Philips | AZ320/12 | Philips CD-Soundmachine AZ320/12 Schnellstartanleitung

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
AZ320/12
AZ2345/12
Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Question?
Contact
Philips
Question?
Contact
Philips
Short User Manual
AUDIO IN
CD USB FM OFF
AUDIO IN
CD USB FM OFF
Before using your product, read all accompanying safety information.
EN
CS
DA
DE
Short User Manual
EL
ES
FI
FR
HU
Σύντομο εγχειρίδιο χρήσησ
Krátká uživatelská příručka
Kort brugervejledning
Kurzanleitung
Manual de usuario corto
Lyhyt käyttöopas
Bref mode d'emploi
Rövid használati útmutató
IT Manuale dell'utente breve
NL Korte gebruikershandleiding
PL Krótka instrukcja obsługi
PT
RU
SK
SV
UK
KK
AUDIO IN
CD USB FM OFF
6X1.5V R14/UM2/C CELL
AC ~ M A I N S
AUDIO IN
Manual do utilizador resumido
Краткое руководство пользователя
AC ~ M A I N S
Stručný návod na používanie
Kortfattad användarhandbok
Короткий посібник
Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы
To play with the device, you can use either alkaline battery (R14) or AC power.
Stop play or erase a program.
Skip to the previous/next track or search within play.
AUDIO IN
- ALBUM +
CD USB FM OFF
Skip to the previous/next album.
Pause or start play.
PROG
Program the play sequence of tracks.
MODE
Select a play mode.
AUDIO IN
CD USB FM OFF
Program tracks
1 In CD and USB mode, press
to stop playback.
2 Press PROG to activate programming.
3 Press
repeatedly to select a track, then press PROG to confirm.
4 Repeat steps 3 to program more tracks.
5 Press
to play the programmed tracks.
6 To cancel the program, press
Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in
this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer
of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation
to the product with which this booklet was packaged. Philips
and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V.
- ALBUM +
twice.
DBB
* In CD and USB mode,The unit switches to standby mode automatically
if there is no audio signal detected for over 15 minutes.
PROG
* Press
MODE
to wake up your speaker from standby mode.
AZ320/AZ2345_12_short UM_V3.0
 English
Před použitím výrobku si přečtěte přibalené bezpečnostní informace
Før du bruger produktet, skal du læse alle medfølgende sikkerhedsoplysninger.
To play with the device, you can use either alkaline battery (R14) or AC power.
Aby zařízení fungovalo, můžete použít alkalické baterie (R14) nebo napájení ze sítě.
Du kan bruge enten alkaline-batterier (R14) eller vekselstrøm til afspilning med
enheden.
Stop afspilningen, eller slet et program.
Spring til forrige/næste spor, eller søg under afspilning.
- ALBUM + Gå til forrige/næste album.
Start afspilningen, eller sæt den på pause.
PROG
Programmer afspilningsrækkefølgen af numre.
MODE
Vælg en afspilningstilstand.
Stop play or erase a program.
Skip to the previous/next track or search within play.
Skip to the previous or next album.
Pause or start play.
Program the play sequence of tracks.
Select a play mode.
- ALBUM +
PROG
MODE
/
* Press
to wake up your speaker from standby mode.
When an audio-in cable is plugged, CD/USB playback stops, and the unit switches to
audio in mode automatically.
1 Stisknutím tlačítka v režimu CD a USB zastavíte přehrávání.
2 Stisknutím tlačítka PROG aktivujte režim programu.
3 Pomocí tlačítek
/
vyberte číslo stopy a stisknutím tlačítka PROG volbu
potvrďte.
4 Opakováním kroku 3 naprogramujete další skladby.
5 Stisknutím tlačítka
přehrajete naprogramované skladby.
6 Chcete-li program odstranit, stiskněte dvakrát tlačítko .
* Pokud jednotka v režimu CD a USB nedetekuje žádný zvukový signál po dobu 15
minut, přepne se automaticky do pohotovostního režimu.
* Stisknutím tlačítka
probudíte jednotku z pohotovostního režimu.
Pokud je zapojený kabel Audio in, přehrávání CD/USB se zastaví a jednotka se
automaticky přepne do režimu Audio in.
To get the detailed instructions for use, visit www.philips.com/support.
Chcete-li získat podrobný návod k použití, navštivte web www.philips.com/support.
1 In CD and USB mode, press to stop playback..
2 Press PROG to activate programming..
3 Press
repeatedly to select a track, then press PROG to confirm..
4 Repeat steps 3 to program more tracks.
5 Press
www.philips.com/welcome
Question?
Contact
Philips
to play the programmed tracks.
6 To cancel the program, press twice.
* In CD and USB mode, the unit switches to standby mode automatically if there is no
audio signal detected for over 15 minutes.
User Manual
Zastavení přehrávání nebo vymazání programu.
Přeskočení na předchozí/následující skladbu; vyhledávání během přehrávání.
- ALBUM + Přechod na předchozí nebo následující album.
Pozastavení nebo spuštění přehrávání.
PROG
Programování pořadí skladeb.
MODE Výběr režimu přehrávání.
Programování skladeb
Program tracks
Always there to help you
Specifikace
Specifications
To get the detailed instructions for use, visit
www.philips.com/support.
 Dansk
Before using your product, read all accompanying safety information.
/
Register your product and get support at
 Čeština
Rated Output Power
Frequency Response
Signal to Noise Ratio
Total Harmonic Distortion
Audio-in Input
Tuning Range
Power supply
- AC Power
- Battery
Operation Power Consumption
Standby Power Consumption
Dimensions - Main Unit (W x H x D)
Weight - Main Unit
2 x 1 W RMS
125 -16000 Hz, -3 dB
>55 dBA
<1 %
650 mV RMS
FM: 87.5 - 108MHz
220 - 240V, 50/60 Hz
DC 9 V, 6 x 1.5 V R14/UM2
10 W
< 0.5 W
300 x 134 x 240 mm
1.4 kg
Jmenovitý výstupní výkon
Kmitočtová charakteristika
Odstup signál/šum
Celkové harmonické zkreslení
Vstup Audio-in
Rozsah ladění
Napájení
– Elektrická síť
– Baterie
Spotřeba elektrické energie při provozu
Spotřeba energie v pohotovostním režimu
Rozměry – hlavní jednotka (Š x V x H)
Hmotnost – hlavní jednotka
2 x 1 W RMS
125–16000 Hz, -3 dB
>55 dBA
<1 %
650 mV RMS
FM: 87,5–108 MHz
220–240 V~, 50/60 Hz
DC 9 V, 6 x 1,5 V, článek R14/UM2/C CELL
10 W
<0,5 W
300 x 134 x 240 mm
1,4 kg
/
Programmering af numre
1 I CD- og USB-tilstand, skal du trykke på for at stoppe afspilningen.
2 Tryk på PROG for at aktivere programmeringstilstanden.
3 Tryk på
/
for at vælge et spornummer, og tryk derefter på PROG for at bekræfte.
4 Gentag trin 3 for at programmere flere spor.
5 Tryk på
for at afspille de programmerede spor.
6 Tryk på to gange for at annullere programmet.
* I CD- og USB-tilstand skifter enheden automatisk til standbytilstand, hvis der ikke
registreres noget lydsignal i mere end 15 minutter.
* Tryk på
for at starte enheden fra standbytilstand.
Når lydindgangskablet tilsluttes, stopper CD/USB-afspilningen, og enheden skifter
automatisk til lydindgangstilstand.
Du kan finde en detaljeret brugervejledning på www.philips.com/support.
Specifikationer
Vurderet effekt
Frekvensgang
Signal-/støjforhold
Samlet harmonisk forvrængning
Lydinput
Indstillingsområde
Strømforsyning
- Vekselstrøm
- Batteri
Strømforbrug ved drift
Strømforbrug ved standby
Mål – Hovedenhed (B x H x D)
Vægt – Hovedenhed
2 x 1 W RMS
125 -16000 Hz, -3 dB
>55 dBA
<1 %
650 mV RMS
FM: 87,5 - 108 MHz
220 - 240 V, 50/60 Hz
DC 9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2
10 W
< 0,5 W
300 x 134 x 240 mm
1,4 kg
 Deutsch
/
Lesen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Produktes alle beiliegenden
Sicherheitsinformationen.
Um mit dem Gerät spielen zu können, verwenden Sie entweder eine Alkalibatterie
(R14), oder schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an.
Beenden der Wiedergabe oder Löschen eines Programms
Springen zum vorherigen/nächsten Titel oder Suchen innerhalb der
Wiedergabe
- ALBUM + Springen zum vorhergehenden / nächsten Album.
Pause oder Beginnen der Wiedergabe
PROG
Programmieren der Abfolge der Titelwiedergabe
MODE
Wiedergabemodus auswählen.
 Suomi
/
Ausgangsleistung
Frequenzgang
Signal/Rausch-Verhältnis
Klirrfaktor
Audio-Eingang
Empfangsbereich
Stromversorgung
- Netzspannung
- Batterie
Betriebs-Stromverbrauch
Standby-Stromverbrauch
Abmessungen – Hauptgerät (B x H x T)
Gewicht – Hauptgerät
2 x 1 W RMS
125 bis 16000 Hz, -3 dB
> 55 dBA
<1%
650 mV RMS
UKW: 87,5–108 MHz
220 bis 240 V, 50/60 Hz
DC 9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2
10 W
< 0,5 W
300 x 134 x 240 mm
1,4 kg
Prima di usare il prodotto, leggere tutte le relative informazioni sulla sicurezza
Voit käyttää laitetta joko alkaliparistolla (R14) tai verkkovirralla.
Per riprodurre dei file tramite il dispositivo, è possibile utilizzare batterie alcaline
(R14) o l’alimentazione CA.
Consente di interrompere la riproduzione o eliminare un programma.
Consente di passare al brano precedente/successivo o di passare a un
punto preciso della riproduzione.
- ALBUM + Consente di passare all’album precedente/successivo.
Consente di mettere in pausa o avviare la riproduzione.
PROG
Consente di programmare la sequenza di riproduzione dei brani
MODE
Consente di selezionare la modalità di riproduzione.
Toiston lopettaminen tai ohjelmatietojen tyhjentäminen.
Edelliseen tai seuraavaan raitaan siirtyminen, haku toiston aikana.
- ALBUM + Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan albumiin.
Keskeytä tai aloita toisto.
