Philips | AZ783/12 | Philips CD-Soundmachine AZ783/12 Important Information Manual

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
CS
AZ783
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1
•
•
•
EN
Important
•
Read these instructions.
Follow all instructions.
Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the
manufacturer’s instructions.
Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers,
stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
Protect the power cord from being walked on or pinched,
particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where
they exit from the unit.
Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
Unplug this unit during lightning storms or when unused for long
periods of time.
Recording is permissible insofar as copyright or other rights of third
parties are not infringed upon.
Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required
when the unit has been damaged in any way, such as power-supply
cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen
into the apparatus, the unit has been exposed to rain or moisture,
does not operate normally, or has been dropped.
Battery usage CAUTION – To prevent battery leakage which may
result in bodily injury, property damage, or damage to the unit:
• Install all batteries correctly, + and - as marked on the unit.
• Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline, etc.).
• Remove batteries when the unit is not used for a long time.
Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to
excessive heat such as sunshine, fire or the like.
CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type.
The unit shall not be exposed to dripping or splashing.
Do not place any sources of danger on the unit (e.g. liquid filled
objects, lighted candles).
Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the
disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Důležité informace
Přečtěte si tyto pokyny.
Dodržujte všechny pokyny.
Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů
výrobce.
Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy,
sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů)
produkujících teplo.
Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní
pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel
opouští jednotku.
Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
Během bouřky či v době, kdy jednotka nebude delší dobu používána,
odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
Nahrávání je povoleno v takovém rozsahu, aby nebyla porušena
autorská práva nebo jiná práva třetích stran.
Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi.
Jednotka by měla být přezkoušena kvalifikovanou osobou zejména
v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy
do jednotky vnikla tekutina nebo nějaký předmět, jednotka byla
vystavena dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo došlo k jejímu
pádu.
UPOZORNĚNÍ týkající se používání baterie – dodržujte následující
pokyny, abyste zabránili uniku elektrolytu z baterie, který může
způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:
• Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na
přístroji.
• Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a
alkalické apod.).
• Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly
být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni
a podobně.
POZOR: V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí
nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo
ekvivalentní typ.
Chraňte jednotku před kapající a stříkající vodou.
Na jednotku nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např.
předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
Pokud je k odpojování přístroje používán konektor MAINS nebo
sdružovač, měl by být vždy po ruce.
Warning
•
•
•
DA
Never remove the casing of this apparatus.
Never place this apparatus on other electrical equipment.
Never look into the laser beam inside this apparatus.
Hearing safety
•
•
•
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Neodstraňujte kryt přístroje.
Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř zařízení.
Vigtigt
1
Læs disse instruktioner.
Følg alle instruktioner.
Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i
overensstemmelse med producentens instruktioner.
Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks.
radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl.
forstærkere), der producerer varme.
Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og
stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af enheden.
Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
Fjern enheden fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis den ikke
skal bruges gennem længere tid.
Optagelse er tilladt, så vidt ophavsret eller andre rettigheder fra
tredjepart ikke bliver tilsidesat.
Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Enheden skal
serviceres, hvis den er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen
beskadiges, der er blevet spildt væske på enheden, der er kommet
fremmedlegemer ind i enheden, enheden er blevet udsat for regn
eller fugt, eller hvis enheden ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
FORSIGTIG vedr. brug af batterier – sådan forebygger du
batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller
produktskade:
• Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det
er vist på enheden.
• Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og
alkalinebatterier osv.).
• Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere
tid.
Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes
for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
ADVARSEL: Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet sættes
forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
Placer aldrig farlige genstande på enheden (f.eks. væskefyldte
genstande eller tændte lys).
Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde
enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Advarsel
•
•
•
Varování
DE
Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
Se aldrig på laserstrålen inde i dette apparat.
•
Wichtig
Lesen Sie diese Anweisungen durch.
Befolgen Sie alle Anweisungen.
Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß
den Vorschriften des Herstellers auf.
Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z.
B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch
Verstärker), die Wärme erzeugen.
Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder
es geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an
den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel das
Gerät verlassen.
Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des
Geräts den Netzstecker.
Aufnahmen sind erlaubt, wenn es dabei nicht zur Verletzung der
Urheberrechte oder anderer Rechte einer dritten Partei kommt.
Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem
Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn
das Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der
Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in das Gerät gefallen
sind, Flüssigkeit über das Gerät geschüttet wurde, das Gerät
Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät nicht
ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
VORSICHTSHINWEIS zur Batteriehandhabung: Achten Sie auf
folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was
zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen kann:
• Setzen Sie alle Batterien korrekt gemäß den Markierungen + und
- in das Gerät ein.
• Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder
Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und AlkaliBatterien).
• Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät über einen
längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
Batterien (Akkus bzw. integrierte Akkus) sollten nicht starker Wärme
durch Sonnenlicht, Feuer etc. ausgesetzt werden.
ACHTUNG: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie nicht
ordnungsgemäß eingesetzt ist. Ersetzen Sie die Batterien nur durch
Batterien desselben bzw. eines gleichwertigen Typs.
Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Gerät gelangen.
Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden
(z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
Wenn der Netzstecker (MAINS) bzw. Gerätestecker als
Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei
zugänglich bleiben.
Høresikkerhed
•
•
•
Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
Blicken Sie niemals in den Laserstrahl im Innern des Geräts.
Gehörschutz
•
Výstraha
To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels
for long periods. Set the volume to a safe level. The louder the volume, the
shorter is the safe listening time.
Be sure to observe the following guidelines when using your
headphones.
• Listen at reasonable volumes for reasonable periods of time.
• Be careful not to adjust the volume continuously upwards as your
hearing adapts.
• Do not turn up the volume so high that you can’t hear what’s
around you.
• You should use caution or temporarily discontinue use in potentially
hazardous situations.
• Excessive sound pressure from earphones and headphones can
cause hearing loss.
•
Chcete-li předejít riziku poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu
hudbu na příliš vysokou hlasitost. Hlasitost upravte na bezpečnou úroveň.
Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je bezpečná doba poslechu.
Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.
• Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
• Po přizpůsobení svého sluchu již průběžně nezvyšujte hlasitost.
• Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky
v okolí.
• V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení
přestaňte na chvíli používat.
• Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může vést k trvalému
poškození sluchu.
Výstraha
Caution
•
•
Use of controls or adjustments or performance of procedures other than
herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.
Advarsel
Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v
rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a
nebezpečný provoz.
Risk of swallowing batteries
•
•
•
•
•
The product or remote control may contain a button cell battery,
which is possible to be swallowed. Keep the battery out of reach
of children at all times! If swallowed, the battery can cause serious
injury or death. Severe internal burns can occur within two hours of
ingestion.
If you suspect that a battery has been swallowed or placed inside any
part of the body, seek immediate medical attention.
When you change the batteries, always keep all new and used
batteries out of reach of children. Ensure that the battery
compartment is completely secure after you replace the battery.
If the battery compartment cannot be completely secured,
discontinue use of the product. Keep out of reach of children and
contact the manufacturer.
2
•
•
•
Výrobek nebo dálkový ovladač může obsahovat knoflíkovou baterii,
kterou by mohlo dítě spolknout. Uchovávejte baterii vždy mimo
dosah malých dětí! V případě spolknutí může baterie způsobit vážné
zranění nebo smrt. Během dvou hodin od okamžiku spolknutí může
dojít k vážným vnitřním popáleninám.
Pokud máte podezření, že baterie byla spolknuta nebo umístěna do
jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Při výměně baterií vždy udržujte veškeré nové i použité baterie
mimo dosah dětí. Po výměně baterie zkontrolujte, zda je přihrádka na
baterie bezpečně uzavřena.
V případě, že není možné přihrádku na baterie bezpečně uzavřít,
přestaňte výrobek používat. Udržujte výrobek mimo dosah dětí a
obraťte se na výrobce.
2
Notice
•
Oznámení
This product complies with the radio interference
requirements of the European Community.
Any changes or modifications made to this device that are
not expressly approved by Philips Consumer Lifestyle may
void the user’s authority to operate the equipment.
Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na
vysokofrekvenční odrušení.
Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly
výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics,
mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.
Your product is designed and manufactured with high quality
materials and components, which can be recycled and reused.
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a
součástí, které lze recyklovat a znovu používat.
When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a
product it means that the product is covered by the European
Directive 2002/96/EC.
Please inform yourself about the local separate collection
system for electrical and electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose of your old
products with your normal household waste. Correct disposal of your
old product helps to prevent potential negative consequences for the
environment and human health.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého
kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES.
Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného
odpadu elektrických a elektronických výrobků.
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s
běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku
pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a
zdraví lidí.
Your product contains batteries covered by the European
Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed with normal
household waste.Please inform yourself about the local rules
on separate collection of batteries because correct disposal
helps to prevent negative consequences for the environmental and
human health.
Environmental information
All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the
packaging easy to separate into three materials: cardboard (box), paper
pulp (buffer) and polyethylene (bags, protective foam sheet.)
Your system consists of materials which can be recycled and reused
if disassembled by a specialized company. Please observe the local
regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted
batteries and old equipment.
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/
ES, které nelze odkládat do běžného komunálního
odpadu.Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného
odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku
pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí
a zdraví lidí.
Informace o ochraně životního prostředí
Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Pokusili jsme se o
to, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály:
lepenku (krabice), papírovinu (ochranné balení) a polyethylen (sáčky,
ochranné fólie z lehčeného plastu.)
Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže
odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových
materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.
•
•
•
Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne
brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og
andre risici.
Produktet eller fjernbetjeningen kan indeholde et knapcellebatteri,
som det er muligt at sluge. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for
børn! Hvis det sluges, kan batteriet medføre svære skader eller død.
Der kan opstå alvorlige indvendige forbrændinger inden for to timer.
Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller kommet
ind i kroppen, skal du øjeblikkeligt søge lægehjælp.
Når du skifter batterierne, skal du altid holde nye og brugte batterier
uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er lukket
ordentligt, efter du har udskiftet batteriet.
Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du stoppe med
at bruge produktet. Hold det uden for børns rækkevidde, og kontakt
producenten.
2
Meddelelse
Dette produkt overholder EU’s krav om radiointerferens.
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af
Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at
betjene dette udstyr.
Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og
komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.
Når et produkt er forsynet med dette symbol med en
overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er
omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for
elektriske og elektroniske produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen
med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente
produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.
Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EUdirektivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen
med almindeligt husholdningsaffald.Undersøg venligst de lokale
indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med
til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.
Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består
af tre materialer: Pap (kasse), papirmasse (buffer) og polyethylen (poser,
beskyttende skumfolie).
Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af
et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af
emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.
Dette apparat er udstyret med følgende mærkater:
Achtung
•
Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, hören Sie Audioinhalte nicht
bei hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum. Stellen Sie eine
angemessene Lautstärke ein. Je höher die Lautstärke, desto schneller können
Hörschäden entstehen.
Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien.
• Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine
angemessene Zeit lang.
• Achten Sie darauf, dass Sie die Lautstärke nicht regelmäßig höher
einstellen, da sich Ihr Hörempfinden entsprechend anpasst.
• Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie
Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.
• In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein
oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen.
• Übermäßiger Schalldruck durch Kopfhörer kann zu Hörschäden
führen.
This apparatus includes these labels:
Klasse II-udstyrssymbol
Symbol zařízení třídy II
Achtung
•
Die Verwendung von Steuerelementen, Einstellungen oder Vorgehensweisen,
die von dieser Darstellung abweichen, können zu gefährlichen
Strahlenbelastungen oder anderen Sicherheitsrisiken führen.
Gefahr des Verschluckens von Batterien
•
•
•
•
Das Produkt oder die Fernbedienung kann eine Knopfzelle enthalten,
die verschluckt werden könnte. Bewahren Sie die Batterie jederzeit
außerhalb der Reichweite von Kindern auf! Wenn die Batterie
verschluckt wird, kann dies zu ernsthaften Verletzungen oder zum
Tod führen. Innerhalb von zwei Stunden nach dem Verschlucken
können schwere innere Entzündungen auftreten.
Wenn Sie glauben, dass eine Batterie verschluckt wurde oder
anderweitig in den Körper gelangt ist, konsultieren Sie umgehend
einen Arzt.
Wenn Sie die Batterien austauschen, bewahren Sie alle neuen und
gebrauchten Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach vollständig geschlossen
ist, nachdem Sie die Batterie ausgetauscht haben.
Wenn das Batteriefach nicht vollständig geschlossen werden kann,
verwenden Sie das Produkt nicht mehr. Bewahren Sie es außerhalb
der Reichweite von Kindern auf, und wenden Sie sich an den
Hersteller.
2
Hinweis
Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen
Union zu Funkstörungen.
Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht
ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt
wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien
und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und
wiederverwendet werden können.
Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf
Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die
Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.
Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur
getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.
Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie
Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung
Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen
Folgen geschützt.
Dette symbol angiver, at apparatet er dobbeltisoleret.
Hinweise zum Umweltschutz
Auf überflüssiges Verpackungsmaterial wurde verzichtet. Wir haben
die Verpackung so gestaltet, dass sie aus nur drei Materialien besteht:
Karton, Zellulose (Dämmmaterial) und Polyethylen (Beutel, Schutzfolie).
Ihr System besteht aus Materialien, die wiederverwendet werden
können, wenn Sie von einem Spezialunternehmen entsorgt
werden. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von
Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.
Dieses Gerät ist mit folgenden Etiketten versehen:
This symbol indicates that the apparatus has a double insulation system.
Tento symbol znamená, že daný výrobek je vybaven systémem dvojité
izolace.
Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder
computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være i
strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør
ikke bruges til sådanne formål.
Symbol der Geräteklasse II
The making of unauthorized copies of copy-protected material, including
computer programs, files, broadcasts and sound recordings, may be
an infringement of copyrights and constitute a criminal offence. This
equipment should not be used for such purposes.
Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není
povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových
nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný
čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.
USB-IF-logoerne er varemærker tilhørende Universal Serial Bus
Implementers Forum, Inc.
Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Gerät eine doppelte Isolierung
besitzt.
The USB-IF Logos are trademarks of Universal Serial Bus Implementers
Forum, Inc.
Loga USB-IF jsou ochranné známky společnosti Universal Serial Bus
Implementers Forum, Inc.
Windows Media og Windows-logoet er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande.
Bemærk
Windows Media and the Windows logo are trademarks, or registered
trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other
countries.
Logo Windows Media a Windows jsou obchodní známky nebo
registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v
USA a jiných zemích.
•
The type plate is located on the bottom of the apparatus.
•
Product information
•
Product information is subject to change without prior notice.
•
Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.
Zesilovač
Amplifier
Hinweis
Samlet 12 W
Frekvensgang
125 -16000 Hz, -3 dB
Signal-/støjforhold
> 55 dBA
Samlet harmonisk forvrængning
<1 %
Lydinput
650 mV RMS
Maximální výstupní výkon
Frequency Response
125 -16000 Hz, -3dB
Kmitočtová charakteristika
125–16 000 Hz, -3 dB
>55 dBA
Odstup signál/šum
>55 dBA
Total Harmonic Distortion
<1 %
Celkové harmonické zkreslení
<1 %
Lasertype
Halvleder
Audio-in Input
650 mV RMS
Vstup Audio-in
650 mV RMS
Diskdiameter
12 cm/8 cm
Understøttet disk
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
WMA-CD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της συσκευής.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα μέσα στη συσκευή.
•
Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.
3
•
Disk
Audio DAC
24 bit/44,1 kHz
< 1%
Semiconductor
Typ laseru
Polovodičový
Disc Diameter
12cm/8cm
Průměr disku
12 cm/8 cm
Frekvensgang
125 -16000 Hz, -3 dB
Support Disc
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
WMA-CD
Podporuje disky
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
WMA-CD
S/N ratio
> 55 dBA
Audio DAC
24Bits / 44.1kHz
Audio DA převodník
24 bitů/44,1 kHz
Total Harmonic Distortion
<1%
Celkové harmonické zkreslení
<1 %
Tuner
Frequency Response
125 -16000 Hz, -3dB
Kmitočtová charakteristika
125–16 000 Hz, -3 dB
Indstillingsområde
87,5 - 108 MHz
S/N Ratio
>55 dBA
Poměr signálu k šumu
>55 dBA
Indstilling af gitter
50 kHz
Samlet harmonisk forvrængning
< 3%
Signal-/støjforhold
> 50 dBA
Tuner
Tuning Range
87.5 - 108MHz
Rozsah ladění
87,5 – 108 MHz
Tuning grid
50 kHz
Krok ladění
50 kHz
Total Harmonic Distortion
<3%
Celkové harmonické zkreslení
<3 %
Signal to Noise Ratio
>50 dBA
Odstup signál/šum
>50 dBA
General
Všeobecné údaje
Power supply
- AC Power
- Battery
220-240V~, 50/60 Hz;
9 V, 6 x 1.5 V Size "D"/R20 CELL
Napájení
– Elektrická síť
– Baterie
Operation Power Consumption
15 W
Spotřeba elektrické energie při provozu 15 W
Standby Power Consumption
<0.5 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu <0,5 W
Dimensions
- Main Unit (W x H x D)
435 x 170 x 271 mm
Rozměry
- Hlavní jednotka (Š x V x H)
Weight (Main Unit)
2.5 kg
Hmotnost (hlavní jednotka)
220–240 V~, 50/60 Hz;
9 V, 6x 1,5 V velikosti „D“/R20
DAC de audio
24 bits/44,1 kHz
Viritysalue
87,5–108 MHz
Gamme de fréquences
87,5 - 108 MHz
Distorsión armónica total
<1%
Virityskaavio
50 kHz
Grille de syntonisation
50 kHz
Δέκτης
Respuesta de frecuencia
125-16000 Hz, -3 dB
Harmoninen kokonaishäiriö
<3 %
Distorsion harmonique totale
<3%
Εύρος συντονισμού
87,5 - 108MHz
Relación S/R
>55 dBA
Signaali–kohina-suhde
>50 dBA
Rapport signal/bruit
> 50 dBA
Βήμα συντονισμού
50 kHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση
<3%
Λόγος σήματος προς θόρυβο
>50 dBA
•
•
•
Η συσκευή ή το τηλεχειριστήριο μπορεί να περιέχει μια επίπεδη
μπαταρία τύπου κουμπιού, η οποία επιφυλάσσει κίνδυνο
κατάποσης. Κρατάτε πάντα την μπαταρία μακριά από τα παιδιά!
Σε περίπτωση κατάποσης, μπορεί να προκληθεί σοβαρός ή
θανάσιμος τραυματισμός. Εντός δύο ωρών από την κατάποση,
μπορούν να εμφανιστούν σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα.
Αν υποψιάζεστε ότι η μπαταρία έχει καταποθεί ή τοποθετηθεί
μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως
ιατρική βοήθεια.
Όταν αλλάζετε τις μπαταρίες, κρατάτε πάντοτε όλες τις
νέες και τις παλιές μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Αφού
αντικαταστήσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει
καλά τη θήκη της.
Εάν η θήκη δεν μπορεί να ασφαλίσει καλά, διακόψτε αμέσως τη
χρήση του προϊόντος. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά
και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
2
15 W
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από
υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν
να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου
κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται
από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής
συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε
τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων
συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον
και την ανθρώπινη υγεία.
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται
από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν
να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά
απορρίμματα.Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική
νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή
μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή
αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Περιβαλλοντικές πληροφορίες
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Έχουμε
προσπαθήσει να καταστήσουμε εύκολο το διαχωρισμό των
υλικών της συσκευασίας σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί),
αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και
πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).
Το σύστημά σας αποτελείται από υλικά που μπορούν
να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν
αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε
τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών
συσκευασίας, άδειων μπαταριών και παλιού εξοπλισμού.
220-240 V~, 50/60 Hz ;
9 V, 6 x 1,5 V / Taille « D » / Pile R20 CELL
<0,5 W
Consommation électrique en
mode de fonctionnement
15 W
220-240V ~, 50/60 Hz,
9 V, 6 x 1,5 V μεγέθους "D"/R20 CELL
Mitat
- Päälaite (L x K x S)
435 x 170 x 271 mm
Consommation électrique en
mode veille
< 0,5 W
Κατανάλωση ενέργειας σε
λειτουργία
Paino (päälaite)
2,5 kg
15 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά την
αναμονή
<0,5 W
Διαστάσεις
– Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)
435 x 170 x 271 χιλ.
Βάρος (Κύρια μονάδα)
2,5 κιλά
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Información general
Fuente de alimentación
- Alimentación de CA
- Pilas
220-240 V~, 50/60 Hz;
9 V, 6 pilas R20/tamaño "D" de 1,5 V
Consumo de energía en
funcionamiento
15 W
Consumo de energía en modo de
espera
< 0,5 W
Dimensiones
- Unidad principal
(ancho x alto x profundo)
ES
Peso (unidad principal)
Importante
Lea estas instrucciones.
Siga todas las instrucciones.
No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de
acuerdo con las indicaciones del fabricante.
No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo,
radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que
produzcan calor (incluidos los amplificadores).
Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular
junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde salen
de la unidad.
Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el
fabricante.
Desenchufe la unidad durante las tormentas eléctricas o cuando no
lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
La grabación se permite siempre que no se infrinjan el copyright y
otros derechos de terceros.
El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se
requerirá servicio de asistencia técnica cuando la unidad sufra algún
tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el
enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído
objetos dentro de la unidad, que éste se haya expuesto a la lluvia o
humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
ATENCIÓN con el uso de las pilas. Para evitar fugas de las pilas que
puedan causar lesiones corporales, daños en la propiedad o a la
unidad:
• Instale todas las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de
los polos + y - de la unidad.
• No mezcle pilas (antiguas y nuevas, o de carbón y alcalinas, etc.).
• Quite las pilas cuando no use la unidad durante un periodo largo
de tiempo.
No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas
como, por ejemplo, la luz solar, el fuego o similares.
PRECAUCIÓN: Riesgo de explosión si la pila de sustitución no es
correcta. Sustitúyala sólo con una del mismo tipo o equivalente.
La unidad no se debe exponer a goteos o salpicaduras.
No coloque sobre la unidad objetos que puedan suponer un peligro
(por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para desconectar
el aparato, deberá tenerlos siempre a mano.
NO PERMITA QUE LOS NIÑOS UTILICEN SIN VIGILANCIA
APARATOS ELÉCTRICOS.
NO PERMITA QUE LOS NIÑOS O ADULTOS CON
CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES
REDUCIDAS O PERSONAS CON FALTA DE EXPERIENCIA/
CONOCIMIENTO, UTILICEN APARATOS ELÉCTRICOS SIN
VIGILANCIA.
435 x 170 x 271 mm
2,5 kg
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lue nämä ohjeet.
Noudata kaikkia ohjeita.
Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai
muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta. Käsittele
varovasti etenkin pistokkeita, jakorasiaa ja liitoskohtia.
Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos
laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
Tallentaminen on sallittua sikäli kuin tekijänoikeuksia tai muita
kolmansien osapuolten oikeuksia ei rikota.
Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on
tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke
on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita
esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia
vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
• Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -)
vastakkain.
• Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja
keskenään.
• Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille,
esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
VAROITUS: Väärin asennettu paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.
Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.
Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia
esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen
katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.
Vakava varoitus
•
•
•
1
•
Tärkeää
435 x 170 x 271 mm
Poids (unité principale)
2,5 kg
FR
•
FI
Dimensions
- Unité principale (l x H x P)
•
•
•
•
•
•
•
•
HU
Important
Lisez attentivement ces consignes.
Respectez toutes les consignes.
N’obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l’appareil
conformément aux consignes du fabricant.
N’installez pas l’appareil à proximité de sources de chaleur telles
que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou autres appareils
(amplificateurs par exemple) produisant de la chaleur.
Évitez de marcher sur le cordon d’alimentation ou de le pincer,
notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son
point de sortie sur l’unité.
Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(e)s par
le fabricant.
Débranchez cette unité en cas d’orage ou pendant les longues
périodes d’inutilisation.
L’enregistrement est autorisé dans la mesure où les droits d’auteur
ou d’autres droits attribués à des tiers ne sont pas transgressés.
Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel
qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires en cas
d’endommagement de l’unité : par exemple, endommagement du
cordon d’alimentation ou de la fiche, déversement de liquide ou
chute d’objets à l’intérieur de l’unité, exposition de l’unité à la pluie
ou à l’humidité, dysfonctionnement ou chute de l’unité.
Utilisation des piles ATTENTION – Pour éviter les fuites de piles
pouvant endommager l’appareil ou entraîner des blessures corporelles
ou des dégâts matériels, respectez les consignes suivantes :
• Installez correctement toutes les piles, en prenant garde aux sens
+ et - indiqués sur l’appareil.
• Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et
alcalines, etc.).
• Retirez les piles du compartiment si vous n’utilisez pas l’appareil
pendant une longue période.
N’exposez pas les piles ou les batteries intégrées à une source
produisant une chaleur excessive, par exemple le soleil, un feu ou
similaire.
ATTENTION : Risque d’explosion si les piles ne sont pas remplacées
correctement. Remplacez-les uniquement par le même type de batterie.
Votre unité ne doit pas être exposée à des fuites ou éclaboussures.
Ne placez pas d’objets susceptibles d’endommager votre unité à
proximité de celle-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou
bougies allumées).
Si la fiche d’alimentation ou un coupleur d’appareil est utilisé comme
dispositif de découplage, celui-ci doit rester facilement accessible.
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fontos!
Gondosan olvassa el az utasításokat.
Kövesse az utasításokat.
Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A
készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek,
fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek
(pl. erősítők) közelébe.
Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel
ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik,
vagy ott, ahol kilép az egységből.
Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja az egységet, húzza
ki a csatlakozót a hálózatból.
A rögzítés csak akkor engedélyezett, ha a szerzői jognak vagy
harmadik fél egyéb jogainak megsértése nem áll fenn.
A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. Az egységet
a következő esetekben kell szervizeltetni: ha bármilyen módon
megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék
került a készülékbe, ráesett valami, eső vagy nedvesség érte, nem
működik megfelelően vagy leejtették.
Akkumulátor használata VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás
személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a készüléknek a
károsodását okozhatja, ezért:
• Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyeljen a készüléken
látható + és - jelölésekre.
• Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
• Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a
készüléket.
Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért
ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz
közelébe stb.
VIGYÁZAT! Ha az elemet rosszul helyezi be, felrobbanhat. Cserélni
csak azonos vagy egyenértékű típussal szabad.
Az egységbe nem kerülhet nedvesség és kifröccsent folyadék.
Ne helyezzen az egységre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal
töltött tárgyat, égő gyertyát).
Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos
megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
Figyelem
Avertissement
•
•
•
Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.
Ne posez jamais l'appareil sur un autre équipement électrique.
Ne regardez jamais le rayon laser émis par l'appareil.
•
•
•
A készülék borítását megbontani tilos.
Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
Tilos belenézni a készülékben található lézersugárba.
Hallásvédelem
Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
Sécurité d’écoute
Kuunteluturvallisuudesta
Advertencia
•
•
•
Vigyázat
No quite nunca la carcasa de este aparato.
No coloque nunca este aparato sobre otro equipo eléctrico.
No mire nunca al haz láser que está dentro del aparato.
Attention
•
Seguridad auditiva
Varoitus
•
Precaución
•
Para evitar posibles daños auditivos, no escuche audio a niveles de volumen
altos durante periodos prolongados. Ajuste el volumen a un nivel seguro.
Cuanto más alto sea el volumen, menor será el tiempo de escucha seguro.
Asegúrese de respetar las siguientes pautas cuando use los auriculares.
• Escuche a niveles de sonido razonables durante períodos de tiempo
razonables.
• Tenga cuidado de no subir el nivel de sonido a medida que se
adaptan su oídos.
• No suba el nivel de sonido hasta tal punto que no pueda escuchar
lo que le rodea.
• En situaciones posiblemente peligrosas, debe tener precaución o
interrumpir temporalmente el uso.
• La presión excesiva del auricular puede provocar pérdidas auditivas.
Precaución
•
El uso de controles, los ajustes o el funcionamiento distintos a los aquí
descritos pueden producir exposición a la radiación u otras situaciones de
peligro.
•
•
•
El producto o el mando a distancia pueden contener una pila tipo
botón, que se puede ingerir. Mantener siempre la pila fuera del
alcance de los niños. Si se ingiere, la pila puede provocar lesiones
graves o la muerte. Pueden producirse quemaduras internas graves
en un plazo de dos horas después de la ingestión.
Si sospecha que ha ingerido o tiene una pila en el interior de
cualquier parte del cuerpo, consulte a un médico inmediatamente.
Cuando cambie las pilas, mantenga siempre todas las pilas
nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Asegure que el
compartimiento de las pilas está completamente cerrado después
de cambiar la pila.
Si el compartimiento de las pilas no puede cerrase completamente,
deje de utilizar el producto. Manténgalo fuera del alcance de los
niños y póngase en contacto con el fabricante.
2
Aviso
Este producto cumple los requisitos de interferencias de
radio de la Comunidad Europea.
Cualquier cambio o modificación que se realice en este
dispositivo que no esté aprobada expresamente por Philips Consumer
Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.
El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y
componentes de alta calidad que pueden reciclarse y
reutilizarse.
Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado
en un producto, significa que cumple la Directiva europea
2002/96/EC.
Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos
eléctricos y electrónicos.
Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus
productos antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación
correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias
negativas para el medioambiente y la salud.
El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea
2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura
doméstica normal.Infórmese de la legislación local sobre la
recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a
evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.
Información medioambiental
Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el
embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), pasta de
papel (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).
El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a
utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local
acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos
antiguos.
Kuunteleminen pitkään suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa
kuuloasi. Aseta äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä suurempi
äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi on turvallinen kuunteluaika.
Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.
• Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
• Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
• Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä
ympärilläsi tapahtuu.
• Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.
• Kuulokkeen liiallinen äänenpaine saattaa vahingoittaa kuuloa.
•
•
Pour éviter toute perte d'audition éventuelle, n'écoutez pas à un volume
élevé pendant une longue durée. Réglez le volume à un niveau non nuisible.
Plus le volume est élevé, plus la durée d'écoute non nuisible est courte.
Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l’utilisation
de vos écouteurs.
• Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.
• Veillez à ne pas augmenter le volume au fur et à mesure que votre
ouïe s’y accoutume.
• Ne réglez pas le volume à un niveau tel qu’il masque complètement
les sons environnants.
• Faites preuve de prudence dans l’utilisation des écouteurs ou arrêtez
l’utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.
• Toute pression acoustique excessive au niveau des écouteurs et des
casques est susceptible de provoquer une perte d’audition.
Varoitus
Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin
saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää
käyttöturvallisuutta.
•
Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.
• Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.
• Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott
egy adott hangerőhöz.
• Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
• Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha
nagyobb körültekintést igénylő helyzetben van.
• A fül- és fejhallgatók használatából eredő túlzott hangnyomás
halláskárosodást okozhat.
Vigyázat
•
Attention
Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa huzamosabb
ideig nagy hangerőn a készüléket. Állítsa a hangerőt egy biztonságos szintre.
Minél nagyobb a hangerő, annál rövidebb a hallás szempontjából még
biztonságosnak számító időtartam.
L'utilisation de commandes ou de réglages, ou de toute autre procédure
que celles données dans ce document risque d'exposer l'utilisateur à une
utilisation ou à des radiations dangereuses.
A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése,
illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból
rendellenes működést eredményezhet.
Az elemek lenyelésének veszélye!
Paristot ovat nieltynä vaarallisia!
Risque d’ingestion des piles
•
•
•
•
•
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές
ραδιοφωνικών σημάτων.
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις
πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips
Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του
χρήστη για λειτουργία της συσκευής.
Alimentation
- Secteur
- Piles
Virrankulutus valmiustilassa
Riesgo de ingestión de las pilas
Σημείωση
220–240 V~, 50/60 Hz;
9 V, 6 x 1,5 V koko D/R20 CELL
<3%
Για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα στην ακοή σας, μην ακούτε
μουσική σε υψηλή ένταση ήχου για πολλή ώρα. Να ρυθμίζετε την ένταση
σε ασφαλές επίπεδο. Όσο αυξάνεται η ένταση του ήχου, τόσο μειώνεται
ο χρόνος ασφαλούς ακρόασης.
Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών
50 kHz
>50 dBA
•
Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή
διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν
εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή
άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.
87,5 - 108 MHz
Intervalo de sintonización
Relación señal/ruido
Προσοχή
•
Rango de sintonización
Distorsión armónica total
•
Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν
χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.
• Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
• Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση συνεχώς προς τα
πάνω όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
• Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι
γίνεται γύρω σας.
• Πρέπει να προφυλάσεστε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση
σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.
• Η υπερβολική πίεση ήχου από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει
απώλεια ακοής.
Informations générales
Virtalähde
- Verkkovirta
- paristo
Τροφοδοσία ρεύματος
- Εναλλασσό μενο ρεύμα (AC)
- Μπαταρίες
•
•
Yleistä
Sintonizador
Γενικά
•
•
Προσοχή
Tuner
Virrankulutus käytössä
•
Ασφάλεια ακοής
•
Laitteessa tai kaukosäätimessä saattaa olla nappiparisto, jonka
voi vahingossa niellä. Pidä paristot aina poissa lasten ulottuvilta!
Nielty paristo voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.
Pariston nieleminen voi kahdessa tunnissa aiheuttaa vakavia sisäisiä
palovammoja.
Jos epäilet, että paristo on nielty tai joutunut mihin tahansa ruumiin
aukkoon, mene välittömästi lääkäriin.
Kun vaihdat paristot, pidä aina kaikki uudet ja käytetyt paristot lasten
ulottumattomissa. Varmista paristojen vaihtamisen jälkeen, että
paristolokero menee kunnolla kiinni.
Jos paristolokeroa ei saa kunnolla kiinni, lopeta tuotteen käyttäminen.
Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta ja ota yhteyttä valmistajaan.
2
•
•
•
Huomautus
Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien
vaatimusten mukainen.
Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin
Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi
mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty
laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja
käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa,
että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita
talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa
vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.
Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/
EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana.Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen
keräysjärjestelmään.Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset
ympäristö- ja henkilöhaittoja.
Ympäristötietoja
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen,
että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan:
pahviin (laatikko), paperimassaan (pehmuste) ja polyeteeniin (pussit,
suojamuoviarkki).
Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää
uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys.
Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä
poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.
Tässä laitteessa on seuraavat tarrat:
Le produit ou la télécommande peut contenir une pile bouton
susceptible d’être ingérée. Conservez la pile hors de portée des
enfants en permanence. En cas d’ingestion, la pile peut entraîner des
blessures graves, voire la mort. De sévères brûlures internes peuvent
survenir dans les deux heures après l’ingestion.
Si vous soupçonnez qu’une pile a été avalée ou placée dans une
partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
Lorsque vous changez les piles, veillez à toujours maintenir toutes
les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Assurez-vous
que le compartiment à pile est entièrement sécurisé après avoir
remplacé la pile.
Si le compartiment à pile ne peut pas être entièrement sécurisé,
n’utilisez plus le produit. Maintenez-le hors de portée des enfants et
contactez le fabricant.
2
Avis
Ce produit est conforme aux spécifications d’interférence
radio de la Communauté Européenne.
Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas
approuvée expressément par Philips Consumer Lifestyle peut
invalider l’habilitation de l’utilisateur à utiliser l’appareil.
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des
composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.
La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un
produit indique que ce dernier est conforme à la directive
européenne 2002/96/CE.
Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des
déchets d’équipements électriques et électroniques.
Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils
avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien
appareil permet de préserver l’environnement et la santé.
Cet appareil contient des piles relevant de la directive
européenne 2006/66/CE, qui ne peuvent être jetées avec les
ordures ménagères.Renseignez-vous sur les dispositions en
vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des
piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l’environnement
et la santé.
Informations sur l’environnement
Tout emballage superflu a été évité. Nous avons fait notre possible
pour permettre une séparation facile de l’emballage en trois matériaux
: carton (boîte), pâte à papier (amortisseur de chocs) et polyéthylène
(sacs, feuille protectrice en mousse).
Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à
condition d’être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les
réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles
usagées et de votre ancien équipement.
•
•
•
•
A termék vagy a távirányító gombelemet tartalmazhat, amely könnyen
lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol! Az
elem lenyelése súlyos sérülést vagy halált okozhat. A lenyelést követő
két órán belül súlyos belső égési sérülések jöhetnek létre.
Ha úgy gondolja, hogy az elem a szervezetébe került, (pl. lenyelte),
azonnal forduljon orvoshoz.
Ha elemet cserél, tartsa gyermekektől távol az új és a használt elemet
is. Elemcsere után győződjön meg arról, hogy az elemtartó rekesz
megfelelően le van zárva.
Ha az elemtartó rekeszt nem lehet megfelelően lezárni, ne használja
tovább a terméket. Tartsa gyermekektől távol, és lépjen kapcsolatba
a gyártóval.
2
Figyelmeztetés
Ez a termék megfelel az Európai Közösség
rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.
A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága
kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen
megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló
termékhasználati jogát.
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek
felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra
felhasználhatók.
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum
azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai
irányelv.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív
hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.
Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett
készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé
vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását.
A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai
irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási
hulladékként.Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív
hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a
feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását.
Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók
A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot.
Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható
legyen a következő három anyagra: karton (doboz), papírmassza
(védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).
A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat
képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt
a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek
leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.
A készüléken a következő címkék találhatók:
Cet appareil présente les étiquettes suivantes :
II. technikai osztályú berendezés szimbólum
Laiteluokan II symboli
Symbole d’équipement de classe II
Este producto incluye las siguientes etiquetas:
Tämä symboli osoittaa, että laitteessa on kaksinkertainen
eristysjärjestelmä.
Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία
αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων,
μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης,
ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν
επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.
Båndoptager
Frekvenskurve
- Normalt bånd (type I)
Signal-/støjforhold
- Normalt bånd (type I)
Wow og flutter
Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert
werden.
Verstärker
Max. Ausgangsleistung
Insgesamt 12 W
Frequenzgang
125 - 16000 Hz, -3 dB
Signal/Rausch-Verhältnis
> 55 dBA
Klirrfaktor
<1%
Audio-Eingang
650 mV RMS
Lasertyp
Halbleiter
Disc-Durchmesser
12 cm/8 cm
Unterstützte Disc-Typen
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
WMA-CD
24 Bits / 44,1 kHz
<1 %
35 dBA
Frequenzgang
125 - 16000 Hz, -3 dB
≤ 0,4 % DIN
S/N Ratio
> 55 dBA
Generelt
Tuner
Strømforsyning
- Vekselstrøm
- Batteri
220-240 V~, 50/60 Hz;
9 V, 6 x 1,5 V størrelse "D"/R20 CELL
Empfangsbereich
87,5 bis 108 MHz
Abstimmungsbereich
50 kHz
435 x 170 x 271 mm
Strømforbrug ved drift
15 W
Klirrfaktor
<3%
2,5 kg
Strømforbrug ved standby
< 0,5 W
Signal/Rausch-Verhältnis
> 50 dBA
435 x 170 x 271 mm
Vægt (hovedenhed)
2,5 kg
Allgemein
Stromversorgung
- Netzspannung
- Batterie
Σημείωση
•
Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
3
Πληροφορίες προϊόντος
220 - 240 V~, 50/60 Hz;
9 V, 6 x 1,5 V Größe "D" /R20ZELLE
•
Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales o
marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE. UU. u
otros países.
•
•
Ενισχυτής
Windows Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft
Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Especificaciones
3
3
•
Teknisiä tietoja
Enimmäislähtöteho
Kokonaisteho 12 W
Taajuusvaste
125–16 000 Hz, -3 dB
Signaali–kohina-suhde
>55 dBA
Harmoninen kokonaishäiriö
alle 1 %
Audio-in-äänitulo
650 mV RMS
125 -16000 Hz, -3dB
>55 dBA
Amplificador
Συνολική αρμονική παραμόρφωση
<1 %
Potencia de salida máxima
12 W en total
Levy
Είσοδος ήχου
650 mV RMS
Respuesta de frecuencia
125-16000 Hz, -3 dB
Lasertyyppi
Puolijohde
Relación señal/ruido
>55 dBA
Levyn halkaisija
Distorsión armónica total
< 1%
Tuetut levyt
Entrada de audio
650 mV RMS
12cm/8cm
Υποστηριζόμενος δίσκος
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD, WMA-CD
DAC ήχου
24Bit / 44,1kHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση
<1%
Disco
Tipo de láser
Semiconductor
Diámetro del disco
12 cm/8 cm
Informations sur le produit
Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification
préalable.
Caractéristiques techniques
Λόγος σήματος προς θόρυβο
Διάμετρος δίσκου
A típustábla a készülék alján található.
3
Termékadatok
Megjegyzés
•
A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.
Remarque
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Απόκριση συχνότητας
Ημιαγωγός
La plaque signalétique est située sous l'appareil.
Tuotetiedot
12 W συνολικά
Τύπος λέιζερ
Megjegyzés
•
Μέγιστη ισχύς εξόδου
Δίσκος
Windows Media et le logo Windows sont des marques commerciales,
déposées ou non, de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans
d’autres pays
Remarque
Vahvistin
La información del producto puede cambiar sin previo aviso.
A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft Corporation
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
•
•
Información del producto
Az USB-IF emblémák az Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.
védjegyei.
Tyyppikilpi on laitteen takaosassa.
La placa de identificación está situada en la parte inferior del dispositivo.
3
Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat,
fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen
másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek
minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.
Les logos USB-IF sont des marques d’Universal Serial Bus Implementers
Forum, inc.
Huomautus
Nota
La réalisation de copies non autorisées de contenu protégé contre la
copie, notamment de programmes informatiques, fichiers, diffusions
et enregistrement sonores, peut représenter une violation de droits
d’auteur et une infraction à la loi. Cet appareil ne doit en aucun cas être
utilisé à de telles fins.
USB-IF-logot ovat Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.:n
tavaramerkkejä.
•
Nota
Προδιαγραφές
Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten
tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi
loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei
saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.
Huomautus
Σημείωση
Disc
Klirrfaktor
Mål
- Hovedenhed (B x H x D)
Τα λογότυπα USB-IF αποτελούν εμπορικά σήματα της Universal
Serial Bus Implementers Forum, Inc.
Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο Windows αποτελούν
εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation
στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
Audio-DAC
125 - 8000 Hz (8 dB)
Este símbolo indica que este producto tiene un sistema de doble aislamiento.
Los logotipos de USB-IF son marcas comerciales de Universal Serial Bus
Implementers Forum, Inc.
Technische Daten
A szimbólum jelzi, hogy a készülék kettős szigetelési rendszerrel rendelkezik.
Ce symbole indique que l’appareil est équipé d’un système de double
isolation.
Símbolo de equipo de Clase II
La copia no autorizada de material protegido contra copia, incluidos
programas informáticos, archivos, emisiones y grabaciones de sonido,
puede infringir los derechos de copyright y constituir un delito. Este
equipo no se debe utilizar para tales fines.
Produktinformationen
Hinweis
Disk
Laser Type
AZ783_12_Safety & Notice_V1.0.indd 1
•
Celkový 12 W
Samlet harmonisk forvrængning
Tuner
•
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν διαθέτει διπλό
σύστημα μόνωσης.
Forstærker
Total 12 W
Disc
•
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας
όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα,
φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών)
που παράγουν θερμότητα.
Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή
κοπεί, ειδικά στα βύσματα, στις υποδοχές ηλεκτρικού ρεύματος
και στο σημείο όπου εξέρχεται από τη συσκευή.
Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστή.
Αποσυνδέετε τη μονάδα από την πρίζα κατά τη διάρκεια
καταιγίδων ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
Η εγγραφή επιτρέπεται μονάχα εφόσον δεν συνιστά παραβίαση
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιωνδήποτε άλλων
δικαιωμάτων τρίτων μερών.
Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο
προσωπικό. Η επισκευή είναι απαραίτητη όταν η μονάδα έχει
υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, όπως όταν έχει υποστεί βλάβη
το καλώδιο ή το βύσμα τροφοδοσίας, όταν έχει χυθεί υγρό ή
έχουν πέσει αντικείμενα επάνω στη συσκευή, όταν η μονάδα
έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, καθώς και όταν η μονάδα δεν
λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει κάτω.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή
διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:
• Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις
πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.
• Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με
καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
• Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες)
δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο,
φωτιά κ.λπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά υπάρχει
κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με
μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
Η μονάδα δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στη μονάδα (π.χ.
αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
Όταν ως συσκευή αποσύνδεσης χρησιμοποιείται το βύσμα
τροφοδοσίας ή ένας συζευκτήρας συσκευής, η συσκευή
αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
Viritin
Windows Media und das Windows-Logo sind Marken oder
eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder
anderen Ländern.
Max Output Power
Signal to Noise Ratio
•
•
•
Σημαντικό
Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material wie z. B.
Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann
eine Urheberrechtsverletzung und somit eine Straftat darstellen. Dieses
Gerät darf für solche Zwecke nicht verwendet werden.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Maks. udgangseffekt
Specifikace
Specifications
1
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD y
WMA-CD
Die USB-IF-Logos sind Marken von Universal Serial Bus Implementers
Forum, Inc.
Bemærk
Specifikationer
Poznámka
2,5 kg
Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει τις εξής ετικέτες:
Informace o výrobku
Note
Gewicht (Hauptgerät):
EL
Discos compatibles
Produktinformation
Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.
3
435 x 170 x 271 mm
Σύμβολο εξοπλισμού Class II
•
3
Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.
3
Poznámka
Note
•
Abmessungen
- Hauptgerät (B x H x T)
•
Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie
2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen
Hausmüll entsorgt werden.Bitte informieren Sie sich über die
örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von
Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor
möglichen negativen Folgen geschützt werden.
Zařízení je opatřeno těmto štítky:
Class II equipment symbol
>55 dBA
Προειδοποίηση
Risiko for slugning af batterier
Nebezpečí spolknutí baterií
125 -16000 Hz, -3dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο
For at undgå risiko for høreskade bør du ikke lytte ved høj lydstyrke i
længere perioder. Indstil lydstyrken til et sikkert niveau. Jo højere lydstyrke,
desto kortere er den sikre lyttetid.
Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.
• Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
• Vær omhyggelig med ikke at justere lydstyrken kontinuerligt opad,
efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
• Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der
foregår omkring dig.
• Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt
farlige situationer.
• Ekstremt lydtryk fra øre- og hovedtelefoner kan forårsage
hørenedsættelse.
•
Απόκριση συχνότητας
< 0,5 W
•
Advarsel
•
15 W
Standby-Stromverbrauch
Warnung
Bezpečnost poslechu
Caution
Betriebs-Stromverbrauch
Amplificateur
Puissance de sortie maximale
Total 12 W
Réponse en fréquence
125 -16 000 Hz, -3 dB
Rapport signal/bruit
> 55 dBA
Distorsion harmonique totale
<1%
Entrée « Audio-in »
650 mV RMS
Termékjellemzők
Erősítő
Maximális kimeneti teljesítmény
Összesen 12 W
Válaszfrekvencia
125-16000 Hz, -3dB
Jel-zaj arány
> 55 dBA
Teljes harmonikus torzítás
<1 %
Audiobemenet
650 mV RMS
Lemez
Lézertípus
Félvezető
Disque
Lemezátmérő
12 cm / 8 cm
12cm/8cm
Type de laser
Támogatott lemezek
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
WMA-CD
Diamètre du disque
12 cm/8 cm
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
WMA-CD
Disques pris en charge
CD-DA, CD-R, CD-RW, CD-MP3,
CD-WMA
Audió DAC
24 bit / 44,1 kHz
Semi-conducteur
Audio DAC
24 bit/44,1 kHz
Harmoninen kokonaishäiriö
<1 %
CNA audio
Taajuusvaste
125–16 000 Hz, -3 dB
Distorsion harmonique totale
S-k.-suhde
>55 dBA
Réponse en fréquence
125 -16 000 Hz, -3 dB
Rapport signal/bruit
> 55 dBA
Teljes harmonikus torzítás
<1%
24 bits / 44,1 kHz
Válaszfrekvencia
125 - 16000 Hz, -3 dB
<1%
H/Z arány
> 55 dBA
11/14/2012 4:04:06 PM
Tuner
Sintonizzatore
< 0,5 W
Méretek
- Főegység (Sz x Ma x Mé)
435 x 170 x 271 mm
Dimensioni (lxpxa)
- Unità principale (L x A x P)
Súly (főegység)
2,5 kg
Peso (unità principale)
IT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Importante
1
Leggere le istruzioni.
Seguire tutte le istruzioni.
Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l’installazione in
base a quanto previsto dalle istruzioni del produttore.
Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori,
stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
Evitare di calpestare o schiacciare il cavo di alimentazione, in
particolare vicino a prese standard o multiple oppure nel punto in
cui esce dall’apparecchio.
Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
Scollegare l’unità durante i temporali o se non viene utilizzata per
lunghi periodi di tempo.
La registrazione è consentita purché non vengano lesi i diritti di terze
parti, come il copyright.
Per eventuali controlli, contattare il personale per l’assistenza
qualificato. È necessario eseguire un controllo quando l’unità è stata
in qualche modo danneggiata, ad esempio se il cavo di alimentazione
o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti
degli oggetti sull’apparecchio, l’unità è stata esposta a pioggia o
umidità, non funziona regolarmente o è stata fatta cadere.
ATTENZIONE: per evitare perdite di liquido dalla batteria
che potrebbero causare danni alle persone, alle cose o danni
all’apparecchio:
• Installare tutte le batterie correttamente, con i poli + e - come
indicato sull’apparecchio.
• Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove,
al carbonio e alcaline, ecc.).
• Rimuovere le batterie quando l’apparecchio non viene utilizzato
per un lungo periodo di tempo.
Le batterie (batteria singola o batterie installate) non devono essere
esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
ATTENZIONE: se la batteria non viene sostituita correttamente, si
possono verificare esplosioni. Sostituire solo con un batteria uguale
o equivalente.
Non esporre l’unità a gocce o schizzi.
Non posizionare sull’unità oggetti potenzialmente pericolosi (ad
esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare
il dispositivo, assicurarsi che la spina e l’accoppiatore siano facilmente
accessibili.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avvertenza
2,5 kg
Stroomverbruik in werking
15 W
Stroomverbruik in stand-by
< 0,5 W
2,5 kg
Całkowite zniekształcenia harmoniczne
< 3%
Odstęp sygnału od szumu
> 50 dBA
Informacje ogólne
PL
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zasilanie
- Prąd przemienny
- Bateria
220–240 V~, 50/60 Hz;
9 V, 6 baterii 1,5 V (rozmiar „D”/R20)
Pobór mocy podczas pracy
15 W
Waga (jednostka główna)
2,5 kg
PT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Avviso
•
•
Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei
rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla
Direttiva Europea 2002/96/CE.
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i
prodotti elettrici ed elettronici.
Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non
gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto
smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l’inquinamento
ambientale e possibili danni alla salute.
Il prodotto contiene batterie che rientrano nell’ambito della
Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite
con i normali rifiuti domestici.Informarsi sui regolamenti
locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto
smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti
negativi sull’ambiente e sulla salute.
Informazioni per il rispetto ambientale
L’uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato,
inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando tre materiali per
l’imballaggio: cartone (scatola), fibre di carta (materiale di separazione) e
polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).
Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e
riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende
specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di
materiali per l’imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.
L’apparecchio include le seguenti etichette:
Het product of de afstandsbediening kan een knoopcelbatterij
bevatten, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde
buiten het bereik van kinderen. Als deze wordt ingeslikt, kan de
batterij ernstig letsel of de dood veroorzaken. Binnen twee uur van
inname kunnen zich ernstige interne brandwonden voordoen.
Als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsonderdeel
is gekomen, zoek dan onmiddellijke medische hulp.
Wanneer u de batterijen vervangt, houd de nieuwe en gebruikte
batterijen dan altijd buiten bereik van kinderen. Controleer of het
batterijcompartiment volledig is gesloten nadat u de batterij hebt
vervangen.
Als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten,
gebruik het product dan niet meer. Houd het product buiten bereik
van kinderen en neem contact op met de fabrikant.
Kennisgeving
Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot
radiostoring van de Europese Unie.
Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die
niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer
Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen
het apparaat te gebruiken.
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige
materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en
herbruikt.
Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste
afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de
EU-richtlijn 2002/96/EG.
Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en
elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.
Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in
acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als
u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen
voor het milieu en de volksgezondheid.
Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese
richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval
mogen worden weggegooid.Win informatie in over de lokale
wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen.
Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u
negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
Met het oog op het milieu
Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor
gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in
drie materialen: karton (de doos), papierpulp (buffer) en polyethyleen
(zakken en afdekking).
Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en
opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd
door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving
inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude
apparatuur.
Dit apparaat bevat de volgende labels:
Simbolo dell’apparecchiatura Classe II
Il simbolo indica che l’apparecchio dispone di un doppio sistema di
isolamento.
Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj głośno muzyki przez długi czas.
Ustaw głośność na bezpiecznym poziomie. Im głośniejszy jest dźwięk, tym
krótszy jest bezpieczny czas słuchania.
Podczas korzystania ze słuchawek stosuj się do poniższych zaleceń.
• Nie słuchaj zbyt głośno i zbyt długo.
• Zachowaj ostrożność przy zwiększaniu głośności dźwięku ze względu
na dostosowywanie się słuchu.
• Nie zwiększaj głośności do takiego poziomu, przy którym nie słychać
otoczenia.
• W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach używaj słuchawek z
rozwagą lub przestań ich używać na jakiś czas.
• Narażenie na nadmierny hałas ze słuchawek grozi utratą słuchu.
Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze
handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan
gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.
2
Przestroga
Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi grozi narażeniem
użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowania laserowego.
Ryzyko połknięcia baterii.
•
•
•
•
Produkt/pilot zdalnego sterowania może zawierać baterię pastylkową,
która może zostać połknięta. Zawsze trzymaj baterie poza zasięgiem
dzieci! Połknięcie baterii może spowodować poważne obrażenia
lub śmierć. W ciągu dwóch godzin od połknięcia mogą wystąpić
poważne oparzenia wewnętrzne.
Jeśli przypuszczasz, że bateria została połknięta lub w inny sposób
znalazła się pod skórą, natychmiast zgłoś się na pogotowie.
Podczas wymiany baterii trzymaj nowe i zużyte baterie poza
zasięgiem dzieci. Po wymianie baterii upewnij się, że komora baterii
jest w pełni zabezpieczona.
Jeśli komora baterii nie może zostać w pełni zabezpieczona, przerwij
korzystanie z urządzenia. Trzymaj je poza zasięgiem dzieci i skontaktuj
się z producentem.
2
Uwaga
I logo USB-IF sono marchi di Universal Serial Bus Implementers Forum,
Inc.
Windows Media e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di
Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
Полупроводниковый
Relação sinal/ruído
>50 dBA
Диаметр диска
12 см/8 см
Поддержка дисков
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
WMA-CD
Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej
dotyczącymi zakłóceń radiowych.
Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie
zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Philips Consumer
Lifestyle, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.
To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z
materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają
się do ponownego wykorzystania.
Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na
odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską
2002/96/WE.
Informacje na temat wydzielonych punktów składowania
zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w
miejscu zamieszkania.
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie
wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z
gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów
pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz
utracie zdrowia.
Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/
WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami
domowymi.Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami
dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa
utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego
oraz utracie zdrowia.
Ochrona środowiska
Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki
pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy
grupy: tektura (karton), masa papiernicza (boczne elementy ochronne) i
polietylen (worki foliowe, folia ochronna).
Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane
utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane
przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w
Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych,
rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.
Na tym urządzeniu znajdują się następujące etykiety:
A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de procedimentos
para além dos que são aqui descritos pode resultar em exposição perigosa à
radiação ou funcionamento de risco.
Risco de ingestão de pilhas
•
•
•
2
O produto ou o telecomando podem conter uma pilha tipo botão,
que pode ser engolida. Mantenha sempre a pilha fora do alcance das
crianças! Se engolida, a pilha pode provocar lesões graves ou a morte.
Podem ocorrer queimaduras internas graves duas horas após a ingestão.
Se suspeitar que uma pilha foi engolida ou introduzida em qualquer
parte do corpo, consulte um médico de imediato.
Quando substituir as pilhas, mantenha sempre todas as pilhas novas e usadas - fora do alcance das crianças. Assegure-se de que o
compartimento das pilhas está bem protegido depois de substituir
a pilha.
Se não for possível proteger totalmente o compartimento das pilhas,
não volte a utilizar o produto. Mantenha fora do alcance das crianças
e entre em contacto com o fabricante.
15 W
Отношение сигнал/шум
> 55 дБА
Consumo de energia em modo
de espera
<0,5 W
Радио
Rozsah ladenia
87,5 - 108 MHz
435 x 170 x 271 mm
Частотный диапазон
87,5—108 МГц
Ladiaca mriežka
50 kHz
2,5 kg
Шкала настройки
50 кГц
Celkové harmonické skreslenie
<3%
Коэффициент нелинейных искажений
<3%
Odstup signálu od šumu
> 50 dBA
Отношение сигнал/шум
> 50 дБА
Dimensões
- Unidade principal (L x A x P)
Peso (unidade principal)
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia
2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente
com o lixo doméstico.Informe-se acerca dos regulamentos
locais relativos ao sistema de recolha selectiva de baterias, uma
vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para
o meio ambiente e para a saúde pública.
<1%
125 – 16 000 Hz, – 3 dB
125—16 000 Гц, -3 дБ
Odstup signálu od šumu
> 55 dBA
Všeobecné
Важная информация!
Ознакомьтесь с данными инструкциями.
Следуйте всем указаниям.
Запрещается блокировать вентиляционные отверстия
устройства. Устанавливайте устройство в соответствии с
инструкциями производителя.
Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла,
таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и
другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
Не наступайте на сетевой шнур и не защемляйте его, особенно
в области вилки, розетки и в месте выхода из устройства.
Используйте только принадлежности/аксессуары,
рекомендованные производителем.
Отключайте устройство от сети во время грозы или во время
длительного перерыва в использовании.
Запись разрешена только в том случае, если это не нарушает
авторские и другие права третьих сторон.
При необходимости технической диагностики и ремонта
обращайтесь только к квалифицированным специалистам.
Проведение диагностики необходимо при любых
повреждениях устройства, таких как повреждение сетевого
шнура или вилки, попадание жидкости или какого-либо предмета
в устройство, воздействие дождя или влаги, неполадки в работе
или падение.
Использование элементов питания. ВНИМАНИЕ! Для
предотвращения утечки электролита и во избежание телесных
повреждений, порчи имущества или повреждения устройства
соблюдайте следующие правила.
• Вставляйте элементы питания правильно, соблюдая
полярность, указанную на устройстве (знаки + и -).
• Не устанавливайте одновременно элементы питания разных
типов (старые и новые; угольные и щелочные и т.п.).
• При длительном перерыве в использовании извлекайте
элементы питания.
Запрещается подвергать элементы питания (аккумуляторный
блок или батареи) воздействию высоких температур, включая
прямые солнечные лучи, огонь и т.п.
ОСТОРОЖНО! При неправильной замене батарей возникает
опасность взрыва. Заменяйте батареи только такой же или
эквивалентной моделью.
Следует исключить попадание на устройство капель или брызг.
Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы
(например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).
Если для отключения устройства используется сетевой шнур или
приборный штепсель, доступ к ним должен быть свободным.
Запрещается снимать корпус устройства.
Запрещается устанавливать это устройство на другие электрические
приборы.
Запрещается смотреть на лазерный луч внутри устройства.
Общие
Внимание
•
Во избежание повреждения слуха не слушайте музыку на большой
громкости в течение длительного времени. Установите безопасный
уровень громкости. Чем выше уровень громкости, тем меньше
безопасное время прослушивания.
При использовании наушников соблюдайте следующие правила.
• Слушайте с умеренным уровнем громкости, с разумной
продолжительностью.
• Старайтесь не увеличивать громкость, пока происходит
адаптация слуха.
• Не устанавливайте уровень громкости, мешающий слышать
окружающие звуки.
• В потенциально опасных ситуациях следует соблюдать
осторожность или временно прерывать прослушивание.
• Избыточное звуковое давление, вызванное наушниками или
гарнитурой, может привести к потере слуха.
Внимание
•
Использование кнопок управления и регулировки или выполнение
действий, отличных от описанных ниже, может привести к
радиационному облучению и к другим опасным последствиям.
Опасность проглатывания батареи!
•
•
•
•
2
В устройстве или пульте ДУ может содержаться батарея
таблеточного типа, которую легко можно проглотить. Хранить
батареи необходимо в недоступном для детей месте!
Попадание батареи внутрь может стать причиной тяжелых
травм или смерти. В течение двух часов с момента попадания
батареи внутрь могут возникнуть тяжелые ожоги внутренних
органов.
В случае проглатывания батареи или ее попадания в организм
немедленно обратитесь к врачу.
При замене храните новую и использованную батареи в
недоступном для детей месте. После замены проследите за тем,
чтобы крышка отсека для батарей была надежно закрыта.
Если надежно закрыть крышку отсека для батарей невозможно,
откажитесь от дальнейшего использования устройства.
Поместите его в недоступное для детей место и обратитесь к
производителю.
Важная информация!
Данное изделие соответствует требованиям
Европейского Союза по радиопомехам.
Внесение любых изменений, неодобренных Philips
Consumer Lifestyle, может привести к лишению
пользователя права управлять оборудованием.
Изделие разработано и изготовлено с применением
высококачественных деталей и компонентов, которые
подлежат переработке и повторному использованию.
Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака
означает, что данное изделие попадает под действие
директивы Европейского совета 2002/96/EC.
Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и
электронных изделий согласно местному законодательству.
Действуйте в соответствии с местными правилами и не
выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами.
Правильная утилизация отработавшего изделия поможет
предотвратить возможные негативные последствия для
окружающей среды и здоровья человека.
Symbol ten informuje, iż to urządzenie posiada podwójną izolację.
Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów zabezpieczonych
przed kopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji
i nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw autorskich
będące przestępstwem. Nie należy używać niniejszego urządzenia do
takich celów.
Símbolo de equipamento de Classe II
Информация о влиянии на окружающую среду
Изделие не имеет излишней упаковки. Мы попытались сделать
так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа:
картон (коробка), бумажная масса (буфер) и полиэтилен (мешки,
защитный пенопластовый лист).
Материалы, из которых изготовлена система, могут быть
переработаны и вторично использованы специализированными
предприятиями. Соблюдайте местные нормативные требования
по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс
элементов питания и старого оборудования.
На устройстве имеются следующие этикетки.
Logo USB-IF są znakami towarowymi firmy Universal Serial Bus
Implementers Forum, Inc.
Napájací zdroj
- Sieťové napájanie
- Batéria
220 – 240 V~, 50/60 Hz;
9 V, 6 x 1,5 V veľkosť „D“/ČLÁNOK
R20 CELL
Параметры питания
- От сети переменного тока
- От батарей
220—240 В~, 50/60 Гц;
9 В, 6 x 1,5 В, батареи типа D/R20
Энергопотребление во время
работы
15 Вт
Энергопотребление в режиме
ожидания
Spotreba energie v pohotovostnom
režime
< 0,5 W
< 0,5 Вт
Rozmery
– Hlavná jednotka (Š x V x H)
435 x 170 x 271 mm
Hmotnosť (Hlavná jednotka)
2,5 kg
Размеры
- Основное устройство (Ш x В x Г) 435 x 170 x 271 мм
Вес (основное устройство)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
15 W
SV
SK
1
Prevádzková spotreba energie
2,5 кг
Dôležité
Prečítajte si tieto pokyny.
Dodržiavajte všetky pokyny.
Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné
regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré
produkujú teplo.
Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezalomil,
najmä pri zástrčkách, elektrických zásuvkách a v mieste, kde vychádza
zo zariadenia.
Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte
toto zariadenie zo siete.
Nahrávanie je povolené, pokiaľ nedochádza k porušeniu autorského
práva alebo iných práv tretích strán.
Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu.
Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom
poškodené, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak
bola na zariadenie vyliata tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký
predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak
zariadenie nefunguje správne, prípadne ak spadlo.
UPOZORNENIE pre používanie batérie – Aby nedošlo k vytečeniu
batérie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, škody na majetku
alebo poškodenie zariadenia:
• Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a –
podľa vyznačenia na zariadení.
• Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
• Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.
Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené
zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie,
oheň alebo podobné zdroje tepla.
VÝSTRAHA: Pri nesprávne vloženej batérii hrozí explózia. Pri
výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.
Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr.
predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo
prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko
prístupné pre okamžité použitie.
Varovanie
Este aparelho inclui estas etiquetas:
Este símbolo indica que o aparelho possui um sistema de isolamento
duplo.
<1%
Frekvenčná odozva
Rádioprijímač
•
O produto foi concebido e fabricado com materiais e
componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e
reutilizados.
Quando um produto tem este símbolo de um contentor de
lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto
é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.
Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para
produtos eléctricos e electrónicos.
Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os
seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação
correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas
para o ambiente e para a saúde pública.
Celkové harmonické skreslenie
RU
Aviso
Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio
da União Europeia.
Quaisquer alterações ou modificações feitas a este
dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela
Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador
para operar o equipamento.
24 bitov/44,1 kHz
Consumo de energia em
funcionamento
В изделии содержатся элементы питания, которые
попадают под действие директивы ЕС 2006/66/EC
и не могут быть утилизированы вместе с бытовым
мусором.Узнайте о раздельной утилизации элементов
питания согласно местному законодательству, так как правильная
утилизация поможет предотвратить негативные последствия для
окружающей среды и здоровья человека.
Dit symbool geeft aan dat het apparaat een dubbel isolatiesysteem
heeft.
De USB-IF-logo’s zijn handelsmerken van Universal Serial Bus
Implementers Forum, Inc.
•
Audio DAC
Частотный отклик
Правила безопасности при прослушивании
Atenção
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
WMA-CD
220-240 V~, 50/60 Hz;
9 V, 6 x 1,5 V R20 CELL tamanho "D"
Para evitar lesões auditivas, não ouça música a um volume elevado durante
períodos de tempo prolongados. Defina o volume para um nível seguro.
Quanto mais elevado for o volume, menor é o tempo seguro de audição.
Certifique-se de que respeita as seguintes directrizes ao utilizar os
auscultadores.
• Ouça a um volume moderado durante períodos de tempo razoáveis.
• Tenha cuidado para não aumentar continuamente o volume à
medida que a sua audição se adapta.
• Não aumente o volume de forma a que não consiga ouvir o que se
passa à sua volta.
• Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar temporariamente o
dispositivo em situações potencialmente perigosas.
• A pressão sonora excessiva dos auriculares e auscultadores pode
provocar perda de audição.
Podporované disky
Коэффициент нелинейных искажений
•
•
12 cm/8 cm
Fonte de alimentação
- Alimentação de CA
- Pilhas
•
•
Atenção
Polovodičový
Priemer disku
Цифровой аудиопреобразователь 24 бит/44,1 кГц
Предупреждение
Informações ambientais
Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar
o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais:
cartão (embalagem), pasta de papel (protecção) e polietileno (sacos,
folha de espuma protectora).
O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e
reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra
os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens,
pilhas gastas e equipamentos obsoletos.
Symbool klasse II apparatuur
U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal,
inclusief computerprogramma’s, bestanden, uitzendingen en
geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en
pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke
doeleinden worden gebruikt.
Nunca retire o revestimento do aparelho.
Nunca coloque o aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
Nunca olhe para o feixe de laser no interior deste aparelho.
Typ lasera
Geral
Segurança auditiva
•
Symbol urządzenia klasy II
La copia non autorizzata di materiale protetto da copia, inclusi
programmi per computer, file, trasmissioni e registrazioni audio, può
rappresentare una violazione della legge sul copyright e costituire un
reato penale. Questo apparecchio non deve essere utilizzato a tale
scopo.
Тип лазера
Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča vnútri tohto zariadenia.
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Viktigt!
Läs de här instruktionerna.
Följ samtliga instruktioner.
Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet
med tillverkarens instruktioner.
Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element,
varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive
förstärkare).
Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm,
särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid enhetens hölje.
Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av
leverantören.
Dra ur kontakten till enheten vid åskväder och när den inte ska
användas på länge.
Inspelning är tillåten så länge det inte bryter mot upphovsrätten eller
andra tredjepartsrättigheter.
Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service krävs
när enheten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel
eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit
in i enheten, enheten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som
den ska eller om den har fallit i golvet.
VARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge
upphov till personskada, skada på egendom eller skada på apparaten:
• Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt
markeringarna i apparaten.
• Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
• Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på länge.
Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för
stark hetta som solsken, eld eller liknande.
VARNING! Om batteriet byts ut på fel sätt finns risk för explosion.
Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.
Enheten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda
kärl eller levande ljus).
Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som
frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
Varning
•
•
•
Ta aldrig bort höljet från apparaten.
Placera aldrig produkten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
Titta aldrig på laserstrålen i apparaten.
Skydda hörseln
Bezpečné počúvanie
Var försiktig
•
Förhindra eventuella hörselskador genom att inte lyssna på höga volymnivåer
under långa stunder. Ställ in volymen på en säker nivå. Ju högre volym, desto
kortare lyssningstid.
Výstraha
•
Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte veľmi dlho zvuk
s príliš vysokou hlasitosťou. Hlasitosť nastavte na bezpečnú úroveň. Čím je
hlasitosť vyššia, tým kratší je čas bezpečného počúvania.
Keď používate svoje slúchadlá, nezabudnite dodržiavať nasledujúce
pokyny.
• Počúvajte pri rozumných úrovniach hlasitosti po primerane dlhú dobu.
• Dbajte na to, aby ste hlasitosť súvisle nezvyšovali, ako sa váš sluch
postupne prispôsobuje.
• Nezvyšujte hlasitosť na takú úroveň, kedy nebudete počuť ani to, čo
sa deje okolo vás.
• V potenciálne nebezpečných situáciách by ste mali byť opatrní alebo
dočasne prerušiť používanie.
• Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
Výstraha
•
Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných
postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok
vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.
Riziko prehltnutia batérií
•
•
•
•
2
Výrobok alebo diaľkové ovládanie môžu obsahovať gombíkovú
batériu, pri ktorej hrozí riziko prehltnutia. Batériu vždy uchovávajte
mimo dosahu detí. Prehltnutie batérie môže spôsobiť vážne zranenie
alebo smrť. Do dvoch hodín od požitia sa môžu vyskytnúť vážne
popáleniny.
Ak máte podozrenie, že batéria bola prehltnutá alebo sa dostala
dovnútra inej časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
Pri výmene batérií vždy uchovávajte všetky nové aj použité batérie
mimo dosahu detí. Po výmene batérií sa uistite, že je priečinok na
batérie bezpečne uzatvorený.
Ak nie je možné bezpečne uzatvoriť priečinok na batérie, výrobok
prestaňte používať. Uchovávajte ho mimo dosahu detí a kontaktujte
výrobcu.
Upozornenie
Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva
týkajúce sa rádiového rušenia.
Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení,
ktoré nie sú vyslovene povolené spoločnosťou Philips
Consumer Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto
zariadenie.
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné
materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.
Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša
s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje
Európska smernica 2002/96/ES.
Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu
elektrických a elektronických zariadení.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do
bežného domového odpadu. Správnou likvidáciou použitého zariadenia
pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a
ľudské zdravie.
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice
2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým
odpadom.Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich
sa separovaného zberu batérií, pretože správnou likvidáciou
pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské
zdravie.
Environmentálne informácie
Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažíme sme sa
o dosiahnutie jednoduchého separovania obalu do troch materiálov:
kartón (škatuľa), papierovina (vypodloženie) a polyetylén (vrecká,
ochranná penová pokrývka).
Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné recyklovať a
opakovane použiť, v prípade rozkladu špecializovanou spoločnosťou.
Dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových
materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.
Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.
• Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
• Höj inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
• Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
• Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i
potentiellt farliga situationer.
• Mycket högt ljudtryck från hörlurar kan skada hörseln.
Var försiktig
•
Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som
inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller
annan osäker användning.
Срок службы**
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali
e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e
riutilizzati.
•
Risico op inslikken batterijen
•
Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze
radio della Comunità Europea.
Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non
sia espressamente consentita da Philips Consumer Lifestyle
può invalidare il diritto dell’utente all’uso dell’apparecchio.
•
•
•
Przestroga
•
•
< 3%
Срок гарантии**
•
Il prodotto o il telecomando possono contenere una batteria a
bottone che può essere ingerita. Tenere sempre la batteria fuori
dalla portata dei bambini. Se ingerita, la batteria può causare ferite
gravi o la morte. Possono verificarsi ustioni interne gravi a due ore
dall’ingestione.
Se si sospetta che una batteria sia stata inghiottita o sia stata inserita
in una qualsiasi parte del corpo, consultare subito un medico.
Quando si cambiano le batterie, tenere sia quelle vecchie che quelle
nuove lontano dalla portata dei bambini. Assicurarsi che il vano
batterie sia totalmente sicuro dopo aver sostituito la batteria.
Se il vano batterie non risulta sicuro, non utilizzare più il prodotto.
Tenere lontano dalla portata dei bambini e contattare il produttore.
Distorção harmónica total
Уважаемый Потребитель!
Благодарим Вас за покупку изделия Филипс (торговые марки Philips, Philips Saeco, Philips Avent)
•
Диск
Наименование Изделия
Let op
Rischio di ingoiare le batterie
50 kHz
Казахстан*
875 11 65 0123
Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.
• Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
• Let erop dat u het volume niet steeds hoger zet wanneer uw oren
aan het geluid gewend raken.
• Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
• Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk
gevaarlijke situaties.
• Extreem hoge geluidsniveaus via oortelefoons en hoofdtelefoons
kunnen gehoorbeschadiging veroorzaken.
•
Leia estas instruções.
Siga todas as instruções.
Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as
instruções do fabricante.
Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas
de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores)
que emitam calor.
Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou comprimido de algum
modo, sobretudo nas fichas, tomadas e no ponto de saída da unidade.
Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
Desligue a ficha da unidade durante a ocorrência de trovoadas ou
quando não a utilizar por longos períodos de tempo.
É permitido gravar desde que os direitos de autor ou outros direitos
de terceiros não sejam violados.
Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. A assistência
é necessária quando a unidade for danificada de alguma forma –
por exemplo, danos no cabo ou na ficha de alimentação, derrame
de líquidos ou introdução de objectos no interior do aparelho,
exposição da unidade à chuva ou humidade, funcionamento anormal
ou queda da mesma.
CUIDADOS a ter na utilização de pilhas – Para evitar derrame das
pilhas e potenciais ferimentos, danos materiais ou danos na unidade:
• Coloque todas as pilhas da forma correcta, com as polaridades +
e – como marcadas na unidade.
• Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono com alcalinas,
etc.).
• Retire as pilhas quando o aparelho não for utilizado por longos
períodos.
As pilhas (conjunto de pilhas ou pilhas instaladas) não devem ser
expostas a calor excessivo, tal como a exposição directa à luz solar,
fogo ou situações similares.
ATENÇÃO: Perigo de explosão se a bateria não for substituída
correctamente. Substitua-a por uma do mesmo tipo ou de um tipo
equivalente.
A unidade não deve ser exposta a gotas ou salpicos.
Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima da unidade (por
ex., objectos com líquidos ou velas acesas).
Quando a ficha de ALIMENTAÇÃO ou o dispositivo de ligação de
um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o
dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de
imediato.
NÃO PERMITA QUE AS CRIANÇAS UTILIZEM SEM VIGILÂNCIA
APARELHOS ELÉCTRICOS.
NÃO PERMITA QUE CRIANÇAS OU ADULTOS COM
CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS,
OU PESSOAS COM FALTA DE EXPERIÊNCIA/ CONHECIMENTO,
UTILIZEM APARELHOS ELÉCTRICOS SEM VIGILÂNCIA.
87,5 - 108 MHz
Grelha de sintonização
Aviso
Luister om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen niet gedurende
lange perioden op een hoog volumeniveau. Stel het volume in op een veilig
niveau. Hoe hoger het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.
L'uso dei comandi o delle impostazioni o l'esecuzione delle procedure
in modo diverso da quanto indicato nel presente documento potrebbe
provocare l'esposizione a radiazioni pericolose o altri funzionamenti nocivi.
Importante
Disk
Gama de sintonização
Беларусь
8 820 0011 0068
•
650 мВт (среднеквадр.)
650 mV RMS
*Кепілдік талонның мəтінінің қазақ тілінде алу үшін, Филипс ақпараттық орталығына немесе www.philips.kz веб-сайтына хабарласыңыз.
Attenzione
Входной аудиоразъем
<1%
Vstup Audio-in
Россия
8 800 200-0880
•
Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle indicazioni seguenti.
• La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole e per
periodi di tempo non eccessivamente lunghi.
• Non alzare il volume dopo che l’orecchio si è adattato.
• Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni circostanti.
• Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione o
interrompere temporaneamente l’ascolto.
• Un livello di pressione sonora eccessivo di cuffie e auricolari può
provocare la perdita dell’udito.
<1%
> 55 dBA
Celkové harmonické skreslenie
(бесплатный звонок со стационарных телефонов
на территории Казахстана)
Let op
Коэффициент нелинейных искажений
Odstup signálu od šumu
(бесплатный звонок на территории РБ,
в т.ч. с мобильных телефонов)
Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare l'audio a livelli elevati per
periodi prolungati. Impostare il volume a un livello sicuro. Più alto è il volume,
minore è il tempo di ascolto che rientra nei parametri di sicurezza.
> 55 дБА
(бесплатный звонок в РФ, в т.ч. с мобильных телефонов),
•
125—16 000 Гц, -3 дБ
Отношение сигнал/шум
с 12-00 до 23-00 без выходных
www.philips.kz
Attenzione
Частотный отклик
>55 dBA
с 9-00 до 20-00 без выходных
www.philips.by
•
Ochrona słuchu
125 -16 000 Hz, -3 dB
Relação S/R
Celkovo 12 W
125 – 16 000 Hz, – 3 dB
Дополнение к инструкции пользователя
Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
Nigdy nie patrz na wiązkę lasera urządzenia.
Resposta em frequência
Max. výstupný výkon
Frekvenčná odozva
При покупке изделия убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны
записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона, а также если чек не был
прикреплен к гарантийному талону при покупке Вами изделия – немедленно обратитесь к продавцу.
Изделие представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении и использовании его в соответствии с правилами эксплуатации оно будет надежно служить Вам
долгие годы. В ходе эксплуатации изделия не допускайте механических повреждений изделия, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пр., в течение всего срока службы
следите за сохранностью полной идентификационной информации с наименованием модели и серийного номера на изделии. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение всего срока
службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию пользователя и иные документы). Если в процессе
эксплуатации Вы обнаружите, что параметры работы изделия отличаются от изложенных в инструкции пользователя, обратитесь, пожалуйста, за консультацией в Информационный Центр.
Изготовлено под контролем “Philips Consumer Lifestyle B.V.”, Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды. Импортер на территории РФ, Беларуси и Казахстана: ООО "Филипс", РФ, 123022 г.
Москва, ул.Сергея Макеева, д.13 (в случае импортируемой продукции). Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, рекомендуем обратиться в организацию,
специализирующуюся на оказании такого рода услуг. Лицо (компания), осуществившее Вам установку, несет ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная
установка и подключение изделия существенны для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.
•
•
•
Ostrzeżenie
•
•
•
Gehoorbescherming
435 x 170 x 271 mm
•
•
•
Общая 12 Вт
Сроки и условия гарантии:
Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
Kijk nooit in de laserstraal in dit apparaat.
Wymiary
- jednostka centralna
(szer. x wys. x głęb. )
1
Максимальная выходная мощность
Домашние медиацентры
1 год
5 лет
Стационарные аудио/видеосистемы, проигрыватели, переносные и автомагнитолы, автомобильные медиацентры и усилители
1 год
3 года
Портативные устройства, носимые проигрыватели, диктофоны, фоторамки, компьютерная периферия, автомобильная акустика, индивидуальные
1 год
1 год
приемопередающие устройства, обучаемые пульты ДУ
Бытовая техника для дома и персонального ухода (кофемашины, кофеварки, пылесосы, паровые станции, утюги, кухонная техника, бритвы,
2 года
3 года
эпиляторы, электрические зубные щетки, товары по уходу за волосами и т.п.)
Электронные товары по уходу за детьми (Philips-Avent)
2 года
2 года
**исчисляется со дня передачи товара потребителю или с даты изготовления, если дату передачи определить невозможно. Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру
(ххххГГННхххххх, где ГГ – год, НН номер недели, x – любой символ). Пример: AJ021025123456 – дата изготовления 25 неделя 2010г. Также дата производства указывается на некоторых изделиях кодом вида: ГГНН,
ГГННх, ГГННхх или хГГННхххх. В случае затруднений при определении даты изготовления обратитесь, пожалуйста, в Информационный Центр.
Przeczytaj tę instrukcję.
Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie
zgodnie z instrukcjami producenta.
Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak
kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w
tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być
deptany ani uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w
miejscach, w których przewód wychodzi z zestawu.
Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez
producenta.
Odłączaj zestaw od źródła zasilania podczas burzy i gdy nie jest
używany przez dłuższy czas.
Nagrywanie jest dopuszczalne, o ile nie są naruszane prawa autorskie
lub inne prawa osób trzecich.
Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom.
Naprawa jest konieczna w następujących przypadkach: uszkodzenie
elementu zestawu, np. przewodu zasilającego bądź wtyczki; wylanie
na zestaw płynu lub upuszczenie na niego jakiegoś przedmiotu;
narażenie zestawu na działanie deszczu lub wilgoci; niepoprawne
działanie zestawu lub jego upuszczenie.
OSTRZEŻENIE dotyczące korzystania z baterii — Aby zapobiec
wyciekowi elektrolitu z baterii, który może doprowadzić do obrażeń
ciała, uszkodzenia mienia lub uszkodzenia urządzenia.
• Wkładaj baterie w prawidłowy sposób, zgodnie ze znakami + i umieszczonymi na urządzeniu.
• Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z
alkalicznymi itp.).
• Wyjmuj baterie, jeśli nie korzystasz z zestawu przez długi czas.
Baterie i akumulatory należy zabezpieczyć przed wysokimi
temperaturami (światłem słonecznym, ogniem itp.).
UWAGA: W przypadku nieprawidłowego włożenia akumulatora
istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Baterię można wymienić tylko
na egzemplarz tego samego lub odpowiedniego typu.
Zestaw nie powinien być narażony na kontakt z kapiącą lub
pryskającą wodą.
Nie wolno stawiać na zestawie potencjalnie niebezpiecznych
przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).
Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu
zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.
< 1%
Zosilňovač
Настоящая гарантия распространяется только на изделия, имеющие полную идентификационную информацию, приобретенные и используемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по
дальнейшей эксплуатации изделия. Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:
1. Нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки изделия;
2. Действий третьих лиц:
• ремонта неуполномоченными лицами;
• внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
• отклонения от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
• неправильной установки и подключения изделия;
• подключения изделия к другому изделию/товару в необесточенном состоянии (любые соединения должны осуществляться только после отключения всех соединяемых изделий/товаров от питающей сети).
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);
Гарантия не распространяется также на расходные материалы и аксессуары, включая, но не ограничиваясь: наушники, чехлы, соединительные кабели, изделия из стекла, сменные лампы, батареи и аккумуляторы,
защитные экраны, накопители мусора, ремни, щетки, головки бритв и эпиляторов, иные детали с ограниченным сроком эксплуатации.
•
Waarschuwing
Ważne
Distorção harmónica total
Sintonizador
Pobór mocy w trybie gotowości < 0,5 W
Lees deze instructies.
Volg alle instructies.
Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de
instructies van de fabrikant.
Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren,
warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers)
die warmte produceren.
Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet
wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het
punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/
accessoires.
Haal de stekker bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet
wordt gebruikt, uit het stopcontact.
Opnamen zijn geoorloofd zolang auteursrechten of andere rechten
van derden niet worden geschonden.
Laat al het onderhoud verrichten door erkend
onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat,
het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het
apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen,
wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer
het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
WAARSCHUWING batterijgebruik – Om te voorkomen dat
batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of
beschadiging van eigendommen of het apparaat:
• Plaats alle batterijen met + en - zoals staat aangegeven op het
apparaat.
• Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in
het apparaat.
• Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat langere tijd niet
gebruikt.
Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden
blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door
zonlicht, vuur en dergelijke).
LET OP: er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt
vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van
hetzelfde of een gelijkwaardig type.
Er mag geen vloeistof op het apparaat druppelen of spatten.
Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas
water of een brandende kaars.
Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het
apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed
toegankelijk zijn.
Усилитель
Страна
Sicurezza per l’udito
435 x 170 x 271 mm
Gewicht (apparaat)
Belangrijk
Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.
Non posizionare mai l'apparecchio su un altro dispositivo.
Non guardare mai il raggio laser all'interno dell'apparecchio.
•
•
•
Afmetingen
- Apparaat (b x h x d)
50 kHz
24 Bits / 44,1 kHz
Зарегистрируйте ваше изделие на www.philips.ru и станьте участником Клуба Philips – будьте в курсе последних новинок, рекламных акций, загрузки полезных программ, а также предложений по
расширенной гарантии. Любую информацию об изделии, расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре Филипс:
•
•
•
220 - 240 V~, 50/60 Hz;
9 V, 6 x 1,5 V type "D"/R20-CEL
Siatka strojenia
Áudio DAC
(ФИО и подпись покупателя)
•
435 x 170 x 271 mm
Voeding
- Netspanning
- Batterij
NL
1
Algemeen
87,5–108 MHz
CD-DA, CD-R, CD-RW, CD MP3,
CD WMA
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Consumo energetico in standby
Zakres strojenia
Discos suportados
Российская Федерация, Республика Беларусь, Қазақстан Республикасы*
15 W
<0,5 W
Tuner
Место для прикрепления
кассового и товарного чеков
Teljesítményfelvétel készenléti
üzemmódban
Consumo energetico durante il
funzionamento
>50 dBA
Характеристики
Заполнение обязательно
15 W
< 3%
Signaal-ruisverhouding
12 cm/8 cm
Модель:
Teljesítményfelvétel
220-240V~, 50/60 Hz;
9 V, 6 x 1.5 V Size "D"/ CELLA R20
Harmonische vervorming
Semicondutor
Diâmetro do disco
Заполнение обязательно
220-240 V~, 50/60 Hz;
9 V, 6 x 1,5 V; méret: "D"/R20 CELL
Alimentazione
- Alimentazione CA
- Batteria
Technické údaje
Tipo de Laser
Серийный номер:
Tápegység
- Váltakozó áram
- Elem
50 kHz
Заполнение обязательно
Informazioni generali
Frequentierooster
Disco
Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Изделие получил в исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации на
русском языке. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и
правилами эксплуатации ознакомлен. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, претензий
к качеству и внешнему виду не имею. Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном
талоне обязуюсь выполнять и гарантирую выполнение всеми пользователями изделия.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
Általános
87,5 - 108 MHz
•
Дата продажи:
> 55 dBA
Frequentiebereik
Информация о продукте может быть изменена без предварительного
уведомления.
ПРОДАВЕЦ:
Odstęp sygnału od szumu
Tuner
•
Poznámka
Заполнение обязательно
125–16 000 Hz, -3 dB
Примечание
Название торговой организации:
Pasmo przenoszenia
Informácie o výrobku
Заполнение обязательно
< 1%
> 50 dBA
650 mV RMS
3
Телефон торговой организации:
< 3%
Entrada de áudio
Сведения об изделии
Заполнение желательно
Rapporto segnale/rumore
24-bitowy / 44,1 kHz
Całkowite zniekształcenia
harmoniczne
3
Адрес и E-mail:
Distorsione totale armonica
>50 dBA
Przetwornik C/A dźwięku
<1%
ПЕЧАТЬ
< 3%
Jel-zaj arány
> 55 dBA
>55 dBA
Distorção harmónica total
ПРОДАВЦА
Teljes harmonikus torzítás
Signaal-ruis
Relação sinal/ruído
Телефон
50 kHz
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
WMA-CD
Внимание! Требуйте полного заполнения гарантийного талона продавцом!
87,5 - 108 MHz
Griglia di sintonizzazione
Obsługiwane płyty
(495) 961-1111
с 9-00 до 21-00 без выходных
www.philips.ru
Gamma di sintonizzazione
125 - 16.000 Hz, -3 dB
Время работы (местное)
Веб-сайт
87,5 - 108 MHz
50 kHz
< 1%
Frequentierespons
Гарантийный талон недействителен при его неправильном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи
покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть прикреплены к настоящему гарантийному талону.
Hangolási tartomány
Lépésköz
Harmonische vervorming
Varning! Batterierna kan sväljas
•
•
•
•
2
Produkten eller fjärrkontrollen kan innehålla ett knappcellbatteri
som kan sväljas. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn! Om
någon av misstag sväljer batteriet kan det orsaka allvarlig skada eller
dödsfall. Allvarliga inre brännskador kan uppstå inom två timmer efter
förtäring.
Om du misstänker att ett batteri har svalts eller kommit in i kroppen
på annat vis ska du omedelbart uppsöka läkare.
När du byter batterier ska du alltid se till att både använda och
nya batterier är utom räckhåll för barn. Se till att batterifacket är
ordentligt stängt efter att du har bytt batteri.
Om batterifacket inte går att stänga ordentligt ska du inte fortsätta
att använda produkten. Förvara utom räckhåll för barn och kontakta
tillverkaren.
Obs!
Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s
förordningar om radiostörningar.
Eventuella förändringar av den här enheten som inte
uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan
frånta användaren rätten att använda utrustningen.
Specifikationer
Förstärkare
Högsta uteffekt
Totalt 12 W
Frekvensomfång
125–16 000 Hz, -3dB
Signal/brusförhållande
>55 dBA
Total harmonisk distorsion
<1 %
Ljudindata
650 mV RMS
Skiva
Lasertyp
Halvledare
Skivdiameter
12 cm/8 cm
Skivor som kan användas
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
WMA-CD
Audio DAC
24 bitar/44,1 kHz
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material
och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.
Total harmonisk distorsion
<1%
Frekvensomfång
125–16 000 Hz, -3dB
När den här symbolen med en överkryssad papperskorg
visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det
europeiska direktivet 2002/96/EG.
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för
elektriska och elektroniska produkter.
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det
vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt
sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och
hälsa.
S/N-förhållande
>55 dBA
Total harmonisk distorsion
<3%
Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet
2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt
hushållsavfall.Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling
av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska
negativ påverkan på miljö och hälsa.
Signal/brusförhållande
>50 dBA
Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra
paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan),
pappersmassa (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).
Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om
det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna
för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal
utrustning.
Strömförsörjning
– Nätström
– Batteri
220–240 V~, 50/60 Hz;
9 V, 6 x 1,5 V storlek "D"/R20 CELL
Effektförbrukning vid användning
15 W
Effektförbrukning i standbyläge
<0,5 W
Storlek
– Huvudenhet (B x H x D)
435 x 170 x 271 mm
Apparaten har följande etiketter:
Vikt (huvudenhet)
2,5 kg
Mottagare
Mottagningsområde
87,5 – 108 MHz
Inställningsområde
50 kHz
Allmänt
Symbol för klass II-utrustning
Toto zariadenie obsahuje nasledujúce štítky:
Nota
•
La targhetta del modello è situata sul retro dell'apparecchio.
3
Informazioni sul prodotto
Het Windows Media- en het Windows-logo zijn handelsmerken
of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere landen.
Символ оборудования класса II
Symbolen anger att apparaten är utrustad med dubbelt isoleringssystem.
Symbol zariadenia triedy Class II
Opmerking
Nota
•
Windows Media oraz logo Windows są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w
Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
A realização de cópias não autorizadas de material protegido contra
cópia, incluindo programas informáticos, ficheiros, difusões e gravações
de som, pode constituir uma violação dos direitos de autor e ser ónus de
uma ofensa criminal. Este equipamento não deve utilizado para tais fins.
Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.
•
•
3
Specifiche
Productinformatie
Opmerking
Amplificatore
•
Potenza massima in uscita
Totale 12 W
Risposta in frequenza
125 -16000 Hz, - 3 dB
Rapporto segnale/rumore
> 55 dBA
Distorsione totale armonica
<1 %
Ingresso audio
650 mV RMS
Disco
Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.
3
Uwaga
•
Os logótipos USB-IF são marcas comerciais do Universal Serial Bus
Implementers Forum, Inc.
Этот символ указывает на то, что устройство оснащено системой
двойной изоляции.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Windows Media e o logótipo Windows são marcas registadas ou
marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados
Unidos e/ou em outros países.
Specificaties
Nota
Dane techniczne
Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a.
datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett
brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här
utrustningen bör inte användas i sådana syften.
Tento symbol znamená, že zariadenie je vybavené dvojitým systémom
izolácie.
Informacje o produkcie
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
•
Незаконное создание копий материалов, защищенных от
копирования, в том числе компьютерных программ, файлов,
музыкальных записей и записей теле- и радиопередач, может
являться нарушением закона об авторском праве и быть уголовно
наказуемым. Данное оборудование не может быть использовано в
этих целях.
A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do aparelho.
USB-IF-logotyperna är varumärken som tillhör Universal Serial Bus
Implementers Forum, Inc.
Vytváranie nepovolených kópií z materiálov podliehajúcich ochrane
proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, nahrávok
vysielania a zvuku, môže byť považované za porušenie autorských práv
a byť trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť používané na takéto
účely.
Versterker
Max. uitgangsvermogen
Totaal 12 W
Wzmacniacz
Frequentierespons
125 - 16.000 Hz, -3 dB
Maksymalna moc wyjściowa
Całkowita — 12 W
Signaal-ruisverhouding
> 55 dBA
Pasmo przenoszenia
125–16 000 Hz, -3 dB
Harmonische vervorming
< 1%
Odstęp sygnału od szumu
> 55 dBA
Audio-ingang
650 mV RMS
Całkowite zniekształcenia
harmoniczne
< 1%
Wejście Audio-in
650 mV RMS
Tipo laser
Semiconduttore
Diametro disco
12 cm/8 cm
Supporto disco
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
WMA-CD
Audio DAC
24 Bit / 44,1 kHz
Distorsione totale armonica
< 1%
Risposta in frequenza
125 -16000 Hz, -3dB
Lasertype
Halfgeleider
Rapporto segnale/rumore
> 55 dBA
Discdoorsnede
12 cm/8 cm
Onderst. discs
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
WMA-CD
3
Disc
Audio DAC
AZ783_12_Safety & Notice_V1.0.indd 2
Uwaga
Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.
24-bits/44,1 kHz
Informações do produto
Логотипы USB-IF являются товарными знаками компании Universal
Serial Bus Implementers Forum.
Kommentar
Nota
•
Logá USB-IF sú ochranné známky spoločnosti Universal Serial Bus
Implementers Forum, Inc.
Windows Media и логотип Windows являются товарными знаками
или зарегистрированными товарными знаками корпорации
Microsoft в США и/или других странах.
Especificações
Amplificador
Typ lasera
Półprze wodnikowy
Średnica płyty
12 cm/8 cm
•
Typplattan sitter på baksidan av apparaten.
As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
Примечание
Płyta
Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/
eller andra länder.
•
Potência máx. de saída
Total de 12 W
Resposta em frequência
125 -16 000 Hz, -3 dB
3
Windows Media a logo Windows sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v
USA alebo iných krajinách.
Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.
Poznámka
•
Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.
Produktinformation
Kommentar
•
Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.
All registered and unregistered trademarks are
property of their respective owners.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
AZ783_12_Safety & Notice_V1.0
11/14/2012 4:04:29 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising