Philips | AZ105N/12 | Philips CD-Soundmachine AZ105N/12 Schnellstartanleitung

Čeština
Always there to help you
Register your product and get support at
Před použitím výrobku si přečtěte přibalené bezpečnostní informace
www.philips.com/welcome
AZ105
Aby zařízení fungovalo, můžete použít alkalické baterie (R14) nebo napájení ze sítě.
SHUFFLE
REPEAT
Question?
Contact
Philips
Skip to the previous/next track or search within play.
SHUFFLE
Play tracks randomly.
REPEAT
Play a track or all tracks repeatedly.
PROG
Programování skladeb
1 V režimu CD zastavíte přehrávání stisknutím tlačítka .
2 Stisknutím tlačítka PROG aktivujte režim programu.
/
vyberte číslo stopy a stisknutím tlačítka PROG volbu
3 Pomocí tlačítek
potvrďte.
4 Opakováním kroku 3 naprogramujete další skladby.
přehrajete naprogramované skladby.
5 Stisknutím tlačítka
6 Chcete-li program odstranit, stiskněte dvakrát tlačítko .
Pause or start play.
Stop play or erase a program.
Program the play sequence of tracks.
PROG
6X1.5V R14/UM2/C CELL
Přeskočení na předchozí/následující skladbu; vyhledávání během přehrávání.
Náhodné přehrání skladeb.
Opakované přehrávání stopy nebo všech stop.
Pozastavení nebo spuštění přehrávání.
Zastavení přehrávání nebo vymazání programu.
Programování pořadí skladeb.
Chcete-li získat podrobný návod k použití, navštivte web www.philips.com/support.
Specifikace
www.philips.com/welcome
AZ105
Question?
Contact
Philips
Quick start guide English
Lynvejledning Dansk
Schnellstartanleitung Deutsch
Guía de configuración rápida Español
Guide de démarrage rapide Français
Guida di avvio rapido ltaliano
Snelstartgids Nederlands
Snabbstartguide Svenska
Короткий посібник Українська
Stručný návod k rychlému použití Čeština
Οδηγός γρήγορης έναρξης Ελληνικά
Pikaopas Suomi
Rövid üzembe helyezési útmutató Magyar
Skrócona instrukcja obsługi Polski
Manual de Início Rápido Português
Краткое руководство Русский
Stručná úvodná príručka Slovensky
Jmenovitý výstupní výkon
Program tracks
Always there to help you
Register your product and get support at
1 In CD mode, press
SHUFFLE
REPEAT
Quick start guide
AC~MAINS
to stop playback.
63–14 000 Hz, -3 dB
Odstup signál/šum
>57 dBA
2 Press PROG to activate programming.
Celkové harmonické zkreslení
<1 %
3 Press
Vstup Audio-in
650 mV RMS
4 Repeat steps 3 to program more tracks.
Rozsah ladění
FM: 87,5–108 MHz
5 Press
Impedance reproduktoru
8 ohmů
Napájení
– Elektrická síť
– Baterie
220–240 V~, 50/60 Hz
9 V, 6 x 1,5 V, článek R14/UM2/C CELL
Spotřeba elektrické energie při provozu
15 W
repeatedly to select a track, then press PROG to confirm.
to play the programmed tracks.
6 To cancel the program, press
PROG
2 x 1 W RMS
Kmitočtová charakteristika
twice.
Before using your product, read all accompanying safety information.
To play with the device, you can use either alkaline battery (R14) or AC power.
Spotřeba energie v pohotovostním režimu
<0,5 W
Rozměry – hlavní jednotka (Š x V x H)
261 x 123 x 245 mm
Hmotnost – hlavní jednotka
1,1 kg
English
Dansk
Før du bruger produktet, skal du læse alle medfølgende sikkerhedsoplysninger.
Before using your product, read all accompanying safety information.
Du kan bruge enten alkaline-batterier (R14) eller vekselstrøm til afspilning med
enheden.
Spring til forrige/næste spor, eller søg under afspilning.
SHUFFLE Afspil numre i tilfældig rækkefølge.
REPEAT Afspil et nummer eller alle numre gentagne gange.
Start afspilningen, eller sæt den på pause.
Stop afspilningen, eller slet et program.
PROG
Programmer afspilningsrækkefølgen af numre.
To play with the device, you can use either alkaline battery (R14) or AC power.
SHUFFLE
REPEAT
OFF
Audio-in
PROG
Skip to the previous/next track or search within play.
Play tracks randomly.
Play a track or all tracks repeatedly.
Pause or start play.
Stop play or erase a program.
Program the play sequence of tracks.
Program tracks
Programmering af numre
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
In CD mode, press to stop playback.
Press PROG to activate programming.
Press
repeatedly to select a track, then press PROG to confirm.
Repeat steps 3 to program more tracks.
to play the programmed tracks.
Press
To cancel the program, press twice.
Du kan finde en detaljeret brugervejledning på www.philips.com/support.
To get the detailed instructions for use, visit www.philips.com/support.
Rated Output Power
2 x 1 W RMS
Vurderet effekt
Frequency Response
63 -14000 Hz, -3 dB
Frekvensgang
63 -14000 Hz, -3 dB
Signal to Noise Ratio
>57 dBA
Signal-/støjforhold
>57 dBA
Total Harmonic Distortion
<1 %
Samlet harmonisk forvrængning
<1 %
Audio-in Input
650 mV RMS
Lydinput
650 mV RMS
Tuning Range
FM: 87.5 - 108MHz
Indstillingsområde
FM: 87,5 - 108 MHz
Speaker Impedance
8 ohm
Højttalerimpedans
8 ohm
220 - 240V, 50/60 Hz
9 V, 6 x 1.5 V R14/UM2
Strømforsyning
- Vekselstrøm
- Batteri
220 - 240 V, 50/60 Hz
9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2
Operation Power Consumption
15 W
Strømforbrug ved drift
15 W
Standby Power Consumption
< 0.5 W
Strømforbrug ved standby
< 0,5 W
Dimensions - Main Unit (W x H x D)
261 x 123 x 245 mm
Mål – Hovedenhed (B x H x D)
261 x 123 x 245 mm
Weight - Main Unit
1.1 kg
Vægt – Hovedenhed
1,1 kg
Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Audio-in
ON
All registered and unregistered trademarks are property of
their respective owners.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Specifikationer
Specifications
FM
DBB
Tryk på i CD-tilstand for at stoppe afspilningen.
Tryk på PROG for at aktivere programmeringstilstanden.
/
for at vælge et spornummer, og tryk derefter på PROG for at bekræfte.
Tryk på
Gentag trin 3 for at programmere flere spor.
for at afspille de programmerede spor.
Tryk på
Tryk på to gange for at annullere programmet.
AZ105
Question?
Contact
Philips
Power supply
- AC Power
- Battery
User Manual
OFF
To get the detailed instructions for use, visit
www.philips.com/support.
2 x 1 W RMS
AZ105_12_QSG_V1.0
AZ105_12_QSG_V1.0.indd 1
7/20/2012 11:09:25 AM
Deutsch
Lesen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Produktes alle beiliegenden
Sicherheitsinformationen.
Um mit dem Gerät spielen zu können, verwenden Sie entweder eine Alkalibatterie
(R14), oder schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an.
Springen zum vorherigen/nächsten Titel oder Suchen innerhalb der
Wiedergabe
SHUFFLE Wiedergeben der Titel in zufälliger Reihenfolge
REPEAT Wiederholtes Wiedergeben von einem oder allen Titeln
Pause oder Beginnen der Wiedergabe
Beenden der Wiedergabe oder Löschen eines Programms
PROG
Programmieren der Abfolge der Titelwiedergabe
Programmieren von Titeln
1 Drücken Sie im CD-Modus , um die Wiedergabe zu beenden.
2 Drücken Sie PROG, um den Programmiermodus zu aktivieren.
/
, um eine Titelnummer auszuwählen. Drücken Sie anschließend
3 Drücken Sie
PROG, um die Auswahl zu bestätigen.
4 Wiederholen Sie Schritt 3, um weitere Titel zu programmieren.
, um die programmierten Titel wiederzugeben.
5 Drücken Sie die Taste
6 Um das Programm abzubrechen, drücken Sie zweimal auf .
Español
Italiano
Antes de utilizar el producto, lea toda la información de seguridad que se adjunta;
Prima di usare il prodotto, leggere tutte le relative informazioni sulla sicurezza
Para reproducir con el dispositivo, puede utilizar una pila alcalina (R14) o la fuente de
alimentación de CA.
Salta a la pista anterior o siguiente o busca dentro de una pista.
SHUFFLE Reproduce las pistas aleatoriamente.
REPEAT Reproduce una pista o todas las pistas varias veces.
Hace una pausa o inicia la reproducción.
Detiene la reproducción o borra un programa.
PROG
Programa la secuencia de reproducción de las pistas.
Per riprodurre dei file tramite il dispositivo, è possibile utilizzare batterie alcaline
(R14) o l’alimentazione CA.
Consente di passare al brano precedente/successivo o di passare a un
punto preciso della riproduzione.
SHUFFLE Consente di riprodurre i brani in modo casuale.
REPEAT Riproduzione ripetuta di un brano/tutti i brani.
Consente di mettere in pausa o avviare la riproduzione.
Consente di interrompere la riproduzione o eliminare un programma.
PROG
Consente di programmare la sequenza di riproduzione dei brani
Programación de pistas
1 En el modo de CD, pulse para detener la reproducción.
2 Pulse PROG para activar el modo de programa.
/
para seleccionar un número de pista y, a continuación, pulse PROG
3 Pulse
para confirmar.
4 Repita el paso 3 para programar más pistas.
para reproducir las pistas programadas.
5 Pulse
6 Para cancelar el programa, pulse dos veces.
Para obtener instrucciones detalladas para su uso, visite www.philips.com/support.
Ausführliche Anweisungen zum Gebrauch erhalten Sie auf www.philips.com/support.
Programmazione dei brani
1 In modalità CD, premere per interrompere la riproduzione.
2 Premere PROG per attivare la modalità di programmazione.
/
per selezionare il numero di un brano, quindi premere PROG per
3 Premere
confermare.
4 Ripetere i passaggi 3 per la programmazione di altri brani.
per visualizzare i brani programmati.
5 Premere
6 Per annullare la programmazione, premere due volte .
Per istruzioni dettagliate sull’utilizzo, visitare il sito Web www.philips.com/support.
Especificaciones
Technische Daten
Potencia de salida
2 x 1 W RMS
Ausgangsleistung
2 x 1 W RMS
Respuesta de frecuencia
63 -14000 Hz, -3 dB
Frequenzgang
63 bis 14000 Hz, -3 dB
Relación señal/ruido
>57 dBA
Signal/Rausch-Verhältnis
> 57 dBA
Klirrfaktor
<1%
Entrada de audio
650 mV RMS
Audio-Eingang
650 mV RMS
Rango de sintonización
FM: 87.5-108 MHz
Empfangsbereich
UKW: 87,5–108 MHz
Impedancia del altavoz
Lautsprecherimpedanz
8 Ohm
Fuente de alimentación
- Alimentación de CA
- Pilas
220 - 240 V, 50/60 Hz
9 V, 6 pilas R14/UM2 de 1,5 V
Distorsión armónica total
< 1%
8 ohmios
Polski
Русский
Перед использованием устройства необходимо ознакомиться со всеми
прилагаемыми инструкциями по безопасности
Для устройства можно либо использовать щелочную батарею (R14), либо
подключить его к сети переменного тока.
Переход к предыдущей/следующей дорожке или поиск в
пределах дорожки.
SHUFFLE Воспроизведение дорожек в случайном порядке.
REPEAT Повторное воспроизведение отдельной дорожки или всех дорожек.
Пауза или запуск воспроизведения.
Остановка воспроизведения или удаление программы.
PROG
Программирование последовательности воспроизведения дорожек.
Lue kaikki turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä
A termék használata előtt olvassa el az ahhoz tartozó összes biztonsági tudnivalót
Voit käyttää laitetta joko alkaliparistolla (R14) tai verkkovirralla.
A készüléket alkáli elemmel (R14) vagy tápfeszültségről üzemeltetheti.
Raitojen ohjelmointi
Műsorszámok beprogramozása
Programowanie utworów
Программирование дорожек
1 W trybie CD naciśnij przycisk , aby zatrzymać odtwarzanie.
2 Naciśnij przycisk PROG, aby włączyć tryb programowania.
/
wybierz numer utworu do zaprogramowania i
3 Za pomocą przycisków
naciśnij przycisk PROG, aby zatwierdzić.
4 Powtórz czynność 3, aby zaprogramować więcej utworów.
, aby odtworzyć zaprogramowane utwory.
5 Naciśnij przycisk
6 Aby anulować program, naciśnij dwukrotnie przycisk .
Aby uzyskać szczegółowe instrukcje na temat użytkowania produktu, wejdź na
stronę www.philips.com/support.
1 В режиме CD нажмите , чтобы остановить воспроизведение.
2 Для перехода в режим программирования нажмите кнопку PROG.
/
выберите номер дорожки, затем нажмите кнопку
3 С помощью кнопок
PROG для подтверждения.
4 Повторите шаг 3, чтобы запрограммировать другие дорожки.
для воспроизведения запрограммированных дорожек.
5 Нажмите кнопку
6 Для отмены программы дважды нажмите .
1
2
3
4
5
6
1 CD-üzemmódban nyomja meg a gombot a lejátszás megállításához.
2 A programozási üzemmód aktiválásához nyomja meg az PROG gombot.
/
, majd a PROG gombot a
3 Egy műsorszám kiválasztásához nyomja meg a
választás megerősítéséhez.
4 További műsorszámok programozásához ismételje meg a 3. lépést.
gombbal lejátszhatja a beprogramozott műsorszámokat.
5 A
6 A program visszavonásához nyomja meg kétszer a gombot.
Specifiche
Характеристики
Dane techniczne
Potenza nominale in uscita
2 x 1 W RMS
Zakres mocy wyjściowej
Risposta in frequenza
63 -14000 Hz, -3 dB
Rapporto segnale/rumore
> 57 dBA
Distorsione totale armonica
FM: 87,5–108 MHz
Частотный диапазон
FM: 87,5 – 108 МГц
Impedenza altoparlanti
8 ohm
Impedancja głośnika
8 omów
Сопротивление АС
8 Ом
Alimentazione
- Alimentazione CA
- Batteria
220–240 V, 50/60 Hz
9 V, 6 x 1,5 V, baterie R14/UM2
Параметры питания
- От сети переменного тока
- От батарей
220–240 V, 50/60 Hz
9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2
220-240 V, 50/60 Hz
9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2
Zasilanie
- Prąd przemienny
- Bateria
Virtalähde
- Verkkovirta
- paristo
220—240 В, 50/60 Гц
9 В, 6 x 1,5 В R14/UM2
Virrankulutus käytössä
15 W
Tápegység
- Váltakozó áram
- Elem
15 W
15 W
15 Вт
<0,5 W
Pobór mocy podczas pracy
Энергопотребление во время работы
Virrankulutus valmiustilassa
Teljesítményfelvétel
Consumo energetico durante il funzionamento
<0,5 W
Consumo energetico in standby
< 0,5 W
Pobór mocy w trybie gotowości
< 0,5 W
Энергопотребление в режиме ожидания
< 0,5 Вт
261 x 123 x 245 mm
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban
1,1 kg
Méretek - Főegység (Sz x Ma x Mé)
261 x 123 x 245 mm
Tömeg - Főegység
1,1 kg
Вес — основное устройство
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία
15 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή
< 0,5 W
Διαστάσεις – Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)
261 x 123 x 245 χιλ.
Βάρος - Κύρια μονάδα
1,1 κιλά
AZ105_12_QSG_V1.0.indd 2
15 W
Zakres strojenia
1,1 kg
220 - 240V, 50/60 Hz
9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2
220 - 240 V, 50/60 Hz
9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2
FM: 87,5-108 MHz
Waga — jednostka centralna:
8 ohm
8 ohm
Gamma di sintonizzazione
1,1 kg
Τροφοδοσία ρεύματος
- Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC)
- Μπαταρίες
FM: 87,5 - 108 MHz
Hangszóró-impedancia
650 мВт (среднеквадр.)
Peso - Unità principale
Σύνθετη αντίσταση ηχείων
Hangolási tartomány
Входной аудиоразъем
1,1 kg
FM: 87,5 - 108MHz
8 ohmia
650 mV RMS
Peso: unidad principal
Εύρος συντονισμού
FM: 87,5–108 MHz
Kaiuttimen impedanssi
Wejście Audio-in
1,1 kg
650 mV RMS
Viritysalue
650 mV RMS
650 mV RMS
Gewicht – Hauptgerät
Είσοδος ήχου
<1 %
Audiobemenet
Ingresso audio
Размеры — основное устройство (Ш x В x Г) 261 x 123 x 245 мм
<1 %
>57 dBA
Teljes harmonikus torzítás
<1%
261 x 123 x 245 mm
Συνολική αρμονική παραμόρφωση
Jel-zaj arány
650 mV RMS
Коэффициент нелинейных искажений
Wymiary — jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)
>57 dBA
alle 1 %
Audio-in-äänitulo
< 1%
261 x 123 x 245 mm
Λόγος σήματος προς θόρυβο
Harmoninen kokonaishäiriö
Całkowite zniekształcenia harmoniczne
Dimensioni - Unità principale (L x A x P)
63 -14000 Hz, -3 dB
63 -14000 Hz, -3 dB
<1 %
261 x 123 x 245 mm
Απόκριση συχνότητας
2 x 1 W RMS
Válaszfrekvencia
> 57 дБА
261 x 123 x 245 mm
2 x 1 W RMS
Névleges kimenő teljesítmény
>57 dBA
63—14 000 Гц, -3 дБ
Abmessungen – Hauptgerät (B x H x T)
Ονομαστική ισχύς εξόδου
63–14 000 Hz, -3 dB
Signaali–kohina-suhde
Отношение сигнал/шум
Dimensiones: unidad principal
(ancho x alto x profundo)
Français
Nederlands
Avant d’utiliser votre produit, lisez toutes les informations sur la sécurité fournies.
Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
Vous pouvez utiliser des piles alcalines (R14) ou l’alimentation secteur pour lire avec
l’appareil.
Permet de passer à la piste précédente/suivante ou de se déplacer
pendant la lecture.
SHUFFLE Permet de lire les pistes de façon aléatoire.
REPEAT Permet de lire une piste ou toutes les pistes en boucle.
Permet de suspendre ou de lancer la lecture.
Permet d’arrêter la lecture ou de supprimer un programme.
PROG
Permet de programmer l’ordre de lecture des pistes.
Om af te spelen met het apparaat kunt u alkalinebatterijen (R14) gebruiken of het
apparaat aansluiten op een stopcontact.
Naar de vorige/volgende track gaan of zoeken tijdens het afspelen.
SHUFFLE Hiermee speelt u tracks in willekeurige volgorde af.
REPEAT Hiermee speelt u een track of alle tracks herhaaldelijk af.
Afspelen onderbreken of starten.
Hiermee kunt u het afspelen beëindigen of een programma wissen.
PROG
De afspeelvolgorde van tracks programmeren.
Tracks programmeren
Antes de utilizar o seu produto, leia todas as informações de segurança que o
acompanham
Para reproduzir com o dispositivo, pode utilizar pilhas alcalinas (R14) ou a
alimentação de CA.
Saltar para a faixa anterior/seguinte ou procurar dentro da reprodução.
SHUFFLE Reproduz as faixas aleatoriamente.
REPEAT Reproduz uma faixa ou todas as faixas repetidamente.
Colocar a reprodução em pausa ou iniciá-la.
Parar a reprodução ou eliminar um programa.
PROG
Programar a sequência de reprodução das faixas.
Programar faixas
1 No modo de CD, prima para parar a reprodução.
2 Prima PROG para activar o modo de programa.
/
para seleccionar um número de faixa e, em seguida, prima PROG
3 Prima
para confirmar.
4 Repita o passo 3 para programar mais faixas.
para reproduzir todas as faixas programadas.
5 Prima
6 Para cancelar a programação, prima duas vezes.
Ga voor gedetailleerde instructies over het gebruik naar www.philips.com/support.
Para obter instruções detalhadas relativas à utilização, visite www.philips.com/support.
Specificaties
2 x 1 W RMS
Potência nominal
2 x 1 W RMS
Frequentierespons
63 - 14.000 Hz, -3 dB
Resposta em frequência
63 -14 000 Hz, -3 dB
Signaal-ruisverhouding
> 57 dBA
Relação sinal/ruído
>57 dBA
Puissance de sortie nominale
2 x 1 W RMS
Réponse en fréquence
63 -14 000 Hz, -3 dB
Rapport signal/bruit
>57 dBA
Distorsion harmonique totale
<1%
Audio-ingang
650 mV RMS
Entrée « Audio-in »
650 mV RMS
Entrada de áudio
650 mV RMS
Frequentiebereik
FM: 87,5 - 108 MHz
Gamme de fréquences
FM : 87,5 - 108 MHz
Gama de sintonização
FM: 87,5 - 108 MHz
Luidsprekerimpedantie
8 ohm
Impédance
8 ohms
Alimentation
- Secteur
- Piles
220 - 240 V, 50/60 Hz
9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2
Voeding
- Netspanning
- Batterij
220 - 240 V, 50/60 Hz
9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2
Fonte de alimentação
- Alimentação de CA
- Pilhas
220 - 240 V, 50/60 Hz
9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2
Stroomverbruik in werking
15 W
Consommation électrique en mode de fonctionnement
15 W
Consumo de energia em funcionamento
15 W
Stroomverbruik in stand-by
< 0,5 W
Consommation électrique en mode veille
< 0,5 W
Consumo de energia em modo de espera
< 0,5 W
Afmetingen - apparaat (b x h x d)
261 x 123 x 245 mm
Dimensions - Unité principale (l x H x P)
261 x 123 x 245 mm
Dimensões - Unidade principal (L x A x P)
261 x 123 x 245 mm
Gewicht - apparaat
1,1 kg
Poids - Unité principale
1,1 kg
Peso - Unidade principal
1,1 kg
Harmonische vervorming
< 1%
Distorção harmónica total
Impedância do altifalante
<1%
8 ohm
Paino – päälaite
Slovensky
Svenska
Pred používaním výrobku si prečítajte všetky pribalené bezpečnostné informácie
Innan du använder produkten bör du läsa all medföljande säkerhetsinformation
Ak chcete toto zariadenie použiť na prehrávanie, môžete použiť alkalickú batériu
(R14) alebo sieťové napájanie.
Preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu alebo vyhľadávanie
v rámci prehrávania.
SHUFFLE Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.
REPEAT Opakované prehrávanie skladby alebo všetkých skladieb.
Pozastavenie alebo spustenie prehrávania.
Zastavenie prehrávania alebo vymazanie programu.
PROG
Programovanie poradia prehrávania skladieb.
Du kan använda enheten med antingen ett alkaliskt batteri (R14) eller med ström
från elnätet.
Hoppa till föregående/nästa spår eller sök i pågående uppspelning.
SHUFFLE Spela upp spår slumpmässigt.
REPEAT Spela upp ett spår eller alla spår flera gånger.
Pausa eller börja spela upp.
Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.
PROG
Programmera uppspelningssekvensen för spår.
2 x 1 W RMS
Odstup signálu od šumu
> 57 dBA
Celkové harmonické skreslenie
<1%
Vstup Audio-in
650 mV RMS
Rozsah ladenia
FM: 87,5 – 108 MHz
Impedancia reproduktorov
8 ohmov
Napájací zdroj
- Sieťové napájanie
- Batéria
220 – 240 V, 50/60 Hz
9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2
Prevádzková spotreba energie
15 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime
< 0,5 W
Rozmery – hlavná jednotka (Š x V x H)
261 x 123 x 245 mm
Hmotnosť – hlavná jednotka
1,1 kg
1 Щоб зупинити відтворення, у режимі компакт-диска натисніть .
2 Щоб увімкнути режим програмування, натисніть PROG.
/
, щоб вибрати номер доріжки, і натисніть PROG для
3 Натисніть
підтвердження.
4 Щоб запрограмувати інші доріжки, повторіть крок 3.
5 Щоб відтворити запрограмовані доріжки, натисніть
6 Щоб скасувати програму, натисніть двічі.
Детальні інструкції з використання шукайте на веб-сайті www.philips.com/
support.
Specifikationer
Technické údaje
63 – 14 000 Hz, -3 dB
Програмування доріжок
Detaljerade instruktioner för användning finns på www.philips.com/support.
Podrobné pokyny na používanie nájdete na lokalite www.philips.com/support.
Frekvenčná odozva
Перед використанням пристрою прочитайте усю інформацію з техніки
безпеки, що додається.
Для відтворення за допомогою цього пристрою можна використовувати лужну
батарею (R14) або мережу змінного струму.
Перехід до попередньої/наступної доріжки або пошук у межах
вмісту, що відтворюється.
SHUFFLE Відтворення доріжок у довільному порядку.
REPEAT Повторюване відтворення доріжки або всіх доріжок.
Призупинення або запуск відтворення.
Зупинка відтворення або видалення програми.
PROG
Програмування послідовності відтворення доріжок.
1 I CD-läge trycker du på att stoppa uppspelning.
2 Tryck på PROG för att aktivera programmeringsläget.
/
och välj ett spårnummer och bekräfta därefter genom att trycka
3 Tryck på
på PROG.
4 Upprepa steg 3 för att programmera fler spår.
och spela upp de programmerade spåren.
5 Tryck på
6 Avbryt programmet genom att trycka på två gånger.
1 V režime CD zastavte prehrávanie stlačením tlačidla .
2 Stlačením tlačidla PROG aktivujte režim programovania.
/
vyberte číslo skladby a potom na potvrdenie stlačte
3 Stlačením tlačidiel
tlačidlo PROG.
4 Opakovaním kroku 3 naprogramujete ďalšie skladby.
prehráte naprogramované skladby.
5 Stlačením tlačidla
6 Ak chcete zrušiť program, dvakrát stlačte tlačidlo .
Menovitý výstupný výkon
Українська
Programmera spår
Programovanie skladieb
Especificações
Nominaal uitgangsvermogen
Mitat – päälaite (L x K x S)
1,1 кг
Português(EU)
1 Druk in de CD-modus op om het afspelen te stoppen.
2 Druk op PROG om de programmeermodus te activeren.
/
om het tracknummer te selecteren en druk vervolgens op PROG
3 Druk op
om uw keuze te bevestigen.
4 Herhaal stap 3 als u meer tracks wilt programmeren.
om de geprogrammeerde tracks af te spelen.
5 Druk op
6 Druk tweemaal op om het programma te annuleren.
Caractéristiques techniques
Προδιαγραφές
Taajuusvaste
Частотный отклик
< 0,5 W
1 En mode CD, appuyez sur pour arrêter la lecture.
2 Appuyez sur PROG pour activer le mode de programmation.
/
pour sélectionner un numéro de piste, puis appuyez sur
3 Appuyez sur
PROG pour confirmer.
4 Répétez l’étape 3 pour programmer d’autres pistes.
pour lire les pistes programmées.
5 Appuyez sur
6 Pour annuler la programmation, appuyez deux fois sur .
Pour obtenir les instructions d’utilisation détaillées, rendez-vous sur www.philips.
com/support.
2 x 1 W RMS
63–14 000 Hz, -3 dB
Standby-Stromverbrauch
1 Στη λειτουργία CD, πατήστε το για να διακόψετε την αναπαραγωγή.
2 Πατήστε PROG για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
/
για να επιλέξετε αριθμό κομματιού και έπειτα πατήστε PROG
3 Πατήστε
για επιβεβαίωση.
4 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια
για να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή των προγραμματισμένων
5 Πατήστε
κομματιών.
6 Για να διαγράψετε το πρόγραμμα, πατήστε δύο φορές το .
Για να λάβετε τις λεπτομερείς οδηγίες χρήσης, επισκεφθείτε την τοποθεσία
www.philips.com/support.
Termékjellemzők
Ilmoitettu lähtöteho
> 57 dBA
< 0,5 W
Programmation des pistes
Részletes használati útmutatót a www.philips.com/support oldalon talál.
Teknisiä tietoja
Odstęp sygnału od szumu
15 W
PROG
Yksityiskohtaisia käyttöohjeita on osoitteessa www.philips.com/support.
Pasmo przenoszenia
Consumo de energía en modo de espera
Προγραμματισμός κομματιών
Pysäytä toisto CD-tilassa -painikkeella.
Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla PROG-painiketta.
/
-painikkeella ja vahvista valinta PROG-painikkeella.
Valitse raidan numero
Voit ohjelmoida lisää raitoja toistamalla vaihetta 3.
-painiketta.
Toista ohjelmoidut raidat painamalla
Voit peruuttaa ohjelmoinnin painamalla -painiketta kaksi kertaa.
2 x 1 Вт (среднеквадратичная)
Consumo de energía en funcionamiento
SHUFFLE
REPEAT
PROG
Ugrás az előző/következő műsorszámra vagy keresés lejátszás közben.
Műsorszámok véletlenszerű lejátszása.
Egyetlen/összes műsorszám ismétlése.
Lejátszás szüneteltetése vagy elindítása.
Lejátszás leállítása vagy program törlése.
A műsorszámok lejátszási sorrendjének programozása.
Номинальная выходная мощность
15 W
Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι ή αναζήτηση σε ένα
κομμάτι.
Αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά.
Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός ή όλων των κομματιών.
Παύση ή έναρξη της αναπαραγωγής.
Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.
Προγραμματισμός της σειράς αναπαραγωγής των κομματιών.
PROG
SHUFFLE
REPEAT
2 x 1 W RMS
Betriebs-Stromverbrauch
Η συσκευή λειτουργεί με αλκαλικές μπαταρίες (R14) ή με ρεύμα.
SHUFFLE
REPEAT
Edelliseen tai seuraavaan raitaan siirtyminen, haku toiston aikana.
Raitojen satunnaistoisto.
Yhden raidan tai kaikkien raitojen toistuva toisto.
Keskeytä tai aloita toisto.
Toiston lopettaminen tai ohjelmatietojen tyhjentäminen.
Raitojen toistojärjestyksen ohjelmoiminen.
Более подробные сведения см. по адресу www.philips.com/support.
220 bis 240 V, 50/60 Hz
9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε όλες τις συνοδευτικές πληροφορίες
ασφαλείας.
Magyar
Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy przeczytać wszystkie dołączone
informacje dotyczące bezpieczeństwa
Aby odtwarzać zawartość za pomocą urządzenia, można skorzystać z baterii
alkalicznej (R14) lub z zasilania prądem przemiennym.
Przechodzenie do poprzedniego/następnego utworu; wyszukiwanie w
odtwarzanym utworze.
SHUFFLE Odtwarzanie losowe utworów.
REPEAT Wielokrotne odtwarzanie jednego lub wszystkich utworów.
Wstrzymywanie lub rozpoczynanie odtwarzania.
Zatrzymywanie odtwarzania lub usuwanie programu.
PROG
Programowanie kolejności odtwarzania utworów.
Stromversorgung
- Netzspannung
- Batterie
Ελληνικά
Suomi
Технічні характеристики
Nominell uteffekt
2 x 1 W RMS
Frekvensomfång
63–14 000 Hz, -3 dB
Номінальна вихідна потужність
2 x 1 Вт RMS
Signal/brusförhållande
>57 dBA
Частота відповіді
63–14000 Гц, -3 дБ
<1 %
Співвідношення "сигнал-шум"
> 57 дБ (A)
Ljudindata
650 mV RMS
Повне гармонійне викривлення
<1 %
Mottagningsområde
FM: 87,5 – 108 MHz
Аудіовхід
650 мВ RMS
Högtalarimpedans
8 ohm
Діапазон налаштування
FM: 87,5-108 МГц
Опір гучномовців
8 Ом
Блок живлення
– Мережа змінного струму
– Батарея
220–240 В, 50/60 Гц
9 В, 6 x 1,5 В R14/UM2
Total harmonisk distorsion
Strömförsörjning
– Nätström
– Batteri
220–240 V, 50/60 Hz
9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2
Effektförbrukning vid användning
15 W
Effektförbrukning i standbyläge
< 0,5 W
Споживання електроенергії під час експлуатації
15 Вт
Mått – Huvudenhet (B x H x D)
261 x 123 x 245 mm
Споживання електроенергії в режимі очікування
< 0,5 Вт
Vikt – Huvudenhet
1,1 kg
Розміри – головний блок (Ш x В x Г)
261 x 123 x 245 мм
Вага – головний блок
1,1 кг
7/20/2012 11:10:01 AM
Download PDF

advertising