Philips | AZ380W/12 | Philips CD-Soundmachine AZ380W/12 Schnellstartanleitung

ÁEnglish
*1 Before using your product, read all accompanying safety information.
*2 To play with the device, you can use either alkaline battery (R14) or AC power.
*3 Program tracks
1 In CD mode, press to stop playback.
2 Press PROG to activate programming.
3 For MP3-CDs, press -ALBUM+ to select an album.
/
to select a track, then press PROG to conrm.
4 Press
5 Repeat steps 3-4 to program more tracks.
to play the programmed tracks.
6 Press
7 To cancel the program, press when playback is stopped.
*4 - ALBUM + : For MP3-CDs, select an album.
MODE : Play a track or all tracks repeatedly; play tracks randomly.
PROG : Program tracks.
Stop play or erase a program.
:
Start or pause play.
:
/
: Skip to the previous/next track; search within play.
*5 To get the detailed instructions for use, visit www.philips.com/welcome.
AZ380W
USB FM
CD
6 x R14/UM2/C Cell
Specications
Rated Output Power
USB FM
MP3 Link Input
OFF
Quick start guide English
Lynvejledning Dansk
Schnellstartanleitung Deutsch
Guía de configuración rápida Español
Guide de démarrage rapide Français
Guida di avvio rapido ltaliano
Snelstartgids Nederlands
Snabbstartguide Svenska
Čeština
Οδηγός γρήγορης έναρξης Ελληνικά
Pikaopas Suomi
Rövid üzembe helyezési útmutató Magyar
Skrócona instrukcja obsługi Polski
Manual de Início Rápido Português
Краткое руководство Русский
Stručná úvodná príručka Slovensky
Quick start guide English
Lynvejledning Dansk
Schnellstartanleitung Deutsch
Guía de configuración rápida Español
Guide de démarrage rapide Français
Guida di avvio rapido ltaliano
Snelstartgids Nederlands
Snabbstartguide Svenska
Program tracks*3
Čeština
Οδηγός γρήγορης έναρξης Ελληνικά
Pikaopas Suomi
Rövid üzembe helyezési útmutató Magyar
Skrócona instrukcja obsługi Polski
Manual de Início Rápido Português
Краткое руководство Русский
Stručná úvodná príručka Slovensky
DC IN
Before using your product, read all accompanying safety information.*1
To play with the device, you
can use either alkaline battery
(R14) or AC power.*2
1
2
3
4
5
6
7
In CD mode, press to stop playback.
Press PROG to activate programming.
For MP3-CDs, press -ALBUM+ to select an album.
Press
repeatedly to select a track, then press PROG to confirm.
Repeat steps 3~4 to program more tracks.
Press
to play the programmed tracks.
To cancel the program, press when playback is stopped.
1 x 1 W RMS
500 mV
Total Harmonic Distortion
<1.5 %
Frequency Response
60Hz -16kHz, -3 dB
S/N Ratio
>57 dB
Tuning Range
FM: 87.5 - 108MHz
Power supply
- AC Power
- Battery
Model: AS110-090-BE110 (Philips);
Input: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0.5 A;
Output: 9 V
1.1 A
6 x 1.5 V R14/UM2/C Cell
Operation Power Consumption
3W
Standby Power Consumption
< 0.5 W
Dimensions
- Main Unit (W x H x D)
245 x 212 x 130 mm
Weight
- Main Unit
- With Packing
1.1 kg
1.5 kg
Áeština
*1
*2
*3
Ped použitím výrobku si pette veškeré pibalené informace.
Aby zaízení fungovalo, mžete použít alkalické baterie (R14) nebo napájení ze sít.
Programování skladeb
1 V režimu CD zastavíte pehrávání stisknutím tlaítka .
2 Stisknutím tlaítka PROG aktivujte programování.
3 U disk CD se soubory formátu MP3: stisknutím tlaítka - ALBUM + vyberte album.
4 Pomocí tlaítek
/
vyberte skladbu a stisknutím tlaítka PROG volbu potvrte.
5 Opakováním krok 3–4 mžete naprogramovat další skladby.
6 Stisknutím tlaítka
pehrajete naprogramované skladby.
7 Chcete-li zrušit program po zastavení pehrávání, stisknte tlaítko .
*4 - ALBUM +: U disk CD se soubory formátu MP3, slouží k výbru alba.
MODE: Opakované pehrávání skladby nebo všech skladeb, náhodné pehrávání
skladeb.
PROG:
Programování skladeb.
Zastavení pehrávání nebo vymazání programu.
:
Spuštní
nebo pozastavení pehrávání.
:
/
: Pechod na pedchozí/následující skladbu; vyhledávání bhem pehrávání.
*5 Chcete-li získat podrobný návod k použití, navštivte webové stránky www.philips.com/
welcome.
- ALBUM +
MODE
PROG
USB FM
CD
USB FM
CD
O
Vlastnosti
- VOLUME +
Jmenovitý výstupní výkon
1 × 1 W RMS
Vstup MP3 Link
500 mV
Celkové harmonické zkreslení
www.philips.com/support
-ALBUM+
For MP3/WMA files, select an album.
MODE
Play a track/all tracks repeatedly; play tracks randomly.
PROG
Program tracks.
Stop play or erase a program.
Pause or start play.
All registered and unregistered trademarks are property of
their respective owners.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Skip to the previous/next track or search within play.*4
To get the detailed instructions for use, visit
www.philips.com/welcome.*5
<1,5 %
Kmitotová charakteristika
60 Hz až 16 kHz, -3 dB
Pomr signálu k šumu
>57 dB
Rozsah ladní
VKV: 87,5 - 108 MHz
Napájení
– Elektrická sí
Model: AS110-090-BE110 (Philips);
Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A;
Výstup: 9 V , 1,1 A
6 × 1,5 V, lánek R14/UM2/C
– Baterie
Spoteba elektrické energie pi provozu
3W
Spoteba energie v pohotovostním režimu
<0,5 W
Rozmry
- Hlavní jednotka (Š x V x H)
245 × 212 × 130 mm
Hmotnost
– Hlavní jednotka
– Vetn balení
1,1 kg
1,5 kg
AZ380W_12 _QSG_V1.0
AZ380W_12_QSG_V1.0.indd 1
2/24/2012 1:56:59 PM
ÁDansk
*1
*2
*3
Før du bruger produktet, skal du læse alle medfølgende oplysninger.
Du kan bruge enten alkaline-batterier (R14) eller vekselstrøm til afspilning med enheden.
Programmering af numre
1 Tryk på i CD-tilstand for at stoppe afspilningen.
2 Tryk på PROG for at aktivere programmering.
3 Tryk på -ALBUM+ for at vælge et album til MP3-CD’er.
4 Tryk på
/
for at vælge et spor, og tryk derefter på PROG for at bekræfte.
5 Gentag trin 3-4 for at programmere ere numre.
6 Tryk på
for at afspille de programmerede spor.
7 Annuller programmet, når afspilningen stoppes ved at trykke på .
*4 - ALBUM +: Vælg et album til MP3-CD’er.
MODE: Afspil et spor eller alle spor gentagne gange; afspil spor i vilkårlig rækkefølge.
PROG:
Programmér spor.
Stop afspilningen, eller slet et program.
:
Start, eller sæt afspilning på pause.
:
/
: Spring til forrige/næste spor; søg under afspilning.
*5 Du kan nde en detaljeret brugervejledning på www.philips.com/welcome.
Specikationer
Vurderet effekt
1 x 1 W RMS
MP3-link-indgang
500 mV
Samlet harmonisk forvrængning
<1,5 %
Á!"#$
*1
*2
*3
, !" #$.
& ! '$ !!" $ (R14) +.
' !=
1 ? '$ CD, ' !@ 'Q'.
2 PROG ' ' '.
3 X MP3-CD, -ALBUM+ ' "Y " .
4 /
' "Y " ! ! " PROG
' $Q.
5 [ 3 ! 4 ' '$ !.
6 ' '\$ 'Q' Q '"Q
!=.
7 X != ', 'Q' " !$, .
*4 - ALBUM +: X MP3-CD, "Y " .
MODE: [ 'Q' !+ Q Q
!=, $ 'Q' !=.
PROG:
' !=.
]! 'Q' '# '.
:
^Y Q ! 'Q'.
:
/
: _ '+/ !, ` "
!.
*5 X $ '$ , !#\$ \$ www.
philips.com/welcome.
60 Hz -16 kHz, -3 dB
S/N ratio
>57 dB
Indstillingsområde
FM: 87,5 - 108 MHz
Strømforsyning
- Vekselstrøm
- Batteri
Model: AS110-090-BE110 (Philips);
Input: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A;
1,1 A
Output: 9 V
6 x 1,5 V R14/UM2/C
Strømforbrug ved drift
3W
Strømforbrug ved standby
< 0,5 W
Mål
- Hovedenhed (B x H x D)
245 x 212 x 130 mm
Vægt
- Hovedenhed
- Med emballage
1,1 kg
1,5 kg
{! + Y
[$ MP3 Link
?! ! #Q
|! }' \
[+ +
#$ +
- [ + (AC)
- _$
Q "' '$
Q "' ! ]
– + (
x ‚ x ƒ)
ƒ
- + - _ !$
1 x 1 W RMS
500 mV
<1,5%
60 Hz -16 kHz, -3 dB
>57 dB
FM: 87,5 - 108MHz
_": AS110-090-BE110 (Philips)
[$: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A
^Y: 9 V
1,1 A
6 X 1,5 V R14/UM2/C Cell
3W
< 0,5 W
245 x 212 x 130 .
1,1 !
1,5 !
ÁDeutsch
*1
*2
Lesen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Produktes alle beiliegenden Informationen.
Um mit dem Gerät spielen zu können, verwenden Sie entweder eine Alkalibatterie (R14),
oder schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an.
*3 Programmieren von Titeln
1 Drücken Sie im CD-Modus , um die Wiedergabe zu beenden.
2 Drücken Sie auf PROG , um die Programmierung zu aktivieren.
3 Drücken Sie für MP3-CDs -ALBUM+, um ein Album auszuwählen.
4 Drücken Sie auf
/
, um einen Titel auszuwählen. Drücken Sie anschließend
PROG , um die Auswahl zu bestätigen.
5 Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um weitere Titel zu programmieren.
6 Drücken Sie die Taste
, um die programmierten Titel wiederzugeben.
7 Um das Programm abzubrechen, wenn die Wiedergabe beendet wird, drücken Sie .
*4 - ALBUM +: Auswählen eines Albums für MP3-CDs
MODE: Wiederholte Wiedergabe eines Titels oder aller Titel; Zufallswiedergabe
von Titeln
PROG:
Programmtitel
Beenden der Wiedergabe oder Löschen eines Programms
:
Starten
oder Unterbrechen der Wiedergabe
:
/
: Springen zum vorherigen/nächsten Titel; Suchen innerhalb der Wiedergabe
*5 Ausführliche Anweisungen zum Gebrauch erhalten Sie auf www.philips.com/welcome.
Antes de utilizar el producto, lea toda la información que se adjunta.
Para reproducir con el dispositivo, puede utilizar una pila alcalina (R14) o la fuente de
alimentación de CA.
*3 Programación de pistas
1 En el modo de CD, pulse para detener la reproducción.
2 Pulse PROG para activar la programación.
3 Para CD de MP3, pulse -ALBUM+ para seleccionar un álbum.
4 Pulse
/
para seleccionar una pista y, a continuación, pulse PROG para
conrmar.
5 Repita los pasos 3 y 4 para programar más pistas.
6 Pulse
para reproducir las pistas programadas.
7 Para cancelar el programa, al detener la reproducción, pulse .
*4 - ALBUM +: para CD de MP3, selecciona un álbum.
MODE: reproduce una pista todas las pistas de forma repetida; reproduce las pistas
en orden aleatorio.
PROG:
programa las pistas.
detiene la reproducción o borra un programa.
:
inicia la reproducción o hace una pausa.
:
/
: salta a la pista anterior o siguiente; busca dentro de una pista.
*5 Para obtener instrucciones detalladas para su uso, visite www.philips.com/welcome.
MP3 Link-Eingang
500 mV
Klirrfaktor
<1,5 %
Frequenzgang
60 Hz bis 16 kHz, -3 dB
S/N Ratio
> 57 dB
Empfangsbereich
UKW: 87,5–108 MHz
Stromversorgung
- Netzspannung
- Batterie
Modell: AS110-090-BE110 (Philips);
Eingangsleistung: 100 bis 240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A;
1,1 A
Ausgangsleistung: 9 V
6 x 1,5 V R14/UM2/C-Zelle
Betriebs-Stromverbrauch
3W
Standby-Stromverbrauch
< 0,5 W
Abmessungen
- Hauptgerät (B x H x T)
245 x 212 x 130 mm
Gewicht
- Hauptgerät
- Inklusive Verpackung
1,1 kg
1,5 kg
AZ380W_12_QSG_V1.0.indd 2
Puissance de sortie nominale
Entrée MP3 Link
Distorsion harmonique totale
Réponse en fréquence
Rapport signal/bruit
Gamme de fréquences
Alimentation
- Secteur
- Batterie
Consommation électrique en mode de
fonctionnement
Consommation électrique en mode veille
Dimensions
- Unité principale (l x H x P)
Poids
- Unité principale
- Avec emballage
1 x 1 W RMS
500 mV
<1,5 %
60 Hz -16 kHz, -3 dB
>57 dB
FM : 87,5 - 108 MHz
Modèle : AS110-090-BE110 (Philips) ;
Entrée : 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A ;
Sortie : 9 V
1,1 A
6 x 1,5 V R14/UM2/C Cell
3W
< 0,5 W
245 x 212 x 130 mm
- Pilas
Consumo de energía en funcionamiento
Consumo de energía en modo de espera
Dimensiones
- Unidad principal (ancho x alto x profundo)
Peso
- Unidad principal
- Con embalaje
1 x 1 W RMS
500 mV
< 1,5%
60 Hz - 16 kHz, -3 dB
> 57 dB
FM: 87.5-108 MHz
Modelo: AS110-090-BE110 (Philips);
Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A;
Salida: 9 V
1,1 A
6 pilas R14/UM2/C de 1,5 V
3W
< 0,5 W
245 x 212 x 130 mm
1,1 kg
1,5 kg
Lees alle informatie voordat u het product gebruikt.
Om af te spelen met het apparaat kunt u alkalinebatterijen (R14) gebruiken of het
apparaat aansluiten op een stopcontact.
*3 Tracks programmeren
1 Druk in de CD-modus op om het afspelen te stoppen.
2 Druk op PROG om het programmeren in te schakelen.
3 Voor MP3-CD’s: druk op -ALBUM+ om een album te selecteren.
4 Druk op
/
om een track te selecteren en druk vervolgens op PROG om uw
keuze te bevestigen.
5 Herhaal stap 3 en 4 om meer tracks te programmeren.
6 Druk op
om de geprogrammeerde tracks af te spelen.
7 Druk op om het programma te annuleren wanneer het afspelen is gestopt.
*4 - ALBUM +: een album selecteren voor MP3-CD’s.
MODE: een track of alle tracks herhaaldelijk afspelen; tracks in willekeurige
volgorde afspelen.
PROG:
tracks programmeren.
het afspelen beëindigen of een programma wissen.
:
het afspelen starten of onderbreken.
:
/
: naar de vorige/volgende track gaan; zoeken tijdens het afspelen.
*5 Ga voor gedetailleerde instructies over het gebruik naar www.philips.com/welcome.
- Batterij
Stroomverbruik in werking
Stroomverbruik in stand-by
Afmetingen
- Apparaat (b x h x d)
Gewicht
- Apparaat
- Inclusief verpakking
1 x 1 W RMS
500 mV
< 1,5%
60 Hz - 16 kHz, -3 dB
> 57 dB
FM: 87,5 - 108 MHz
Model: AS110-090-BE110 (Philips);
Ingangsvermogen: 100 - 240 V ~, 50 - 60 Hz, 0,5 A;
Uitvoer: 9 V
1,1 A
6 x 1,5 V R14/UM2/C-cel
3W
< 0,5 W
245 x 212 x 130 mm
1,1 kg
1,5 kg
ÁItaliano
*1
*2
Prima di usare il prodotto, leggere tutte le relative informazioni.
Per riprodurre dei le tramite il dispositivo, è possibile utilizzare batterie alcaline (R14) o
l’alimentazione CA.
*3 Programmazione dei brani
1 In modalità CD, premere per interrompere la riproduzione.
2 Premere PROG per attivare la programmazione.
3 Per i CD MP3, premere -ALBUM+ per selezionare un album.
4 Premere
/
per selezionare un brano, quindi premere PROG per confermare.
5 Ripetere i passaggi 3 e 4 per programmare più brani.
6 Premere
per visualizzare i brani programmati.
7 Per cancellare la programmazione, quando si interrompe la riproduzione, premere .
*4 - ALBUM +: consente di selezionare un album per i CD MP3.
MODE: consente di riprodurre un brano o tutti i brani in maniera continua o di
riprodurre i brani in ordine casuale.
PROG:
consente di programmare i brani.
consente di interrompere la riproduzione o di eliminare un programma.
:
consente di avviare o mettere in pausa la riproduzione.
:
/
: consente di passare al brano precedente/successivo o di passare a un punto
preciso della riproduzione.
*5 Per istruzioni dettagliate sull’utilizzo, visitare il sito Web www.philips.com/welcome.
Speciche
Potenza nominale in uscita
Ingresso MP3 Link
Distorsione totale armonica
Risposta in frequenza
Rapporto segnale/rumore
Gamma di sintonizzazione
Alimentazione
- Alimentazione CA
- Batteria
Consumo energetico durante il funzionamento
Consumo energetico in standby
Dimensioni (lxpxa)
- Unità principale (L x A x P)
Peso
- Unità principale
- Con imballo
1 x 1 W RMS
500 mV
< 1,5%
60 Hz -16 kHz, -3 dB
> 57 dB
FM: 87,5-108 MHz
Modello: AS110-090-BE110 (Philips);
Ingresso: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A;
Uscita: 9 V
1,1 A
6 x 1,5 V , R14/UM2/cella C
3W
< 0,5 W
245 x 212 x 130 mm
1,1 kg
1,5 kg
ÁPortuguês(EU)
*1
*2
Antes de utilizar o seu produto, leia todas as informações que o acompanham.
Para reproduzir com o dispositivo, pode utilizar pilhas alcalinas (R14) ou a alimentação
de CA.
*3 Programar faixas
1 No modo de CD, prima para parar a reprodução.
2 Prima PROG para activar a programação.
3 Para CD MP3: prima -ALBUM+ para seleccionar um álbum.
4 Prima
/
para seleccionar uma faixa e, em seguida, prima PROG para
conrmar.
5 Repita os passos 3 a 4 para programar mais faixas.
6 Prima
para reproduzir todas as faixas programadas.
7 Para cancelar a programação, com a reprodução parada, prima .
*4 - ALBUM +: em CD MP3, seleccionar um álbum.
MODE: reproduzir uma faixa ou todas as faixas repetidamente; reproduzir faixas
aleatoriamente.
PROG:
programar faixas.
parar a reprodução ou eliminar uma programação.
:
iniciar ou interromper a reprodução.
:
/
: saltar para a faixa anterior/seguinte; procurar dentro da reprodução.
*5 Para receber as instruções detalhadas relativas à utilização, visite www.philips.com/
welcome.
Specicaties
Nominaal uitgangsvermogen
MP3 Link-ingang
Harmonische vervorming
Frequentierespons
Signaal-ruis
Frequentiebereik
Voeding
- Netspanning
1,1 kg
1,5 kg
Especicaciones
Potencia de salida
Entrada MP3 LINK
Distorsión armónica total
Respuesta de frecuencia
Relación S/R
Rango de sintonización
Fuente de alimentación
- Alimentación de CA
ÁNederlands
*1
*2
Spécications
ÁEspañol
*1
*2
Technische Daten
1 x 1 W RMS
Avant d’utiliser votre produit, lisez toutes les informations fournies.
Vous pouvez utiliser des piles alcalines (R14) ou l’alimentation secteur pour lire avec
l’appareil.
*3 Programmation des pistes
1 En mode CD, appuyez sur pour arrêter la lecture.
2 Appuyez sur PROG pour activer la programmation.
3 Pour les CD MP3 : appuyez sur -ALBUM+ pour sélectionner un album.
4 Appuyez sur
/
pour sélectionner une piste, puis sur PROG pour conrmer.
5 Répétez les étapes 3 et 4 pour programmer d’autres pistes.
6 Appuyez sur
pour lire les pistes programmées.
7 Pour annuler la programmation, lorsque la lecture est arrêtée, appuyez sur .
*4 - ALBUM +: pour les CD MP3 : permet de sélectionner un album.
MODE: permet de lire une piste ou toutes les pistes en boucle ; permet de lire les
pistes dans un ordre aléatoire.
PROG:
permet de programmer des pistes.
permet d’arrêter la lecture ou de supprimer un programme.
:
permet de démarrer ou de suspendre la lecture.
:
/
: permet de passer à la piste précédente/suivante ; permet de se déplacer
pendant la lecture.
*5 Pour obtenir les instructions d’utilisation détaillées, rendez-vous sur www.philips.com/
welcome.
%&'0"89&8<=>
Frekvensgang
Ausgangsleistung
ÁFrançais
*1
*2
Especicações
Potência nominal
Entrada MP3 Link
Distorção harmónica total
Resposta em frequência
Relação S/R
Gama de sintonização
Fonte de alimentação
- Alimentação de CA
- Pilhas
Consumo de energia em funcionamento
Consumo de energia em modo de espera
Dimensões
- Unidade principal (L x A x P)
Peso
- Unidade principal
- Com embalagem
1 x 1 W RMS
500 mV
<1,5%
60 Hz - 16 kHz, -3 dB
>57 dB
FM: 87,5 - 108 MHz
Modelo: AS110-090-BE110 (Philips);
Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A;
Saída: 9 V
1,1 A
6 de 1,5 V, R14/UM2/C
3W
< 0,5 W
245 x 212 x 130 mm
1,1 kg
1,5 kg
ÁPolski
*1
*2
*3
*4
*5
Przed rozpocz‡ciem uˆytkowania produktu naleˆy przeczyta‰ wszystkie doŠ‹czone
informacje.
Aby odtwarza‰ zawartoŒ‰ za pomoc‹ urz‹dzenia, moˆna skorzysta‰ z baterii alkalicznej
(R14) lub z zasilania pr‹dem przemiennym.
Programowanie utworów
1 W trybie CD naciŒnij przycisk , aby zatrzyma‰ odtwarzanie.
2 NaciŒnij przycisk PROG , aby wŠ‹czy‰ programowanie.
3 W przypadku pŠyt MP3-CD naciŒnij przycisk -ALBUM+, aby wybra‰ album.
4 Za pomoc‹ przycisków
/
wybierz utwór do zaprogramowania i naciŒnij
przycisk PROG , aby zatwierdzi‰.
5 Powtórz czynnoŒci 3–4, aby zaprogramowa‰ wi‡cej utworów.
6 NaciŒnij przycisk
, aby odtworzy‰ zaprogramowane utwory.
7 Aby anulowa‰ program, po zatrzymaniu odtwarzania naciŒnij przycisk .
- ALBUM +: Wybór albumu w przypadku pŠyt MP3-CD.
MODE: Powtarzanie utworu lub wszystkich utworów; odtwarzanie utworów w
kolejnoŒci losowej.
PROG:
Programowanie utworów.
Zatrzymywanie odtwarzania lub usuwanie programu.
:
Rozpoczynanie
lub wstrzymywanie odtwarzania.
:
/
: Przechodzenie do poprzedniego/nast‡pnego utworu; wyszukiwanie w
odtwarzanym utworze.
Aby uzyska‰ szczegóŠowe instrukcje na temat uˆytkowania produktu, wejd na stron‡
www.philips.com/welcome.
- Bateria
Pobór mocy podczas pracy
Pobór mocy w trybie gotowoŒci
Wymiary
- jednostka centralna (szer. x wys. x gŠ‡b.)
Waga
- jednostka centralna
- z opakowaniem
1 x 1 W RMS
500 mV
< 1,5%
60 Hz–16 kHz, -3 dB
> 57 dB
FM: 87,5–108 MHz
Model: AS110-090-BE110 (Philips);
Napi‡cie wejŒciowe: 100–240 V ~, 50–60 Hz, 0,5 A;
Napi‡cie wyjŒciowe: 9 V
1,1 A
6 x 1,5 V, baterie R14/UM2/C
3W
< 0,5 W
245 x 212 x 130 mm
1,1 kg
1,5 kg
Pred používaním výrobku si preítajte všetky pribalené informácie.
Ak chcete toto zariadenie použi na prehrávanie, môžete použi alkalickú batériu (R14)
alebo sieové napájanie.
*3 Programovanie skladieb
1 V režime CD zastavte prehrávanie stlaením tlaidla .
2 Stlaením tlaidla PROG aktivujte programovanie.
3 Pri diskoch MP3-CD stlaením tlaidla -ALBUM+ vyberte album.
4 Stlaením tlaidiel
/
vyberte skladbu a potom na potvrdenie stlate tlaidlo
PROG .
5 Zopakovaním krokov 3 a 4 naprogramujete alšie skladby.
6 Stlaením tlaidla
prehráte naprogramované skladby.
7 Ak chcete zruši programovanie skladieb, ke je zastavené prehrávanie, stlate tlaidlo .
*4 - ALBUM +: výber albumu pri diskoch MP3-CD.
MODE: Opakované prehrávanie skladby alebo všetkých skladieb, náhodné prehrávanie.
PROG:
Programovanie skladieb.
zastavenie prehrávania alebo vymazanie programu.
:
spustenie alebo pozastavenie prehrávania.
:
/
: preskoenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu, vyhÂadávanie v rámci
prehrávania.
*5 Podrobné pokyny na používanie nájdete na lokalite www.philips.com/welcome.
Špecikácie
Menovitý výstupný výkon
Vstup MP3 Link
Celkové harmonické skreslenie
Frekvenná odpove
Odstup signálu od šumu
Rozsah ladenia
Napájací zdroj
- Sieové napájanie
- Batéria
Prevádzková spotreba energie
Spotreba energie v pohotovostnom režime
Rozmery
– Hlavná jednotka (Š x V x H)
Hmotnos
- Hlavná jednotka
- S obalom
1 x 1 W RMS
500 mV
< 1,5 %
60 Hz – 16 kHz, -3 dB
> 57 dB
FM: 87,5 – 108 MHz
Model: AS110-090-BE110 (Philips)
Vstup: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz, 0,5 A
Výstup: 9 V
1,1 A
6 x 1,5 V R14/UM2/C-lánok
3W
< 0,5 W
245 x 212 x 130 mm
1,1 kg
1,5 kg
Á@HJJKXY
*1
*2
*3
*4
*5
Ž‘’ “”•–˜™š–›œŸ“ ¡”¢‘–£”¢›œ Ÿ–¤¥–’“ – –šŸœ¦– “¢™”§ ”– ›” “
•‘“˜œ¨œ © “ “Ÿ”¢‘¡¦ª“§ “.
«˜§ ‘œ¤–¢© ¡”¢‘–£”¢›œ –¬Ÿ– ˜“¤– “”•–˜™š–›œ¢™ ­˜–®Ÿ¡¯ ¤œ¢œ‘¯ (R14), ˜“¤–
•–’¦˜¯®“¢™ •‘“¤–‘ ¦ ”¢“ •‘ ŸŸ–¨– ¢–¦œ.
Ž‘–¨‘œ “‘–›œŸ“ ’–‘–¬¦
1 ° ‘¬“  CD Ÿœ¬ “¢ , ®¢–¤© –”¢œŸ–›“¢™ ›–”•‘–“š›’Ÿ“.
2 ±¢–¤© Ÿœ®œ¢™ •‘–¨‘œ “‘–›œŸ“, Ÿœ¬ “¢ ¦Ÿ–•¦¡ PROG .
3 «˜§ ¦– •œ¦¢-’“”¦–› MP3: Ÿœ¬“ œ£¢ ¦Ÿ–•¦¡ -ALBUM+, ®¢–¤© ›©¤‘œ¢™ œ˜™¤– .
4 ² •– –­™¯ ¦Ÿ–•¦“
/
›©¤‘“¢ ’–‘–¬¦¡, œ šœ¢ Ÿœ¬ “¢ ¦Ÿ–•¦¡ PROG
’˜§ •–’¢›‘¬’Ÿ“§.
5 Ž–›¢–‘“¢ ³œ¨“ 3 “ 4, ®¢–¤© šœ•‘–¨‘œ “‘–›œ¢™ ’‘¡¨“ ’–‘–¬¦“.
6 ´œ¬ “¢ ¦Ÿ–•¦¡
’˜§ ›–”•‘–“š›’Ÿ“§ šœ•‘–¨‘œ “‘–›œŸŸ©¥ ’–‘–¬¦.
7 ±¢–¤© ¡’œ˜“¢™ •‘–¨‘œ ¡, •–”˜ –”¢œŸ–›¦“ ›–”•‘–“š›’Ÿ“§ Ÿœ¬ “¢ .
- ALBUM +: ›©¤–‘ œ˜™¤– œ Ÿœ ¦– •œ¦¢-’“”¦ MP3.
MODE: •–›¢–‘Ÿ– ›–”•‘–“š›’Ÿ“ –’Ÿ–£ ’–‘–¬¦“ “˜“ ›”¥ ’–‘–¬¦;
›–”•‘–“š›’Ÿ“ ’–‘–¬¦ › ”˜¡®œ£Ÿ– •–‘§’¦.
PROG:
•‘–¨‘œ “‘–›œŸ“ ’–‘–¬¦.
–”¢œŸ–›¦œ ›–”•‘–“š›’Ÿ“§ “˜“ ¡’œ˜Ÿ“ •‘–¨‘œ ©.
:
šœ•¡”¦ “˜“ •‘“–”¢œŸ–›¦œ ›–”•‘–“š›’Ÿ“§.
:
/
: •‘¥–’ ¦ •‘’©’¡­£/”˜’¡¯­£ ’–‘–¬¦; •–“”¦ › •‘’˜œ¥
’–‘–¬¦“.
µ–˜ •–’‘–¤Ÿ© ”›’Ÿ“§ ” . Ÿœ ”œ£¢ www.philips.com/welcome.
Z[\[K]^\XJ]XKX
Dane techniczne
Zakres mocy wyjŒciowej
WejŒcie zŠ‹cza MP3 Link
CaŠkowite znieksztaŠcenia harmoniczne
Pasmo przenoszenia
Odst‡p sygnaŠu od szumu
Zakres strojenia
Zasilanie
- Pr‹d przemienny
ÁSlovensky
*1
*2
´– “Ÿœ˜™Ÿœ§ ›©¥–’Ÿœ§ –­Ÿ–”¢™
°¥–’Ÿ–£ ‘œš¶ MP3 Link
·–¸¹¹“ª“Ÿ¢ Ÿ˜“Ÿ£Ÿ©¥ “”¦œ¬Ÿ“£
±œ”¢–¢Ÿ©£ –¢¦˜“¦
¼¢Ÿ–³Ÿ“ ”“¨Ÿœ˜/³¡ ±œ”¢–¢Ÿ©£ ’“œ•œš–Ÿ
Žœ‘œ ¢‘© •“¢œŸ“§
- ¼¢ ”¢“ •‘ ŸŸ–¨– ¢–¦œ
- ¼¢ ¤œ¢œ‘£
¿Ÿ‘¨–•–¢‘¤˜Ÿ“ ›– ›‘ § ‘œ¤–¢©
¿Ÿ‘¨–•–¢‘¤˜Ÿ“ › ‘¬“  –¬“’œŸ“§
Àœš ‘©
- ¼”Ÿ–›Ÿ– ¡”¢‘–£”¢›– (Á x ° x º)
°”
- ¼”Ÿ–›Ÿ– ¡”¢‘–£”¢›–
- ² ¡•œ¦–›¦–£
1 x 1 °¢ (”‘’Ÿ¦›œ’‘.)
500 °
< 1,5 %
60 ºª — 16 ¦ºª, -3 ’µ
> 57 ’µ
FM: 87,5 – 108 ½ºª
½–’˜™: AS110-090-BE110 (Philips);
°¥–’: 100–240 °~, 50/60 ºª, 0,5 ¾;
°©¥–’: 9 °
1,1 A
6 x 1,5 ° , R14/UM2/C
3 °¢
< 0,5 °¢
245 x 212 x 130 1,1 ¦¨
1,5 ¦¨
ÁSvenska
*1
*2
Innan du använder produkten bör du läsa all medföljande information.
Du kan använda enheten med antingen ett alkaliskt batteri (R14) eller med ström från
elnätet.
*3 Programmera spår
1 I CD-läge trycker du på att stoppa uppspelning.
2 Tryck på PROG för att aktivera programmering.
3 För MP3-CD-skivor trycker du på -ALBUM+ för att välja ett album.
4 Tryck på
/
och välj ett spår. Bekräfta sedan genom att trycka på PROG .
5 Repetera steg 3–4 om du vill programmera er spår.
6 Tryck på
och spela upp de programmerade spåren.
7 Avbryt programmet genom att trycka på när uppspelningen har stoppats.
*4 - ALBUM +: För MP3-CD-skivor. Välj ett album.
MODE: Spela upp ett spår eller alla spår upprepade gånger, eller spela upp spår
slumpmässigt.
PROG:
Programspår
Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.
:
Starta eller pausa uppspelning.
:
/
: Hoppa till föregående/nästa spår eller sök i pågående uppspelning.
*5 Detaljerade instruktioner för användning nns på www.philips.com/welcome.
Specikationer
Nominell uteffekt
MP3 Link-ingång
Total harmonisk distorsion
Frekvensomfång
S/N-förhållande
Mottagningsområde
Strömförsörjning
– Nätström
– Batteri
Effektförbrukning vid användning
Effektförbrukning i standbyläge
Storlek
– Huvudenhet (B x H x D)
Vikt
- Huvudenhet
- Med förpackning
1 x 1 W RMS
500 mV
<1,5 %
60 Hz–16 kHz, -3 dB
>57 dB
FM: 87,5 – 108 MHz
Modell: AS110-090-BE110 (Philips);
Ineffekt: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A
Uteffekt: 9 V
1,1 A
6 x 1,5 V R14/UM2/C-knappcellsbatteri
3W
< 0,5 W
245 x 212 x 130 mm
1,1 kg
1,5 kg
ÁSuomi
*1
*2
*3
Lue kaikki mukana toimitetut tiedot ennen tuotteen käyttöä.
Voit käyttää laitetta joko alkaliparistolla (R14) tai verkkovirralla.
Raitojen ohjelmointi
1 Pysäytä toisto CD-tilassa -painikkeella.
2 Ota ohjelmointi käyttöön painamalla PROG -painiketta.
3 MP3-CD-levyt: valitse albumi -ALBUM+ -painikkeella.
4 Valitse raita
/
-painikkeella ja vahvista valinta PROG -painikkeella.
5 Voit ohjelmoida lisää raitoja toistamalla vaiheet 3 ja 4.
6 Toista ohjelmoidut raidat painamalla
-painiketta.
7 Voit peruuttaa ohjelman toiston ollessa pysäytettynä painamalla -painiketta.
*4 - ALBUM +: MP3-CD:t, albumin valinta.
MODE: raidan tai kaikkien raitojen toistaminen useasti tai satunnaisessa
järjestyksessä.
PROG:
raitojen ohjelmointi.
toiston lopettaminen tai ohjelman poistaminen.
:
toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.
:
/
: edelliseen tai seuraavaan raitaan siirtyminen, haku toiston aikana.
*5 Yksityiskohtaisia käyttöohjeita on osoitteessa www.philips.com/welcome.
ÁMagyar
*1
*2
*3
A termék használata el„tt olvassa el az ahhoz tartozó összes tudnivalót.
A készüléket alkáli elemmel (R14) vagy tápfeszültségr„l üzemeltetheti.
M†sorszámok beprogramozása
1 CD-üzemmódban nyomja meg a gombot a lejátszás megállításához.
2 Nyomja meg a PROG gombot a beprogramozás aktiválásához.
3 MP3-CD-k esetén nyomja meg a -ALBUM+ gombot egy album kiválasztásához.
4 Egy m†sorszám kiválasztásához nyomja meg a
/
gombot, majd a PROG
gombot a választás meger„sítéséhez.
5 Ismételje meg a 3-4. lépést még több m†sorszám beprogramozásához.
6 A
gombbal lejátszhatja a beprogramozott m†sorszámokat.
7 A lejátszás leállítását követ„en a gombbal törölhet„ a program.
*4 - ALBUM +: MP3-CD-k esetén album kiválasztása.
MODE: Egyetlen/összes m†sorszám ismétlése; m†sorszámok véletlenszer†
lejátszása.
PROG:
M†sorszámok beprogramozása.
Lejátszás leállítása vagy program törlése.
:
Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
:
/
: Ugrás az el„z„/következ„ m†sorszámra; keresés lejátszás közben.
*5 Részletes használati útmutatót a www.philips.com/welcome oldalon talál.
Tekniset tiedot
Termékjellemz?k
Ilmoitettu lähtöteho
1 x 1 W RMS
Névleges kimen„ teljesítmény
MP3 link -tulo
500 mV
MP3 link bemenet
Harmoninen kokonaishäiriö
<1,5 %
Teljes harmonikus torzítás
< 1,5%
Taajuusvaste
60 Hz –16 kHz, -3 dB
Válaszfrekvencia
60 Hz - 16 KHz, -3 dB
S-k.-suhde
1 x 1 W RMS
500 mV
>57 dB
H/Z arány
Viritysalue
FM: 87,5–108 MHz
Hangolási tartomány
FM: 87,5 - 108 MHz
Virtalähde
- Verkkovirta
Tápegység
- Váltakozó áram
- Paristo
Mallia: AS110-090-BE110 (Philips)
Tulo: 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,5 A
Lähtö: 9 V
1,1 A
6 x 1,5 V, R14/UM2/C-paristo
- Elem
Típus: AS110-090-BE110 (Philips);
Bemenet: 100-240 V~; 50/60 Hz; 0,5 A;
Kimenet: 9 V
1,1 A
6 db 1,5 V; R14/UM2/C cellás elem
Virrankulutus käytössä
3W
Teljesítményfelvétel
3W
Virrankulutus valmiustilassa
<0,5 W
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban
< 0,5 W
Mitat
- Päälaite (L x K x S)
245 x 212 x 130 mm
Méretek
- F„egység (Sz x Ma x Mé)
245 x 212 x 131 mm
Paino
- Päälaite
- Pakkauksen kanssa
1,1 kg
1,5 kg
Tömeg
- F„egység
- Csomagolással
1,1 kg
1,5 kg
> 57 dB
2/24/2012 1:57:29 PM
Download PDF

advertising