PROG
Raitojen toistojärjestyksen ohjelmoiminen.
MODE
Toistotilan valinta.
2 x 1 W RMS
125–16000 Hz, -3 dB
>55 dBA
alle 1 %
650 mV RMS
FM: 87,5–108 MHz
Η συσκευή λειτουργεί με αλκαλικές μπαταρίες (R14) ή με ρεύμα.
/
Προγραμματισμός κομματιών
220 - 240V, 50/60 Hz
DC 9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2
10 W
< 0,5 W
300 x 134 x 240 χιλ.
1,4 κιλά
Avant d’utiliser votre produit, lisez toutes les informations sur la sécurité fournies.
Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
Vous pouvez utiliser des piles alcalines (R14) ou l’alimentation secteur pour lire avec
l’appareil.
Permet d’arrêter la lecture ou de supprimer un programme.
Permet de passer à la piste précédente/suivante ou de se déplacer
pendant la lecture.
- ALBUM + Permet de passer à l’album précédent/suivant.
Permet de suspendre ou de lancer la lecture.
PROG
Permet de programmer l’ordre de lecture des pistes.
MODE
Sélectionne un mode de lecture.
Om af te spelen met het apparaat kunt u alkalinebatterijen (R14) gebruiken of het
apparaat aansluiten op een stopcontact.
Hiermee kunt u het afspelen beëindigen of een programma wissen.
Naar de vorige/volgende track gaan of zoeken tijdens het afspelen.
- ALBUM + Hiermee gaat u naar het vorige/volgende album.
Afspelen onderbreken of starten.
PROG
De afspeelvolgorde van tracks programmeren.
MODE
Een afspeelmodus selecteren.
Caractéristiques techniques
Puissance de sortie nominale
Réponse en fréquence
Rapport signal/bruit
Distorsion harmonique totale
Entrée « Audio-in »
Gamme de fréquences
Alimentation
- Secteur
- Piles
Consommation électrique en mode de fonctionnement
Consommation électrique en mode veille
Dimensions - Unité principale (l x H x P)
Poids - Unité principale
2 x 1 W RMS
125 -16000 Hz, -3 dB
>55 dBA
<1%
650 mV RMS
FM : 87,5 - 108 MHz
220 - 240 V, 50/60 Hz
DC 9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2
10 W
< 0,5 W
300 x 134 x 240 mm
1,4 kg
/
Programación de pistas
A készüléket alkáli elemmel (R14) vagy tápfeszültségről üzemeltetheti.
Lejátszás leállítása vagy program törlése.
Ugrás az előző/következő műsorszámra vagy keresés lejátszás közben.
- ALBUM + Ugrás az előző/következő albumra.
Lejátszás szüneteltetése vagy elindítása.
PROG
A műsorszámok lejátszási sorrendjének programozása.
MODE
Lejátszási mód választása.
Műsorszámok beprogramozása
1 En el modo CD y USB, pulse para detener la reproducción.
2 Pulse PROG para activar el modo de programa.
3 Pulse
/
para seleccionar un número de pista y, a continuación, pulse PROG
para confirmar.
4 Repita el paso 3 para programar más pistas.
5 Pulse
para reproducir las pistas programadas.
6 Para cancelar el programa, pulse dos veces.
* En el modo CD y USB, la unidad activa el modo de espera automáticamente si no se
detecta una señal de audio durante más de 15 minutos.
* Pulse
para desactivar el modo de espera de la unidad.
Al enchufar un cable de audio, se detiene la reproducción de CD/USB y la unidad
cambia al modo de entrada de audio automáticamente.
1 CD- és USB-módban nyomja meg az gombot a lejátszás megállítása érdekében.
2 A programozási üzemmód aktiválásához nyomja meg az PROG gombot.
3 Egy műsorszám kiválasztásához nyomja meg a
/
, majd a PROG gombot a
választás megerősítéséhez.
4 További műsorszámok programozásához ismételje meg a 3. lépést.
5 A
gombbal lejátszhatja a beprogramozott műsorszámokat.
6 A program visszavonásához nyomja meg kétszer a gombot.
* CD- és USB-módban az egység automatikusan készenléti módba kapcsol, ha 15 percen
keresztül nem érkezik audiojel.
* Nyomja meg a
gombot a készülék készenléti üzemmódból való felébresztéséhez.
Ha egy audiokábel csatlakoztatva van a CD-/USB-lejátszás leáll, és az egység
automatikusan audió módba kapcsol.
Para obtener instrucciones detalladas para su uso, visite www.philips.com/support.
Részletes használati útmutatót a www.philips.com/support oldalon talál.
Especificaciones
Potencia de salida
Respuesta de frecuencia
Relación señal/ruido
Distorsión armónica total
Entrada de audio
Rango de sintonización
Fuente de alimentación
- Alimentación de CA
- Pilas
Consumo de energía en funcionamiento
Consumo de energía en modo de espera
Dimensiones: unidad principal (ancho x alto x profundo)
Peso: unidad principal
2 x 1 W RMS
125 -16000 Hz, -3 dB
>55 dBA
< 1%
650 mV RMS
FM: 87.5-108 MHz
220 - 240 V, 50/60 Hz
DC 9 V, 6 pilas R14/UM2 de 1,5 V
10 W
< 0,5 W
300 x 134 x 240 mm
1,4 kg
Termékjellemzők
Névleges kimenő teljesítmény
Válaszfrekvencia
Jel-zaj arány
Teljes harmonikus torzítás
Audiobemenet
Hangolási tartomány
Tápegység
- Váltakozó áram
- Elem
Teljesítményfelvétel
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban
Méretek - Főegység (Sz x Ma x Mé)
Tömeg - Főegység
2 x 1 W RMS
125 -16000 Hz, -3 dB
>55 dBA
<1 %
650 mV RMS
FM: 87,5 - 108 MHz
220 - 240 V, 50/60 Hz
DC 9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2
10 W
<0,5 W
300 x 134 x 240 mm
1,4 kg
2 x 1 W RMS
125 -16000 Hz, -3 dB
>55 dBA
<1%
650 mV RMS
FM: 87,5 - 108 MHz
220 - 240 V, 50/60 Hz
DC 9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2
10 W
< 0,5 W
300 x 134 x 240 mm
1,4 kg
220 - 240 V, 50/60 Hz
DC 9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2
10 W
< 0,5 W
300 x 134 x 240 mm
1,4 kg
Перед использованием устройства необходимо ознакомиться со всеми
прилагаемыми инструкциями по безопасности
Для устройства можно либо использовать щелочную батарею (R14), либо
подключить его к сети переменного тока.
Остановка воспроизведения или удаление программы.
Переход к предыдущей/следующей дорожке или поиск в
пределах дорожки.
- ALBUM + Переход к предыдущему/следующему альбому.
Пауза или запуск воспроизведения.
PROG
Программирование последовательности воспроизведения дорожек.
MODE
Выбор режима воспроизведения.
/
Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy przeczytać wszystkie dołączone
informacje dotyczące bezpieczeństwa
Aby odtwarzać zawartość za pomocą urządzenia, można skorzystać z baterii
alkalicznej (R14) lub z zasilania prądem przemiennym.
Zatrzymywanie odtwarzania lub usuwanie programu.
Przechodzenie do poprzedniego/następnego utworu; wyszukiwanie w
odtwarzanym utworze.
- ALBUM + Przechodzenie do poprzedniego lub następnego albumu.
Wstrzymywanie lub rozpoczynanie odtwarzania.
PROG
Programowanie kolejności odtwarzania utworów.
MODE
Wybieranie trybu odtwarzania.
Programowanie utworów
1 W trybie CD i USB naciśnij przycisk , aby zatrzymać odtwarzanie.
2 Naciśnij przycisk PROG, aby włączyć tryb programowania.
3 Za pomocą przycisków
/
wybierz numer utworu do zaprogramowania i
naciśnij przycisk PROG, aby zatwierdzić.
4 Powtórz czynność 3, aby zaprogramować więcej utworów.
5 Naciśnij przycisk
, aby odtworzyć zaprogramowane utwory.
6 Aby anulować program, naciśnij dwukrotnie przycisk .
* W trybie CD i USB zestaw automatycznie przełączy się w tryb gotowości, jeśli w ciągu
15 minut nie zostanie wykryty sygnał audio.
* Naciśnij przycisk
, aby wybudzić zestaw z trybu gotowości.
Po podłączeniu przewodu audio odtwarzanie płyty CD/urządzenia USB zostanie
zatrzymane, a zestaw automatycznie przełączy się w tryb audio.
Aby uzyskać szczegółowe instrukcje na temat użytkowania produktu, wejdź na
stronę www.philips.com/support.
Dane techniczne
Zakres mocy wyjściowej
Pasmo przenoszenia
Odstęp sygnału od szumu
Całkowite zniekształcenia harmoniczne
Wejście Audio-in
Zakres strojenia
Zasilanie
- Prąd przemienny
- Bateria
Pobór mocy podczas pracy
Pobór mocy w trybie gotowości
Wymiary — jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)
Waga — jednostka centralna:
2 x 1 W RMS
125–1 6000 Hz, -3 dB
> 55 dBA
< 1%
650 mV RMS
FM: 87,5–108 MHz
220–240 V, 50/60 Hz
DC 9 V, 6 x 1,5 V, baterie R14/UM2
10 W
< 0,5 W
300 x 134 x 240 mm
1,4 kg
Specifikationer
Nominell uteffekt
Frekvensomfång
Signal/brusförhållande
Total harmonisk distorsion
Ljudindata
Mottagningsområde
Strömförsörjning
– Nätström
– Batteri
Effektförbrukning vid användning
Effektförbrukning i standbyläge
Mått – Huvudenhet (B x H x D)
Vikt – Huvudenhet
2 x 1 W RMS
125–16000 Hz, -3 dB
>55 dBA
<1 %
650 mV RMS
FM: 87,5 – 108 MHz
220–240 V, 50/60 Hz
DC 9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2
10 W
< 0,5 W
300 x 134 x 240 mm
1,4 kg
 Українська
/
Программирование дорожек
1 У режимі компакт-диска та USB-накопичувача натисніть , щоб зупинити
відтворення.
2 Щоб увімкнути режим програмування, натисніть PROG.
3 Натисніть
/
, щоб вибрати номер доріжки, і натисніть PROG для
підтвердження.
4 Щоб запрограмувати інші доріжки, повторіть крок 3.
5 Щоб відтворити запрограмовані доріжки, натисніть
6 Щоб скасувати програму, натисніть двічі.
* У разі відсутності аудіосигналу понад 15 хвилин у режимі компакт-диска та USBнакопичувача пристрій автоматично переходить у режим очікування.
* Натискайте
для увімкнення пристрою із режиму очікування.
Коли під’єднано вхідний аудіокабель, відтворення вмісту компакт-диска/
USB-накопичувача зупиняється, а пристрій автоматично переходить в режим
вхідного аудіосигналу.
Более подробные сведения см. по адресу www.philips.com/support.
Характеристики
Номинальная выходная мощность
Частотный отклик
Отношение сигнал/шум
Коэффициент нелинейных искажений
Входной аудиоразъем
Частотный диапазон
Параметры питания
- От сети переменного тока
- От батарей
Энергопотребление во время работы
Энергопотребление в режиме ожидания
Размеры — основное устройство (Ш x В x Г)
Вес — основное устройство
2 x 1 Вт (среднеквадратичная)
125—1 6000 Гц, -3 дБ
> 55 дБА
<1%
650 мВт (среднеквадр.)
FM: 87,5 – 108 МГц
220—240 В, 50/60 Гц
DC 9 В, 6 x 1,5 В R14/UM2
10 Вт
< 0,5 Вт
300 x 134 x 240 мм
1,4 кг
Перед використанням пристрою прочитайте усю інформацію з техніки
безпеки, що додається.
Для відтворення за допомогою цього пристрою можна використовувати лужну
батарею (R14) або мережу змінного струму.
Зупинка відтворення або видалення програми.
Перехід до попередньої/наступної доріжки або пошук у межах
вмісту, що відтворюється.
- ALBUM + Перейти до попереднього або наступного альбому
Призупинення або запуск відтворення.
PROG
Програмування послідовності відтворення доріжок.
MODE
Вибір режиму відтворення.
Програмування доріжок
1 В режиме CD и USB: нажмите для остановки воспроизведения.
2 Для перехода в режим программирования нажмите кнопку PROG.
3 С помощью кнопок
/
выберите номер дорожки, затем нажмите кнопку
PROG для подтверждения.
4 Повторите шаг 3, чтобы запрограммировать другие дорожки.
5 Нажмите кнопку
для воспроизведения запрограммированных дорожек.
6 Для отмены программы дважды нажмите .
* В режиме CD и USB: если в течение 15 минут аудиосигнал отсутствует,
устройство автоматически переходит в режим ожидания.
* Нажмите
, чтобы вывести устройство из режима ожидания.
При подключении аудиокабеля воспроизведение CD/USB будет приостановлено
и устройство автоматически переключится в режим аудиовхода.
 Polski
A termék használata előtt olvassa el az ahhoz tartozó összes biztonsági tudnivalót
/
/
Specificaties
 Magyar
Antes de utilizar el producto, lea toda la información de seguridad que se adjunta;
Detaljerade instruktioner för användning finns på www.philips.com/support.
 Русский
Ga voor gedetailleerde instructies over het gebruik naar www.philips.com/support.
2 x 1 W RMS
125 - 16000 Hz, -3 dB
> 55 dBA
< 1%
650 mV RMS
FM: 87,5 - 108 MHz
Programmera spår
Para obter instruções detalhadas relativas à utilização, visite www.philips.com/support.
Especificações
1 Druk in de CD- en USB-modus op om het afspelen te stoppen.
2 Druk op PROG om de programmeermodus te activeren.
3 Druk op
/
om het tracknummer te selecteren en druk vervolgens op PROG
om uw keuze te bevestigen.
4 Herhaal stap 3 als u meer tracks wilt programmeren.
5 Druk op
om de geprogrammeerde tracks af te spelen.
6 Druk tweemaal op om het programma te annuleren.
* In de CD- en USB-modus schakelt het apparaat automatisch naar de stand-bymodus
langer dan 15 minuten geen audiosignaal wordt gedetecteerd.
* Druk op
om uw luidspreker in te schakelen vanuit stand-bymodus.
Wanneer een audiokabel is aangesloten, stopt de weergave van CD/USB en schakelt
het apparaat automatisch over naar de audiomodus.
Nominaal uitgangsvermogen
Frequentierespons
Signaal-ruisverhouding
Harmonische vervorming
Audio-ingang
Frequentiebereik
Voeding
- Netspanning
- Batterij
Stroomverbruik in werking
Stroomverbruik in stand-by
Afmetingen - apparaat (b x h x d)
Gewicht - apparaat
/
Du kan använda enheten med antingen ett alkaliskt batteri (R14) eller med ström
från elnätet.
Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.
Hoppa till föregående/nästa spår eller sök i pågående uppspelning.
- ALBUM + Hoppa till föregående/nästa album.
Pausa eller börja spela upp.
PROG
Programmera uppspelningssekvensen för spår.
MODE
Välj ett uppspelningsläge.
1 Tryck på i CD- eller USB-läge för att stoppa uppspelning.
2 Tryck på PROG för att aktivera programmeringsläget.
3 Tryck på
/
och välj ett spårnummer och bekräfta därefter genom att trycka
på PROG.
4 Upprepa steg 3 för att programmera fler spår.
5 Tryck på
och spela upp de programmerade spåren.
