Philips | AJ2000/12 | Philips Radiowecker AJ2000/12 Schnellstartanleitung

Always there to help you
Register your product and get support at
AJ2000
www.philips.com/support
Question?
Contact
Philips
HU Az akkumulátor cseréje:
NL De eerste keer dat u het apparaat gebruikt, verwijdert u
1
2
het beschermlipje om de batterij te activeren.
Opmerking: u kunt alleen netspanning gebruiken als
voeding. De batterij kan alleen een back-up maken van
de instellingen van de klok en het alarm.
IT Per sostituire la batteria:
1
NO Når du skal bruke den for første gang, fjerner du
beskyttelsen for å aktivere batteriet.
Merk: Du kan bare bruke vekselstrøm som
strømforsyning. Batteriet kan bare sikkerhetskopiere
klokke- og alarminnstillinger.
EN Short User Manual
CS Krátká uživatelská příručka
DAKort brugervejledning
DEKurzanleitung
EL Σύντομο εγχειρίδιο
χρήσης
ES Manual de usuario corto
FI Lyhyt käyttöopas
FR Bref mode d’emploi
HURövid használati útmutató
IT Manuale dell’utente breve
KK Қысқаша пайдаланушы
нұсқаулығы
NL Korte gebruikershandleiding
NOKort brukerhåndbok
PL Krótka instrukcja obsługi
PT Manual do utilizador
resumido
ROManual de utilizare pe scurt
RU Краткое руководство
пользователя
SK Stručný návod na
používanie
SVKortfattad
användarhandbok
TR Kısa kullanım kılavuzu
UKКороткий посібник
користувача
1
2
aktywować baterię.
Uwaga: urządzenie można zasilać jedynie prądem
przemiennym. Bateria może jedynie podtrzymywać
ustawienia zegara i budzika.
1
CR2032
CR2032
activar a pilha.
Nota: a corrente alternada é a única fonte de
alimentação que pode utilizar. A pilha só fornece energia
de reserva às definições do relógio e do alarme.
Register your product and get support at
www.philips.com/support
Question?
Contact
Philips
activa bateria.
Notă: Poţi utiliza numai alimentarea de la reţea drept
sursă de energie electrică. Bateria poate menţine în
funcţiune numai setările pentru ceas şi alarmă.
battery.
Note: You can only use AC power as power supply. The battery
can only back up clock and alarm settings.
CS Před prvním použitím odstraňte ochrannou západku, abyste
aktivovali baterii.
Poznámka: Radiobudík může být napájen pouze střídavým
proudem. Baterie funguje jako záložní zdroj pouze pro nastavení
hodin a budíku.
FI Aktivoi paristo poistamalla suojakalvo ensimmäisellä
käyttökerralla.
Huomautus: virtalähteenä voi käyttää ainoastaan
verkkovirtaa. Paristo säilyttää vain aika- ja
herätysasetukset.
1
2
FR Lors de la première utilisation, retirez la languette de
protection de la pile pour lui permettre de fonctionner.
Remarque : l’appareil peut être alimenté sur secteur CA
uniquement. La pile permet de sauvegarder uniquement
les paramètres de l’horloge et du réveil.
DA Ved første ibrugtagning skal du fjerne beskyttelsestappen for at
aktivere batteriet.
Bemærk: Du kan kun bruge vekselstrøm som strømforsyning.
Batteriet kan kun give strøm til ur- og alarmindstillinger.
HU Az első használat előtt távolítsa el a védőfület az elem
aktiválásához.
Megjegyzés: Lehetősége van a tápfeszültség
tápellátásként való használatára. Az elem csak az óra és
az ébresztő beállítását tárolja.
DE Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, entfernen Sie
den Schutzstreifen, um die Batterie in Betrieb zu nehmen.
Hinweis: Sie können das Gerät nur mit Netzstrom betreiben. Die
Batterie kann nur die Zeit- und Alarmeinstellungen speichern.
IT Al primo utilizzo, rimuovere la linguetta protettiva per
attivare la batteria.
Nota: l’apparecchio funziona solo tramite alimentazione
CA. La batteria può eseguire il backup solo delle
impostazioni dell’orologio e della sveglia.
EL Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε την προστατευτική
προεξοχή για να ενεργοποιήσετε την μπαταρία.
Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ρεύμα AC ως
τροφοδοσία. Η μπαταρία μπορεί να διατηρήσει μόνο την ώρα
και την αφύπνιση.
KK Бірінші рет пайдаланғанда батареяны іске қосу үшін
қорғаныс құлақшаны алып тастаңыз.
Ескертпе: Қуат көзі ретінде тек айнымалы ток
қуатын пайдалануға болады. Батареялар тек сағат пен
оятқыш параметрлерін ғана қолдайды.
ES La primera vez que lo utilice, quite la pestaña protectora para
activar la pila.
Nota: a fuente de alimentación siempre debe ser de CA. La
batería solo puede restablecer los ajustes de la hora y la alarma.
EN To replace the battery: 1
2
Push the clip to the left and pull out the battery tray. Insert 1 x CR2032 battery as illustrated.
CS Výměna baterie:
SK Pri prvom použití odstráňte ochranné pútko a batéria sa
DE Ersetzen der Batterie:
SV Vid första användningen tas skyddsfliken bort och
batteriet aktiveras.
Obs! Du kan endast använda nätström som
strömförsörjning. Batteriet kan bara säkerhetskopiera
klock- och alarminställningar.
TR İlk kez kullanırken pili etkinleştirmek üzere koruyucu
şeridi çıkarın.
Not: Güç kaynağı olarak yalnızca AC gücü
kullanabilirsiniz. Pil sadece saat ve alarm ayarlarını
yedekleyebilir.
UK Під час використання вперше зніміть захисну кришку,
щоб активувати батарею.
Примітка. Пристрій працює лише із живленням від
мережі змінного струму. Батарея може забезпечити
лише резервне збереження налаштувань годинника
і будильника.
1
2
Posuňte sponu doleva a vytáhněte přihrádku na baterii.
Vložte jednu baterii CR2032 podle obrázku.
DA Udskiftning af batteriet:
1
2
1
2
Skub klemmen mod venstre, og træk batteriskuffen ud.
Indsæt 1 x CR2032-batteri som vist.
Drücken Sie den Clip nach links, und ziehen Sie das
Batteriefach heraus.
Legen Sie eine CR2032-Batterie wie abgebildet ein.
EL Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία:
1
2
Πιέστε το κλιπ προς τα αριστερά και τραβήξτε προς
τα έξω τη θήκη της μπαταρίας.
Τοποθετήστε 1 μπαταρία CR2032 όπως φαίνεται στην
εικόνα.
ES Para sustituir la pila:
1
2
Presione el clip hacia la izquierda y extraiga la bandeja
de la pila.
Inserte una pila CR2032 según se muestra.
FI Pariston vaihtaminen:
1
2
Työnnä pidikettä vasemmalle ja vedä paristolokero ulos.
Aseta yksi CR2032-paristo lokeroon kuvan osoittamalla
tavalla.
FR Pour remplacer la pile :
1
2
Poussez le clip vers la gauche et retirez le compartiment
de la pile.
Insérez 1 pile CR2032 comme illustré.
AJ2000_12_QSG_V4.0
STANDBY
NO Merk:
•
•
Kontroller at du har stilt inn klokken riktig.
Du kan velge en summealarm eller den sist avspilte FMstasjonen som alarmkilde. Alarmvolumet kan ikke justeres,
men øker gradvis for myk oppvåkning.
PL Uwaga:
•
•
Sprawdź, czy zegar został ustawiony prawidłowo.
Jako źródło sygnału budzika można wybrać brzęczyk lub
ostatnią słuchaną stację radiową FM. Głośność budzika
nie jest regulowana, dźwięk alarmu będzie się stawał
stopniowo coraz głośniejszy, zapewniając delikatne
budzenie.
PT Nota:
•
•
(STANDBY)
EN Note:
FI Huomautus:
CS Poznámka:
FR Remarque :
DA Bemærk:
HU Megjegyzés:
•
•
•
•
•
•
Make sure that you have set the clock correctly.
You can select buzzer or your last listened FM station
as alarm source. The alarm volume is not adjustable,
but will go up gradually to gently wake you up.
Zkontrolujte správné nastavení hodin.
Jako zvuk budíku lze nastavit bzučák nebo poslední
poslouchanou FM stanici. Hlasitost budíku nelze
změnit, ale postupně se zvyšuje, aby vás probudil
příjemně.
Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.
Du kan vælge buzzer eller den senest afspillede
FM-station som alarmkilde. Lydstyrken for alarmen
kan ikke justeres, men vil gradvist stige for blidt at
vække dig.
DE Hinweis:
•
STANDBY
X3
•
Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt
ist.
Sie können den Summer oder Ihren zuletzt gehörten
UKW-Sender als Alarmquelle auswählen. Die
Lautstärke des Alarms ist nicht verstellbar und erhöht
sich allmählich, damit Sie sanft geweckt werden.
EL Σημείωση:
•
•
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.
Μπορείτε να επιλέξετε ως πηγή αφύπνισης είτε
το βομβητή, είτε τον σταθμό FM που ακούγατε την
τελευταία φορά. Η ένταση ήχου αφύπνισης δεν
ρυθμίζεται, αλλά θα αυξάνεται σταδιακά ώστε να
σας ξυπνήσει ήρεμα.
ES Nota:
• Asegúrese de que ha ajustado el reloj correctamente.
• Puede seleccionar el timbre o la última emisora FM
como alarma. El volumen de la alarma no es ajustable,
pero aumentará gradualmente para despertarle con
suavidad.
•
•
•
•
•
•
Varmista, että olet asettanut kellonajan oikein.
Voit valita hälytysäänen lähteeksi summerin tai viimeksi
kuunnellun FM-aseman. Äänenvoimakkuutta ei voi säätää,
mutta se nousee vähitellen ja herättää sinut hellävaraisesti.
Assurez-vous que vous avez correctement réglé l’horloge.
Pour l’alarme, vous avez le choix entre le buzzer et
la dernière station de radio FM écoutée. Le volume
de l’alarme n’est pas réglable, mais augmentera
progressivement pour vous réveiller en douceur.
Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.
A berregőt vagy az utoljára hallgatott FM-állomást
is kiválaszthatja ébresztési forrásként. Az ébresztés
hangereje nem állítható, de az fokozatosan fog erősödni
az Ön gyengéd ébresztése érdekében.
IT Nota:
•
•
Assicurarsi di aver impostato l’orologio correttamente.
Come sorgente della sveglia, è possibile selezionare il
cicalino oppure l’ultima stazione FM ascoltata. Il volume
della sveglia non è regolabile, ma aumenta gradualmente
per un dolce risveglio.
KK Ескертпе.
•
•
Сағаттың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
Оятқыш көзі ретінде дыбыстық сигналды немесе
соңғы тыңдаған FM станциясын таңдауға болады.
Оятардың дыбыс деңгейі реттелмейді, бірақ сізді
жайлап ояту үшін біртіндеп күшейеді.
NL Opmerking:
•
•
Controleer of u de klok correct hebt ingesteld.
U kunt de zoemer of het laatst beluisterde FM-station als
alarmbron selecteren. Het wekvolume is niet instelbaar,
maar neemt geleidelijk toe zodat u rustig wakker wordt.
Skyv klemmen til venstre og ta ut batterskuffen.
Sett inn 1 x CR2032-batteri som forklart.
PL Wymiana baterii:
RU При первом использовании снимите защитный
ярлычок, чтобы активировать батарею.
Примечание. В качестве источника питания следует
использовать только сеть переменного тока. Батарея
используется только для сохранения настроек
времени и будильника.
aktivuje.
Poznámka: Ako zdroj napájania môžete použiť len
napájanie striedavým prúdom. Batéria slúži iba na
zálohovanie nastavenia hodín a budíkov.
2
Druk het klemmetje naar links en trek het batterijvak
eruit.
Plaats 1 CR2032-batterij zoals aangegeven.
NO Slik bytter du ut batteriet:
RO La prima utilizare, scoate folia de protecţie pentru a
Short User manual
Қыстырманы солға қарай итеріп, батарея науасын
тартып шығарыңыз.
1 x CR2032 батареясын суретте көрсетілгендей
салыңыз.
NL De batterij vervangen:
PT Na primeira utilização, retire a película protectora para
EN For first-time use, remove the protective tab to activate the
This product has been manufactured by, and is sold
under the responsibility of Gibson Innovations Ltd.,
and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in
relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used
under license.
2
Spingere la clip verso sinistra ed estrarre il vassoio
batteria.
Inserire 1 batteria CR2032 come illustrato.
KK Батареяны алмастыру үшін:
PL Podczas pierwszego użycia usuń wkładkę ochronną, aby
Always there to help you
Tolja a reteszt balra, és húzza ki az elemtartót.
Helyezzen be 1 db CR2032 elemet az ábrának
megfelelően.
Assegure-se de que acertou o relógio correctamente.
Pode seleccionar o sinal sonoro ou a última estação FM
sintonizada como fonte de alarme. O volume do alarme
não é ajustável, mas irá aumentar gradualmente para o
acordar suavemente.
RO Notă:
•
•
Asiguraţi-vă că aţi setat ceasul corect.
Poţi selecta soneria sau ultimul post FM ascultat ca sursă
de alarmă. Volumul alarmei nu poate fi reglat, dar va
creşte treptat pentru a nu te trezi brusc.
RU Примечание.
•
•
Убедитесь в правильности установки часов.
Вы можете выбрать звуковой сигнал или последнюю
прослушанную радиостанцию FM в качестве
источника сигнала будильника. Уровень громкости
сигнала будильника постепенно увеличивается, его
нельзя отрегулировать.
SK Poznámka:
•
•
SV Obs!
•
•
Uistite sa, že ste správne nastavili hodiny.
Ako zdroj budíka môžete vybrať bzučiak alebo naposledy
počúvanú stanicu FM. Hlasitosť budíka nie je možné
prispôsobiť, ale postupne sa bude zvyšovať a tak vás
jemne zobudí.
Se till att du har ställt klockan rätt.
Du kan välja summer eller den FM-kanal som du senast
lyssnade på som larmkälla. Larmsignalens volym kan inte
justeras utan den ökar gradvis för att skapa en skonsam
väckning.
TR Dikkat:
•
•
Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.
Alarm kaynağı olarak sesli uyarıyı veya en son dinlediğiniz
FM istasyonunu seçebilirsiniz. Alarm ses seviyesi
ayarlanabilir değildir; ancak sizi nazikçe uyandırmak için
yavaş yavaş yükselir.
UK Примітка.
•
•
Годинник повинен показувати правильний час.
Можна вибрати сигнал зумера або останню
прослухану FM-станцію як джерело сигналу
будильника. Налаштувати гучність будильника
неможливо, але вона поступово збільшуватиметься,
щоб лагідно пробудити Вас зі сну.
1
2
Pchnij zaczep w lewo i wyciągnij szufladkę na baterię.
Włóż 1 baterię CR2032 w sposób przedstawiony
na ilustracji.
PT Para substituir a pilha:
1
2
Pressione a mola para a esquerda e puxe o suporte
da pilha para fora.
Introduza 1 pilha CR2032, conforme ilustrado.
RO Pentru a înlocui bateria:
1
2
Introduceţi clema în partea stângă şi scoateţi tava
bateriei.
Introduceţi o baterie CR2032, după cum este ilustrat.
RU Замена элемента питания.
1
2
Передвиньте зажим влево и извлеките отсек для
батарей.
Установите один элемент питания CR2032, как
показано на рисунке.
SK Výmena batérie:
1
2
Zatlačte sponu doľava a vytiahnite priečinok na
batériu.
Vložte 1 x batériu typu CR2032 tak, ako je
znázornené na obrázku.
SV Så här byter du ut batteriet:
1
2
Tryck på klämman till vänster och dra ut batterifacket.
Sätt in ett CR2032-batteri enligt bilden.
TR Pili değiştirmek için:
1
2
Klipsi sola itin ve pil tepsisini çekerek çıkarın.
Çizimde gösterildiği gibi 1 adet CR2032 pili takın.
UK Для заміни батареї:
1
2
Посуньте затискач вліво і вийміть батарейний
відсік;
Вставте 1 батарею CR2032, як показано на
малюнку.
EN Tip: To improve radio reception, fully extend and adjust the
KK Кеңес: Радио қабылдауын жақсарту үшін иілгіш антеннаны
CS Tip: Lepšího příjmu rádia docílíte úplným natažením antény a
NL Tip: Als u de radio-ontvangst wilt verbeteren, trekt u de
DA Tip: For at forbedre radiomodtagelsen skal du trække pigtail-
NO Tips: Du får bedre radiomottak hvis du trekker pigtail-antennen
DE Tipp: Für einen besseren Radioempfang ziehen Sie die Pigtail-
PL Wskazówka: Aby poprawić odbiór stacji radiowych, całkowicie
EL Συμβουλή: Για να βελτιώσετε τη ραδιοφωνική λήψη,
PT Sugestão: Para melhorar a recepção de rádio, estenda
position of the pig-tail antenna.
úpravou její pozice.
antennen helt ud og justere dens position.
Antenne vollständig aus, und richten Sie sie aus.
προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση
της.
ES Consejo: Para mejorar la recepción de radio, extienda por
completo la antena y ajuste su posición.
FI Vihje: Voit parantaa radion vastaanottoa vetämällä
radioantennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.
FR Conseil : Pour une meilleure réception, déployez entièrement
l’antenne en tire-bouchon et ajustez sa position.
HU Tipp: A jobb rádióvétel érdekében húzza ki teljesen a pigtail
antennát, és állítsa a megfelelő helyzetbe.
IT Suggerimento: Per ottimizzare la ricezione della radio,
allungare completamente e regolare la posizione dell’antenna a
filo.
EN •
•
CS •
•
DA •
•
DE •
•
EL •
•
The product can switch to standby mode automatically after
the preset period.
You can select [OFF] to deactivate the sleep timer.
Po uplynutí přednastavené doby se může výrobek automaticky
přepnout do pohotovostního režimu.
Volbou možnosti [OFF] můžete časovač vypnutí deaktivovat.
Produktet kan skifte til standbytilstand automatisk efter det
forudindstillede tidsrum.
Du kan deaktivere sleep-timeren via [OFF].
Das Gerät kann sich nach der voreingestellten Zeit
automatisch in den Standby-Modus schalten.
Wählen Sie [OFF], um den Sleep-Timer zu deaktivieren.
Η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής
μετά το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.
Μπορείτε να επιλέξετε [OFF] για να απενεργοποιήσετε τον
χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας.
ES • El producto puede cambiar automáticamente al modo de
espera después de un periodo preestablecido.
•
толығымен ұзартып, орнын реттеңіз.
antenne helemaal uit en past u de positie aan.
helt ut og justerer posisjonen.
rozłóż antenę typu pigtail i dostosuj jej położenie.
completamente e ajuste a posição da antena flexível.
6
RO Sugestie: Pentru a îmbunătăţi recepţia radio, extinde complet şi
reglează poziţia antenei pig-tail.
RU Совет. Для улучшения качества радиосигнала полностью
X20
размотайте антенну и отрегулируйте ее положение.
SK Tip: Ak chcete zlepšiť príjem rádiového signálu, úplne
vytiahnite káblovú anténu a upravte jej polohu.
SV Tips: Dra ut och justera läget på radioantennen för bättre
radiomottagning.
X20
TR İpucu: Radyo sinyalini iyileştirmek için pigtail antenini tamamen
uzatın ve pozisyonunu ayarlayın.
UK Порада. Для покращення прийому радіосигналу повністю
розкладіть і відрегулюйте положення гнучкої антени.
FI •
•
FR •
•
HU
•
•
IT •
•
KK •
•
Laite voi siirtyä automaattisesti valmiustilaan valitun ajanjakson
jälkeen.
Voit poistaa uniajastimen käytöstä valitsemalla [OFF].
NL •
•
Het product kan automatisch overschakelen naar de standbymodus na de vooraf ingestelde periode.
U kunt [OFF] selecteren om de sleeptimer te deactiveren.
NO Le produit passe automatiquement en mode veille après la
période prédéfinie.
Vous pouvez sélectionner [OFF] pour désactiver le passage en
mode veille.
•
•
PL •
A beállított időtartam elteltével a készülék automatikusan
készenléti módba tud váltani.
Az [OFF] (KI) kiválasztásával deaktiválhatja az elalváskapcsolót.
•
PT •
Il prodotto può passare alla modalità standby automaticamente
dopo un periodo di tempo preimpostato.
È possibile selezionare [OFF] per disattivare il timer di
spegnimento automatico.
Алдын ала орнатылған кезеңнен кейін өнім күту режиміне
автоматты түрде ауыса алады.
Ұйқы таймерін ажырату үшін [OFF] опциясын таңдауға
болады.
•
Produktet bytter til standby-modus automatisk etter den
forhåndsinnstilte tiden.
Du velger [OFF] for å deaktivere sleep timer.
•
•
Устройство автоматически переходит в режим
ожидания по истечении установленного периода
времени.
•
Для выключения таймера отключения выберите [OFF].
SK •
•
Produkt może automatycznie przełączyć się w tryb gotowości
po upływie ustawionego czasu.
Aby anulować wyłącznik czasowy, można wybrać opcję [OFF].
SV O produto pode mudar automaticamente para o modo de
espera após o período predefinido.
Pode seleccionar [OFF] para desactivar o temporizador.
TR RO •
RU Produsul poate să comute automat în modul standby după
perioada presetată.
Poţi selecta [OFF] (Oprit) pentru a dezactiva cronometrul de
oprire.
•
•
•
•
UK •
•
Výrobok sa po prednastavenom časovom intervale dokáže
automaticky prepnúť do pohotovostného režimu.
Ak chcete vypnúť časovač vypnutia, môžete vybrať
možnosť [OFF].
Produkten kan växla till standbyläge automatiskt efter den
förinställda perioden.
Du kan välja [OFF] (av) för att avaktivera insomningstimern.
Ürün, önceden ayarlanmış süre bitiminde otomatik olarak
bekleme moduna geçebilir.
Uyku zamanlayıcısını devre dışı bırakmak için [OFF]
(Kapalı) öğesini seçebilirsiniz.
Виріб автоматично переходить у режим очікування після
завершення попередньо визначеного періоду часу.
Щоб вимкнути таймер сну, можна вибрати [OFF] (вимк.).
Puede seleccionar [OFF] para desactivar el temporizador.
EN Specifications
FR Informations générales
PT Informações gerais
Power supply (power adapter)
Brand name: PHILIPS; Model: GQ05-050050-AG;
Alimentation (adaptateur secteur)
Marque : Philips ; Modèle : GQ05-050050-AG
Alimentação (transformador)
Nome da marca: PHILIPS; Modelo: GQ05-050050-AG;
Input: 100-240V~, 50/60 Hz, 0.3 A Max
Output: DC 5 V, 500 mA;
Operation Power Consumption: 1.5 W
ECO Standby Power Consumption: <1 W
Entrée : 100 - 240 V~ ; 50/60 Hz ; 0,3 A max
Sortie : CC 5 V ; 500 mA
Consommation électrique en mode de fonctionnement : 1,5 W
Consommation électrique en mode veille Éco : < 1 W
Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,3 A máx.;
Saída: 5 V CC, 500 mA;
Consumo de energia em funcionamento: 1,5 W
Consumo no modo de poupança de energia: <1 W
CS Obecné informace
HU Általános információk
RO Informaţii generale
Napájení (napájecí adaptér)
Název značky: PHILIPS; Model: GQ05-050050-AG;
Vstup: 100–240 V~; 50/60 Hz; 0,3 A Max;
Výstup: 5 V ss, 500 mA;
Spotřeba elektrické energie při provozu: 1,5 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ECO: <1 W
Tápellátás (hálózati adapter)
Márkanév: PHILIPS; Típus: GQ05-050050-AG;
Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A max.;
Kimenet: DC 5 V, 500 mA;
Teljesítményfelvétel: 1,5 W
Eco készenléti üzemmód teljesítményfelvétele: <1 W
Sursă de alimentare (Adaptor de alimentare)
Denumirea mărcii: PHILIPS; Model: GQ05-050050-AG;
Intrare: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A Max;
Ieşire: 5 V c.c., 500 mA
Consum de energie pentru operare: 1,5 W
Consum de energie în standby ECO: <1 W
DA Generelle oplysninger
IT Informazioni generali
RU Общая информация
Strømforsyning (strømadapter)
Varemærkenavn: PHILIPS; Model: GQ05-050050-AG;
Indgang: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A maks.;
Udgang: DC 5 V, 500 mA;
Strømforbrug ved drift: 1,5 W
Strømforbrug ved Eco-standby: <1 W
Alimentazione (alimentatore)
Marca: PHILIPS; Modello: GQ05-050050-AG;
Ingresso: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A max;
Uscita: CC 5 V, 500 mA;
Consumo energetico durante il funzionamento: 1,5 W
Consumo energetico in modalità Standby Eco Power: <1 W
Источник питания (адаптер питания)
Наименование бренда: PHILIPS; Модель: GQ05-050050-AG;
Вход: 100—240 В~; 50/60 Гц; 0,3 А (макс.);
Выход: 5 В пост. тока, 500 мА;
Энергопотребление во время работы: 1,5 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания ECO: < 1 Вт
DE Allgemeine Informationen
KK Жалпы ақпарат
SK Všeobecné informácie
Stromversorgung (Netzteil)
Markenname: PHILIPS; Modell: GQ05-050050-AG;
Eingangsleistung: 100 – 240 V~; 50/60 Hz; max. 0,3 A max.;
Ausgang: DC 5 V, 500 mA;
Betriebs-Stromverbrauch: 1,5 W
ECO-Standby-Stromverbrauch: < 1 W
Қуат көзі (Қуат адаптері)
Бренд атауы: PHILIPS; Үлгі: GQ05-050050-AG;
Кірісі: 100-240 В~, 50/60 Гц, ең көбі 0,3 A;
Шығыс: тұрақты ток 5 В, 500 мА;
Жұмыс үшін қуат тұтынуы: 1,5 Вт
ECO күту режимінде қуат тұтыну: <1 Вт
Zdroj napájania (sieťový adaptér)
Názov výrobcu: PHILIPS; Model: GQ05-050050-AG;
Vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A Max;
Výstup: DC 5 V, 500 mA;
Prevádzková spotreba energie: 1,5 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime EKO: < 1 W
EL Γενικές πληροφορίες
NL Algemene informatie
SV Allmän information
Τροφοδοσία ρεύματος (τροφοδοτικό)
Επωνυμία: PHILIPS, Μοντέλο: GQ05-050050-AG,
Είσοδος: 100-240 V~, 50/60 Hz, μέγ. 0,3 A,
Έξοδος: DC 5 V, 500 mA,
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία: 1,5 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής ECO Power:
<1 W
Stroomvoorziening (stroomadapter)
Merknaam: PHILIPS; Model: GQ05-050050-AG;
Invoer: 100 - 240 V~ 50/60 Hz, 0,3 A Max;
Uitvoer: DC 5 V, 500 mA;
Stroomverbruik in werking: 1,5 W
Stroomverbruik in energiebesparende stand-bystand: < 1 W
Strömförsörjning (nätadapter)
Märke: PHILIPS; Modell: GQ05-050050-AG
Ineffekt: 100–240 V~ 50/60 Hz 0,3 A max
Uteffekt: DC 5 V, 500 mA
Effektförbrukning vid användning: 1,5 W
Effektförbrukning i ECO Power-standbyläge: < 1 W
HU A teljes felhasználói kézikönyv letöltéséhez látogasson el a www.philips.com/support címre.
NO Generell informasjon
TR Genel bilgiler
NO Hvis du vil laste ned den komplette brukerhåndboken, kan du gå til www.philips.com/support.
Strømforsyning (strømadapter)
Merkenavn: PHILIPS, Modell: GQ05-050050-AG,
Inngang: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A maks.,
Utgang: DC 5 V, 500 mA,
Effektforbruk i driftsmodus: 1,5 W
Strømforbruk i ECO-standby: < 1 W
Güç Kaynağı (Güç Adaptörü)
Marka adı: PHILIPS; Model: GQ05-050050-AG;
Giriş: 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,3 A Maks.;
Çıkış: DC 5 V, 500 mA;
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi: 1,5 W
Güç Tasarruflu Bekleme Modunda Güç Tüketimi: < 1 W
PL Pełną wersję instrukcji obsługi można pobrać ze strony internetowej www.philips.com/support.
PL Informacje ogólne
UK Загальна інформація
Źródło zasilania (zasilacz)
Marka: PHILIPS; Model: GQ05-050050-AG;
Wejście: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A maks.;
Moc wyjściowa: 5 V DC, 500 mA
Pobór mocy podczas pracy: 1,5 W
Pobór mocy w trybie gotowości ECO: < 1 W
Живлення (адаптер джерела живлення)
Назва торгової марки: PHILIPS; Модель: GQ05-050050-AG;
Вхід: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц, макс. 0,3 А;
Вихід: 5 В постійного струму, 500 мА;
Споживання електроенергії під час експлуатації: 1,5 Вт
Споживання електроенергії у режимі очікування з економією
енергії: <1 Вт
SK Na stránke www.philips.com/support si môžete prevziať úplný návod na používanie.
ES Información general
Fuente de alimentación (adaptador de alimentación)
Nombre de la marca: PHILIPS; Modelo: GQ05-050050-AG
Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz 0,3 A máx.
Salida: 5 V de CC, 500 mA
Consumo de energía en funcionamiento: 1,5 W
Consumo en modo de espera de bajo consumo: <1 W
FI
Yleistä
Virtalähde (verkkolaite)
Merkki: PHILIPS; Malli: GQ05-050050-AG
Tulo: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A (enintään)
Lähtö: DC 5 V, 500 mA
Virrankulutus käytössä: 1,5 W
Virrankulutus ECO Power -valmiustilassa: < 1 W
EN To download the full user manual, visit www.philips.com/support.
CS Kompletní uživatelskou příručku naleznete na adrese www.philips.com/support.
DA Du kan downloade hele brugervejledningen på www.philips.com/support.
DE Um das vollständige Benutzerhandbuch herunterzuladen, besuchen Sie www.philips.com/support
EL Για να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support.
ES Para descargar el manual de usuario completo, visite www.philips.com/support.
FI Voit ladata käyttöoppaan osoitteessa www.philips.com/support.
FR Pour télécharger le manuel d’utilisation complet, rendez-vous sur www.philips.com/support.
IT Per scaricare il manuale dell’utente completo, visitare il sito Web www.philips.com/support.
KK Толық пайдаланушы нұсқаулығын жүктеп алу үшін www.philips.com/support торабына кіріңіз.
NL De volledige gebruikershandleiding kunt u downloaden op www.philips.com/support.
PT Para transferir o manual do utilizador completo, visite www.philips.com/support.
RO Pentru a descărca întregul manual de utilizare, vizitaţi www.philips.com/support.
RU Полную версию руководства пользователя можно загрузить на веб-сайте www.philips.com/support.
SV Den fullständiga användarhandboken finns på www.philips.com/support.
TR Kullanım kılavuzunun tamamını indirmek için www.philips.com/support adresini ziyaret edin.
UK Щоб завантажити повний посібник користувача, відвідайте веб-сайт www.philips.com/support.
Download PDF

advertising