Philips | BTM1180/12 | Philips Mini Stereoanlage BTM1180/12 Schnellstartanleitung

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Question?
Contact
Philips
DE Lesen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Produktes alle beiliegenden
BTM1180
Sicherheitsinformationen.
EL Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε όλες τις συνοδευτικές οδηγίες
ασφαλείας.
SOURCE
VOLUME
FM
SOURCE
ES Antes de utilizar el producto, lea toda la información de seguridad que se
VOLUME
SPEAKER OUT (6Ω)
ANTENNA
100-240 V~50/60 Hz
adjunta.
FM
CD
PRESET/ALBUM
AUDIO IN
SHUFFLE
MUTE
DISPLAY
SOUND
CLOCK
AUDIO IN
FR Avant d’utiliser votre produit, lisez toutes les informations sur la sécurité fournies.
REPEAT
VOL
AC MAINS~
FI Lue kaikki turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.
AUDIO IN
PROG
TIMER
HU A termék használata előtt olvassa el az ahhoz tartozó összes biztonsági
SLEEP
(1 x AAA)
EN Switch to standby mode.
CS Přepnutí do
tudnivalót.
IT Prima di usare il prodotto, leggere tutte le relative informazioni sulla sicurezza.
ES Activación del modo de
espera.
DA Skift til standbytilstand.
DE Wechseln in den Standby-
FI Siirtyminen valmiustilaan.
FR Activation du mode veille.
HU Készenléti üzemmódba
EL Μετάβαση σε λειτουργία
IT Passaggio alla modalità
EN Swich to ECO standby
ES Cómo pasar a modo de
CS Přepnutí do
FI ECO-valmiustilaan
pohotovostního režimu.
Modus.
αναμονής.
Always there to help you
Register your product and get support at
kapcsolás.
CD
standby.
FM
CD
AUDIO IN
PRESET/ALBUM
www.philips.com/welcome
Question?
Contact
Philips
FM
SOURCE
VOLUME
SPEAKER OUT (6Ω)
AUDIO IN
EN Short User Manual
ES Manual de usuario corto
CS Krátká uživatelská příručka
FI Lyhyt käyttöopas
DA Kort brugervejledning
FR Bref mode d’emploi
DEKurzanleitung
HU Rövid használati útmutató
EL Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
IT Manuale dell’utente breve
ANTENNA
100-240 V~50/60 Hz
mode.
AC MAINS~
pohotovostního režimu Eco.
EN Before using your product, read all accompanying safety information.
REPEAT
espera de bajo consumo.
VOL
siirtyminen.
DA Skift til Eco-standbytilstand. FR Pour activer le mode veille
d’économie d’énergie.
DE Wechseln in den ECO
HU ECO készenléti
Power Standby-Modus.
üzemmódba váltás.
EL Μετάβαση σε λειτουργία
IT Passaggio alla modalità
αναμονής ECO.
SPEAKER OUT (6Ω)
CS Před použitím výrobku si přečtěte přibalené bezpečnostní informace.
DA Før du bruger produktet, skal du læse alle medfølgende sikkerhedsoplysninger.
SHUFFLE
MUTE
DISPLAY
SOUND
CLOCK
PROG
TIMER
SLEEP
ECO Standby.
EN Control play
DAAfspilningsstyring
Select a folder.
/
/
VOLUME
REPEAT
AUDIO IN
Play a track or all tracks repeatedly.
SHUFFLE
Play tracks randomly.
VOL +/-
Increase or decrease the volume.
MUTE
Mute or restore sound.
SOUND
Enrich sound effect with DSC: balanced, clear, powerful, warm,
and bright.
DISPLAY
Adjust display brightness.
CD
AUDIO IN
PRESET/ALBUM
USB
/
REPEAT
VOL
SHUFFLE
MUTE
DISPLAY
SOUND
CLOCK
Výběr složky.
/
PROG
TIMER
SLEEP
Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Výběr zvukového souboru.
Επιλέξτε ένα αρχείο ήχου.
/
Valitse kansio.
/
Sæt afspilningen på pause, eller genoptag afspilningen.
Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
Stop afspilningen.
Διακοπή αναπαραγωγής.
/
Valitse äänitiedosto.
Keskeytä tai jatka toistoa.
Lopeta toisto.
REPEAT
Afspil et nummer eller alle numre gentagne gange.
REPEAT
Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός ή όλων των κομματιών.
SHUFFLE
REPEAT
Yhden raidan tai kaikkien raitojen toistuva toisto.
Afspil numre i tilfældig rækkefølge.
SHUFFLE
Αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά.
VOL +/-
SHUFFLE
Raitojen satunnaistoisto.
Øg eller reducer lydstyrken.
VOL +/-
Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
MUTE
VOL +/-
Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen
Slå lyd fra eller til.
MUTE
Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.
SOUND
MUTE
Äänen mykistäminen tai palauttaminen.
Forbedring af lydeffekt med DSC: afbalanceret, klar, kraftfuld, varm
og lys.
SOUND
Εμπλουτισμός του εφέ ήχου με το DSC: ισορροπημένο, καθαρό,
ισχυρό, ζεστό και φωτεινό.
SOUND
DISPLAY
Juster lysstyrken for displayet.
DISPLAY
Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης.
Elävöitä musiikkia DSC-äänitehosteella: tasapainoinen, selkeä,
tehokas, lämmin ja kirkas.
DISPLAY
Näytön kirkkauden säätäminen.
ES Control de reproducción
DE Steuern der Wiedergabe
CS Přehrávání
FI Toiston hallinta
Επιλέξτε ένα φάκελο.
/
Vælg en lydfil.
/
Select an audio file.
Stop play.
FM
/
Pause or resume play.
SOURCE
EL Έλεγχος της αναπαραγωγής
Vælg en mappe.
Wählen Sie einen Ordner aus.
/
Wählen Sie eine Audiodatei aus.
/
FR Controlar a reprodução
Seleccione una carpeta.
/
Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
Anhalten oder Fortsetzen der Wiedergabe
Hace una pausa o reanuda la reproducción.
Zastavení přehrávání.
Stoppen der Wiedergabe
Detiene la reproducción.
Permet de sélectionner un dossier.
/
Seleccione un archivo de audio.
/
/
Permet de sélectionner un fichier audio.
Permet de suspendre ou de reprendre la lecture.
REPEAT
Opakované přehrávání stopy nebo všech stop.
REPEAT
Wiederholtes Wiedergeben von einem oder allen Titeln
REPEAT
Reproduce una pista o todas varias veces.
SHUFFLE
Náhodné přehrání skladeb.
SHUFFLE
Wiedergeben der Titel in zufälliger Reihenfolge
SHUFFLE
Reproduce las pistas de manera aleatoria.
VOL +/-
Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
VOL +/-
Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke
VOL +/-
Aumenta o reduce el volumen.
REPEAT
Permet de lire une piste ou toutes les pistes en boucle.
MUTE
Ztlumení nebo obnovení zvuku.
MUTE
Stummschalten oder Aktivieren der Tonwiedergabe
MUTE
Para silenciar o activar el sonido.
SHUFFLE
Permet de lire les pistes de façon aléatoire.
SOUND
Obohacení zvukového efektu prostřednictvím funkce DSC:
vyvážený, čistý, silný, klidný a výrazný.
Bereichern Sie Soundeffekte mit DSC: ausgeglichen, hell, kräftig,
warm und klar.
SOUND
Enriquezca el efecto de sonido con DSC: equilibrado, nítido,
potente, cálido, y brillante.
VOL +/-
Permet d'augmenter ou de réduire le volume.
Permet de couper ou de rétablir le son.
Anpassen der Anzeigehelligkeit
DISPLAY
MUTE
SOUND
Permet d'enrichir l'effet sonore avec la fonction DSC : équilibré,
DISPLAY
Nastavení jasu displeje.
SOUND
DISPLAY
Permet d'arrêter la lecture.
Ajusta el brillo de la pantalla
clair, puissant, chaud et lumineux.
BTM1180_12_Short User Manual_V1.0
DISPLAY
Permet de régler la luminosité de l'écran.
HULejátszásvezérlés
Mappa kiválasztása.
/
/
Válasszon ki egy hangfájlt.
A lejátszás szüneteltetése és folytatása.
EN Tune to FM radio stations
FR Réglage d’une station de radio
CS Naladění rádiové stanice
HURádióállomások behangolása
DA Find en radiostation
IT Sintonizzazione su una stazione radio
Lejátszás leállítása.
FM
AUDIO IN
2 sec.
DE Einstellen eines Radiosenders
FM
CD
AUDIO IN
PRESET/ALBUM
SOURCE
VOLUME
EL Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό
ES Sintonización de una emisora de radio
RDS
REPEAT
AUDIO IN
REPEAT
Egyetlen/összes műsorszám ismétlése.
SHUFFLE
Műsorszámok véletlenszerű lejátszása.
VOL +/-
A hangerő növelése vagy csökkentése.
MUTE
Hang elnémítása vagy visszaállítása.
SOUND
Változatos hanghatások a DSC funkcióval: kiegyenlített, tiszta,
erőteljes, meleg és éles.
SOURCE
VOLUME
FI Radioaseman virittäminen
VOL
AUDIO IN
EN Store FM radio stations automatically
EN Store FM radio stations manually
ES Almacenamiento automático de las emisoras de radio FM
EN Select a preset radio station
CS Ruční uložení rádiových stanic FM
CS Automatické uložení rádiových stanic FM
FI FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti
CS Výběr předvolby rádiové stanice
DA Gem FM-stationer manuelt
DA Gem FM-radiostationer automatisk
FR Mémorisation automatique des stations de radio FM
DA Vælg en forudindstillet radiostation
DE Manuelles Speichern von UKW-Radiosendern
DE Automatisches Speichern von UKW-Radiosendern
HUFM rádióállomások automatikus tárolása
DE Auswählen eines voreingestellten Radiosenders
EL Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM
EL Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM IT Memorizzazione automatica delle stazioni radio FM
DISPLAY
SHUFFLE
MUTE
DISPLAY
SOUND
CLOCK
A kijelző fényerejének beállítása.
PROG
IT Controllo della riproduzione
TIMER
SLEEP
Selezionare una cartella.
/
/
Selezionare un file audio.
Consente di mettere in pausa o riavviare la riproduzione.
Interruzione della riproduzione.
EL Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού
ES Almacenamiento manual de las emisoras de radio FM
ES Selección de una emisora de radio presintonizada
REPEAT
Riproduzione ripetuta di un brano/tutti i brani.
FI FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti
FI Pikavalinta-aseman valitseminen
SHUFFLE
Consente di riprodurre i brani in modo casuale.
FR Programmation manuelle des stations de radio FM
FR Sélection d’une station de radio présélectionnée
VOL +/-
Consente di aumentare o ridurre il volume.
HUFM rádióállomások kézi tárolása
HUTárolt rádióállomás kiválasztása
MUTE
Consente di disattivare o di ripristinare l'audio.
SOUND
Consente di arricchire l'effetto audio con l'opzione DSC: balanced,
IT Memorizzazione manuale delle stazioni radio FM
FM
BTM1180_12_Short User Manual_V1.0.indd 1
FM
PROG
PROG
FM
SOURCE
AUDIO IN
VOLUME
PRESET/ALBUM
AUDIO IN
AUDIO IN
IT Scelta di una stazione radio preimpostata
BTM1180
PROG
CD
clear, powerful, warm, and bright.
PIN
0000
DISPLAY
Consente di regolare la luminosità del display.
3 sec.
7/15/2013 2:23:32 PM
EN Specifications
CD
FM
AUDIO IN
CD
FM
PRESET/ALBUM
VOL
VOL
CLOCK
DISPLAY
CLOCK
PROG
MUTE
DISPLAY
SOUND
CLOCK
TIMER
1
SLEEP
3 sec.
2
CLOCK
minute.
hodiny a minuty.
DA Gentag trin 2 og 3 for at indstille
timer og minutter.
DE Wiederholen Sie die Schritte 2 bis
3, um die Stunden und die Minuten
einzustellen.
3
EL Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για
να ρυθμίσετε την ώρα και τα
λεπτά.
configurar la hora y los minutos.
FI Määritä tunnit ja minuutit
toistamalla vaiheet 2 ja 3.
FR Répétez les étapes 2 et 3 pour
régler l’heure et les minutes.
HUAz óra és a perc beállításához
ismételje meg a 2-3. lépést.
IT Ripetere i passaggi da 2 a 3 per
impostare l’ora e i minuti.
SLEEP
EN Repeat steps 2-3 to set minute, select
a source (CD, FM, or USB), and adjust
volume.
CS Opakujte krok 2 až 3 pro nastavení
minut, výběr zdroje (CD, FM nebo
USB) a úpravu hlasitosti.
DA Gentag trin 2 og 3 for at indstille
minuttal, vælg en kilde (CD, FM, eller
USB), og juster lydstyrken.
DE Wiederholen Sie Schritt 2 bis 3, um
die Minuten einzustellen, eine Quelle
auszuwählen (CD, UKW oder USB)
und die Lautstärke einzustellen.
EL Επαναλάβετε το βήμα 2-3 για να
ορίσετε τα λεπτά, να επιλέξετε
μια πηγή (CD, FM ή USB) και να
ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
ES Repita los pasos 2 y 3 para ajustar los
minutos, seleccionar una fuente (CD,
FM o USB) y ajustar el volumen.
FI Aseta minuutit, valitse lähde (CD, FM
tai USB) ja säädä äänenvoimakkuutta
toistamalla vaihetta 2 ja 3.
FR Répétez l’étape 2 et 3 pour régler les
minutes, sélectionnez une source (CD,
FM ou USB) et réglez le volume.
HU A perc beállításához ismételje meg a
2-3. lépést, válasszon forrást (CD, FM
vagy USB), és állítsa be a hangerőt.
IT Ripetere il passaggio 2 a 3 per
impostare i minuti, selezionare una
sorgente (CD, FM, o USB)e regolare
il volume.
Tuner-Empfangsbereich
87,5 bis 108 MHz
Υποστηριζόμενος δίσκος
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Tuner-Abstimmungsbereich
50 kHz
Ρεύμα AC
100-240 V~, 50/60 Hz
USB Direct-Version
Full-Speed USB 2.0
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία
15 W
USB 5 V Strom
≤ 500 mA
<0,5 W
Disc-Durchmesser
12 cm/8 cm
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη
λειτουργία αναμονής Eco Power
Unterstützte Disc-Typen
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Netzspannung
100 bis 240 V~, 50/60 Hz
Betriebs-Stromverbrauch
15 W
Eco-Standby-Stromverbrauch
< 0,5 W
Abmessungen
- Hauptgerät (B x H x T)
- Lautsprecher (B x H x T)
180 x 121 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm
Gewicht
- Hauptgerät
- Lautsprecher
1,5 kg
2 x 1,2 kg
Μέγιστη ισχύς εξόδου
Διαστάσεις
- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)
- Ηχείο (π x υ x β)
Βάρος
- Κύρια μονάδα
- Ηχείο
20 W
180 x 121 x 239 χιλ.
120 x 170 x 160 χιλ.
1,5 κιλά
2 x 1,2 κιλά
ES Especificaciones
Potencia de salida máxima
EL Προδιαγραφές
20 W
Speaker Sensitivity
>84 dB/m/W
Dosah Bluetooth
10 m (volný prostor)
Bluetooth Version
V2.1 + EDR
Rozsah ladění tuneru
87,5 až 108 MHz
Bluetooth Frequency Band
2.4GHz ~ 2.48GHz ISM Band
Krok ladění tuneru
50 KHz
Bluetooth Range
10m (free space)
USB Direct, verze
2.0, plná rychlost
Tuner Tuning Range
87.5-108 MHz
Napájení USB 5 V
≤500 mA
Tuner Tuning grid
50 KHz
Průměr disku
12 cm /8 cm
USB Direct Version
2.0 full speed
Podporuje disky
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
EN To download the full user manual, visit www.philips.com/support.
USB 5 V Power
≤500 mA
Napájení střídavým proudem
100–240 V~, 50/60 Hz
CS Kompletní uživatelskou příručku naleznete na adrese www.philips.com/support.
Disc Diameter
12 cm/8 cm
Spotřeba elektrické energie při provozu
15 W
Support Disc
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
<0,5 W
AC power
100-240 V~, 50/60 Hz
Spotřeba energie v pohotovostním
režimu Eco
Dimensiones
- Unidad principal
(ancho x alto x profundo)
- Caja de altavoz
(ancho x alto x profundo)
Peso
- Unidad principal
- Caja de altavoz
<20 W
Impedance reproduktoru
6 ohmů
< 0,5 W
Mitat
- Päälaite (L x K x S)
- Kaiutinkotelo (L x K x S)
180 x 121 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm
180 x 121 x 239 mm
Paino
- Päälaite
- Kaiutinkotelo
120 x 170 x 160 mm
1,5 kg
2 x 1,2 kg
FI Teknisiä tietoja
Enimmäislähtöteho
20 W
Kaiuttimen impedanssi
6 ohmia
Kaiutinelementti
3,5 tuuman bassokaiutin ja 20 mm:n
diskanttikaiutin
1,5 kg
2 x 1,2 kg
FR Caractéristiques techniques
10 m (freier Raum)
Poids
- Unité principale
- Enceinte
1,5 kg
2 x 1,2 kg
20 W
Impedenza altoparlanti
6 ohm
Driver altoparlanti
Woofer da 3,5" + tweeter da 20 mm
20 W
Sensibilità dell'altoparlante
>84 dB/m/W
Hangszóró-impedancia
6 ohm
Versione Bluetooth
V2.1 + EDR
Hangszórómeghajtó
3,5"-es mélyhangszóró + 20 mm-es
magashangszóró
Banda di frequenza Bluetooth
Banda ISM da 2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Copertura Bluetooth
10 m (spazio libero)
Hangszóró-érzékenység
>84 dB/m/W
87,5-108 MHz
Bluetooth verzió
V2.1 + EDR
Gamma di sintonizzazione del
sintonizzatore
Griglia di sintonizzazione del
sintonizzatore
50 kHz
Versione USB diretta
2.0 a velocità piena
USB con alimentazione da 5 V
≤ 500 mA
Diametro disco
12 cm/8 cm
Supporto disco
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Alimentazione CA
100-240 V~, 50/60 Hz
Consumo energetico durante il
funzionamento
15 W
Consumo energetico in modalità
Standby Eco Power
< 0,5 W
HU Termékjellemzők
Maximális kimeneti teljesítmény
20 W
Impédance
6 ohms
Enceinte
Haut-parleur de graves 3,5" + tweeter
20 mm
Sensibilité du haut-parleur
>84 dB/m/W
Bluetooth frekvenciasáv
2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-sáv
Version Bluetooth
V2.1 + EDR
Bluetooth tartomány
10 m (szabad területen)
Fréquence de transmission Bluetooth
Bande ISM 2,4 GHz - 2,48 GHz
Hangolóegység hangolási tartománya
87,5-108 MHz
2.0 ultrarapide
Lemezátmérő
12 cm / 8 cm
Alcance de Bluetooth
10 m (espacio libre)
Virittimen taajuusväli
87,5-108 MHz
Alimentation USB 5 V
≤ 500 mA
Támogatott lemezek
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Rango de sintonización del sintonizador
87,5 - 108 MHz
Virittimen virityskaavio
50 kHz
Diamètre du disque
12 cm / 8 cm
Tápfeszültség
100-240 V~, 50/60 Hz
15 W
<0,5 W
≤500 mA
Consumo de energía en funcionamiento 15 W
Διάμετρος δίσκου
12 εκ./8 εκ.
•
•
•
Maximální počet alb: 99
Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Podporované přenosové rychlosti: 32~256 (kb/s), proměnlivé přenosové
rychlosti
DAKompatible USB-enheder
•
•
•
USB-flash-hukommelse (USB2.0 eller USB1.1)
USB-flash-afspillere (USB2.0 eller USB1.1)
Hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med
denne enhed)
Understøttede formater
•
•
•
•
•
•
USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse:
512 byte)
MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
Mappen har op til 8 niveauer indlejret
Antal album/mapper: maksimalt 99
Antal spor/titler: maksimalt 999
Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 32 byte)
Understøttede MP3-diskformater
•
•
•
•
•
ISO9660, Joliet
Maksimalt antal titler: 128 (afhængigt af filnavnenes længde)
Maksimale antal album: 99
Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Understøttede bithastigheder: 32~256 (kbps), variable bithastigheder
DE Kompatible USB-Geräte
•
•
•
USB-Flash-Speicher (USB 2.0 oder USB 1.1)
USB-Flash-Player (USB 2.0 oder USB 1.1)
Speicherkarten (zusätzliches Kartenlesegerät zum Einsatz mit diesem Gerät
erforderlich)
Unterstützte Formate
•
USB- oder Speicher-Dateiformat: FAT12, FAT16, FAT32 (Abschnittsgröße:
512 Byte)
USB Direct versio
2.0, nopea
Disques pris en charge
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Teljesítményfelvétel
USB 5 V Power
≤500 mA
Alimentation par secteur
100-240 V~, 50/60 Hz
Levyn halkaisija
12 cm / 8 cm
15 W
Tuetut levyt
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Consommation électrique en mode de
fonctionnement
Eco és készenléti üzemmód
teljesítményfelvétele
Virta
100–240 V~, 50/60 Hz
< 0,5 W
Virrankulutus käytössä
15 W
Consommation électrique en mode
veille d'économie d'énergie
Virrankulutus Eco Power -valmiustilassa
<0,5 W
•
•
•
•
•
MP3-Bitrate (Übertragungsgeschwindigkeit): 32 – 320 Kbit/s und variable
Bitrate
Die Verschachtelung von Verzeichnissen ist auf maximal 8 Ebenen beschränkt.
Anzahl der Alben/Ordner: maximal 99
Anzahl der Tracks/Titel: maximal 999
Dateiname in Unicode UTF8 (maximale Länge: 32 Byte)
Unterstützte MP3-Disc-Formate
•
•
•
•
•
ISO9660, Joliet
Maximale Titelanzahl: 128 (je nach Länge des Dateinamens)
Maximale Anzahl von Alben: 99
Unterstützte Sampling-Frequenzen: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Unterstützte Bitraten: 32 bis 256 KBit/s, variable Bitraten
EL Συμβατές συσκευές USB
•
•
•
Μνήμη flash USB (USB2.0 ή USB1.1)
Συσκευές αναπαραγωγής flash USB (USB2.0 ή USB1.1)
Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να
λειτουργεί με αυτή τη μονάδα)
Υποστηριζόμενες μορφές
•
•
•
•
•
•
USB ή φορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512
byte)
Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός
bit
Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 32 byte)
Υποστηριζόμενα φορμά δίσκου MP3
•
•
•
•
•
ISO9660, Joliet
Μέγιστος αριθμός τίτλων: 128 (ανάλογα με το μήκος ονόματος αρχείου)
Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 99
Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit: 32~256 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit
180 x 121 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm
ES Dispositivos USB compatibles
•
•
•
Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
Reproductores flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
Tarjetas de memoria (requieren un lector de tarjetas adicional para funcionar
en esta unidad).
Formatos compatibles
•
•
•
•
•
•
USB o formato de archivo de memoria FAT12, FAT16, FAT32 (tamaño del
sector: 512 bytes)
Velocidad de bits (velocidad de datos) de MP3: 32 a 320 Kbps y velocidad de bits
variable
Directorios anidados hasta un máximo de 8 niveles
Cantidad máxima de álbumes o carpetas: 99
Cantidad máxima de pistas o títulos: 999
Nombre de archivo en Unicode UTF8 (longitud máxima: 32 bytes)
Formatos de disco MP3 compatibles
•
•
•
•
•
ISO9660, Joliet
Número máximo de títulos: 128 (en función de la longitud del nombre del
archivo)
Cantidad máxima de álbumes: 99
Frecuencias de muestreo compatibles: 32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz
Velocidades de bits compatibles: 32~256 (kbps), velocidades de bits variables
FI Yhteensopivat USB-laitteet
•
•
•
USB-muistitikku (USB 2.0 tai USB 1.1)
USB flash -soittimet (USB 2.0 tai USB 1.1)
muistikortit (tarvitaan tämän laitteen kanssa yhteensopiva kortinlukija)
Tuetut muodot
•
•
•
•
•
•
USB- tai muistitiedostomuoto FAT12, FAT16, FAT32 (sektorin koko: 512 tavua)
MP3-bittinopeus (tiedonsiirtonopeus): 32–320 kbps ja vaihtuva bittinopeus
Enintään 8 sisäkkäistä hakemistoa
Albumien tai kansioiden määrä: enintään 99
Raitojen tai kappaleiden määrä: enintään 999
Tiedostonimi Unicode UTF-8 -muodossa (enimmäispituus: 32 tavua)
IT Specifiche
Potenza in uscita massima
Version USB Direct
USB 5 V Power
DE Technische Daten
Bluetooth-Bereich
Puissance de sortie maximale
Dimensions
- Unité principale (l x H x P)
- Enceinte (l x H x P)
1,5 kg
2 x 1,2 kg
>84 dB/m/W
10 m (vapaa tila)
100-240 V~, 50/60 Hz
Vægt
- Hovedenhed
- Højttalerkabinet
Højttalerfølsomhed
Bluetooth-kantama
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
180 x 121 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm
2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-Band
Banda ISM de 2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Alimentación de CA
< 0,5 W
Mål
- Hovedenhed (B x H x D)
- Højttalerkabinet (B x H x D)
3,5" basenhed + 20 mm diskantenhed
Banda de frecuencia de Bluetooth
Discos compatibles
Strømforbrug ved Eco-standby
Højttalerdriver
≤500 mA
2.0 πλήρους ταχύτητας
15 W
V2.1 + EDR
USB 5 V-os táp
USB Direct, έκδοσης
100-240 V~, 50/60 Hz
Strømforbrug ved drift
Bluetooth-Frequenzband
50 kHz
50 KHz
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Vekselstrøm
6 ohm
Grille de syntonisation du tuner
Πλέγμα συντονισμού ραδιοφώνου
12 cm/8 cm
Understøttet disk
>84 dB/m/W
2,4 ~ 2.48 GHz, ISM-kaista
12 cm /8 cm
≤ 500 mA
Diskdiameter
Bluetooth-Version
Bluetooth-taajuuskaista
≤500 mA
2.0 fuld hastighed
USB 5 V strøm
3,5" Woofer + 20 mm Hochtöner
V2.1 + EDR
Diámetro del disco
Direkte USB-version
Lautsprecherempfindlichkeit
Versión de Bluetooth
USB con potencia de 5 V
50 KHz
20 W
Maksimal udgangseffekt
2.0 Full Speed
87,5-108 MHz
87,5 - 108 MHz
Tunerfrekvensbånd
6 Ohm
USB Direct verzió
10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)
BTM1180_12_Short User Manual_V1.0.indd 2
Consumo en modo de espera de bajo
consumo
Maximální výstupní výkon
10 m (i fri luft)
Tunerindstilingsområde
Lautsprechertreiber
DA Specifikationer
87,5-108 MHz
Εύρος συντονισμού ραδιοφώνου
ISO9660, Joliet
Maximální počet titulů: 128 (v závislosti na délce názvu souboru)
www.philips.com/support.
2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-bånd
Bluetooth-rækkevidde
20 W
Højttalerimpedans
CS Specifikace
V2.1 + EDR
Bluetooth-frekvensbånd
Lautsprecherimpedanz
Gamme de fréquences du tuner
Εμβέλεια Bluetooth
Podporované formáty disků MP3
IT Per scaricare il manuale dell’utente completo, visitare il sito Web
1.5 kg
2 x 1.2 kg
Bluetooth-version
Maximale Ausgangsleistung
V2.1 + EDR
2.0 de alta velocidad
USB nebo formát paměťových souborů: FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílu:
512 bajtů)
Přenosová rychlost MP3: 32-320 Kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní
Počet alb/složek: maximálně 99
Počet skladeb/titulů: maximálně 999
Názvy souborů v kódování Unicode UTF8 (maximální délka: 32 bajtů)
www.philips.com/support címre.
Weight
- Main Unit
- Speaker Box
1,5 kg
2 x 1,2 kg
Bluetooth-versio
Versión de USB directo
Podporované formáty
HU A teljes felhasználói kézikönyv letöltéséhez látogasson el a
Hmotnost
- Hlavní jednotka
- Reproduktorová skříň
84 dB/m/W
Ζώνη 2,4GHz ~ 2,48 GHz ISM
Paměť Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
Přehrávače Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
paměťové karty (je nutná přídavná čtečka karet vhodná pro tuto jednotku)
www.philips.com/support.
180 x 121 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm
Sensibilidad de los altavoces
Ζώνη συχνότητας Bluetooth
CS Kompatibilní zařízení USB
FR Pour télécharger le manuel d’utilisation complet, rendez-vous sur
<0.5 W
Dimensions
- Main Unit (W x H x D)
- Speaker Box (W x H x D)
50 KHz
50 kHz
ISO9660, Joliet
Maximum title number: 128 (depending on file name length)
Maximum album number: 99
Supported sampling frequencies: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Supported Bit-rates: 32~256 (kbps), variable bit rates
ES Para descargar el manual de usuario completo, visite www.philips.com/support.
FI Voit ladata käyttöoppaan osoitteessa www.philips.com/support.
Eco Standby Power Consumption
180 x 121 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm
Hangolóegység hangolórácsa
Intervalo de sintonización del
sintonizador
Supported MP3 disc formats
www.philips.com/support.
15 W
10 m (sans obstacle)
V2.1 + EDR
USB or memory file format: FAT12, FAT16, FAT32 (sector size: 512 bytes)
MP3 bit rate (data rate): 32-320 Kbps and variable bit rate
Directory nesting up to a maximum of 8 levels
Number of albums/ folders: maximum 99
Number of tracks/titles: maximum 999
File name in Unicode UTF8 (maximum length: 32 bytes)
EL Για να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
Operation Power Consumption
Portée Bluetooth
Έκδοση Bluetooth
Supported formats
www.philips.com/support.
Rozměry
- Hlavní jednotka (Š x V x H)
- Reproduktorová skříň (Š x V x H)
>84 dB/m/W
>84 dB/m/W
USB flash memory (USB2.0 or USB1.1)
USB flash players (USB2.0 or USB1.1)
Memory cards (requires an additional card reader to work with this unit)
DE Um das vollständige Benutzerhandbuch herunterzuladen, besuchen Sie
Kaiuttimen herkkyys
Γούφερ 3,5" + τουίτερ 20 χιλ.
EN Compatible USB devices
DA Du kan downloade hele brugervejledningen på www.philips.com/support.
Woofer de 3,5" + tweeter de 20 mm
Ευαισθησία ηχείων
•
•
2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM Band
Controlador de altavoz
Οδηγός ηχείου
•
•
•
•
•
Frekvenční pásmo Bluetooth
6 ohmios
6 ohm
•
3.5" woofer + 20 mm tweeter
Impedancia del altavoz
Σύνθετη αντίσταση ηχείων
•
•
•
Speaker Driver
SLEEP
SLEEP
3 sec.
CS Opakováním kroků 2 až 3 nastavte
•
•
•
•
•
V2.1 + EDR
AUDIO IN
CLOCK
EN Repeat steps 2-3 to set hour and
•
•
•
•
•
•
Verze Bluetooth
PROG
TIMER
SLEEP
ES Repita los pasos 2 y 3 para
•
•
•
6 ohm
VOLUME
2
3
Speaker Impedance
SOURCE
AUDIO IN
1
>84 dB/m/W
SHUFFLE
VOLUME
MUTE
Citlivost reproduktoru
REPEAT
SOURCE
SOUND
20 W
PRESET/ALBUM
SHUFFLE
3,5" basový reproduktor + 20mm
výškový reproduktor
Maximum Output Power
AUDIO IN
REPEAT
Vinutí reproduktoru
Méretek
- Főegység (Sz x Ma x Mé)
- Hangsugárzódoboz (sz x ma x mé)
180 x 121 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm
Tömeg
- Főegység
- Hangsugárzódoboz
1,5 kg
2 x 1,2 kg
Tuetut MP3-levyformaatit
•
•
•
•
•
ISO9660, Joliet
Nimikkeiden enimmäismäärä: 128 (määräytyy tiedostonimen pituuden mukaan)
Albumien enimmäismäärä: 99
Tuetut näytteenottotaajuudet: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Tuetut bittinopeudet: 32~256 (kbps), vaihtuvat bittinopeudet
FR Périphériques USB compatibles •
•
•
Mémoires flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
Cartes mémoire (lecteur de carte supplémentaire requis pour votre appareil)
Formats pris en charge •
•
•
•
•
•
USB ou format de fichier mémoire : FAT12, FAT16, FAT32 (taille du secteur :
512 octets)
Débit binaire MP3 (taux de données) : 32 - 320 Kbit/s et débit binaire variable
Imbrication de répertoires jusqu’à 8 niveaux
Nombre d’albums/dossiers : 99 maximum
Nombre de pistes/titres : 999 maximum
Nom de fichier dans Unicode UTF8 (longueur maximale : 32 octets)
Formats de disque MP3 pris en charge
•
•
•
•
•
ISO9660, Joliet
Nombre de titres maximum : 128 (selon la longueur des noms de fichier)
Nombre d’albums maximum : 99
Fréquences d’échantillonnage prises en charge : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Débits binaires pris en charge : 32 - 256 (Kbit/s), débits variables
HUKompatibilis .USB-eszközök
•
•
•
USB flash-memória (USB 2.0 vagy USB 1.1)
USB flash-lejátszók (USB 2.0 vagy USB 1.1)
Memóriakártyák (a készülékkel való használathoz egy további kártyaolvasó
szükséges)
Támogatott formátumok
•
FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memóriafájl-formátum (szektorméret: 512
byte)
Dimensioni (lxpxa)
- Unità principale (L x A x P)
- Cassa altoparlanti (L x A x P)
180 x 121 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm
Peso
- Unità principale
- Cassa altoparlanti
1,5 kg
2 x 1,2 kg
•
•
•
•
•
MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség
Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
Unicode UTF8-kódolású fájlnév (maximális hosszúság: 32 byte)
Támogatott MP3-lemezformátumok
•
•
•
•
•
ISO9660, Joliet
Címhosszúság legfeljebb 128 karakter (a fájlnév hosszúságától függően)
Maximális albumszám: 99
Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
Támogatott bitsebességek: 32~256 (kbps), változtatható bitsebességek
IT Dispositivi USB compatibili
•
•
•
Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
Lettori USB flash (USB 2.0 o USB 1.1).
Schede di memoria (per il funzionamento con questa unità è necessario un
lettore di schede supplementare)
Formati supportati
•
•
•
•
•
•
Formato file memoria o USB: FAT12, FAT16, FAT32 (dimensioni settore: 512
byte)
Velocità di trasferimento dati MP3: 32-320 Kbps e velocità di trasferimento
variabile
Directory nidificata fino a un massimo di 8 livelli
Numero di album/cartelle: massimo 99
Numero di brani/titoli: massimo 999
Nome file in Unicode UTF8 (lunghezza massima: 32 byte)
Formati disco MP3 supportati
•
•
•
•
•
ISO9660, Joliet
Numero massimo di titoli: 128 (in base alla lunghezza del nome file)
Numero massimo di album: 99
Frequenze di campionamento supportate: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Velocità di trasmissione supportate: 32~256 (kbps), velocità di trasmissione
variabili
7/15/2013 2:23:37 PM
Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Question?
Contact
Philips
PT Antes de utilizar o seu produto, leia as informações de segurança que o
BTM1180
acompanham.
RO Înainte de a utiliza produsul, citiţi toate informaţiile privind siguranţa furnizate
împreună cu acesta.
SOURCE
VOLUME
RU Перед использованием устройства необходимо ознакомиться со всеми
FM
прилагаемыми инструкциями по безопасности.
SOURCE
VOLUME
FM
CD
AUDIO IN
PRESET/ALBUM
REPEAT
MUTE
ANTENNA
SK Pred používaním výrobku si prečítajte všetky pribalené bezpečnostné informácie.
SV Innan du använder produkten bör du läsa all medföljande säkerhetsinformation.
TR Ürününüzü kullanmadan önce, birlikte verilen tüm güvenlik bilgilerini okuyun.
AUDIO IN
VOL
SPEAKER OUT (6Ω)
100-240 V~50/60 Hz
AC MAINS~
AUDIO IN
SHUFFLE
DISPLAY
PROG
TIMER
SOUND
CLOCK
SLEEP
(1 x AAA)
NL Overschakelen naar de
RU Переключение в режим
NO Bytte til ventemodus.
SK Prepnutie do
stand-bymodus.
PL Przełączanie w tryb
gotowości.
PT Mudar para o modo de
espera.
ожидания.
pohotovostného režimu.
SV Växla till standbyläge.
TR Bekleme moduna geçme.
CD
CD
FM
AUDIO IN
PRESET/ALBUM
RO Comutarea în modul standby.
Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Question?
Contact
Philips
FM
SPEAKER OUT (6Ω)
ANTENNA
SOURCE
VOLUME
100-240 V~50/60 Hz
AUDIO IN
NL Korte gebruikershandleiding
NOKort brukerhåndbok
RU К
раткое руководство
пользователя
PT Manual do utilizador resumido
RO Manual de utilizare pe scurt
RU Переключение в режим
NO Bytte til standbymodus med
strømsparing.
SK Prepnutie do
stand-bymodus inschakelen.
SK Stručný návod na používanie
PL Krótka instrukcja obsługi
NL De energiebesparende
AC MAINS~
PL Przełączanie w tryb
SPEAKER OUT (6Ω)
SV Kortfattad användarhandbok
NL Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
TR Kısa kullanım kılavuzu
gotowości ECO.
PT Mudar para o modo de
NO Før du bruker produktet, må du lese den medfølgende sikkerhetsinformasjonen.
poupança de energia.
PL Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy przeczytać wszystkie
Selecteer een map.
/
/
Selecteer een audiobestand.
Afspelen onderbreken of hervatten.
SOURCE
VOLUME
AUDIO IN
REPEAT
Hiermee speelt u een track of alle tracks herhaaldelijk af.
SHUFFLE
Hiermee speelt u tracks in willekeurige volgorde af.
VOL +/-
Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.
MUTE
Hiermee schakelt u het geluid uit of weer in.
SOUND
DISPLAY
AUDIO IN
PRESET/ALBUM
USB
PROG
TIMER
SV Växla till ECO-standbyläge.
TR Güç Tasarruflu Bekleme
SLEEP
moduna geçme.
Приостановка или возобновление воспроизведения.
DISPLAY
Justere lysstyrken på skjermen.
VOL +/-
Aumentar ou diminuir o volume.
Остановка воспроизведения.
MUTE
Cortar ou restaurar o som.
SOUND
Enriqueça o efeito sonoro com DSC: equilibrado, cristalino,
PL Sterowanie odtwarzaniem
Wybór folderu.
/
DISPLAY
Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
/
VOL +/-
Zwiększanie lub zmniejszanie głośności.
De helderheid van het display aanpassen.
MUTE
Wyciszanie lub włączanie dźwięku.
SOUND
Wzbogacanie efektu dźwiękowego za pomocą cyfrowej korekcji
DISPLAY
Regulacja jasności wyświetlacza.
PT Controlar a reprodução
TIMER
SLEEP
Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
SHUFFLE
Spill av spor i tilfeldig rekkefølge.
Interromper ou retomar a reprodução.
VOL +/-
Skru volumet opp eller ned.
Parar a reprodução.
MUTE
Demp eller gjenopprett lyden.
Seleccione um ficheiro de áudio.
/
REPEAT
Увеличение и уменьшение громкости.
MUTE
Отключение или включение звука.
SOUND
Оптимизация звучания с помощью функции цифрового
теплый и яркий звук.
DISPLAY
Настройка яркости дисплея.
SK Ovládanie prehrávania
Vyberte priečinok.
Redare o piesă sau toate piesele în mod repetat.
SHUFFLE
Redarea aleatorie a pieselor.
VOL +/-
Măriţi sau micşoraţi volumul.
Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
MUTE
Opreşte sau reporneşte sunetul.
Zastavenie prehrávania.
SOUND
Îmbogăţiţi efectul de sunet cu DSC: echilibrat, clar, puternic, cald şi
DISPLAY
Spill av et spor eller alle sporene gjentatte ganger.
VOL +/-
управления звуком (DSC): сбалансированный, четкий, мощный,
/
/
luminos.
REPEAT
Воспроизведение дорожек в случайном порядке.
REPEAT
Seleccione uma pasta.
/
дорожек.
SHUFFLE
Selectaţi un fişier audio.
Opriţi redarea.
dźwięku (DSC): zrównoważony, wyraźny, mocny, ciepły i jasny.
Повторное воспроизведение отдельной дорожки или всех
Selectaţi un folder.
Întrerupeţi sau reluaţi redarea.
SHUFFLE
PROG
/
Wielokrotne odtwarzanie jednego lub wszystkich utworów.
warm en helder.
Velg en lydfil.
Ajustar o brilho do visor.
ROControlarea redării
Zatrzymywanie odtwarzania.
REPEAT
REPEAT
poderoso, acolhedor e brilhante.
Wybór pliku dźwiękowego.
/
Verrijk het geluidseffect met DSC: gebalanceerd, duidelijk, krachtig,
Stopp avspilling.
CLOCK
CLOCK
Reproduzir as faixas aleatoriamente.
Odtwarzanie losowe utworów.
Stopp eller gjenoppta avspilling.
REPEAT
SOUND
DISPLAY
SHUFFLE
Velg en mappe.
/
/
DISPLAY
MUTE
SOUND
Beriker lydeffekten med DSC: balansert, klar, kraftig, varm og sterk.
SHUFFLE
NO Styre avspillingen
MUTE
SHUFFLE
SOUND
Hiermee stopt u het afspelen.
VOL
pohotovostného režimu
ECO.
Eco.
NL Bediening
CD
VOL
RO Comutaţi în modul standby
dołączone informacje dotyczące bezpieczeństwa.
FM
REPEAT
ожидания ECO.
Reglare luminozitate afişaj.
RU Управление воспроизведением
Выберите папку.
/
Reproduz uma faixa ou todas as faixas repetidamente.
REPEAT
Opakované prehrávanie skladby alebo všetkých skladieb.
SHUFFLE
Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.
VOL +/-
Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
MUTE
Stlmenie alebo obnovenie zvuku.
SOUND
Obohatenie zvuku efektom DSC: vyvážený, čistý, silný, príjemný a
jasný.
Выберите аудиофайл.
/
Vyberte zvukový súbor.
DISPLAY
BTM1180_12_Short User Manual_V1.0
Nastavenie jasu displeja.
SV Kontrollera uppspelning
Välj en mapp.
/
/
Välj en ljudfil.
Pausa eller återuppta uppspelning.
Stoppa uppspelning.
NL
Afstemmen op een radiozender
SK
Naladenie rozhlasovej stanice
NO
Stille inn en radiostasjon
SV
Ställa in en radiokanal
PL
Dostrajanie stacji radiowej
TR
Bir radyo istasyonu ayarlama
PT
Sintonizar uma estação de rádio
RO
Comutaţi la un post de radio
RU
FM
AUDIO IN
2 sec.
FM
CD
AUDIO IN
PRESET/ALBUM
SOURCE
VOLUME
REPEAT
AUDIO IN
SOURCE
VOLUME
VOL
SHUFFLE
MUTE
DISPLAY
VOL +/-
Höj eller sänk volymen.
MUTE
Stäng av eller återställ ljud.
SOUND
Berika ljudeffekt med DSC: balanserat, tydligt, kraftfullt, mjukt och
klart.
DISPLAY
Justera ljusstyrkan för teckenfönstret.
SOUND
CLOCK
TR Çalma kontrolü
NL FM-radiozenders automatisch opslaan
RU Автоматическое сохранение FM-радиостанций
NL Een voorkeuzezender selecteren
NOLagre FM-radiostasjoner manuelt
NOLagre FM-radiostasjoner automatisk
SK Automatické uloženie rozhlasových staníc v pásme FM
NOVelge en forhåndsinnstilt radiostasjon
PL Ręczne zapisywanie stacji radiowych FM
PL Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM
SV Lagra FM-radiokanaler automatiskt
PL Wybór zaprogramowanej stacji radiowej
PT Memorizar estações de rádio FM manualmente
PT Memorizar estações de rádio FM automaticamente
TR FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme
PT Seleccionar uma estação de rádio programada
RO Stocarea automată a posturilor de radio FM
RO Stocarea automată a posturilor de radio FM
/
SK Výber predvoľby rozhlasovej stanice
SV Lagra FM-radiokanaler manuellt
SV Välj en förinställd radiokanal.
FM
Oynatmayı durdurur.
FM
CD
SOURCE
AUDIO IN
VOLUME
PRESET/ALBUM
AUDIO IN
AUDIO IN
TR Radyo istasyon hafızası seçme
PROG
Bir ses dosyası seçin.
Çalmayı duraklatır veya devam ettirir.
RU Выбор сохраненной радиостанции
SK Ručné uloženie rozhlasových staníc v pásme FM
TR FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme
SLEEP
RO Selectarea unui post de radio presetat
RU Сохранение FM-радиостанций вручную
Bir klasör seçer.
/
TIMER
NL FM-radiozenders handmatig opslaan
BTM1180_12_Short User Manual_V1.0.indd 3
Spela upp spår slumpmässigt.
PROG
AUDIO IN
PROG
BTM1180
PROG
Spela upp ett spår eller alla spår flera gånger.
SHUFFLE
RDS
Настройка радиостанции
FM
REPEAT
REPEAT
Bir parçayı veya tüm parçaları tekrarlayarak çalar.
SHUFFLE
Parçaları rastgele sırada çalar.
VOL +/-
Ses düzeyini artırır - azaltır.
MUTE
Sesi kapatır veya eski durumuna getirir.
SOUND
DSC: dengeli, net, güçlü, sıcak ve parlak ile ses efektini zenginleştirin.
DISPLAY
Ekran parlaklığını ayarlar.
PIN
0000
3 sec.
7/15/2013 2:23:55 PM
NL Specificaties
CD
FM
AUDIO IN
FM
PRESET/ALBUM
CD
VOL
DISPLAY
CLOCK
20 W
Luidsprekerimpedantie
6 ohm
Høyttalerimpedans
6 ohm
Impedancja głośnika
6 omów
Luidsprekerdriver
3,5-inch woofer + 20 mm tweeter
Høyttalerdriver
3,5" basshøyttaler + 20 mm diskanthøyttaler
Przetwornik
Niskotonowy 3,5" + wysokotonowy 20 mm
Luidsprekergevoeligheid
> 84 dB/m/W
Høyttalerfølsomhet
> 84 dB/m/W
Czułość głośnika
> 84 dB/m/W
Bluetooth-versie
V2.1 + EDR
Bluetooth-versjon
V2.1 + EDR
Wersja Bluetooth
V2.1 + EDR
Bluetooth-frequentieband
2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-band
Frekvensbånd for Bluetooth
2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-bånd
Pasmo częstotliwości Bluetooth
2,4–2,48 GHz, pasmo ISM
Bluetooth-bereik
10 m (vrije ruimte)
Bluetooth-rekkevidde
10 m (ledig plass)
Zakres Bluetooth
10 m (wolna przestrzeń)
Tuner-frequentiebereik
87,5 - 108 MHz
Innstillingsområde for tuner
87,5–108 MHz
Zakres strojenia tunera
87,5–108 MHz
Tuner-frequentierooster
50 KHz
Innstillingsnett for tuner
50 KHz
Siatka strojenia tunera
50 kHz
USB Direct-versie
2.0 Full Speed
USB Direct-versjon
2.0 full hastighet
Wersja USB Direct
2.0 full speed
USB 5 V vermogen
≤ 500 mA
USB 5 V strøm
≤ 500 mA
Moc USB 5 V
≤ 500 mA
Discdoorsnede
12 cm/8 cm
Platediameter
12 cm / 8 cm
Średnica płyty
12 cm / 8 cm
Onderst. discs
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Plater som støttes
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Obsługiwane płyty
CD-DA, CD-R, CD-RW, płyty MP3
Netspanning
100 - 240 V~, 50/60 Hz
Vekselstrøm
100–240 V~, 50/60 Hz
Zasilanie prądem przemiennym
100–240 V, 50/60 Hz
PT Para transferir o manual do utilizador completo, visite www.philips.com/support.
Stroomverbruik in werking
15 W
Effektforbruk i driftsmodus
15 W
Pobór mocy podczas pracy
15 W
RO Pentru a descărca întregul manual de utilizare, vizitaţi www.philips.com/support.
Stroomverbruik in
energiebesparende stand-bystand
< 0,5 W
Strømforbruk i Eco-standby
< 0,5 W
< 0,5 W
Mål
- Hovedenhet (B x H x D)
- Høyttalerkabinett (B x H x D)
Pobór mocy w trybie gotowości Eco
Power
180 x 121 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm
Vekt
- Hovedenhet
- Høyttalerboks
1,5 kg
2 x 1,2 kg
Wymiary
- jednostka centralna
(szer. x wys. x głęb.)
- głośnik (szer. x wys. x głęb.)
VOLUME
PROG
MUTE
DISPLAY
SOUND
CLOCK
TIMER
PROG
SLEEP
TIMER
SLEEP
SLEEP
AUDIO IN
1
CLOCK
PT Repita o passo 2 e 3 para acertar os
SLEEP
3 sec.
3 sec.
2
2
3
Maksymalna moc wyjściowa
SOURCE
AUDIO IN
1
20 W
SHUFFLE
VOLUME
MUTE
Maksimal utgangseffekt
REPEAT
SHUFFLE
SOUND
20W
AUDIO IN
SOURCE
CLOCK
Maximaal uitvoervermogen
PRESET/ALBUM
REPEAT
VOL
PL Dane techniczne
NO Spesifikasjoner
CLOCK
3
RO Repetaţi paşii 2-3 pentru a seta ora
minutos, seleccione uma fonte (CD, FM
ou USB) e ajuste o volume.
RO Repetaţi paşii 2-3 pentru a seta
minutele, selectaţi o sursă (CD, FM sau
USB) şi reglaţi volumul.
SLEEP
RU Повторите шаг 2 и 3, чтобы
установить значение минут, выберите
источник (CD, FM или USB) и
настройте уровень громкости.
şi minutele.
RU Для настройки значения часа
NL Herhaal stap 2 en 3 om het uur en
и минут повторите действия,
описанные в шагах 2 и 3.
de minuten in te stellen.
SK Zopakovaním krokov 2 až 3
NO Gjenta trinnene 2-3 for å angi time
og minutt.
nastavte hodiny a minúty.
PL Powtórz czynności 2-3, aby ustawić
SV Upprepa steg 2 till 3 för att ställa in
PT Repita os passos 2 e 3 para defi nir
TR Saati ve dakikayı ayarlamak için 2-3.
timme och minut.
godzinę i minutę.
adımları tekrarlayın.
as horas e os minutos.
PT Especificações
NL Herhaal stap 2 en 3 om de minuten
in te stellen, kies een bron (CD, FM
of USB) en stel het volume in.
NO Gjenta trinnene 2–3 for å angi
minutt, velge en kilde (CD, FM, eller
USB) og justere volumet.
PL Powtórz czynność 2–3, aby ustawić
SK Zopakujte krok 2 až 3 a nastavte
minútu, vyberte zdroj (CD, FM alebo
USB) a upravte hlasitosť.
SV Upprepa steg 2 till 3 för att ställa in
minut, välja en källa (CD, FM eller USB)
och justera volym.
TR Dakikayı ayarlamak için 2-3. adımı
tekrarlayın, bir kaynak seçin (CD, FM
veya USB) ve ses seviyesini ayarlayın.
minuty, wybierz źródło (CD, FM lub
USB) i dostosuj głośność.
RO Specificaţii
NL De volledige gebruikershandleiding kunt u downloaden op
www.philips.com/support.
NO Hvis du vil laste ned den komplette brukerhåndboken, kan du gå til
www.philips.com/support.
PL Pełną wersję instrukcji obsługi można pobrać ze strony internetowej
www.philips.com/support.
RU Полную версию руководства пользователя можно загрузить на веб-сайте
www.philips.com/support.
SK Na stránke www.philips.com/support si môžete prevziať úplný návod na
používanie.
SV Den fullständiga användarhandboken fi nns på www.philips.com/support.
TR Kullanım kılavuzunun tamamını indirmek için www.philips.com/support adresini
Afmetingen
- Apparaat (b x h x d)
- Luidsprekerbox (b x h x d)
Gewicht
- Apparaat
- Luidsprekerbox
180 x 121 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm
1,5 kg
2 x 1,2 kg
ziyaret edin.
RU Характеристики
SK Technické údaje
SV Specifikationer
Waga
- jednostka centralna
- głośnik
180 x 121 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm
1,5 kg
2 x 1,2 kg
TR Özellikler
Potência máxima de saída
20 W
Putere maximă de ieşire
20 W
Максимальная выходная мощность 20 Вт
Maximálny výstupný výkon
20 W
Maximal uteffekt
20 W
Maksimum Çıkış Gücü
20 W
Impedância do altifalante
6 ohm
Impedanţa boxei
6 ohm
Сопротивление АС
6 Ом
Impedancia reproduktorov
6 ohmov
Högtalarimpedans
6 ohm
Hoparlör Empedansı
6 ohm
Diafragma do altifalante
Woofer de 3,5" + tweeter de 20 mm
Difuzor
Woofer de 3,5 " + tweeter de 20 mm
Акустический преобразователь
НЧ-динамик 3,5" + ВЧ-динамик 20 мм
Budič reproduktora
Högtalarelement
3,5-tums woofer + 20 mm tweeter
Hoparlör Sürücüsü
3,5 inç woofer + 20 mm tweeter
Sensibilidade do altifalante
>84 dB/m/W
Sensibilitate boxă
>84 dB/m/W
Чувствительность динамиков
> 84 дБ/м/Вт
3,5" basový reproduktor + 20 mm výškový
reproduktor
Hoparlör Hassasiyeti
>84 dB/m/W
Versiune Bluetooth
V2.1 + EDR
Версия Bluetooth
V2.1 + EDR
> 84 dB/m/W
>84 dB/m/W
V2.1 + EDR
Citlivosť reproduktorov
Högtalarkänslighet
Versão do Bluetooth
Bluetooth Sürümü
V2.1 + EDR
Banda ISM 2,4 GHz~ 2,48 GHz
Bandă de frecvenţă Bluetooth
Banda ISM 2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Диапазон частот Bluetooth
Bluetooth Frekans Bandı
2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM Bandı
Rază de acţiune Bluetooth
10 M (spaţiu liber)
2,4 GHz ~ 2,48 GHz pásmo ISM
2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-band
10 m (em espaços abertos)
Frekvenčné pásmo rozhrania
Bluetooth
Frekvensband för Bluetooth
Alcance do Bluetooth
2,4 ГГц ~ 2,48 ГГц (диапазон частот для
промышленной, медицинской и научной
аппаратуры)
V2.1 + EDR
V 2.1 + EDR
Banda de frequências do Bluetooth
Verzia rozhrania Bluetooth
Bluetooth-version
Räckvidd för Bluetooth
10 m (fritt utrymme)
Bluetooth Aralığı
10 m (boş alan)
Gama de sintonização do
sintonizador
87,5-108 MHz
Interval de reglare tuner
87,5 -108 MHz
Рабочий диапазон Bluetooth
10 м (свободного пространства)
Dosah rozhrania Bluetooth
10 m (voľné priestranstvo)
Mottagningsområde för mottagare
87,5–108 MHz
Radyo Ayarlama Aralığı
87,5-108 MHz
Grelha de sintonização do
sintonizador
50 KHz
Grilă de reglare tuner
50 KHz
Частотный диапазон тюнера
87,5–108 МГц
Rozsah ladenia rádioprijímača
87,5 – 108 MHz
Inställningsområde för mottagare
50 kHz
Radyo Şebeke ayarı
50 KHz
Versiunea USB direct
Viteză maximă de 2,0
Шкала настройки тюнера
50 кГц
Ladiaca mriežka rádioprijímača
50 KHz
USB Direct-version
2.0, hög hastighet
USB Direct Sürümü
2.0 tam hız
Versão do USB Directo
2.0 de velocidade total
Alimentare USB 5 V
≤500 mA
Версия USB Direct
Полноскоростной, 2.0
Verzia rozhrania USB Direct
2.0 (full speed)
USB 5 V ström
≤500 mA
USB 5 V Güç
≤500 mA
USB de 5 V
≤500 mA
Diametru disc
12 cm/8 cm
Питание USB 5 В
≤500 мА
Napájanie USB 5 V
≤ 500 mA
Skivdiameter
12 cm/8 cm
Disk Çapı
12 cm/8 cm
Diâmetro do disco
12 cm / 8 cm
Discuri acceptate
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Диаметр диска
12 см/8 см
Priemer disku
12 cm/8 cm
Skivor som kan användas
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Desteklenen Diskler
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Discos suportados
CD-DA, CD-R, CD-RW, CD de MP3
Alimentare c.a.
100-240 V~, 50/60 Hz
Поддержка дисков
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Podporované disky
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Nätström
100–240 V~, 50/60 Hz
AC gücü
100-240 V~, 50/60 Hz
Potência de CA
100-240 V~, 50/60 Hz
Consum de energie pentru operare
15 W
Сеть переменного тока
100—240 В~, 50/60 Гц
Sieťové napájanie
100 – 240 V~, 50/60 Hz
Effektförbrukning vid användning
15 W
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi
15 W
Consumo de energia em
funcionamento
15 W
Consum de energie în standby
economic
<0,5 W
Энергопотребление во время
работы
15 Вт
Prevádzková spotreba energie
15 W
<0,5 W
Consumo de energia em espera eco
<0,5 W
Dimensiuni
- Unitate principală (L x Î x A)
- Boxă (L x Î x A)
180 x 121 x 239 mm
120 X 170 x 160 mm
Энергопотребление в режиме
ожидания Eco Power
< 0,5 Вт
< 0,5 W
Güç Tasarruflu Bekleme Modunda
Güç Tüketimi
<0,5 W
Spotreba energie v pohotovostnom
režime Eko
Effektförbrukning i Eco Powerstandbyläge
Greutate
- Unitate principală
- Boxă
1,5 kg
2 x 1,2 kg
Dimensões
- Unidade principal (L x A x P)
- Caixa dos altifalantes (L x A x P)
Peso
- Unidade principal
- Caixa dos altifalantes
180 x 121 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm
1,5 kg
2 x 1,2 kg
NL Compatibele USB-apparaten
•
•
•
USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1)
USB-flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1)
geheugenkaarten (er is wel een aanvullende kaartlezer vereist voor gebruik in
combinatie met dit apparaat).
Ondersteunde bestandsindelingen
•
•
•
•
•
•
USB of bestandsindeling van geheugen: FAT12, FAT16, FAT32 (sectorformaat:
512 bytes).
MP3-bitsnelheid (gegevenssnelheid): 32 - 320 kbps en variabele bitsnelheid
Mappen met maximaal 8 niveaus
Aantal albums/mappen: maximaal 99
Aantal tracks/titels: maximaal 999
Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 32 bytes)
Ondersteunde MP3-discformaten
•
•
•
•
•
ISO9660, Joliet
Maximum aantal titels: 128 (afhankelijk van de lengte van de bestandsnaam)
Maximum aantal albums: 99
Ondersteunde samplefrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Ondersteunde bit-rates: 32 tot 256 (kbps), variabele bit-rates
NO Kompatible USB-enheter
•
•
•
USB-flashminne (USB 2.0 eller USB 1.1)
USB-flashspillere (USB 2.0 eller USB 1.1)
minnekort (krever kortleser for å fungere med denne enheten)
Støttede formater
•
•
•
•
•
•
USB- eller minnefilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
MP3-bithastighet (datahastighet): 32–320 kbps og variabel bithastighet
Mappe som inneholder maks. 8 nivåer
Antall album/mapper: maks. 99
Antall spor/titler: maks. 999
Filnavn i Unicode UTF8 (maks. lengde: 32 byte)
BTM1180_12_Short User Manual_V1.0.indd 4
Размеры
- Основное устройство (Ш x В x Г) 180 x 121 x 239 мм
- АС (Ш x В x Г)
120 x 170 x 160 мм
Вес
- Основное устройство
- АС
1,5 кг
2 x 1,2 кг
Rozmery
- Hlavná jednotka (Š x V x H)
- Skrinka reproduktora (Š x V x H)
180 x 121 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm
Hmotnosť
- Hlavná jednotka
- Skrinka reproduktora
1,5 kg
2 x 1,2 kg
MP3-plateformater som støttes
Formatos suportados
Formate disc MP3 acceptate
•
•
•
•
•
•
•
•
ISO9660, Joliet
Maks. antall titler: 128 (avhengig av lengden på filnavnet)
Maks. antall album: 99
Samplingsfrekvenser som støttes: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Bithastigheter som støttes: 32–256 (kbps), variable bithastigheter
PL Zgodne urządzenia USB
•
•
•
Karta pamięci flash USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
Odtwarzacze audio z pamięcią flash USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
karty pamięci (wymagane jest podłączenie do urządzenia dodatkowego
czytnika kart).
Obsługiwane formaty
•
•
•
•
•
•
USB lub system plików FAT12, FAT16, FAT32 (rozmiar sektora: 512 bajtów)
Szybkość kompresji MP3 (przepustowość): 32–320 kb/s i zmienna
Maksymalnie 8 poziomów katalogów
Maksymalna liczba albumów/folderów: 99
Maksymalna liczba ścieżek/tytułów: 999
Nazwa pliku w standardzie Unicode UTF8 (maksymalna długość: 32 bajty)
Obsługiwane formaty płyt MP3
•
•
•
•
•
ISO9660, Joliet
Maksymalna ilość tytułów: 128 (w zależności od długości nazwy pliku)
Maksymalna liczba albumów: 99
Dźwięk o częstotliwości próbkowania: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Dźwięk o szybkości kompresji: 32~256 (kb/s), zmienne szybkości kompresji
(VBR)
PT Dispositivos USB compatíveis
•
•
•
Memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
Leitores flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
Cartões de memória (necessita de um leitor de cartões adicional para
funcionar com esta unidade).
•
•
•
•
•
Formato de USB ou do ficheiro de memória FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho
do sector: 512 bytes)
Taxa de bits MP3 (velocidade dos dados): 32-320 kbps e taxa de bits variável.
O directório aceita um máximo de 8 níveis
Número máximo de álbuns/pastas: 99
Número máximo de faixas/títulos: 999
Nome do ficheiro em Unicode UTF8 (comprimento máximo: 32 bytes)
Formato de discos MP3 suportados
•
•
•
•
•
ISO9660, Joliet
Número máximo de títulos: 128 (dependendo do tamanho do nome do
ficheiro)
Número máximo de álbuns: 99
Frequências de amostragem suportadas: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Taxas de bits suportadas: 32~256 kbps, taxas de bits variáveis
RODispozitive USB compatibile
•
•
•
Memorie flash USB (USB 2.0 sau USB1.1)
Playere flash USB (USB 2.0 sau USB1.1)
carduri de memorie (necesită un cititor de card suplimentar pentru a funcţiona
cu această unitate)
Formate acceptate
•
•
•
•
•
•
USB sau format fişier de memorie FAT12, FAT16, FAT32 (dimensiune sector:
512 biţi)
Rată biţi MP3 (rată date): 32-320 Kbps şi rată biţi variabilă
Director care găzduieşte până la maxim 8 niveluri
Număr de albume/foldere: maxim 99
Număr de piese/titluri: maxim 999
Număr fişier în Unicode UTF8 (lungime maximă: 32 de biţi)
•
•
•
ISO9660, Joliet
Număr maxim de caractere pentru titlu: 128 (în funcţie de lungimea numelui
fişierului)
Număr maxim de caractere album: 99
Frecvenţe de eşantionare acceptate: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Rate de biţi acceptate: 32~256 (kbps), rate de biţi variabile
RU Совместимые устройства USB
•
•
•
Флеш-накопитель USB (USB 2.0 или USB 1.1);
Плеер с флеш-памятью USB (USB 2.0 или USB 1.1).
Карты памяти (для работы с данным устройством требуется
дополнительное устройство считывания карт памяти)
Поддерживаемые форматы
•
•
•
•
•
•
Формат USB или файла памяти: FAT12, FAT16, FAT32 (объем сектора:
512 байт)
Битрейт для MP3 (скорость передачи данных): 32—320 кбит/с и
переменный битрейт
Каталоги с вложениями до 8 уровней
Количество альбомов/папок: 99 макс.
Количество дорожек/записей: 999 макс.
Имя файла в Unicode UTF8 (максимальная длина: 32 байта)
Поддерживаемые форматы MP3-дисков
•
•
•
•
•
ISO9660, Joliet
Максимальное количество записей: 128 (в зависимости от длины имени
файла)
Максимальное количество альбомов: 99
Поддерживаемые частоты выборки: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
Поддерживаемые скорости передачи: 32~256 (кбит/с), переменная скорость
передачи
Storlek
- Huvudenhet (B x H x D)
- Högtalarlåda (B x H x D)
180 x 121 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm
Boyutlar
- Ana Ünite (G x Y x D)
- Hoparlör Kasası (G x Y x D)
180 x 121 x 239 mm
120 x 170 x 160 mm
Vikt
- Huvudenhet
- Högtalarlåda
1,5 kg
2 x 1, 2 kg
Ağırlık
- Ana Ünite
- Hoparlör Kasası
1,5 kg
2 x 1,2 kg
SK Kompatibilné zariadenia USB
•
•
•
Pamäťové zariadenia USB typu flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
Prehrávače USB typu flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
Pamäťové karty (potrebná prídavná čítačka kariet)
Podporované formáty
•
•
•
•
•
•
Formát súborov zariadenia USB alebo pamäte: FAT12, FAT16, FAT32 (veľkosť
sektorov: 512 bajtov)
Prenosová rýchlosť MP3 (rýchlosť údajov): 32 až 320 kbit/s a variabilná
prenosová rýchlosť
Vnorenie priečinka maximálne do 8 úrovní
Počet albumov/priečinkov: maximálne 99
Počet skladieb/titulov: maximálne 999
Názov súboru vo formáte Unicode UTF8 (maximálna dĺžka: 32 bajtov)
Podporované formáty MP3 diskov
•
•
•
•
•
ISO9660, Joliet
Maximálny počet titulov: 128 (v závislosti od dĺžky názvu súboru)
Maximálny počet albumov: 99
Podporované vzorkovacie frekvencie: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Podporované prenosové rýchlosti: 32 až 256 (kb/s), prenosové rýchlosti s
variabilným tokom
SV Kompatibla USB-enheter
•
•
•
USB-flashminne (USB2.0 eller USB1.1)
USB-flashspelare (USB2.0 eller USB1.1)
minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med enheten)
Format som kan användas
•
•
•
•
•
•
Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 32 byte)
MP3-skivformat som kan användas
•
•
•
•
•
ISO9660, Joliet
Högsta antal möjliga titlar: 128 (beroende på filnamnslängden)
Högsta antal möjliga album: 99
Samplingsfrekvenser som kan hanteras: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Bithastigheter som kan hanteras: 32–256 (kbit/s), variabla bithastigheter
•
•
•
USB flash bellek (USB2.0 veya USB1.1)
USB flash oynatıcılar (USB2.0 veya USB1.1)
hafıza kartları (bu üniteyle çalışması için ayrıca kart okuyucu gerektirir)
TR Uyumlu USB cihazları
Desteklenen formatlar
•
•
•
•
•
•
USB veya bellek dosyası formatı: FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu:
512 bayt)
MP3 bit hızı (veri hızı): 32-320 Kbps ve değişken bit hızı
En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
Albüm/klasör sayısı: en fazla 99
Parça/başlık sayısı: en fazla 999
Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 32 bayt)
Desteklenen MP3 disk formatları
•
•
•
•
•
ISO9660, Joliet
Maksimum başlık sayısı: 128 (dosya adının uzunluğuna bağlı olarak)
Maksimum albüm sayısı: 99
Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Desteklenen bit hızları: 32~256 (kbps), değişken bit hızları
USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel
bithastighet
Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
Antal album/mappar: max. 99
Antal spår/titlar: max. 999
7/15/2013 2:23:57 PM
Download PDF

advertising