6 Avbryt programmet genom att trycka på två gånger.
* I CD- och USB-läge växlar enheten till standbyläge automatiskt om ingen ljudsignal har
registrerats på över 15 minuter..
* Tryck på
för att aktivera enheten från standbyläge.
När en ljudingångskabel är ansluten stoppas CD-/USB-uppspelningen och enheten
växlar automatiskt till ljudingångsläget.
Potência nominal
Resposta em frequência
Relação sinal/ruído
Distorção harmónica total
Entrada de áudio
Gama de sintonização
Fonte de alimentação
- Alimentação de CA
- Pilhas
Consumo de energia em funcionamento
Consumo de energia em modo de espera
Dimensões - Unidade principal (L x A x P)
Peso - Unidade principal
Tracks programmeren
Pour obtenir les instructions d’utilisation détaillées, rendez-vous sur www.philips.com/support.
 Español
Para reproducir con el dispositivo, puede utilizar una pila alcalina (R14) o la fuente de
alimentación de CA.
Detiene la reproducción o borra un programa.
Salta a la pista anterior o siguiente o busca dentro de una pista.
- ALBUM + Salta al álbum anterior o siguiente.
Hace una pausa o inicia la reproducción.
PROG
Programa la secuencia de reproducción de las pistas.
MODE
Selecciona un modo de reproducción.
/
1 En mode CD et USB, appuyez sur pour arrêter la lecture.
2 Appuyez sur PROG pour activer le mode de programmation.
3 Appuyez sur
/
pour sélectionner un numéro de piste, puis appuyez sur
PROG pour confirmer.
4 Répétez l’étape 3 pour programmer d’autres pistes.
5 Appuyez sur
pour lire les pistes programmées.
6 Pour annuler la programmation, appuyez deux fois sur .
* En mode CD et USB, l’unité passe automatiquement en mode veille si aucun signal
audio n’est détecté pendant plus de 15 minutes.
* Appuyez sur
pour désactiver le mode veille de l’unité.
Lorsqu’un câble d’entrée audio est branché, la lecture CD/USB s’arrête et l’unité
passe en mode d’entrée audio automatiquement.
Προδιαγραφές
2 x 1 W RMS
125 -16000 Hz, -3 dB
>55 dBA
<1 %
650 mV RMS
FM: 87,5 - 108MHz
220-240 V, 50/60 Hz
DC 9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2
10 W
< 0,5 W
300 x 134 x 240 mm
1,4 kg
Innan du använder produkten bör du läsa all medföljande säkerhetsinformation
1 No modo de CD e USB, prima para parar a reprodução.
2 Prima PROG para activar o modo de programa.
3 Prima
/
para seleccionar um número de faixa e, em seguida, prima PROG
para confirmar.
4 Repita o passo 3 para programar mais faixas.
5 Prima
para reproduzir todas as faixas programadas.
6 Para cancelar a programação, prima duas vezes.
* No modo de CD e USB, a unidade muda automaticamente para o modo de espera se
não for detectado nenhum sinal de áudio durante mais de 15 minutos.
* Prima
para activar a unidade quando esta se encontra no modo de espera.
Quando é ligado um cabo de entrada áudio, a reprodução de CD/USB pára e a
unidade muda automaticamente para o modo de entrada de áudio.
 Nederlands
Programmation des pistes
1 Στη λειτουργία CD και USB, πατήστε για να διακόψετε την αναπαραγωγή.
2 Πατήστε PROG για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
3 Πατήστε
/
για να επιλέξετε αριθμό κομματιού και έπειτα πατήστε PROG
για επιβεβαίωση.
4 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να προγραμματίσετε περισσότερα κομμάτια
5 Πατήστε
για να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
6 Για να διαγράψετε το πρόγραμμα, πατήστε δύο φορές το .
* Στη λειτουργία CD και USB, η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία
αναμονής αν δεν ανιχνευτεί σήμα ήχου για περισσότερα από 15 λεπτά.
* Πατήστε
για να επαναφέρετε τη μονάδα από τη λειτουργία αναμονής.
Όταν υπάρχει συνδεδεμένο καλώδιο εισόδου ήχου, η αναπαραγωγή CD/USB
διακόπτεται και η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία εισόδου ήχου.
Για να λάβετε τις λεπτομερείς οδηγίες χρήσης, επισκεφθείτε την τοποθεσία
www.philips.com/support.
Ονομαστική ισχύς εξόδου
Απόκριση συχνότητας
Λόγος σήματος προς θόρυβο
Συνολική αρμονική παραμόρφωση
Είσοδος ήχου
Εύρος συντονισμού
Τροφοδοσία ρεύματος
- Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC)
- Μπαταρίες
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία
Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή
Διαστάσεις – Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)
Βάρος - Κύρια μονάδα
2 x 1 W RMS
125 -16000 Hz, -3 dB
> 55 dBA
<1 %
650 mV RMS
FM: 87,5-108 MHz
 Français
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε όλες τις συνοδευτικές πληροφορίες
ασφαλείας.
Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.
Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι ή αναζήτηση σε ένα κομμάτι.
- ALBUM + Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο άλμπουμ.
Παύση ή έναρξη της αναπαραγωγής.
PROG
Προγραμματισμός της σειράς αναπαραγωγής των κομματιών.
MODE
Επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής.
Potenza nominale in uscita
Risposta in frequenza
Rapporto segnale/rumore
Distorsione totale armonica
Ingresso audio
Gamma di sintonizzazione
Alimentazione
- Alimentazione CA
- Batteria
Consumo energetico durante il funzionamento
Consumo energetico in standby
Dimensioni - Unità principale (L x A x P)
Peso - Unità principale
Antes de utilizar o seu produto, leia todas as informações de segurança que o
acompanham
Para reproduzir com o dispositivo, pode utilizar pilhas alcalinas (R14) ou a
alimentação de CA.
Parar a reprodução ou eliminar um programa.
Saltar para a faixa anterior/seguinte ou procurar dentro da reprodução.
- ALBUM + Saltar para o álbum anterior/seguinte.
Colocar a reprodução em pausa ou iniciá-la.
PROG
Programar a sequência de reprodução das faixas.
MODE
Seleccionar um modo de reprodução.
 Svenska
Programar faixas
Per istruzioni dettagliate sull’utilizzo, visitare il sito Web www.philips.com/support.
Specifiche
220–240 V, 50/60 Hz
DC 9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2
10 W
<0,5 W
300 x 134 x 240 mm
1,4 kg
/
1 In modalità CD e USB, premere per interrompere la riproduzione.
2 Premere PROG per attivare la modalità di programmazione.
3 Premere
/
per selezionare il numero di un brano, quindi premere PROG per
confermare.
4 Ripetere i passaggi 3 per la programmazione di altri brani.
5 Premere
per visualizzare i brani programmati.
6 Per annullare la programmazione, premere due volte .
* In modalità CD e USB, l’unità passa automaticamente alla modalità standby se non
viene rilevato alcun segnale audio per oltre 15 minuti.
* Premere
per attivare l’unità dalla modalità standby.
Quando viene inserito un cavo audio, la riproduzione CD/USB si interrompe e l’unità
passa automaticamente alla modalità ingresso audio.
Teknisiä tietoja
Ilmoitettu lähtöteho
Taajuusvaste
Signaali–kohina-suhde
Harmoninen kokonaishäiriö
Audio-in-äänitulo
Viritysalue
Virtalähde
- Verkkovirta
- paristo
Virrankulutus käytössä
Virrankulutus valmiustilassa
Mitat – päälaite (L x K x S)
Paino – päälaite
 Português(EU)
Programmazione dei brani
Yksityiskohtaisia käyttöohjeita on osoitteessa www.philips.com/support.
 Ελληνικά
/
/
1 Lopeta toisto CD- tai USB-tilassa painamalla -painiketta.
2 Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla PROG-painiketta.
3 Valitse raidan numero
/
-painikkeella ja vahvista valinta PROG-painikkeella.
4 Voit ohjelmoida lisää raitoja toistamalla vaihetta 3.
5 Toista ohjelmoidut raidat painamalla
-painiketta.
6 Voit peruuttaa ohjelmoinnin painamalla -painiketta kaksi kertaa.
* CD- tai USB-tilassa laite siirtyy valmiustilaan, jos se ei vastaanota äänisignaalia yli 15 minuuttiin.
* Laite palautuu valmiustilasta
-painikkeella.
Kun äänitulokaapeli kytketään, CD- tai USB-toisto loppuu ja laite siirtyy
automaattisesti äänitulotilaan.
1 Drücken Sie im CD- und USB-Modus auf , um die Wiedergabe anzuhalten.
2 Drücken Sie PROG, um den Programmiermodus zu aktivieren.
3 Drücken Sie
/
, um eine Titelnummer auszuwählen. Drücken Sie anschließend
PROG, um die Auswahl zu bestätigen.
4 Wiederholen Sie Schritt 3, um weitere Titel zu programmieren.
5 Drücken Sie die Taste
, um die programmierten Titel wiederzugeben.
6 Um das Programm abzubrechen, drücken Sie zweimal auf .
* Im CD- und USB-Modus schaltet die Einheit automatisch in den Standby-Modus, wenn
über 15 Minuten kein Audiosignal erkannt wird.
* Drücken Sie
für das Deaktivieren des Standby-Modus auf dem Gerät.
Wenn ein Audio-Eingangskabel angeschlossen ist, wird die CD-/USB-Wiedergabe
angehalten, und die Einheit schaltet automatisch in den Audio-In-Modus.
Technische Daten
Lue kaikki turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä
Raitojen ohjelmointi
Programmieren von Titeln
Ausführliche Anweisungen zum Gebrauch erhalten Sie auf www.philips.com/support.
 Italiano
Детальні інструкції з використання шукайте на веб-сайті www.philips.com/support.
Технічні характеристики
Номінальна вихідна потужність
Частота відповіді
Співвідношення "сигнал-шум"
Повне гармонійне викривлення
Аудіовхід
Діапазон налаштування
Блок живлення – Мережа змінного струму
– Батарея
Споживання електроенергії під час експлуатації
Споживання електроенергії в режимі очікування
Розміри – головний блок (Ш x В x Г)
Вага – головний блок
 Slovensky
/
2 x 1 Вт RMS
125–16000 Гц, -3 дБ
> 55 дБ (A)
<1 %
650 мВ RMS
FM: 87,5-108 МГц
220–240 В, 50/60 Гц
DC 9 В, 6 x 1,5 В R14/UM2
10 Вт
< 0,5 Вт
300 x 134 x 240 мм
1,4 кг
 Казакша
Pred používaním výrobku si prečítajte všetky pribalené bezpečnostné informácie
Өнімді пайдаланбастан бұрын, барлық қосымша қауіпсіздік ақпаратын оқыңыз.
Ak chcete toto zariadenie použiť na prehrávanie, môžete použiť alkalickú batériu
(R14) alebo sieťové napájanie.
Zastavenie prehrávania alebo vymazanie programu.
Preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu alebo vyhľadávanie
v rámci prehrávania.
- ALBUM + Preskočiť na predchádzajúci / nasledujúci album.
Pozastavenie alebo spustenie prehrávania.
PROG
Programovanie poradia prehrávania skladieb.
MODE
Vyberte režim prehrávania
Құрылғымен ойнату үшін сілтілі батареяны (R14) немесе АТ қуатын пайдалануға болады.
Programovanie skladieb
1 V režime CD alebo USB, stlačením tlačidla zastavte prehrávanie.
2 Stlačením tlačidla PROG aktivujte režim programovania.
3 Stlačením tlačidiel
/
vyberte číslo skladby a potom na potvrdenie stlačte
tlačidlo PROG.
4 Opakovaním kroku 3 naprogramujete ďalšie skladby.
5 Stlačením tlačidla
prehráte naprogramované skladby.
6 Ak chcete zrušiť program, dvakrát stlačte tlačidlo .
* V režime CD alebo USB sa zariadenie automaticky prepne do pohotovostného režimu,
keď sa 15 minút nezaznamená žiaden zvukový signál.
* Stlačením tlačidla
v pohotovostnom režime obnovíte činnosť zariadenia.
Pri pripojení kábla zvukového vstupu sa zastaví prehrávanie disku CD/zariadenia USB
a jednotka sa automaticky prepne do režimu zvukového vstupu.
Podrobné pokyny na používanie nájdete na lokalite www.philips.com/support.
Technické údaje
Menovitý výstupný výkon
Frekvenčná odozva
Odstup signálu od šumu
Celkové harmonické skreslenie
Vstup Audio-in
Rozsah ladenia
Napájací zdroj
- Sieťové napájanie
- Batéria
Prevádzková spotreba energie
Spotreba energie v pohotovostnom režime
Rozmery – hlavná jednotka (Š x V x H)
Hmotnosť – hlavná jednotka
2 x 1 W RMS
125 – 16000 Hz, -3 dB
> 55 dBA
<1%
650 mV RMS
FM: 87,5 – 108 MHz
220 – 240 V, 50/60 Hz
DC 9 V, 6 x 1,5 V R14/UM2
10 W
< 0,5 W
300 x 134 x 240 mm
1,4 kg
/
Ойнатуды тоқтату немесе бағдарламаны өшіру.
Алдыңғы/кейінгі жолға өтіңіз немесе ойнату ішінен іздеңіз.
Алдыңғы немесе келесі альбомға өткізу.
Ойнатуды кідірту немесе бастау.
PROG
Жолдардың ойнатылу ретін бағдарламалаңыз.
MODE
Ойнату режимін таңдау.
Жолдарды бағдарламалау.
1 CD және USB режимінде ойнатуды тоқтату үшін түймесін басыңыз.
2 Бағдарламаға енгізуді іске қлсу үшін PROG түймесін басыңыз.
3 Трек таңдау үшін
/
түймесін басыңыз, сосын растау үшін PROG түймесін
басыңыз.
4 Қосымша жолдарды бағдарламалау үшін 3-қадамды қайталаңыз.
5 Бағдарламаланған жолдарды ойнату үшін
түймесін басыңыз.
6 Бағдарламаны болдырмау үшін түймесін екі рет басыңыз.
* CD және USB режиміне 15 минуттан көбірек дыбыстық сигнал анықталмаса,
құрылғы күту режиміне автоматты түрде ауысады.
* Динамикті күту режимінен ояту үшін
түймесін басыңыз.
Аудио кіріс кабелі қосылған кезде ықшам диск/USB ойнатылуы тоқтатылады және
құрылғы аудио кіріс режиміне автоматты түрде ауысады.
Пайдалану бойынша толық нұсқауды алу үшін www.philips.com/support
торабына кіріңіз.
- ALBUM +
Ерекшеліктер
Номиналды шығыс қуаты
Жиілік жауабы
Шу коэффициентіне сигнал
Гармоникалық мазмұн
Аудио кіріс көзі
Реттеу ауқымы
Қуат көзі
- Айнымалы ток қуаты
- Батарея
Жұмыс үшін қуат тұтынуы
ECO күту режимінде қуат тұтыну
Мөлшері - Негізгі құрылғы (Е x Б x Қ)
Салмағы - Негізгі құрылғы
2 x 1 Вт RMS
125–16000 Гц, -3 дБ
>55 дБ
<1 %
650 мВ RMS
FM: 87,5-108 МГц
220–240 В, 50/60 Гц
DC 9 В, 6 x 1,5 В R14/UM2
10 Вт
< 0,5 Вт
300 x 134 x 240 мм
1,4 кг
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising