Philips | AZ328/12 | Philips CD-Soundmachine AZ328/12 Important Information Manual

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
AZ320/12
AZ328/12
The USB-IF Logos are trademarks of Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.
Windows Media and the Windows logo are trademarks, or registered
trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other
countries.
Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som
ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.Undersøg venligst de
lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre
negativ påvirkning af miljø og helbred.
Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse),
papirmasse (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).
Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de
lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.
Dette apparat er udstyret med følgende mærkater:
Note
•• The type plate is located on the bottom of the apparatus.
CS
1
Důležité informace
přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
• Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat
vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští jednotku.
• Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
• Během bouřky či v době, kdy jednotka nebude delší dobu používána, odpojte napájecí kabel ze
zásuvky.
• Nahrávání je povoleno v takovém rozsahu, aby nebyla porušena autorská práva nebo jiná práva
třetích stran.
• Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Jednotka by měla být přezkoušena
kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích,
kdy do jednotky vnikla tekutina nebo nějaký předmět, jednotka byla vystavena dešti či vlhkosti,
nepracuje normálně nebo došlo k jejímu pádu.
• UPOZORNĚNÍ týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku
elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:
• Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
• Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
• Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
• Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému
teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
• POZOR: V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii
vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
• Chraňte jednotku před kapající a stříkající vodou.
• Na jednotku nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou
nebo hořící svíčky).
• Pokud je k odpojování přístroje používán konektor MAINS nebo sdružovač, měl by být vždy po ruce.
Varování
•• Neodstraňujte kryt přístroje.
•• Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
•• Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř zařízení.
Výstraha
•• Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde
uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.
2Oznámení
Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.
Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny
společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace
k používání tohoto zařízení.
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze
recyklovat a znovu používat.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že
podléhá směrnici EU 2002/96/ES.
Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických
a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným
komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do
běžného komunálního odpadu.Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného
odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným
negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.
Informace o ochraně životního prostředí
Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Pokusili jsme se o to, aby bylo možné obalový
materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), papírovinu (ochranné balení) a
polyethylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu.)
Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat
a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte
místními předpisy.
Zařízení je opatřeno těmto štítky:
Dette symbol angiver, at apparatet er dobbeltisoleret.
Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale,
herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og
lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om
ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke
bruges til sådanne formål.
USB-IF-logoerne er varemærker tilhørende Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.
Windows Media og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
Bemærk
•• Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.
DE
1Wichtig
• Lesen Sie diese Anweisungen durch.
• Befolgen Sie alle Anweisungen.
• Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften des
Herstellers auf.
• Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen
Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
• Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt wird.
Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen,
an der die Kabel das Gerät verlassen.
• Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
• Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Geräts den Netzstecker.
• Aufnahmen sind erlaubt, wenn es dabei nicht zur Verletzung der Urheberrechte oder anderer
Rechte einer dritten Partei kommt.
• Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen.
Reparaturen sind notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder
der Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, Flüssigkeit über das
Gerät geschüttet wurde, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät
nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
• VORSICHTSHINWEIS zur Batteriehandhabung: Achten Sie auf folgende Punkte, um ein
Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am
Gerät führen kann:
• Setzen Sie alle Batterien korrekt gemäß den Markierungen + und - in das Gerät ein.
• Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs
(z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
• Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht
verwendet wird.
• Batterien (Akkus bzw. integrierte Akkus) sollten nicht starker Wärme durch Sonnenlicht, Feuer
etc. ausgesetzt werden.
• ACHTUNG: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie nicht ordnungsgemäß eingesetzt ist.
Ersetzen Sie die Batterien nur durch Batterien desselben bzw. eines gleichwertigen Typs.
• Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Gerät gelangen.
• Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit
gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
• Wenn der Netzstecker (MAINS) bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss
die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
Warnung
•• Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
•• Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
•• Blicken Sie niemals in den Laserstrahl im Innern des Geräts.
Achtung
Symbol zařízení třídy II
1Important
• Read these instructions.
• Follow all instructions.
• Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer’s instructions.
• Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus
(including amplifiers) that produce heat.
• Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience
receptacles, and the point where they exit from the unit.
• Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
• Unplug this unit during lightning storms or when unused for long periods of time.
• Recording is permissible insofar as copyright or other rights of third parties are not infringed
upon.
• Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the unit has been
damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or
objects have fallen into the apparatus, the unit has been exposed to rain or moisture, does not
operate normally, or has been dropped.
• Battery usage CAUTION – To prevent battery leakage which may result in bodily injury,
property damage, or damage to the unit:
• Install all batteries correctly, + and - as marked on the unit.
• Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline, etc.).
• Remove batteries when the unit is not used for a long time.
• Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as
sunshine, fire or the like.
• CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or
equivalent type.
• The unit shall not be exposed to dripping or splashing.
• Do not place any sources of danger on the unit (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
• Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect
device shall remain readily operable.
Warning
•• Never remove the casing of this apparatus.
•• Never place this apparatus on other electrical equipment.
•• Never look into the laser beam inside this apparatus.
Caution
•• Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in
hazardous radiation exposure or other unsafe operation.
2Notice
This product complies with the radio interference requirements of the European
Community.
Any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by
Philips Consumer Lifestyle may void the user’s authority to operate the equipment.
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components,
which can be recycled and reused.
When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the
product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and
electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your
normal household waste. Correct disposal of your old product helps to prevent potential negative
consequences for the environment and human health.
Your product contains batteries covered by the European Directive 2006/66/EC, which
cannot be disposed with normal household waste.Please inform yourself about the local
rules on separate collection of batteries because correct disposal helps to prevent
negative consequences for the environmental and human health.
Environmental information
All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate
into three materials: cardboard (box), paper pulp (buffer) and polyethylene (bags, protective foam
sheet.)
Your system consists of materials which can be recycled and reused if disassembled by a specialized
company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials,
exhausted batteries and old equipment.
This apparatus includes these labels:
•• Die Verwendung von Steuerelementen, Einstellungen oder Vorgehensweisen, die von
Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.
Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips
Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis
führen.
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten
entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
Loga USB-IF jsou ochranné známky společnosti Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.
Logo Windows Media a Windows jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky
společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.
Poznámka
•• Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.
Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät,
bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.
Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung
elektrischer und elektronischer Geräte.
Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren
Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor
möglichen negativen Folgen geschützt.
Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen.
Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.Bitte informieren Sie
sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da
durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen
geschützt werden.
Hinweise zum Umweltschutz
Auf überflüssiges Verpackungsmaterial wurde verzichtet. Wir haben die Verpackung so gestaltet, dass
sie aus nur drei Materialien besteht: Karton, Zellulose (Dämmmaterial) und Polyethylen (Beutel,
Schutzfolie).
Ihr System besteht aus Materialien, die wiederverwendet werden können, wenn Sie von einem
Spezialunternehmen entsorgt werden. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von
Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.
Dieses Gerät ist mit folgenden Etiketten versehen:
DA
1Vigtigt
• Læs disse instruktioner.
• Følg alle instruktioner.
• Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens
instruktioner.
• Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne
eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
• Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted,
hvor ledningen føres ud af enheden.
• Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
• Fjern enheden fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis den ikke skal bruges gennem længere
tid.
• Optagelse er tilladt, så vidt ophavsret eller andre rettigheder fra tredjepart ikke bliver tilsidesat.
• Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Enheden skal serviceres, hvis den er blevet
beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på enheden, der er
kommet fremmedlegemer ind i enheden, enheden er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis
enheden ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
• FORSIGTIG vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage
personskade, tingskade eller produktskade:
• Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
• Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
• Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
• Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks.
sol, ild eller lignende.
• ADVARSEL: Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes forkert i. Udskift kun med
samme eller tilsvarende type.
• Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
• Placer aldrig farlige genstande på enheden (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
• Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne
betjenes nemt.
Symbol der Geräteklasse II
2
Σημείωση
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς
τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του
χρήστη για λειτουργία της συσκευής.
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και
εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με
ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά
προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των
παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον
και την ανθρώπινη υγεία.
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα
οικιακά απορρίμματα.Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για
τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των
μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον
και την ανθρώπινη υγεία.
Περιβαλλοντικές πληροφορίες
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Έχουμε προσπαθήσει να καταστήσουμε
εύκολο το διαχωρισμό των υλικών της συσκευασίας σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί),
αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια,
προστατευτικό αφρώδες φύλλο).
Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να
επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους
τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών και
παλιού εξοπλισμού.
Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει τις εξής ετικέτες:
Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Gerät eine doppelte Isolierung besitzt.
Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material
wie z. B. Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und
Tonaufnahmen kann eine Urheberrechtsverletzung und
somit eine Straftat darstellen. Dieses Gerät darf für solche
Zwecke nicht verwendet werden.
Hinweis
•• Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.
Advarsel
•• Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
•• Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
•• Se aldrig på laserstrålen inde i dette apparat.
Advarsel
EL
1
Σημαντικό
• Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
• Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
• Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του
2Meddelelse
Dette produkt overholder EU’s krav om radiointerferens.
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle,
kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.
Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet,
som kan genbruges.
Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul,
betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske
produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt
husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ
påvirkning af miljø og helbred.
• Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ,
ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων
ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
• Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις
υποδοχές ηλεκτρικού ρεύματος και στο σημείο όπου εξέρχεται από τη συσκευή.
• Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
• Αποσυνδέετε τη μονάδα από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν την
χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Η εγγραφή επιτρέπεται μονάχα εφόσον δεν συνιστά παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων τρίτων μερών.
• Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Η επισκευή είναι
απαραίτητη όταν η μονάδα έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, όπως όταν έχει υποστεί βλάβη
το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, όταν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα
επάνω στη συσκευή, όταν η μονάδα έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, καθώς και όταν η
μονάδα δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει κάτω.
Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas comerciales
registradas de Microsoft Corporation en EE. UU. u otros países.
Nota
NO PERMITA QUE LOS NIÑOS UTILICEN SIN VIGILANCIA APARATOS ELÉCTRICOS.
NO PERMITA QUE LOS NIÑOS O ADULTOS CON CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES
O MENTALES REDUCIDAS O PERSONAS CON FALTA DE EXPERIENCIA/ CONOCIMIENTO,
UTILICEN APARATOS ELÉCTRICOS SIN VIGILANCIA.
FI
1
Tärkeää
• Lue nämä ohjeet.
• Noudata kaikkia ohjeita.
• Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
• Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia
laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
• Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta. Käsittele varovasti etenkin pistokkeita,
jakorasiaa ja liitoskohtia.
• Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
• Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
• Tallentaminen on sallittua sikäli kuin tekijänoikeuksia tai muita kolmansien osapuolten oikeuksia ei
rikota.
• Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on
vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt
nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
• Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla
seuraavilla tavoilla:
• Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
• Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
• Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
• Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle
tai tulelle.
• VAROITUS: Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaiseen
tai vastaavaan.
• Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.
• Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä
esineitä tai kynttilöitä.
• Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa
uudelleen käyttöön.
Σύμβολο εξοπλισμού Class II
Varoitus
•• Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa
vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν διαθέτει διπλό σύστημα μόνωσης.
Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει
προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων
υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και
ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης,
ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ
τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς
αυτούς.
Τα λογότυπα USB-IF αποτελούν εμπορικά σήματα της Universal Serial Bus Implementers Forum,
Inc.
Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο Windows αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα
κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
Σημείωση
2Huomautus
Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.
Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen
erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia,
jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden
mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja
ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa
hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen
keräysjärjestelmään.Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.
Ympäristötietoja
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on
helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), paperimassaan (pehmuste) ja polyeteeniin (pussit,
suojamuoviarkki).
Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän
hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja
paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.
Tässä laitteessa on seuraavat tarrat:
l’appareil.
Ce produit est conforme aux spécifications d’interférence radio de la Communauté
Européenne.
Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément
par Philips Consumer Lifestyle peut invalider l’habilitation de l’utilisateur à utiliser
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute
qualité pouvant être recyclés et réutilisés.
La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce
dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.
Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d’équipements
électriques et électroniques.
Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les
ordures ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver
l’environnement et la santé.
Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/CE, qui ne
peuvent être jetées avec les ordures ménagères.Renseignez-vous sur les dispositions en
vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut
correcte permet de préserver l’environnement et la santé.
Informations sur l’environnement
Tout emballage superflu a été évité. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation
facile de l’emballage en trois matériaux : carton (boîte), pâte à papier (amortisseur de chocs) et
polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).
Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d’être démontés
par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des
emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.
Cet appareil présente les étiquettes suivantes :
Symbole d’équipement de classe II
Ce symbole indique que l’appareil est équipé d’un système de double isolation.
La réalisation de copies non autorisées de contenu
protégé contre la copie, notamment de programmes
informatiques, fichiers, diffusions et enregistrement
sonores, peut représenter une violation de droits d’auteur
et une infraction à la loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à de telles fins.
Les logos USB-IF sont des marques d’Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.
Windows Media et le logo Windows sont des marques commerciales, déposées ou non, de
Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays
Remarque
•• La plaque signalétique est située sous l'appareil.
HU
1Fontos!
• Gondosan olvassa el az utasításokat.
• Kövesse az utasításokat.
• Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó
utasításai szerint végezze.
• Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy
működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
• Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozóaljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az egységből.
• Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
• Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja az egységet, húzza ki a csatlakozót a hálózatból.
• A rögzítés csak akkor engedélyezett, ha a szerzői jognak vagy harmadik fél egyéb jogainak
megsértése nem áll fenn.
• A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. Az egységet a következő esetekben kell
szervizeltetni: ha bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó,
folyadék került a készülékbe, ráesett valami, eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően
vagy leejtették.
• Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/
eszközök vagy magának a készüléknek a károsodását okozhatja, ezért:
• Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken látható + és - jelölésekre.
• Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
• Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
• Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például
közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
• VIGYÁZAT! Ha az elemet rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni csak azonos vagy
egyenértékű típussal szabad.
• Az egységbe nem kerülhet nedvesség és kifröccsent folyadék.
• Ne helyezzen az egységre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
• Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor
mindig működőképesnek kell lennie.
Figyelem
•• A készülék borítását megbontani tilos.
•• Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
•• Tilos belenézni a készülékben található lézersugárba.
ES
Vigyázat
1Importante
• Lea estas instrucciones.
• Siga todas las instrucciones.
• No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones
•• A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének
módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.
Laiteluokan II symboli
del fabricante.
• No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción,
hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
• Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas
de corriente y en el punto donde salen de la unidad.
• Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
• Desenchufe la unidad durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo
largo de tiempo.
• La grabación se permite siempre que no se infrinjan el copyright y otros derechos de terceros.
• El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de
asistencia técnica cuando la unidad sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable
de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído
objetos dentro de la unidad, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione
normalmente o que se haya caído.
• ATENCIÓN con el uso de las pilas. Para evitar fugas de las pilas que puedan causar lesiones
corporales, daños en la propiedad o a la unidad:
• Instale todas las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de los polos + y - de la unidad.
• No mezcle pilas (antiguas y nuevas, o de carbón y alcalinas, etc.).
• Quite las pilas cuando no use la unidad durante un periodo largo de tiempo.
• No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas como, por ejemplo, la luz
solar, el fuego o similares.
• PRECAUCIÓN: Riesgo de explosión si la pila de sustitución no es correcta. Sustitúyala sólo con
una del mismo tipo o equivalente.
• La unidad no se debe exponer a goteos o salpicaduras.
• No coloque sobre la unidad objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que
contengan líquido o velas encendidas).
• Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para desconectar el aparato, deberá tenerlos
siempre a mano.
•• No quite nunca la carcasa de este aparato.
•• No coloque nunca este aparato sobre otro equipo eléctrico.
•• No mire nunca al haz láser que está dentro del aparato.
Precaución
producir exposición a la radiación u otras situaciones de peligro.
Windows Media und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft
Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
Los logotipos de USB-IF son marcas comerciales de Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.
•• Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
•• Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
•• Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
•• El uso de controles, los ajustes o el funcionamiento distintos a los aquí descritos pueden
Die USB-IF-Logos sind Marken von Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.
Este símbolo indica que este producto tiene un sistema de doble aislamiento.
La copia no autorizada de material protegido contra
copia, incluidos programas informáticos, archivos,
emisiones y grabaciones de sonido, puede infringir los
derechos de copyright y constituir un delito. Este equipo
no se debe utilizar para tales fines.
Vakava varoitus
Advertencia
κατασκευαστή.
The making of unauthorized copies of copy-protected
material, including computer programs, files, broadcasts
and sound recordings, may be an infringement of
copyrights and constitute a criminal offence. This
equipment should not be used for such purposes.
διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να
προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.
2Hinweis
risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.
This symbol indicates that the apparatus has a double insulation system.
•• Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών
dieser Darstellung abweichen, können zu gefährlichen Strahlenbelastungen oder anderen
Sicherheitsrisiken führen.
Tento symbol znamená, že daný výrobek je vybaven systémem dvojité izolace.
Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž
kopírování není povoleno, včetně počítačových programů,
souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být
porušením autorských práv a představovat trestný čin.
Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.
2Avis
•• La placa de identificación está situada en la parte inferior del dispositivo.
Προσοχή
•• Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
•• Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der
Class II equipment symbol
Προειδοποίηση
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
•• Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
•• Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα μέσα στη συσκευή.
AZ320&AZ328_12_safety and notice_V1.0
EN
μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη
μονάδα:
• Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως
υποδεικνύονται στη μονάδα.
• Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες
άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
• Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
• Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε
υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
• ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η
αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
• Η μονάδα δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
• Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στη μονάδα (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά,
αναμμένα κεριά).
• Όταν ως συσκευή αποσύνδεσης χρησιμοποιείται το βύσμα τροφοδοσίας ή ένας
συζευκτήρας συσκευής, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
Klasse II-udstyrssymbol
• Přečtěte si tyto pokyny.
• Dodržujte všechny pokyny.
• Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
• Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných
All registered and unregistered trademarks are property of their
respective owners.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της
2Aviso
Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad
Europea.
Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté
aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del
usuario para utilizar el equipo.
El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad
que pueden reciclarse y reutilizarse.
Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que
cumple la Directiva europea 2002/96/EC.
Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos.
Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con
la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a
evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.
El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se
pueden eliminar con la basura doméstica normal.Infórmese de la legislación local sobre
la recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a evitar consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud.
Información medioambiental
Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar
en tres materiales: cartón (caja), pasta de papel (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma
protectora).
El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una
empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas
agotadas y equipos antiguos.
Este producto incluye las siguientes etiquetas:
Tämä symboli osoittaa, että laitteessa on kaksinkertainen eristysjärjestelmä.
Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta
materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista,
lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia
ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää
edellä mainittuun tarkoitukseen.
USB-IF-logot ovat Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.:n tavaramerkkejä.
Windows Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Huomautus
•• Tyyppikilpi on laitteen takaosassa.
Figyelmeztetés
Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó
követelményeinek.
A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül
történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló
termékhasználati jogát.
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre
vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő
gyűjtésének helyi feltételeiről.
Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse
elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség károsodását.
A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek,
ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív
hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált
akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását.
Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók
A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a
csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz),
papírmassza (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).
A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és
újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi
készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.
A készüléken a következő címkék találhatók:
FR
1Important
• Lisez attentivement ces consignes.
• Respectez toutes les consignes.
• N’obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l’appareil conformément aux consignes du
fabricant.
• N’installez pas l’appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de
chaleur, poêles ou autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
• Évitez de marcher sur le cordon d’alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches,
des prises de courant et de son point de sortie sur l’unité.
• Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(e)s par le fabricant.
• Débranchez cette unité en cas d’orage ou pendant les longues périodes d’inutilisation.
• L’enregistrement est autorisé dans la mesure où les droits d’auteur ou d’autres droits attribués à
des tiers ne sont pas transgressés.
• Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel qualifié. Des travaux de maintenance
sont nécessaires en cas d’endommagement de l’unité : par exemple, endommagement du
cordon d’alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou chute d’objets à l’intérieur de
l’unité, exposition de l’unité à la pluie ou à l’humidité, dysfonctionnement ou chute de l’unité.
• Utilisation des piles ATTENTION – Pour éviter les fuites de piles pouvant endommager l’appareil
ou entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels, respectez les consignes suivantes :
• Installez correctement toutes les piles, en prenant garde aux sens + et - indiqués sur l’appareil.
• Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
• Retirez les piles du compartiment si vous n’utilisez pas l’appareil pendant une longue période.
• N’exposez pas les piles ou les batteries intégrées à une source produisant une chaleur excessive,
par exemple le soleil, un feu ou similaire.
• ATTENTION : Risque d’explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Remplacezles uniquement par le même type de batterie.
• Votre unité ne doit pas être exposée à des fuites ou éclaboussures.
• Ne placez pas d’objets susceptibles d’endommager votre unité à proximité de celle-ci (par
exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
• Si la fiche d’alimentation ou un coupleur d’appareil est utilisé comme dispositif de découplage,
celui-ci doit rester facilement accessible.
II. technikai osztályú berendezés szimbólum
A szimbólum jelzi, hogy a készülék kettős szigetelési rendszerrel rendelkezik.
Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes
programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket)
készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését
képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a
berendezés nem használható ilyen célokra.
Az USB-IF emblémák az Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. védjegyei.
A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
Megjegyzés
•• A típustábla a készülék alján található.
Avertissement
•• Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
•• Ne posez jamais l'appareil sur un autre équipement électrique.
•• Ne regardez jamais le rayon laser émis par l'appareil.
Attention
•• L'utilisation de commandes ou de réglages, ou de toute autre procédure que celles données
dans ce document risque d'exposer l'utilisateur à une utilisation ou à des radiations
dangereuses.
Símbolo de equipo de Clase II
2
IT
1Importante
• Leggere le istruzioni.
• Seguire tutte le istruzioni.
• Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l’installazione in base a quanto previsto
dalle istruzioni del produttore.
• Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi
(inclusi gli amplificatori) che producono calore.
• Evitare di calpestare o schiacciare il cavo di alimentazione, in particolare vicino a prese standard
o multiple oppure nel punto in cui esce dall’apparecchio.
• Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
• Scollegare l’unità durante i temporali o se non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo.
• La registrazione è consentita purché non vengano lesi i diritti di terze parti, come il copyright.
• Per eventuali controlli, contattare il personale per l’assistenza qualificato. È necessario eseguire
un controllo quando l’unità è stata in qualche modo danneggiata, ad esempio se il cavo di
alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti
sull’apparecchio, l’unità è stata esposta a pioggia o umidità, non funziona regolarmente o è stata
fatta cadere.
• ATTENZIONE: per evitare perdite di liquido dalla batteria che potrebbero causare danni alle
persone, alle cose o danni all’apparecchio:
• Installare tutte le batterie correttamente, con i poli + e - come indicato sull’apparecchio.
• Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc.).
• Rimuovere le batterie quando l’apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di
tempo.
• Le batterie (batteria singola o batterie installate) non devono essere esposte a fonti di calore
eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
• ATTENZIONE: se la batteria non viene sostituita correttamente, si possono verificare esplosioni.
Sostituire solo con un batteria uguale o equivalente.
• Non esporre l’unità a gocce o schizzi.
• Non posizionare sull’unità oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che
contengono liquidi o candele accese).
• Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che
la spina e l’accoppiatore siano facilmente accessibili.
U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd
materiaal, inclusief computerprogramma’s, bestanden,
uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet,
overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een
misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.
De USB-IF-logo’s zijn handelsmerken van Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.
Het Windows Media- en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken
van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Opmerking
•• Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.
Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz
sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.
Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e
electrónicos.
Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos
produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita
potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.
O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais
não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico.Informe-se acerca dos
regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva de baterias, uma vez que a
correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a
saúde pública.
Informações ambientais
Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que
simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), pasta de papel (protecção) e
polietileno (sacos, folha de espuma protectora).
O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados
por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de
embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.
Este aparelho inclui estas etiquetas:
Avvertenza
•• Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.
•• Non posizionare mai l'apparecchio su un altro dispositivo.
•• Non guardare mai il raggio laser all'interno dell'apparecchio.
Attenzione
•• L'uso dei comandi o delle impostazioni o l'esecuzione delle procedure in modo diverso
da quanto indicato nel presente documento potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni
pericolose o altri funzionamenti nocivi.
2Avviso
Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.
Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non sia espressamente consentita
da Philips Consumer Lifestyle può invalidare il diritto dell’utente all’uso dell’apparecchio.
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta
qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.
Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa
che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed
elettronici.
Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei
normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l’inquinamento
ambientale e possibili danni alla salute.
Il prodotto contiene batterie che rientrano nell’ambito della Direttiva Europea 2006/66/
CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.Informarsi sui regolamenti
locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie
contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull’ambiente e sulla salute.
Informazioni per il rispetto ambientale
L’uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare
la raccolta differenziata, usando tre materiali per l’imballaggio: cartone (scatola), fibre di carta
(materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).
Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio
venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di
materiali per l’imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.
L’apparecchio include le seguenti etichette:
PL
1
Ważne
• Przeczytaj tę instrukcję.
• Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
• Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
• Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego
powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
• Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza
przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z zestawu.
• Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
• Odłączaj zestaw od źródła zasilania podczas burzy i gdy nie jest używany przez dłuższy czas.
• Nagrywanie jest dopuszczalne, o ile nie są naruszane prawa autorskie lub inne prawa osób trzecich.
• Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa jest konieczna
w następujących przypadkach: uszkodzenie elementu zestawu, np. przewodu zasilającego bądź
wtyczki; wylanie na zestaw płynu lub upuszczenie na niego jakiegoś przedmiotu; narażenie
zestawu na działanie deszczu lub wilgoci; niepoprawne działanie zestawu lub jego upuszczenie.
• OSTRZEŻENIE dotyczące korzystania z baterii — Aby zapobiec wyciekowi elektrolitu z baterii,
który może doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub uszkodzenia urządzenia.
• Wkładaj baterie w prawidłowy sposób, zgodnie ze znakami + i - umieszczonymi na urządzeniu.
• Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).
• Wyjmuj baterie, jeśli nie korzystasz z zestawu przez długi czas.
• Baterie i akumulatory należy zabezpieczyć przed wysokimi temperaturami (światłem słonecznym,
ogniem itp.).
• UWAGA: W przypadku nieprawidłowego włożenia akumulatora istnieje niebezpieczeństwo
wybuchu. Baterię można wymienić tylko na egzemplarz tego samego lub odpowiedniego typu.
• Zestaw nie powinien być narażony na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
• Nie wolno stawiać na zestawie potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń
wypełnionych płynami, płonących świec).
• Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich
wtyki muszą być łatwo dostępne.
Ostrzeżenie
•• Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
•• Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
•• Nigdy nie patrz na wiązkę lasera urządzenia.
Przestroga
•• Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi grozi narażeniem użytkownika na
działanie niebezpiecznego promieniowania laserowego.
Simbolo dell’apparecchiatura Classe II
Il simbolo indica che l’apparecchio dispone di un doppio sistema di isolamento.
La copia non autorizzata di materiale protetto da copia,
inclusi programmi per computer, file, trasmissioni e
registrazioni audio, può rappresentare una violazione della
legge sul copyright e costituire un reato penale. Questo
apparecchio non deve essere utilizzato a tale scopo.
I logo USB-IF sono marchi di Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.
Windows Media e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli
Stati Uniti e/o in altri paesi.
Nota
•• La targhetta del modello è situata sul retro dell'apparecchio.
2Uwaga
Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń
radiowych.
Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie
zatwierdzone przez firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą unieważnić pozwolenie na
jego obsługę.
To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów
wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.
Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że
produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE.
Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów
elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń
wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych
produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.
Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można
zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.Należy zapoznać się z lokalnymi
przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga
zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.
Ochrona środowiska
Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki
pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), masa papiernicza (boczne
elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).
Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu
wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi
w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz
zużytych urządzeń elektronicznych.
Na tym urządzeniu znajdują się następujące etykiety:
NL
1
Belangrijk
• Lees deze instructies.
• Volg alle instructies.
• Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
• Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters,
kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
• Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het
bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
• Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
• Haal de stekker bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, uit het
stopcontact.
• Opnamen zijn geoorloofd zolang auteursrechten of andere rechten van derden niet worden
geschonden.
• Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer
het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is
gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan
regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
• WAARSCHUWING batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan
leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:
• Plaats alle batterijen met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat.
• Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
• Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
• Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge
temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
• LET OP: er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij
uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
• Er mag geen vloeistof op het apparaat druppelen of spatten.
• Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
• Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen,
dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
Symbol urządzenia klasy II
Symbol ten informuje, iż to urządzenie posiada podwójną izolację.
Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów
zabezpieczonych przed kopiowaniem, w tym programów
komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych,
może stanowić naruszenie praw autorskich będące
przestępstwem. Nie należy używać niniejszego urządzenia do takich celów.
Let op
•• Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het
maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins
onveilige werking van dit product.
2Kennisgeving
Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese
Unie.
Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn
goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers
het recht verliezen het apparaat te gebruiken.
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die
kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.
Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent
dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.
Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in
uw regio gescheiden worden ingezameld.
Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe
deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert,
voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet
bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.Win informatie in over
de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de
juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het
milieu en de volksgezondheid.
Met het oog op het milieu
Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking
gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), papierpulp (buffer) en
polyethyleen (zakken en afdekking).
Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden
gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de
plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude
apparatuur.
Dit apparaat bevat de volgende labels:
Logo USB-IF są znakami towarowymi firmy Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.
Windows Media oraz logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Uwaga
•• Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.
PT
1Importante
• Leia estas instruções.
• Siga todas as instruções.
• Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
• Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou
outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
• Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou comprimido de algum modo, sobretudo nas
fichas, tomadas e no ponto de saída da unidade.
• Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
• Desligue a ficha da unidade durante a ocorrência de trovoadas ou quando não a utilizar por
Windows Media e o logótipo Windows são marcas registadas ou marcas comerciais registadas da
Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Nota
•• A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do aparelho.
NÃO PERMITA QUE AS CRIANÇAS UTILIZEM SEM VIGILÂNCIA APARELHOS ELÉCTRICOS.
NÃO PERMITA QUE CRIANÇAS OU ADULTOS COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS
OU MENTAIS REDUZIDAS, OU PESSOAS COM FALTA DE EXPERIÊNCIA/ CONHECIMENTO,
UTILIZEM APARELHOS ELÉCTRICOS SEM VIGILÂNCIA.
RU
1
Важная информация!
• Ознакомьтесь с данными инструкциями.
• Следуйте всем указаниям.
• Запрещается блокировать вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте
устройство в соответствии с инструкциями производителя.
• Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких как батареи
отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители),
излучающие тепло.
• Не наступайте на сетевой шнур и не защемляйте его, особенно в области вилки, розетки и
в месте выхода из устройства.
• Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
• Отключайте устройство от сети во время грозы или во время длительного перерыва в
использовании.
• Запись разрешена только в том случае, если это не нарушает авторские и другие права
третьих сторон.
• При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь только к
квалифицированным специалистам. Проведение диагностики необходимо при любых
повреждениях устройства, таких как повреждение сетевого шнура или вилки, попадание
жидкости или какого-либо предмета в устройство, воздействие дождя или влаги,
неполадки в работе или падение.
• Использование элементов питания. ВНИМАНИЕ! Для предотвращения утечки электролита
и во избежание телесных повреждений, порчи имущества или повреждения устройства
соблюдайте следующие правила.
• Вставляйте элементы питания правильно, соблюдая полярность, указанную на
устройстве (знаки + и -).
• Не устанавливайте одновременно элементы питания разных типов (старые и новые;
угольные и щелочные и т.п.).
• При длительном перерыве в использовании извлекайте элементы питания.
• Запрещается подвергать элементы питания (аккумуляторный блок или батареи)
воздействию высоких температур, включая прямые солнечные лучи, огонь и т.п.
• ОСТОРОЖНО! При неправильной замене батарей возникает опасность взрыва.
Заменяйте батареи только такой же или эквивалентной моделью.
• Следует исключить попадание на устройство капель или брызг.
• Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с
жидкостями, зажженные свечи).
• Если для отключения устройства используется сетевой шнур или приборный штепсель,
доступ к ним должен быть свободным.
•• Nunca retire o revestimento do aparelho.
•• Nunca coloque o aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
•• Nunca olhe para o feixe de laser no interior deste aparelho.
aqui descritos pode resultar em exposição perigosa à radiação ou funcionamento de risco.
2Aviso
Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.
Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam
expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade
do utilizador para operar o equipamento.
O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade,
que podem ser reciclados e reutilizados.
Dôležité
• Prečítajte si tieto pokyny.
• Dodržiavajte všetky pokyny.
• Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
• Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia
(vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
• Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezalomil, najmä pri zástrčkách,
elektrických zásuvkách a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
• Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
• Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
• Nahrávanie je povolené, pokiaľ nedochádza k porušeniu autorského práva alebo iných práv
tretích strán.
• Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bolo
zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo
zástrčka, ak bola na zariadenie vyliata tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie
bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne ak spadlo.
• UPOZORNENIE pre používanie batérie – Aby nedošlo k vytečeniu batérie, ktoré by mohlo
spôsobiť poranenie osôb, škody na majetku alebo poškodenie zariadenia:
• Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a – podľa vyznačenia na zariadení.
• Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
• Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.
• Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej
teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.
• VÝSTRAHA: Pri nesprávne vloženej batérii hrozí explózia. Pri výmene použite vždy rovnaký
alebo ekvivalentný typ.
• Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
• Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou,
zapálené sviečky).
• Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať
toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
Varovanie
•• Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
•• Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
•• Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vnútri tohto zariadenia.
•• Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú
uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu
alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.
2Upozornenie
Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového
rušenia.
Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene
povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa
používať toto zariadenie.
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré
možno recyklovať a znova využiť.
Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že
sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.
Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických
zariadení.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného
domového odpadu. Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne
následky na životné prostredie a ľudské zdravie.
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno
likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.Informujte sa o miestnych predpisoch
týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnou likvidáciou pomôžete znížiť
negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.
Environmentálne informácie
Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažíme sme sa o dosiahnutie jednoduchého
separovania obalu do troch materiálov: kartón (škatuľa), papierovina (vypodloženie) a polyetylén
(vrecká, ochranná penová pokrývka).
Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné recyklovať a opakovane použiť, v prípade
rozkladu špecializovanou spoločnosťou. Dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie
obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.
Toto zariadenie obsahuje nasledujúce štítky:
•• Запрещается снимать корпус устройства.
•• Запрещается устанавливать это устройство на другие электрические приборы.
•• Запрещается смотреть на лазерный луч внутри устройства.
Внимание
Важная информация!
Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по
радиопомехам.
Внесение любых изменений, неодобренных Philips Consumer Lifestyle, может
привести к лишению пользователя права управлять оборудованием.
Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей
и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.
Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное
изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/EC.
Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий
согласно местному законодательству.
Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие
вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет
предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.
В изделии содержатся элементы питания, которые попадают под действие
директивы ЕС 2006/66/EC и не могут быть утилизированы вместе с бытовым
мусором.Узнайте о раздельной утилизации элементов питания согласно местному
законодательству, так как правильная утилизация поможет предотвратить
негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.
Информация о влиянии на окружающую среду
Изделие не имеет излишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные
материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), бумажная масса (буфер) и
полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).
Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично
использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативные
требования по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс элементов питания
и старого оборудования.
На устройстве имеются следующие этикетки.
Tento symbol znamená, že zariadenie je vybavené dvojitým systémom izolácie.
Vytváranie nepovolených kópií z materiálov podliehajúcich
ochrane proti kopírovaniu, vrátane počítačových
programov, súborov, nahrávok vysielania a zvuku, môže
byť považované za porušenie autorských práv a byť
trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť používané na
takéto účely.
Logá USB-IF sú ochranné známky spoločnosti Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.
Windows Media a logo Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky
spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
Poznámka
•• Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.
SV
1
Viktigt!
• Läs de här instruktionerna.
• Följ samtliga instruktioner.
• Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
• Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan
utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
• Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter,
extrauttag och precis vid enhetens hölje.
• Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
• Dra ur kontakten till enheten vid åskväder och när den inte ska användas på länge.
• Inspelning är tillåten så länge det inte bryter mot upphovsrätten eller andra tredjepartsrättigheter.
• Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när enheten har skadats på
något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har
kommit in i enheten, enheten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om
den har fallit i golvet.
• VARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada
på egendom eller skada på apparaten:
• Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna i apparaten.
• Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
• Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
• Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld
eller liknande.
• VARNING! Om batteriet byts ut på fel sätt finns risk för explosion. Byt endast ut med samma
eller motsvarande typ.
• Enheten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
• Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
• Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att
komma åt.
•• Ta aldrig bort höljet från apparaten.
•• Placera aldrig produkten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
•• Titta aldrig på laserstrålen i apparaten.
Var försiktig
•• Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i
den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.
Этот символ указывает на то, что устройство оснащено системой двойной изоляции.
Незаконное создание копий материалов, защищенных
от копирования, в том числе компьютерных программ,
файлов, музыкальных записей и записей теле- и
радиопередач, может являться нарушением закона об
авторском праве и быть уголовно наказуемым. Данное оборудование не может быть
использовано в этих целях.
Логотипы USB-IF являются товарными знаками компании Universal Serial Bus Implementers Forum.
Windows Media и логотип Windows являются товарными знаками или зарегистрированными
товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.
Примечание
•• Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.
2Obs!
Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om
radiostörningar.
Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av
Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som
både kan återvinnas och återanvändas.
När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär
det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska
produkter.
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet.
Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa
effekter på miljö och hälsa.
Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte
kasseras med normalt hushållsavfall.Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling
av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö
och hälsa.
Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela
upp i tre olika material: kartong (lådan), pappersmassa (buffert) och polyeten (påsar, skyddande
skumskiva).
Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett
specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda
batterier och gammal utrustning.
Apparaten har följande etiketter:
Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає,
що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.
Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних
пристроїв.
Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними
побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти
негативному впливу на навколишнє середовище та здоров’я людей.
Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які
не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами.Дізнайтеся про місцеву
систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе
запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров’я людей.
Інформація про довкілля
Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те,
щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), папір
(амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).
Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне
використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та
непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.
На пристрої є такі етикетки:
USB-IF-logotyperna är varumärken som tillhör Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.
Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
Символ пристрою класу II
Kommentar
•• Typplattan sitter på baksidan av apparaten.
UK
1
Цей символ означає, що пристрій має подвійну ізоляцію.
Несанкціоноване виготовлення копій матеріалу,
захищеного від копіювання, зокрема комп’ютерних
програм, файлів, записів програм та звукозаписів, може
порушувати авторські права і становити карний
злочин. Цей пристрій забороняється використовувати для таких цілей.
Важливо
• Прочитайте ці інструкції.
• Дотримуйтесь усіх вказівок.
• Не закривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте виріб згідно з інструкціями виробника.
• Не ставте виріб біля джерел тепла, наприклад батарей, обігрівачів, печей або інших виробів
USB-IF логотипи є торговими марками компанії Universal Serial виконавці автобус форуму, Inc.
(включаючи підсилювачі), які виробляють тепло.
• Слідкуйте, щоб не стати на кабель живлення чи не перетиснути його, особливо біля
штекерів та в місцях виходу з виробу.
• Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
• Від’єднуйте виріб від мережі під час грози або коли Ви не плануєте ним користуватися
протягом тривалого часу.
• Запис дозволяється, поки не порушуються авторські права чи інші права третіх сторін.
• Обслуговування виробу має здійснюватися кваліфікованими особами. Обслуговування
виробу потрібне тоді, коли його пошкоджено тим чи іншим чином, наприклад пошкоджено
кабель живлення або штекер, на пристрій розлито рідину чи впав якийсь предмет, виріб
упав, потрапив під дощ або в середовище з високою вологістю чи просто не працює
належним чином.
• ПОПЕРЕДЖЕННЯ щодо використання батареї – Для запобігання витіканню батареї, що
може спричинити тілесні ушкодження, пошкодження майна чи пристрою:
• Встановлюйте батареї належним чином, враховуючи значення полярності + та -, як це
вказано на пристрої.
• Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
• Якщо Ви не плануєте користуватися пристроєм тривалий час, батареї слід вийняти.
• Батареї (комплект батарей або вставлені батареї) слід оберігати від надмірної дії тепла,
наприклад сонячних променів, вогню тощо.
• УВАГА! Використання батареї невідповідного типу може становити небезпеку або
спричинити вибух. Заміняйте батарею лише батареєю того самого або еквівалентного типу.
• Уникайте витікання чи розбризкування води на пристрій.
• Не ставте на пристрій жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з
рідиною, запалені свічки).
• Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або ШТЕПСЕЛЬ, слід
стежити за його справністю.
Попередження
•• Невідповідне використання засобів керування, виконання налаштувань чи функцій без
дотримання вказівок цього посібника може призвести до радіоактивного опромінення
або спричинити виникнення небезпечних ситуацій.
Varning
Символ оборудования класса II
Symbolen anger att apparaten är utrustad med dubbelt isoleringssystem.
Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat
material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och
ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyrightlagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här
utrustningen bör inte användas i sådana syften.
Увага!
Symbol zariadenia triedy Class II
•• Использование кнопок управления и регулировки или выполнение действий, отличных
от описанных ниже, может привести к радиационному облучению и к другим опасным
последствиям.
Symbol för klass II-utrustning
•• Ніколи не знімайте корпус виробу.
•• Ніколи не ставте виріб на інше електричне обладнання.
•• Не дивіться на промені лазера всередині виробу.
Предупреждение
Aviso
•• A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de procedimentos para além dos que são
Dit symbool geeft aan dat het apparaat een dubbel isolatiesysteem heeft.
Os logótipos USB-IF são marcas comerciais do Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.
longos períodos de tempo.
a unidade for danificada de alguma forma – por exemplo, danos no cabo ou na ficha de
alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do aparelho, exposição
da unidade à chuva ou humidade, funcionamento anormal ou queda da mesma.
• CUIDADOS a ter na utilização de pilhas – Para evitar derrame das pilhas e potenciais
ferimentos, danos materiais ou danos na unidade:
• Coloque todas as pilhas da forma correcta, com as polaridades + e – como marcadas na unidade.
• Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).
• Retire as pilhas quando o aparelho não for utilizado por longos períodos.
• As pilhas (conjunto de pilhas ou pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, tal
como a exposição directa à luz solar, fogo ou situações similares.
• ATENÇÃO: Perigo de explosão se a bateria não for substituída correctamente. Substitua-a por
uma do mesmo tipo ou de um tipo equivalente.
• A unidade não deve ser exposta a gotas ou salpicos.
• Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima da unidade (por ex., objectos com líquidos ou
velas acesas).
• Quando a ficha de ALIMENTAÇÃO ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados
como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser
utilizado de imediato.
1
Výstraha
• É permitido gravar desde que os direitos de autor ou outros direitos de terceiros não sejam violados.
• Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. A assistência é necessária quando
Atenção
Symbool klasse II apparatuur
Este símbolo indica que o aparelho possui um sistema de isolamento duplo.
A realização de cópias não autorizadas de material
protegido contra cópia, incluindo programas informáticos,
ficheiros, difusões e gravações de som, pode constituir
uma violação dos direitos de autor e ser ónus de uma
ofensa criminal. Este equipamento não deve utilizado para tais fins.
2
Waarschuwing
•• Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
•• Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
•• Kijk nooit in de laserstraal in dit apparaat.
Símbolo de equipamento de Classe II
Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити
та використовувати повторно.
SK
2
Примітка
Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.
Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно
схвалені компанією Philips Consumer Lifestyle, можуть позбавити користувачів
права користуватися цим пристроєм.
Windows Media та логотип Windows є торговими марками або зареєстрованими торговими
марками корпорації Майкрософт у Сполучених Штатах та/або інших країнах.
Примітка
•• Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.
Служба підтримки споживачів
тел.: 0-800-500-697
(дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України безкоштовні)
для більш детальної інформаціі завітайте на www.philips.ua
Компанія встановлює наступний строк служби на свої вироби
Група 1
Телевізори, домашні кінотеатри, музичні центри, портативні DVD програвачі, програвачі BluRay дисків, Hi-Fi пристрої (включаючи компоненти).
Строк служби – 5 років Група 2
Програвачі DVD, бездротові телефони, радіоприймачі, годинники-радіо, переносні магнітоли,
компактні цифрові аудіо плеєри, навушники, мікрофони, телевізійні антени та ін.
Строк служби – 3 роки
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising