Philips | AJB3000/12 | Philips Radiowecker AJB3000/12 Schnellstartanleitung

Clock Radio
Radio-réveil
Quick Start
Guide
AJB3000
English
Safety
Important Safety Instructions
• The device shall not exposed to dripping
or splashing.
• Do no place any source of danger on
•
•
•
•
the device (e.g. liquid filled objects. lit
candles).
Where the MAINS plug or an appliance
coupler is used as the disconnect device,
the disconnect device shall remain readily
operable.
Make sure that there is enough free space
around the product for ventilation.
Battery usage CAUTION
• To prevent battery leakage which may
result in bodily injury, property damage,
or damage to the unit: Install all
batteries correctly, + and - as marked
on the unit.
• Batteries (packed or installed) shall not
be exposed to excessive heat such as
sunshine, fire or the like.
• Remove batteries when the unit is not
used for a long time.
Only use attachments/accessories
specified by the manufacturer.
Risk of swallowing batteries!
• The device may contain a coin/button
Register your product and get support at
www.philips.com/support
type battery, which can potentially be
swallowed. Keep the battery out of reach
of children at all times! If swallowed, the
battery can cause serious injury or death.
Severe internal burns can occur within two
hours of ingestion.
• If you suspect that a battery has been
swallowed or placed inside any part of the
body, seek immediate medical attention.
• When you change the batteries, always
keep all new and used batteries out of
reach of children. Make sure that the
battery compartment is completely secure
after you replace the battery.
• If the battery compartment cannot be
completely secured, discontinue use of
the product. Keep out of reach of children
and bcontact the manufacturer.
Environmental information
All unnecessary packaging has been
omitted. We have tried to make the
packaging easy to separate into three
materials: cardboard (box), polystyrene
foam (buffer) and polyethylene (bags,
protective foam sheet.)
Your system consists of materials which can
be recycled and reused if disassembled by
a specialized company. Please observe the
local regulations regarding the disposal of
packaging materials, exhausted batteries
and old equipment.
Note
•• The type plate is located on the back of
the unit.
Specifications
Amplifier
• Maximum Output Power: 1 W
• Frequency Response: 100 - 20000 Hz,
±3dB
Tuner
• Tuning Range (FM): 87.5 - 108MHz
• Tuning grid (FM): 50 KHz
• Sensitivity
• Mono, 26dB S/N Ratio: < 22dBf
• Search Selectivity: < 35dBf
• Total Harmonic Distortion: < 2%
• Signal to Noise Ratio: > 45 dB
DAB
• Frequency Range: Band III (174~240MHz)
Speakers
• Speaker Impedance: 3 ohm
• Speaker Driver: 3 inch full range
• Sensitivity: 81 ± 3dB/m/W
General information
• AC/DC adapter
• Input: 100-240V~, 50/60 Hz
• Output: DC 5.5V, 1.0A
• Model No.: TPA107-55055-EU
• Operation Power Consumption: 1.65 W
• Dimensions (W x H x D):
160 x 66 x 63 mm (Main Unit)
• Weight: 0.29 kg (Main Unit)
Warning
•• Never remove the casing of this unit.
•• Never lubricate any part of this unit.
•• Place this unit on a flat, hard and stable
Dansk
•• Never place this unit on other electrical
surface.
Sikkerhed
•• Only use this unit indoors. Keep this unit
equipment.
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
away from water, moisture and liquid-filled
objects.
•• Keep this unit away from direct sunlight,
naked flames or heat.
Notice
Hereby, Gibson Innovations declares that
this product is in compliance with the
essential requirements and other relevant
provisions of Directive 2014/53/EU. You
can find the Declaration of Conformity on
www.philips.com/support.
• Enheden må ikke udsættes for dryp eller
•
•
•
•
Your product is designed and
manufactured with high quality
materials and components, which
can be recycled and reused.
Specifications are subject to change
without notice
This product has been manufactured
by, and is sold under the
responsibility of Gibson Innovations
Ltd., and Gibson Innovations Ltd.
is the warrantor in relation to this
product. Philips and the Philips
Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license.
AJB3000_12_QSG_V1.0
AJB3000_12_QSG_V1.0.indd 1
When this crossed-out wheeled
bin symbol is attached to a product
it means that the product is
covered by the European Directive
2012/19/EU.
Please inform yourself about the local
separate collection system for electrical and
electronic products.
Please act according to your local rules
and do not dispose of your old products
with your normal household waste. Correct
disposal of your old product helps to prevent
potential negative consequences for the
environment and human health.
Your product contains batteries
covered by the European Directive
2013/56/EU, which cannot be disposed
with normal household waste.
Please inform yourself about the local rules
on separate collection of batteries because
correct disposal helps to prevent negative
consequences for the environmental and
human health.
•
sprøjt.
Anbring aldrig skadelige genstande på
enheden (f.eks. væskefyldte genstande.
tændte stearinlys).
Hvis netstikket eller et apparatstik
benyttes som afbryderenhed, skal
afbryderenheden let kunne betjenes.
Sørg for, at der er nok luft omkring
produktet til ventilation.
FORSIGTIG ved brug af batteri
• Sådan undgår du batterilækage, som
kan medføre personskade, tingskade
eller skade på enheden: Isæt alle
batterier korrekt med + og - som
angivet på enheden.
• Batterier (pakket eller monteret) må
ikke udsættes for ekstrem varme som
f.eks. sollys, åben ild eller lignende.
• Fjern batterierne, når enheden ikke er i
brug gennem længere tid.
Brug kun tilbehør/ekstraudstyr, der er
godkendt af producenten.
Risiko for slugning af batterier!
• Enheden kan indeholde et batteri af
mønt-/knapcelletypen, som potentielt
kan sluges. Opbevar altid batteriet
utilgængeligt for børn! Hvis det sluges,
kan batteriet medføre svær personskade
eller dødsfald. Der kan opstå alvorlige
indvendige forbrændinger inden for to
timer efter indtagelse.
• Hvis du har mistanke om, at et batteri er
blevet slugt eller indført i en kropsdel, skal
du straks søge lægehjælp.
• Når du skifter batterier, skal du altid holde
nye og brugte batterier uden for børns
rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er
sikret helt, efter du har udskiftet batteriet.
• Hvis batterirummet ikke kan sikres helt,
stoppes brugen af produktet. Hold det
uden for børns rækkevidde, og kontakt
producenten.
Advarsel
•• Kabinettet bør aldrig tages af enheden.
•• Forsøg aldrig at smøre noget på enheden.
•• Placer enheden på et fladt, hårdt og
Deutsch
Sicherheit
Wichtige Sicherheitshinweise
• Das Gerät muss vor Feuchtigkeit bzw.
Nässe geschützt werden.
• Auf das Gerät dürfen keine möglichen
stabilt underlag.
•• Placer aldrig enheden på andet elektrisk
udstyr.
•• Benyt kun enheden indendørs. Udsæt ikke
enheden for vand, fugt og væskefyldte
genstande.
•• Udsæt ikke enheden for direkte sollys,
åben ild eller varmekilder.
Meddelelse
Gibson erklærer hermed, at dette produkt
er i overensstemmelse med væsentlige
krav og andre relevante bestemmelser
i direktivet 2014/53/EU. Du kan se
overensstemmelseserklæringen på
www.philips.com/support.
•
•
•
Dit produkt er udviklet og fremstillet
i materialer og komponenter af
høj kvalitet, der kan genbruges og
genanvendes.
Når dette overstregede
affaldsspandsymbol er påsat et
produkt, betyder det, at produktet er
omfattet af EU-direktiv 2012/19/EU.
Undersøg reglerne for dit lokale
indsamlingssystem for elektriske og
elektroniske produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine
udtjente produkter sammen med almindeligt
husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af
udtjente produkter er med til at forhindre
negativ påvirkning af miljø og helbred.
Dit produkt indeholder batterier,
som er omfattet af EU-direktiv
2013/56/EU, og som ikke må
bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Undersøg venligst de lokale
indsamlingsregler for batterier, da korrekt
bortskaffelse er med til at forhindre negativ
påvirkning af miljø og helbred.
Miljøoplysninger
Alt unødig emballage er udeladt.
Emballagen er forenklet og består af tre
materialer: Pap (kasse), polystyrenskum
(buffer) og polyethylen (poser, beskyttende
skumfolie).
Systemet består af materiale, der kan
genbruges, hvis det adskilles af et
specialfirma. Overhold de lokale regler
angående udsmidning af emballage, brugte
batterier og gammelt udstyr.
Bemærk
•• Typeskiltet findes på bagsiden af
•
Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit
einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände
oder brennende Kerzen).
Wenn der Netzstecker oder Gerätekoppler
als Trennvorrichtung verwendet werden,
sollten diese leicht zugänglich sein.
Stellen Sie sicher, dass ausreichend
freier Platz um das Gerät zur Verfügung
steht, um eine ausreichende Belüftung
sicherzustellen.
HINWEIS zur Batteriehandhabung
• Achten Sie auf folgende Punkte, um ein
Auslaufen der Batterien zu verhindern,
was zu Verletzungen, Sachschäden
oder Schäden am Gerät führen kann:
Setzen Sie alle Batterien korrekt gemäß
den Markierungen + und - in das Gerät
ein.
• Batterien (Akkus bzw. integrierte Akkus)
sollten nicht starker Wärme durch
Sonnenlicht, Feuer etc. ausgesetzt
werden.
• Nehmen Sie die Batterien heraus,
wenn das Gerät über einen längeren
Zeitraum nicht verwendet.
Verwenden Sie nur vom Hersteller
empfohlenes Zubehör.
Gefahr des Verschluckens von
Batterien!
• Das Gerät beinhaltet möglicherweise
eine Knopfzelle-/Knopfbatterie, die
möglicherweise verschluckt werden
kann. Bewahren Sie die Batterie jederzeit
außerhalb der Reichweite von Kindern
auf! Wenn die Batterie verschluckt wird,
kann dies zu ernsthaften Verletzungen
oder zum Tod führen. Innerhalb von zwei
Stunden nach dem Verschlucken können
schwere innere Entzündungen auftreten.
• Wenn Sie vermuten, dass eine Batterie
verschluckt oder in andere Körperteile
eingeführt wurde, suchen Sie umgehend
einen Arzt auf.
• Wenn Sie die Batterien austauschen,
bewahren Sie alle neuen und gebrauchte
Batterien außerhalb der Reichweite
von Kindern auf. Vergewissern Sie
sich, dass das Batteriefach vollständig
verschlossen ist, nachdem Sie die Batterie
ausgetauscht haben.
• Wenn das Batteriefach nicht vollständig
verschlossen werden kann, verwenden
Sie das Produkt nicht mehr. Bewahren
Sie es außerhalb der Reichweite von
Kindern auf, und wenden Sie sich an den
Hersteller.
enheden.
Specifikationer
Forstærker
• Maksimal udgangseffekt: 1 W
• Frekvenskurve: 100-20000 Hz, ±3 dB
Tuner
• Indstillingsområde (FM): 87,5-108 MHz
• Frekvensbånd (FM): 50 KHz
• Sensitivitet
• Mono, 26 dB, signal-/støjforhold:
< 22 dBf
• Søgeselektivitet: < 35 dBf
• Samlet harmonisk forvrængning: < 2 %
• Signal-/støjforhold: > 45 dB
DAB
• Frekvensområde: Bånd III (174~240 MHz)
Højttalere
• Højttalerimpedans: 3 ohm
• Højttalerdriver: 3” bredspektret
Følsomhed: 81 ± 3 dB/m/W
Generelle oplysninger
• AC/DC-adapter
• Indgang: 100-240 V~, 50/60 Hz
• Udgang: DC 5,5 V, 1,0 A
• Modelnr.: TPA107-55055-EU
• Strømforbrug ved drift: 1,65 W
• Mål (B x H x D): 160 x 66 x 63 mm
(Hovedenhed)
• Vægt : 0,29 kg (Hovedenhed)
Achtung
Informieren Sie sich über die örtlichen
Bestimmungen zur getrennten Sammlung
elektrischer und elektronischer Geräte.
Richten Sie sich nach den örtlichen
Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte
nicht über Ihren Hausmüll. Durch die
korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden
Umwelt und Menschen vor möglichen
negativen Folgen geschützt.
Ihr Produkt enthält Batterien, für die
die EU-Richtlinie 2013/56/EU gilt.
Entsorgen Sie diese niemals über
den normalen Hausmüll.
Bitte informieren Sie sich über die örtlichen
Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung
von Akkus, da durch die korrekte Entsorgung
Umwelt und Menschen vor möglichen
negativen Folgen geschützt werden.
Umweltinformationen
Auf überflüssige Verpackung wurde
verzichtet. Die Verpackung kann leicht
in drei Materialtypen getrennt werden:
Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und
Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).
Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die
wiederverwendet werden können, wenn das
Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb
demontiert wird. Bitte beachten Sie die
örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von
Verpackungsmaterial, verbrauchten Akkus
und Altgeräten.
Hinweis
•• Das Typenschild befindet sich auf der
Rückseite des Geräts.
••
••
••
••
••
Hinweis
Hiermit erklärt Gibson Innovations, dass
dieses Produkt den grundlegenden
Anforderungen und anderen relevanten
Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU
entspricht. Die Konformitätserklärung finden
Sie unter www.philips.com/support.
Für die Herstellung des Geräts
wurden hochwertige Materialien
und Komponenten verwendet,
die recycelt und wiederverwendet
werden können.
Wenn sich dieses Symbol mit der
durchgestrichenen Abfalltonne auf
dem Produkt befindet, bedeutet
es, dass für dieses Produkt die
Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt.
intégrées à une source produisant une
chaleur excessive, par exemple le soleil,
un feu ou similaire.
• Retirez les piles du compartiment si
vous n’utilisez pas l’appareil pendant
une longue période.
• Utilisez uniquement les accessoires
spécifiés par le fabricant.
Risque d’ingestion des piles !
• L’appareil peut contenir une pile bouton
susceptible d’être ingérée. Conservez
la pile hors de portée des enfants en
permanence. En cas d’ingestion, la pile
peut entraîner des blessures graves, voire
la mort. De sévères brûlures internes
peuvent survenir dans les deux heures
après l’ingestion.
• Si vous soupçonnez qu’une pile a été
avalée ou placée dans une partie du
corps, consultez immédiatement un
médecin.
• Lorsque vous changez les piles, veillez à
toujours maintenir toutes les piles neuves
et usagées hors de portée des enfants.
Assurez-vous que le compartiment à
pile est entièrement fermé après avoir
remplacé les piles.
• Si le compartiment à pile ne peut pas
être entièrement fermé, n’utilisez plus le
produit. Maintenez-le hors de portée des
enfants et contactez le fabricant.
Avertissement
•• Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.
•• Ne graissez jamais aucun composant de
cet appareil.
Technische Daten
Verstärker
• Maximale Ausgangsleistung: 1 W
• Frequenzgang: 100 bis 20.000 Hz ±3 dB
Tuner
• Empfangsbereich (UKW): 87,5 bis108 MHz
• Abstimmungsbereich (UKW): 50 KHz
• Empfindlichkeit
• Mono, 26 dB S/N Ratio: < 22 dBf
• Suchempfindlichkeit: < 35 dBf
• Klirrfaktor: < 2 %
• Signal-Rausch-Verhältnis: > 45 dB
DAB
• Frequenzbereich: Band III (174 ~240 MHz)
Lautsprecher
• Lautsprecherimpedanz: 3 Ohm
• Lautsprechertreiber: 3” Full Range
• Empfindlichkeit: 81 ± 3 dB/m/W
Allgemeine Informationen
• AC/DC-Adapter
• Eingang: 100 bis 240 V~, 50/60 Hz
• Ausgangsleistung: DC 5,5 V, 1,0 A
• Modellnr.: TPA107-55055-EU
• Betriebs-Stromverbrauch: 1,65 W
• Abmessungen (B x H x T):
160 x 66 x 63 mm (Hauptgerät)
• Gewicht: 0,29 kg (Hauptgerät)
•• Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse
des Geräts.
Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen,
festen und stabilen Oberfläche auf.
Stellen Sie dieses Gerät niemals auf
andere elektrische Geräte.
Verwenden Sie das Gerät nur in
Innenräumen. Halten Sie dieses Gerät
von Wasser, Feuchtigkeit und mit einer
Flüssigkeit gefüllten Gegenständen fern.
Setzen Sie dieses Gerät nicht direktem
Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.
• N’exposez pas les piles ou les batteries
Français
Sécurité
Consignes de sécurité
importantes
• Votre appareil ne doit pas être exposé à
des fuites ou éclaboussures.
• Ne placez pas sur votre appareil des
objets susceptibles de l’endommager (par
exemple, des objets remplis de liquide.
des bougies allumées).
• Si la fiche d’alimentation ou un coupleur
d’appareil est utilisé comme dispositif
de découplage, ce dernier doit rester
facilement accessible.
• Assurez-vous que l’espace libre autour du
produit est suffisant pour la ventilation.
• Utilisation des piles ATTENTION
• Pour éviter les fuites de piles
pouvant endommager l’appareil ou
entraîner des blessures corporelles
ou des dégâts matériels, respectez
les consignes suivantes : installez
correctement toutes les piles, en
prenant garde aux polarités + et indiquées sur l’appareil.
•• Placez l'appareil sur une surface plane,
rigide et stable.
•• Ne posez jamais l'appareil sur un autre
équipement électrique.
•• Utilisez cet appareil uniquement en
intérieur. Éloignez cet appareil des sources
d'eau ou d'humidité, ou d'objets remplis
de liquide.
•• Conservez l'appareil à l'abri des rayons
du soleil, des flammes nues et de toute
source de chaleur.
Avertissement
Par la présente, Gibson Innovations
déclare que ce produit est conforme aux
exigences essentielles et autres dispositions
pertinentes de la directive 2014/53/UE. La
déclaration de conformité est disponible sur
le site www.philips.com/support.
Votre produit a été conçu et
fabriqué avec des matériaux et
des composants de haute qualité
pouvant être recyclés et réutilisés.
Le symbole de poubelle barrée
sur un produit indique que ce
dernier est conforme à la Directive
européenne 2012/19/UE.
Veuillez vous renseigner sur votre
système local de gestion des déchets
d’équipements électriques et électroniques.
Respectez la réglementation locale et
ne jetez pas vos anciens appareils avec
les ordures ménagères. La mise au rebut
correcte de votre ancien appareil permet de
préserver l’environnement et la santé.
Votre produit contient des piles
relevant de la directive européenne
2013/56/UE, qui ne doivent pas être
jetées avec les ordures courantes.
Renseignez-vous sur les dispositions en
vigueur dans votre région concernant
la collecte séparée des piles. La mise
au rebut correcte permet de préserver
l’environnement et la santé.
Informations sur l’environnement
Tout emballage superflu a été supprimé.
Nous avons fait notre possible pour
permettre une séparation facile de
l’emballage en trois matériaux : carton
(boîte), polystyrène moussé (qui amortit
les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille
protectrice en mousse).
Votre appareil se compose de matériaux
recyclables et réutilisables à condition d’être
démontés par une entreprise spécialisée.
Respectez les réglementations locales
pour vous débarrasser des emballages,
des batteries usagées et de votre ancien
équipement.
Remarque
•• La plaque signalétique est située à
l'arrière de l'unité.
• Se il vano batterie non può essere
completamente chiuso, non utilizzare più
il prodotto. Tenere lontano dalla portata
dei bambini e contattare il produttore.
Avviso
Caractéri stiques
techniques
Amplificateur
• Puissance de sortie maximale: 1 W
• Réponse en fréquence: 100 - 20 000 Hz,
±3 dB
Tuner
• Gamme de fréquences (FM):
87,5 - 108 MHz
• Grille de syntonisation (FM): 50 KHz
• Sensibilité
• Mono, rapport S/N 26 dB: < 22 dBf
• Sélectivité de recherche: <35 dBf
• Distorsion harmonique totale: < 2 %
• Rapport signal/bruit: > 45 dB
DAB
• Gamme de fréquences: 174~240 MHz
(Bande III)
Enceintes
• Impédance des enceintes: 3 ohms
• Enceintes: 3” à gamme étendue
Sensibilité: 81 ± 3 dB/m/W
Informations générales
• Adaptateur CA/CC
• Entrée: 100-240 V~, 50/60 Hz
• Sortie: CC 5,5 V, 1,0 A
• Numéro de modèle: TPA107-55055-EU
• Consommation électrique en
fonctionnement: 1,65 W
• Dimensions (l x H x P):
160 x 66 x 63 mm (Unité principale)
• Poids:0,29 kg (Unité principale)
Italiano
Sicurezza
Importanti istruzioni sulla
sicurezza
• Non esporre il dispositivo a gocce o
schizzi.
• Non posizionare sul dispositivo oggetti
•
•
•
•
potenzialmente pericolosi (ad esempio
oggetti contenenti liquidi, candele
accese).
Se si usa la SPINA DI ALIMENTAZIONE
o un accoppiatore, per scollegare il
dispositivo, assicurarsi che la spina e
l’accoppiatore siano facilmente accessibili.
Assicurarsi che ci sia spazio libero
sufficiente intorno al prodotto, per
consentire la giusta ventilazione.
PRECAUZIONI per l’ uso della batteria
• Per evitare perdite di liquido dalla
batteria che potrebbero causare
danni alle persone, alle cose o danni
all’unità: installare tutte le batterie
correttamente, con i poli + e - come
indicato sull’apparecchio.
• Le batterie (a pacchetto o installate)
non devono essere esposte a fonti
di calore eccessivo come luce solare,
fuoco o simili.
• Rimuovere le batterie quando l’unità
non viene utilizzata per un lungo
periodo di tempo.
Utilizzare solo collegamenti/accessori
specificati dal produttore.
Rischio di ingoiare le batterie.
• Il dispositivo può contenere una batteria
a bottone, che potrebbe essere ingerita.
Tenere la batteria sempre fuori dalla
portata dei bambini! Se ingerita, la
batteria può causare ferite gravi o la
morte. Possono verificarsi ustioni interne
gravi a due ore dall’ingestione.
• Se si sospetta che una batteria sia stata
ingerita o sia stata inserita in una parte
del corpo, consultare subito un medico.
• Quando si cambiano le batterie, tenere
sempre tutte le batterie nuove o usate
fuori dalla portata dei bambini. Verificare
che il vano batterie sia totalmente chiuso
dopo la sostituzione della batteria.
•• Non rimuovere il rivestimento dell'unità
per nessun motivo.
•• Non lubrificare mai alcuna parte dell'unità.
•• Posizionare l'unità su una superficie piana,
Informazioni generali
• Adattatore CA/CC
• Ingresso: 100-240 V~, 50/60 Hz
• Uscita: CC 5,5 V, 1,0 A
• Modello n.: TPA107-55055-EU
• Consumo energetico durante il
funzionamento: 1,65 W
• Dimensioni (L x A x P): 160 x 66 x 63 mm
(Unità principale)
• Peso: 0,29 kg (Unità principale)
stabile e dura.
•• Non posizionare l'unità su altre
apparecchiature elettriche.
•• Utilizzare l'unità solo in interni. Tenere
l'unità lontano da acqua, umidità e oggetti
contenenti liquido.
•• Tenere l'unità lontana dalla luce diretta
del sole, fiamme vive o fonti di calore.
Norsk
Sikkerhet
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
Avviso
Con la presente, Gibson Innovations
dichiara che il prodotto è conforme ai
requisiti essenziali e ad altre disposizioni
rilevanti della Direttiva 2014/53/UE. La
Dichiarazione di conformità è presente sul
sito www.philips.com/support.
Questo prodotto è stato progettato
e realizzato con materiali e
componenti di alta qualità, che
possono essere riciclati e riutilizzati.
Quando il simbolo del bidone dei
rifiuti con una croce si trova su un
prodotto, significa che tale prodotto
è soggetto alla Direttiva Europea
2012/19/UE.
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata
in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.
Attenersi alle normative locali per lo
smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi
prodotti nei normali rifiuti domestici. Il
corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta
a prevenire l’inquinamento ambientale e
possibili danni alla salute.
Il prodotto contiene batterie soggette
alla Direttiva Europea 2013/56/UE
che non possono essere smaltite con
i normali rifiuti domestici.
Informarsi sui regolamenti locali per
la raccolta differenziata delle batterie.
Il corretto smaltimento delle batterie
contribuisce a prevenire potenziali effetti
negativi sull’ambiente e sulla salute.
Informazioni per il rispetto ambientale
L’uso di qualsiasi imballo non necessario
è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di
semplificare la raccolta differenziata, usando
per l’imballaggio tre materiali: cartone
(scatola), polistirene espanso (materiale
di separazione) e polietilene (sacchetti,
schiuma protettiva).
Il sistema è composto da materiali che
possono essere riciclati e riutilizzati purché
il disassemblaggio venga effettuato da
aziende specializzate. Attenersi alle
norme locali in materia di riciclaggio di
materiali per l’imballaggio, batterie usate e
apparecchiature obsolete.
Nota
•• La targhetta del modello è situata sul retro
dell'unità.
Specifiche
Amplificatore
• Potenza in uscita massima: 1 W
• Risposta in frequenza: 100 - 20.000 Hz,
±3 dB
Sintonizzatore
Gamma di sintonizzazione (FM):
87,5 - 108 MHz
• Griglia di sintonizzazione (FM): 50 KHz
• Sensibilità
• Mono, rapporto segnale/rumore 26 dB:
< 22 dBf
• Selettività ricerca: < 35 dBf
• Distorsione armonica totale: < 2%
• Rapporto segnale/rumore: > 45 dB
DAB
• Gamma di frequenza:
Banda III (174~240 MHz)
Altoparlanti
• Impedenza altoparlante: 3 ohm
• Driver dell’altoparlante: full range da 3”
Sensibilità: 81 ±3 dB/m/W
• Enheten må ikke utsettes for drypp eller
sprut.
• Ikke plasser noen som helst farekilder
•
•
•
•
på enheten (for eksempel væskefylte
objekter. tente stearinlys).
Når strømuttaket eller en apparatkobling
brukes som frakoblingsenhet, må
frakoblingsenheten hele tiden være klar
til bruk.
Sørg for at det er nok fritt rom rundt
produktet av hensyn til ventilasjon.
FORSIKTIGHET ved batteribruk
• For å unngå batterilekkasje som kan føre
til skade på personer, eiendeler eller
enheten, må følgende forholdsregler
følges: Sett inn alle batteriene riktig. +
og - på batteriene skal samsvare med
tilsvarende tegn på enheten.
• Batteriene (i pakke eller montert) må
ikke utsettes for sterk varme som sollys,
flammer eller lignende.
• Ta ut batteriene når enheten ikke skal
brukes på lang tid.
Bruk bare tillegg/tilbehør som er angitt av
produsenten.
Fare for svelging av batterier!
• Enheten kan inneholde et myntbatteri,
som kan svelges. Oppbevar derfor
batteriet utilgjengelig for barn til enhver
tid. Hvis batteriet svelges, kan det
forårsake alvorlige skader eller føre til
dødsfall. Det kan oppstå alvorlige interne
brannskader innen to timer etter at
batteriet er svelget.
• Hvis du mistenker at noen har svelget
et batteri eller stukket det inn i en
kroppsåpning, må du umiddelbart
oppsøke lege.
• Når du bytter batteri, skal alle nye
og brukte batterier alltid oppbevares
utilgjengelig for barn. Kontroller at
batterirommet er fullstendig stengt når du
har byttet batteri.
• Hvis det ikke er mulig å stenge
batterirommet fullstendig, skal produktet
ikke brukes lenger. Oppbevar det
utilgjengelig for barn, og ta kontakt med
produsenten.
Advarsel
•• Fjern aldri dekselet på denne enheten.
•• Smør aldri noen av delene på denne enheten.
•• Plasser enheten på et flatt, hardt og stabilt
Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og
elektroniske produkter til gjenvinning i ditt
lokalmiljø.
Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle
produkter sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Hvis du kasserer gamle
produkter riktig, bidrar du til å forhindre
negative konsekvenser for helse og miljø.
Produktet inneholder batterier
som omfattes av EU-direktivet
2013/56/EU, og som ikke kan kastes
i vanlig husholdningsavfall.
Gjør deg kjent med lokale regler om
innsamling av batterier. Riktig kassering
bidrar til å forhindre negative konsekvenser
for helse og miljø.
Miljøinformasjon
All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har
forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i
tre materialer: papp (eske), polystyrenskum
(buffer) og polyetylen (poser, beskyttende
skumlag).
Systemet består av materialer som
kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det
demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent
med lokale bestemmelser før du kaster
emballasjematerialer, oppbrukte batterier og
gammelt utstyr.
Merk
•• Typeplaten er plassert bak på enheten.
Spesifikasjoner
Forsterker
• Maksimal utgangseffekt: 1 W
• Frekvensområde: 100–20 000 Hz, ±3dB
Tuner
• Innstillingsområde (FM): 87,5–108 MHz
• Innstillingsnett (FM): 50 kHz
• Følsomhet
• Mono, 26 dB signal-til-støy-forhold:
< 22 dBf
• Valgbarhet for søk: < 35 dBf
• Total harmonisk forvrengning: < 2%
• Signal-til-støy-forhold: > 45 dB
DAB
• Frekvensområde: bånd III (174~240 MHz)
Høyttalere
• Høyttalerimpedans: 3 ohm
• Høyttalerdrivere: 3-tommers heldekkende
• Følsomhet: 81 ± 3 dB/m/W
Generell informasjon
• AC/DC-adapter
• Inngang: 100–240 V~, 50/60 Hz
• Utgang: DC 5,5 V, 1,0 A
• Modellnr.: TPA107-55055-EU
• Effektforbruk i driftsmodus: 1,65 W
• Mål (B x H x D): 160 x 66 x 63 mm
• Vekt: 0,29 kg (Hovedenhet)
Polski
Bezpieczeństwo
underlag.
Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa
utstyr.
• Urządzenie nie powinno być narażone na
•• Plasser aldri enheten på annet elektrisk
•• Bruk denne enheten kun innendørs. Hold
denne enheten unna vann, fuktighet og
væskefylte objekter.
•• Ikke utsett denne enheten for direkte
sollys, åpen flamme eller varme.
Merknad
Gibson Innovations erklærer herved
at dette produktet er i samsvar med
de grunnleggende kravene og øvrige
relevante bestemmelser i direktiv
2014/53/EU. Du finner samsvarserklæringen
på www.philips.com/support.
Produktet er utformet og produsert
med materialer og komponenter
av svært høy kvalitet som kan
resirkuleres og gjenbrukes.
Når symbolet med søppelbøtten
med kryss over følger med et
produkt, betyr det at produktet
omfattes av EU-direktivet
2012/19/EU.
kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
• Nie wolno stawiać na urządzeniu
potencjalnie niebezpiecznych
przedmiotów (np. naczyń wypełnionych
płynami czy płonących świec).
• Jeśli urządzenie jest podłączone
do gniazdka za pomocą przewodu
zasilającego lub łącznika, ich wtyki ich
wtyczki muszą być łatwo dostępne.
• W celu zapewnienia właściwej wentylacji
upewnij się, że z każdej strony urządzenia
zachowany jest odpowiedni odstęp.
• OSTRZEŻENIE dotyczące korzystania z
baterii
• Aby zapobiec wyciekowi elektrolitu z
baterii, który może doprowadzić do
obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub
uszkodzenia urządzenia: wkładaj baterie w
prawidłowy sposób, zgodnie ze znakami +
i - umieszczonymi na urządzeniu.
• Baterie i akumulatory (dołączone lub
zamontowane) należy zabezpieczyć
przed oddziaływaniem wysokich
2017/7/20 10:41:53
temperatur (światłem słonecznym,
ogniem itp.).
• Wyjmuj baterie, jeśli nie korzystasz z
urządzenia przez długi czas.
• Korzystaj wyłącznie z dodatków
oraz akcesoriów wskazanych przez
producenta.
Ryzyko połknięcia baterii!
• Urządzenie może zawierać baterię
monetową/pastylkową, która może
zostać połknięta. Zawsze trzymaj baterie
poza zasięgiem dzieci! Połknięcie baterii
może spowodować poważne obrażenia
lub śmierć. W ciągu dwóch godzin od
połknięcia mogą wystąpić poważne
oparzenia wewnętrzne.
• Jeśli przypuszczasz, że bateria została
połknięta lub w inny sposób znalazła się
w organizmie, natychmiast skontaktuj się
z lekarzem.
• Podczas wymiany baterii zawsze
trzymaj nowe i zużyte baterie w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Po wymianie
baterii upewnij się, że komora baterii jest
zabezpieczona.
• Jeśli komora baterii nie może zostać w
pełni zabezpieczona, przerwij korzystanie
z urządzenia. Trzymaj je poza zasięgiem
dzieci i skontaktuj się z producentem.
Ostrzeżenie
•• Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
•• Nie smaruj żadnej części urządzenia.
•• Postaw urządzenie na płaskiej, twardej i
stabilnej powierzchni.
•• Nigdy nie stawiaj tego urządzenia na
innym urządzeniu elektrycznym.
•• Z urządzenia można korzystać tylko w
pomieszczeniach. Chroń urządzenie przed
wodą, wilgocią i naczyniami wypełnionymi
cieczami.
•• Nigdy nie wystawiaj urządzenia na
działanie promieni słonecznych, źródeł
otwartego ognia lub ciepła.
Uwaga
Firma Gibson Innovations niniejszym
oświadcza, że ten produkt spełnia wszystkie
niezbędne wymagania oraz inne ważne
wytyczne dyrektywy 2014/53/UE. Deklarację
zgodności można znaleźć na stronie
internetowej www.philips.com/support.
Ten produkt został wykonany
z wysokiej jakości materiałów i
elementów, które nadają się do
ponownego wykorzystania.
Jeśli produkt został opatrzony
symbolem przekreślonego
pojemnika na odpady, oznacza
to, iż podlega on postanowieniom
dyrektywy europejskiej 2012/19/UE.
Informacje na temat wydzielonych
punktów składowania zużytych produktów
elektrycznych i elektronicznych można
uzyskać w miejscu zamieszkania.
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi
miejscowych władz i nie wyrzucać tego
typu urządzeń wraz z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Prawidłowa utylizacja starych produktów
pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu
środowiska naturalnego oraz utracie
zdrowia.
Produkt zawiera baterie opisane
w treści dyrektywy 2013/56/UE,
których nie można zutylizować ze
zwykłymi odpadami domowymi.
Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami
dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich
prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać
zanieczyszczeniu środowiska naturalnego
oraz utracie zdrowia.
Ochrona środowiska
Producent dołożył wszelkich starań, aby
wyeliminować zbędne środki pakunkowe.
Użyte środki pakunkowe można z grubsza
podzielić na trzy grupy: tektura (karton),
pianka polistyrenowa (boczne elementy
ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia
ochronna).
Urządzenie zbudowano z materiałów,
które mogą zostać poddane utylizacji
oraz ponownemu wykorzystaniu przez
wyspecjalizowane przedsiębiorstwa.
Prosimy zapoznać się z lokalnymi przepisami
dotyczącymi utylizacji materiałów
pakunkowych, rozładowanych baterii i
akumulatorów oraz zużytych urządzeń
elektronicznych.
AJB3000_12_QSG_V1.0.indd 2
Uwaga
•• Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu
urządzenia.
Dane techniczne
Wzmacniacz
• Maksymalna moc wyjściowa: 1 W
• Pasmo przenoszenia: 100–20 000 Hz,
±3 dB
Tuner
• Zakres strojenia (FM): 87,5–108 MHz
• Siatka strojenia (FM): 50 KHz
• Czułość
• Mono, 26 dB; odstęp sygnału od
szumu: < 22 dBf
• Selektywność wyszukiwania: < 35 dBf
• Całkowite zniekształcenia harmoniczne:
< 2%
• Odstęp sygnału od szumu: > 45 dB
DAB
• Zakres częstotliwości:
Pasmo III (174–240 MHz)
Głośniki
• Impedancja głośnika: 3 omy
• Przetwornik: 3 cale, pełnozakresowy
• Czułość: 81 ± 3 dB/m/W
Informacje ogólne
• Zasilacz AC/DC
• wejście: 100–240 V~, 50/60 Hz
• Wyjście: DC 5,5 V, 1,0 A
• Nr modelu: TPA107-55055-EU
• Pobór mocy podczas pracy: 1,65 W
• Wymiary (szer. × wys. × głęb.):
160 × 66 × 63 mm (Jednostka centralna)
• Waga: 0,29 kg (Jednostka centralna)
Svenska
Säkerhet
Viktiga säkerhetsinstruktioner
• Enheten får inte utsättas för
vattendroppar eller vattenstrålar.
• Placera inga potentiellt skadliga föremål
•
•
•
•
på enheten (t.ex. vätskefyllda föremål.
tända ljus).
Om nätkontakten eller ett kontaktdon
används som frånkopplingsenhet ska den
vara lätt att komma åt.
Se till att det finns tillräckligt med
ledigt utrymme för god ventilation runt
produkten.
VARNING! Batterianvändning
• Undvik batteriläckage, som kan ge
upphov till personskada, skada på
egendom eller skada på enheten:
Sätt i alla batterier på rätt sätt och
placera + och - enligt markeringarna på
apparaten.
• Utsätt inte batterierna (paket eller
interna) för stark hetta som solsken, eld
eller liknande.
• Ta ur batterierna när apparaten inte ska
användas på länge.
Använd endast kringutrustning
och tillbehör som är godkända av
leverantören.
Varning! Barn kan svälja
batterierna!
• Enheten kan innehålla ett myntformat
batteri/knappcellsbatteri som kan sväljas
av misstag. Förvara alltid batteriet utom
räckhåll för barn! Om någon av misstag
sväljer batteriet kan det orsaka allvarlig
skada eller dödsfall. Allvarliga inre
brännskador kan uppstå inom två timmar
efter förtäring.
• Om du misstänker att ett batteri har svalts
eller kommit in i kroppen på annat vis ska
du omedelbart uppsöka läkare.
• När du byter batterier ska du alltid se
till att både använda och nya batterier
är utom räckhåll för barn. Se till att
batterifacket är ordentligt stängt efter att
du har bytt batteri.
• Om batterifacket inte går att stänga
ordentligt ska du inte fortsätta att
använda produkten. Förvara utom
räckhåll för barn och kontakta tillverkaren.
Varning
•• Ta aldrig bort höljet från enheten.
•• Smörj aldrig någon del av enheten.
•• Placera enheten på en plan, hård och
1
Register your product and get support at
www.philips.com/support
2
3
Scanning...
Manual Tune
<5A 174.928MHz>
2
87.50MHz
Scanning...
87.5 0 MHz
[ No RadioText ]
3
87.5 5 MHz
[ No RadioText ]
87.6 0 MHz
[ No RadioText ]
EN Tune to DAB radio stations
1 Press repeatedly to select DAB
radio.
2 Press SET/OK to start full scan.
3 Press TUN+ or TUN- to
navigate through the available
DAB stations.
5.5
DA Indstil DAB-radiostationer
1 Tryk gentagne gange på for at
CR2025/3V
vælge DAB-radio.
2 Tryk på SET/OK (INDSTIL/OK) for
at starte en fuld scanning.
3 Tryk på TUN+ eller TUN- for at
navigere gennem de tilgængelige
DAB-stationer.
DE Einstellen eines DABRadiosenders
1 Drücken Sie wiederholt
, um
DAB-Radiosender auszuwählen.
2 Drücken Sie SET/OK, um die
vollständige Suche zu beginnen.
3 Drücken Sie TUN+ oder TUN- ,
um zwischen den verfügbaren
DAB-Sendern zu navigieren.
FR Réglage des stations de radio DAB
1 Appuyez plusieurs fois sur pour
ON
sélectionner la radio DAB.
vælge FM-radio.
2 Tryk på SET/OK (INDSTIL/OK) for
at starte en fuld scanning.
3 Tryk på TUN+ eller TUN- for at
navigere gennem de tilgængelige
FM-stationer.
DE Einstellen eines UKWRadiosenders
1 Drücken Sie wiederholt , um
UKW-Radiosender auszuwählen.
2 Drücken Sie SET/OK, um die
vollständige Suche zu beginnen.
3 Drücken Sie TUN+ oder TUN- ,
um zwischen den verfügbaren
UKW-Radiosendern zu navigieren.
FR Réglage des stations de radio FM
1 Appuyez plusieurs fois sur pour
sélectionner la radio FM.
3 Appuyez sur TUN+
2 Premere SET/OK per avviare la
1sec
DA Find FM-radiostationer
1 Tryk gentagne gange på for at
3 Appuyez sur TUN+
selezionare la radio DAB.
OFF
radio.
2 Press SET/OK to start full scan.
3 Press TUN+ or TUN- to
navigate through the available FM
stations.
2 Appuyez sur SET/OK pour
IT Sintonizzazione di stazioni
radio DAB
1 Premere più volte per
Specificationer
EN Tune to FM radio stations
1 Press repeatedly to select FM
2 Appuyez sur SET/OK pour
démarrer le balayage intégral.
ou TUNpour parcourir les stations DAB
disponibles.
•• Typplattan sitter på enhetens baksida.
Allmän information
• Nätadapter
• Ingång: 100–240 V~, 50/60 Hz
• Uteffekt: DC 5,5 V, 1,0 A
• Modellnr.: TPA107-55055-EU
• Effektförbrukning vid användning: 1,65 W
• Storlek (B x H x D): 160 x 66 x 63 mm
(Huvudenhet)
• Vikt: 0,29 kg (Huvudenhet)
1
1
Obs!
Högtalare
• Högtalarimpedans: 3 ohm
• Högtalarelement: 3-tums högtalare med
fullt frekvensomfång
• Känslighet: 81 ± 3 dB/m/W
radio DAB/FM.
OK per 1 secondo o più per
avviare la scansione completa
di tutte le stazioni radio DAB
disponibili.
1
4
2 Appuyez sur PRE +/- pendant
2
3
OK per 1 secondo o più per
memorizzare tutte le stazioni
radio FM disponibili sulle
stazioni preimpostate.
Quick start guide
Din produkt innehåller batterier som
omfattas av EU-direktiv 2013/56 /
EU, och får inte kasseras bland de
vanliga hushållssoporna.
Ta reda på de lokala reglerna om separat
insamling av batterier eftersom korrekt
kassering bidrar till att minska negativ
påverkan på miljö och hälsa.
DAB
• Frekvensområde: band III (174~240 MHz)
2
• In modalità FM, premere SET/
När den här symbolen med en
överkryssad soptunna visas på
produkten innebär det att produkten
omfattas av det europeiska
direktivet 2012/19/EU.
Ta reda på var du kan hitta närmaste
återvinningsstation för elektriska och
elektroniska produkter.
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina
gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet.
Genom att kassera dina gamla produkter på
rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella
negativa effekter på miljö och hälsa.
Mottagare
• Mottagningsområde (FM): 87,5–108 MHz
• Inställningsområde (FM): 50 KHz
• Känslighet
• Mono, 26 dB S/N-förhållande: 22 dBf
• Sökselektivitet: > 35 dBf
• Total harmonisk distorsion: < 2 %
• Signal/brusförhållande: > 45 dB
3
2
1sec
Produkten är utvecklad och
tillverkad av högkvalitativa material
och komponenter som kan
återvinnas och återanvändas.
Förstärkare
• Högsta uteffekt: 1 W
• Frekvensomfång: 100–20 000 Hz/± 3 dB
• In modalità DAB, premere SET/
1
3
Obs!
Gibson Innovations deklarerar härmed
att produkten uppfyller alla viktiga
krav och andra relevanta villkor i
direktivet 2014/53 /EU. Du hittar
deklarationen om överensstämmelse på
www.philips.com/support.
Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits
bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att
dela upp i tre olika material: kartong (lådan),
polystyrenskum (buffert) och polyeten
(påsar, skyddande skumskiva).
Systemet består av material som kan
återvinnas och återanvändas om det
monteras isär av ett specialiserat företag.
Följ de lokala föreskrifterna för kassering av
förpackningsmaterial, använda batterier och
gammal utrustning.
FR Mémorisation manuelle des
stations de radio DAB/FM
1 Sélectionnez une station de
IT Memorizzazione automatica
delle stazioni radio DAB/FM
stabil yta.
•• Placera aldrig enheten ovanpå någon
annan elektrisk utrustning.
•• Använd alltid enheten inomhus. Skydda
enheten mot vatten, fukt och vätskefyllda
föremål.
•• Skydda enheten mot direkt solljus, öppna
lågor och värme.
scansione completa.
3 Premere TUN+ o TUN- per
navigare tra le stazioni DAB
disponibili.
NO Stille inn DAB-radiostasjoner
1 Trykk på gjentatte ganger for å
velge DAB-radio.
2 Trykk på SET/OK for å starte
fullstendig skanning.
3 Trykk på TUN+ eller TUN- for å
navigere gjennom de tilgjengelige
DAB-stasjonene.
PL Wyszukiwanie stacji radiowych
DAB
1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk ,
aby wybrać radio DAB.
2 Naciśnij przycisk SET/OK, aby
rozpocząć pełne wyszukiwanie.
3 Użyj przycisku TUN+ lub TUNdo przechodzenia między dostępnymi stacjami DAB.
SV Ställ in DAB-radiokanaler
1 Välj DAB-radio genom att trycka
på upprepade gånger.
2 Starta en fullständig sökning
genom att trycka på SET/OK.
3 Tryck på TUN+ eller TUN- för
att bläddra bland de tillgängliga
DAB-kanalerna.
démarrer le balayage intégral.
ou TUNpour parcourir les stations FM
disponibles.
IT Sintonizzazione delle stazioni
radio FM
1 Premere più volte per
selezionare la radio FM.
2 Premere SET/OK per avviare la
scansione completa.
3 Premere TUN+ o TUN- per
navigare tra le stazioni FM disponibili.
NO Stille inn FM-radiostasjoner
1 Trykk på gjentatte ganger for å
velge FM-radio.
2 Trykk på SET/OK for å starte
fullstendig skanning.
3 Trykk på TUN+ eller TUN- for å
navigere gjennom de tilgjengelige
FM-stasjonene.
EN Store DAB/FM radio stations
automatically
• In DAB mode, press SET/OK
for 1 second or more to start full
scan of all available DAB radio
stations.
• In FM mode, press SET/OK for
1 second or more to store all
available FM radio stations to
presets.
DA Gem DAB-/FMradiostationer automatisk.
• I DAB-tilstand skal du trykke
på SET/OK (INDSTIL/OK)
i 1 sekund eller mere for at
starte en fuld scanning efter
alle tilgængelige DAB-radiostationer.
• I FM-tilstand skal du trykke
på SET/OK (INDSTIL/OK)
i 1 sekund eller mere for at
gemme alle tilgængelige
FM-radiostationer som
forudindstillede stationer.
DE Automatisches Speichern
von DAB-/UKWRadiosendern
• Drücken Sie im DAB-Modus
mindestens 1 Sekunde lang
SET/OK, um die vollständige
Suche von allen verfügbaren
DAB-Radiosendern zu
beginnen.
• Drücken Sie im UKW-Modus
mindestens 1 Sekunde lang
SET/OK, um alle verfügbaren
UKW-Radiosender als
Voreinstellungen zu speichern.
FR Mémorisation automatique
des stations de radio DAB/
FM
• En mode DAB, appuyez sur
SET/OK pendant au moins
1 seconde pour démarrer le
balayage intégral de toutes les
radios DAB disponibles.
• En mode FM, appuyez sur
SET/OK pendant au moins
1 seconde pour enregistrer
toutes les stations de radio
FM disponibles dans les
présélections.
NO Lagre DAB-/FM-
• Trykk på SET/OK i DAB-modus
i ett sekund eller mer for å
starte en fullstendig skanning
av alle tilgjengelige DABradiostasjoner.
• Trykk på SET/OK i FMmodus i ett sekund eller mer
for å lagre alle tilgjengelige
FM-radiostasjoner på
forhåndsinnstillinger.
PL Automatyczne zapisywanie
stacji radiowych DAB/FM
• W trybie DAB naciśnij i
przytrzymaj przycisk SET/OK
przez co najmniej 1 sekundę,
aby rozpocząć pełne
wyszukiwanie wszystkich
dostępnych stacji radiowych
DAB.
• W trybie FM naciśnij i
przytrzymaj przycisk SET/OK
przez co najmniej 1 sekundę,
aby zapisać wszystkie dostępne
stacje radiowe FM na liście
zaprogramowanych stacji.
SV Lagra DAB-/FMradiokanaler automatiskt
• Tryck på SET/OK i DABläge i 1 sekund eller mer för
att påbörja en fullständig
sökning efter tillgängliga DABradiokanaler.
• Tryck på SET/OK i FMläge i 1 sekund eller mer för
att spara alla tillgängliga
FM-radiokanaler som
snabbvalskanaler.
2
Preset Store
<1 : 96.70MHz>
1sec
5
Preset Store
< 1 : 96.70MHz >
3
4
96.70MHz P1
[ No RadioText ]
EN Store DAB/FM radio stations
manually
1 Tune to a DAB/FM radio
station.
2 Press PRE +/- for 1 second or
more to activate programming
mode.
3 Press PRE +/- to select a preset
number.
4 Press SET/OK to confirm.
5 Repeat steps 1 to 4 to store
other DAB/FM stations.
DA Gem DAB-/FMradiostationer manuelt.
1 Find en DAB-/FM-radiostation.
2 Tryk på PRE + /- i 1 sekund
eller mere for at aktivere
programmeringstilstand.
3 Tryk på PRE +/- for at vælge et
forudindstillet nummer.
4 Tryk på SET/OK (INDSTIL/OK)
for at bekræfte.
5 Gentag trin 1 til 4 for at gemme
andre DAB-/FM-stationer.
DE Manuelles Speichern von
DAB-/UKW-Radiosendern
1 Stellen Sie einen DAB-/UKWRadiosender ein.
2 Drücken Sie die Taste PRE +
/- mindestens 1 Sekunde lang,
um den Programmiermodus zu
aktivieren.
3 Drücken Sie die Taste PRE
+/-, um eine voreingestellte
Nummer auszuwählen.
4 Drücken Sie die SET/OK, um
die Einstellung zu bestätigen.
5 Wiederholen Sie die
Schritte 1 bis 4, um weitere
DAB-/UKW-Sender zu
speichern.
IT Memorizzazione manuale
delle stazioni radio DAB/FM
1 Sintonizzarsi su una stazione
radio DAB/FM.
2 Premere PRE +/- per 1 secondo
o più per attivare la modalità di
programmazione.
3 Premere PRE +/- per selezionare
un numero preimpostato.
4 Premere SET/OK per confermare.
5 Ripetere i passaggi da 1 a 4 per
memorizzare altre stazioni
DAB/FM.
NO Lagre DAB-/FM-
radiostasjoner manuelt
1 Still inn en DAB-/FM-radiostasjon.
2 Trykk på PRE +/- i ett sekund
eller mer for å aktivere
programmeringsmodus.
3 Trykk på PRE +/- for å velge et
forhåndsinnstilt nummer.
4 Trykk på SET/OK for å bekrefte.
5 Gjenta trinn 1 til 4 for å lagre
andre DAB-/FM-stasjoner.
PL Ręczne zapisywanie stacji
radiowych DAB/FM
1 Ustaw stację radiową DAB/FM.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk
PRE +/- przez co najmniej
1 sekundę, aby włączyć tryb
programowania.
3 Naciśnij przycisk PRE +/-, aby
wybrać numer stacji.
4 Naciśnij przycisk SET/OK, aby
zatwierdzić.
5 Powtórz czynności 1–4, aby
zapisać inne stacje DAB/FM.
SV Lagra DAB-/FMradiokanaler manuellt
1 Ställ in en DAB-/FM-
radiokanal.
2 Tryck på PRE + /- i1 sekund
eller mer för att aktivera
programmeringsläget.
3 Tryck på PRE +/- för att välja
numret på förvalskanalen.
4 Bekräfta genom att trycka på
SET/OK.
5 Upprepa steg 1 till 4 om du vill
lagra fler DAB-/FM-kanaler.
EN Select a preset DAB/FM
radio station
• In DAB/FM mode, press PRE
+/- repeatedly to select your
desired preset number.
DA Vælg en forudindstillet
DAB-/FM-radiostation
• I DAB/FM-tilstand skal du
trykke på PRE + /- gentagne
gange for at vælge det
ønskede, forudindstillede
nummer.
DE Auswählen eines
voreingestellten DAB-/UKWRadiosenders
• Drücken Sie im DAB-/UKWModus wiederholt auf die Taste
PRE + /-, um die gewünschte
voreingestellte Nummer
auszuwählen.
FR Sélection d'une station
de radio DAB/FM
présélectionnée
• En mode DAB/FM, appuyez
plusieurs fois sur PRE +/- pour
sélectionner le numéro de
présélection de votre choix.
IT Scelta di una stazione radio
DAB/FM preimpostata
• In modalità DAB/FM,
premere più volte PRE +/per selezionare il numero
preimpostato desiderato.
NO Velge en forhåndsinnstilt
DAB-/FM-radiostasjon
• Trykk på PRE +/- gjentatte
ganger i DAB- /FM-modus
for å velge det ønskede
forhåndsinnstilte nummeret.
PL Wybór zaprogramowanej
stacji radiowej DAB/FM
• W trybie DAB/FM naciśnij
kilkakrotnie przycisk PRE +/-,
aby wybrać odpowiedni numer
zaprogramowanej stacji.
EN To download the full user manual,
aby wybrać radio FM.
visit www.philips.com/support.
2 Naciśnij przycisk SET/OK, aby
PDF
www.philips.com/support
DA Du kan downloade hele
brugervejledningen på
www.philips.com/support.
DE Um die vollständige
SV Ställa in FM-radiokanaler
1 Välj FM-radio genom att trycka på
upprepade gånger.
2 Starta en fullständig sökning
genom att trycka på SET/OK.
3 Tryck på TUN+ eller TUN- för
att bläddra bland de tillgängliga
FM-kanalerna.
96.70MHz
[ No RadioText ]
radiostasjoner automatisk
PL Wyszukiwanie stacji radiowych
FM
1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk ,
rozpocząć pełne wyszukiwanie.
3 Użyj przycisku TUN+ lub TUNdo przechodzenia między
dostępnymi stacjami FM.
1
au moins 1 seconde pour activer
le mode de programmation.
3 Appuyez sur PRE +/- pour
sélectionner un numéro de
présélection.
4 Appuyez sur SET/OK pour
confirmer.
5 Répétez les étapes 1 à 4 pour
mémoriser d'autres stations
DAB/FM.
www.philips.com/support
Bedienungsanleitung
herunterzuladen, besuchen Sie
www.philips.com/support.
FR Pour télécharger le mode
d'emploi complet, rendez-vous
sur www.philips.com/support.
IT Per scaricare il manuale
dell'utente completo, visitare il sito
Web www.philips.com/support.
NO Hvis du vil laste ned den
komplette brukerhåndboken, kan
du gå til www.philips.com/support
SV Ange en snabbvalskanal
(DAB/FM)
• I DAB/FM-läge trycker du på
PRE + /- upprepade gånger för
att välja önskat förvalsnummer.
PL Pełną wersję instrukcji
obsługi można pobrać
ze strony internetowej
www.philips.com/support.
SV Den fullständiga
användarhandboken finns på
www.philips.com/support.
2017/7/20 10:42:32
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising