Philips | AJ3200/12 | Philips Radiowecker AJ3200/12 Schnellstartanleitung

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/support
AJ3200
Question?
Contact
Philips
EN Note: You can only set time in standby mode.
CS Poznámka: V pohotovostním režimu můžete nastavit pouze čas.
DA Bemærk: Klokkeslættet kan kun indstilles i standbytilstand.
EN The batteries can only back up clock and alarm settings when AC power is disconnected.
DE Hinweis: Sie können die Zeit nur im Standby-Modus einstellen.
CS Baterie fungují jako záložní zdroj pouze pro nastavení hodin a budíku při odpojení
EL Σημείωση: Μπορείτε να ρυθμίζετε την ώρα μόνο στη λειτουργία αναμονής.
napájení ze sítě.
ES Nota: La hora solo puede ajustarse en el modo de espera.
DA Batterierne kan kun give strøm til ur- og alarmindstillinger, når AC-strømforsyningen er
afbrudt.
DE Die Batterie kann nur die Einstellungen für Uhrzeit und Wecker sichern, wenn die
EN
CS
DA
DE
EL
Quick Start Guide
Stručná příručka
Lynvejledning
Kurzanleitung
ES
FI
FR
HU
Guía de inicio rápido
Pika-aloitusopas
Guide de démarrage rapide
Gyors áttekintő útmutató
Οδηγός γρήγορης έναρξης
EN Before using your product, read all accompanying safety information.
CS Před použitím výrobku si přečtěte přibalené bezpečnostní informace.
DA Før du bruger produktet, skal du læse alle medfølgende sikkerhedsoplysninger.
DE Lesen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Produktes alle beiliegenden
Sicherheitsinformationen.
EL Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε όλες τις συνοδευτικές οδηγίες ασφαλείας.
ES Antes de utilizar el producto, lea toda la información de seguridad que se adjunta.
FI Lue kaikki mukana toimitetut turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä
FR Avant d’utiliser votre produit, lisez toutes les informations sur la sécurité fournies.
HUA termék használata előtt olvassa el az ahhoz tartozó összes biztonsági tudnivalót.
FI Huomautus: ajan voi määrittää vain valmiustilassa.
RADIO
FR Remarque: vous pouvez uniquement régler l’heure en mode veille.
Stromversorgung unterbrochen wird.
EL Οι μπαταρίες μπορούν να διατηρήσουν μόνο την ώρα και την αφύπνιση, όταν η
EN Power on
συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα AC.
ES Las pilas solo pueden almacenar los ajustes del reloj y la alarma cuando se desconecta la
standby
CS Zapnuto
alimentación de CA.
DA Tænd
FI Paristo säilyttää vain aika- ja herätysasetukset, kun laite irrotetaan verkkovirrasta.
FR Les piles permettent de sauvegarder uniquement les paramètres de l’horloge et du réveil
lorsque l’alimentation secteur est déconnectée.
ES Encendido
pohotovostní režim
FI Virran kytkeminen
standby
DE Einschalten
FR Marche
Standby-Modus
EL Ενεργοποίηση
Valmiustila
veille
HU Bekapcsolt állapot
mód
Αναμονή
HU Megjegyzés: Az idő beállítása csak készenléti módban lehetséges.
modo de espera
készenléti
HUAz elemek csak akkor tárolják az óra és az ébresztő beállítását, ha a készülék nincs
tápfeszültséghez csatlakoztatva.
EN Store radio stations in memory
Note: You can store a maximum of 10 preset radio stations.
To overwrite a pre-stored radio station, store another one with its sequence number.
CS Ukládání rádiových stanic do paměti
Poznámka: Uložit lze maximálně 10 předvoleb rádiových stanic.
Chcete-li přepsat přednastavenou rádiovou stanici, uložte jinou stanici s jejím pořadovým
číslem.
DA Gem radiostationer i hukommelsen
Bemærk: Du kan højst gemme 10 DAB+-radiostationer.
Hvis du vil overskrive en forudindstillet radiostation, skal du lagre en anden station med dens
sekvensnummer.
DE Speichern von Radiosendern im Speicher
Hinweis: Sie können maximal 10 voreingestellte Radiosender speichern.
Um einen programmierten Radiosender zu überschreiben, speichern Sie einen anderen
Sender mit seiner Folgenummer.
EN Tune to FM radio stations
Tip: For better reception, fully extend and adjust the position of the antenna.
CS Ladění rádiových stanic FM
Tip: Lepšího příjmu docílíte úplným natažením antény a úpravou její pozice.
EL Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών στη μνήμη
Σημείωση: Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 10 ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Για να αντικαταστήσετε έναν αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό, αποθηκεύστε
κάποιον άλλο χρησιμοποιώντας τον ίδιο αριθμό ακολουθίας.
DA Find FM-radiostationer
Tip: Du opnår optimal modtagelse ved at trække antennen helt ud og justere dens position.
DE Einstellen eines UKW-Radiosenders
Tipp: Für einen besseren Empfang ziehen Sie die Antenne vollständig aus, und richten Sie sie
aus.
ES Almacenamiento de emisoras de radio en la memoria
Nota: Puede almacenar un máximo de 10 emisoras de radio presintonizadas.
Para sobrescribir una emisora de radio almacenada previamente, almacene otra emisora con su
número de secuencia.
EL Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM
Συμβουλή: Για καλύτερη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη
θέση της.
FI Radiokanavien tallentaminen muistiin
Huomautus: voit tallentaa enintään 10 esiasetettua radiokanavaa.
Korvaa ohjelmoitu radioasema tallentamalla toinen kanava sen järjestysluvulle.
ES Sintonización de emisoras de radio FM
Consejo: Para mejorar la recepción, extienda por completo la antena y ajuste su posición.
FI FM-radioasemien virittäminen
Vinkki: voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.
FR Réglage des stations de radio FM
Conseil: pour améliorer la réception, déployez entièrement l’antenne FM et ajustez sa position.
Specifications are subject to change without notice.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks
of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.
HUFM-rádióállomások behangolása
EN Select a preset radio station
CS Výběr předvolby rádiové stanice
DA Vælg en forudindstillet radiostation
DE Auswählen eines voreingestellten
ES Selección de una emisora de radio
EL Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού
HU Tárolt rádióállomás kiválasztása
presintonizada
FI Esiasetetun aseman valitseminen
FR Sélection d’une station de radio
présélectionnée
Radiosenders
Tipp: A jobb vétel érdekében húzza ki teljesen az FM-antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.
σταθμού
FR Mémorisation des stations de radio
Remarque : vous pouvez mémoriser jusqu’à 10 stations de radio présélectionnées.
Pour remplacer une station de radio présélectionnée, enregistrez une autre station avec
son numéro de séquence.
EN Press SLEEP repeatedly to select a period (in minutes). After the set period, the
HU Tárolja a rádióállomásokat a memóriában
Megjegyzés: Legfeljebb 10 előre beállított rádióállomás tárolására van lehetőség.
Ha egy előre beállított állomást felül kíván írni, akkor tároljon másik állomást azzal a
programsorszámmal.
CS Opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP nastavte interval (v minutách). Po
product switches to standby mode automatically.
•To deactivate the sleep timer, press SLEEP repeatedly until [OFF] (off) is
displayed.
nastaveném časovém úseku se výrobek automaticky přepne do pohotovostního
režimu.
•Časovač vypnete opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP, dokud se nezobrazí
možnost [OFF] (vypnuto).
DA Tryk på SLEEP gentagne gange for at vælge en periode (i minutter). Efter den
AJ3200_12_QSG_V6.0
indstillede periode skifter produktet automatisk til standbytilstand.
•For at deaktivere sleep-timeren skal du trykke gentagne gange på SLEEP, indtil
[OFF] (fra) vises.
EN When alarm sounds, press SNOOZE.
ES Cuando suene la alarma, pulse SNOOZE.
CS Po zazvonění budíku stiskněte tlačítko SNOOZE.
FI Paina herätysäänen soidessa SNOOZE-painiketta.
»» The alarm snoozes and repeats ringing nine minutes later.
»» Budík přestane zvonit a začne znovu o devět minut později.
DA Når alarmen lyder, skal du trykke på SNOOZE.
»» Alarm indstilles til snooze og ringer igen ni minutter senere.
EN Note: Make sure that you have set the clock correctly.
CS Poznámka: Zkontrolujte správné nastavení hodin.
DA Bemærk: Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.
DE Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie SNOOZE.
»» Der Alarm wird beendet und nach neun Minuten wiederholt.
EL Όταν ηχεί η αφύπνιση, πατήστε SNOOZE.
»» La alarma se pospone y vuelve a sonar nueve minutos más tarde.
»» Herätys siirtyy torkkutilaan ja käynnistyy uudelleen yhdeksän minuutin
kuluttua.
FR Lorsque l’alarme se déclenche, appuyez sur SNOOZE.
»» L’alarme s’éteint, puis se déclenche de nouveau neuf minutes plus tard.
HU Amikor megszólal az ébresztési hangjelzés, nyomja meg a SNOOZE gombot.
»» Az ébresztési hangjelzés elhallgat, majd kilenc perccel később újra megszólal.
ES Pulse SLEEP varias veces para seleccionar un periodo (en minutos). Después del
periodo establecido, el producto cambia al modo de espera automáticamente.
•Para desactivar el temporizador, pulse SLEEP varias veces hasta que se
muestre [OFF] (desactivado).
FR Appuyez plusieurs fois sur SLEEP pour sélectionner une durée (en minutes). Au
ES Nota: Asegúrese de que ha ajustado el reloj correctamente.
HUMegjegyzés: Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.
(σε λεπτά). Μόλις περάσει το καθορισμένο χρονικό διάστημα, το προϊόν
μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής.
•Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας,
πατήστε επανειλημμένα SLEEP μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη [OFF]
(Απενεργοποίηση).
ajanjakson jälkeen laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan.
•Voit kytkeä uniajastimen pois käytöstä painamalla toistuvasti SLEEP-painiketta,
kunnes [OFF] (pois) näkyy näytössä.
EL Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.
FR Remarque : assurez-vous que vous avez correctement réglé l’horloge.
EL Πατήστε επανειλημμένα SLEEP για να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα
FI Valitse ajanjakso (minuutteina) painamalla toistuvasti SLEEP-painiketta. Valitun
»» Η αφύπνιση αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται εννέα λεπτά αργότερα.
DE Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist.
FI Huomautus: varmista, että olet asettanut kellonajan oikein.
DE Drücken Sie wiederholt SLEEP, um eine Zeitspanne (in Minuten) auszuwählen.
Nach der festgelegten Zeit schaltet das Produkt automatisch in den StandbyModus.
•Um den Sleep-Timer zu deaktivieren, drücken sie wiederholt SLEEP, bis [OFF]
(Aus) angezeigt wird.
EN Press AL1 or AL2 repeatedly to select an alarm source (FM radio or buzzer) or
deactivate the alarm timer.
ES Pulse AL1 o AL2 varias veces para seleccionar una fuente de alarma (radio FM
o zumbador) o desactivar el temporizador de alarma.
CS Opakovaným stisknutím tlačítka AL1 nebo AL2 vyberte zdroj budíku (rádio FM nebo
bzučák) nebo deaktivujte časovač budíku.
FI Valitse hälytyksen lähde (FM-radio tai summeri) tai kytke herätys pois käytöstä
DA Tryk på AL1 eller AL2 gentagne gange for at vælge en alarmkilde (FM-radio eller
FR Appuyez sur AL1 ou AL2 à plusieurs reprises pour sélectionner une source
buzzer) eller deaktivere alarmtimeren.
DE Drücken Sie wiederholt AL1 oder AL2, um eine Alarmquelle (UKW-Radio oder
Summer) auszuwählen oder den Alarm-Timer zu deaktivieren.
painamalla painiketta AL1 tai AL2 toistuvasti.
d’alarme (radio FM ou buzzer) ou désactiver l’alarme.
terme de la durée définie, le produit bascule automatiquement en mode veille.
•Pour désactiver l’arrêt programmé, appuyez sur SLEEP à plusieurs reprises
jusqu’à ce que [OFF] (désactivé) s’affiche.
HU Nyomja meg többször a SLEEP gombot az időtartam kiválasztásához
(percben). A beállított időintervallum után a készülék automatikusan készenléti
üzemmódba vált.
•Az elalváskapcsoló kikapcsolásához nyomja meg többször a SLEEP gombot,
amíg a kijelzőn meg nem jelenik az [OFF] (ki) gomb.
HUA AL1 vagy AL2 gomb többszöri lenyomásával kiválaszthatja az ébresztés
forrását (FM rádió vagy berregő), és kikapcsolhatja az ébresztési időzítést.
EL Πατήστε επανειλημμένα AL1 ή AL2 για να επιλέξετε την πηγή αφύπνισης
(ραδιόφωνο FM ή βομβητής) ή για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση.
AJ3200_12_QSG _Sheet 1_V6.0.indd 1
6/6/2017 4:15:03 PM
500 mW
Tuning Grid
Gesamtausgangsleistung
500 mW
87.5-108 MHz
50 KHz
Empfangsbereich
Abstimmungsbereich
Viritysalue
87,5-108 MHz
50 kHz
Virityskaavio
50 kHz
Herkkyys
– Mono, 26 dB signaali-kohina-suhde
– Stereo, 46 dB signaali-kohinasuhde
< 22 dBf
<51,5 dBf
Harmoninen kokonaishäiriö
<3 %
Signaali–kohina-suhde
>50 dBA
<22 dBf
<51.5 dBf
Empfindlichkeit
– Mono, 26 dB S/N Ratio
– Stereo, 46 dB S/N Ratio
< 22 dBf
< 51,5 dBf
Total Harmonic Distortion
<3%
Klirrfaktor
< 3 %
Signal to Noise Ratio
>50 dBA
Signal/Rausch-Verhältnis
> 50 dBA
AC Power (power adapter)
Allgemeine Informationen
Brand name: Philips;
Model: S012B0551500E;
Input: 100-240 V~, 50/60 Hz, max.
400mA;
1.5 A
Output: 5.5 V
Netzspannung (Netzteil)
USB Charging Voltage
DC 5 V
USB-Ladespannung
DC 5 V
USB Charging Current
≤ 1000 mA
USB-Ladestrom
≤ 1000 mA
Operation Power Consumption
9W
Betriebs-Stromverbrauch
9 W
Standby Power Consumption
<1 W
Standby-Stromverbrauch
< 1 W
112 x 101 x 125 mm
Abmessungen:
- Hauptgerät (B x H x T)
0.41 kg
Gewicht:
- Hauptgerät
Dimensions:
- Main Unit (W x H x D)
Weight:
- Main Unit
500 mW
87,5 bis 108 MHz
Sensitivity
- Mono, 26 dB S/N Ratio
- Stereo, 46 dB S/N Ratio
General information
Kokonaisteho
Viritin (FM)
Tuner (UKW)
Tuner (FM)
Tuning Range
ahvistin
Verstärker
Amplifier
Total Output Power
FI Teknisiä tietoja
DE Technische Daten
EN Specifications
Markenname: Philips;
Modell: S012B0551500E;
Eingangsleistung: 100 bis 240 V~,
50/60 Hz; maximal 400 mA
Ausgangleistung: 5,5 V
1500 mA
Yleistä
Virta (verkkolaite)
Merkki: Philips
Malli: S012B0551500E
Tulo: 100–240 V~, 50/60 Hz, enintään
400 mA
1500 mA
Lähtö: 5,5 V
USB-latausjännite
DC 5 V
USB-latausvirta
≤ 1000 mA
Virrankulutus käytössä
9W
Virrankulutus valmiustilassa
< 1 W
112 x 101 x 125 mm
Mitat:
- Päälaite (L x K x S)
112 x 101 x 125 mm
0,41 kg
Paino:
- Päälaite
0,41 kg
EN To download the full user manual, visit www.philips.com/support.
CS Kompletní uživatelskou příručku naleznete na adrese www.philips.com/support.
DA Du kan downloade hele brugervejledningen på www.philips.com/support.
DE Um das vollständige Benutzerhandbuch herunterzuladen, besuchen Sie www.philips.
com/support
EL Για να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.
philips.com/support.
ES Para descargar el manual de usuario completo, visite www.philips.com/support.
FI Voit ladata käyttöoppaan osoitteessa www.philips.com/support.
FR Pour télécharger le manuel d’utilisation complet, rendez-vous sur www.philips.com/
support.
HU A teljes felhasználói kézikönyv letöltéséhez látogasson el a www.philips.com/support
címre.
CS Specifikace
EL Προδιαγραφές
Zesilovač
Celkový výstupní výkon
Ενισχυτής
500 mW
Tuner (FM)
Εύρος συντονισμού
87,5-108 MHz
Gamme de fréquences
87,5-108 MHz
Πλέγμα συντονισμού
50 KHz
Grille de syntonisation
50 kHz
<22 dBf
Sensibilité
- Mono, rapport signal/bruit 26 dB
- Stéréo, rapport signal/bruit 46 dB
< 22 dBf
< 51,5 dBf
Distorsion harmonique totale
< 3 %
Rapport signal/bruit
> 50 dBA
Citlivost
– Mono, odstup signál/šum 26 dB
– Stereo, poměr signál/šum 46 dB
<22 dBf
<51,5 dBf
Celkové harmonické zkreslení
<3 %
Odstup signál/šum
>50 dBA
Napájení střídavým proudem
(napájecí adaptér)
Název značky: Philips;
Model: S012B0551500E;
Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz,
maximálně 400 mA
1500 mA
Výstup: 5,5 V
Napětí konektoru USB
DC 5 V
Proud konektoru USB
≤1 000 mA
Spotřeba elektrické energie při
provozu
9 W
Spotřeba energie v pohotovostním
režimu
<1 W
Samlet udgangseffekt
112 x 101 x 125 mm
0,41 kg
2
CS Nabíjení mobilních zařízení
1
2
Připojte k radiobudíku své mobilní zařízení.
•Pro mobilní zařízení se systémem Android s konektorem
micro USB: k připojení k mobilnímu zařízení použijte
dodaný kabel;
•Pro zařízení Apple s konektorem Lightning nebo
30kolíkovým konektorem: k připojení k mobilnímu zařízení
použijte nabíjecí kabel zařízení Apple (není součástí balení),
viz obrázek.
Připojte radiobudík k napájení.
»» Mobilní zařízení se začne nabíjet.
DA Oplad dine mobile enheder
1
2
Forbind clockradioen med din mobile enhed.
•På Android-mobilenheder med mikro-USB-stik: Brug
det medfølgende kabel til at forbinde produktet med den
mobile enhed;
•Til Apple-enheder med lightning eller 30-bens stik: Brug
opladerkablet til Apple-enheden (medfølger ikke) for at
forbinde produktet med den mobile enhed.
Tilslut clockradioen til vekselstrøm.
»» Den mobile enhed begynder at oplade.
AJ3200_12_QSG _Sheet 1_V6.0.indd 2
2
EL Φόρτιση φορητών συσκευών
1
2
Συνδέστε το ρολόι-ραδιόφωνο με τη φορητή σας συσκευή.
•Για φορητή συσκευή Android με υποδοχή micro USB:
Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε
το προϊόν με τη φορητή συσκευή.
•Για συσκευή Apple με υποδοχή Lightning ή υποδοχή
30 ακίδων: Χρησιμοποιήστε το καλώδιο φόρτισης της
συσκευής Apple (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε το
προϊόν με τη φορητή συσκευή.
Συνδέστε το ρολόι-ραδιόφωνο σε ρεύμα AC.
»» Η φορητή συσκευή αρχίζει να φορτίζει.
ES Carga de dispositivos móviles
1
2
Conecte el radio reloj con el teléfono móvil.
•Para dispositivos móviles Android con toma micro USB:
utilice el cable suministrado para conectar el producto con el
dispositivo móvil;
•Para dispositivos de Apple con conector Lightning o de
30 clavijas: utilice el cable de carga del dispositivo de Apple
(no suministrado) para conectar el producto con el dispositivo
móvil.
Conecte el radio reloj a la alimentación de CA.
»» El dispositivo móvil comienza a cargarse.
FI Mobiililaitteen lataaminen
1
2
Liitä mobiililaite kelloradioon.
•Android-mobiililaitteet, joissa on mikro-USB-liitäntä: liitä
mobiililaite kelloradioon mukana toimitetulla kaapelilla kuvan
osoittamalla tavalla.
•Apple-laitteet, joissa on Lightning- tai 30-nastainen liitäntä:
liitä Apple-laite omalla latauskaapelillaan (myydään erikseen)
kelloradioon kuvan osoittamalla tavalla.
Liitä kelloradio verkkovirtaan.
»» Mobiililaite alkaa latautua.
2
Connectez le radio-réveil à votre appareil mobile.
•Pour un appareil mobile Android avec connecteur micro
USB : utilisez le câble fourni pour connecter le produit à
l’appareil mobile.
•Pour un appareil Apple avec connecteur Lightning ou
30 broches: utilisez le câble de charge de l’appareil Apple (non
fourni) pour connecter le produit à l’appareil mobile.
Branchez le radio-réveil sur l’alimentation secteur.
»» L’appareil mobile commence à se charger.
HU Töltheti a mobileszközeit
1
2
Csatlakoztassa az órás rádiót a mobileszközének segítségével.
•USB aljzattal rendelkező Androidos mobiltelefon esetén: a
mellékelt kábellel csatlakoztathatja mobileszközhöz a készüléket;
•Lightning vagy 30-érintkezős csatlakozóval rendelkező Apple
készülék esetén: az Apple eszköz töltőkábelével (nem tartozék)
csatlakoztathatja mobileszközhöz a készüléket;
Csatlakoztassa az órás rádiót tápfeszültséghez.
»» A mobilkészülék tölteni kezd.
<51,5 dBf
Συνολική αρμονική παραμόρφωση
<3%
Λόγος σήματος προς θόρυβο
>50 dBA
Γενικές πληροφορίες
Ρεύμα AC (τροφοδοτικό)
Επωνυμία: PHILIPS,
Μοντέλο: S012B0551500E
Είσοδος: 100-240 V~, 50/60 Hz,
μέγιστο 400 mA,
1500 A
Έξοδος: 5,5 V
Τάση φόρτισης μέσω USB
DC 5 V
Ρεύμα φόρτισης USB
≤ 1000 mA
Κατανάλωση ενέργειας σε
λειτουργία
9W
Κατανάλωση ενέργειας σε
αναμονή
<1 W
Διαστάσεις:
– Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)
112 x 101 x 125 χιλ.
Βάρος:
- Κύρια μονάδα
0,41 κιλά
500 mW
Potencia de salida total
Indstilling af gitter
50 KHz
Rango de sintonización
Intervalo de sintonización
Alimentation secteur
(adaptateur secteur)
Marque : Philips ;
Modèle : S012B0551500E ;
Entrée : 100-240 V~, 50/60 Hz,
400 mA maximum;
1500 mA
Sortie : 5,5 V
Tension de charge USB
5 V CC
Courant de charge USB
≤ 1 000 mA
Consommation électrique en mode
de fonctionnement
9 W
Consommation électrique en mode
veille
< 1 W
Dimensions :
- Unité principale (l x H x P)
112 x 101 x 125 mm
Poids :
- Unité principale
0,41 kg
Erősítő
500 mW
Kimeneti összteljesítmény
500 mW
Tuner (FM)
Sintonizador (FM)
87,5 - 108 MHz
Informations générales
HUTermékjellemzők
Amplificador
Indstillingsområde
87,5 - 108 MHz
Hangolási tartomány
87,5-108 MHz
50 kHz
Hangolórács
50 KHz
< 22 dBf
< 51,5 dBf
Sensitivitet
– Mono, 26 dB S/N ratio
– Stereo, 46 dB S/N ratio
<22 dBf
< 51,5 dBf
Sensibilidad
- Mono, relación S/R 26 dB
- Estéreo, relación S/R 46 dB
<22 dBf
<51,5 dBf
Érzékenység
- Mono, 26 dB H/Z arány
- Sztereó, 46 dB H/Z arány
Samlet harmonisk forvrængning
< 3%
Distorsión armónica total
<3%
Teljes harmonikus torzítás
< 3%
Signal-/støjforhold
> 50 dBA
Relación señal/ruido
>50 dBA
Jel-zaj arány
>50 dBA
Generelle oplysninger
Általános információk
Información general
Vekselstrøm (strømadapter)
Varemærkenavn: PHILIPS;
Model: S012B0551500E;
Indgang: 100-240 V~, 50/60 Hz,
maksimalt 400 mA;
1500 mA
Udgang: 5,5 V
Alimentación de CA (adaptador de
alimentación)
Nombre de la marca: Philips;
Modelo: S012B0551500E;
Entrada: 100 - 240 V~, 50/60 Hz,
400 mA como máximo;
1500 mA
Salida: 5,5 V
Tápfeszültség (hálózati adapter)
USB-opladespænding
DC 5 V
Voltaje de carga USB
5 V de CC
USB töltési feszültsége
Egyenáram 5 V
USB-opladestrømstyrke
≤ 1000 mA
Corriente de carga USB
≤ 1000 mA
USB töltési áramerőssége
≤ 1000 mA
Strømforbrug ved drift
9W
9 W
Teljesítményfelvétel
9W
Strømforbrug ved standby
<1 W
Consumo de energía en
funcionamiento
<1 W
Consumo en modo de espera
<1 W
Teljesítményfelvétel készenléti
üzemmódban
FR Charge de vos périphériques mobiles
1
Ευαισθησία
– Μονοφωνικός, λόγος σήματος
προς θόρυβο 26 dB
– Στερεοφωνικός, λόγος σήματος
προς θόρυβο 46dB
ES Especificaciones
Tuner (FM)
Verbinden des Radios mit Ihrem mobilen Gerät
•Für ein Android-betriebenes mobiles Gerät mit einem MikroUSB-Anschluss: Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene
Kabel, um das Produkt mit dem mobilen Gerät zu verbinden.
•Für Apple-Geräte mit einem Lightning- oder 30-poligen
Anschluss: Verwenden Sie das Ladekabel des Apple-Geräts
(nicht im Lieferumfang enthalten), um das Produkt mit dem
mobilen Gerät zu verbinden.
Verbinden Sie das Radio mit der Netzspannung.
»» Das mobile Gerät wird aufgeladen.
Tuner (FM)
50 KHz
Forstærker
1
500 mW
87,5 až 108 MHz
DA Specifikationer
DE Laden Ihres mobilen Geräts
Puissance de sortie totale
Krok ladění
Hmotnost:
– Hlavní jednotka
Connect the clock radio with your mobile device.
•For Android-powered mobile device with a micro USB
socket: use the supplied cable to connect the product with
the mobile device;
•For Apple device with a lightning or 30-pin connector: use
the charging cable of the Apple device (not supplied) to
connect the product with the mobile device.
Connect the clock radio to AC power.
»» The mobile device begins to charge.
500 mW
Rozsah ladění
Rozměry:
- Hlavní jednotka (Š x V x H)
1
Συνολική ισχύς εξόδου
Amplificateur
Δέκτης (FM)
Obecné informace
EN Charge your mobile devices
FR Caractéristiques techniques
Mål:
- Hovedenhed (B x H x D)
112 x 101 x 125 mm
Vægt:
- Hovedenhed
0,41 kg
Dimensiones:
- Unidad principal
(ancho x alto x profundo)
112 x 101 x 125 mm
Peso:
- Unidad principal
0,41 kg
Márkanév: Philips;
Típus: S012B0551500E;
Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz,
legfeljebb 400mA;
1500 mA
Kimenet: 5,5 V
Méretek:
- Főegység (Sz x Ma x Mé)
112 x 101 x 125 mm
Tömeg:
- Főegység
0,41 kg
6/6/2017 4:15:06 PM
Download PDF

advertising