Philips | BTD7170/12 | Philips DVD-Micro-Musiksystem BTD7170/12 Schnellstartanleitung

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/support
Question?
Contact
Philips
BTD7170
TV
SUB OUT
SUB OUT
VIDEO AUDIO IN
HDMI
SPEAKER OUT
VIDEO AUDIO IN
HDMI
SPEAKER OUT
HDMI
HDMI
1
STANDBY
DISPLAY
2
SUB OUT
VIDEO AUDIO IN
3
STANDBY
EJECT
VIDEO AUDIO IN
DISPLAY
EJECT
SUBTITLE/PRESET
HDMI
SPEAKER OUT
SUB OUT
SUBTITLE/PRESET
HDMI
SPEAKER OUT
SOURCE
OK
SOURCE
Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
AUDIO/ PRESET
OK
Question?
Contact
Philips
SOUND
Always there to help you
EN Switch to standby mode.
ES Activación del modo de
espera
CS Přepnutí do pohotovostního
FI Siirtyminen valmiustilaan.
režimu.
FR Activation du mode veille.
DA Skift til standbytilstand.
HU Készenléti üzemmódba
DE Wechseln in den Standby-
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
AUDIO/ PRESET
1
2
4
5
8
7
MENU
OPTION
EN Short User Manual
ES Manual de usuario corto
CS Krátká uživatelská příručka
FI Lyhyt käyttöopas
DA Kort brugervejledning
FR Bref mode d’emploi
DEKurzanleitung
HU Rövid használati útmutató
EL Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
IT Manuale dell’utente breve
0
Question?
Contact
Philips
SOUND
3
6
1
2
4
5
7
8
9
MENU
0
RDS
OPTION
9
3
6
PROG
TIME
CLOCK SET
SLEEP
RDS
PROG
TIME
CLOCK SET
SLEEP
Modus.
EN Before using your product, read all accompanying safety information.
CS Před použitím výrobku si přečtěte přibalené bezpečnostní informace.
DA Før du bruger produktet, skal du læse alle medfølgende sikkerhedsoplysninger.
DE Lesen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Produktes alle beiliegenden
TV
SUB OUT
Sicherheitsinformationen.
EL Μετάβαση σε λειτουργία
αναμονής.
VIDEO AUDIO IN
HDMI
SPEAKER OUT
ασφαλείας.
VIDEO AUDIO IN
HDMI
standby.
EN Swich to ECO standby mode ES Cómo pasar a modo de
espera de bajo consumo.
CS Přepnutí do pohotovostního
FI ECO-valmiustilaan siirtyminen.
režimu Eco.
DA Skift til Eco-standbytilstand. FR Pour activer le mode veille
SUB OUT
EL Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε όλες τις συνοδευτικές οδηγίες
kapcsolás.
IT Passaggio alla modalità
SPEAKER OUT
ES Antes de utilizar el producto, lea toda la información de seguridad que se
adjunta.
DE Wechseln in den ECO
FI Lue kaikki turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.
FR Avant d’utiliser votre produit, lisez toutes les informations sur la sécurité fournies.
HUA termék használata előtt olvassa el az ahhoz tartozó összes biztonsági
Power Standby-Modus.
EL Μετάβαση σε λειτουργία
αναμονής ECO.
tudnivalót.
d’économie d’énergie.
HU ECO készenléti üzemmódba
váltás.
IT Passaggio alla modalità ECO
Standby.
IT Prima di usare il prodotto, leggere tutte le relative informazioni sulla sicurezza.
DA Du kan afspille DVD-diske med følgende
områdekoder:
STANDBY
SOURCE
DISPLAY
DVD-områdekode
EJECT
SUBTITLE/PRESET
FI Laite toistaa DVD-levyjä, joilla on jokin
seuraavista aluekoodeista:
Lande
DVD-aluekoodi
Europa SOURCE
Maat
Eurooppa OK
STANDBY
AUDIO/ PRESET
SOUND
1
2
4
5
7
8
9
MENU
0
RDS
OPTION
DE Sie können DVDs mit folgenden RegionCodes wiedergeben:
3
6
PROG
TIME
CLOCK SET
SLEEP
FR Vous pouvez lire des DVD présentant les
Code de zone DVD
Κωδικός περιοχής
για DVD
DVD régiókód
EN You can play DVD discs marked with the
following region code:
DVD region code
Countries
Europe CS Jednotka umožňuje přehrávat disky DVD
SOUND
1
2
4
5
7
8
3
6
9
MENU
0
RDS
OPTION
PROG
TIME
CLOCK SET
SLEEP
Countries
(országok)
TV
SOURCE
IT L’unità è in grado di riprodurre dischi che
riportano i seguenti codici regionali:
Codice regionale DVD Paesi
Países
Europa Europa označené následujícími kódy oblasti:
Kód regionu DVD
AUDIO/ PRESET
Európa marcados con los siguientes códigos de
región:
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one
of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is
the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation
to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips
Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
Pays
ellátott DVD-lemezeket képes lejátszani:
Ευρώπη Código de región del
DVD
SOURCE
OK
HU A készülék a következő régiókóddal
Χώρες
ES Puede reproducir discos de DVD
SOURCE
SUBTITLE/PRESET
Europe
Europa αναπαραγωγή δίσκων DVD με τον
παρακάτω κωδικό περιοχής:
EJECT
codes de zone suivants :
DVD-Regional-Code Länder
EL Μπορείτε να πραγματοποιήσετε
DISPLAY
Země
Evropa
BTD7170_12_Short User Manual_V5.0
Hvis standby med ét tryk er aktiveret, kan din hjemmebiograf sættes i
standby med fjernbetjeningen til TV’et eller andre HDMI-CEC-enheder.
[Systemlydindstil.]
Hvis systemlydindstillingerne er aktiveret, kommer lyden fra den
tilsluttede enhed automatisk ud gennem din hjemmebiografs højttalere,
når du afspiller fra enheden.
EN [One Touch Play]
8KYUR[ZOUT
.*3/*KKV)URUX
=OJK9IXKKT
'[ZU
5LL
5LL
+GY_2OTQ9KZ[V
If one-touch play is enabled, press on the remote control of your
home theater to wake up the TV from standby.
[One Touch Standby]
If one-touch standby is enabled, your home theater can switch to
standby with the remote control of the TV or other HDMI-CEC devices.
[Sys Audio Control]
If system audio control is enabled, the audio of the connected device
is output through your home theater speakers automatically when you
play the device.
[Kortlæg lyd]
Hvis systemlydindstillingerne ikke fungerer, skal du kortlægge den
tilsluttede enhed til de korrekte lydindgangsstik på din hjemmebiograf.
DE [One Touch Play]
+GY_2OTQ
:U[IN6RG_
:U[IN9ZGTJH_
9_Y'[JOU)UTZXUR
5T
5T
5T
5T
'[JOU3GVVOTM
:<9_YZKS
:<*OYVRG_
6OIZ[XK9KZZOTM
.*06+-
'[^
6GT9IGT
9ZGTJGXJ
5T
.*3/'8)
[One Touch Standby]
Wenn One-Touch-Standby aktiviert ist, kann das Home EntertainmentSystem durch die Fernbedienung des Fernsehers oder eines anderen
angeschlossenen HDMI-CEC-Geräts in den Standby-Modus geschaltet
werden.
CS [Př. jedním tl.]
Pokud je aktivní jednodotykové přehrávání, tak stisknutím tlačítka na
dálkovém ovladači domácího kina zapnete televizor z pohotovostního
režimu.
[Pohot. rež. jed. tl.]
Pokud je povolen přechod do pohotovostního režimu stisknutím
jednoho tlačítka, lze domácí kino přepnout do pohotovostního režimu
pomocí dálkového ovladače televizoru nebo jiných zařízení HDMI CEC.
5ZNKXY
5ZNKXY
.*3/9KZ[V
[Mapování vstupu zvuku]
Pokud ovládání zvuku systému nefunguje, namapujte připojené zařízení
ke správnému konektoru vstupu zvuku na domácím kině.
Hvis afspilning med ét tryk er aktiveret, kan du trykke på på
fjernbetjeningen til din hjemmebiograf for at vække TV’et fra standby.
[Stdby m. 1 tryk]
EN Control play
/
Select a folder.
/
Fast backward/forward.
(
/
[Zp. chod zpět] &
[Zp. chod vpř.]
CS Přehrávání
)
Skip to the previous or next title/chapter/track/file.
/
Pause or resume play.
Výběr složky.
/
/
(
/
Přechod na předchozí nebo následující titul/kapitolu/stopu/soubor.
Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
Stop play.
+/-
Increase or decrease volume.
Mute or restore sound.
SOUND
Press SOUND to select treble or bass mode, and then press VOL +/to adjust treble or bass volume.
DISPLAY
View playback information.
Play options
In DISC/USB play mode, press OPTION to select different play options.
/
(
/
) Hurtigt tilbage/frem.
Sæt afspilningen på pause, eller genoptag afspilningen.
Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
Ztlumení nebo obnovení zvuku.
SOUND
Stisknutím tlačítka SOUND vyberte režim výšek nebo basů a poté
stisknutím tlačítka VOL +/- upravte hlasitost výšek a basů.
DISPLAY
Zobrazení informací o přehrávání.
/
(
/
) Schnellrücklauf/-vorlauf
Springen zum/zur vorherigen bzw. nächsten Titel, Kapitel, Track oder
Datei.
/
Afspilningstilstande
[Aspect Ratio]
Select a picture display format to fit the TV screen.
[PBC]
Zapnutí nebo vypnutí funkce PBC (řízení přehrávání).
DISPLAY
[Angle]
Switch between camera angles.
[Poměr stran]
Výběr formátu zobrazení tak, aby byl přizpůsoben televizní obrazovce.
I DISC/USB-afspilningstilstand skal du trykke på OPTION for at vælge forskellige
afspilningstilstande.
[Microphone]
Turn on or off the microphone sound output.
[Úhel]
Přepínání mezi úhly kamery.
[PBC]
Slå PlayBack Control (afspilningskontrol) til/fra.
Wiedergabeoptionen
[Karaoke Setup]
Increase or decrease the volume level and echo level of microphone
input, and the key level of music.
[Mikrofon]
Zapnutí nebo vypnutí zvukového výstupu mikrofonu.
[Formatforhold]
Vælg et visningsformat, der passer til TV-skærmen.
Select various Karaoke audio modes, or turn off the original vocal.
Zvýšení a snížení úrovně hlasitosti, úrovně ozvěny vstupu mikrofonu
a tóniny hudby.
Skift mellem kameravinkler.
[Vocal]
[Nast. karaoke]
[Vinkl]
Drücken Sie im DISC/USB-Wiedergabemodus auf OPTION, um die verschiedenen
Wiedergabeoptionen auszuwählen.
[Mikrofon]
Tænd eller sluk for mikrofonens lyd.
[PBC]
Ein-/Ausschalten der Wiedergabesteuerung
[Zoom]
During video play, zoom in/out to pan through the image.
[Vokál]
Výběr různých režimů karaoke nebo vypnutí původního hlasu.
[Karaoke-opsætn]
[Bildformat]
[Repeat]
Choose a repeat play option or turn off the repeat function.
[Zvětšení]
Během přehrávání videa můžete pomocí funkce zvětšení nebo
zmenšení procházet obraz.
Skru op eller ned for lydstyrken og ekkoniveauet for mikrofon-inputtet
og musikkens tonehøjde.
Auswählen eines für den Fernsehbildschirm passenden Formats für die
Bildanzeige
[Vokal]
Vælg forskellige karaoke-lydtilstande, eller deaktiver original stemme.
[Winkel]
Umschalten zwischen Kamerawinkeln
Under afspilning af video zoomes ind/ud for at panorere hen over
billedet.
[Mikrofon]
Ein-/Ausschalten der Mikrofon-Soundausgabe
[Karaoke-Setup]
Erhöhen oder Verringern der Lautstärke und des Echopegels des
Mikrofoneingangs sowie Anpassen der Tonart der Musik
SOUND
Nyomja le a SOUND (hang) gombot a magas vagy a mély üzemmód
kiválasztásához, majd nyomja le a VOL +/- (hangerő +/-) gombot a
magas vagy a mély hang beállításához.
During video play, specify a position to start play by entering the
desired time or number.
[Opak.]
Volba možnosti opakování přehrávání nebo vypnutí funkce opakování.
[Slow Backward] & During video play, select a slow backward/forward speed.
[Slow Forward]
[PŘEJÍT]
Během přehrávání videa můžete zadat místo pro zahájení přehrávání
zadáním požadovaného času nebo čísla.
DISPLAY
SOUND
Valitse diskantti- tai bassotila painamalla SOUND-painiketta ja säädä
sitten diskantin tai basson voimakkuutta painamalla VOL +/-.
DISPLAY
Toistotietojen tarkasteleminen.
Permite visualizar la información de reproducción.
Opciones de reproducción
En el modo de reproducción DISC/USB, pulse OPTION para seleccionar las distintas
opciones de reproducción.
[PBC]
activa/desactiva el control de reproducción.
[Relación aspecto]
selecciona un formato de visualización de imágenes que se ajuste a la
pantalla del televisor.
[Ángulo]
cambia entre los ángulos de cámara.
[Micrófono]
activa o desactiva la salida de sonido del micrófono.
[Configurar
karaoke]
aumenta o disminuye el nivel de volumen y el nivel de eco de la
entrada de micrófono, así como el nivel de tono de música.
[Vocal]
selecciona los distintos modos de audio de karaoke o desactiva la voz
original.
[Zoom]
durante la reproducción de vídeo, amplía/reduce para desplazarse por
la imagen.
[Repetir]
elige una opción de repetición de la reproducción o desactiva la
función de repetición.
[IR A]
durante la reproducción de vídeo, especifica una posición para iniciar
la reproducción introduciendo el tiempo o el número deseado.
[Retroceso lento] y durante la reproducción de vídeo, selecciona una velocidad de
[Avance lento]
retroceso/avance rápido.
/
/
(
/
[PBC]
ota toistonhallinta käyttöön tai poista se käytöstä.
[Kuvasuhde]
TV-ruudulle sopivan kuvien näyttömuodon valitseminen.
[Kulma]
valitse kamerakulma.
[Mikrofoni]
ota mikrofoni käyttöön tai poista se käytöstä.
[Karaoke-asetus]
vähennä tai lisää äänenvoimakkuutta ja mikrofonin kaiun tasoa sekä
valitse musiikin sävellaji.
[Ääni]
valitse käytettävä karaokeääni tai poista alkuperäisen ääni käytöstä.
[Zoom]
voit lähentää tai loitontaa kuvaa videotoiston aikana.
[Toisto]
valitse uusintatoistotila tai poista se käytöstä.
[SIIRR]
voit videotoiston aikana siirtyä tiettyyn videon kohtaan.
[Hitaasti taakse] ja
[Hitaasti eteen]
voit videotoiston aikana valita hidastetun toiston eteen- tai taaksepäin.
FR Contrôle de la lecture
/
Valitse kansio.
(
/
Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan nimikkeeseen, osaan,
musiikkikappaleeseen tai tiedostoon.
Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen.
Äänen mykistäminen tai palauttaminen.
En mode de lecture DISC/USB, appuyez sur OPTION pour sélectionner différentes options
de lecture.
[PBC] permet d'activer/de désactiver le contrôle de lecture.
DISPLAY
[Format image] permet de sélectionner un format d'image adapté à l'écran du
téléviseur.
Lejátszási lehetőségek
[Angle] permet de passer d'un angle de caméra à un autre.
[Microphone] permet d'activer ou de désactiver la sortie audio du microphone.
[Conf. karaoké] permet d'augmenter ou de diminuer le volume et le niveau de l'écho
d'entrée du microphone, ainsi que la hauteur tonale de la musique.
) Permettent d'effectuer une recherche rapide vers l'arrière ou l'avant.
Permet de passer au titre, au chapitre, au fichier ou à la piste
précédent(e)/suivant(e).
Permet d'augmenter ou de diminuer le volume.
Permet de couper ou de rétablir le son.
SOUND
Appuyez sur SOUND pour sélectionner le mode aigus ou basses, puis
appuyez sur VOL + /- pour régler le niveau des aigus ou des basses.
DISPLAY
Permet d'afficher des informations sur la lecture.
αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου και της ηχούς του
μικροφώνου, καθώς και της τονικότητας της μουσικής.
[Φωνητικά]
επιλογή διάφορων λειτουργιών ήχου καραόκε ή απενεργοποίηση
των αρχικών φωνητικών.
[Μεγέθυνση]
κατά την αναπαραγωγή βίντεο, μεγέθυνση/σμίκρυνση για
μετακίνηση στην εικόνα.
[Επανάληψη]
ορισμός μιας επιλογής επανάληψης αναπαραγωγής ή
απενεργοποίηση της λειτουργίας επανάληψης.
[ΜΕΤΑΒΑΣΗ]
κατά την αναπαραγωγή βίντεο, καθορισμός της θέσης έναρξης με
την εισαγωγή του επιθυμητού χρόνου ή αριθμού.
[Αργά πίσω] και
[Αργά εμπρός]
κατά την αναπαραγωγή βίντεο, επιλογή χαμηλής ταχύτητας
μετακίνησης προς τα πίσω/προς τα εμπρός.
[ZU]
Angeben während der Videowiedergabe einer Position zum Beginnen
der Wiedergabe durch Eingabe der gewünschten Zeit bzw. Zahl
[Langs. Rückl.] und
[Langs.Vorl.]
Auswählen während der Videowiedergabe einer langsamen Rücklaufoder Vorlaufgeschwindigkeit
EL Έλεγχος της αναπαραγωγής
Επιλέξτε ένα φάκελο.
(
/
Lejátszási információk megtekintése.
DISC/USB lejátszási módban nyomja meg a OPTION gombot a különböző lejátszási opciók
kiválasztásához.
[PBC]
lejátszásvezérlő funkció be-/kikapcsolása.
[Képméretarány]
a TV-képernyőnek megfelelő képmegjelenítési formátum kiválasztása.
) Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω/προς τα εμπρός.
Μετάβαση στον προηγούμενο ή επόμενο τίτλο/κεφάλαιο/κομμάτι/
αρχείο.
Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
Διακοπή αναπαραγωγής.
+/SOUND
DISPLAY
/
Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.
/
Πατήστε SOUND για να επιλέξετε λειτουργία πρίμων ή μπάσων
και στη συνέχεια πατήστε VOL + /- για να ρυθμίσετε την ένταση
των πρίμων ή των μπάσων.
/
Στη λειτουργία αναπαραγωγής DISC/USB, πατήστε OPTION για να ορίσετε διαφορετικές
επιλογές αναπαραγωγής.
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας ελέγχου
αναπαραγωγής.
Consente di disattivare o di ripristinare l'audio.
SOUND
Premere SOUND per selezionare la modalità alti o bassi e poi
premere VOL + /- per regolare il volume degli alti o dei bassi.
DISPLAY
Consente di visualizzare le informazioni sulla riproduzione.
Opzioni di riproduzione
In modalità di riproduzione DISC/USB, premere OPTION per selezionare le varie opzioni di
riproduzione.
[PBC]
Consente di attivare/disattivare il controllo della riproduzione.
[Formato]
Consente di selezionare un formato di visualizzazione delle immagini
che si adatti allo schermo TV.
[Szög]
váltás kamerabeállítások között.
[Mikrofon]
a mikrofon hangkimenet be- vagy kikapcsolása.
[Angol]
Consente di cambiare l'angolo di visualizzazione.
[Zoom] pendant la lecture vidéo, permet d'effectuer un zoom avant/arrière
pour vous déplacer dans l'image.
[Karaoke beáll.]
mikrofonbemenet hangerőszintjének és visszhangszintjének, illetve a
zene hangfekvésének növelése vagy csökkentése.
[Microfono]
Consente di attivare o disattivare l'uscita audio del microfono.
[Répéter] permet de sélectionner une option de répétition de lecture ou de
désactiver la fonction de répétition.
[Ének]
választás különböző karaoke hangmódok közül, illetve az eredeti
énekhang kikapcsolása.
[Imp. karaoke]
Consente di aumentare o diminuire il livello del volume e dell'eco
dell'ingresso del microfono nonché la tonalità della musica.
[ALL À] pendant la lecture vidéo, permet de spécifier une position de
démarrage de la lecture en introduisant le temps ou le numéro
souhaité.
[Zoom]
videolejátszás közben a kép nagyítása/kicsinyítése.
[Vocale]
Consente di selezionare le varie modalità audio Karaoke, oppure di
disattivare la voce originale.
[Ismétel]
pendant la lecture vidéo, permet de sélectionner une vitesse d'avance/
de retour lente.
választás az ismételt lejátszási lehetőségek közül, illetve az ismétlési
funkció kikapcsolása.
[Zoom]
[Retour lent] et
[Avance lente] Durante la riproduzione video, consente di ingrandire/rimpicciolire
l'immagine.
[TOV.]
videolejátszás közben kezdőpozíció beállítása a kívánt időpont vagy
sorszám megadásával.
[Ripeti]
Consente di scegliere un'opzione di riproduzione continua o di
disattivarla.
[VAI A]
Durante la riproduzione video, consente di specificare una posizione
per avviare la riproduzione inserendo il tempo o il numero desiderati.
[Indietro lento] e
[Avanti lento]
Durante la riproduzione video, consente di selezionare una velocità di
riproduzione in avanti/indietro bassa.
HULejátszásvezérlés
Mappa kiválasztása.
/
/
/
+/-
(
/
) Gyorskeresés előre/visszafelé.
[Lassú hátratek.] és a lassú előretekerés/visszatekerés sebességének beállítása
[Lassú előretek.]
videolejátszás közben.
IT Controllo della riproduzione
Ugrás az előző vagy a következő felvételre/fejezetre/ műsorszámra/
fájlra.
/
A lejátszás szüneteltetése és folytatása.
/
Lejátszás leállítása.
/
A hangerő növelése vagy csökkentése.
Selezionare una cartella.
(
/
) Consentono di avanzare/riavvolgere rapidamente.
Consente di passare al titolo/capitolo/brano/file precedente o
successivo
Consente di mettere in pausa o riavviare la riproduzione.
Hang elnémítása vagy visszaállítása.
Interruzione della riproduzione.
+/-
Consente di aumentare o ridurre il volume.
Seleccione una carpeta.
(
/
) Retrocede/avanza de forma rápida.
Salta al título/capítulo/pista/archivo anterior o siguiente.
Detiene o reinicia la reproducción.
Detiene la reproducción.
Προβολή πληροφοριών αναπαραγωγής.
Επιλογές αναπαραγωγής
[PBC]
ES Control de reproducción
Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
permet de sélectionner différents modes audio karaoké ou de
désactiver la voix d'origine.
Permet d'arrêter la lecture.
+/-
[Ρύθ. Karaoke]
Auswählen oder Wiederholen einer Wiedergabeoption oder
Deaktivieren der Wiederholungsfunktion
[Voix] Permet de suspendre ou de reprendre la lecture.
Lopeta toisto.
+/-
/
Anzeigen der Wiedergabeinformationen
Vælg en gentagen afspilning, eller deaktiver gentagefunktionen.
Options de lecture
Permet de sélectionner un dossier.
) Pikakelaus taakse- tai eteenpäin.
Keskeytä tai jatka toistoa.
[Gentag]
DISC/USB-tilassa voit valita haluamasi toistoasetukset painamalla OPTION-painiketta.
/
FI Toiston hallinta
/
Toistovaihtoehdot
[Zoom]
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εξόδου ήχου του
μικροφώνου.
[Wiederh.]
/
Stisknutím tlačítka OPTION v režimu přehrávání DISC/USB vyberte různé možnosti
přehrávání.
[GOTO]
αλλαγή γωνίας της κάμερας.
Drücken Sie SOUND, um den Höhen- oder Bassmodus auszuwählen,
und drücken Sie dann VOL +/-, um die Lautstärke im Höhen- oder
Bassmodus einzustellen.
Turn PlayBack Control on/off.
[Egyér. készenl. mód]
Amennyiben engedélyezte a készenléti üzemmód egy gombnyomásra
funkciót, akkor a házimozi-rendszer a TV vagy más HDMI-CEC eszköz
távvezérlőjével készenléti üzemmódba kapcsolhat.
[Μικρόφωνο]
Stummschalten oder Aktivieren der Tonwiedergabe
[PBC]
Ha a Lejátszás egy gombnyomásra funkció be van kapcsolva, nyomja
le a házimozi-rendszer távvezérlőjén lévő gombot a TV készenléti
üzemmódból való visszakapcsolásához.
[Γωνία]
/
SOUND
HU [Egyérint. lejátszás]
Vergrößern/Verkleinern während der Videowiedergabe, um das Bild
zu verschieben
Erhöhen oder Verringern der Lautstärke
Få vist afspilningsoplysninger.
[Mappatura ingressi audio]
Se il sistema di controllo audio non funziona, eseguire la mappatura del
dispositivo collegato al connettore di ingresso audio corretto sul proprio
sistema Home Theater.
[Zoom]
/
DISPLAY
[Contrôle audio système]
Si le contrôle audio système est activé, le son de l’appareil connecté
est automatiquement diffusé par les enceintes de votre Home Cinéma
lorsque le contenu de l’appareil est en cours de lecture.
επιλογή της μορφής απεικόνισης εικόνας που ταιριάζει στην
οθόνη της τηλεόρασης.
Stoppen der Wiedergabe
Možnosti přehrávání
[Controllo audio del sistema]
Se è attivo il controllo audio del sistema, quando viene avviata la
riproduzione sul dispositivo, il sonoro del dispositivo collegato viene
riprodotto automaticamente dagli altoparlanti del sistema Home Theater.
[Λόγος διαστ.]
Anhalten oder Fortsetzen der Wiedergabe
+/-
[Veille 1 pression]
Si la mise en veille à l’aide d’une seule touche est activée sur
votre Home Cinéma, vous pouvez le mettre en veille à l’aide de la
télécommande du téléviseur ou de tout autre appareil HDMI-CEC.
Auswählen verschiedener Karaoke-Audiomodi oder Ausschalten des
Originalgesangs
Slå lyd fra eller til.
Tryk på SOUND for at vælge diskant- eller bastilstand, og tryk på VOL
+/- for at justere diskant- eller baslydstyrken.
[Standby One-touch]
Se sul sistema Home Theater è abilitata la funzione standby One-touch, è
possibile attivare la modalità standby con il telecomando del TV o di altri
dispositivi HDMI-CEC.
[Gesang]
Øg eller reducer lydstyrken.
SOUND
Si la lecture à l’aide d’une seule touche est activée, appuyez sur la
touche de la télécommande de votre Home Cinéma pour allumer le
téléviseur depuis le mode veille.
[Mappage audio]
Si le contrôle audio du système ne fonctionne pas, mappez l’appareil
connecté au connecteur d’entrée audio correct sur votre Home Cinéma.
Jos yhden painikkeen toisto on käytössä, voit avata TV:n valmiustilasta
painamalla kotiteatterin kaukosäätimen -painiketta.
Wählen Sie einen Ordner aus.
Se la riproduzione one-touch è consentita, premere sul telecomando
del proprio Home Theater per disattivare la funzione standby sul TV.
FR [Lecture 1 pression]
FI [1 kosk. toisto]
Under videoafspilning kan du angive en placering for at starte afspilning
ved at indtaste den ønskede tid eller det ønskede nummer.
/
Stop afspilningen.
+/-
[Asignación de audio]
si el control del audio del sistema no funciona, asigne el dispositivo
conectado al conector de entrada de audio correcto del sistema de cine
en casa.
IT [Riproduzione one-touch]
[Äänen määritys]
Jos äänentoiston hallinta ei toimi, määritä liitetty laite oikeaan
äänituloliitäntään kotiteatterissasi.
[Control audio sistema]
si está activado el control del audio del sistema, el sonido del dispositivo
conectado se transmite a través de los altavoces del sistema de cine en
casa automáticamente al reproducir el dispositivo.
DE Steuern der Wiedergabe
Gå til forrige eller næste titel/kapitel/spor/fil.
/
Zastavení přehrávání.
+/−
Vælg en mappe.
/
[GOTO]
[Audiobemenet feltérkép.]
Ha nem működik a rendszerhang vezérlése, rendelje hozzá a
csatlakoztatott készüléket a házimozi-rendszer megfelelő audiobemeneti
csatlakozójához.
[Langsomt tilbage] Under videoafspilning kan du vælge en hastighed for langsom afspilning
og [Langsomt frem] tilbage/frem.
DAAfspilningsstyring
) Rychlý posun vzad/vpřed.
/
Během přehrávání videa můžete vybrat pomalé přehrávání vzad/vpřed.
[Järjestelmän äänentoistonhallinta]
Jos äänentoiston hallinta otetaan käyttöön, liitetyn laitteen ääni toistetaan
kotiteatterin kaiuttimien kautta automaattisesti, kun käynnistät toiston
laitteessa.
[Espera 1 puls.]
si el sistema de cine en casa tiene activado el modo de espera de un
solo toque, puede cambiar a dicho modo con el mando a distancia del
televisor u otros dispositivos HDMI-CEC.
EL [Αναπ με 1 άγγιγ]
DA [Afsp. m 1 tryk]
[Έλεγχος ήχου συστήματος]
Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ελέγχου ήχου συστήματος,
ο ήχος της συνδεδεμένης συσκευής εκπέμπεται αυτόματα από τα
ηχεία του home cinema όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή της
συσκευής.
si está activada la reproducción con un solo toque, pulse en el mando
a distancia del sistema de cine en casa para que el televisor salga del
modo de espera.
[Audioeingangszuordnung]
Wenn die System-Audiosteuerung nicht funktioniert, ordnen Sie das
verbundene Gerät dem richtigen Audioeingang auf Ihrem Home
Entertainment-System zu.
Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναπαραγωγής με ένα
πάτημα, πατήστε το στο τηλεχειριστήριο του home cinema, για να
ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής.
[Rendszer-hangvezérlés]
Ha engedélyezve van a rendszerhang vezérlése, akkor a csatlakoztatott
készülék hangja automatikusan a házimozi-rendszer hangsugárzóin
keresztül hallható, amikor lejátszik valamit a készüléken.
ES [Rep. 1 puls.]
[System-Audiosteuerung]
Wenn die System-Audiosteuerung aktiviert ist, wird der Ton vom
angeschlossenen Gerät automatisch über die Lautsprecher des Home
Entertainment-Systems ausgegeben, sobald Sie die Wiedergabe am
Gerät starten.
[Ovládání zvuku systému]
Pokud je povolen systém ovládání zvuku, vystupuje při přehrávání
z připojeného zařízení zvuk tohoto zařízení automaticky z reproduktorů
domácího kina.
[1 kosk. valmius]
Jos yhden painikkeen valmiustila otetaan käyttöön kotiteatterissa, voit
siirtää laitteet valmiustilaan TV:n tai muiden HDMI-CEC-laitteiden
kaukosäätimellä.
[Audio Mapping]
Αν δεν λειτουργεί ο έλεγχος ήχου συστήματος, αντιστοιχίστε τη
συνδεδεμένη συσκευή στην κατάλληλη υποδοχή εισόδου ήχου του
home cinema.
Wenn die One-Touch-Wiedergabe aktiviert ist, drücken Sie auf der
Fernbedienung Ihres Home Entertainment-Systems auf , um den
Fernseher aus dem Standby-Modus zu aktivieren.
[Audio Mapping]
If system audio control does not work, map the connected device to the
correct audio input connector on your home theater.
[Αναμ με 1 άγγιγ]
Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα στο
home cinema, μπορείτε να μεταβείτε σε αυτή τη λειτουργία μέσω του
τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης ή άλλων συσκευών HDMI-CEC.
+/-
Aumenta o disminuye el volumen.
Para silenciar o activar el sonido.
SOUND
Pulse SOUND para seleccionar el modo de agudos o graves y, a
continuación, pulse VOL +/- para ajustar el volumen de los agudos o
graves.
STANDBY
DISPLAY
EJECT
SUBTITLE/PRESET
CS Naladění rádiové stanice
Store FM radio stations automatically
SOURCE
Automatické uložení rádiových stanic FM
Ruční uložení rádiových stanic FM
Výběr předvolby rádiové stanice
DA Find en radiostation
Gem FM-radiostationer automatisk
Gem FM-stationer manuelt
Vælg en forudindstillet radiostation
DE Einstellen eines Radiosenders
Automatisches Speichern von UKW-Radiosendern
Manuelles Speichern von UKW-Radiosendern
Auswählen eines voreingestellten Radiosenders
EL Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό
Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM
Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM
Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού
ES Sintonización de una emisora de radio
Almacenamiento automático de las emisoras de radio FM
Almacenamiento manual de las emisoras de radio FM
Selección de una emisora de radio presintonizada
FI Radioaseman virittäminen
FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti
FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti
Pikavalinta-aseman valitseminen
FR Réglage d’une station de radio
Mémorisation automatique des stations de radio FM
Programmation manuelle des stations de radio FM
Sélection d’une station de radio présélectionnée
HU Rádióállomások behangolása
FM rádióállomások automatikus tárolása
FM rádióállomások kézi tárolása
Tárolt rádióállomás kiválasztása
IT Sintonizzazione su una stazione radio
Memorizzazione automatica delle stazioni radio FM
Memorizzazione manuale delle stazioni radio FM
Scelta di una stazione radio preimpostata
SOURCE
OK
AUDIO/ PRESET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
MENU
PROG
CLOCK SET
3 sec.
RDS
PROG
TIME
CLOCK SET
SLEEP
OPTION
SOURCE
SOUND
Store FM radio stations manually
Tune to FM radio stations
SOURCE
PROG
PROG
CLOCK SET
CLOCK SET
2 sec.
Select a preset radio station
OK
STANDBY
DISPLAY
DISPLAY
SUBTITLE/PRESET
EJECT
STANDBY
SUBTITLE/PRESET
STANDBY
EJECT
DISPLAY
SOURCE
SUBTITLE/PRESET
OK
SOURCE
SOURCE
AUDIO/ PRESET
EJECT
SOURCE
OK
AUDIO/ PRESET
SOUND
SOUND
OK
STANDBY
EJECT
AUDIO/ PRESET
DISPLAY
SUBTITLE/PRESET
SOURCE
<2 cm
SOURCE
OK
SOUND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
RDS
1
2
3
4
5
6
MENU
7
8
9
OPTION
MENU
0
RDS
OPTION
PROG
TIME
CLOCK SET
SLEEP
PROG
TIME
CLOCK SET
SLEEP
1
2
4
5
3
6
7
8
9
MENU
0
RDS
OPTION
PROG
TIME
CLOCK SET
SLEEP
DE Wiederholen Sie die
STANDBY
DISPLAY
SUBTITLE/PRESET
PROG
CLOCK SET 3 sec.
1
EJECT
SOURCE
SOURCE
PIN
VIDEO AUDIO IN
0000
HDMI
PROG
CLOCK SET
3
SPEAKER OUT
PIN
BTD7170
0000
R
150 W
Maximale Ausgangsleistung
régler l’heure et les minutes.
CS Opakováním kroků 2 až 3 nastavíte
ismételje meg a 2-3. lépést.
DA Gentag trin 2 og 3 for at indstille
DA Gentag trin 2 og 3 for at indstille
IT Ripetere i passaggi da 2 a 3 per
and adjust volume of the alarm.
hodiny, minuty a hlasitost budíku.
time- og minuttal og justere
alarmens lydstyrke.
impostare l’ora e i minuti.
EL Προδιαγραφές
Μέγιστη ισχύς εξόδου
150 W
Enimmäislähtöteho
150 W
Σύνθετη αντίσταση ηχείων
4 ohm
Kaiuttimen impedanssi
4 ohmia
Οδηγός ηχείου
Γούφερ 5,25" + τουίτερ 25 χιλ.
Controlador de altavoz
Woofer de 5,25" + tweeter de 25 mm
Kaiutinelementti
Ευαισθησία
>84 dB/m/W
Sensibilidad
84 dB/m/W
5,25 tuuman bassokaiutin ja 25 mm:n
diskanttikaiutin
Διάμετρος δίσκου
12 εκ./8 εκ.
Diámetro del disco
12 cm /8 cm
Herkkyys
>84 dB/m/W
Versión de USB directo
2.0 de alta velocidad
Levyn halkaisija
12 cm / 8 cm
Carga USB
1 A
USB Direct versio
2.0, nopea
Versión de Bluetooth
V2.1 + EDR/compatible con APT-X
USB-lataus
1A
Banda de frecuencia
Banda ISM de 2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Alcance
10 m (espacio libre)
Bluetooth-versio
2.1 + EDR/APT-X-tuki
Rango de sintonización
87,5 - 108 MHz
Taajuuskaista
2,4 ~ 2,48 GHz, ISM-kaista
Intervalo de sintonización
50 kHz
Kantoalue
10 m (vapaa tila)
50 KHz
Tipo de conector
conector RCA
Viritysalue
87,5-108 MHz
υποδοχή RCA
recomendación de subwoofer:
Potencia RMS
Respuesta de frecuencia
Impedancia de entrada
Virityskaavio
50 kHz
100 W a 10 % THD
30 Hz - 200 Hz
>22 kohmios
Liittimen tyyppi
RCA-liitin
Alimentación de CA
100-240 V~, 50/60 Hz
subwoofer-suositus:
RMS-teho
Taajuusvaste
Tuloimpedanssi
100 W / 10 % THD
30–200 Hz
>22 K
Virta
100–240 V~, 50/60 Hz
Virrankulutus käytössä
50 W
Virrankulutus Eco Power -valmiustilassa
<0,5 W
Mitat
- Päälaite (L x K x S)
- Kaiutinkotelo (L x K x S)
230 x 145 x 240 mm
173 x 261 x 241 mm
Paino
- Päälaite
- Kaiutinkotelo
2,9 kg
2 x 3,1 kg
4 ohmy
Højttalerimpedans
4 ohm
Lautsprecherimpedanz
4 Ohm
Vinutí reproduktoru
Højttalerdriver
5,25" Woofer + 25 mm Tweeter
>84 dB/m/W
5,25" basenhed + 25 mm
diskantenhed
Lautsprechertreiber
Sensitivity
5,25" basový reproduktor + 25mm
výškový reproduktor
12 cm/8 cm
>84 dB/m/W
Sensitivitet
>84 dB/m/W
>84 dB/m/W
Disc Diameter
Citlivost
Empfindlichkeit
USB Direct Version
2.0 full speed
Průměr disku
12 cm /8 cm
Diskdiameter
12 cm/8 cm
Disc-Durchmesser
12 cm/8 cm
USB Charging
1A
USB Direct, verze
2.0, plná rychlost
Direkte USB-version
2.0 fuld hastighed
USB Direct-Version
Full-Speed USB 2.0
Bluetooth version
V2.1 + EDR/support APT-X
Nabíjení přes USB
1 A
USB-opladning
1A
Aufladen über USB
1 A
Frequency band
2.4 GHz ~ 2.48 GHz ISM Band
Verze Bluetooth
V2.1 + EDR/podpora APT-X
Bluetooth-version
V2.1 + EDR/understøtter APT-X
Bluetooth Version
V2.1 + EDR/Unterstützung von APT-X
Range
10 m (free space)
Frekvenční pásmo
2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM Band
Frekvensbånd
Frequenzband
2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-Band
Reichweite
10 m (freier Raum)
Empfangsbereich
87,5 bis 108 MHz
Εμβέλεια
10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)
Abstimmungsbereich
50 kHz
Εύρος συντονισμού
87,5-108 MHz
Anschlusstyp
RCA-Anschluss
Βήμα συντονισμού
Subwoofer-Empfehlung:
RMS-Leistung
Frequenzgang
Eingangsimpendanz
100 W bei 10 % Klirrfaktor
30 Hz bis 200 Hz
>22 K
Τύπος υποδοχής
Netzspannung
100 bis 240 V~, 50/60 Hz
Betriebs-Stromverbrauch
50 W
Eco-Standby-Stromverbrauch
< 0,5 W
10 m (volný prostor)
Område
10 m (i fri luft)
Tuning grid
50 KHz
Rozsah ladění
87,5 až 108 MHz
Indstillingsområde
87,5 - 108 MHz
RCA connector
Krok ladění
50 KHz
Indstilling af gitter
50 KHz
RCA-stik
Connector type
Konektor RCA
Stiktype
100-240 V~, 50/60 Hz
Doporučenípro subwoofer:
Výkon RMS
Kmitočtová charakteristika
Vstupní impedancer
100 W @ 10% THD
30–200 Hz
>22 kohmů
subwoofer-anbefaling:
RMS-effekt
Frekvenskurve
Inputimpedans
100 W ved 10 % THD
30 Hz – 200 Hz
>22K
Operation Power Consumption
50 W
Napájení střídavým proudem
100-240 V~, 50/60 Hz
Vekselstrøm
100-240 V~, 50/60 Hz
Eco Standby Power Consumption
<0.5 W
Spotřeba elektrické energie při provozu
50 W
Strømforbrug ved drift
50 W
Strømforbrug ved Eco-standby
< 0,5 W
Typ konektoru
Subwoofer recommendation:
RMS power
Frequency response
Input impedance
100W@10% THD
30Hz—200Hz
>22K
AC power
Dimensions
- Main Unit (W x H x D)
- Speaker Box (W x H x D)
Weight
- Main Unit
- Speaker Box
230 x 145 x 240 mm
173 x 261 x 241 mm
2.9 kg
2 x 3.1 kg
Spotřeba energie v pohotovostním režimu <0,5 W
Eco
Rozměry
- Hlavní jednotka (Š x V x H)
- Reproduktorová skříň (Š x V x H)
Hmotnost
- Hlavní jednotka
- Reproduktorová skříň
FR Caractéristiques techniques
230 x 145 x 240 mm
173 x 261 x 241 mm
2,9 kg
2 x 3,1 kg
Mål
- Hovedenhed (B x H x D)
- Højttalerkabinet (B x H x D)
Vægt
- Hovedenhed
- Højttalerkabinet
230 x 145 x 240 mm
173 x 261 x 241 mm
2,9 kg
2 x 3,1 kg
Φόρτιση USB
1A
Έκδοση Bluetooth
V2.1 + EDR/υποστήριξη APT-X
Ζώνη συχνότητας
Πρόταση για υπογούφερ:
Ισχύς RMS
Απόκριση συχνοτήτων
Σύνθετη αντίστασηεισόδου
100W@10% THD
30Hz-200Hz
>22K
Ρεύμα AC
100-240 V~, 50/60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία
50 W
Gewicht
- Hauptgerät
- Lautsprecher
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία
αναμονής Eco Power
2,9 kg
2 x 3,1 kg
Διαστάσεις
- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)
- Ηχείο (π x υ x β)
230 x 145 x 240 χιλ.
173 x 261 x 241 χιλ.
Βάρος
- Κύρια μονάδα
- Ηχείο
2,9 κιλά
2 x 3,1 κιλά
150 W
Maximális kimeneti teljesítmény
150 W
Potenza in uscita massima
150 W
4 ohms
Hangszóró-impedancia
4 ohm
Impedenza altoparlanti
4 ohm
5,25"-es mélynyomó + 25 mm-es magassugárzó
Driver altoparlanti
Woofer da 5,25" + tweeter da 25 mm
>84 dB/m/W
Sensibilità
>84 dB/m/W
12 cm/8 cm
Sensibilité
>84 dB/m/W
Érzékenység
Diamètre du disque
12 cm / 8 cm
Lemezátmérő
12 cm / 8 cm
Diametro disco
Version USB Direct
2.0 ultrarapide
USB Direct verzió
2.0 Full Speed
Versione USB diretta
2.0 a velocità piena
Charge USB
1 A
USB-feltöltés
1A
Carica tramite USB
1A
Version Bluetooth
V2.1 + EDR/support APT-X
Bluetooth verzió
2.1 verzió + EDR/APT-X támogatás
Versione Bluetooth
V2.1 + EDR/supporto APT-X
Banda ISM da 2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Bande ISM 2,4 GHz ~ 2,48 GHz
2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-sáv
Banda di frequenza
Fréquence de transmission
Frekvenciasáv
10 m (spazio libero)
10 m (sans obstacle)
10 m (szabad területen)
Portata
Portée
Hatótávolság
Hangolási tartomány
87,5-108 MHz
Gamma di sintonizzazione
87,5-108 MHz
Gamme de fréquences
87,5-108 MHz
Lépésköz
50 KHz
Griglia di sintonizzazione
50 kHz
Grille de syntonisation
50 kHz
Csatlakozó típusa
RCA-csatlakozó
Tipo di connettore
connettore RCA
Type de connecteur
connecteur RCA
recommandation caisson:
Puissance RMS
Réponse en fréquence
Impédance d’entrée
100 W@10 % THD
30 Hz—200 Hz
>22 K
mélynyomó ajánlat:
RMS teljesítmény
Frekvenciaátvitel
Bemeneti impedancia
100 W, 10% THD mellett
30 Hz—200 Hz
> 22 Kohm
Consigli relativi al subwoofer:
Potenza RMS
Risposta in frequenza
Impedenza in ingresso
100 W a 10% THD
30 Hz - 200 Hz
>22 K
Tápfeszültség
100-240 V~, 50/60 Hz
Alimentazione CA
100-240 V~, 50/60 Hz
Alimentation par secteur
100-240 V~, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
50 W
50 W
Consommation électrique en mode de
fonctionnement
50 W
Eco és készenléti üzemmód
teljesítményfelvétele
<0,5 W
Consumo energetico durante il
funzionamento
Consumo energetico in modalità
Standby Eco Power
< 0,5 W
•
•
•
Supported USB formats
Consommation électrique en mode
veille d'économie d'énergie
< 0,5 W
Dimensions
- Unité principale (l x H x P)
- Enceinte (l x H x P)
230 x 145 x 240 mm
173 x 261 x 241 mm
Poids
- Unité principale
- Enceinte
2,9 kg
2 x 3,1 kg
Ζώνη 2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM
230 x 145 x 240 mm
173 x 261 x 241 mm
Impédance
Hangszórómeghajtó
2.0 πλήρους ταχύτητας
•
•
•
•
•
•
•
•
ISO 9660
Max. Titel-/Albumname: 12 Zeichen
Max. Titelanzahl plus Album: 255
Max. Verzeichnisverschachtelung: 8 Stufen
Max. Anzahl von Alben: 32
Max. Anzahl MP3-Titel: 999
Unterstützte Abtastfrequenzen bei MP3-Discs: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Unterstützte Bitraten von MP3-Discs: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (KBit/s)
Méretek
- Főegység (Sz x Ma x Mé)
- Hangsugárzódoboz (sz x ma x mé)
230 x 145 x 240 mm
173 x 261 x 241 mm
Tömeg
- Főegység
- Hangsugárzódoboz
Dimensioni (lxpxa)
- Unità principale (L x A x P)
- Cassa altoparlanti (L x A x P)
230 x 145 x 240 mm
173 x 261 x 241 mm
2,9 kg
2 x 3,1 kg
Peso
- Unità principale
- Cassa altoparlanti
2,9 kg
2 x 3,1 kg
Kompatible USB-Geräte
•
•
•
USB-Flash-Speicher (USB 2.0 oder USB 1.1)
USB-Flash-Player (USB 2.0 oder USB 1.1)
Speicherkarten (zusätzliches Kartenlesegerät zum Einsatz mit diesem Gerät erforderlich)
Unterstützte USB-Formate
•
•
•
•
•
•
•
USB- oder Speicher-Dateiformat: FAT12, FAT16, FAT32 (Abschnittsgröße: 512 Byte)
MP3-Bitrate (Übertragungsgeschwindigkeit): 32 – 320 Kbit/s und variable Bitrate
Die Verschachtelung von Verzeichnissen ist auf maximal 8 Ebenen beschränkt.
Anzahl der Alben/Ordner: maximal 99
Anzahl der Tracks/Titel: maximal 999
ID3-Tag (Version 2.0 oder höher)
Dateiname in Unicode UTF8 (maximale Länge: 32 Byte)
EL Υποστηριζόμενα φορμά δίσκων
•
•
•
•
•
•
•
•
Digital Video Disc (DVD)
Video CD (VCD)
Super Video CD (SVCD)
Digital Video Disc + Rewritable (DVD+RW)
Compact Disc (CD)
Αρχεία εικόνας (Kodak, JPEG) σε CDR(W)
Δίσκος DivX(R) σε CD-R(W):
DivX 3.11, 4.x και 5.x
Υποστηριζόμενα φορμά MP3-CD
•
•
•
•
•
•
ISO 9660
Μέγ. όνομα τίτλου/άλμπουμ: 12 χαρακτήρες
Μέγ. όνομα τίτλου και άλμπουμ: 255.
Μέγ. αριθμός ένθετου καταλόγου: 8 επίπεδα.
Μέγ. αριθμός άλμπουμ: 32.
Μέγ. Αριθμός κομματιών MP3: 999.
•
•
Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας για δίσκο MP3: 32 kHz, 44.1 kHz,
48 kHz.
Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit για δίσκο MP3: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).
Συμβατές συσκευές USB
•
•
•
Μνήμη flash USB (USB2.0 ή USB1.1)
Συσκευές αναπαραγωγής flash USB (USB2.0 ή USB1.1)
Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να λειτουργεί
με αυτή τη μονάδα)
Υποστηριζόμενες μορφές USB
•
•
•
•
•
•
•
USB ή φορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 32 byte)
ES Formatos de disco compatibles
•
•
•
•
•
•
•
•
Discos de vídeo digitales (DVD)
CD de vídeo (VCD)
Super Video CD (SVCD)
Discos de vídeo digitales regrabables (DVD+RW)
Discos compactos (CD)
Archivos de imagen (Kodak, JPEG) en CD-R(W)
Discos DivX(R) en CD-R(W):
DivX 3.11, 4.x y 5.x
Formatos de disco MP3 compatibles
•
•
•
•
•
•
•
•
ISO 9660
Máx. nombre del título/álbum: 12 caracteres
Máx. nombre del título más álbum: 255.
Máx. directorio anidado: 8 niveles.
Máx. de álbumes: 32.
Máx. de pistas MP3: 999.
Frecuencias de muestreo compatibles para discos MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
Velocidades de bits de discos MP3 compatibles: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).
Dispositivos USB compatibles
•
•
Consumo en modo de espera de bajo
consumo
Dimensiones
- Unidad principal
(ancho x alto x profundo)
- Caja de altavoz
(ancho x alto x profundo)
<0,5 W
EN Supported disc formats
•
•
•
•
•
•
•
•
Digital Video Discs (DVDs)
Video CDs (VCDs)
Super Video CDs (SVCDs)
Digital Video Discs + Rewritable (DVD+RW)
Compact Discs (CDs)
Picture (Kodak, JPEG) files on CDR(W)
DivX(R) disc on CD-R(W):
DivX 3.11, 4.x and 5.x
Supported MP3-CD formats
•
•
•
•
•
•
•
•
ISO 9660
Max. title/album name: 12 characters
Max. title number plus album: 255.
Max. nested directory: 8 levels.
Max. album number: 32.
Max. MP3 track number: 999.
Supported sampling frequencies for MP3 disc: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
Supported Bit-rates of MP3 disc are: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).
Compatible USB devices
•
•
•
•
•
•
•
USB flash memory (USB2.0 or USB1.1)
USB flash players (USB2.0 or USB1.1)
memory cards (requires an additional card reader to work with this unit)
USB or memory file format: FAT12, FAT16, FAT32 (sector size: 512 bytes)
MP3 bit rate (data rate): 32-320 Kbps and variable bit rate
Directory nesting up to a maximum of 8 levels
Number of albums/ folders: maximum 99
Number of tracks/titles: maximum 999
ID3 tag v2.0 or later
File name in Unicode UTF8 (maximum length: 32 bytes)
CS Podporované formáty disků
Unterstützte Formate für MP3-CDs
Consumo de energía en funcionamiento 50 W
Peso
- Unidad principal
- Caja de altavoz
< 0,5 W
230 x 145 x 240 mm
173 x 261 x 241 mm
2,9 kg
2 x 3,1 kg
IT Specifiche0
HU Termékjellemzők
Haut-parleur de graves 5,25" + tweeter 25 mm
USB Direct, έκδοσης
Abmessungen
- Hauptgerät (B x H x T)
- Lautsprecher (B x H x T)
Puissance de sortie maximale
Enceinte
FI Teknisiä tietoja
4 ohmios
Impedance reproduktoru
Dosah
www.philips.com/support.
150 W
5.25" woofer + 25 mm tweeter
87.5-108 MHz
címre.
IT Per scaricare il manuale dell’utente completo, visitare il sito Web
Impedancia del altavoz
Speaker Driver
Tuning Range
www.philips.com/support.
HU A teljes felhasználói kézikönyv letöltéséhez látogasson el a www.philips.com/support
Potencia de salida máxima
4 ohm
2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-bånd
www.philips.com/support.
ES Para descargar el manual de usuario completo, visite www.philips.com/support.
FI Voit ladata käyttöoppaan osoitteessa www.philips.com/support.
FR Pour télécharger le manuel d’utilisation complet, rendez-vous sur
150 W
150 W
Speaker Impedance
150 W
www.philips.com/support.
EL Για να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
ES Especificaciones
Maximum Output Power
Maximální výstupní výkon
SLEEP
EN Repeat steps 2-3 to set hour, minute,
HU Az óra és a perc beállításához
DE Technische Daten
3 sec.
toistamalla vaiheet 2 ja 3.
CS Opakováním kroků 2 až 3 nastavte
hodiny a minuty.
DA Specifikationer
Maksimal udgangseffekt
configurar la hora y los minutos.
FR Répétez les étapes 2 et 3 pour
timer og minutter.
CS Specifikace
3
ES Repita los pasos 2 y 3 para
EN Repeat steps 2-3 to set hour and
minute.
AUDIO IN
EN Specifications
να ρυθμίσετε την ώρα και τα
λεπτά.
FI Määritä tunnit ja minuutit
L
SLEEP
2
EL Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για
SUB OUT
ON
DE Wiederholen Sie die Schritte 2 bis
3, um die Stunden und die Minuten
einzustellen.
2
OK
1
EN To download the full user manual, visit www.philips.com/support.
CS Kompletní uživatelskou příručku naleznete na adrese www.philips.com/support.
DA Du kan downloade hele brugervejledningen på www.philips.com/support.
DE Um das vollständige Benutzerhandbuch herunterzuladen, besuchen Sie
Schritte 2 bis 3, um die Stunden,
Minuten und die Lautstärke für den
Alarm einzustellen.
EL Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για
να ρυθμίσετε την ώρα, τα λεπτά
και την ένταση της αφύπνισης.
ES Repita los pasos 2 y 3 para ajustar
la hora, los minutos y el volumen de
la alarma.
FI Aseta tunnit, minuutit ja herätyksen
äänenvoimakkuus toistamalla
vaiheet 2–3.
FR Répétez les étapes 2 et 3 pour
régler l’heure et les minutes, puis
réglez le volume de l’alarme.
HU Az óra, perc, valamint az ébresztés
hangerejének beállításához ismételje
meg a 2-3. lépést.
IT Ripetere i passaggi 2 e 3 per
impostare le ore, i minuti e regolare
il volume della sveglia.
Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
Reproductores flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
•
Tarjetas de memoria (requieren un lector de tarjetas adicional para funcionar en esta
unidad).
Formatos USB compatibles
•
•
•
•
•
•
•
USB o formato de archivo de memoria: FAT12, FAT16, FAT32 (tamaño de sector:
512 bytes)
Frecuencia de bits (velocidad de datos) de MP3: 32-320 Kbps y frecuencia de bits variable
Directorios anidados hasta un máximo de 8 niveles
Número de álbumes/carpetas: 99 como máximo
Número de pistas/títulos: 999 como máximo
Etiqueta ID3 v2.0 o superior
Nombre de archivo en Unicode UTF8 (longitud máxima: 32 bytes)
FI Tuetut levymuodot
•
•
•
•
•
•
•
•
Digitaaliset videolevyt (DVD)
Video CD -levyt (VCD)
Super Video CD -levyt (SVCD)
Uudelleenkirjoitettavat digitaaliset videolevyt (DVD+RW)
CD-levyt (CD)
CDR(W) -levyllä olevat kuvatiedostot (Kodak, JPEG)
CDR(W)-levyllä oleva DivX(R)-tiedosto
DivX 3.11-, 4.x- ja 5.x
Tuetut MP3-CD-levymuodot
• ISO 9660
• Enintään merkkejä nimikkeen tai albumin nimessä: 12
• Enintään nimikkeitä albumin lisäksi: 255.
• Enintään hakemistotasoja: 8.
• Enintään albumeja: 32.
• Enintään MP3-raitoja: 999.
• MP3-levyjen tuetut näytteenottotaajuudet: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
• MP3-levyjen tuetut bittinopeudet: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).
Yhteensopivat USB-laitteet
• USB-muistitikku (USB 2.0 tai USB 1.1)
• USB flash -soittimet (USB 2.0 tai USB 1.1)
• muistikortit (tarvitaan tämän laitteen kanssa yhteensopiva kortinlukija)
Tuetut USB-muodot
•
•
•
USB- tai muistitiedostomuoto FAT12, FAT16, FAT32 (sektorin koko: 512 tavua)
MP3-bittinopeus (tiedonsiirtonopeus): 32–320 kbps ja vaihtuva bittinopeus
Enintään 8 sisäkkäistä hakemistoa
•
•
•
Digitální video disky (DVD)
Disky Video CD (VCD)
Disky Super Video CD (SVCD)
•
•
•
•
Albumien tai kansioiden määrä: enintään 99
Raitojen tai kappaleiden määrä: enintään 999
ID3-tunniste 2.0 tai uudempi
Tiedostonimi Unicode UTF-8 -muodossa (enimmäispituus: 32 tavua)
FR Formats de disque pris en charge
•
•
•
•
•
•
•
•
DVD (Digital Video Disc)
CD vidéo (VCD)
Super CD vidéo (SVCD)
DVD réinscriptibles (DVD+RW)
CD (CD audio)
Fichiers photo (Kodak, JPEG) sur CD+R(W)
DivX(R) sur CD-R(W) :
DivX 3.11/4.x/5.x
Formats CD-MP3 pris en charge •
•
•
•
•
•
•
ISO 9660.
Nom de titre/album (max.) : 12 caractères.
Nombre de titres et d’albums (max.) : 255.
Imbrication de répertoires (max.) : 8 niveaux.
Nombre d’albums (max.) : 32.
Nombre de pistes MP3 (max.) : 999.
Fréquences d’échantillonnage prises en charge pour un disque MP3 : 32 kHz,
44,1 kHz et 48 kHz.
Débits pris en charge pour un disque MP3 : 32, 64, 96, 128, 192 et 256 (Kbit/s).
•
Périphériques USB compatibles • Mémoires flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
• Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
• Cartes mémoire (lecteur de carte supplémentaire requis pour votre appareil)
Formats USB pris en charge •
•
•
•
•
•
•
USB ou format de fichier mémoire : FAT12, FAT16, FAT32 (taille du secteur :
512 octets)
Débit binaire MP3 (taux de données) : 32 - 320 Kbit/s et débit binaire variable
Imbrication de répertoires jusqu’à 8 niveaux
Nombre d’albums/dossiers : 99 maximum
Nombre de pistes/titres : 999 maximum
ID3 tag version 2.0 ou ultérieure
Nom de fichier dans Unicode UTF8 (longueur maximale : 32 octets)
•
•
•
•
•
Digitální video disky + přepisovatelné (DVD+RW)
Kompaktní disky (CD)
Obrazové soubory (Kodak, JPEG) na disku CDR(W)
Disk DivX(R) na disku CD-R(W):
DivX 3.11, 4.x a 5.x
Podporované formáty disků MP3-CD
•
•
•
•
•
•
•
•
ISO 9660
Max. délka názvu titulu/alba: 12 znaků
Max. počet titulů a alb: 255
Max. hloubka adresářů: 8 úrovní
Max. počet alb: 32
Max. počet stop MP3: 999
Podporované vzorkovací frekvence u disků MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Podporované přenosové rychlosti u disků MP3 jsou: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kb/s)
Kompatibilní zařízení USB
•
•
•
Paměť Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
Přehrávače Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
paměťové karty (je nutná přídavná čtečka karet vhodná pro tuto jednotku)
Podporované formáty USB
•
•
•
•
•
•
•
USB nebo formát paměťových souborů: FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílu:
512 bajtů)
Přenosová rychlost MP3: 32-320 Kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní
Počet alb/složek: maximálně 99
Počet skladeb/titulů: maximálně 999
ID3 tag v2.0 nebo novější
Názvy souborů v kódování Unicode UTF8 (maximální délka: 32 bajtů)
DA Understøttede diskformater
•
•
•
•
•
•
DVD (Digital Video Disc)
VCD (Video CD)
SVCD (Super Video CD)
DVD+RW (Digital Video Disc + Rewritable)
CD (Compact Disc)
Billedfiler (Kodak, JPEG) på CDR(W)
HUTámogatott lemezformátumok
•
•
•
•
•
•
•
•
Digitális videolemezek (DVD-k)
Videó CD-lemezek (VCD-k)
Szuper videó CD-lemezek (SVCD-k)
Újraírható digitális videolemezek (DVD+RW)
CD-lemezek (CD-k)
Képfájlok (Kodak, JPEG) CDR(W) formátumban
DivX(R) lemez CD-R(W) formátumban:
DivX 3.11, 4.x és 5.x verzió
Támogatott MP3 CD-formátumok
• ISO 9660
• Max. max. hossza: 12 karakter
• Max. Felvételek max. száma az albumon: 255.
• Max. könyvtárak max. száma: 8 szint.
• Max. albumszám: 32.
• Max. MP3-zeneszámok mennyisége: 999.
• MP3-lemeznél támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
• MP3-lemeznél támogatott bitsebességek: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kb/s).
Kompatibilis USB-eszközök
• USB flash-memória (USB 2.0 vagy USB 1.1)
• USB flash-lejátszók (USB 2.0 vagy USB 1.1)
• Memóriakártyák (a készülékkel való használathoz egy további kártyaolvasó szükséges)
Támogatott USB formátumok
•
•
•
•
•
•
•
FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memóriafájl-formátum (szektorméret: 512 byte)
MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség
Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat
Unicode UTF8-kódolású fájlnév (maximális hosszúság: 32 byte)
IT Formati dei dischi supportati
•
•
•
•
•
DVD (Digital Video Disc)
CD Video (VCD)
Super Video CD (SVCD)
Digital Video Disc + riscrivibili (DVD+RW)
Compact Disc (CD)
•
•
DivX(R)-disk på CD-R(W):
DivX 3.11-, 4.x- og 5.x-filer
Understøttede MP3-CD-formater
• ISO 9660
• Maks. titel/albumnavn: 12 tegn
• Maks. titelnummer plus album: 255.
• Maks. indlejrede mapper: 8 niveauer.
• Maks. antal album: 32.
• Maks. antal MP3-spor: 999.
• Understøttede samplingsfrekvenser for MP3-diske: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
• Understøttede bithastigheder for MP3-diske: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).
Kompatible USB-enheder
• USB-flash-hukommelse (USB2.0 eller USB1.1)
• USB-flash-afspillere (USB2.0 eller USB1.1)
• Hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med denne
enhed)
Understøttede USB-formater
•
•
•
•
•
•
•
USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
Mappen har op til 8 niveauer indlejret
Antal album/mapper: maksimalt 99
Antal spor/titler: maksimalt 999
ID3-mærke v2.0 eller nyere
Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 32 byte)
DE Unterstützte Disc-Formate
•
•
•
•
•
•
•
•
Digital Video Discs (DVDs)
Video CDs (VCDs)
Super Video CDs (SVCDs)
Digital Video Discs + wiederbeschreibbare Discs (DVD+RW)
Compact Discs (CDs)
Bilddateien (Kodak, JPEG) auf CDR(W)
DivX(R)-Disc auf CD-R(W):
DivX 3.11, 4.x und 5.x
•
•
•
File immagini (Kodak, JPEG) su CDR(W)
Disco DivX(R) su CD-R(W)
DivX 3.11, 4.x e 5.x
Formati dei CD MP3 supportati
• ISO 9660
• Carico max. titolo/nome album: 12 caratteri
• Carico max. di titoli più album: 255.
• Carico max. di livelli di directory: 8.
• Carico max. di album: 32.
• Carico max. di brani MP3: 999.
• Frequenze di campionamento supportate per i dischi MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
• Velocità di trasferimento supportate per i dischi MP3: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).
Dispositivi USB compatibili
• Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
• Lettori USB flash (USB 2.0 o USB 1.1).
• Schede di memoria (per il funzionamento con questa unità è necessario un lettore di
schede supplementare)
Formati USB supportati
•
•
•
•
•
•
•
Formato file memoria o USB: FAT12, FAT16, FAT32 (dimensioni settore: 512 byte)
Velocità di trasferimento dati MP3: 32-320 Kbps e velocità di trasferimento variabile
Directory nidificata fino a un massimo di 8 livelli
Numero di album/cartelle: massimo 99
Numero di brani/titoli: massimo 999
Tag ID3 versione 2.0 o successiva
Nome file in Unicode UTF8 (lunghezza massima: 32 byte)
Download PDF

advertising