Philips | BTB2315/12 | Philips Mini Stereoanlage BTB2315/12 Schnellstartanleitung

www.philips.com/support
BTB2315
Question?
Contact
Philips
EN Switch to standby mode.
ES Activación del modo de
espera
CS Přepnutí do pohotovostního
FI Siirtyminen valmiustilaan.
režimu.
DA Skift til standbytilstand.
FR Activation du mode veille.
DE Wechseln in den StandbyHU Készenléti üzemmódba
EN Before using your product, read all accompanying safety
information.
CS Před použitím výrobku si přečtěte přibalené bezpečnostní
informace.
DA Før du bruger produktet, skal du læse alle medfølgende
M I C RO M U S I C S Y S T E M B T B 2 3 1 5
INFO
SOURCE
SCAN
CLOCK
PROG
FI Lue kaikki turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.
FR Avant d’utiliser votre produit, lisez toutes les informations sur
la sécurité fournies.
TIMER
SLEEP
(1 x AAA)
EN
CS
DA
DE
EL
ES
FI
Short User Manual
Krátká uživatelská příručka
Kort brugervejledning
Kurzanleitung
Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
Manual de usuario corto
Lyhyt käyttöopas
FR Bref mode d’emploi
HU Rövid használati útmutató
IT Manuale dell’utente breve
KK Қысқаша пайдаланушы
нұсқаулығы
www.philips.com/support
biztonsági tudnivalót.
Question?
Contact
Philips
Short user manual
IT Prima di usare il prodotto, leggere tutte le relative
EL Μετάβαση σε λειτουργία
αναμονής ECO.
KK Өнімді пайдаланбастан бұрын, барлық қосымша
SCAN
VOL
DIM
M I C RO M U S I C S Y S T E M B T B 2 3 1 5
SHUFFLE
CLOCK
MUTE
REPEAT
SOUND
CLOCK
PROG
FR Réglage de l’horloge
Répétez les étapes 2 et 3 pour régler l’heure et les minutes, et
sélectionner la synchronisation de l’horloge avec une radio RDS
transmettant des signaux horaires.
DA Indstilling af ur
HU Óra beállítása
Az óra és a perc beállításához ismételje meg a 2-3. lépést. Itt
adhatja meg azt is, hogy az óra szinkronizálva legyen-e időjeleket
sugárzó RDS-rádióval.
Gentag trin 2 og 3 for at indstille time- og minuttallet
og evt. synkronisere uret med en RDS-radio, der sender
tidssignaler.
TIMER
SLEEP
DE Einstellen der Uhr
1
Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um die Stunden
und Minuten einzustellen und auszuwählen, ob die Uhr
mit einem RDS-Radiosender, der Zeitsignale überträgt,
synchronisiert werden soll.
CLOCK
3 sec.
EL Ρύθμιση ρολογιού
Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε την ώρα,
τα λεπτά και αν θέλετε να συγχρονίσετε το ρολόι με
ραδιόφωνο RDS που μεταδίδει σήματα ώρας.
2
3
CS
Select a folder.
/
/
/
Pause or resume play.
Stop play.
Zastavení přehrávání.
Play a track or all tracks repeatedly.
Play tracks randomly.
VOL +/-
Increase or decrease the volume.
MUTE
Mute or restore sound.
SOUND
Press to select a sound effect: [BALANCE]
(Balance), [WARM] (Warm), [BRIGHT]
(Bright),[POWERFUL] (Powerful), or
[CLEAR] (Clear).
Adjust the display brightness.
REPEAT
Opakované přehrávání stopy nebo všech
stop.
SHUFFLE
Náhodné přehrání skladeb.
VOL +/-
Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
MUTE
Ztlumení nebo obnovení zvuku.
SOUND
Stisknutím tlačítka vyberte zvukový efekt:
[BALANCE] (Vyvážený), [WARM] (Klidný),
[BRIGHT] (Výrazný), [POWERFUL] (Silný)
nebo [CLEAR] (Čistý).
DIM
Nastavení jasu displeje.
/
/
Afspil et nummer eller alle numre gentagne
gange.
SHUFFLE
Afspil numre i tilfældig rækkefølge.
VOL +/-
Øg eller reducer lydstyrken.
MUTE
Slå lyd fra eller til.
SOUND
Tryk for at vælge en lydeffekt: [BALANCE]
(Balance), [WARM] (Varm), [BRIGHT]
(Lys),[POWERFUL] (Kraftfuld) eller
[CLEAR] (Klar).
DIM
Wählen Sie eine Audiodatei aus.
Wiederholtes Wiedergeben von einem
oder allen Titeln
SHUFFLE
Wiedergeben der Titel in zufälliger
Reihenfolge
VOL +/-
Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke
MUTE
Stummschalten oder Aktivieren der
Tonwiedergabe
/
Seleccione una carpeta.
SOUND
Drücken, um einen Sound-Effekt
auszuwählen: [BALANCE] (Ausgeglichen);
[WARM] (Warm); [BRIGHT] (Hell);
[POWERFUL] (Kräftig) oder [CLEAR]
(Klar).
Επιλέξτε ένα αρχείο ήχου.
Seleccione un archivo de audio.
/
Valitse kansio.
Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
Detiene o reinicia la reproducción.
Keskeytä tai jatka toistoa.
Διακοπή αναπαραγωγής.
Detiene la reproducción.
Toiston lopettaminen.
REPEAT
Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός ή
όλων των κομματιών.
REPEAT
Reproduce una pista o todas las pistas varias
veces.
REPEAT
Yhden raidan tai kaikkien raitojen toistuva
toisto.
SHUFFLE
Αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία
σειρά.
SHUFFLE
Reproduce las pistas aleatoriamente.
SHUFFLE
Raitojen satunnaistoisto.
VOL +/-
Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
VOL +/-
Aumenta o reduce el volumen.
VOL +/-
MUTE
Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.
MUTE
Para silenciar o activar el sonido.
Äänenvoimakkuuden lisääminen tai
vähentäminen.
Πατήστε για να επιλέξετε εφέ ήχου:
[BALANCE] (Ισορροπία), [WARM]
(Ζεστός), [BRIGHT] (Φωτεινός),
[POWERFUL] (Ισχυρός) ή [CLEAR]
(Καθαρός).
Púlselo para seleccionar un efecto
de sonido. [BALANCE] (Balance),
[WARM] (Cálido), [BRIGHT] (Brillante),
[POWERFUL] (Potente) o [CLEAR]
(Nítido).
Äänen mykistäminen tai palauttaminen.
SOUND
SOUND
MUTE
SOUND
Äänitehosteen valitseminen: [BALANCE]
(tasapainoinen), [WARM] (lämmin),
[BRIGHT] (kirkas),[POWERFUL] (tehokas)
tai [CLEAR] (selkeä).
Ajusta el brillo de la pantalla.
DIM
DIM
Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.
HU
/
Selezionare un file audio.
/
SHUFFLE
REPEAT
Consente di riprodurre i brani in modo
casuale.
SHUFFLE
Selezionare un file audio.
/
CLOCK
SLEEP
SLEEP
Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth
1
Press SOURCE repeatedly to select the Bluetooth
source.
»» The Bluetooth indicator flashes blue.
Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE vyberte zdroj
Bluetooth.
»» Kontrolka Bluetooth bliká modře.
Zapněte na svém zařízení funkci Bluetooth a vyhledejte
zařízení.
3 Na zařízení podporujícím technologii Bluetooth vyberte
možnost „PHILIPS BTB2315“ a v případě nutnosti
zadejte jako párovací heslo „0000“.
4 Spusťte hudbu na připojeném zařízení.
Vymazání historie párování Bluetooth:
• Stiskněte a podržte tlačítko na 8 sekund.
DA Passen Sie die Display-Helligkeit an.
INFO
SCAN
VOL
DIM
SHUFFLE
MUTE
REPEAT
SOUND
CLOCK
PROG
SLEEP
Philips BTB2315
PIN
0000
Afspil fra Bluetooth-enheder
1
Tryk gentagne gange på SOURCE for at vælge
Bluetooth-kilden.
»» Bluetooth-indikatoren blinker blåt.
Permet de sélectionner un fichier audio.
2
På din enhed skal du aktivere Bluetooth-funktionen og
søge efter enheder.
3 Vælg ”Philips BTB2315” på din Bluetooth-aktiverede
enhed, og indtast om nødvendigt ”0000” som
adgangskode til parring.
4 Afspil lyd på den tilsluttede enhed.
Sådan ryddes Bluetooth-parringshistorik:
• Tryk på , og hold den nede i 8 sekunder.
Permet d'arrêter la lecture.
REPEAT
Permet de lire une piste ou toutes les pistes
en boucle.
SHUFFLE
Permet de lire les pistes de façon aléatoire.
VOL +/-
Permet d'augmenter ou de réduire le
volume.
MUTE
Permet de couper ou de rétablir le son.
SOUND
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner
un effet spécial : [BALANCE]
(Équilibre), [WARM] (Chaud), [BRIGHT]
(Lumineux),[POWERFUL] (Puissant) ou
[CLEAR] (Clair).
EL 2
2
Στη συσκευή σας, ενεργοποιήστε τη λειτουργία
Bluetooth και αναζητήστε συσκευές.
3 Επιλέξτε «Philips BTB2315« στη συσκευή
με δυνατότητα Bluetooth και αν χρειαστεί
πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης «0000» για
τη σύζευξη.
4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στη συνδεδεμένη
συσκευή.
Για να διαγράψετε το ιστορικό σύζευξης Bluetooth:
• Πατήστε για 8 δευτερόλεπτα.
Reproducción desde un dispositivo Bluetooth
1
Lejátszás Bluetooth eszközről
1
A SOURCE gomb többszöri megnyomásával választhatja
ki az Bluetooth-forrást.
»» A Bluetooth jelzőfény kéken villog.
2
Aktiválja készülékén a Bluetooth funkciót, és keresse meg
ez eszközöket.
3 Válassza ki a „Philips BTB2315” elemet a Bluetoothkompatibilis eszközön, és szükség esetén írja be a „0000”
párosítási jelszót.
4 Audiotartalom lejátszása csatlakoztatott eszközön.
A Bluetooth párosítási előzmények törléséhez:
• Tartsa lenyomva a gombot 8 másodpercig.
Riproduzione da un dispositivo Bluetooth
1
En el dispositivo, active la función Bluetooth y busque
los dispositivos.
3 Seleccione “Philips BTB2315“ en su dispositivo con
Bluetooth y, si es necesario, introduzca “0000” como
contraseña de emparejamiento.
4 Reproduzca audio en el dispositivo conectado.
Para borrar el historial de emparejamiento de Bluetooth:
• Mantenga pulsado durante 8 segundos.
2
2
Premere più volte SOURCE per selezionare la sorgente
Bluetooth.
»» La spia Bluetooth lampeggia in blu.
FI Abilitare sul proprio dispositivo, la funzione Bluetooth e
avviare la ricerca dei dispositivi.
3 Selezionare “Philips BTB2315“ sul dispositivo Bluetooth
e se necessario inserire “0000” come password per
l’associazione.
4 Riprodurre l’audio sul dispositivo collegato.
Per cancellare la cronologia di associazione Bluetooth:
• Tenere premuto per 8 secondi.
KK Toistaminen Bluetooth-laitteesta
Bluetooth құрылғысынан ойнату
1
Valitse Bluetooth-lähde painamalla toistuvasti SOURCEpainiketta.
»» Bluetooth-merkkivalo vilkkuu sinisenä.
2
FR Aktivieren Sie auf Ihrem Gerät die Bluetooth-Funktion,
und suchen Sie nach Geräten.
3 Wählen Sie „PHILIPS BTB2315„ auf Ihrem Bluetoothfähigen Gerät aus, und geben Sie ggf. „0000“ als
Passwort für die Kopplung ein.
4 Spielen Sie Audioinhalte auf dem verbundenen Gerät ab.
Um den Kopplungsverlauf für Bluetooth zu löschen:
• Halten Sie die Taste 8 Sekunden lang gedrückt.
HU
Pulse SOURCE varias veces para seleccionar la fuente
Bluetooth.
»» El indicador de Bluetooth parpadea en azul.
1
Drücken Sie wiederholt die Taste SOURCE, um die
Bluetooth-Quelle auszuwählen.
»» Die Bluetooth-Anzeige blinkt blau.
Pour effacer l’historique de couplage Bluetooth :
• Maintenez le bouton enfoncé pendant 8 secondes.
IT ES Wiedergabe von einem Bluetooth-Gerät
2
Permet de régler la luminosité de l'affichage.
Πατήστε επανειλημμένα SOURCE για να επιλέξετε
την πηγή Bluetooth.
»» Η ενδεικτική λυχνία Bluetooth αναβοσβήνει με
μπλε χρώμα.
Ota laitteesi Bluetooth-ominaisuus käyttöön ja etsi
laitteita.
3 Valitse Bluetooth-yhteensopivassa laitteessa Philips
BTB2315 ja anna tarvittaessa pariliitoksen salasana 0000.
4 Toista ääntä yhdistetyllä laitteella.
Tyhjennä Bluetooth-pariliitoshistoria:
• Paina -painiketta 8 sekuntia.
DE Аудио файл таңдау.
Ойнатуды тоқтату.
REPEAT
Consente di riprodurre i brani in modo
casuale.
SHUFFLE
Жолдарды кездейсоқ ретпен ойнату.
VOL +/-
Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе
төмендету.
Consente di aumentare o ridurre il volume.
VOL +/-
Consente di aumentare o ridurre il volume.
MUTE
Consente di disattivare o di ripristinare
l'audio.
MUTE
Consente di disattivare o di ripristinare
l'audio.
SOUND
Hanghatás kiválasztásához nyomja le:
[BALANCE] (Bilanciamento), [WARM]
(Caldo), [BRIGHT] (Luminoso),
[POWERFUL] (Potente) o [CLEAR]
(nitido).
SOUND
Premere per selezionare un effetto
sonoro: [BALANCE] (Bilanciamento),
[WARM] (Caldo), [BRIGHT] (Luminoso),
[POWERFUL] (Potente) o [CLEAR]
(nitido).
Consente di regolare la luminosità del
display.
DIM
Consente di regolare la luminosità del
display.
EN Make sure that the clock is set correctly.
Ойнатуды уақытша тоқтату немесе
жалғастыру.
Riproduzione ripetuta di un brano/tutti i
brani.
VOL +/-
DIM
SOUND
PROG
Lecture à partir d’un périphérique Bluetooth
1
Appuyez sur SOURCE à plusieurs reprises pour
sélectionner la source Bluetooth.
»» Le voyant Bluetooth clignote en bleu.
2
Sur votre appareil, activez la fonction Bluetooth et
recherchez les appareils disponibles.
Sélectionnez « Philips BTB2315 » sur votre
périphérique compatible Bluetooth et, si nécessaire,
saisissez « 0000 » comme mot de passe de couplage.
Lecture audio sur le périphérique connecté.
3
4
1
Bluetooth көзін таңдау үшін SOURCE түймесін қайтақайта басыңыз.
»» Bluetooth көрсеткіші көк түсті болып
жыпылықтайды.
2
Құрылғыңызда Bluetooth мүмкіндігін қосып,
құрылғыларды іздеңіз.
3 Bluetooth қолдайтын құрылғыда «Philips BTB2315»
құрылғысын таңдаңыз және қажетінше жұптау құпия
сөзі ретінде «0000» мәнін енгізіңіз.
4 Қосылған құрылғыдағы дыбысты ойнату.
Bluetooth жұптастыру журналын тазалау үшін:
•
түймесін 8 секунд басып тұрыңыз.
Қалтаны таңдау.
/
Interruzione della riproduzione.
Riproduzione ripetuta di un brano/tutti i
brani.
CLOCK
TIMER
1
1
Permet de suspendre ou de reprendre la
lecture.
Säädä näytön kirkkautta.
Consente di mettere in pausa o riavviare la
riproduzione.
Interruzione della riproduzione.
REPEAT
KK Selezionare una cartella.
/
Consente di mettere in pausa o riavviare la
riproduzione.
REPEAT
/
DIM
IT Selezionare una cartella.
/
DIM
MUTE
SOUND
PROG
Play from Bluetooth device
M I C RO M U S I C S Y S T E M B T B 2 3 1 5
Permet de sélectionner un dossier.
/
Valitse äänitiedosto.
/
REPEAT
Přehrávání ze zařízení Bluetooth
FR /
MUTE
CS TIMER
/
DIM
SHUFFLE
On your device, enable the Bluetooth function and
search for devices.
3 Select ‘Philips BTB2315‘ on your Bluetooth enabled
device and if necessary input ‘0000’ as the pairing
password.
4 Play audio on the connected device.
To clear Bluetooth pairing history:
• Press and hold for 8 seconds.
MENU
Επιλέξτε ένα φάκελο.
MENU
VOL
MENU
VOL
2
RDS
/
SCAN
EN REPEAT
Juster lysstyrken for displayet.
FI SCAN
SOURCE
RDS
TIMER
SOURCE
ES SOURCE
SOURCE
RDS
INFO
DIM
Stoppen der Wiedergabe
DIM
EL INFO
SOURCE
SHUFFLE
Anhalten oder Fortsetzen der Wiedergabe
Sæt afspilningen på pause, eller genoptag
afspilningen.
REPEAT
KK Сағатты орнату
Сағатты, минутты орнату және сағатты уақыт сигналдарын
жіберетін RDS радиосымен синхрондау үшін, 2 және
3-қадамдарды қайталаңыз.
Wählen Sie einen Ordner aus.
/
Vælg en lydfil.
Stop afspilningen.
M I C RO M U S I C S Y S T E M B T B 2 3 1 5
ES Ajuste del reloj
Repita los pasos 2 y 3 para ajustar la hora, los minutos y si
desea sincronizar el reloj con una radio RDS que transmite
señales horarias.
Vælg en mappe.
/
Výběr zvukového souboru.
Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
SHUFFLE
DIM
Výběr složky.
/
M I C RO M U S I C S YS T E M B T B 2 3 1 5
IT Impostazione dell’orologio
Ripetere i passaggi 2-3 per impostare le ore, i minuti e per
sincronizzare l’orologio con una radio RDS che trasmette
segnali orari.
DE DA Select an audio file.
REPEAT
CLOCK
Standby.
KK ECO күту режиміне ауысу
FI Ajan asettaminen
Toistamalla vaiheet 2–3 voit asettaa tunnit, minuutit ja ajan
synkronoinnin aikasignaaleja lähettävien RDS-asemien kanssa.
CS Nastavení hodin
Opakováním kroků 2–3 nastavte hodiny, minuty a to, zda
se mají hodiny synchronizovat s rádiovou stanicí RDS, která
vysílá časové signály.
MENU
váltás.
IT Passaggio alla modalità ECO
espera de bajo consumo.
EN Set clock
Repeat step 2-3 to set hour, minute, and whether to
synchronize the clock with an RDS radio that transmits
time signals.
SOURCE
HU ECO készenléti üzemmódba
ES Cómo pasar a modo de
қауіпсіздік ақпаратын оқыңыз.
RDS
d’économie d’énergie.
Power Standby-Modus.
informazioni sulla sicurezza.
INFO
EN
režimu Eco.
DA Skift til Eco-standbytilstand.
DE Wechseln in den ECO
HU A termék használata előtt olvassa el az ahhoz tartozó összes
Always there to help you
Register your product and get support at
Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited
under license from Koninklijke Philips N.V.
BTB2315_12_Short User Manual_V1.0
IT Passaggio alla modalità standby.
KK Күту режиміне ауысу
EN Swich to ECO standby mode FI ECO-valmiustilaan siirtyminen.
CS Přepnutí do pohotovostního FR Pour activer le mode veille
seguridad que se adjunta.
DIM
SHUFFLE
SOUND
αναμονής.
ES Antes de utilizar el producto, lea toda la información de
MENU
VOL
REPEAT
EL Μετάβαση σε λειτουργία
EL Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε όλες τις
συνοδευτικές οδηγίες ασφαλείας.
RDS
MUTE
kapcsolás.
Modus.
sikkerhedsoplysninger.
DE Lesen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Produktes alle
beiliegenden Sicherheitsinformationen.
INFO
SOURCE
RDS
Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру.
SOUND
Дыбыс әсерін таңдау үшін басу:
[BALANCE] (Баланс), [WARM] (Жылы),
[BRIGHT] (Ашық),[POWERFUL] (Қуатты)
немесе [CLEAR] (Анық).
Дисплейдің жарықтығын реттеу.
2
SCAN
Жолды немесе барлық жолдарды
қайталап ойнату.
MUTE
DIM
1
3
4
MENU
VOL
DIM
SHUFFLE
MUTE
REPEAT
SOUND
CLOCK
PROG
M I C RO M U S I C S YS T E M B T B 2 3 1 5
TIMER
SLEEP
CS Zkontrolujte správné nastavení hodin.
1
2
3
4
1
SLEEP
2
3
3 sec.
V pohotovostním režimu stiskněte a na tři sekundy přidržte
tlačítko SLEEP/TIMER.
Opakovaným stisknutím tlačítka
/
(nebo tlačítka
SOURCE) vyberte zdroj budíku (DISC, USB, DAB, FM).
Stisknutím tlačítka SLEEP/TIMER potvrďte volbu.
Opakováním kroků 2 až 3 nastavte hodiny, minuty a hlasitost
budíku.
DA Kontroller, at uret er indstillet korrekt.
1
2
SLEEP
In standby mode, press and hold SLEEP/TIMER for three
seconds.
Press
/
(or SOURCE) repeatedly to select an alarm
source (DISC, USB, DAB, FM ).
Press SLEEP/TIMER to confirm.
Repeat steps 2-3 to set hour, minute, and adjust volume of the
alarm.
3
4
Tryk på SLEEP/TIMER, og hold den nede i 3 sekunder i
standbytilstand.
Tryk gentagne gange på
/
(eller SOURCE) for at vælge
en alarmkilde (DISC, USB, DAB, FM ).
Tryk på SLEEP/TIMER for at bekræfte.
Gentag trin 2 og 3 for at indstille time- og minuttallet og justere
lydstyrken for alarmen.
DE Vergewissern Sie sich, dass die Uhr richtig eingestellt ist.
1
2
3
4
Halten Sie im Standby-Modus die Taste SLEEP/TIMER
drei Sekunden lang gedrückt.
Drücken Sie wiederholt
/
(oder SOURCE), um eine
Alarmquelle auszuwählen (DISC, USB, DAB oder UKW).
Drücken Sie zur Bestätigung die Taste SLEEP/TIMER.
Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um die Stunden, Minuten
und die Lautstärke für den Alarm einzustellen.
EL Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι είναι ρυθμισμένο σωστά.
1
2
3
4
Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε το SLEEP/TIMER για 3
δευτερόλεπτα.
Πατήστε επανειλημμένα
/
(ή SOURCE) για να
επιλέξετε μια πηγή αφύπνισης (DISC, USB, DAB, FM ).
Πατήστε SLEEP/TIMER για επιβεβαίωση.
Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε την ώρα, τα
λεπτά και την ένταση της αφύπνισης.
ES Asegúrese de que el reloj está puesto en hora correctamente.
1
2
3
4
En el modo de espera, mantenga pulsado SLEEP/TIMER durante
tres segundos.
Pulse
/
(o SOURCE) varias veces para seleccionar una
fuente de la alarma (DISC, USB, DAB o FM).
Pulse SLEEP/TIMER para confirmar.
Repita los pasos 2 y 3 para ajustar la hora, los minutos y el
volumen de la alarma.
FI Varmista, että kellonaika on asetettu oikein.
1
2
3
4
Paina SLEEP/TIMER-painiketta kolmen sekunnin ajan
valmiustilassa.
Valitse herätysäänen lähde (DISC, USB, DAB tai FM) painamalla
/
-painiketta (tai SOURCE-painiketta).
toistuvasti
Vahvista valinta painamalla SLEEP/TIMER.
Aseta tunnit, minuutit ja herätyksen äänenvoimakkuus toistamalla
vaiheet 2–3.
FR Vérifiez que l’horloge est réglée correctement.
1
2
3
4
En mode veille, maintenez le bouton SLEEP/TIMER enfoncé
pendant 3 secondes.
Appuyez sur
/
(or SOURCE) à plusieurs reprises pour
sélectionner une source d’alarme (DISC, USB, DAB, FM ).
Appuyez sur SLEEP/TIMER pour confirmer.
Répétez les étapes 2 et 3 pour régler l’heure et les minutes, puis
réglez le volume de l’alarme.
HU Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.
1
2
3
4
Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva 3 másodpercig az
SLEEP/TIMER gombot.
A
/
(vagy a SOURCE gomb többszöri megnyomásával
válassza ki az ébresztés forrását (DISC, TUNER, DAB vagy USB).
A jóváhagyáshoz nyomja meg a SLEEP/TIMER gombot.
Az óra, perc, valamint az ébresztés hangerejének beállításához
ismételje meg a 2-3. lépést.
IT Accertarsi che l’ora sia impostata correttamente.
1
2
3
4
In modalità standby, tenere premuto SLEEP/TIMER per tre
secondi.
Premere ripetutamente
/
(o SOURCE) per selezionare
una sorgente della sveglia (DISC, USB, DAB o FM).
Premere SLEEP/TIMER per confermare.
Ripetere i passaggi 2 e 3 per impostare le ore, i minuti e regolare
il volume della sveglia.
KK Сағат дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
1
2
3
4
Күту режимінде SLEEP/TIMER түймесін үш секунд бойы
басып тұрыңыз.
/
(немесе SOURCE) қайталап басып дабыл көзін
(DISC, USB, DAB, FM ) таңдаңыз.
Растау үшін, SLEEP/TIMER түймесін басыңыз.
Сағатты, минутты орнату және дабылдың дыбыс деңгейін
реттеу үшін 2-3 қадамдарын қайталаңыз.
EN Tune to FM radio stations
CS Ladění rádiových stanic FM
DA Find FM-radiostationer
DE Einstellen eines UKW-Radiosenders
EL Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM
ES Sintonización de emisoras de radio FM
FI FM-radioasemien virittäminen
FR Réglage des stations de radio FM
HU FM-rádióállomások behangolása
IT Sintonizzazione delle stazioni radio FM
KK FM радио станцияларын реттеу
EN Store FM radio stations manually
CS Ruční uložení rádiových stanic FM
DA Gem FM-stationer manuelt
DE Manuelles Speichern von UKW-Radiosendern
EL Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM
ES Almacenamiento manual de las emisoras de radio FM
FI FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti
FR Programmation manuelle des stations de radio FM
HU FM rádióállomások kézi tárolása
IT Memorizzazione manuale delle stazioni radio FM
KK FM радио станцияларын қолмен сақтау
EN Store FM radio stations automatically
CS Automatické uložení rádiových stanic FM
DA Gem FM-radiostationer automatisk
DE Automatisches Speichern von UKW-Radiosendern
EL Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM
ES Almacenamiento automático de las emisoras de radio FM
FI FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti
FR Mémorisation automatique des stations de radio FM
HU FM rádióállomások automatikus tárolása
IT Memorizzazione automatica delle stazioni radio FM
KK FM радио станцияларын автоматты түрде сақтау
FR Caractéristiques techniques
EN Specifications
Amplificateur
Amplifier
Maximum Output Power
20 W
Frekvensgang
60 Hz - 16 kHZ; ±3 dB
Συνολική αρμονική παραμόρφωση
<3%
Puissance de sortie maximale
20 W
Supporto disco
Frequency Response
60 Hz - 20 kHZ; ±3 dB
S/N ratio
>70 dBA
Λόγος σήματος προς θόρυβο
>45 dBA
Réponse en fréquence
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
Signal to Noise Ratio
>70 dBA
60 Hz - 20 kHZ ;
±3 dB
Audio DAC
24 Bit/44,1 kHz
Total Harmonic Distortion
<1%
Rapport signal/bruit
>70 dBA
Distorsione totale armonica
< 1% (1 kHz)
Aux Input
600 mV RMS 22 kohm
Distorsion harmonique totale
< 1 %
Risposta in frequenza
60 Hz - 16 KHz; ±3 dB
Entrée AUX
600 mV RMS
22 kOhm
Rapporto segnale/rumore
>70 dBA
Speakers
Speaker Impedance
6 ohm
Speaker Driver
Full range 3"
Sensitivity
>83 dB/m/W
Disc
Source
Source
SCAN
M I C RO M U S I C S YS T E M B T B 2 3 1 5
Laser Type
Semiconductor
Disc Diameter
12 cm/8 cm
Support Disc
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
INFO
SOURCE
RDS
SCAN
FR Réglage de l’arrêt programmé
Appuyez plusieurs fois sur SLEEP/TIMER pour sélectionner une
durée (en minutes).
DA MENU
VOL
DIM
REPEAT
PROG
CLOCK
IT Einstellen des Sleep-Timers
Drücken Sie wiederholt SLEEP/TIMER, um eine bestimmte
Zeit (in Minuten) festzulegen.
TIMER
SOUND
Elalvási időzítő beállítása
Nyomja meg többször a SLEEP/TIMER gombot a (percekben
kifejezett) kívánt időtartam megadásához.
DE SHUFFLE
MUTE
HU
Indstil sleep-timer
Tryk gentagne gange på SLEEP/TIMER for at vælge et fast
tidsinterval (i minutter).
SLEEP
Impostazione dello spegnimento automatico
Premere più volte SLEEP/TIMER per impostare un determinato
periodo di tempo (in minuti).
EL Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας
Πατήστε επανειλημμένα SLEEP/TIMER για να επιλέξετε μια
προκαθορισμένη περίοδο χρόνου (σε λεπτά).
ES Ajuste del temporizador
Pulse SLEEP/TIMER varias veces para seleccionar el periodo
de tiempo establecido (en minutos).
KK Ұйқы таймерін орнату
Орнатылған уақыт кезеңін (минуттар түрінде) таңдау үшін
SLEEP/TIMER түймесін қайта-қайта басыңыз.
Always there to help you
www.philips.com/support.
www.philips.com/welcome
Question?
Contact
Philips
User Manual
EN To download the full user manual, visit www.
M I C RO M U S I C S YS T E M B T B 2 3 1 5
AUDIO IN
CS M I C RO M U S I C S Y S T E M B T B 2 3 1 5
DA INFO
SOURCE
SOURCE
RDS
SCAN
DE MENU
VOL
DIM
SHUFFLE
MUTE
REPEAT
EL PROG
TIMER
SOUND
CLOCK
SLEEP
ES FI philips.com/support.
Kompletní uživatelskou příručku naleznete
na adrese
www.philips.com/support.
Du kan downloade hele brugervejledningen
på www.philips.com/support.
Um das vollständige Benutzerhandbuch
herunterzuladen, besuchen Sie www.philips.
com/support
Για να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο
χρήσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.
philips.com/support.
Para descargar el manual de usuario
completo,
visite www.philips.com/support.
Voit ladata käyttöoppaan osoitteessa www.
philips.com/support.
FR Pour télécharger le manuel d’utilisation
complet, rendez-vous sur www.philips.com/
support.
HU A teljes felhasználói kézikönyv letöltéséhez
látogasson el a www.philips.com/support
címre.
IT Per scaricare il manuale dell’utente
completo, visitare il sito Web www.philips.
com/support.
KK Толық пайдаланушы нұсқаулығын
жүктеп алу үшін www.philips.com/support
торабына кіріңіз.
Frekvensbånd
2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-bånd
Område
10 m (i fri luft)
Tuner (FM)
Indstillingsområde
87,5 - 108 MHz
Indstilling af gitter
50 KHz
<22 dBf
<45 dBf
S/N Ratio
>70 dBA
Signal-/støjforhold
> 45 dBA
Διαστάσεις
– Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)
– Ηχείο (π x υ x β)
Βάρος
- Κύρια μονάδα
- Ηχείο
6 ohms
180 x 121 x 247 χιλ.
150 x 238 x 125 χιλ.
Enceinte
3" à gamme étendue
Sensibilité
> 83 dB/m/W
1,6 κιλά
2 x 0,98 κιλά
Disque
ES Especificaciones
Amplificador
Potencia de salida máxima
20 W
Respuesta de frecuencia
60 Hz - 20 kHz; ±3 dB
Relación señal/ruido
>70 dBA
Distorsión armónica total
<1%
Entrada auxiliar
600 mV RMS
22 kohmios
1.0 (2.0 compatiable)
Generelle oplysninger
USB Charging
≤ 500 mA
Vekselstrøm
220-240 V~, 50 Hz
Strømforbrug ved drift
15 W
Strømforbrug ved Eco-standby
< 0,5 W
Impedancia del altavoz
6 ohmios
Mål
- Hovedenhed (B x H x D)
– Højttalerkabinet (B x H x D)
Controlador de altavoz
Rango completo 3"
180 x 121 x 247 mm
150 x 238 x 125 mm
Sensibilidad
>83 dB/m/W
Bluetooth version
V4.0
Frequency band
2.4 GHz ~ 2.48 GHz ISM
Band
10 m (free space)
Tuning Range
87.5-108 MHz
Tuning grid
50 KHz
Vægt
- Hovedenhed
- Højttalerkabinet
1,6 kg
2 x 0,98 kg
DE Technische Daten
Verstärker
Sensitivity
- Mono, 26 dB S/N Ratio
- Stereo, 46 dB S/N Ratio
<22 dBf
<45 dBf
Search Selectivity
<30 dBf
Total Harmonic Distortion
<3%
Signal to Noise Ratio
>45 dBA
AC power
220-240 V~, 50 Hz
Operation Power Consumption
15 W
Eco Standby Power
Consumption
<0.5 W
Maximale Ausgangsleistung
20 W
Frequenzgang
60 Hz - 20 kHz, ± 3 dB
Signal/Rausch-Verhältnis
> 70 dBA
Klirrfaktor
<1 %
Aux-Eingang
600 mV RMS, 22 Kiloohm
Lautsprecher
Lautsprecherimpedanz
6 Ohm
Lautsprechertreiber
76 mm Full Range
Empfindlichkeit
>83 dB/m/W
Disc
Dimensions
- Main Unit (W x H x D)
- Speaker Box (W x H x D)
180 x 121 x 247 mm
150 x 238 x 125 mm
Weight
- Main Unit
- Speaker Box
1.6 kg
2 x 0.98 kg
Maximální výstupní výkon
20 W
Kmitočtová charakteristika
60 Hz až 20 kHz; ±3 dB
Odstup signál/šum
>70 dBA
Celkové harmonické
zkreslení
<1 %
Vstup Aux
600 mV RMS, 22 kohmů
Lasertyp
Halbleiter
Disc-Durchmesser
12 cm/8 cm
Unterstützte Disc-Typen
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
Audio-DAC
24 Bit/44,1 kHz
Klirrfaktor
< 1 % (1 kHz)
Frequenzgang
60 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
S/N Ratio
> 70 dBA
USB
Disco
Impedance reproduktoru
6 ohmy
Vinutí reproduktoru
Širokopásmový 3"
Reichweite
10 m (freier Raum)
Citlivost
>83 dB/m/W
Tuner (UKW)
Empfangsbereich
87,5 bis 108 MHz
≤ 500 mA
Rapport signal/bruit
> 45 dBA
Napájení střídavým proudem
220–240 V~, 50 Hz
Spotřeba elektrické energie při
provozu
15 W
Sintonizador (FM)
Spotřeba energie
v pohotovostním režimu Eco
<0,5 W
50 kHz
180 x 121 x 247 mm
150 x 238 x 125 mm
Sensibilidad
- Mono, relación S/R 26 dB
- Estéreo, relación S/R 46 dB
<22 dBf
<45 dBf
Poids
- Unité principale
- Enceinte
1,6 kg
2 x 0,98 kg
Selección de búsqueda
<30 dBf
Distorsión armónica total
<3%
>45 dBA
87,5 - 108 MHz
Intervalo de sintonización
Alimentación de CA
220-240 V~, 50 Hz
Consumo de energía en
funcionamiento
15 W
Consumo en modo de espera
de bajo consumo
< 0,5 W
Dimensiones
- Unidad principal
(ancho x alto x profundo)
– Caja de altavoz
(ancho x alto x profundo)
180 x 121 x 247 mm
150 x 238 x 125 mm
1,6 kg
2 x 0,98 kg
DA Specifikationer
Forstærker
Lasertype
Halvleder
Diskdiameter
12 cm/8 cm
Understøttet disk
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
Audio DAC
24 bit/44,1 kHz
Samlet harmonisk
forvrængning
<1% (1 kHz)
USB зарядтау
≤ 500 мА
Érzékenység
>83 dB/m/W
Lemez
V4.0
Жиілік жолағы
2,4 ГГц~ 2,48 ГГц ISM жолағы
Lemezátmérő
12 cm / 8 cm
Ауқымы
10 м (бос орын)
Támogatott lemezek
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
Тюнер (FM)
20 W
Audió DAC
24 bit / 44,1 kHz
Taajuusvaste
60 Hz – 20 kHZ, ±3 dB
Teljes harmonikus torzítás
<1% (1 kHz)
Signaali–kohina-suhde
>70 dBA
Válaszfrekvencia
60 Hz - 16 kHz; ±3 dB
Harmoninen kokonaishäiriö
<1 %
H/Z arány
>70 dBA
Aux-tulo
600 mV RMS 22 kohmia
FI Teknisiä tietoja
Реттеу ауқымы
87.5-108 МГц
Реттеу торы
50 кГц
Сезімталдық
- Моно, 26 дБ С/Ш қатынасы
- Стерео, 46 дБ С/Ш қатынасы
<22 дБф
<45 дБф
USB
Іздеуді таңдау мүмкіндігі
<30 дБф
USB Direct verzió
1,0 (2,0 kompatibilis)
Жалпы гармоникалық бұрмаланулар
<3%
≤ 500 mA
Сигнал-шу арақатынасы
>45 дБА
Kaiuttimen impedanssi
6 ohmia
USB-feltöltés
Kaiutinelementti
3" kokoaluekaiutin
Bluetooth
Herkkyys
>83 dB/m/W
Bluetooth verzió
Frekvenciasáv
Levy
Жалпы ақпарат
V4.0
Айнымалы ток қуаты
220-240 В~, 50 Гц
2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-sáv
Жұмыс үшін қуат тұтынуы
15 Вт
10 m (szabad területen)
Қуатты үнемдеу күту режимінде
қуат тұтыну
< 0,5 Вт
Lasertyyppi
Puolijohde
Hatótávolság
Levyn halkaisija
12 cm / 8 cm
Tuner (FM)
Tuetut levyt
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
Hangolási tartomány
87,5-108 MHz
Lépésköz
50 KHz
USB
USB Direct versio
1.0 (2.0-yhteensopiva)
Általános információk
USB-lataus
≤500 mA
Tápfeszültség
220-240 V~, 50 Hz
Bluetooth
Teljesítményfelvétel
15 W
Bluetooth-versio
4.0
<0,5 W
Taajuuskaista
2,4 ~ 2,48 GHz, ISM-kaista
Eco készenléti üzemmód
teljesítményfelvétele
Kantoalue
10 m (vapaa tila)
<1% (1 kHz)
Viritysalue
87,5-108 MHz
Απόκριση συχνότητας
60 Hz - 16 kHZ, ±3 dB
Virityskaavio
50 kHz
Λόγος σήματος προς
θόρυβο
>70 dBA
Herkkyys
– Mono, 26 dB signaali-kohina-suhde
– Stereo, 46 dB signaali-kohina-suhde
< 22 dBf
< 45 dBf
Haun valittavuus
<30 dBf
Harmoninen kokonaishäiriö
<3 %
Signaali–kohina-suhde
>45 dBA
Bluetooth
Viritin (FM)
Yleistä
Έκδοση Bluetooth
V4.0
Ζώνη συχνότητας
Ζώνη 2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM
Εμβέλεια
10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)
Δέκτης (FM)
Εύρος συντονισμού
87,5-108 MHz
Βήμα συντονισμού
50 KHz
Bluetooth
Bluetooth нұсқасы
Συνολική αρμονική
παραμόρφωση
600 mV RMS 22 kohm
Disk
1.0 (2.0 үйлесімді)
3"-es teljes hangterjedelmű
Félvezető
24 Bit/44,1 kHz
Aux-indgang
> 83 dB/m/W
USB Direct нұсқасы
Hangszórómeghajtó
Lézertípus
DAC ήχου
< 1%
Sensitivitet
USB
>45 dBA
Samlet harmonisk forvrængning
<1% (1 кГц)
6 ohm
< 3%
≤ 500 mA
24 бит/44,1 кГц
Hangszóró-impedancia
Jel-zaj arány
Φόρτιση USB
Дыбыс DAC
>70 дБА
<30 dBf
>70 dBA
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD, WMA-CD
60 Гц - 16 кГц; ±3 дБ
Teljes harmonikus torzítás
Signal-/støjforhold
12 см/8 см
Қолдау көрсетілетін диск
С/Ш қатынасы
Keresési szelektivitás
1.0 (συμβατότητα με 2.0)
Жартылай өткізгіш
Диск диаметрі
Жиілік жауабы
>70 dBA
USB
Лазер түрі
600 mV RMS 22 kohm
60 Hz – 16 kHZ, ±3 dB
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
Диск
<1%
S-k.-suhde
Υποστηριζόμενος δίσκος
>83 дБ/м/Вт
AUX-bemenet
Taajuusvaste
USB Direct, έκδοσης
3" bredspektret
1,6 kg
2 x 0,98 kg
Толық ауқым 3"
Сезімталдық
Teljes harmonikus torzítás
600mV RMS 22 kohm
20 W
Højttalerdriver
Peso
- Unidad principal
- Caja de altavoz
Үндеткіш драйвері
>70 dBA
Είσοδος Aux
60 Hz - 20 kHZ; ±3 dB
6 ohm
150 x 238 x 125 mm
6 Ом
Jel-zaj arány
Hangsugárzók
180 x 121 x 247 mm
Үндеткіштің номиналдық
қарсылығы
Жалпы гармоникалық
бұрмаланулар
< 22 dBf
<45 dBf
12 εκ./8 εκ.
60 Гц - 20 кГц; ±3 дБ
60 Hz - 20 kHz; ±3 dB
Érzékenység
- Mono, 26 dB H/Z arány
- Sztereó, 46 dB H/Z arány
Διάμετρος δίσκου
20 Вт
Жиілік жауабы
Válaszfrekvencia
24 bittiä / 44,1 kHz
Ημιαγωγός
Ең жоғары шығыс қуаты
20 W
<1 % (1 kHz)
Τύπος λέιζερ
Күшейткіш
Maximális kimeneti
teljesítmény
Harmoninen
kokonaishäiriö
Frekvensgang
Højttalerimpedans
Erősítő
Audio DAC
Maksimal udgangseffekt
Højttalere
HU Termékjellemzők
<1%
Δίσκος
KK Ерекшеліктер
Динамиктер
Dimensions
- Unité principale (l x H x P)
- Enceinte (l x H x P)
Rango de sintonización
Συνολική αρμονική
παραμόρφωση
>83 dB/m/W
1,6 kg
2 x 0,98 kg
600 мВ RMS, 22 кОм
60 Hz - 20 kHZ, ±3 dB
Ευαισθησία
Peso
- Unità principale
- Cassa altoparlanti
Қосымша кіріс
>70 dBA
Πλήρους εύρους 3"
180 x 121 x 247 mm
150 x 238 x 125 mm
< 0,5 W
Λόγος σήματος προς
θόρυβο
Οδηγός ηχείου
Dimensioni (lxpxa)
- Unità principale (L x A x P)
- Cassa altoparlanti (L x A x P)
Consommation électrique en
mode veille d'économie d'énergie
Απόκριση συχνότητας
6 ohm
< 0,5 W
10 m (espacio libre)
Kaiuttimet
Σύνθετη αντίσταση ηχείων
Consumo energetico in modalità
Standby Eco Power
Alcance
< 0,5 W
Ηχεία
15 W
<1%
Eco-Standby-Stromverbrauch
Obecné informace
220-240 V~, 50 Hz
Consumo energetico durante il
funzionamento
Жалпы гармоникалық
бұрмаланулар
15 W
>45 dBA
Alimentazione CA
15 W
Betriebs-Stromverbrauch
20 W
Informazioni generali
Consommation électrique en
mode de fonctionnement
Enimmäislähtöteho
Μέγιστη ισχύς εξόδου
> 45 dBA
Banda ISM de 2,4 GHz ~
2,48 GHz
220 bis 240 V~, 50 Hz
Ενισχυτής
< 3%
Rapporto segnale/rumore
Banda de frecuencia
Netzspannung
EL Προδιαγραφές
< 30 dBf
Distorsione totale armonica
>70 дБА
>70 dBA
1,6 kg
2 x 0,98 kg
Selettività di ricerca
Сигнал-шу арақатынасы
Poměr signálu k šumu
Gewicht
- Hauptgerät
- Lautsprecher
< 22 dBf
< 45 dBf
220-240 V~, 50 Hz
Vahvistin
180 x 121 x 247 mm
150 x 238 x 125 mm
50 kHz
Sensibilità
- Mono, rapporto segnale/rumore 26 dB
- Stereo, rapporto segnale/rumore 46 dB
Alimentation par secteur
Allgemeine Informationen
Abmessungen
- Hauptgerät (B x H x T)
Lautsprecher (B x H x T)
87,5-108 MHz
Griglia di sintonizzazione
V4.0
60 Hz až 16 kHz; ±3 dB
Odstup signál/šum
Informations générales
Gamma di sintonizzazione
Versión de Bluetooth
Kmitočtová charakteristika
<3 %
Tuner (FM)
Carga USB
>45 dBA
Celkové harmonické zkreslení
10 m (sans obstacle)
< 3 %
Signal/Rausch-Verhältnis
<30 dBf
Portée
< 30 dBf
< 3 %
Citlivost ladění
Bande ISM 2,4 GHz ~
2,48 GHz
Distorsion harmonique totale
Klirrfaktor
<22 dBf
<45 dBf
Fréquence de transmission
Sélectivité de recherche
<1 % (1 kHz)
Citlivost
– Mono, odstup signál/šum 26 dB
– Stereo, poměr signál/šum 46 dB
V4.0
1.0 (2.0 compatible)
Celkové harmonické
zkreslení
50 KHz
Version Bluetooth
Versión de USB directo
< 30 dBf
Krok ladění
Bluetooth
>70 dBA
Suchempfindlichkeit
87,5 až 108 MHz
≤ 500 mA
Relación S/R
24 bitů/ 44,1 kHz
Rozsah ladění
Charge USB
< 22 dBf
< 45 dBf
Audio DA převodník
Tuner (FM)
1.0 (2.0 compatible)
50 kHz
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
10 m (volný prostor)
Version USB Direct
Sensibilité
- Mono, rapport signal/bruit 26 dB
- Stéréo, rapport signal/bruit 46 dB
Podporuje disky
Dosah
>70 dBA
Grille de syntonisation
< 22 dBf
< 45 dBf
2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM Band
Rapport signal/bruit
60 Hz - 16 kHz; ±3 dB
Empfindlichkeit
– Mono, 26 dB S/N Ratio
– Stereo, 46 dB S/N Ratio
Frekvenční pásmo
60 Hz - 16 kHZ ; ±3 dB
<1% (1 kHz)
12 cm /8 cm
V4.0
Réponse en fréquence
Respuesta de frecuencia
Průměr disku
Verze Bluetooth
< 1 % (1 kHz)
Distorsión armónica total
50 kHz
≤ 500 mA
Distorsion harmonique
totale
87,5-108 MHz
Abstimmungsbereich
Nabíjení přes USB
24 bits/44,1 kHz
Gamme de fréquences
Polovodičový
1.0 (kompatibilní s 2.0)
10 m (spazio libero)
CNA audio
24 bits / 44,1 kHz
Typ laseru
USB Direct, verze
Banda ISM da 2,4 GHz ~ 2,48
GHz
Sintonizzatore (FM)
DAC de audio
Información general
2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-Band
V 4.0
Banda di frequenza
Portata
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
≤ 500 mA
Frequenzband
Versione Bluetooth
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
Discos compatibles
Aufladen über USB
Reproduktory
Bluetooth
12 cm / 8 cm
12 cm /8 cm
Relación señal/ruido
V4.0
≤ 500 mA
Disques pris en charge
Semiconductor
1.0 (2.0-kompatibel)
Bluetooth Version
1.0 (compatibile con 2.0)
Carica tramite USB
Diamètre du disque
Diámetro del disco
Bluetooth
Versione USB diretta
Semi-conducteur
Tipo de láser
USB
USB
Type de laser
USB
Altavoces
USB Direct-Version
Bluetooth
Enceintes
Impédance
USB Direct Version
Hmotnost
– Hlavní jednotka
– Reproduktorová skříň
Register your product and get support at
V4.0
< 3%
Rozměry
- Hlavní jednotka
(Š x V x H)
– Reproduktorová skříň
(Š x V x H)
PDF
<0,5 W
Bluetooth-version
Samlet harmonisk
forvrængning
Bluetooth
CS Nastavení časovače vypnutí
Opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP/TIMER vyberte
nastavenou dobu (v minutách).
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη
λειτουργία αναμονής Eco Power
Bluetooth
60 Hz - 16 kHZ; ±3 dB
USB
Uniajastimen asettaminen
valitse aikajakso (minuutteina) painamalla toistuvasti SLEEP/
TIMER-painiketta.
15 W
Frequency Response
Zesilovač
FI Κατανάλωση ενέργειας σε
λειτουργία
<30 dBf
Disk
EN Set sleep timer
Press SLEEP/TIMER repeatedly to select a set period of time
(in minutes).
≤ 500 mA
Søgeselektivitet
General information
M I C RO M U S I C S Y S T E M B T B 2 3 1 5
USB-opladning
<1% (1 kHz)
CS Specifikace
Source
220-240 V~, 50 Hz
24 Bits/44.1 kHz
Tuner (FM)
Source
Ρεύμα AC
Total Harmonic Distortion
Range
EN Use DAB+ menu
CS Používání nabídky systému DAB+
DA Brug DAB+-menuen
DE Verwenden des DAB+-Menüs
EL Χρήση μενού DAB+
ES Uso del menú DAB +
FI DAB+-valikon käyttäminen
FR Utilisation du menu DAB+
HU A DAB+ menü használata
IT Utilizzo del menu DAB+
KK DAB+ мәзірі
1.0 (kompatibel med 2.0)
Audio DAC
Bluetooth
EN Store DAB+ radio stations manually
CS Ruční uložení rádiových stanic DAB+
DA Gem DAB+-radiostationer automatisk
DE Manuelles Speichern von DAB+-Radiosendern
EL Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών DAB+
ES Almacenamiento manual de las emisoras de radio DAB+
FI DAB+-radioasemien tallentaminen manuaalisesti
FR Mémorisation manuelle des stations de radio DAB+
HU DAB+ rádióállomások kézi tárolása
IT Memorizzazione manuale delle stazioni radio DAB+
KK DAB+ радиостанцияларын қолмен сақтау
Direkte USB-version
Sensitivitet
– Mono, 26 dB S/N ratio
– Stereo, 46 dB S/N ratio
USB
2 sec.
Γενικές πληροφορίες
USB
Méretek
- Főegység
(Sz x Ma x Mé)
- Hangsugárzódoboz
(sz x ma x mé)
Tömeg
- Főegység
- Hangsugárzódoboz
180 x 121 x 247 mm
150 x 238 x 125 mm
1,6 kg
2 x 0,98 kg
IT Specifiche
Amplificatore
Potenza in uscita massima
20 W
Risposta in frequenza
60 Hz - 20 kHZ; ±3 dB
Virta
220–240 V~, 50 Hz
Rapporto segnale/rumore
>70 dBA
Virrankulutus käytössä
15 W
Distorsione totale armonica
< 1%
Virrankulutus Eco Power
-valmiustilassa
<0,5 W
Ingresso Aux
600 mV RMS 22 kohm
Mitat
- Päälaite (L x K x S)
– Kaiutinkotelo (L x K x S)
Altoparlanti
180 x 121 x 247 mm
150 x 238 x 125 mm
Impedenza altoparlanti
6 ohm
Driver altoparlanti
Full range 3"
Sensibilità
> 83 dB/m/W
Ευαισθησία
– Μονοφωνικός, λόγος σήματος
προς θόρυβο 26 dB
– Στερεοφωνικός, λόγος σήματος
προς θόρυβο 46dB
<22 dBf
<45 dBf
Tipo laser
Semiconduttore
Επιλεκτικότητα αναζήτησης
<30 dBf
Diametro disco
12 cm/8 cm
Paino
- Päälaite
- Kaiutinkotelo
1,6 kg
2 x 0,98 kg
Disco
Мөлшері
- Негізгі құрылғы (Е x Б x Қ)
- Динамик қорабы (Е x Б x Қ)
180 x 121 x 247 мм
150 x 238 x 125 мм
Салмағы
- Негізгі құрылғы
- Динамик қорабы
1,6 кг
2 x 0,98 кг
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising