Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных
материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего
оборудования.
•• Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.
(бесплатный звонок на территории РБ,
в т.ч. с мобильных телефонов)
•
Aviso
Poznámka
(бесплатный звонок в РФ, в т.ч. с мобильных телефонов),
•
•
•
Телефон
•
Let op waarschuwingen.
Volg alle instructies.
Plaats dit apparaat niet nabij water.
Reinig alleen met een droge doek.
Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de
instructies van de fabrikant.
Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren,
warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte
produceren.
Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt
afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar
het netsnoer uit het apparaat komt.
Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/
accessoires.
Haal de stekker bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet
wordt gebruikt, uit het stopcontact.
Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel.
Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker
is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of
er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat
is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed
functioneert of wanneer het is gevallen.
Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas
water of een brandende kaars.
Wanneer de stekker van de Direct plug-in-adapter wordt gebruikt om
het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij
de stekker kunt.
•
Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что
данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета
2002/96/EC.
Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных
изделий согласно местному законодательству.
Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте
отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная
утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные
негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.
Nápisy „Made for iPod“ (Vyrobené pre iPod) a „Made for iPhone“ (Vyrobené
pre iPhone) znamenajú, že elektronické zariadenie bolo navrhnuté na
pripojenie špeciálne k zariadeniu iPod alebo iPhone a má certifikát vývojárov,
že spĺňa prevádzkové štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple
nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani jeho súlad s bezpečnostnými
a regulačnými štandardmi. Upozorňujeme, že používanie tohto zariadenia
so zariadením iPod alebo iPhone môže ovplyvniť prevádzku bezdrôtového
pripojenia.
iPod a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA.
a ďalších krajinách.
с 12-00 до 23-00 без выходных
www.philips.kz
•
•
•
•
•
•
•
Изделие разработано и изготовлено с применением
высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат
переработке и повторному использованию.
с 9-00 до 20-00 без выходных
www.philips.by
Belangrijke veiligheidsinstructies
•
Внесение любых изменений, неодобренных Philips Consumer
Lifestyle, может привести к лишению пользователя права управлять
оборудованием.
*Кепілдік талонның мәтінінің қазақ тілінде алу үшін, Филипс ақпараттық орталығына немесе www.philips.kz веб-сайтына хабарласыңыз.
Veiligheid
•
•• Nunca retire o revestimento do aparelho.
•• Nunca lubrifique qualquer componente deste aparelho.
•• Nunca coloque o aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
•• Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou
•
Nederlands
•
Respeite todos os avisos.
Siga todas as instruções.
Não use o aparelho perto de água.
Limpe-o apenas com um pano seco.
Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as
instruções do fabricante.
Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de
ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que
emitam calor.
Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou de algum modo
danificado, sobretudo nas fichas, receptáculos e no ponto de saída do
aparelho.
Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
Desligue o aparelho durante a ocorrência de trovoadas ou quando não
o utilizar por longos períodos.
Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. É necessária
assistência quando o aparelho foi de algum modo danificado – por
exemplo, danos no cabo ou ficha de alimentação, derrame de líquidos
ou introdução de objectos no interior do aparelho, exposição do
aparelho a chuva ou humidade, funcionamento anormal do aparelho ou
queda do mesmo.
O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de líquidos.
Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do dispositivo (por
ex., objectos com líquidos ou velas acesas).
Se a tomada da ficha adaptadora for utilizada para desligar o dispositivo,
esta deve permanecer preparada para funcionamento.
Não permita que as crianças utilizem sem vigilância aparelhos eléctricos.
Não permita que crianças ou adultos com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas com falta de experiência/
conhecimento, utilizem aparelhos eléctricos sem vigilância.
(495) 961-1111
с 9-00 до 21-00 без выходных
www.philips.ru
•• La targhetta del modello è situata sul retro dell'apparecchio.
•
•
•
•
•
Заполнение обязательно
Polski
Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по
радиопомехам.
Vytváranie nepovolených kópií z materiálov podliehajúcich ochrane proti
kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, nahrávok vysielania a
zvuku, môže byť považované za porušenie autorských práv a byť trestným
činom. Toto zariadenie nesmie byť používané na takéto účely.
для отсоединения устройства от сети.
Importantes instruções de segurança
ПРОДАВЕЦ:
•• Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.
Уведомление
источников тепла.
•• Обеспечьте постоянный и свободный доступ к шнуру питания, штепселю или адаптеру
Время работы (местное)
Веб-сайт
Nota
Segurança
Заполнение обязательно
Opmerking
•
“Made for iPod” (Specifico per iPod) e “Made for iPhone” (Specifico
per iPhone) indicano che un accessorio elettronico è stato creato per il
collegamento specifico ad iPod e iPhone ed è certificato dallo sviluppatore
che ne garantisce la compatibilità con gli standard Apple in termini di
prestazioni. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo
dispositivo o per la sua conformità agli standard normativi e di sicurezza.
L’utilizzo di questo accessorio con iPod o iPhone può influire sulle prestazioni
wireless.
iPod e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri
paesi.
Português
Informácie týkajúce sa životného prostredia
Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o
dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón
(škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná
penová pokrývka).
Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia
špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte
miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií
a starého vybavenia.
Название торговой организации:
La copia non autorizzata di materiale protetto da copia, inclusi programmi
per computer, file, trasmissioni e registrazioni audio, può rappresentare una
violazione della legge sul copyright e costituire un reato penale. Questo
apparecchio non deve essere utilizzato a tale scopo.
Предупреждение
•• Запрещается снимать корпус устройства.
•• Запрещается смазывать детали устройства.
•• Запрещается устанавливать это устройство на другие электрические приборы.
•• Берегите устройство от воздействия прямых солнечных лучей, открытого огня и
Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami,
znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.
Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické
a elektronické zariadenia.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného
domáceho odpadu. Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete
znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.
•• Typplattan sitter på baksidan av apparaten.
(ФИО и подпись покупателя)
Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una
croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/
CE.
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici
ed elettronici.
Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare
i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei
prodotti usati aiuta a prevenire l’inquinamento ambientale e possibili danni alla
salute.
Informazioni per il rispetto ambientale
L’uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre,
di semplificare la raccolta differenziata, usando per l’imballaggio tre materiali:
cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene
(sacchetti, schiuma protettiva).
Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati
purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi
alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l’imballaggio, batterie
usate e apparecchiature obsolete.
“Bestemd voor iPod” en “Bestemd voor iPhone” willen zeggen dat een
elektronisch accessoire is ontworpen om te worden aangesloten op
een iPod of iPhone en door de ontwikkelaar is gecertificeerd en aan de
prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor
de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de
richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit
accessoire met een iPod of iPhone kan de draadloze werking beïnvloeden.
iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de
Verenigde Staten en andere landen.
•
•• Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.
•
•
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti
di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.
•
•
Kommentar
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály
a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.
Заполнение обязательно
U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief
computerprogramma’s, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit
doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit
apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.
•
Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa
rádiového rušenia.
Made for iPod (Skapad för iPod) och Made for iPhone (Skapad för iPhone) betyder
att ett elektroniskt tillbehör har utformats för att passa särskilt med iPod eller iPhone,
och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandard. Apple
ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för
säkerhet och användning. Observera att användningen av det här tillbehöret med
iPod eller iPhone kan påverka den trådlösa kapaciteten.
IPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple AB, registrerad i USA och
andra länder.
Телефон торговой организации:
Milieu-informatie
Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor
gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie
materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en
afdekking).
Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en
opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door
een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het
weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.
Uwaga
•
Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú
vyslovene povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zrušiť
oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.
Заполнение желательно
Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet,
betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.
Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische
producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.
Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht
en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude
producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu
en de volksgezondheid.
„Made for iPod” oraz „Made for iPhone” oznaczają, że dane akcesorium
elektroniczne zostało zaprojektowane do podłączania odpowiednio do
odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone, oraz że ma ono certyfikat od
producenta potwierdzający spełnianie standardów firmy Apple. Firma Apple
nie odpowiada za działanie tego urządzenia lub jego zgodność z wymogami
dot. bezpieczeństwa i z innymi przepisami. Należy pamiętać, że używanie tego
akcesorium z odtwarzaczem iPod lub telefonem iPhone może mieć wpływ na
poprawne działanie bezprzewodowe.
iPod i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w
Stanach Zjednoczonych. i innych krajach.
•
Upozornenie
Адрес и E-mail:
Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della
Comunità Europea.
•
Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de
Europese Unie.
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en
onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.
•
Обратите внимание на все предупреждения.
Следуйте всем указаниям.
Запрещается использовать данное устройство возле воды.
Очищайте устройство только сухой тканью.
Запрещается блокировать вентиляционные отверстия устройства.
Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями
производителя.
Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла,
таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и
другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
Не наступайте на сетевой шнур и не защемляйте его, особенно в
области вилки, розетки и в месте выхода из устройства.
Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные
производителем.
Отключайте устройство от сети во время грозы или во время
длительного перерыва в использовании.
При необходимости технической диагностики и ремонта
обращайтесь только к квалифицированным специалистам.
Проведение диагностики необходимо при любых повреждениях
устройства, таких как повреждение сетевого шнура или вилки,
попадание жидкости или какого-либо предмета в устройство,
воздействие дождя или влаги, неполадки в работе или падение.
Запрещается подвергать устройство воздействию воды.
Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы
(например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).
Если для отключения устройства используется штекер адаптера питания,
доступ к нему должен оставаться свободным.
Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a.
datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot
copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör
inte användas i sådana syften.
ПЕЧАТЬ
Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non sia
espressamente consentita da Philips Consumer Lifestyle può invalidare il
diritto dell’utente all’uso dell’apparecchio.
Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów zabezpieczonych
przed kopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i
nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw autorskich będące
przestępstwem. Nie należy używać niniejszego urządzenia do takich celów.
•
•
•
•
•
tepla.
•• Uistite sa, že vždy máte voľný prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste
mohli zariadenie odpojiť zo siete.
Изделие получил в исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации на
русском языке. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и
правилами эксплуатации ознакомлен. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, претензий
к качеству и внешнему виду не имею. Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном
талоне обязуюсь выполнять и гарантирую выполнение всеми пользователями изделия.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
Avviso
Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk
zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben
dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.
Важные инструкции по безопасности
•• Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
•• Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
•• Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
•• Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom
ПРОДАВЦА
scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.
Kennisgeving
Техника безопасности
Varovanie
Внимание! Требуйте полного заполнения гарантийного талона продавцом!
•• Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.
•• Non lubrificare mai alcuna parte dell'apparecchio.
•• Non posizionare mai l'apparecchio su un altro dispositivo.
•• Tenere lontano l'apparecchio dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
•• Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore per
stroom van dit apparaat uit te schakelen.
Русский
Гарантийный талон недействителен при его неправильном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи
покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть прикреплены к настоящему гарантийному талону.
Avvertenza
•• Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
•• Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
•• Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
•• Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
•• Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de
grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i
polietylen (worki foliowe, folia ochronna).
Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji
oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa.
Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi
utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych
urządzeń elektronicznych.
Дата продажи:
•
Fare attenzione a tutte le avvertenze.
Seguire tutte le istruzioni.
Non utilizzare l’apparecchio vicino all’acqua.
Pulire solo con un panno asciutto.
Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l’installazione in
base a quanto previsto dalle istruzioni del produttore.
Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori,
stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
Proteggere il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o stringerlo,
in particolare vicino a prese standard o multiple oppure nel punto in cui
esce dall’apparecchio.
Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
Scollegare l’apparecchio durante i temporali o se non viene utilizzato per
lunghi periodi di tempo.
Per eventuali controlli, contattare il personale per l’assistenza qualificato.
Un controllo è necessario quando l’apparecchio è stato in qualche
modo danneggiato: ad esempio, il cavo di alimentazione o la spina
sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti
sull’apparecchio, l’apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, non
funziona regolarmente o è stato fatto cadere.
Non esporre l’apparecchio a gocce o schizzi.
Non appoggiare sull’apparecchio oggetti potenzialmente pericolosi (ad
esempio oggetti che contengono del liquido o candele accese).
Se si usa la spina dell’adattatore ad inserimento diretto per scollegare il
dispositivo, assicurarsi che questa sia sempre facilmente accessibile.
Waarschuwing
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising