Philips | DC295/12 | Philips Dockingstation mit Lightning-Connector und Radio DC295/12 Important Information Manual

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
DA
DC295
1
Vigtigt
EN
1
•
Important
Never remove the casing of this apparatus.
Never lubricate any part of this apparatus.
Never place this apparatus on other electrical equipment.
Keep this apparatus away from direct sunlight, naked flames or heat.
Ensure that you always have easy access to the power cord, plug or adaptor to disconnect the apparatus
from the power.
Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as
sunshine, fire or the like.
Battery usage CAUTION – To prevent battery leakage which may result in bodily injury,
property damage, or damage to the remote control:
• Install all batteries correctly, + and - as marked on the remote control.
• Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline, etc.).
• Remove batteries when the remote control is not used for a long time.
Risk of swallowing batteries!
• The product or remote control may contain a button cell battery, which is possible to be
swallowed. Keep the battery out of reach of children at all times! If swallowed, the battery can
cause serious injury or death. Severe internal burns can occur within two hours of ingestion.
• If you suspect that a battery has been swallowed or placed inside any part of the body, seek
immediate medical attention.
• When you change the batteries, always keep all new and used batteries out of reach of
children. Ensure that the battery compartment is completely secure after you replace the
battery.
• If the battery compartment cannot be completely secured, discontinue use of the product.
Keep out of reach of children and contact the manufacturer.
Make sure that there is enough free space around the product for ventilation.
The system shall not be exposed to dripping or splashing.
Do not place any sources of danger on the system (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
Where the plug of the Direct Plug-in Adapter is used as the disconnect device, the disconnect
device shall remain readily operable.
•
•
•
•
•
•
2
Notice
Any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Philips
Consumer Lifestyle may void the user’s authority to operate the equipment.
Use only power supplies listed in the user manual.
This product complies with the radio interference requirements of the European
Community.
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components,
which can be recycled and reused.
When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the
product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and
electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal
household waste. Correct disposal of your old product helps to prevent potential negative
consequences for the environment and human health.
Your product contains batteries covered by the European Directive 2006/66/EC, which
cannot be disposed with normal household waste.Please inform yourself about the local
rules on separate collection of batteries because correct disposal helps to prevent negative
consequences for the environmental and human health.
Environmental information
All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate
into three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and polyethylene (bags, protective
foam sheet.)
Your system consists of materials which can be recycled and reused if disassembled by a specialized
company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials,
exhausted batteries and old equipment.
This is CLASS II apparatus with double insulation, and no protective earth provided.
•
•
•
•
•
•
Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen fra
apparatet.
Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks.
sol, ild eller lignende.
FORSIGTIG vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage
personskade, tingskade eller skade på fjernbetjeningen:
• Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på fjernbetjeningen.
• Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
• Fjern batterierne, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges gennem længere tid.
Risiko for slugning af batterier!
• Produktet eller fjernbetjeningen kan indeholde et knapcellebatteri, som det er muligt at sluge.
Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn! Hvis det sluges, kan batteriet medføre svære
skader eller død. Der kan opstå alvorlige indvendige forbrændinger inden for to timer.
• Hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller kommet ind i kroppen, skal du
øjeblikkeligt søge lægehjælp.
• Når du skifter batterierne, skal du altid holde nye og brugte batterier uden for børns
rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er lukket ordentligt, efter du har udskiftet batteriet.
• Hvis batterirummet ikke kan lukkes ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet. Hold
det uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten.
Sørg for, at der er nok friplads rundt om produktet til ventilation.
Systemet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
Placer aldrig farlige genstande på systemet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til
betjening.
•
•
•
•
•
•
2
Meddelelse
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere
brugerens ret til at betjene dette udstyr.
Brug kun strømforsyninger, der er anført i brugervejledningen.
Dette produkt overholder EU’s krav om radiointerferens.
Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som
kan genbruges.
Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul,
betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt
husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ
påvirkning af miljø og helbred.
Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som
ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.Undersøg venligst de
lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ
påvirkning af miljø og helbred.
Miljøoplysninger
Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse),
polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).
Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de
lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.
Dette er et KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og uden beskyttende jording.
”Made for iPod”, ”Made for iPhone” og ”Made for iPad” betyder, at et elektronisk tilbehør er blevet
designet til specifikt at kunne tilsluttes hhv. iPod, iPhone eller iPad, samt at det er certificeret at
udvikleren til at imødekomme Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds
drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at
brugen af dette tilbehør med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ydeevne.
iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. iPad
er et varemærke tilhørende Apple Inc.
Bemærk
•
“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic accessory has
been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by
the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of
this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this
accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.
iPod and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad is a
trademark of Apple Inc.
Note
•
•
•
•
•
•
•
•
2
1
Důležité informace
•
•
Neodstraňujte kryt zařízení.
Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli zařízení
odpojit od napájení.
Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému
teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
UPOZORNĚNÍ týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniku
elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození dálkového
ovladače:
• Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a − na dálkovém ovladači.
• Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
• Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, baterie vyjměte.
Nebezpečí spolknutí baterií!
• Výrobek nebo dálkový ovladač může obsahovat knoflíkovou baterii, kterou by mohlo dítě
spolknout. Uchovávejte baterii vždy mimo dosah malých dětí! V případě spolknutí může
baterie způsobit vážné zranění nebo smrt. Během dvou hodin od okamžiku spolknutí může
dojít k vážným vnitřním popáleninám.
• Pokud máte podezření, že baterie byla spolknuta nebo umístěna do jakékoli části těla,
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
• Při výměně baterií vždy udržujte veškeré nové i použité baterie mimo dosah dětí. Po výměně
baterie zkontrolujte, zda je přihrádka na baterie bezpečně uzavřena.
• V případě, že není možné přihrádku na baterie bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat.
Udržujte výrobek mimo dosah dětí a obraťte se na výrobce.
Zajistěte, aby byl kolem výrobku dostatečný prostor pro řádnou ventilaci.
Systém chraňte před kapající a stříkající vodou.
Na systém nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo
hořící svíčky).
Protože adaptér slouží k vypínání přístroje, zařízení k vypínání přístroje by mělo být připraveno k
použití.
Oznámení
Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips
Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.
Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.
Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.
Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat
a znovu používat.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že
podléhá směrnici EU 2002/96/ES.
Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a
elektronických výrobků.
Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním
odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na
životní prostředí a zdraví lidí.
Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do
běžného komunálního odpadu.Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu
baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.
Informace o ochraně životního prostředí
Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál
snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky,
ochranné fólie z lehčeného plastu).
Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat
a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte
místními předpisy.
Wichtig
Warnung
•
•
•
•
•
Varování
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
Setzen Sie dieses Gerät nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.
Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel oder der Stecker immer leicht zugänglich sind, sodass Sie das Gerät
schnell von der Stromversorgung trennen können.
Batterien (Akkus bzw. integrierte Akkus) sollten nicht starker Wärme durch Sonnenlicht, Feuer
etc. ausgesetzt werden.
WARNHINWEIS zur Batteriehandhabung: Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der
Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden an der Fernbedienung
führen kann:
• Setzen Sie die Batterien gemäß den Markierungen + und - in der Fernbedienung korrekt ein.
• Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs
(z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
• Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn sie eine längere Zeit nicht verwendet
wird.
Gefahr des Verschluckens von Batterien!
• Das Produkt oder die Fernbedienung kann eine Knopfzelle enthalten, die verschluckt werden
könnte. Bewahren Sie die Batterie jederzeit außerhalb der Reichweite von Kindern auf! Wenn
die Batterie verschluckt wird, kann dies zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen.
Innerhalb von zwei Stunden nach dem Verschlucken können schwere innere Entzündungen
auftreten.
• Wenn Sie glauben, dass eine Batterie verschluckt wurde oder anderweitig in den Körper
gelangt ist, konsultieren Sie umgehend einen Arzt.
• Wenn Sie die Batterien austauschen, bewahren Sie alle neuen und gebrauchten Batterien
außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach
vollständig geschlossen ist, nachdem Sie die Batterie ausgetauscht haben.
• Wenn das Batteriefach nicht vollständig geschlossen werden kann, verwenden Sie das Produkt
nicht mehr. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf, und wenden Sie sich
an den Hersteller.
Stellen Sie sicher, dass ausreichend freier Platz um das Gerät zur Verfügung steht, um eine
ausreichende Belüftung sicherzustellen.
Es dürfen keine Flüssigkeiten an das System gelangen.
Auf das Produkt dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer
Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
Wenn der Stecker des Direct Plug-In-Adapters als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die
Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle
genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.
Verwenden Sie nur im Benutzerhandbuch aufgeführte Netzkabel.
Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.
Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten
entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.
Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät,
bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.
Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung
elektrischer und elektronischer Geräte.
Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren
Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor
möglichen negativen Folgen geschützt.
Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen.
Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.Bitte informieren Sie sich
über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die
korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt
werden.
Umweltinformationen
Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen
getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, SchaumstoffSchutzfolie).
Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von
einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur
Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.
Toto je přístroj CLASS II s dvojitou izolací a bez ochranného zemnění.
Slogany „Made for iPod“, „Made for iPhone“, „Made for iPad“ znamenají, že elektronický doplněk
byl navržen specificky pro připojení k zařízení iPod, iPhone a iPad a byl vývojářem certifikován jako
splňující výkonové standardy společnosti Apple. Společnost Apple není odpovědná za činnost tohoto
zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Uvědomte si, že používání
tohoto příslušenství se zařízením iPod, iPhone nebo iPad může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu.
iPod a iPhone jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., registrovaná v U.S.A. a v dalších zemích.
iPad je ochranná známka společnosti Apple Inc.
Poznámka
Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.
DC295_12_Safety & Notice_V1.0.indd 1
Die Angaben „Made for iPod“, „Made for iPhone“, und „Made for iPad“ bedeuten, dass ein
elektronisches Zubehörteil speziell für die Verwendung mit einem iPod, iPhone oder iPad entwickelt
wurde. Zudem wurde vom Hersteller bestätigt, dass dieses Zubehörteil den Leistungsstandards
von Apple entspricht. Apple ist für dieses Gerät oder die Einhaltung von Sicherheits- und sonstigen
Richtlinien nicht verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass der Gebrauch dieses Zubehörteils mit
einem iPod, iPhone oder iPad die Übertragungsleistung beeinflussen kann.
iPod und iPhone sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen
Ländern. iPad ist eine Marke von Apple Inc.
Hinweis
•
Προειδοποίηση
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Σημείωση
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή
έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για
λειτουργία της συσκευής.
Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές τροφοδοσίας που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
Remarque
•
La plaque signalétique est située sous le produit.
Nota
•
Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό
ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.
Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε
υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της
μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στο
τηλεχειριστήριο:
• Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως
υποδεικνύονται στο τηλεχειριστήριο.
• Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες
άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
• Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για
μεγάλο χρονικό διάστημα.
Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών!
• Η συσκευή ή το τηλεχειριστήριο μπορεί να περιέχει μια επίπεδη μπαταρία τύπου
κουμπιού, η οποία επιφυλάσσει κίνδυνο κατάποσης. Κρατάτε πάντα την μπαταρία μακριά
από τα παιδιά! Σε περίπτωση κατάποσης, μπορεί να προκληθεί σοβαρός ή θανάσιμος
τραυματισμός. Εντός δύο ωρών από την κατάποση, μπορούν να εμφανιστούν σοβαρά
εσωτερικά εγκαύματα.
• Αν υποψιάζεστε ότι η μπαταρία έχει καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε
μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
• Όταν αλλάζετε τις μπαταρίες, κρατάτε πάντοτε όλες τις νέες και τις παλιές μπαταρίες
μακριά από τα παιδιά. Αφού αντικαταστήσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι έχετε
ασφαλίσει καλά τη θήκη της.
• Εάν η θήκη δεν μπορεί να ασφαλίσει καλά, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος.
Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
Φροντίστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για εξαερισμό γύρω από το προϊόν.
Το σύστημα δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στο σύστημα (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά,
αναμμένα κεριά).
Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή
αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.
La placa de identifi cación está situada en la parte posterior del dispositivo.
1
Tärkeää
Vakava varoitus
•
•
•
•
•
•
Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.
Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle
tai tulelle.
Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla
seuraavilla tavoilla:
• Asenna paristot oikein, kaukosäätimen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
• Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
• Poista paristot, jos kaukosäädin on pitkään käyttämättä.
Paristot ovat nieltynä vaarallisia!
• Laitteessa tai kaukosäätimessä saattaa olla nappiparisto, jonka voi vahingossa niellä. Pidä
paristot aina poissa lasten ulottuvilta! Nielty paristo voi aiheuttaa vakavan vamman tai
kuoleman. Pariston nieleminen voi kahdessa tunnissa aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja.
• Jos epäilet, että paristo on nielty tai joutunut mihin tahansa ruumiin aukkoon, mene
välittömästi lääkäriin.
• Kun vaihdat paristot, pidä aina kaikki uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa.
Varmista paristojen vaihtamisen jälkeen, että paristolokero menee kunnolla kiinni.
• Jos paristolokeroa ei saa kunnolla kiinni, lopeta tuotteen käyttäminen. Pidä tuote poissa lasten
ulottuvilta ja ota yhteyttä valmistajaan.
Varmista, että tuotteen ympärillä on tarpeeksi tilaa tuuletukselle.
Suojaa järjestelmä tippuvalta vedeltä ja roiskeilta.
Älä aseta järjestelmän päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä
sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen
käytettävissä.
•
•
•
•
•
•
2
HU
1
FI
Huomautus
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.
Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti
hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.
Käytä ainoastaan käyttöoppaassa mainittuja virtalähteitä.
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και
εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.
Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με
ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.
Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων.
Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με
τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων
συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά
απορρίμματα.Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη
χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών
συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να
είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό
προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).
Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να
επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους
τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή
παλιού εξοπλισμού.
Ympäristötietoja
Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on
helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit,
suojamuoviarkki).
Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän
hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja
paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana.
Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti
koituvia haittavaikutuksia.
Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa
hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen
keräysjärjestelmään.Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.
Fontos!
Figyelem
•
•
•
•
•
•
A készülék borítását megbontani tilos.
Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhető legyen, hogy a készüléket le
tudja választani a hálózati áramról.
Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például
közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
Akkumulátor használata: VIGYÁZAT – Az akkumulátorszivárgás személyi sérülést, tárgyak/
eszközök vagy magának a távvezérlőnek a károsodását okozhatja, ezért:
• Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyelve a távvezérlőn látható + és - jelölésre.
• Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
• Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt.
Az elemek lenyelésének veszélye!
• A termék vagy a távirányító gombelemet tartalmazhat, amely könnyen lenyelhető. Minden
esetben tartsa az elemet gyermekektől távol! Az elem lenyelése súlyos sérülést vagy halált
okozhat. A lenyelést követő két órán belül súlyos belső égési sérülések jöhetnek létre.
• Ha úgy gondolja, hogy az elem a szervezetébe került, (pl. lenyelte), azonnal forduljon orvoshoz.
• Ha elemet cserél, tartsa gyermekektől távol az új és a használt elemet is. Elemcsere után
győződjön meg arról, hogy az elemtartó rekesz megfelelően le van zárva.
• Ha az elemtartó rekeszt nem lehet megfelelően lezárni, ne használja tovább a terméket. Tartsa
gyermekektől távol, és lépjen kapcsolatba a gyártóval.
Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a termék körül a megfelelő szellőzéshez.
A rendszert nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
Ne helyezzen a rendszerre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a
megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.
•
•
•
•
•
•
2
Megjegyzés
A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.
Csak a használati utasításban listázott tápegységeket használja.
Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó
követelményeinek.
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek
újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.
A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre
vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.
Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő
gyűjtésének helyi feltételeiről.
Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve
a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását.
A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek,
ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként.Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív
hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok
helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.
Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók
A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a
csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz),
polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).
A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és
újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi
készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.
II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.
Tämä on LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys ja jossa ei ole maadoitusta.
Η συσκευή είναι CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς παρεχόμενη προστατευτική γείωση.
Οι ονομασίες «Made for iPod», «Made for iPhone» και «Made for iPad» σημαίνουν ότι το
ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση σε iPod, iPhone και iPad αντίστοιχα,
καθώς και ότι έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή του ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης
της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της παρούσας συσκευής ή της
συμμόρφωσής της προς τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα. Να σημειωθεί ότι
η χρήση του εν λόγω αξεσουάρ με iPod, iPhone ή iPad ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη
απόδοση.
Οι ονομασίες iPod and iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α.
και σε άλλες χώρες. Η ονομασία iPad είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.
Made for iPod, Made for iPhone ja Made for iPad merkitsevät, että sähköinen lisävaruste on
tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin, iPhoneen tai iPadiin, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää
Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää
turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin, iPhonen tai iPadin kanssa
saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn.
iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa
rekisteröityjä tavaramerkkejä. IPad on Applen Inc.:n tavaramerkki.
Huomautus
•
A „Made for iPod”, a „Made for iPhone” és a „Made for iPad” címkék azt jelentik, hogy az
elektronikus tartozékok kifejezetten iPod, iPhone vagy iPad készülékkel való használatra készültek, és
gyártói tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy megfelelnek az Apple teljesítményi előírásainak. Az
Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak
való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod, iPhone vagy iPad készülékekkel
történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.
Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Az
iPad az Apple Inc. védjegye.
Megjegyzés
•
•
IT
Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος του προϊόντος.
FR
ES
1
1
Importante
Advertencia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
No quite nunca la carcasa de este aparato.
No lubrique ninguna pieza de este aparato.
No coloque nunca este aparato sobre otro equipo eléctrico.
No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para
desconectar el aparato de la corriente.
Aviso
Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada
expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el
equipo.
Utilice únicamente las fuentes de alimentación que se indican en el manual de usuario.
Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la
Comunidad Europea.
El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad
que pueden reciclarse y reutilizarse.
Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que
cumple la Directiva europea 2002/96/EC.
Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos.
Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la
basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles
consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.
El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se
pueden eliminar con la basura doméstica normal.Infórmese de la legislación local sobre
la recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a evitar consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud.
Información medioambiental
Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar
en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de
espuma protectora).
El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una
empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas
agotadas y equipos antiguos.
Aparato de Clase II con doble aislamiento y sin toma de tierra protegida.
Das Typenschild befi ndet sich auf der Geräteunterseite.
“Diseñado para iPod”, “Diseñado para iPhone” y “Diseñado para iPad” significa que un accesorio
electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a un iPod, iPhone y iPad y ha sido
certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple
no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los
1
Important
Avertissement
•
•
•
•
•
•
•
No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas como, por ejemplo, la luz
solar, el fuego o similares.
ATENCIÓN con el uso de las pilas. Para evitar fugas de las pilas que puedan causar lesiones
corporales, daños en la propiedad o al control remoto:
• Instale todas las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de los polos + y - del control
remoto.
• No mezcle pilas (antiguas y nuevas, o de carbón y alcalinas, etc.).
• Quite las pilas cuando no use el control remoto durante un periodo largo de tiempo.
¡Riesgo de ingestión de las pilas!
• El producto o el mando a distancia pueden contener una pila tipo botón, que se puede
ingerir. Mantener siempre la pila fuera del alcance de los niños. Si se ingiere, la pila puede
provocar lesiones graves o la muerte. Pueden producirse quemaduras internas graves en un
plazo de dos horas después de la ingestión.
• Si sospecha que ha ingerido o tiene una pila en el interior de cualquier parte del cuerpo,
consulte a un médico inmediatamente.
• Cuando cambie las pilas, mantenga siempre todas las pilas nuevas y usadas fuera del alcance
de los niños. Asegure que el compartimiento de las pilas está completamente cerrado
después de cambiar la pila.
• Si el compartimiento de las pilas no puede cerrase completamente, deje de utilizar el
producto. Manténgalo fuera del alcance de los niños y póngase en contacto con el fabricante.
Asegúrese de que hay espacio suficiente alrededor del producto para que se ventile.
El sistema no se debe exponer a goteos o salpicaduras.
No coloque sobre el sistema objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que
contengan líquido o velas encendidas).
Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adapter como dispositivo de
desconexión, éste debe estar siempre disponible.
NO PERMITA QUE LOS NIÑOS UTILICEN SIN VIGILANCIA APARATOS ELÉCTRICOS.
NO PERMITA QUE LOS NIÑOS O ADULTOS CON CAPACIDADES FÍSICAS,
SENSORIALES O MENTALES REDUCIDAS O PERSONAS CON FALTA DE EXPERIENCIA/
CONOCIMIENTO, UTILICEN APARATOS ELÉCTRICOS SIN VIGILANCIA.
A típustábla a készülék alján található.
Tyyppikilpi on laitteen pohjassa.
Σημείωση
Hinweis
Gerät der GERÄTEKLASSE II mit doppelter Isolierung und ohne Schutzleiter.
•
Σημαντικό
estándares de seguridad o reguladores. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod,
iPhone o iPad puede afectar al rendimiento inalámbrico.
iPod y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros países. iPad es una
marca comercial de Apple Inc.
Identifi kationspladen fi ndes på undersiden af produktet.
DE
The type plate is located on the bottom of the product.
CS
1
1
Advarsel
Warning
•
•
•
•
•
EL
•
•
•
•
•
2
Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.
Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
Ne posez jamais cet appareil sur un autre équipement électrique.
Conservez cet appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher
l'appareil.
N’exposez pas les piles ou les batteries intégrées à une source produisant une chaleur excessive,
par exemple le soleil, un feu ou similaire.
Utilisation des piles ATTENTION – Pour éviter les fuites de piles pouvant endommager la
télécommande ou entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels, respectez les
consignes suivantes :
• Installez toutes les piles correctement, avec les signes + et - orientés comme indiqué sur la
télécommande.
• Ne mélangez pas les piles (neuves et anciennes, au carbone et alcalines, etc.).
• Retirez les piles lorsque vous n’utilisez pas la télécommande pendant une longue période.
Risque d’ingestion des piles !
• Le produit ou la télécommande peut contenir une pile bouton susceptible d’être ingérée.
Conservez la pile hors de portée des enfants en permanence. En cas d’ingestion, la pile peut
entraîner des blessures graves, voire la mort. De sévères brûlures internes peuvent survenir
dans les deux heures après l’ingestion.
• Si vous soupçonnez qu’une pile a été avalée ou placée dans une partie du corps, consultez
immédiatement un médecin.
• Lorsque vous changez les piles, veillez à toujours maintenir toutes les piles neuves et usagées
hors de portée des enfants. Assurez-vous que le compartiment à pile est entièrement
sécurisé après avoir remplacé la pile.
• Si le compartiment à pile ne peut pas être entièrement sécurisé, n’utilisez plus le produit.
Maintenez-le hors de portée des enfants et contactez le fabricant.
Assurez-vous que l’espace libre autour de l’appareil est suffisant pour la ventilation.
L’appareil ne doit pas être exposé aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.
Ne placez pas d’objets susceptibles d’endommager votre appareil à proximité de celui-ci (par
exemple, objets remplis de liquide, bougies allumées).
Si la fiche de l’adaptateur plug-in Direct est utilisée comme dispositif de découplage, elle doit
rester facilement accessible.
Avertissement
Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Philips
Consumer Lifestyle peut invalider l’habilitation de l’utilisateur à utiliser l’appareil.
Utilisez uniquement des alimentations indiquées dans le manuel d’utilisation.
Ce produit est conforme aux spécifications d’interférence radio de la Communauté
Européenne.
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute
qualité pouvant être recyclés et réutilisés.
La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce
dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.
Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d’équipements
électriques et électroniques.
Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères.
La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l’environnement et la
santé.
Cet appareil contient des piles relevant de la directive européenne 2006/66/CE, qui ne
peuvent être jetées avec les ordures ménagères.Renseignez-vous sur les dispositions
en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut
correcte permet de préserver l’environnement et la santé.
Informations sur l’environnement
Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une
séparation facile de l’emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit
les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).
Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d’être démontés
par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des
emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.
Importante
Avvertenza
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.
Non lubrificare mai alcuna parte dell'apparecchio.
Non posizionare mai l'apparecchio su un'altro dispositivo.
Tenere lontano l'apparecchio dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore per scollegare
l'apparecchio dall'alimentazione.
Le batterie (batteria singola o batterie installate) non devono essere esposte a fonti di calore
eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
ATTENZIONE: per evitare perdite di liquido dalla batteria, che potrebbero causare danni alle
persone, alle cose o danni al telecomando:
• Installare tutte le batterie correttamente, con i poli + e - come indicato sul telecomando.
• Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc.).
• Rimuovere le batterie quando il telecomando non viene utilizzato per un lungo periodo di
tempo.
Rischio di ingoiare le batterie.
• Il prodotto o il telecomando possono contenere una batteria a bottone che può essere
ingerita. Tenere sempre la batteria fuori dalla portata dei bambini. Se ingerita, la batteria
può causare ferite gravi o la morte. Possono verificarsi ustioni interne gravi a due ore
dall’ingestione.
• Se si sospetta che una batteria sia stata inghiottita o sia stata inserita in una qualsiasi parte del
corpo, consultare subito un medico.
• Quando si cambiano le batterie, tenere sia quelle vecchie che quelle nuove lontano dalla
portata dei bambini. Assicurarsi che il vano batterie sia totalmente sicuro dopo aver sostituito
la batteria.
• Se il vano batterie non risulta sicuro, non utilizzare più il prodotto. Tenere lontano dalla
portata dei bambini e contattare il produttore.
Accertarsi che ci sia spazio sufficiente intorno al prodotto per la ventilazione.
Non esporre il sistema a gocce o schizzi.
Non posizionare sul sistema oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che
contengono liquidi o candele accese).
Se si usa la spina dell’adattatore ad inserimento diretto per scollegare il dispositivo, assicurarsi che
questa sia sempre facilmente accessibile.
Avviso
Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo che non sia espressamente consentita da
Philips Consumer Lifestyle può invalidare il diritto dell’utente all’uso dell’apparecchio.
Utilizzare solo i sistemi di alimentazione elencati nel manuale dell’utente.
Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della
Comunità Europea.
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità,
che possono essere riciclati e riutilizzati.
Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che
tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.
Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti
nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire
l’inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.
Il prodotto contiene batterie che rientrano nell’ambito della Direttiva Europea 2006/66/
CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.Informarsi sui regolamenti
locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie
contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull’ambiente e sulla salute.
Informazioni per il rispetto ambientale
L’uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la
raccolta differenziata, usando per l’imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso
(materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).
Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio
venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di
materiali per l’imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.
Questo è un apparecchio di CLASSE II con doppio isolamento e senza dispositivi per la messa a
terra.
Appareil de CLASSE II avec système de double isolation et sans connexion protégée (mise à la
terre) fournie.
« Made for iPod » (Compatible avec l’iPod), « Made for iPhone » (Compatible avec l’iPhone)
et « Made for iPad » (Compatible avec l’iPad) signifient qu’un appareil électronique est conçu
spécialement pour être connecté à un iPod, iPhone ou iPad et que le développeur certifie
que le produit satisfait aux normes de performances Apple. Apple n’est pas responsable du
fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et aux normes
réglementaires. Notez que l’utilisation de cet accessoire avec un iPod, un iPhone ou un iPad peut
affecter les performances sans fil.
iPod et iPhone sont des marques commerciales d’Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans
d’autres pays. iPad est une marque commerciale d’Apple, Inc.
Le diciture “Made for iPod” (Specifico per iPod), “Made for iPhone” (Specifico per iPhone) e “Made
for iPad” (Specifico per iPad) indicano che un accessorio elettronico è stato progettato per il
collegamento specifico a un iPod, iPhone o iPad ed è certificato dal produttore per la compatibilità
con gli standard Apple in materia di prestazioni. Apple non è responsabile per il funzionamento di
questo dispositivo o per la sua conformità agli standard normativi e di sicurezza. L’utilizzo di questo
accessorio con iPod, iPhone o iPad può influire sulle prestazioni wireless.
iPod e iPhone sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi. iPad è un marchio
di Apple Inc.
Nota
•
La targhetta del modello è situata sulla parte inferiore dell’apparecchio.
1/14/2013 4:13:27 PM
NL
Uwaga
•
1
Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Место для прикрепления
кассового и товарного чеков
Belangrijk
Российская Федерация, Республика Беларусь, Қазақстан Республикасы*
Приборы КЛАССА II с двойной изоляцией и без защитного заземления.
PT
Waarschuwing
•
•
•
•
•
•
Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer of de stekker om de stroom van dit apparaat uit te
schakelen.
Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge
temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
WAARSCHUWING met betrekking tot batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen
gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of de
afstandsbediening:
• Plaats alle batterijen correct met + en - zoals staat aangegeven op de afstandsbediening.
• Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
• Verwijder de batterijen wanneer de afstandsbediening gedurende langere tijd niet wordt
gebruikt.
Risico op inslikken batterijen.
• Het product of de afstandsbediening kan een knoopcelbatterij bevatten, die kan worden
ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen. Als deze wordt
ingeslikt, kan de batterij ernstig letsel of de dood veroorzaken. Binnen twee uur van inname
kunnen zich ernstige interne brandwonden voordoen.
• Als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsonderdeel is gekomen, zoek dan
onmiddellijke medische hulp.
• Wanneer u de batterijen vervangt, houd de nieuwe en gebruikte batterijen dan altijd buiten
bereik van kinderen. Controleer of het batterijcompartiment volledig is gesloten nadat u de
batterij hebt vervangen.
• Als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten, gebruik het product dan niet
meer. Houd het product buiten bereik van kinderen en neem contact op met de fabrikant.
Zorg ervoor dat er genoeg ruimte rond het product is voor ventilatie.
Er mag geen vloeistof op het systeem druppelen of spatten.
Plaats niets op het systeem dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende
kaars.
Wanneer de stekker van de Direct plug-in-adapter wordt gebruikt om het apparaat los te
koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt.
•
•
•
•
•
•
2
Kennisgeving
Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd
door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het
apparaat te gebruiken.
Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruikershandleiding wordt vermeld.
1
Aviso
•
•
•
•
•
•
Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit
dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.
Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw
regio gescheiden worden ingezameld.
Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten
niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u
negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet
bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.Win informatie in over
de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de
juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de
volksgezondheid.
Milieu-informatie
Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking
gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en
polyethyleen (zakken en afdekking).
Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden
gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de
plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude
apparatuur.
Dit is een KLASSE II apparaat met dubbele isolatie en zonder aarding.
‘Made for iPod’, ‘Made for iPhone’ of ‘Made for iPad’ betekent dat een elektronisch accessoire
specifiek is ontworpen om op de iPod, iPhone of iPad te worden aangesloten en dat het door
de leverancier is gecertificeerd en aan de prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet
verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de
richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod,
iPhone of iPad kan de draadloze werking beïnvloeden.
iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere
landen. iPad is een handelsmerk van Apple Inc.
Opmerking
•
Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.
PL
Nunca retire o revestimento deste aparelho.
Nunca lubrifique nenhum componente deste aparelho.
Nunca coloque este aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
Garanta o acesso fácil ao cabo ou tomada de alimentação ou ao adaptador de corrente para que possa
desligar o aparelho da corrente.
As pilhas (conjunto de pilhas ou pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, tal
como a exposição directa à luz solar, fogo ou situações similares.
Utilização das pilhas ATENÇÃO – Para evitar derrames das pilhas e potenciais danos físicos,
materiais ou do telecomando:
• Coloque todas as pilhas da forma correcta, com as polaridades + e – como marcadas no
telecomando.
• Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).
• Retire as pilhas quando o telecomando não for utilizado por longos períodos de tempo.
Risco de ingestão de pilhas!
• O produto ou o telecomando podem conter uma pilha tipo botão, que pode ser engolida.
Mantenha sempre a pilha fora do alcance das crianças! Se engolida, a pilha pode provocar
lesões graves ou a morte. Podem ocorrer queimaduras internas graves duas horas após a
ingestão.
• Se suspeitar que uma pilha foi engolida ou introduzida em qualquer parte do corpo, consulte
um médico de imediato.
• Quando substituir as pilhas, mantenha sempre todas as pilhas - novas e usadas - fora do
alcance das crianças. Assegure-se de que o compartimento das pilhas está bem protegido
depois de substituir a pilha.
• Se não for possível proteger totalmente o compartimento das pilhas, não volte a utilizar o
produto. Mantenha fora do alcance das crianças e entre em contacto com o fabricante.
Assegure-se de que há espaço livre suficiente à volta do produto para assegurar a ventilação.
O sistema não deve ser exposto a gotas nem salpicos.
Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do sistema (por ex., objectos com líquidos,
velas acesas).
Se a tomada da ficha adaptadora for utilizada para desligar o dispositivo, esta deve permanecer
preparada para funcionamento.
NÃO PERMITA QUE AS CRIANÇAS UTILIZEM SEM VIGILÂNCIA APARELHOS ELÉCTRICOS.
NÃO PERMITA QUE CRIANÇAS OU ADULTOS COM CAPACIDADES FÍSICAS,
SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS, OU PESSOAS COM FALTA DE EXPERIÊNCIA/
CONHECIMENTO, UTILIZEM APARELHOS ELÉCTRICOS SEM VIGILÂNCIA.
•
•
•
•
•
•
•
•
Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese
Unie.
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die
kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.
Importante
2
«Сделано для iPod», «Сделано для iPhone», и «Сделано для iPad» означает, что данное
электронное устройство разработано для подключения к iPod, iPhone или iPad и было
сертифицировано разработчиком на соответствие стандартам Apple. Корпорация Apple не несет
ответственности за функциональность данного устройства или за его соответствие стандартам
и требованиям техники безопасности. Обратите внимание, что использование этого устройства
совместно с iPod, iPhone или iPad может повлиять на работу беспроводной связи.
iPod и iPhone являются товарными знаками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в
США и других странах. iPad является товарным знаком корпорации Apple Inc.
1
•
Aviso
Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente
aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o
equipamento.
Utilize apenas fontes de alimentação listadas no manual do utilizador.
Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.
•
•
•
O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que
podem ser reciclados e reutilizados.
•
Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz
sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.
Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e
electrónicos.
Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos
juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais
consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.
2
O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais
não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico.Informe-se acerca dos
regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva de baterias, uma vez que a
correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde
pública.
Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa
rádiového rušenia.
Informações ambientais
Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que
simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno
(protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).
O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados
por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de
embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.
Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa
na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.
Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických
zariadení.
Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu.
Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné
prostredie a ľudské zdravie.
Upozornenie
Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene povolené
spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto
zariadenie.
Používajte iba napájacie zdroje uvedené v návode na používanie.
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno
recyklovať a znova využiť.
Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno
likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.Informujte sa o miestnych predpisoch
týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnou likvidáciou pomôžete znížiť
negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.
Este é um aparelho da CLASSE II com isolamento duplo, sem protector de terra.
“Made for iPod” (Concebido para iPod), “Made for iPhone” (Concebido para iPhone) e “Made for
iPad” (Concebido para iPad) significam que um acessório electrónico foi concebido para ser ligado
especificamente ao iPod, iPhone ou iPad, respectivamente, e o seu criador certifica que este cumpre
as normas de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pela utilização deste dispositivo
ou pelo cumprimento das normas de segurança e da regulamentação. Tenha em atenção que a
utilização deste acessório com iPod, iPhone ou iPad pode afectar o desempenho da ligação sem fios.
iPod e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países. iPad é
uma marca comercial da Apple Inc.
Ważne
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
Nie smaruj żadnej części urządzenia.
Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia
urządzenia od źródła zasilania.
Baterie i akumulatory należy zabezpieczyć przed wysokimi temperaturami (światłem słonecznym,
ogniem itp.).
OSTRZEŻENIE dotyczące korzystania z baterii. Aby zapobiec wyciekowi elektrolitu z baterii,
który może doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub uszkodzenia pilota zdalnego
sterowania:
• Wkładaj baterie w prawidłowy sposób, zgodnie ze znakami + i - umieszczonymi na pilocie
zdalnego sterowania.
• Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).
• Wyjmuj baterie, jeśli nie korzystasz z pilota zdalnego sterowania przez długi czas.
Ryzyko połknięcia baterii!
• Produkt/pilot zdalnego sterowania może zawierać baterię pastylkową, która może zostać
połknięta. Zawsze trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci! Połknięcie baterii może spowodować
poważne obrażenia lub śmierć. W ciągu dwóch godzin od połknięcia mogą wystąpić poważne
oparzenia wewnętrzne.
• Jeśli przypuszczasz, że bateria została połknięta lub w inny sposób znalazła się pod skórą,
natychmiast zgłoś się na pogotowie.
• Podczas wymiany baterii trzymaj nowe i zużyte baterie poza zasięgiem dzieci. Po wymianie
baterii upewnij się, że komora baterii jest w pełni zabezpieczona.
• Jeśli komora baterii nie może zostać w pełni zabezpieczona, przerwij korzystanie z urządzenia.
Trzymaj je poza zasięgiem dzieci i skontaktuj się z producentem.
W celu zapewnienia właściwej wentylacji upewnij się, że z każdej strony urządzenia zachowany
jest odpowiedni odstęp.
Nie wolno narażać zestawu na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
Nie wolno stawiać na zestawie potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń
wypełnionych płynami czy płonących świec).
Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą zasilacza, jego wtyczka musi być łatwo
dostępna.
RU
1
•
•
•
•
Uwaga
Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez
firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.
Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruikershandleiding wordt vermeld.
Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń
radiowych.
•
•
•
To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów
wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.
•
Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt
objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE.
Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych
i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.
Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń
wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych
produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.
Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można
zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami
dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać
zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.
Ochrona środowiska
Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki
pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne
elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).
Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu
wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi
w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz
zużytych urządzeń elektronicznych.
Jest to urządzenie KLASY II z podwójną izolacją, bez uziemienia.
„Made for iPod”, „Made for iPhone” oraz „Made for iPad” oznaczają, że dane akcesorium
elektroniczne zostało zaprojektowane do podłączania odpowiednio do odtwarzacza iPod, telefonu
iPhone lub urządzenia iPad oraz że ma ono certyfikat od producenta potwierdzający spełnianie
standardów firmy Apple. Firma Apple nie odpowiada za działanie tego urządzenia lub jego zgodność
z wymogami dot. bezpieczeństwa i z innymi przepisami. Należy pamiętać, że używanie tego
akcesorium z odtwarzaczem iPod, telefonem iPhone lub urządzeniem iPad może mieć wpływ na
poprawne działanie bezprzewodowe.
iPod i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych. i
innych krajach. iPad jest znakiem handlowym firmy Apple Inc.
DC295_12_Safety & Notice_V1.0.indd 2
2
Заполнение обязательно
Телефон торговой организации:
Заполнение обязательно
Адрес и E-mail:
Заполнение желательно
Изделие получил в исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации на
русском языке. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и
правилами эксплуатации ознакомлен. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, претензий
к качеству и внешнему виду не имею. Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном
талоне обязуюсь выполнять и гарантирую выполнение всеми пользователями изделия.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
(ФИО и подпись покупателя)
Внимание! Требуйте полного заполнения гарантийного талона продавцом!
Гарантийный талон недействителен при его неправильном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи
покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть прикреплены к настоящему гарантийному талону.
Дополнение к инструкции пользователя
Уважаемый Потребитель!
Благодарим Вас за покупку изделия Филипс (торговые марки Philips, Saeco, Avent)
При покупке изделия убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны
записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона, а также если чек не был
прикреплен к гарантийному талону при покупке Вами изделия – немедленно обратитесь к продавцу.
Изделие представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении и использовании его в соответствии с правилами эксплуатации оно будет надежно служить Вам
долгие годы. В ходе эксплуатации изделия не допускайте механических повреждений изделия, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пр., в течение всего срока службы
следите за сохранностью полной идентификационной информации с наименованием модели и серийного номера на изделии. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение всего срока
службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию пользователя и иные документы). Если в процессе
эксплуатации Вы обнаружите, что параметры работы изделия отличаются от изложенных в инструкции пользователя, обратитесь, пожалуйста, за консультацией в Информационный Центр.
Изготовлено под контролем “Philips Consumer Lifestyle B.V.”, Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды. Импортер на территорию РФ (в случае импортируемой продукции): ООО «Филипс», РФ,
123022 г. Москва, ул.Сергея Макеева, д.13 (статус ООО «Филипс» установлен в соответствии с Таможенным Кодексом Таможенного Союза). Если купленное Вами изделие требует специальной
установки и подключения, рекомендуем обратиться в организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. Лицо (компания), осуществившее Вам установку, несет ответственность за
правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка и подключение изделия существенны для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.
Сроки и условия гарантии:
Наименование Изделия
Срок гарантии**
Срок службы**
Домашние медиацентры
1 год
5 лет
Стационарные аудио/видеосистемы, проигрыватели, переносные и автомагнитолы, автомобильные медиацентры и усилители
1 год
3 года
Портативные устройства, носимые проигрыватели, диктофоны, фоторамки, компьютерная периферия, автомобильная акустика, индивидуальные
1 год
1 год
приемопередающие устройства, обучаемые пульты ДУ
Бытовая техника для дома и персонального ухода (кофемашины, кофеварки, пылесосы, паровые станции, утюги, кухонная техника, бритвы,
2 года
3 года
эпиляторы, электрические зубные щетки, товары по уходу за волосами и т.п.)
Электронные товары по уходу за детьми (Philips Avent)
2 года
2 года
**исчисляется со дня передачи товара потребителю или с даты изготовления, если дату передачи определить невозможно. Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру
(ххххГГННхххххх, где ГГ – год, НН номер недели, x – любой символ). Пример: AJ021025123456 – дата изготовления 25 неделя 2010г. Также дата производства указывается на некоторых изделиях кодом вида: ГГНН,
ГГННх, ГГННхх или хГГННхххх. В случае затруднений при определении даты изготовления обратитесь, пожалуйста, в Информационный Центр.
Настоящая гарантия распространяется только на изделия, имеющие полную идентификационную информацию, приобретенные и используемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по
дальнейшей эксплуатации изделия. Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:
1. Нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки изделия.
2. Отсутствия или ненадлежащего обслуживания изделия согласно рекомендаций инструкции по эксплуатации (например, нерегулярная очистка от накипи, промывка частей изделия и т.п.);
3. Использования неоригинальных аксессуаров и/или расходных материалов, предусмотренных инструкцией по эксплуатации (если их использование привело к нарушению работоспособности изделия);
4. Действий третьих лиц:
• ремонта неуполномоченными лицами, внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения;
• отклонения от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
• неправильной установки и/или подключения изделия;
• подключения изделия к другому изделию/товару в не обесточенном состоянии (любые соединения должны осуществляться только после отключения всех соединяемых изделий/товаров от питающей сети).
5. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.).
Гарантия не распространяется также на расходные материалы и аксессуары, включая, но не ограничиваясь: наушники, чехлы, соединительные кабели, изделия из стекла, сменные лампы, батареи и аккумуляторы,
защитные экраны, накопители мусора, ремни, щетки, головки бритв и эпиляторов, иные детали с ограниченным сроком эксплуатации.
Зарегистрируйте Ваше изделие на сайте www.philips.ru/welcome и узнайте о преимуществах участия в Клубе Philips
Любую информацию об изделии, расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре Филипс:
Страна
Телефон
Россия
8 800 200-0880
Беларусь
8 820 0011 0068
Казахстан*
875 11 65 0123
(бесплатный звонок в РФ, в т.ч. с мобильных телефонов),
8 (495) 961-1111
(бесплатный звонок на территории РБ,
в т.ч. с мобильных телефонов)
(бесплатный звонок со стационарных телефонов
на территории Казахстана)
www.philips.ru
www.philips.by
www.philips.kz
Веб-сайт
*Кепілдік талонның мəтінінің қазақ тілінде алу үшін, Филипс ақпараттық орталығына немесе www.philips.kz веб-сайты на хабарласыңыз.
Toto je zariadenie triedy CLASS II s dvojitou izoláciou a bez dodaného ochranného uzemnenia.
Det här är en dubbelisolerad KLASS II-apparat utan skyddande jordanslutning.
Важная информация!
Označenia „Made for iPod“ (Vyrobené pre iPod), „Made for iPhone“ (Vyrobené pre iPhone)
a „Made for iPad“ (Vyrobené pre iPad) znamenajú, že elektronické zariadenie bolo navrhnuté
na pripojenie špeciálne k zariadeniu iPod, iPhone alebo iPad a má certifikát vývojárov, že spĺňa
prevádzkové štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto
zariadenia ani jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými štandardmi. Upozorňujeme, že používanie
tohto príslušenstva so zariadením iPod, iPhone alebo iPad môže ovplyvniť prevádzku bezdrôtového
pripojenia.
iPod a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA. a ďalších krajinách.
iPad je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
Запрещается снимать корпус устройства.
Запрещается смазывать детали устройства.
Запрещается устанавливать устройство на другие электрические устройства.
Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, открытых источников огня и
высоких температур.
Убедитесь, что обеспечен легкий доступ к сетевому шнуру, вилке или адаптеру для отключения
устройства от электросети.
Запрещается подвергать элементы питания (аккумуляторный блок или батареи)
воздействию высоких температур, включая прямые солнечные лучи, огонь и т.п.
Использование элементов питания. ВНИМАНИЕ! Для предотвращения утечки электролита,
что может привести к телесным повреждениям, порче имущества или повреждению
пульта ДУ, соблюдайте следующие правила.
• Вставляйте элементы питания правильно, соблюдая полярность, указанную на пульте ДУ
(знаки + и -).
• Не устанавливайте одновременно элементы питания разных типов (старые и новые;
угольные и щелочные и т.п.).
• При длительном перерыве в использовании пульта ДУ извлекайте элементы питания.
Опасность проглатывания батареи!
• В устройстве или пульте ДУ может содержаться батарея таблеточного типа, которую
легко можно проглотить. Хранить батареи необходимо в недоступном для детей
месте! Попадание батареи внутрь может стать причиной тяжелых травм или смерти.
В течение двух часов с момента попадания батареи внутрь могут возникнуть тяжелые
ожоги внутренних органов.
• В случае проглатывания батареи или ее попадания в организм немедленно обратитесь
к врачу.
• При замене храните новую и использованную батареи в недоступном для детей месте.
После замены проследите за тем, чтобы крышка отсека для батарей была надежно
закрыта.
• Если надежно закрыть крышку отсека для батарей невозможно, откажитесь от
дальнейшего использования устройства. Поместите его в недоступное для детей место
и обратитесь к производителю.
Убедитесь, что вокруг устройства достаточно пространства для вентиляции.
Не допускайте попадания капель или брызг на систему.
Не помещайте на систему потенциально опасные предметы (например, сосуды с
жидкостями и зажженные свечи).
Если для отключения устройства используется штекер адаптера питания, доступ к нему
должен оставаться свободным.
Уведомление
Внесение любых изменений, неодобренных Philips Consumer Lifestyle, может привести к
лишению пользователя права управлять оборудованием.
Используйте только источники питания, перечисленные в руководстве пользователя.
Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по
радиопомехам.
Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и
компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.
Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие
попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/EC.
Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий
согласно местному законодательству.
Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие
вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет
предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья
человека.
В изделии содержатся элементы питания, которые попадают под действие
директивы ЕС 2006/66/EC и не могут быть утилизированы вместе с бытовым
мусором.Узнайте о раздельной утилизации элементов питания согласно местному
законодательству, так как правильная утилизация поможет предотвратить негативные
последствия для окружающей среды и здоровья человека.
Информация о влиянии на окружающую среду
Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные
материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и
полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).
Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично
использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы
по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего
оборудования.
”Made for iPod”, ”Made for iPhone” och ”Made for iPad” betyder att ett elektroniskt tillbehör
har tagits fram särskilt för iPod, iPhone eller iPad, och att utvecklaren har certifierat det för att
uppfylla Apple-standard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande
av standarder för säkerhet och användning. Observera att användningen av det här tillbehöret med
iPod, iPhone eller iPad kan påverka den trådlösa kapaciteten.
IPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple AB, registrerad i USA och andra länder. iPad är ett
varumärke som tillhör Apple Inc.
Kommentar
Poznámka
Предупреждение
•
•
•
•
Название торговой организации:
A placa de dados técnicos encontra-se na parte de baixo do produto.
Ostrzeżenie
•
•
•
•
•
Заполнение обязательно
ПЕЧАТЬ
Informácie týkajúce sa životného prostredia
Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého
rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a
polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).
Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou
spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie
obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.
Nota
1
Дата продажи:
ПРОДАВЦА
Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto zariadenia.
Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
Toto zariadenie chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom alebo zdrojom tepla.
Aby ste mohli toto zariadenie kedykoľvek odpojiť zo siete, uistite sa, že k sieťovému káblu, zástrčke alebo
adaptéru máte voľný prístup.
Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej
teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.
UPOZORNENIE pre používanie batérií – Aby nedošlo k vytečeniu batérií, ktoré by mohlo
spôsobiť poranenie osôb, škodu na majetku alebo poškodenie diaľkového ovládania:
• Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a - podľa označenia na diaľkovom
ovládaní.
• Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
• Keď sa diaľkové ovládanie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte z neho batérie.
Riziko prehltnutia batérií.
• Výrobok alebo diaľkové ovládanie môžu obsahovať gombíkovú batériu, pri ktorej hrozí riziko
prehltnutia. Batériu vždy uchovávajte mimo dosahu detí. Prehltnutie batérie môže spôsobiť
vážne zranenie alebo smrť. Do dvoch hodín od požitia sa môžu vyskytnúť vážne popáleniny.
• Ak máte podozrenie, že batéria bola prehltnutá alebo sa dostala dovnútra inej časti tela,
okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
• Pri výmene batérií vždy uchovávajte všetky nové aj použité batérie mimo dosahu detí. Po
výmene batérií sa uistite, že je priečinok na batérie bezpečne uzatvorený.
• Ak nie je možné bezpečne uzatvoriť priečinok na batérie, výrobok prestaňte používať.
Uchovávajte ho mimo dosahu detí a kontaktujte výrobcu.
Uistite sa, že je okolo produktu dostatok voľného priestoru na vetranie.
Systém nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
Neumiestňujte na systém žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou,
zapálené sviečky).
Tam, kde zástrčka priameho napájacieho adaptéra slúži ako odpájacie zariadenie, musí zostať
odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
•
Заполнение обязательно
Dôležité
Varovanie
•
Серийный номер:
Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.
SK
•
•
•
•
•
Заполнение обязательно
ПРОДАВЕЦ:
Примечание
•
Модель:
•
Typový štítok sa nachádza na spodku produktu.
•
Typplattan sitter på undersidan av produkten.
SV
1
Viktigt!
Varning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2
Ta aldrig bort höljet från apparaten.
Smörj aldrig någon del av apparaten.
Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort apparaten
från eluttaget.
Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld
eller liknande.
VARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada
på egendom eller på fjärkontrollen:
• Installera batterierna på rätt sätt med + och - enligt markeringarna på fjärrkontrollen.
• Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
• Ta ut batterierna när fjärrkontrollen inte används under en längre tid.
Varning! Barn kan svälja batterierna!
• Produkten eller fjärrkontrollen kan innehålla ett knappcellbatteri som kan sväljas. Förvara alltid
batteriet utom räckhåll för barn! Om någon av misstag sväljer batteriet kan det orsaka allvarlig
skada eller dödsfall. Allvarliga inre brännskador kan uppstå inom två timmer efter förtäring.
• Om du misstänker att ett batteri har svalts eller kommit in i kroppen på annat vis ska du
omedelbart uppsöka läkare.
• När du byter batterier ska du alltid se till att både använda och nya batterier är utom räckhåll
för barn. Se till att batterifacket är ordentligt stängt efter att du har bytt batteri.
• Om batterifacket inte går att stänga ordentligt ska du inte fortsätta att använda produkten.
Förvara utom räckhåll för barn och kontakta tillverkaren.
Se till att det finns tillräckligt med ledigt utrymme för god ventilation runt produkten.
Systemet får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstänk.
Placera inga potentiellt skadliga föremål på systemet (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
Om adaptern används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
Obs!
Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer
Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.
Använd endast den strömförsörjning som finns angiven i användarhandboken.
Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om
radiostörningar.
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som
både kan återvinnas och återanvändas.
När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det
att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.
Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska
produkter.
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom
att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter
på miljö och hälsa.
Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras
med normalt hushållsavfall.Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier
eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.
Miljöinformation
Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela
upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande
skumskiva).
Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett
specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda
batterier och gammal utrustning.
All registered and unregistered trademarks are property of their
respective owners.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
DC295_12_Safety & Notice_V1.0
1/14/2013 4:13:43 PM
Download PDF

advertising