Philips | DS7580/10 | Philips Dockingstation DS7580/10 Important Information Manual

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
DS7580/10
CS
DE
Bezpečnost
Sicherheit
Důležité bezpečnostní pokyny
• Respektujte všechna upozornění.
• Dodržujte všechny pokyny.
• Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
• K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
• Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
• Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů
Wichtige Sicherheitshinweise
• Beachten Sie alle Warnhinweise.
• Befolgen Sie alle Anweisungen.
• Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
• Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
• Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften des Herstellers
(včetně zesilovačů) produkujících teplo.
• Síťový kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat
vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj.
• Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
• Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte síťový kabel ze zásuvky.
• Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen
kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy
do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje
normálně nebo utrpěl pád.
• Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
• Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo
hořící svíčky).
• Pokud je jako odpojovací zařízení použito SÍŤOVÉ napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací
zařízení připraveno k použití.
Varování
•• Neodstraňujte kryt přístroje.
•• Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
•• Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
•• Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
•• Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste
mohli zařízení odpojit od napájení.
Oznámení
Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips
Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.
auf.
• Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen
Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
• Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt wird. Insbesondere
darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel
das Gerät verlassen.
• Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
• Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Geräts den Netzstecker.
• Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen.
Reparaturen sind notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder
der Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, Flüssigkeit über das
Gerät geschüttet wurde, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät nicht
ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
• Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.
• Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte
Gegenstände, brennende Kerzen).
• Wenn der Netzstecker (MAINS) bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die
Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
Warnung
•• Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
•• Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
•• Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
•• Setzen Sie das Gerät keinem direktem Sonnenlicht, keiner offenen Flamme und keiner starken Hitze aus.
•• Stellen Sie zum Trennen des Geräts von der Stromversorgung den einfachen Zugriff auf
Netzkabel, Stecker oder Adapter sicher.
Hinweis
Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle
genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.
Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.
Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu
používat.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že
podléhá směrnici EU 2002/96/ES.
Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických
výrobků.
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním
odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na
životní prostředí a zdraví lidí.
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do
běžného komunálního odpadu.Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu
baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.
Vyjmutí vestavěné baterie musí provádět jen profesionálně vyškolený pracovník.
All registered and unregistered trademarks are
property of their respective owners.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Informace o ochraně životního prostředí
Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál
snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky,
ochranné fólie z lehčeného plastu).
Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a
opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními
předpisy.
Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není
povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a
zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a
představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům
nemělo používat.
Slogany „Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamenají, že elektronický
doplněk byl navržen specificky pro připojení k zařízení iPod nebo iPhone a
byl vývojářem certifikován jako splňující výkonové standardy společnosti
Apple. Společnost Apple není odpovědná za činnost tohoto zařízení nebo
za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Uvědomte si, že používání tohoto příslušenství
se zařízením iPod nebo iPhone může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu.
iPod a iPhone jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., registrovaná v U.S.A. a v dalších zemích.
Poznámka
•• Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und
hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät,
bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.
Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer
und elektronischer Geräte.
Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über
Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor
möglichen negativen Folgen geschützt.
Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese
dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.Bitte informieren Sie sich über die
örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte
Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.
Bringen Sie Ihr Produkt immer zu einem Fachmann, um die integrierte Batterie zu ersetzen.
Umweltinformationen
Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt
werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).
Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem
spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung
von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.
Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material wie
z. B. Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und
Tonaufnahmen kann eine Urheberrechtsverletzung und somit
eine Straftat darstellen. Dieses Gerät darf für solche Zwecke
nicht verwendet werden.
Die Angaben „Made for iPod“, und „Made for iPhone“ bedeuten, dass ein
elektronisches Zubehörteil speziell für die Verwendung mit einem iPod oder
iPhone entwickelt wurde. Zudem wurde vom Hersteller bestätigt, dass
dieses Zubehörteil den Leistungsstandards von Apple entspricht. Apple ist
für dieses Gerät oder die Einhaltung von Sicherheits- und sonstigen Richtlinien nicht verantwortlich. Bitte
beachten Sie, dass der Gebrauch von diesem Zubehörteil mit iPod oder iPhone die
Übertragungsleistung beeinflussen könnte.
iPod und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen
Ländern.
•• Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.
DA
Safety
Sikkerhed
Warning
•• Never remove the casing of this apparatus.
•• Never lubricate any part of this apparatus.
•• Never place this apparatus on other electrical equipment.
•• Keep this apparatus away from direct sunlight, naked flames or heat.
•• Make sure that you always have easy access to the power cord, plug or adaptor to disconnect the
apparatus from the power.
Notice
Any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Philips Consumer
Lifestyle may void the user’s authority to operate the equipment.
This product complies with the radio interference requirements of the European Community.
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be
recycled and reused.
When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is
covered by the European Directive 2002/96/EC.
Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic
products.
Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your
normal household waste. Correct disposal of your old product helps to prevent potential negative
consequences for the environment and human health.
Your product contains batteries covered by the European Directive 2006/66/EC, which cannot
be disposed with normal household waste.Please inform yourself about the local rules on
separate collection of batteries because correct disposal helps to prevent negative
consequences for the environmental and human health.
Always bring your product to a professional to remove the built-in battery.
•• Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
ES
Seguridad
Instrucciones de seguridad importantes
• Preste atención a todas las advertencias.
• Siga todas las instrucciones.
• No use este aparato cerca del agua.
• Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
• No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del
fabricante.
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
• Respekter alle advarsler.
• Følg alle instruktioner.
• Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
• Rengør kun produktet med en tør klud.
• Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens
instruktioner.
• Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller
andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
• Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor
ledningen føres ud af apparatet.
• Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
• Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.
• Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet
beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet
fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke
fungerer normalt eller er blevet tabt.
• Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
• Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
• Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes
nemt.
Advarsel
•• Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
•• Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
•• Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
•• Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
•• Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde
strømmen til apparatet.
Meddelelse
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere
brugerens ret til at betjene dette udstyr.
Dette produkt overholder EU’s krav om radiointerferens.
Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan
genbruges.
Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul,
betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt
husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ
påvirkning af miljø og helbred.
Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke
må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.Undersøg venligst de lokale
indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ
påvirkning af miljø og helbred.
Indlever altid produktet til en fagmand, når det indbyggede batteri skal fjernes.
EL
Ασφάλεια
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
• Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
• Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
• Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
• Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
Προειδοποίηση
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
•• Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
•• Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
•• Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
•• Φροντίστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο φις ή στο
τροφοδοτικό, για να αποσυνδέετε το σύστημα από το ρεύμα.
Σημείωση
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση
της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία
της συσκευής.
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για
παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα,
τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
Note
•• The type plate is located on the bottom of the apparatus.
Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse),
polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).
Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale
regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.
Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder
computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger, kan
være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen.
Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.
“Made for iPod” og “Made for iPhone” betyder, at et elektronisk tilbehør er
designet til at passe specifikt til henholdsvis iPod eller iPhone, og at det er
blevet certificeret af udvikleren til at overholde Apples ydeevnestandarder.
Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden
overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med
iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne.
iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.
largo de tiempo.
• El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia
técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación
o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato,
que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
• No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.
• No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que
contengan líquido o velas encendidas).
• Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para desconectar el aparato, éstos deberán estar
siempre a mano.
Advertencia
•• No quite nunca la carcasa de este aparato.
•• No lubrique ninguna pieza de este aparato.
•• No coloque nunca este aparato sobre otro equipo eléctrico.
•• No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
•• Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador
para desconectar el aparato de la corriente.
Aviso
Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente
por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.
El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden
reciclarse y reutilizarse.
Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple
la Directiva europea 2002/96/EC.
Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos.
Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la
basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar
posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.
El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se
pueden eliminar con la basura doméstica normal.Infórmese de la legislación local sobre la
recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a evitar consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud.
Lleve siempre el producto a un profesional para que éste se encargue de quitar la batería integrada.
Información medioambiental
Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres
materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).
El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa
especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.
La copia no autorizada de material protegido contra copia,
incluidos programas informáticos, archivos, emisiones y
grabaciones de sonido, puede infringir los derechos de
copyright y constituir un delito. Este equipo no se debe utilizar
para tales fines.
“Diseñado para iPod” y “Diseñado para iPhone” significa que un accesorio
electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a un iPod o
iPhone, y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los
estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del
funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares de seguridad o
reguladores. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod o iPhone puede afectar al
rendimiento inalámbrico.
iPod y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros países.
Nota
•• La placa de identificación está situada en la parte inferior del dispositivo.
NO PERMITA QUE LOS NIÑOS UTILICEN SIN VIGILANCIA APARATOS ELÉCTRICOS.
NO PERMITA QUE LOS NIÑOS O ADULTOS CON CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES
O MENTALES REDUCIDAS O PERSONAS CON FALTA DE EXPERIENCIA/ CONOCIMIENTO,
UTILICEN APARATOS ELÉCTRICOS SIN VIGILANCIA.
FI
Turvallisuus
Tärkeitä turvallisuusohjeita
• Huomioi varoitukset.
• Noudata kaikkia ohjeita.
• Älä käytä laitetta veden lähellä.
• Puhdista vain kuivalla liinalla.
• Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
• Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita
(mukaan lukien vahvistimia).
• Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta.
• Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
• Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
• Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut,
esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita
esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
• Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
• Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä
esineitä tai kynttilöitä.
• Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa
uudelleen käyttöön.
Vakava varoitus
•• Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
•• Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
•• Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
•• Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
•• Varmista, että virtajohto, liitin tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.
Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti
hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/
ΕΚ και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα.Ενημερωθείτε
σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή
μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Να απευθύνεστε πάντα σε έναν ειδικό για την αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας του
προϊόντος σας.
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan
kierrättää ja käyttää uudelleen.
Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι
εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας
από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).
Consignes de sécurité importantes
• Tenez compte de tous les avertissements.
• Respectez toutes les consignes.
• N’utilisez pas cet appareil à proximité d’une source d’eau.
• Nettoyez l’appareil avec un chiffon sec uniquement.
• N’obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l’appareil conformément aux consignes du
fabricant.
• N’installez pas l’appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de
chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
• Évitez de marcher sur le cordon d’alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des
prises de courant et de son point de sortie sur l’appareil.
• Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(e)s par le fabricant.
• Débranchez cet appareil en cas d’orage ou pendant les longues périodes d’inutilisation.
• Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance sont
nécessaires en cas d’endommagement de l’appareil : par exemple, endommagement du cordon
d’alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d’objets à l’intérieur de l’appareil,
exposition de l’appareil à la pluie ou à l’humidité, dysfonctionnement ou chute de l’appareil.
• Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.
• Ne placez pas d’objets susceptibles d’endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par
exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
• Si la fiche d’alimentation ou un coupleur d’appareil est utilisé comme dispositif de découplage, celui-ci
doit rester facilement accessible.
Avertissement
•• Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
•• Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
•• Ne posez jamais l'appareil sur un autre équipement électrique.
•• Conservez l'appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
•• Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour
débrancher l'appareil.
Avertissement
Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips
Consumer Lifestyle peut invalider l’habilitation de l’utilisateur à utiliser l’appareil.
Ce produit est conforme aux spécifications d’interférence radio de la Communauté Européenne.
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant
être recyclés et réutilisés.
La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier
est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.
Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d’équipements
électriques et électroniques.
Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures
ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l’environnement et
la santé.
Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/CE, qui ne
peuvent être jetées avec les ordures ménagères.Renseignez-vous sur les dispositions en
vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte
permet de préserver l’environnement et la santé.
Confiez toujours votre produit à un professionnel pour retirer la batterie intégrée.
Informations sur l’environnement
Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation
facile de l’emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et
polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).
Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d’être démontés par
une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages,
des piles usagées et de votre ancien équipement.
La réalisation de copies non autorisées de contenu protégé
contre la copie, notamment de programmes informatiques,
fichiers, diffusions et enregistrement sonores, peut représenter
une violation de droits d’auteur et une infraction à la loi. Cet
appareil ne doit en aucun cas être utilisé à de telles fins.
« Made for iPod » (Compatible avec l’iPod) et « Made for iPhone »
(Compatible avec l’iPhone) signifient qu’un appareil électronique est conçu
spécialement pour être connecté à un iPod ou un iPhone et que le
développeur certifie que le produit satisfait aux normes de performances
Apple. Apple n’est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes
de sécurité et aux normes réglementaires. Notez que l’utilisation de cet accessoire avec un iPod ou un
iPhone peut affecter les performances sans fil.
iPod et iPhone sont des marques commerciales d’Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d’autres
pays.
Remarque
•• La plaque signalétique est située sous l'appareil.
HU
Biztonság
Fontos biztonsági utasítások
• Ügyeljen a figyelmeztetésekben foglaltakra.
• Kövesse az utasításokat.
• Óvja a készüléket a víztől.
• A tisztítást kizárólag száraz ruhával végezze.
• Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó
utasításai szerint végezze.
• Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük
során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
• Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozóaljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép a készülékből.
• Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
• Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót, húzza ki a készülék csatlakozóját a
hálózatból.
• A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket a következő esetekben kell
szervizeltetni: a készülék bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó,
folyadék került a készülékbe, ráesett valami, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik
megfelelően vagy leejtették.
• A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.
• Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
• Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor
mindig működőképesnek kell lennie.
Figyelem
Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.
•• A készülék borítását megbontani tilos.
•• Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
•• Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
•• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
•• Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a
készüléket le tudja választani a hálózati áramról.
Megjegyzés
A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen
megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen
asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.
•• Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.
•• Tyyppikilpi on laitteen takaosassa.
Sécurité
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το
προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
προϊόντων.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με
τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων
συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Bemærk
Huomautus
corriente y en el punto donde sale del aparato.
• Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
• Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo
Huomautus
Environmental information
All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into
three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective foam sheet.)
Your system consists of materials which can be recycled and reused if disassembled by a specialized
company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted
batteries and old equipment.
The making of unauthorized copies of copy-protected
material, including computer programs, files, broadcasts and
sound recordings, may be an infringement of copyrights and
constitute a criminal offence. This equipment should not be
used for such purposes.
“Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory
has been designed to connect specifically to iPod or iPhone respectively,
and has been certified by the developer to meet Apple performance
standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its
compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or
iPhone may affect wireless performance.
iPod and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Ympäristötietoja
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on
helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit,
suojamuoviarkki).
Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän
hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja
käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.
Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta
materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista,
lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja
täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä
mainittuun tarkoitukseen.
Merkinnät ”Made for iPod” ja ”Made for iPhone” ilmaisevat, että sähköinen
lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin tai iPhoneen, ja sen
kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset.. Apple ei
vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja
säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin tai iPhonen kanssa saattaa vaikuttaa
langattoman verkon suorituskykyyn.
iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
FR
• Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas de
• Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ,
ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων
ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
• Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις
υποδοχές κυκλώματος και στο σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
• Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για
μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι απαραίτητη η
επισκευή της συσκευής όταν έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη, όπως εάν υποστεί βλάβη το
καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα πάνω στη συσκευή,
εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
• Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
• Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά,
αναμμένα κεριά).
• Όπου το βύσμα MAINS ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης,
η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään.Hävittämällä
tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.
Akun poistaminen on jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi.
u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
• No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos
Hinweis
EN
(including amplifiers) that produce heat.
• Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience
receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
• Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
• Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
• Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been
damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects
have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate
normally, or has been dropped.
• Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
• Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
• Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device
shall remain readily operable.
Σημείωση
Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.
DS7580_10_Safety and notice_V1.0
Important Safety Instructions
• Heed all warnings.
• Follow all instructions.
• Do not use this apparatus near water.
• Clean only with dry cloth.
• Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer’s instructions.
• Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus
Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν
αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την
απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.
Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει
προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών,
αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής
εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση
του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.
Οι ενδείξεις «Made for iPod» και «Made for iPhone» σημαίνουν ότι ένα
ηλεκτρονικό αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται ειδικά σε iPod ή
iPhone αντίστοιχα και ότι έχει πιστοποιηθεί από τους κατασκευαστές ότι
πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη
για τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα ασφαλείας και
τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι η χρήση του εν λόγω αξεσουάρ με iPod ή iPhone ενδέχεται
να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.
Οι ονομασίες iPod and iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και
σε άλλες χώρες.
Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók
és újra felhasználhatók.
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre
vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő
gyűjtésének helyi feltételeiről.
Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse
elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását.
A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért
ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív
hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok
helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.
A termék beépített akkumulátor eltávolítását minden esetben bízza szakmai személyzetre.
Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók
A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a
csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz),
polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).
A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani.
Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére
vonatkozó helyi előírásokat.
Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes
programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket)
készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését
képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a
berendezés nem használható ilyen célokra.
A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” címkék azt jelentik, hogy az
Apple teljesítményi előírásoknak megfelelő elektronikus tartozék speciálisan
iPod vagy iPhone készülékhez történő csatlakoztatásra készült. Az Apple
nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és
szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod vagy iPhone
készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.
Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.
Megjegyzés
•• A típustábla a készülék alján található.
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden
gerecycleerd en herbruikt.
Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat
het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.
Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw
regio gescheiden worden ingezameld.
Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze
producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt
u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij
het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.Win informatie in over de lokale
wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de
batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
Breng uw product altijd naar een deskundige om de ingebouwde batterij te laten verwijderen.
Milieu-informatie
Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking
gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en
polyethyleen (zakken en afdekking).
Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden
gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke
regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.
U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd
materiaal, inclusief computerprogramma’s, bestanden,
uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u
het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit
apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.
“Bestemd voor iPod” en “Bestemd voor iPhone” willen zeggen dat een
elektronisch accessoire is ontworpen om te worden aangesloten op een
iPod of iPhone en door de ontwikkelaar is gecertificeerd en aan de
prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor
de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking
tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone kan de draadloze
werking beïnvloeden.
iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere
landen.
IT
Opmerking
Sicurezza
Importanti istruzioni sulla sicurezza
• Fare attenzione a tutte le avvertenze.
• Seguire tutte le istruzioni.
• Non utilizzare l’apparecchio vicino all’acqua.
• Pulire solo con un panno asciutto.
• Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l’installazione in base a quanto previsto dalle
istruzioni del produttore.
• Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi
gli amplificatori) che producono calore.
• Proteggere il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o stringerlo, in particolare vicino a prese
standard o multiple oppure nel punto in cui esce dall’apparecchio.
• Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
• Scollegare l’apparecchio durante i temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
• Per eventuali controlli, contattare il personale per l’assistenza qualificato. Un controllo è necessario
quando l’apparecchio è stato in qualche modo danneggiato: ad esempio, il cavo di alimentazione
o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti sull’apparecchio,
l’apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona regolarmente o è stato fatto cadere.
• Non esporre l’apparecchio a gocce o schizzi.
• Non appoggiare sull’apparecchio oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che
contengono del liquido o candele accese).
• Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la
spina e l’accoppiatore siano facilmente accessibili.
Avvertenza
•• Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.
•• Non lubrificare mai alcuna parte dell'apparecchio.
•• Non posizionare mai l'apparecchio su un altro dispositivo.
•• Tenere lontano l'apparecchio dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
•• Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore per
•• Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.
PL
Bezpieczeństwo
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
• Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
• Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
• Czyść urządzenie suchą ściereczką.
• Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
• Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego
powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
• Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy
wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z urządzenia.
• Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
• Odłączaj urządzenie od źródła zasilanie podczas burzy i gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
• Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa jest konieczna, gdy
urządzenie zostało uszkodzone w dowolny sposób, na przykład w przypadku uszkodzenia przewodu
zasilającego, wylania na urządzenie płynu lub gdy spadł na nie jakiś przedmiot, zostało narażone na
działanie deszczu lub wilgoci, nie działa poprawnie lub zostało upuszczone.
• Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
• Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń
wypełnionych płynami, płonących świec).
• Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki
muszą być łatwo dostępne.
Ostrzeżenie
scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.
Avviso
Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non sia espressamente consentita da Philips
Consumer Lifestyle può invalidare il diritto dell’utente all’uso dell’apparecchio.
•• Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
•• Nie smaruj żadnej części urządzenia.
•• Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
•• Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
•• Upewnij się, że masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia
urządzenia od źródła zasilania.
Uwaga
Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono
essere riciclati e riutilizzati.
Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che
tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.
Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti
nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire
l’inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.
Il prodotto contiene batterie che rientrano nell’ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e
non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.Informarsi sui regolamenti locali
per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a
prevenire potenziali effetti negativi sull’ambiente e sulla salute.
Per rimuovere la batteria integrata, rivolgersi sempre a personale specializzato.
Informazioni per il rispetto ambientale
L’uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta
differenziata, usando per l’imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di
separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).
Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio
venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali
per l’imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.
La copia non autorizzata di materiale protetto da copia, inclusi
programmi per computer, file, trasmissioni e registrazioni audio,
può rappresentare una violazione della legge sul copyright e
costituire un reato penale. Questo apparecchio non deve
essere utilizzato a tale scopo.
“Made for iPod” (Specifico per iPod) e “Made for iPhone” (Specifico per
iPhone) indicano che un accessorio elettronico è stato creato per il
collegamento specifico ad iPod e iPhone ed è certificato dallo sviluppatore
che ne garantisce la compatibilità con gli standard Apple in termini di
prestazioni. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o per la sua conformità
agli standard normativi e di sicurezza. L’utilizzo di questo accessorio con iPod o iPhone può influire sulle
prestazioni wireless.
iPod e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi.
Nota
•• La targhetta del modello è situata sul retro dell'apparecchio.
NL
Veiligheid
Belangrijke veiligheidsinstructies
• Let op waarschuwingen.
• Volg alle instructies.
• Plaats dit apparaat niet nabij water.
• Reinig alleen met een droge doek.
• Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
• Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of
andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
• Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij
stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
• Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
• Haal de stekker bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, uit het
stopcontact.
• Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer
het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is
gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan
regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
• Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
• Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
• Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient
u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
Waarschuwing
•• Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
•• Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
•• Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
•• Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
•• Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de stroom
van dit apparaat uit te schakelen.
Kennisgeving
Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door
Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te
gebruiken.
Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę
Philips Consumer Lifestyle, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.
Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.
To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości,
które nadają się do ponownego wykorzystania.
Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt
objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE.
Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych
i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu
urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja
starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.
Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można
zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami
dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać
zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.
Aby usunąć akumulator, należy zawsze zgłosić się do osoby uprawnionej.
Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas
pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.
Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.
O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser
reciclados e reutilizados.
Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz
sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.
Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e
electrónicos.
Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos
juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais
consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.
O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não
podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico.Informe-se acerca dos regulamentos
locais relativos ao sistema de recolha selectiva de baterias, uma vez que a correcta eliminação
ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.
Entregue sempre o produto a um profissional para remover a bateria integrada.
Ochrona środowiska
Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki
pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne
elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).
Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu
wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w
Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych
urządzeń elektronicznych.
Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów
zabezpieczonych przed kopiowaniem, w tym programów
komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może
stanowić naruszenie praw autorskich będące przestępstwem.
Nie należy używać niniejszego urządzenia do takich celów.
„Made for iPod” oraz „Made for iPhone” oznaczają, że dane akcesorium
elektroniczne zostało zaprojektowane do podłączania odpowiednio do
odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone, oraz że ma ono certyfikat od
producenta potwierdzający spełnianie standardów firmy Apple. Firma Apple
nie odpowiada za działanie tego urządzenia lub jego zgodność z wymogami dot. bezpieczeństwa i z
innymi przepisami. Należy pamiętać, że używanie tego akcesorium z odtwarzaczem iPod lub telefonem
iPhone może mieć wpływ na poprawne działanie bezprzewodowe.
iPod i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych. i
innych krajach.
Importantes instruções de segurança
• Respeite todos os avisos.
• Siga todas as instruções.
• Não use o aparelho perto de água.
• Limpe-o apenas com um pano seco.
• Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
• Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros
aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
• Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou de algum modo danificado, sobretudo nas fichas,
receptáculos e no ponto de saída do aparelho.
• Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
• Desligue o aparelho durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos
períodos.
• Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. É necessária assistência quando o aparelho
foi de algum modo danificado – por exemplo, danos no cabo ou ficha de alimentação, derrame
de líquidos ou introdução de objectos no interior do aparelho, exposição do aparelho a chuva ou
humidade, funcionamento anormal do aparelho ou queda do mesmo.
• O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de líquidos.
• Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do aparelho (por exemplo, objectos com líquidos
ou velas acesas).
• Quando a ficha de ALIMENTAÇÃO ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados
como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado
de imediato.
Aviso
•• Nunca retire o revestimento do aparelho.
•• Nunca lubrifique qualquer componente deste aparelho.
•• Nunca coloque o aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
•• Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes
de calor.
para desligar o aparelho da alimentação eléctrica.
•• Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
•• Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
•• Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
•• Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom tepla.
•• Uistite sa, že vždy máte voľný prístup k napájaciemu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli
zariadenie odpojiť od zdroja napájania.
Upozornenie
utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
• Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag
och precis vid apparathöljet.
• Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
• Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
• Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats
på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har
kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om
den har fallit i golvet.
• Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
• Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
• Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att
komma åt.
Varning
•• Ta aldrig bort höljet från apparaten.
•• Smörj aldrig någon del av produkten.
•• Placera aldrig produkten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
•• Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
•• Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort
apparaten från eluttaget.
Obs!
Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.
Informações ambientais
Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse
a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e
polietileno (sacos, folha de espuma protectora).
O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma
empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens,
pilhas gastas e equipamentos obsoletos.
A realização de cópias não autorizadas de material protegido
contra cópia, incluindo programas informáticos, ficheiros,
difusões e gravações de som, pode constituir uma violação dos
direitos de autor e ser ónus de uma ofensa criminal. Este
equipamento não deve utilizado para tais fins.
“Made for iPod” (Concebido para iPod) e “Made for iPhone” (Concebido
para iPhone) significam que o acessório electrónico foi concebido
especificamente para ligar iPods ou iPhones respectivamente e foi
certificado pelo criador para responder às normas de desempenho da
Apple. A Apple não se responsabiliza pela utilização deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas
de segurança e da regulamentação. Tenha em atenção que o uso deste acessório com o iPod ou o
iPhone pode afectar o desempenho da ligação sem fios.
iPod e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. noutros países.
Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať
a znova využiť.
Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na
tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.
Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických
zariadení.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového
odpadu. Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na
životné prostredie a ľudské zdravie.
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno
likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.Informujte sa o miestnych predpisoch
týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnou likvidáciou pomôžete znížiť
negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.
Vybratie vstavanej batérie z vášho výrobku vždy zverte do rúk odborníka.
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan
återvinnas och återanvändas.
När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att
produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska
produkter.
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet.
Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa
effekter på miljö och hälsa.
Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras
med normalt hushållsavfall.Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier
eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.
Ta alltid med dig produkten till en yrkesman för att ta bort det inbyggda batteriet.
Nota
•• A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do aparelho.
NÃO PERMITA QUE AS CRIANÇAS UTILIZEM SEM VIGILÂNCIA APARELHOS ELÉCTRICOS.
NÃO PERMITA QUE CRIANÇAS OU ADULTOS COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS
OU MENTAIS REDUZIDAS, OU PESSOAS COM FALTA DE EXPERIÊNCIA/ CONHECIMENTO,
UTILIZEM APARELHOS ELÉCTRICOS SEM VIGILÂNCIA.
RU
Техника безопасности
Важные инструкции по безопасности
• Обратите внимание на все предупреждения.
• Следуйте всем указаниям.
• Запрещается использовать данное устройство возле воды.
• Очищайте устройство только сухой тканью.
• Запрещается блокировать вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте устройство
Informácie týkajúce sa životného prostredia
Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého
rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén
(vrecká, ochranná penová pokrývka).
Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou
recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových
materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.
Vytváranie nepovolených kópií z materiálov podliehajúcich
ochrane proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov,
súborov, nahrávok vysielania a zvuku, môže byť považované za
porušenie autorských práv a byť trestným činom. Toto zariadenie
nesmie byť používané na takéto účely.
Nápisy „Made for iPod“ (Vyrobené pre iPod) a „Made for iPhone“
(Vyrobené pre iPhone) znamenajú, že elektronické zariadenie bolo
navrhnuté na pripojenie špeciálne k zariadeniu iPod alebo iPhone a má
certifikát vývojárov, že spĺňa prevádzkové štandardy spoločnosti Apple.
Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani jeho súlad s bezpečnostnými
a regulačnými štandardmi. Upozorňujeme, že používanie tohto zariadenia so zariadením iPod alebo
iPhone môže ovplyvniť prevádzku bezdrôtového pripojenia.
iPod a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA. a ďalších krajinách.
в соответствии с инструкциями производителя.
• Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких как батареи отопления,
обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
• Не наступайте на сетевой шнур и не защемляйте его, особенно в области вилки, розетки и в
месте выхода из устройства.
Poznámka
•• Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.
• Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
• Отключайте устройство от сети во время грозы или во время длительного перерыва в
использовании.
• При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь только к
квалифицированным специалистам. Проведение диагностики необходимо при любых
повреждениях устройства, таких как повреждение сетевого шнура или вилки, попадание
жидкости или какого-либо предмета в устройство, воздействие дождя или влаги, неполадки в
работе или падение.
• Запрещается подвергать устройство воздействию воды.
• Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с
жидкостями, зажженные свечи).
• Если для отключения устройства используется сетевой шнур или приборный штепсель, доступ
к ним должен быть свободным.
Предупреждение
•• Запрещается снимать корпус устройства.
•• Запрещается смазывать детали устройства.
•• Запрещается устанавливать это устройство на другие электрические приборы.
•• Берегите устройство от воздействия прямых солнечных лучей, открытого огня и
источников тепла.
•• Обеспечьте свободный доступ к шнуру питания, штепселю или адаптеру для отсоединения
устройства от сети.
Уведомление
Внесение любых изменений, неодобренных Philips Consumer Lifestyle, может привести к лишению
пользователя права управлять оборудованием.
Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.
Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает
под действие директивы Европейского совета 2002/96/EC.
Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно
местному законодательству.
Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие
вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет
предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.
В изделии содержатся элементы питания, которые попадают под действие директивы ЕС
2006/66/EC и не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором.Узнайте о раздельной
утилизации элементов питания согласно местному законодательству, так как правильная
утилизация поможет предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья
человека.
Для извлечения аккумулятора обязательно обратитесь к специалисту.
•• Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.
Segurança
Varovanie
• Använd inte apparaten i närheten av vatten.
• Rengör endast med torr trasa.
• Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
• Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan
Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer
Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.
Uwaga
PT
(vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
• Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezalomil, najmä pri zástrčkách, elektrických
objímkach a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
• Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
• Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
• Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bolo
zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka,
ak bola na zariadenie vyliata tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie bolo
vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne po páde zariadenia.
• Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
• Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou,
zapálené sviečky).
• Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto
odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene povolené
spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.
Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и
компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.
•• Certifique-se de que dispõe de um acesso fácil ao cabo de alimentação, ficha ou transformador
Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.
• Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia
Aviso
Информация о влиянии на окружающую среду
Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы
легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки,
защитный пенопластовый лист).
Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы
специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации
упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.
Незаконное создание копий материалов, защищенных от
копирования, в том числе компьютерных программ, файлов,
музыкальных записей и записей теле- и радиопередач,
может являться нарушением закона об авторском праве и
быть уголовно наказуемым. Данное оборудование не может быть использовано в этих целях.
Обозначения «Разработано для iPod» и «Разработано для iPhone»
означают, что электронное устройство разработано специально для
подключения устройств iPod и iPhone соответственно и имеет
сертификацию разработчика по соответствию технических
характеристик стандартам корпорации Apple. Корпорация Apple не несет ответственности за
функциональность данного устройства или за его соответствие стандартам и требованиям
техники безопасности. Обратите внимание, что использование этого устройство совместно с
iPod или iPhone может повлиять на работу беспроводной связи.
iPod и iPhone являются товарными знаками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США
и других странах.
Примечание
•• Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.
SK
Bezpečnosť
Dôležité bezpečnostné pokyny
• Dbajte na všetky varovania.
• Dodržiavajte všetky pokyny.
• Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
• Čistite len pomocou suchej tkaniny.
• Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
SV
Säkerhet
Viktiga säkerhetsinstruktioner
• Läs och ta till dig varningstexten.
• Följ samtliga instruktioner.
Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre
olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).
Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett
specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier
och gammal utrustning.
Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material,
bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan
innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed
vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i
sådana syften.
Made for iPod (Skapad för iPod) och Made for iPhone (Skapad för iPhone)
betyder att ett elektroniskt tillbehör har utformats för att passa särskilt med
iPod eller iPhone, och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples
prestandastandard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller
dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning. Observera att användningen av det här
tillbehöret med iPod eller iPhone kan påverka den trådlösa kapaciteten.
IPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple AB, registrerad i USA och andra länder.
Kommentar
•• Typplattan sitter på baksidan av apparaten.
Download PDF

advertising