Philips | AE5020/12 | Philips Tragbares Radio AE5020/12 Schnellstartanleitung

www.philips.com/support
Question?
Contact
Philips
When this crossed-out wheeled bin symbol is attached
to a product it means that the product is covered by the
European Directive 2012/19/EC.
Please inform yourself about the local separate collection
system for electrical and electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose of your
old products with your normal household waste. Correct disposal
of your old product helps to prevent potential negative
consequences for the environment and human health.
Your product contains batteries covered by the European
Directive 2013/56/EC, which cannot be disposed with
normal household waste.Please inform yourself about
the local rules on separate collection of batteries because
correct disposal helps to prevent negative consequences for the
environmental and human health.
Environmental information
All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to
make the packaging easy to separate into three materials: cardboard
(box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective
foam sheet.)
Your system consists of materials which can be recycled and reused
if disassembled by a specialized company. Please observe the local
regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted
batteries and old equipment.
EN Quick start guide
DEKurzanleitung
DALynvejledning
FR Guide de mise en
route
Note
•• The type plate is located on the back of the unit.
DA
Sikkerhed
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
Læs disse instruktioner.
Opbevar disse instruktioner.
Respekter alle advarsler.
Følg alle instruktioner.
Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
Rengør kun produktet med en tør klud.
Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i
overensstemmelse med producentens instruktioner.
h Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks.
radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl.
forstærkere), der producerer varme.
i Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene
og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres
ud af apparatet.
j Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af
producenten.
k Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvejr, eller
hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.
l Al servicering skal udføres af kvalificeret personale.
Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget,
f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt
væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i
apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller
hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
m FORSIGTIG vedr. brug af batterier – sådan forebygger du
batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade
eller produktskade:
•Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som
det er vist på enheden.
• Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og
alkalinebatterier osv.).
• Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem
længere tid.
n Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
o Placer aldrig farlige genstande på apparatet (f.eks.
væskefyldte genstande eller tændte lys).
p Brug kun strømforsyninger, der er anført i
brugervejledningen.
q Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde
enheden, forbliver enheden parat til betjening.
a
b
c
d
e
f
g
This product has been manufactured by, and
is sold under the responsibility of Gibson
Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd.
is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips
N.V. and are used under license.
AE5020_12/05_QSG_V7.0
EN
Safety
Important Safety Instructions
Read these instructions.
Keep these instructions.
Heed all warnings.
Follow all instructions.
Do not use this apparatus near water.
Clean only with dry cloth.
Do not block any ventilation openings. Install in accordance
with the manufacturer’s instructions.
h Do not install near any heat sources such as radiators, heat
registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers)
that produce heat.
i Protect the power cord from being walked on or pinched,
particularly at plugs, convenience receptacles, and the point
where they exit from the apparatus.
j Only use attachments/accessories specified by the
manufacturer.
k Unplug this apparatus during lightning storms or when
unused for long periods of time.
l Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is
required when the apparatus has been damaged in any way,
such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has
been spilled or objects have fallen into the apparatus, the
apparatus has been exposed to rain or moisture, does not
operate normally, or has been dropped.
m Battery usage CAUTION – To prevent battery leakage
which may result in bodily injury, property damage, or
damage to the unit:
•Install all batteries correctly, + and - as marked on the unit.
• Do not mix batteries (old and new or carbon and
alkaline, etc.).
• Remove batteries when the unit is not used for a long
time.
n Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
o Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g.
liquid filled objects, lighted candles).
p Use only power supplies listed in the user manual.
q Where the plug of the Direct Plug-in Adapter is used as
the disconnect device, the disconnect device shall remain
readily operable.
a
b
c
d
e
f
g
Warning
••
••
••
••
••
••
Never remove the casing of this unit.
Never lubricate any part of this unit.
Place this unit on a flat, hard and stable surface.
Never place this unit on other electrical equipment.
Only use this unit indoors. Keep this unit away from water, moisture and
liquid-filled objects.
Keep this unit away from direct sunlight, naked flames or heat.
Notice
Hereby, Gibson Innovations declares that this product is in
compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 2014/53/EU. You can find the Declaration of
Conformity on www.philips.com/support.
Any changes or modifications made to this device that are not
expressly approved by Gibson Innovations may void the user’s
authority to operate the equipment.
Your product is designed and manufactured with high
quality materials and components, which can be recycled
and reused.
AE5020_12_QSG_05 combined_V7.0.indd 1-9
Advarsel
••
••
••
••
••
••
Kabinettet bør aldrig tages af enheden.
Forsøg aldrig at smøre nogen del på enheden.
Placer enheden på en flad, hård og stabil flade.
Placer aldrig enheden på andet elektrisk udstyr.
Benyt kun enheden indendørs. Hold enheden på forsvarlig afstand af vand,
fugt og genstande, der indeholder vand.
Udsæt ikke enheden for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
Meddelelse
Herved erklærer Gibson Innovations, at dette produkt overholder
de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet
2014/53/EU. Du kan læse overensstemmelseserklæringen på www.
philips.com/support.
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Gibson
Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.
Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og
komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.
Når et produkt er forsynet med dette symbol med en
overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet
er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for
elektriske og elektroniske produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter
sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af
udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø
og helbred.
Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af
EU-direktivet 2013/56/EC, og som ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald.Undersøg
venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt
bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og
helbred.
Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og
består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og
polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).
Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af
et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af
emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.
Bemærk
•• Identifikationspladen findes på bagsiden af enheden.
DE
Sicherheit
Wichtige Sicherheitshinweise
a
b
c
d
e
Lesen Sie diese Anweisungen durch.
Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
Beachten Sie alle Warnhinweise.
Befolgen Sie alle Anweisungen.
Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
f Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
g Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das
Gerät gemäß den Vorschriften des Herstellers auf.
h Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie
z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter
auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
i Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel
tritt oder es geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht
an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle
geschehen, an der die Kabel das Gerät verlassen.
j Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
k Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer
Nichtverwendung des Geräts den Netzstecker.
l Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von
qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen
sind notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B.
wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt
wurden, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, Flüssigkeit
über das Gerät geschüttet wurde, das Gerät Regen oder
Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät nicht
ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
m VORSICHTSHINWEIS zur Batteriehandhabung: Achten
Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu
verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden
am Gerät führen kann:
•Setzen Sie alle Batterien korrekt gemäß den Markierungen +
und - in das Gerät ein.
• Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien
oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohleund Alkali-Batterien).
• Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät über
einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
n Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder
bespritzt werden.
o Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen
gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte
Gegenstände, brennende Kerzen).
p Verwenden Sie nur im Benutzerhandbuch aufgeführte
Netzkabel.
q Wenn der Stecker des Direct Plug-In-Adapters
als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die
Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
Warnung
••
••
••
••
••
••
Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
Stellen Sie dieses Gerät auf eine ebene, feste und stabile Oberfläche.
Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen. Halten Sie das Gerät
von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern, und setzen Sie es keiner
Feuchtigkeit aus.
Setzen Sie dieses Gerät nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder
Wärme aus.
Hinweis
Hiermit erklärt Gibson Innovations, dass dieses Produkt
den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten
Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die
Konformitätserklärung finden Sie unter www.philips.com/support.
Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht
ausdrücklich von Gibson Innovations genehmigt wurden, können
zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger
Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt,
die recycelt und wiederverwendet werden können.
Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne
auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses
Gerät die Europäische Richtlinie 2012/19/EG gilt.
Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur
getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.
Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen
Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte
Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor
möglichen negativen Folgen geschützt.
Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen
Richtlinie 2013/56/EG unterliegen. Diese dürfen nicht
mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.Bitte
informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen
zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte
Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen
geschützt werden.
Umweltinformationen
Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung
kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton),
Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, SchaumstoffSchutzfolie).
Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden
können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb
demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur
Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und
Altgeräten.
Hinweis
•• Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.
•
Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au
carbone et alcalines, etc.).
• Retirez les piles du compartiment si vous n’utilisez pas
l’appareil pendant une longue période.
Votre appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à
goutte ou aux éclaboussures.
Ne placez pas d’objets susceptibles d’endommager votre
appareil à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis
de liquide ou bougies allumées).
Utilisez uniquement des alimentations indiquées dans le
manuel d’utilisation.
Si la fiche de l’adaptateur plug-in Direct est utilisée
comme dispositif de découplage, elle doit rester facilement
accessible.
n
o
p
q
Avertissement
••
••
••
••
••
••
Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.
Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
Placez l'appareil sur une surface plane, rigide et stable.
Ne posez jamais l'appareil sur un autre équipement électrique.
Utilisez cet appareil uniquement en intérieur. Éloignez cet appareil des
sources d'eau ou d'humidité, ou d'objets remplis de liquide.
Conservez l'appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de
toute source de chaleur.
www.philips.com/support
Question?
Contact
Philips
Avis
(/05)
Par la présente, Gibson Innovations déclare que ce produit
est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions
pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de
conformité est disponible sur le site www.philips.com/support.
Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas
approuvée expressément par Gibson Innovations peut invalider
l’habilitation de l’utilisateur à utiliser l’appareil.
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux
et des composants de haute qualité pouvant être recyclés
et réutilisés.
La présence du symbole de poubelle sur roues barrée
sur un produit indique que ce dernier est conforme à la
directive européenne 2012/19/CE.
Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion
des déchets d’équipements électriques et électroniques.
Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens
appareils avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de
votre ancien appareil permet de préserver l’environnement et la
santé.
Cet appareil contient des piles relevant de la directive
européenne 2013/56/CE, qui ne peuvent être jetées
avec les ordures ménagères.Renseignez-vous sur les
dispositions en vigueur dans votre région concernant la
collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de
préserver l’environnement et la santé.
Informations sur l’environnement
Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre
possible pour permettre une séparation facile de l’emballage en
trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les
chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).
Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables
à condition d’être démontés par une entreprise spécialisée.
Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des
emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.
(/12)
Quick start guide
EN Tune to DAB radio stations
1 Press SOURCE repeatedly to select DAB radio.
2 Press SCAN/SELECT to start full scan.
3 Press TUNING +/- to navigate through the available DAB stations.
1 Press SOURCE repeatedly to select FM radio.
2 Press TUNING +/- to tune to a radio station.
3 Press and hold TUNING +/- to tune to the next strongest radio station.
DA Find FM-radiostationer
DA Indstil DAB-radiostationer
1 Tryk gentagne gange på SOURCE for at vælge FM-radio.
2 Tryk på TUNING +/- for stille ind på en radiostation.
3 Hold TUNING +/- nede for at stille ind på den næste radiostation med det
1 Tryk gentagne gange på SOURCE for at vælge DAB-radio.
2 Tryk på SCAN/SELECT for at starte fuld scanning.
3 Tryk på TUNING +/- for at navigere gennem de tilgængelige DAB-stationer.
stærkeste signal.
DE Einstellen eines UKW-Radiosenders
DE Einstellen eines DAB-Radiosenders
1 Drücken Sie wiederholt SOURCE, um UKW-Radiosender auszuwählen.
2 Drücken Sie TUNING +/-, um einen Radiosender einzustellen.
3 Halten Sie TUNING +/- gedrückt, um zum nächsten Radiosender mit
1 Drücken Sie wiederholt SOURCE, um DAB-Radio auszuwählen.
2 Drücken Sie SCAN/SELECT, um die vollständige Suche zu beginnen.
3 Drücken Sie TUNING +/-, um durch die verfügbaren DAB-Sender zu navigieren.
starkem Signal zu wechseln.
FR Réglage des stations de radio FM
FR Réglage des stations de radio DAB
1 Appuyez plusieurs fois sur SOURCE pour sélectionner la radio FM.
2 Appuyez sur TUNING +/- pour rechercher une station de radio.
3 Maintenez la touche TUNING +/- enfoncée pour rechercher la prochaine
1 Appuyez plusieurs fois sur SOURCE pour sélectionner la radio DAB.
2 Appuyez sur SCAN/SELECT pour démarrer le balayage intégral.
3 Appuyez sur TUNING +/- pour naviguer parmi les stations DAB disponibles.
Remarque
•• La plaque signalétique est située à l'arrière de l'unité.
DA Gem DAB-/FM-radiostationer
EN Store DAB/FM radio stations manually
automatisk.
UKW-Radiosendern
Drücken Sie im DAB-/UKW-Modus SCAN/
SELECT, um alle verfügbaren Radiosender
zu speichern.
Drücken Sie im UKW-Modus SCAN/
SELECT, um alle verfügbaren UKWRadiosender als Voreinstellungen zu speichern.
automatically
DA Gem DAB-/FM-radiostationer manuelt
1 Find en DAB-/FM-radiostation.
2 Tryk på PROGRAM for at aktivere
FR
stations de radio DAB/FM
En mode DAB/FM, appuyez sur SCAN/
SELECT pour mémoriser toutes les stations
de radio disponibles.
En mode FM, appuyez sur SCAN/SELECT
pour enregistrer toutes les stations de radio FM
disponibles dans les présélections.
radiostation
1 Einstellen eines DAB-/UKW-Radiosenders
2 Drücken Sie PROGRAM, um den Programmiermodus zu aktivieren.
3 Drücken Sie PRESET +/-, um eine voreingestellte Nummer
I DAB/FM-tilstand skal du trykke på de numeriske
taster 1, 2 eller 3 for at vælge den forudindstillede
station 1, 2 eller 3 eller trykke gentagne gange
på PRESET +/- for at vælge det ønskede
forudindstillede nummer.
auszuwählen.
4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste PROGRAM.
5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um weitere DAB-/UKW-Sender
zu speichern.
DE Auswählen eines voreingestellten
Tipp: In Schritt 2 können Sie auch die voreingestellte Taste 1, 2 oder
3 gedrückt halten, um den aktuellen Sender direkt auf der
entsprechenden Position zu speichern.
DAB-/UKW-Radiosenders
Drücken Sie im DAB-/UKW-Modus die
Zifferntasten 1, 2 oder 3 zum Auswählen der
voreingestellten Sender 1, 2 oder 3, oder drücken
Sie wiederholt die Taste PRESET +/-, um die
gewünschte voreingestellte Nummer auszuwählen.
FR Mémorisation manuelle des stations de radio DAB/FM
programmeringstilstand.
3 Tryk på PRESET +/- for at vælge et forudindstillet
nummer.
4 Tryk på PROGRAM for at bekræfte.
5 Gentag trin 1 til 4 for at gemme andre DAB-/FMstationer.
FR Mémorisation automatique des
DA Vælg en forudindstillet DAB-/FM-
DE Manuelles Speichern von DAB-/UKW-Radiosendern
Tip: A
t step 2, you can also press and hold preset
key 1, 2 or 3 to save the current station to the
corresponding position directly.
DE Automatisches Speichern von DAB-/
EN Store DAB/FM radio stations
station de radio la mieux captée.
1 Tune to a DAB/FM radio station.
2 Press PROGRAM to activate programming mode.
3 Press PRESET +/- to select a preset number.
4 Press PROGRAM to confirm.
5 Repeat steps 1 to 4 to store other DAB/FM stations.
I DAB-/FM-tilstand skal du trykke på SCAN/
SELECT for at gemme alle tilgængelige
radiostationer.
I FM-tilstand skal du trykke på SCAN/
SELECT for at gemme alle tilgængelige FMradiostationer som forudindstillede stationer.
In DAB mode, press SCAN/SELECT
to start full scan of all available DAB
radio stations (no station stored to
presets).
In FM mode, press SCAN/SELECT
to store all available FM radio stations
to presets.
EN Tune to FM radio stations
Tip: I trin 2 kan du også trykke på den forudindstillede
tast 1, 2 eller 3 og holde den nede for at gemme
den aktuelle station til den tilsvarende stilling
direkte.
1 Sélectionnez une station DAB/FM.
2 Appuyez sur PROGRAM pour activer le mode de programmation.
3 Appuyez sur PRESET +/- pour sélectionner un numéro de
EN Select a preset DAB/FM
présélection.
4 Appuyez sur PROGRAM pour confirmer.
5 Répétez les étapes 1 à 4 pour mémoriser d’autres stations de radio
DAB/FM.
Conseil: À
l’étape 2, vous pouvez également maintenir enfoncée la
touche de présélection 1, 2 ou 3 pour enregistrer directement
la station en cours à la position correspondante.
radio station
In DAB/FM mode, press numeric
keys 1, 2 or 3 to select preset
station 1, 2 or 3, or press PRESET
+/- repeatedly to select your
desired preset number.
FR Sélection d’une station de radio DAB/
FM présélectionnée
En mode DAB/FM, appuyez sur la touche
numérotée 1, 2 ou 3 pour sélectionner la
station présélectionnée 1, 2 ou 3, ou appuyez
sur PRESET +/- à plusieurs reprises pour
sélectionner le numéro de présélection de votre
choix.
Sécurité
Consignes de sécurité importantes
Lisez attentivement ces consignes.
Conservez soigneusement ces consignes.
Tenez compte de tous les avertissements.
Respectez toutes les consignes.
N’utilisez pas cet appareil à proximité d’une source d’eau.
Nettoyez l’appareil avec un chiffon sec uniquement.
N’obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l’appareil
conformément aux consignes du fabricant.
h N’installez pas l’appareil à proximité de sources de chaleur
telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles ou
autres appareils (amplificateurs par exemple) produisant de
la chaleur.
i Évitez de marcher sur le cordon d’alimentation ou de
le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de
courant et de son point de sortie sur l’appareil.
j Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires
spécifié(e)s par le fabricant.
k Débranchez cet appareil en cas d’orage ou pendant les
longues périodes d’inutilisation.
l Confiez toutes les tâches de maintenance à un personnel
qualifié. Des travaux de maintenance sont nécessaires
en cas d’endommagement de l’appareil : par exemple,
endommagement du cordon d’alimentation ou de la fiche,
déversement de liquide ou chute d’objets à l’intérieur de
l’appareil, exposition de l’appareil à la pluie ou à l’humidité,
dysfonctionnement ou chute de l’appareil.
m Utilisation des piles ATTENTION – Pour éviter les fuites
de piles pouvant endommager l’appareil ou entraîner des
blessures corporelles ou des dégâts matériels, respectez les
consignes suivantes :
•Installez correctement toutes les piles, en prenant garde aux
sens + et - indiqués sur l’appareil.
a
b
c
d
e
f
g
EN
Amplifier
Maximum Output Power
Frequency Response
Tuner
www.philips.com/support
Question?
Contact
Philips
EN When the battery is low, ‘Low Battery’ appears. Replace
EN To download the full user manual, visit
DA Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, vises ”Low
DA Du kan downloade hele brugervejledningen på
batteries or connect to AC power.
Battery”. Udskift batterier, eller slut til vekselstrøm.
www.philips.com/support
www.philips.com/support
DE Wenn die Batterien fast leer sind, wird „Low Battery„
DE Um das vollständige Benutzerhandbuch
FR Lorsque le niveau de charge des piles est faible, « Low
FR Pour télécharger le manuel d’utilisation complet,
angezeigt. Ersetzen Sie die Batterien, oder schließen Sie
das Gerät an eine Steckdose an.
Battery » (Batterie faible) s’affiche. Remplacez les piles
ou branchez l’alimentation secteur.
herunterzuladen, besuchen Sie www.philips.com/
support
rendez-vous sur www.philips.com/support
Tuning Range
Tuning grid (FM)
Sensitivity
- Mono, 26dB S/N Ratio
- Stereo, 46dB S/N Ratio
Search Selectivity
Total Harmonic Distortion
Signal to Noise Ratio
DAB
Frequency Range
Speakers
Speaker Impedance
Speaker Driver
Sensitivity
General information
AC/DC adapter
(Input)
3W
40 - 20000 Hz, ±3dB
FM: 87.5 - 108MHz
50 KHz
< 22dBf
< 43dBf
< 28dBf
< 2%
> 55 dB
Band III (174~240MHz)
4 ohm
3 inch full range
86 ± 3dB/m/W
100-240V~, 50/60 Hz
1.0A
(Output)
DC 5.5V
(Model number) /12: TPA107-55055-EU(F);
/05: TPA107-55055-UK(F)
Operation Power Consumption
1.65 W
Dimensions
- Main Unit (W x H x D)
211.2 x 155 x 147.8 mm
Weight
- Main Unit
0.958 kg
DA
Forstærker
Maksimal udgangseffekt
Frekvensgang
Tuner
Indstillingsområde
Frekvensbånd (FM)
Sensitivitet
– Mono, 26 dB S/N ratio
– Stereo, 46 dB S/N ratio
Søgeselektivitet
Samlet harmonisk forvrængning
Signal-/støjforhold
DAB
Frekvensområde
Højttalere
Højttalerimpedans
Højttalerdriver
Sensitivitet
FM: 87,5 - 108 MHz
50 KHz
< 22 dBf
< 43 dBf
< 28 dBf
<2%
> 55 dB
Bånd III (174~240 MHz)
4 ohm
3" bredspektret
86 ± 3 dB/m/W
Generelle oplysninger
AC/DC-adapter
3W
40 - 20000 Hz, ±3 dB
(Indgang)
100-240 V~, 50/60 Hz
1,0 A
(Udgang)
DC 5,5 V
(Modelnummer) /12: TPA107-55055-EU(F);
/05: TPA107-55055-UK(F)
Strømforbrug ved drift
1,65 W
Mål
- Hovedenhed (B x H x D)
211,2 x 155 x 147,8 mm
Vægt
- Hovedenhed
0,958 kg
DE
Verstärker
Maximale Ausgangsleistung
Frequenzgang
Tuner
3 W
40 bis 20.000 Hz, ± 3 dB
Empfangsbereich
Abstimmungsbereich (UKW)
Empfindlichkeit
– Mono, 26 dB S/N Ratio
– Stereo, 46 dB S/N Ratio
Suchempfindlichkeit
Klirrfaktor
Signal/Rausch-Verhältnis
DAB
Frequenzbereich
UKW: 87,5–108 MHz
50 kHz
Lautsprecherimpedanz
Lautsprechertreiber
Empfindlichkeit
4 Ohm
3" Full Range
86 ± 3 dB/m/W
Lautsprecher
Allgemeine Informationen
AC/DC-Adapter (Eingangsleistung)
< 22 dBf
< 43 dBf
< 28 dBf
< 2 %
> 55 dB
Band III (174~240 MHz)
100 bis 240 V~, 50/60 Hz
1,0 A
(Ausgangsleistung) DC 5,5 V
(Modellnummer) /12: TPA107-55055-EU(F);
/05: TPA107-55055-UK(F)
Betriebs-Stromverbrauch
1,65 W
Abmessungen
- Hauptgerät (B x H x T)
211,2 x 155 x 147,8 mm
Gewicht
- Hauptgerät
0,958 kg
FR
Amplificateur
Puissance de sortie maximale
Réponse en fréquence
Tuner
3 W
40 - 20 000 Hz, ±3 dB
Gamme de fréquences
Grille de syntonisation (FM)
Sensibilité
– Mono, rapport signal/bruit 26 dB
- Stéréo, rapport signal/bruit 46 dB
Sélectivité de recherche
Distorsion harmonique totale
Rapport signal/bruit
DAB
Gamme de fréquences
FM : 87,5 - 108 MHz
50 kHz
< 22 dBf
< 43 dBf
Impédance
Enceinte
Sensibilité
4 ohms
3" à gamme étendue
86 ± 3 dB/m/W
Enceintes
Informations générales
Adaptateur CA/CC (Entrée)
(Sortie)
(Référence du
modèle)
Consommation électrique en
mode de fonctionnement
Dimensions
- Unité principale (l x H x P)
Poids
- Unité principale
< 28 dBf
< 2 %
> 55 dB
Bande III (174~240 MHz)
100-240 V~, 50/60 Hz
1,0 A
CC 5,5 V
/12: TPA107-55055-EU(F);
/05: TPA107-55055-UK(F)
1,65 W
211,2 x 155 x147,8 mm
0,958 kg
2017/12/15 15:40:03
della Direttiva 2014/53/UE. La Dichiarazione di conformità è
presente sul sito www.philips.com/support.
Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo, se non
espressamente consentito da Gibson Innovations, può invalidare il
diritto dell’utente all’uso dell’apparecchio.
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con
materiali e componenti di alta qualità, che possono essere
riciclati e riutilizzati.
Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei
rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto
alla Direttiva Europea 2012/19/CE.
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i
prodotti elettrici ed elettronici.
Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non
gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto
smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l’inquinamento
ambientale e possibili danni alla salute.
Il prodotto contiene batterie che rientrano nell’ambito
della Direttiva Europea 2013/56/CE e non possono
essere smaltite con i normali rifiuti domestici.Informarsi
sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie.
Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire
potenziali effetti negativi sull’ambiente e sulla salute.
www.philips.com/support
Question?
Contact
Philips
IT Guida rapida
NOHurtigveiledning
PL Skrócona instrukcja
obsługi
SVSnabbstartguide
Informazioni per il rispetto ambientale
L’uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è
cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per
l’imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso
(materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma
protettiva).
Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e
riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende
specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di
materiali per l’imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.
Nota
•• La targhetta del modello è situata sul retro dell'unità.
NO
Sikkerhet
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Les disse instruksjonene.
Ta vare på disse instruksjonene.
Følg instruksjonene i alle advarslene.
Følg alle instruksjonene.
Ikke bruk apparatet i nærheten av vann.
Rengjør bare med en myk klut.
Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Utfør
installeringen i henhold til instruksjonene fra produsenten.
h Ikke installer apparatet i nærheten av varmekilder, for
eksempel radiatorer, varmeventiler, ovner eller andre
apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
i Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller komme
i klem. Dette gjelder særlig ved støpslene, kontaktene og
punktene der den kommer ut fra apparatet.
j Bruk bare tillegg/tilbehør som er angitt av produsenten.
k Koble fra apparatet under tordenvær eller når det ikke
brukes over lengre perioder.
l All service må utføres av kvalifisert servicepersonell.
Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, for
eksempel ved skade på strømledningen eller støpselet, når
væske har lekket inn i eller objekter har falt inn i apparatet,
når apparatet har vært utsatt for regn eller fuktighet, når
apparatet ikke fungerer som det skal, eller når det har vært
utsatt for fall.
m FORSIKTIGHET ved batteribruk – for å unngå
batterilekkasje som kan føre til skade på personer, eiendeler
eller enheten, må følgende forholdsregler følges:
•Sett inn alle batteriene riktig. + og - på batteriene skal
samsvare med tilsvarende tegn på enheten.
• Ikke bland batterier (gamle med nye eller
karbonbatterier med alkaliske osv.).
• Ta ut batteriene når enheten ikke skal brukes over lang
tid.
n Apparatet må ikke utsettes for drypping eller sprut.
o Ikke plasser noen som helst farekilder på apparatet (for
eksempel væskefylte objekter og stearinlys).
p Bruk bare strømforsyningene som er angitt i
brukerhåndboken.
q Der støpselet på direktetilkoblingsadapteren brukes som
frakoblingsenhet, vil den frakoblede enheten hele tiden være
klar til bruk.
a
b
c
d
e
f
g
This product has been manufactured by, and
is sold under the responsibility of Gibson
Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd.
is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips
N.V. and are used under license.
AE5020_12/05_QSG_V7.0
IT
Sicurezza
Importanti istruzioni sulla sicurezza
Leggere le istruzioni.
Conservare le istruzioni.
Fare attenzione a tutte le avvertenze.
Seguire tutte le istruzioni.
Non utilizzare l’apparecchio vicino all’acqua.
Pulire solo con un panno asciutto.
Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire
l’installazione in base a quanto previsto dalle istruzioni del
produttore.
h Non installare vicino a fonti di calore come radiatori,
termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli
amplificatori) che producono calore.
i Proteggere il cavo di alimentazione per evitare di
calpestarlo o stringerlo, in particolare vicino a prese
standard o multiple oppure nel punto in cui esce
dall’apparecchio.
j Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal
produttore.
k Scollegare l’apparecchio durante i temporali o se non viene
utilizzato per lunghi periodi di tempo.
l Per eventuali controlli, contattare il personale per
l’assistenza qualificato. Un controllo è necessario quando
l’apparecchio è stato in qualche modo danneggiato: ad
esempio, il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati,
è stato versato del liquido o sono caduti degli oggetti
sull’apparecchio, l’apparecchio è stato esposto a pioggia
o umidità, non funziona regolarmente o è stato fatto cadere.
m ATTENZIONE: per evitare perdite di liquido dalla batteria
che potrebbero causare danni alle persone, alle cose o
danni all’apparecchio:
•Installare tutte le batterie correttamente, con i poli + e come indicato sull’apparecchio.
• Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie
e nuove, al carbonio e alcaline, ecc.).
• Rimuovere le batterie quando l’apparecchio non viene
utilizzato per un lungo periodo di tempo.
n Non esporre l’apparecchio a gocce o schizzi.
o Non appoggiare sull’apparecchio oggetti potenzialmente
pericolosi (ad esempio oggetti che contengono del liquido
o candele accese).
p Utilizzare solo i sistemi di alimentazione elencati nel
manuale dell’utente.
q Se si usa la spina dell’adattatore ad inserimento diretto per
scollegare il dispositivo, assicurarsi che questa sia sempre
facilmente accessibile.
a
b
c
d
e
f
g
Avvertenza
••
••
••
••
••
••
Non rimuovere il rivestimento dell'unità per nessun motivo.
Non lubrificare mai alcuna parte dell'unità.
Posizionare l'unità su una superficie piana, stabile e dura.
Non posizionare l'unità su altre apparecchiature elettriche.
Utilizzare l'unità solo in interni. Tenere l'unità lontana da acqua, umidità e
oggetti contenenti liquido.
Tenere lontana l'unità dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di
calore.
Avviso
Con la presente, Gibson Innovations dichiara che questo prodotto
è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate
AE5020_12_QSG_05 combined_V7.0.indd 10-18
Advarsel
••
••
••
••
••
••
Fjern aldri dekselet på denne enheten.
Smør aldri noen av delene i denne enheten.
Plasser enheten på et flatt, hardt og stabilt underlag.
Plasser aldri enheten på annet elektrisk utstyr.
Bruk denne enheten bare innendørs. Hold denne enheten unna vann,
fuktighet og væskefylte gjenstander.
Ikke utsett denne enheten for direkte sollys, åpen flamme eller varme.
Merknad
Gibson Innovations erklærer herved at dette produktet er i samsvar
med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i
direktiv 2014/53/EU. Du finner samsvarserklæringen på www.philips.
com/support.
Eventuelle endringer på denne enheten som ikke er uttrykkelig
godkjent av Gibson Innovations, kan frata brukeren autorisasjon til å
bruke utstyret.
Produktet er utformet og produsert med materialer og
deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og
gjenbrukes.
når et produkt er merket med dette symbolet, en
søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes
av EU-direktiv 2012/19/EF.
Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske
produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.
Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med
det vanlige husholdningsavfallet. Hvis du kasserer gamle produkter
riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og
miljø.
Produktet inneholder batterier som omfattes av EUdirektiv 2013/56/EF, og som ikke kan kasseres i vanlig
husholdningsavfall.Gjør deg kjent med lokale regler om
innsamling av batterier. Riktig kassering bidrar til å forhindre
negative konsekvenser for helse og miljø.
Miljøinformasjon
All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre
emballasjen enkel å dele i tre materialer: papp (eske),
polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumlag).
Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes
hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale
bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, oppbrukte
batterier og gammelt utstyr.
Merknad
•• Typeplaten er plassert bak på enheten.
PL
Bezpieczeństwo
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przeczytaj tę instrukcję.
Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
Czyść urządzenie suchą ściereczką.
Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj
urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
h Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła,
takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i
inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają
ciepło.
i Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie
mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy wtykach,
gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi
z urządzenia.
j Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów
wskazanych przez producenta.
k Odłączaj urządzenie od źródła zasilanie podczas burzy i gdy
nie jest używane przez dłuższy czas.
l Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym
serwisantom. Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie
zostało uszkodzone w dowolny sposób, na przykład w
przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wylania
na urządzenie płynu lub gdy spadł na nie jakiś przedmiot,
zostało narażone na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa
poprawnie lub zostało upuszczone.
m OSTRZEŻENIE dotyczące korzystania z baterii. Aby
zapobiec wyciekowi elektrolitu z baterii, który może
doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub
uszkodzenia urządzenia:
•Wkładaj baterie w prawidłowy sposób, zgodnie ze znakami
+ i - umieszczonymi na urządzeniu.
• Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi,
zwykłych z alkalicznymi itp.).
• Wyjmuj baterie, jeśli nie korzystasz z zestawu przez
długi czas.
n Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą
wodą.
o Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie
niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych
płynami, płonących świec).
p Używaj wyłącznie źródeł zasilania wymienionych w
instrukcji obsługi.
q Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą
zasilacza, jego wtyczka musi być łatwo dostępna.
a
b
c
d
e
f
g
Ostrzeżenie
••
••
••
••
••
••
Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
Nie smaruj żadnej części urządzenia.
Postaw urządzenie na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni.
Nigdy nie stawiaj tego urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
Z urządzenia można korzystać tylko w pomieszczeniach. Chroń urządzenie
przed wodą, wilgocią i naczyniami wypełnionymi cieczami.
Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, źródeł
otwartego ognia lub ciepła.
Uwaga
Firma Gibson Innovations niniejszym oświadcza, że ten produkt
spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne ważne wytyczne
dyrektywy 2014/53/UE. Deklarację zgodności można znaleźć na
stronie internetowej www.philips.com/support.
Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną
wyraźnie zatwierdzone przez firmę Gibson Innovations, mogą
unieważnić pozwolenie na jego obsługę.
To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane
z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które
nadają się do ponownego wykorzystania.
Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika
na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą
europejską 2012/19/WE.
Informacje na temat wydzielonych punktów składowania
zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można
uzyskać w miejscu zamieszkania.
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie
wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja
starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska
naturalnego oraz utracie zdrowia.
Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy
2013/56/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi
odpadami domowymi.Należy zapoznać się z lokalnymi
przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa
utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska
naturalnego oraz utracie zdrowia.
Ochrona środowiska
Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki
pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na
trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy
ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).
Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane
utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane
przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w
Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych,
rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.
apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som
den ska eller om den har fallit i golvet.
m VARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som
kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller
skada på apparaten:
•Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt
markeringarna i apparaten.
• Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och
alkaliska).
• Ta ur batterierna när apparaten inte ska användas på
länge.
n Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller
vattenstrålar.
o Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex.
vattenfyllda kärl eller levande ljus).
p Använd endast den strömförsörjning som finns angiven i
användarhandboken.
q Om adaptern används som frånkopplingsenhet ska den vara
lätt att komma åt.
Varning
••
••
••
••
••
••
www.philips.com/support
Ta aldrig bort höljet från enheten.
Smörj aldrig någon del av enheten.
Placera enheten på en plan, hård och stabil yta.
Placera aldrig enheten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
Använd alltid enheten inomhus. Skydda enheten mot vatten, fukt och
vattenfyllda kärl.
Skydda enheten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
Question?
Contact
Philips
(/05)
(/12)
Quick start guide
Obs!
Gibson Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla
viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 2014/53/EU. Du hittar
deklarationen om överensstämmelse på www.philips.com/support.
Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen
har godkänts av Gibson Innovations kan frånta användaren rätten att
använda utrustningen.
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa
material och komponenter som både kan återvinnas och
återanvändas.
När den här symbolen med en överkryssad papperskorg
visas på produkten innebär det att produkten omfattas av
det europeiska direktivet 2012/19/EG.
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för
elektriska och elektroniska produkter.
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i
det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter
på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter
på miljö och hälsa.
Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet
2013/56/EC och den kan inte kasseras med normalt
hushållsavfall.Ta reda på de lokala reglerna om separat
insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att
minska negativ påverkan på miljö och hälsa.
IT
IT Sintonizzazione delle stazioni radio FM
Sintonizzazione di stazioni radio DAB
1 Premere più volte SOURCE per selezionare la radio FM.
2 Premere TUNING +/- per sintonizzarsi su una stazione radio.
3 Tenere premuto TUNING +/- per sintonizzarsi sulla stazione radio successiva
1 Premere più volte SOURCE per selezionare la radio DAB.
2 Premere SCAN/SELECT per avviare la scansione completa.
3 Premere TUNING +/- per scorrere le stazioni DAB disponibili.
NO
con il segnale più forte.
NO
Stille inn DAB-radiostasjoner
1 Trykk på SOURCE gjentatte ganger for å velge FM-radio.
2 Trykk på TUNING +/- for å stille inn en radiostasjon.
3 Trykk på og hold nede TUNING +/- for å stille inn neste sterkeste
1 Trykk på SOURCE gjentatte ganger for å velge DAB-radio.
2 Trykk på SCAN/SELECT for å starte fullstendig skanning.
3 Trykk på TUNING +/- gjentatte ganger for å navigere gjennom tilgjengelige DAB-stasjoner.
PL
Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra
paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan),
polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).
Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas
om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala
föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda
batterier och gammal utrustning.
radiostasjon.
PL Tune to FM radio stations
Tune to DAB radio stations
1 Press SOURCE repeatedly to select FM radio.
2 Press TUNING +/- to tune to a radio station.
3 Press and hold TUNING +/- to tune to the next strongest radio station.
1 Press SOURCE repeatedly to select DAB radio.
2 Press SCAN/SELECT to start full scan.
3 Press TUNING +/- to navigate through the available DAB stations.
SV
SV Ställa in FM-radiokanaler
Ställ in DAB-radiokanaler
1 Tryck på SOURCE upprepade gånger för att välja FM-radio.
2 Tryck på TUNING +/- för att ställa in en radiokanal.
3 Håll TUNING +/- intryckt om du vill ställa in nästa radiokanal med stark signal.
1 Välj DAB-radio genom att trycka på SOURCE upprepade gånger.
2 Starta fullständig sökning genom att trycka på SCAN/SELECT.
3 Navigera bland tillgängliga DAB-kanaler genom att trycka på TUNING +/-.
Kommentar
Stille inn FM-radiostasjoner
•• Typplattan sitter på enhetens baksida.
NO
Lagre DAB-/FM-radiostasjoner
automatisk
IT Memorizzazione manuale delle stazioni
radio DAB/FM
1 Sintonizzarsi su una stazione radio DAB/FM.
2 Premere PROGRAM per attivare la modalità di
I DAB-/FM-modus trykker du på SCAN/
SELECT for å lagre alle tilgjengelige
radiostasjoner.
I FM-modus trykker du på SCAN/SELECT
for å lagre alle tilgjengelige FM-radiostasjoner
som forhåndsinnstillinger.
programmazione.
preimpostato.
4 Premere PROGRAM per confermare.
5 Ripetere i passaggi da 1 a 4 per memorizzare altre
stazioni DAB/FM.
automatically
In modalità DAB/FM, premere
SCAN/SELECT per memorizzare
tutte le stazioni radio disponibili.
In modalità FM, premere SCAN/
SELECT per memorizzare tutte
le stazioni radio FM disponibili sulle
stazioni preimpostate.
Suggerimento: Al passaggio 2, è inoltre possibile
tenere premuto il tasto di preimpostazione 1, 2 o 3 per
salvare la stazione corrente direttamente nella posizione
corrispondente.
In DAB mode, press SCAN/SELECT to
start full scan of all available DAB radio stations
(no station stored to presets).
In FM mode, press SCAN/SELECT to
store all available FM radio stations to presets.
delle stazioni radio DAB/FM
1 Tune to a DAB/FM radio station.
2 Press PROGRAM to activate programming mode.
3 Press PRESET +/- to select a preset number.
4 Press PROGRAM to confirm.
5 Repeat steps 1 to 4 to store other DAB/FM stations.
6 Tips: At step 2, you can also press and hold preset key 1, 2
3 Premere PRESET +/- per selezionare un numero
PL Store DAB/FM radio stations
IT Memorizzazione automatica
PL Store DAB/FM radio stations manually
NO
automatiskt
Lagre DAB-/FM-radiostasjoner manuelt
programmeringsmodus.
3 Trykk på PRESET +/- for å velge et forhåndsinnstilt tall.
4 Trykk på PROGRAM for å bekrefte.
5 Gjenta trinn 1 til 4 for å lagre andre DAB-/FM-stasjoner.
Lagra alla tillgängliga radiokanaler genom att
trycka på SCAN/SELECT i DAB-/FM-läge.
Tryck på SCAN/SELECT i FM-läge om
du vill lagra alla tillgängliga FM-radiokanaler i
snabbvalslistan.
PL Select a preset DAB/FM radio station
SV Lagra DAB-/FM-radiokanaler manuellt
1 Ställa in en DAB-/FM-radiokanal.
2 Tryck på PROGRAM för att aktivera programmeringsläget.
3 Tryck på PRESET +/- för att välja numret på den förinställda
kanalen.
4 Bekräfta genom att trycka på PROGRAM.
5 Repetera steg 1 till 4 om du vill lagra andra DAB-/FM-kanaler.
Tips: I steg 2 kan du även trycka på och hålla ned
snabbvalsknappen 1, 2 eller 3 för att spara aktuell kanal till
motsvarande läge direkt.
Tips: I trinn 2 kan du også trykke og holde nede 1, 2 eller
3 for å lagre den gjeldende stasjonen direkte på
tilsvarende plassering.
Velge en forhåndsinnstilt DAB-/FMradiostasjon
I DAB-/FM-modus trykker du på de numeriske
tastene 1, 2 eller 3 for å velge forhåndsinnstilt
stasjon 1, 2 eller 3, eller trykker på PRESET
+/- gjentatte ganger for å velge det ønskede
forhåndsinnstilte nummeret.
or 3 to save the current station to the corresponding
position directly.
1 Still inn en DAB-/FM-radiostasjon.
2 Trykk på PROGRAM for å aktivere
SV Lagra DAB-/FM-radiokanaler
NO
In DAB/FM mode, press numeric keys 1, 2 or 3 to
select preset station 1, 2 or 3, or press PRESET
+/- repeatedly to select your desired preset
number.
IT Scelta di una stazione radio
DAB/FM preimpostata
In modalità DAB/FM, premere i tasti
numerici 1, 2 o 3 per selezionare
la stazione preimpostata 1, 2 o 3,
oppure premere PRESET +/- più
volte per selezionare il numero di
preimpostazione desiderato.
SV Ange en snabbvalskanal (DAB/FM)
I DAB-/FM-läge kan du ange ett nummer för
kanalen genom att trycka på sifferknappen 1, 2
eller 3. Du kan även ange ett nummer genom att
trycka på PRESET +/- upprepade gånger.
Uwaga
•• Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu urządzenia.
SV
IT
Säkerhet
h
i
j
k
l
Läs de här instruktionerna.
Behåll de här instruktionerna.
Läs och ta till dig varningstexten.
Följ samtliga instruktioner.
Använd inte apparaten i närheten av vatten.
Rengör endast med torr trasa.
Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i
enlighet med tillverkarens instruktioner.
Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som
element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som
avger värme (inklusive förstärkare).
Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller
kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och
precis vid apparathöljet.
Använd endast kringutrustning och tillbehör som är
godkända av leverantören.
Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den
inte ska användas på länge.
Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal.
Service är nödvändig när apparaten har skadats på något
sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad,
vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten,
Potenza in uscita massima
Risposta in frequenza
Sintonizzatore
Viktiga säkerhetsinstruktioner
a
b
c
d
e
f
g
Amplificatore
www.philips.com/support
Question?
Contact
Philips
IT Quando la batteria è quasi scarica, viene visualizzato il
messaggio “Low Battery” (Batteria scarica). Sostituire le
batterie o collegare l’apparecchio all’alimentazione CA.
NO Når batterinivået er lavt, vises Lavt batterinivå. Bytt
batteriene eller koble til et strømuttak.
PL When the battery is low, ‘Low battery’ appears. Replace
batteries or connect to AC power.
SV När batterinivån är låg visas ”Low Battery” (låg
batterinivå). Byt ut batterierna eller anslut till elnätet.
Gamma di sintonizzazione
Griglia di sintonizzazione (FM)
Sensibilità
- Mono, rapporto segnale/rumore 26 dB
– Stereo, rapporto segnale/rumore 46 dB
Selettività di ricerca
Distorsione totale armonica
Rapporto segnale/rumore
DAB
Gamma di frequenza
UM-AE5020-Altoparlanti
IT Per scaricare il manuale dell’utente completo,
visitare il sito Web www.philips.com/support
NO Hvis du vil laste ned den komplette
brukerhåndboken, kan du gå til
www.philips.com/support
PL To download the full user manual, visit
www.philips.com/support
SV Den fullständiga användarhandboken finns på
www.philips.com/support
3W
40 - 20000 Hz, ±3 dB
FM: 87,5-108 MHz
50 kHz
< 22 dBf
< 43 dBf
< 28 dBf
< 2%
> 55 dB
Banda III
(174~240 MHz)
Impedenza altoparlanti
Driver altoparlanti
Sensibilità
4 ohm
3 " full range
86 ± 3 dB/m/W
Adattatore CA/CC (Ingresso)
(Uscita)
(Numero di
modello)
Consumo energetico durante il
funzionamento
Dimensioni (lxpxa)
- Unità principale (L x A x P)
Peso
- Unità principale
100-240 V~, 50/60 Hz
DC 5,5 V
1A
/12: TPA107-55055-EU(F);
/05: TPA107-55055-UK(F)
1,65 W
Informazioni generali
211,2 X 155 X 147,8 mm
0,958 kg
NO Forsterker
Maksimal utgangseffekt
Frekvenssvar
Tuner
Innstillingsområde
Innstillingsrutenett (FM)
Følsomhet
– Mono, 26 dB signal-til-støy-forhold
– Stereo, 46 dB signal-til-støy-forhold
Valgbarhet for søk
Total harmonisk forvrengning
Signal-til-støy-forhold
DAB
Frekvensområde
Høyttalere
Høyttalerimpedans
Høyttalerdriver
Følsomhet
Generell informasjon
3 W
40–20 000 Hz, ±3 dB
FM: 87,5–108 MHz
50 KHz
< 22 dBf
< 43 dBf
< 28 dBf
<2%
> 55 dB
Bånd III (174~240 MHz)
4 ohm
3 tommer, heldekkende
86 ± 3 dB/m/W
Vekselstrømsadapter (Inngang)
100–240V~, 50/60 Hz
(Utgang)
DC 5,5 V
1,0 A
(Modellnummer)/12: TPA107-55055-EU(F);
/05: TPA107-55055-UK(F)
Effektforbruk i driftsmodus
1,65 W
Mål
- Hovedenhet (B x H x D)
211,2 x 155 x 147,8 mm
Vekt
- Hovedenhet
0,958 kg
PL
Wzmacniacz
Maksymalna moc wyjściowa
Pasmo przenoszenia
Tuner
Zakres strojenia
Siatka strojenia (FM)
Czułość
- Mono — odstęp sygnału od szumu:
26 dB
- Stereo — odstęp sygnału od szumu:
46 dB
Selektywność wyszukiwania
Całkowite zniekształcenia harmoniczne
Odstęp sygnału od szumu
DAB
Zakres częstotliwości
Speakers
Impedancja głośnika
Przetwornik
Czułość
Informacje ogólne
3 W
40–20000 Hz, ±3 dB
FM: 87,5–108 MHz
(50 kHz)
< 22 dBf
< 43 dBf < 28 dBf
< 2 %
> 55 dB
Pasmo III
(174–240 MHz) 4 omy
3 cale, pełnozakresowy
86 ± 3 dB/m/W
Zasilacz sieciowy (Wejście)
100–240 V~, 50/60 Hz
(Wyjście)
DC 5,5 V
1,0 A
(Numer modelu) /12: TPA107-55055-EU(F);
/05: TPA107-55055-UK(F)
Pobór mocy podczas pracy
1,65 W
Wymiary
- jednostka centralna
211,2 x 155 x 147,8 mm
(szer. x wys. x głęb.)
Waga
- jednostka centralna
0,958 kg
SV
Förstärkare
Maximal uteffekt
Frekvensomfång
Mottagare
3 W
40 – 20 000 Hz, ±3 dB
Mottagningsområde
Inställningsområde (FM)
Känslighet
– Mono, 26 dB S/N-förhållande
– Stereo, 46 dB S/N-förhållande
Sökselektivitet
Total harmonisk distorsion
Signal/brusförhållande
DAB
Frekvensomfång
FM: 87,5 – 108 MHz
50 kHz
Högtalarimpedans
Högtalarelement
Känslighet
4 ohm
3 tum fullt frekvensomfång
86 ± 3 dB/m/W
Nätadapter
100–240 V~, 50/60 Hz
DC 5,5 V
1,0 A
/12: TPA107-55055-EU(F);
/05: TPA107-55055-UK(F)
1,65 W
Högtalare
Allmän information
(Ineffekt)
(Uteffekt)
(Modellnummer)
Effektförbrukning vid användning
Storlek
- Huvudenhet (B x H x D)
Vikt
- Huvudenhet
< 22 dBf
< 43 dBf
< 28 dBf
< 2 %
> 55 dB
Band III (174~240 MHz)
211,2 x 155 x 147,8 mm
0,958 kg
2017/12/15 15:40:06
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising