Philips | BTM2180/12 | Philips Mini Stereoanlage mit Bluetooth BTM2180/12 Schnellstartanleitung

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Question?
Contact
Philips
BTM2180
SOURCE
VOLUME
SOURCE
VOLUME
SOURCE
VOLUME
FM
CD
AUDIO IN
PRESET/ALBUM
AUDIO IN
REPEAT
VOL
AUDIO IN
SHUFFLE
MUTE
DISPLAY
SOUND
CLOCK
PROG
AUDIO IN
TIMER
SLEEP
FM
SPEAKER OUT (8Ω)
ANTENNA
100-240 V~50/60 Hz
AC MAINS~
Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
Question?
Contact
Philips
CD
SOURCE
VOLUME
AUDIO IN
EN Short User Manual
CS Krátká uživatelská příručka
DA Kort brugervejledning
DEKurzanleitung
EL Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
ES Manual de usuario corto
FI Lyhyt käyttöopas
FR Bref mode d’emploi
HU Rövid használati útmutató
IT Manuale dell’utente breve
NL Korte gebruikershandleiding
NO Kort brukerhåndbok
PL Krótka instrukcja obsługi
PT Manual do utilizador resumido
RO Manual de utilizare pe scurt
RU Краткое руководство
пользователя
SK Stručný návod na používanie
SV Kortfattad användarhandbok
TR Kısa kullanım kılavuzu
CD
FM
AUDIO IN
PRESET/ALBUM
CD
FM
AUDIO IN
USB
PRESET/ALBUM
FM
Before using your product, read all accompanying safety information.
SPEAKER OUT (8Ω)
ANTENNA
100-240 V~50/60 Hz
REPEAT
AC MAINS~
REPEAT
VOL
SHUFFLE
MUTE
DISPLAY
SOUND
CLOCK
VOL
MUTE
DISPLAY
SOUND
CLOCK
TIMER
FM
Select a folder.
/
CD
FM
TIMER
PRESET/ALBUM
Select an audio file.
/
Program radio stations
automatically
AUDIO IN
Pause or resume play.
PROG
SLEEP
SPEAKER OUT (8Ω)
Control play
SHUFFLE
PROG
SLEEP
Program radio stations
manually
REPEAT
Stop play.
VOL
SOURCE
SHUFFLE
SOURCE
VOLUME
VOLUME
REPEAT
Play a track or all tracks repeatedly.
SHUFFLE
Play tracks randomly.
VOL +/-
Increase or decrease the volume.
MUTE
Mute or restore sound.
SOUND
Enrich sound effect with DSC: balanced, clear,
powerful, warm, and bright.
DISPLAY
Adjust display brightness.
PROG
MUTE
DISPLAY
SOUND
CLOCK
FM
TIMER
SLEEP
AUDIO IN
AUDIO IN
FM
Tune to FM radio stations
PROG
PROG
2 sec.
CD
FM
2 sec.
AUDIO IN
PRESET/ALBUM
PIN
BTM2180
0000
PROG
Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
BTM2180_12_Short User Manual_V1.0
Compatible USB devices:
Specifications
AUDIO IN
CD
FM
AUDIO IN
PRESET/ALBUM
CD
FM
AUDIO IN
PRESET/ALBUM
CD
FM
AUDIO IN
REPEAT
PRESET/ALBUM
REPEAT
VOL
VOL
SOURCE
REPEAT
VOLUME
MUTE
VOL
DISPLAY
SHUFFLE
VOLUME
CLOCK
DISPLAY
SOUND
CLOCK
MUTE
DISPLAY
SOUND
CLOCK
PROG
PROG
TIMER
SLEEP
TIMER
SOURCE
MUTE
SHUFFLE
SHUFFLE
SLEEP
SLEEP
AUDIO IN
PROG
TIMER
SOUND
CLOCK
SLEEP
AUDIO IN
1
1
SLEEP
CLOCK
3 sec.
3 sec.
SOURCE
VOLUME
2
AUDIO IN
2
AUDIO IN
3
3
CLOCK
CS
Před použitím výrobku si přečtěte přibalené bezpečnostní informace.
Přepnutí do pohotovostního režimu.
Přepnutí do pohotovostního režimu Eco.
Kompletní uživatelskou příručku naleznete na adrese
www.philips.com/support.
DE
87.5-108 MHz
Tuning grid
50 kHz
USB Direct Version
2.0 full speed
USB 5 V Power
≤500 mA
Disc Diameter
12 cm/8 cm
Support Disc
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
AC power
100-240 V~, 50/60 Hz
Operation Power Consumption
30 W
Eco Standby Power Consumption
<0.5 W
Dimensions
- Main Unit (W x H x D)
- Speaker Box (W x H x D)
180 x 121 x 239 mm
140 x 260 x 185 mm
Weight
- Main Unit
- Speaker Box
1.6 kg
2 x 2.1 kg
Supported formats:
•
•
•
•
•
•
•
USB or memory file format: FAT12, FAT16, FAT32 (sector size: 512
bytes)
MP3 bit rate (data rate): 32-320 Kbps and variable bit rate
Directory nesting up to a maximum of 8 levels
Number of albums/ folders: maximum 99
Number of tracks/titles: maximum 999
ID3 tag v2.0 or later
File name in Unicode UTF8 (maximum length: 32 bytes)
Supported MP3 disc formats
•
•
•
•
•
ISO9660, Joliet
Maximum title number: 128 (depending on file name length)
Maximum album number: 99
Supported sampling frequencies: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Supported Bit-rates: 32~256 (kbps), variable bit rates
To download the full user manual, visit www.philips.com/support.
Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.
Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ECO.
Activación del modo de espera
Cómo pasar a modo de espera de bajo consumo.
Du kan downloade hele brugervejledningen på www.philips.com/support.
Um das vollständige Benutzerhandbuch herunterzuladen, besuchen Sie
www.philips.com/support.
Για να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, επισκεφτείτε τη
διεύθυνση www.philips.com/support.
Para descargar el manual de usuario completo, visite
www.philips.com/support.
Έλεγχος της αναπαραγωγής
Control de reproducción
Steuern der Wiedergabe
Vælg en mappe.
Vælg en lydfil.
/
Sæt afspilningen på pause, eller genoptag afspilningen.
Stop afspilningen.
REPEAT
Afspil et nummer eller alle numre gentagne gange.
SHUFFLE
Náhodné přehrání skladeb.
SHUFFLE
Afspil numre i tilfældig rækkefølge.
VOL +/-
Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
VOL +/-
Øg eller reducer lydstyrken.
MUTE
Ztlumení nebo obnovení zvuku.
MUTE
Slå lyd fra eller til.
SOUND
Obohacení zvukového efektu prostřednictvím funkce
DSC: vyvážený, čistý, silný, klidný a výrazný.
SOUND
Forbedring af lydeffekt med DSC: afbalanceret, klar, kraftfuld,
varm og lys.
DISPLAY
Nastavení jasu displeje.
DISPLAY
Juster lysstyrken for displayet.
Ladění rádiových stanic VKV
Ladění rádiových stanic VKV
Ruční uložení rádiových stanic VKV
Find FM-radiostationer
Gem FM-radiostationer automatisk
Gem FM-stationer manuelt
Opakováním kroků 2 až 3 nastavte hodiny a minuty.
Gentag trin 2 og 3 for at indstille timer og minutter.
Opakujte krok 2 až 3 pro nastavení minut, výběr zdroje (CD, FM nebo
USB) a úpravu hlasitosti.
Gentag trin 2 og 3 for at indstille minuttal, vælg en kilde (CD, FM, eller
USB), og juster lydstyrken.
Specifikace
Specifikationer
Maximální výstupní výkon
70 W
Maksimal udgangseffekt
70 W
Verze Bluetooth
V2.1 + EDR
Bluetooth-version
V2.1 + EDR
Frekvenční pásmo
2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM Band
Frekvensbånd
2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-bånd
Dosah
10 m (volný prostor)
Område
10 m (i fri luft)
Rozsah ladění
87,5 až 108 MHz
Indstillingsområde
87,5 - 108 MHz
Krok ladění
50 KHz
Indstilling af gitter
50 kHz
USB Direct, verze
2.0, plná rychlost
Direkte USB-version
2.0 fuld hastighed
Napájení USB 5 V
≤500 mA
USB 5 V strøm
≤ 500 mA
Průměr disku
12 cm /8 cm
Diskdiameter
12 cm/8 cm
Podporuje disky
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
Understøttet disk
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Vekselstrøm
100-240 V~, 50/60 Hz
100–240 V~, 50/60 Hz
Strømforbrug ved drift
30 W
Spotřeba elektrické energie při provozu 30 W
Strømforbrug ved Eco-standby
< 0,5 W
Spotřeba energie v pohotovostním
režimu Eco
Mål
- Hovedenhed (B x H x D)
- Højttalerkabinet (B x H x D)
180 x 121 x 239 mm
140 x 260 x 185 mm
Vægt
- Hovedenhed
- Højttalerkabinet
1,6 kg
2 x 2,1 kg
1,6 kg
2 x 2,1 kg
Kompatibilní zařízení USB:
• Paměť Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
• Přehrávače Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
• paměťové karty (je nutná přídavná čtečka karet vhodná pro tuto
jednotku)
Podporované formáty:
• USB nebo formát paměťových souborů: FAT12, FAT16, FAT32
(velikost oddílu: 512 bajtů)
Přenosová rychlost MP3: 32-320 Kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní
Počet alb/složek: maximálně 99
Počet skladeb/titulů: maximálně 999
ID3 tag v2.0 nebo novější
Názvy souborů v kódování Unicode UTF8 (maximální délka: 32 bajtů)
•
•
•
•
•
•
Podporované formáty disků MP3
• ISO9660, Joliet
• Maximální počet titulů: 128 (v závislosti na délce názvu souboru)
• Maximální počet alb: 99
• Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• Podporované přenosové rychlosti: 32~256 (kb/s), proměnlivé
Anhalten oder Fortsetzen der Wiedergabe
Kompatible USB-enheder:
• USB-flash-hukommelse (USB2.0 eller USB1.1)
• USB-flash-afspillere (USB2.0 eller USB1.1)
• Hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere
Stoppen der Wiedergabe
REPEAT
Wiederholtes Wiedergeben von einem oder allen Titeln
SHUFFLE
Wiedergeben der Titel in zufälliger Reihenfolge
VOL +/-
Erhöhen bzw. Verringern der Lautstärke
MUTE
Stummschalten oder Aktivieren der Tonwiedergabe
SOUND
Bereichern Sie Soundeffekte mit DSC: ausgeglichen, hell,
kräftig, warm und klar.
DISPLAY
Anpassen der Anzeigehelligkeit
Einstellen eines UKW-Radiosenders
Automatisches Speichern von UKWRadiosendern
Manuelles Speichern von UKWRadiosendern
Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um die Stunden und die Minuten
einzustellen.
Wiederholen Sie Schritt 2 bis 3, um die Minuten einzustellen, eine Quelle
auszuwählen (CD, UKW oder USB) und die Lautstärke einzustellen.
Technische Daten
Maximale Ausgangsleistung
70 W
Bluetooth Version
V2.1 + EDR
Frequenzband
2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-Band
Reichweite
10 m (freier Raum)
Empfangsbereich
87,5 bis 108 MHz
Abstimmungsbereich
50 kHz
USB Direct-Version
Full-Speed USB 2.0
USB 5 V Strom
≤ 500 mA
Disc-Durchmesser
12 cm/8 cm
Unterstützte Disc-Typen
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Netzspannung
100 bis 240 V~, 50/60 Hz
Betriebs-Stromverbrauch
30 W
Eco-Standby-Stromverbrauch
REPEAT
Detiene la reproducción.
Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή ενός ή όλων των
κομματιών.
REPEAT
Reproduce una pista o todas varias veces.
SHUFFLE
Αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά.
SHUFFLE
Reproduce las pistas de manera aleatoria.
VOL +/-
Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
VOL +/-
Aumenta o reduce el volumen.
MUTE
Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.
MUTE
Para silenciar o activar el sonido.
SOUND
Εμπλουτισμός του εφέ ήχου με το DSC: ισορροπημένο,
καθαρό, ισχυρό, ζεστό και φωτεινό.
SOUND
Enriquezca el efecto de sonido con DSC: equilibrado,
nítido, potente, cálido, y brillante.
DISPLAY
Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης.
DISPLAY
Ajusta el brillo de la pantalla
Προδιαγραφές
Μέγιστη ισχύς εξόδου
70 W
Έκδοση Bluetooth
V2.1 + EDR
Ζώνη συχνότητας
Ζώνη 2,4GHz ~ 2,48 GHz ISM
Εμβέλεια
10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)
Εύρος συντονισμού
87,5-108 MHz
Βήμα συντονισμού
50 kHz
USB Direct, έκδοσης
2.0 πλήρους ταχύτητας
USB 5 V Power
≤500 mA
Διάμετρος δίσκου
12 εκ./8 εκ.
Υποστηριζόμενος δίσκος
Ρεύμα AC
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
100-240 V~, 50/60 Hz
Sintonización de emisoras de radio FM.
Almacenamiento automático de las emisoras de radio FM.
Almacenamiento manual de las emisoras de radio FM.
Repita los pasos 2 y 3 para configurar la hora y los minutos.
Repita los pasos 2 y 3 para ajustar los minutos, seleccionar una fuente
(CD, FM o USB) y ajustar el volumen.
Especificaciones
Potencia de salida máxima
70 W
Versión de Bluetooth
V2.1 + EDR
Banda de frecuencia
Banda ISM de 2,4 GHz ~
2,48 GHz
Alcance
10 m (espacio libre)
Rango de sintonización
87,5 - 108 MHz
Intervalo de sintonización
50 kHz
Versión de USB directo
2.0 de alta velocidad
USB con potencia de 5 V
≤500 mA
Diámetro del disco
12 cm /8 cm
Discos compatibles
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
Keskeytä tai jatka toistoa.
Lopeta toisto.
REPEAT
Yhden raidan tai kaikkien raitojen toistuva toisto.
SHUFFLE
Raitojen satunnaistoisto.
VOL +/-
Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen
MUTE
Äänen mykistäminen tai palauttaminen.
SOUND
Elävöitä musiikkia DSC-äänitehosteella: tasapainoinen,
selkeä, tehokas, lämmin ja kirkas.
DISPLAY
Näytön kirkkauden säätäminen.
FM-radioasemien virittäminen
FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti
FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti
Määritä tunnit ja minuutit toistamalla vaiheet 2 ja 3.
Aseta minuutit, valitse lähde (CD, FM tai USB) ja säädä äänenvoimakkuutta
toistamalla vaihetta 2 ja 3.
Teknisiä tietoja
Enimmäislähtöteho
70 W
Kaiuttimen impedanssi
8 ohmia
Kaiutinelementti
3,5 tuuman bassokaiutin ja 20 mm:n diskanttikaiutin
Herkkyys
>84 dB/m/W
Bluetooth-versio
V2.1 + EDR
Taajuuskaista
2,4 ~ 2.48 GHz, ISM-kaista
Kantoalue
10 m (vapaa tila)
Viritysalue
87,5-108 MHz
Virityskaavio
50 kHz
USB Direct versio
2.0, nopea
USB 5 V Power
≤500 mA
Levyn halkaisija
12 cm / 8 cm
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Alimentación de CA
100-240 V~, 50/60 Hz
< 0,5 W
Consumo de energía en funcionamiento
30 W
Virta
100–240 V~, 50/60 Hz
Abmessungen
- Hauptgerät (B x H x T)
- Lautsprecher (B x H x T)
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη
λειτουργία αναμονής Eco Power
< 0,5 W
Virrankulutus käytössä
30 W
180 x 121 x 239 mm
140 x 260 x 185 mm
Διαστάσεις
- Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)
- Ηχείο (π x υ x β)
180 x 121 x 239 χιλ.
140 x 260 x 185 χιλ.
Consumo en modo de espera de bajo
consumo
Gewicht
- Hauptgerät
- Lautsprecher
1,6 kg
2 x 2,1 kg
Βάρος
- Κύρια μονάδα
- Ηχείο
1,6 κιλά
2 x 2,1 κιλά
<0,5 W
Understøttede formater:
• USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32
Unterstützte Formate:
• USB- oder Speicher-Dateiformat: FAT12, FAT16, FAT32
Υποστηριζόμενες μορφές:
• USB ή φορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος
•
•
•
•
•
•
•
•
Understøttede MP3-diskformater
• ISO9660, Joliet
• Maksimalt antal titler: 128 (afhængigt af filnavnenes længde)
• Maksimale antal album: 99
• Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• Understøttede bithastigheder: 32~256 (kbps), variable bithastigheder
Valitse äänitiedosto.
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία 30 W
Συμβατές συσκευές USB:
• Μνήμη flash USB (USB2.0 ή USB1.1)
• Συσκευές αναπαραγωγής flash USB (USB2.0 ή USB1.1)
• Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης κάρτας
(sektorstørrelse: 512 byte)
MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
Mappen har op til 8 niveauer indlejret
Antal album/mapper: maksimalt 99
Antal spor/titler: maksimalt 999
ID3-mærke v2.0 eller nyere
Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 32 byte)
Valitse kansio.
Tuetut levyt
Kompatible USB-Geräte:
• USB-Flash-Speicher (USB 2.0 oder USB 1.1)
• USB-Flash-Player (USB 2.0 oder USB 1.1)
• Speicherkarten (zusätzliches Kartenlesegerät zum Einsatz mit diesem
sammen med denne enhed)
Toiston hallinta
Seleccione un archivo de audio.
/
Διακοπή αναπαραγωγής.
Επαναλάβετε το βήμα 2-3 για να ορίσετε τα λεπτά, να επιλέξετε μια
πηγή (CD, FM ή USB) και να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
Voit ladata käyttöoppaan osoitteessa www.philips.com/support.
/
Hace una pausa o reanuda la reproducción.
Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά.
Siirtyminen valmiustilaan.
ECO-valmiustilaan siirtyminen.
/
Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM
Αυτόματη απομνημόνευση ραδιοφωνικών σταθμών FM
Μη αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM
Lue kaikki turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä .
Seleccione una carpeta.
/
Επιλέξτε ένα αρχείο ήχου.
/
Wählen Sie eine Audiodatei aus.
/
Επιλέξτε ένα φάκελο.
/
Wählen Sie einen Ordner aus.
/
Opakované přehrávání stopy nebo všech stop.
180 x 121 x 239 mm
140 x 260 x 185 mm
FI
Wechseln in den Standby-Modus.
Wechseln in den ECO Power Standby-Modus.
REPEAT
<0,5 W
ES
EL
Skift til standbytilstand.
Skift til Eco-standbytilstand.
/
Zastavení přehrávání.
BTM2180_12_Short user Manual_V1.0.indd 1
10m (free space)
Tuning Range
Antes de utilizar el producto, lea toda la información de seguridad que se
adjunta.
Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
přenosové rychlosti
2.4GHz ~ 2.48GHz ISM Band
Range
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε όλες τις συνοδευτικές
οδηγίες ασφαλείας.
Výběr zvukového souboru.
Hmotnost
- Hlavní jednotka
- Reproduktorová skříň
Frequency band
Lesen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Produktes alle beiliegenden
Sicherheitsinformationen.
Výběr složky.
Rozměry
- Hlavní jednotka (Š x V x H)
- Reproduktorová skříň (Š x V x H)
V2.1 + EDR
USB flash memory (USB2.0 or USB1.1)
USB flash players (USB2.0 or USB1.1)
Memory cards (requires an additional card reader to work with this
unit)
Før du bruger produktet, skal du læse alle medfølgende
sikkerhedsoplysninger.
Afspilningsstyring
Přehrávání
Napájení střídavým proudem
Bluetooth version
•
•
•
SLEEP
DA
/
70 W
Repeat step 2-3 to set minute, select a source (CD, FM, or USB), and
adjust volume.
Repeat steps 2-3 to set hour and minute.
/
Output Power
Gerät erforderlich)
•
(Abschnittsgröße: 512 Byte)
MP3-Bitrate (Übertragungsgeschwindigkeit): 32 – 320 Kbit/s und
variable Bitrate
Die Verschachtelung von Verzeichnissen ist auf maximal 8 Ebenen
beschränkt.
Anzahl der Alben/Ordner: maximal 99
Anzahl der Tracks/Titel: maximal 999
ID3-Tag (Version 2.0 oder höher)
Dateiname in Unicode UTF8 (maximale Länge: 32 Byte)
•
•
•
•
Unterstützte MP3-Disc-Formate
• ISO9660, Joliet
• Maximale Titelanzahl: 128 (je nach Länge des Dateinamens)
• Maximale Anzahl von Alben: 99
• Unterstützte Sampling-Frequenzen: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• Unterstützte Bitraten: 32 bis 256 KBit/s, variable Bitraten
για να λειτουργεί με αυτή τη μονάδα)
τομέα: 512 byte)
Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός
ρυθμός bit
Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 32 byte)
•
•
•
•
•
Υποστηριζόμενα φορμά δίσκου MP3
• ISO9660, Joliet
• Μέγιστος αριθμός τίτλων: 128 (ανάλογα με το μήκος ονόματος
•
•
•
αρχείου)
Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 99
Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit: 32~256 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit
Dimensiones
- Unidad principal (ancho x alto x profundo) 180 x 121 x 239 mm
- Caja de altavoz (ancho x alto x profundo) 140 x 260 x 185 mm
Peso
- Unidad principal
- Caja de altavoz
1,6 kg
2 x 2,1 kg
Dispositivos USB compatibles:
• Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
• Reproductores flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
• Tarjetas de memoria (requieren un lector de tarjetas adicional para
funcionar en esta unidad).
Formatos compatibles
• USB o formato de archivo de memoria FAT12, FAT16, FAT32
•
(tamaño del sector: 512 bytes)
Velocidad de bits (velocidad de datos) de MP3: 32 a 320 Kbps y velocidad
de bits variable
Directorios anidados hasta un máximo de 8 niveles
Cantidad máxima de álbumes o carpetas: 99
Cantidad máxima de pistas o títulos: 999
Etiqueta ID3 v2.0 o superior
Nombre de archivo en Unicode UTF8 (longitud máxima: 32 bytes)
•
•
•
•
•
Formatos de disco MP3 compatibles
• ISO9660, Joliet
• Número máximo de títulos: 128 (en función de la longitud del
•
•
•
nombre del archivo)
Cantidad máxima de álbumes: 99
Frecuencias de muestreo compatibles: 32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz
Velocidades de bits compatibles: 32~256 (kbps), velocidades de bits
variables
Virrankulutus Eco Power <0,5 W
-valmiustilassa
Mitat
- Päälaite (L x K x S)
180 x 121 x 239 mm
- Kaiutinkotelo (L x K x S) 140 x 260 x 185 mm
Paino
- Päälaite
- Kaiutinkotelo
1,6 kg
2 x 2,1 kg
Yhteensopivat USB-laitteet:
• USB-muistitikku (USB 2.0 tai USB 1.1)
• USB flash -soittimet (USB 2.0 tai USB 1.1)
• muistikortit (tarvitaan tämän laitteen kanssa yhteensopiva kortinlukija)
Tuetut muodot:
• USB- tai muistitiedostomuoto FAT12, FAT16, FAT32 (sektorin koko:
•
512 tavua)
MP3-bittinopeus (tiedonsiirtonopeus): 32–320 kbps ja vaihtuva
bittinopeus
Enintään 8 sisäkkäistä hakemistoa
Albumien tai kansioiden määrä: enintään 99
Raitojen tai kappaleiden määrä: enintään 999
ID3-tunniste 2.0 tai uudempi
Tiedostonimi Unicode UTF-8 -muodossa (enimmäispituus: 32 tavua)
•
•
•
•
•
Tuetut MP3-levyformaatit
• ISO9660, Joliet
• Nimikkeiden enimmäismäärä: 128 (määräytyy tiedostonimen pituuden
•
•
•
mukaan)
Albumien enimmäismäärä: 99
Tuetut näytteenottotaajuudet: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Tuetut bittinopeudet: 32~256 (kbps), vaihtuvat bittinopeudet
5/22/2013 4:15:29 PM
FR
IT
HU
Avant d’utiliser votre produit, lisez toutes les informations sur la sécurité
fournies.
A termék használata előtt olvassa el az ahhoz tartozó összes biztonsági
tudnivalót.
Prima di usare il prodotto, leggere tutte le relative informazioni sulla
sicurezza.
Activation du mode veille.
Pour activer le mode veille d’économie d’énergie.
Készenléti üzemmódba kapcsolás.
ECO készenléti üzemmódba váltás.
Passaggio alla modalità standby.
Passaggio alla modalità ECO Standby.
Pour télécharger le manuel d’utilisation complet, rendez-vous sur www.
philips.com/support.
A teljes felhasználói kézikönyv letöltéséhez látogasson el a www.philips.
com/support címre.
Per scaricare il manuale dell’utente completo, visitare il sito Web www.philips.
com/support.
Controlar a reprodução
Lejátszásvezérlés
Controllo della riproduzione
Permet de sélectionner un dossier.
/
REPEAT
A lejátszás szüneteltetése és folytatása.
Permet d'arrêter la lecture.
Lejátszás leállítása.
Permet de lire une piste ou toutes les pistes en boucle.
REPEAT
Egyetlen/összes műsorszám ismétlése.
REPEAT
Műsorszámok véletlenszerű lejátszása.
SHUFFLE
Consente di riprodurre i brani in modo casuale.
VOL +/-
Permet d'augmenter ou de réduire le volume.
A hangerő növelése vagy csökkentése.
VOL +/-
Consente di aumentare o ridurre il volume.
MUTE
Permet de couper ou de rétablir le son.
MUTE
Hang elnémítása vagy visszaállítása.
MUTE
Consente di disattivare o di ripristinare l'audio.
SOUND
Permet d'enrichir l'effet sonore avec la fonction DSC :
équilibré, clair, puissant, chaud et lumineux.
SOUND
Változatos hanghatások a DSC funkcióval: kiegyenlített,
tiszta, erőteljes, meleg és éles.
SOUND
Consente di arricchire l'effetto audio con l'opzione DSC:
balanced, clear, powerful, warm, and bright.
DISPLAY
Permet de régler la luminosité de l'écran.
DISPLAY
A kijelző fényerejének beállítása.
DISPLAY
Consente di regolare la luminosità del display.
Réglage des stations de radio FM.
Mémorisation automatique des stations de radio FM.
Programmation manuelle des stations de radio FM.
FM-rádióállomások behangolása
FM rádióállomások automatikus tárolása
FM rádióállomások kézi tárolása
Sintonizzazione delle stazioni radio FM
Memorizzazione automatica delle stazioni radio FM
Memorizzazione manuale delle stazioni radio FM
Répétez les étapes 2 et 3 pour régler l’heure et les minutes.
Az óra és a perc beállításához ismételje meg a 2-3. lépést.
Ripetere i passaggi da 2 a 3 per impostare l’ora e i minuti.
Répétez l’étape 2 et 3 pour régler les minutes, sélectionnez une source
(CD, FM ou USB) et réglez le volume.
A perc beállításához ismételje meg a 2-3. lépést, válasszon forrást (CD, FM
vagy USB), és állítsa be a hangerőt.
Ripetere il passaggio 2 a 3 per impostare i minuti, selezionare una sorgente
(CD, FM, o USB)e regolare il volume.
Termékjellemzők
Specifiche
Puissance de sortie maximale
70 W
Maximális kimeneti teljesítmény
70 W
Potenza in uscita massima
70 W
Version Bluetooth
V2.1 + EDR
Bluetooth verzió
V2.1 + EDR
Versione Bluetooth
V2.1 + EDR
Fréquence de transmission
Bande ISM 2,4 GHz - 2,48 GHz
Frekvenciasáv
2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISMsáv
Banda di frequenza
Banda ISM da 2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Portata
10 m (spazio libero)
10 m (szabad területen)
Gamma di sintonizzazione
87,5-108 MHz
Griglia di sintonizzazione
50 kHz
Versione USB diretta
2.0 a velocità piena
USB con alimentazione da 5 V
≤ 500 mA
10 m (sans obstacle)
Gamme de fréquences
87,5-108 MHz
Grille de syntonisation
50 kHz
Version USB Direct
2.0 ultrarapide
Alimentation USB 5 V
≤ 500 mA
Diamètre du disque
12 cm / 8 cm
Disques pris en charge
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Alimentation par secteur
100-240 V~, 50/60 Hz
Consommation électrique en
mode de fonctionnement
30 W
Consommation électrique
en mode veille d'économie
d'énergie
Dimensions
- Unité principale (l x H x P)
- Enceinte (l x H x P)
Poids
- Unité principale
- Enceinte
< 0,5 W
Hatótávolság
Hangolási tartomány
87,5-108 MHz
Lépésköz
50 kHz
USB Direct verzió
2.0 Full Speed
USB 5 V-os táp
≤500 mA
Diametro disco
12 cm/8 cm
Lemezátmérő
12 cm / 8 cm
Supporto disco
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Alimentazione CA
100-240 V~, 50/60 Hz
Consumo energetico durante il
funzionamento
30 W
Támogatott lemezek
Tápfeszültség
100-240 V~, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
30 W
Eco és készenléti üzemmód
teljesítményfelvétele
Méretek
- Főegység (Sz x Ma x Mé)
- Hangsugárzódoboz (sz x ma x mé)
180 x 121 x 239 mm
140 x 260 x 185 mm
1,6 kg
2 x 2,1 kg
Tömeg
- Főegység
- Hangsugárzódoboz
1,6 kg
2 x 2,1 kg
Kompatibilis USB-eszközök:
• USB flash-memória (USB 2.0 vagy USB 1.1)
• USB flash-lejátszók (USB 2.0 vagy USB 1.1)
• Memóriakártyák (a készülékkel való használathoz egy további
kártyaolvasó szükséges)
appareil)
Formats pris en charge :
• USB ou format de fichier mémoire : FAT12, FAT16, FAT32 (taille du
secteur : 512 octets)
Débit binaire MP3 (taux de données) : 32 - 320 Kbit/s et débit
binaire variable
Imbrication de répertoires jusqu’à 8 niveaux
Nombre d’albums/dossiers : 99 maximum
Nombre de pistes/titres : 999 maximum
ID3 tag version 2.0 ou ultérieure
Nom de fichier dans Unicode UTF8 (longueur maximale : 32 octets)
•
•
•
•
•
Formats de disque MP3 pris en charge
• ISO9660, Joliet
• Nombre de titres maximum : 128 (selon la longueur des noms de
fichier)
Nombre d’albums maximum : 99
Fréquences d’échantillonnage prises en charge : 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
Débits binaires pris en charge : 32 - 256 (Kbit/s), débits variables
•
•
•
<0,5 W
180 x 121 x 239 mm
140 x 260 x 185 mm
Périphériques USB compatibles :
• Mémoires flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
• Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
• Cartes mémoire (lecteur de carte supplémentaire requis pour votre
•
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
PT
Támogatott formátumok:
• FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memóriafájl-formátum
(szektorméret: 512 byte)
MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli
sebesség
Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat
Unicode UTF8-kódolású fájlnév (maximális hosszúság: 32 byte)
•
•
•
•
•
•
Támogatott MP3-lemezformátumok
• ISO9660, Joliet
• Címhosszúság legfeljebb 128 karakter (a fájlnév hosszúságától
függően)
Maximális albumszám: 99
Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
Támogatott bitsebességek: 32~256 (kbps), változtatható
bitsebességek
•
•
•
RO
Selecteer een map.
/
Consumo energetico in modalità
Standby Eco Power
180 x 121 x 239 mm
140 x 260 x 185 mm
Peso
- Unità principale
- Cassa altoparlanti
1,6 kg
2 x 2,1 kg
REPEAT
Hiermee speelt u een track of alle tracks herhaaldelijk af.
SHUFFLE
Hiermee speelt u tracks in willekeurige volgorde af.
VOL +/-
Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.
MUTE
Hiermee schakelt u het geluid uit of weer in.
SOUND
Przełączanie w tryb gotowości.
Przełączanie w tryb gotowości ECO.
Hvis du vil laste ned den komplette brukerhåndboken, kan du gå til www.
philips.com/support.
Pełną wersję instrukcji obsługi można pobrać ze strony internetowej www.
philips.com/support.
Styre avspillingen
Sterowanie odtwarzaniem
Velg en mappe.
/
De helderheid van het display aanpassen.
Op FM-radiozenders afstemmen
FM-radiozenders automatisch opslaan
FM-radiozenders handmatig opslaan
Maximaal uitvoervermogen
70 W
Bluetooth-versie
V2.1 + EDR
Frequentieband
2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-band
Bereik
10 m (vrije ruimte)
Frequentiebereik
87,5 - 108 MHz
Frequentierooster
50 kHz
USB Direct-versie
2.0 Full Speed
USB 5 V vermogen
≤ 500 mA
Discdoorsnede
12 cm/8 cm
Onderst. discs
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Netspanning
100 - 240 V~, 50/60 Hz
Stroomverbruik in werking
30 W
180 x 121 x 239 mm
140 x 260 x 185 mm
1,6 kg
2 x 2,1 kg
Skru volumet opp eller ned.
MUTE
Demp eller gjenopprett lyden.
SOUND
Beriker lydeffekten med DSC: balansert, klar, kraftig, varm
og sterk.
DISPLAY
Justere lysstyrken på skjermen.
REPEAT
Wielokrotne odtwarzanie jednego lub wszystkich utworów.
SHUFFLE
Odtwarzanie losowe utworów.
VOL +/-
Zwiększanie lub zmniejszanie głośności.
MUTE
Wyciszanie lub włączanie dźwięku.
SOUND
Wzbogacanie efektu dźwiękowego za pomocą cyfrowej
korekcji dźwięku (DSC): zrównoważony, wyraźny, mocny,
ciepły i jasny.
DISPLAY
Regulacja jasności wyświetlacza.
Wyszukiwanie stacji radiowych FM
Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM
Ręczne zapisywanie stacji radiowych FM
Powtórz czynności 2–3, aby ustawić godzinę i minutę.
Powtórz czynność 2–3, aby ustawić minuty, wybierz źródło (CD, FM lub
USB) i dostosuj głośność.
Maksimal utgangseffekt
70 W
Dane techniczne
Bluetooth-versjon
V2.1 + EDR
Maksymalna moc wyjściowa
Frekvensbånd
2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-bånd
Wersja Bluetooth
V2.1 + EDR
Rekkevidde
10 m (ledig plass)
Pasmo częstotliwości
2,4–2,48 GHz, pasmo ISM
Innstillingsområde
87,5–108 MHz
Zasięg
10 m (wolna przestrzeń)
Innstillingsnett
50 KHz
Zakres strojenia
87,5–108 MHz
USB Direct-versjon
2.0 full hastighet
Siatka strojenia
(50 kHz)
USB 5 V strøm
≤ 500 mA
Wersja USB Direct
2.0 full speed
Platediameter
12 cm / 8 cm
Moc USB 5 V
≤ 500 mA
Plater som støttes
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Średnica płyty
12 cm / 8 cm
Vekselstrøm
100–240 V~, 50/60 Hz
Obsługiwane płyty
Effektforbruk i driftsmodus
30 W
CD-DA, CD-R, CD-RW, płyty
MP3
Strømforbruk i Eco-standby
< 0,5 W
Zasilanie prądem przemiennym
100–240 V, 50/60 Hz
Mål
- Hovedenhet (B x H x D)
- Høyttalerkabinett (B x H x D)
Pobór mocy podczas pracy
30 W
180 x 121 x 239 mm
140 x 260 x 185 mm
Pobór mocy w trybie gotowości Eco
Power
< 0,5 W
Vekt
- Hovedenhet
- Høyttalerboks
1,6 kg
2 x 2,1 kg
Wymiary
- jednostka centralna
(szer. x wys. x głęb.)
- głośnik (szer. x wys. x głęb.)
USB-flashminne (USB 2.0 eller USB 1.1)
USB-flashspillere (USB 2.0 eller USB 1.1)
minnekort (krever kortleser for å fungere med denne enheten)
USB- eller minnefilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse:
512 byte)
MP3-bithastighet (datahastighet): 32–320 kbps og variabel
bithastighet
Mappe som inneholder maks. 8 nivåer
Antall album/mapper: maks. 99
Antall spor/titler: maks. 999
ID3-tag v. 2.0 eller senere
Filnavn i Unicode UTF8 (maks. lengde: 32 byte)
••
••
••
••
••
MP3-plateformater som støttes
• ISO9660, Joliet
• Maks. antall titler: 128 (avhengig av lengden på filnavnet)
• Maks. antall album: 99
• Samplingsfrekvenser som støttes: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• Bithastigheter som støttes: 32–256 (kbps), variable bithastigheter
bestandsnaam)
Maximum aantal albums: 99
Ondersteunde samplefrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Ondersteunde bit-rates: 32 tot 256 (kbps), variabele bit-rates
•
•
•
VOL +/-
••
Ondersteunde MP3-discformaten
• ISO9660, Joliet
• Maximum aantal titels: 128 (afhankelijk van de lengte van de
Formati disco MP3 supportati
• ISO9660, Joliet
• Numero massimo di titoli: 128 (in base alla lunghezza del nome file)
• Numero massimo di album: 99
• Frequenze di campionamento supportate: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• Velocità di trasmissione supportate: 32~256 (kbps), velocità di
Spill av spor i tilfeldig rekkefølge.
••
(sectorformaat: 512 bytes).
MP3-bitsnelheid (gegevenssnelheid): 32 - 320 kbps en variabele
bitsnelheid
Mappen met maximaal 8 niveaus
Aantal albums/mappen: maximaal 99
Aantal tracks/titels: maximaal 999
ID3-tag versie 2.0 of later
Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 32 bytes)
•
•
•
•
•
Spill av et spor eller alle sporene gjentatte ganger.
SHUFFLE
Støttede formater:
Ondersteunde bestandsindelingen:
• USB of bestandsindeling van geheugen: FAT12, FAT16, FAT32
•
REPEAT
••
••
••
gebruik in combinatie met dit apparaat).
settore: 512 byte)
Velocità di trasferimento dati MP3: 32-320 Kbps e velocità di
trasferimento variabile
Directory nidificata fino a un massimo di 8 livelli
Numero di album/cartelle: massimo 99
Numero di brani/titoli: massimo 999
Tag ID3 versione 2.0 o successiva
Nome file in Unicode UTF8 (lunghezza massima: 32 byte)
Zatrzymywanie odtwarzania.
Kompatible USB-enheter:
Compatibele USB-apparaten:
• USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1)
• USB-flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1)
• geheugenkaarten (er is wel een aanvullende kaartlezer vereist voor
Formati supportati:
• Formato file memoria o USB: FAT12, FAT16, FAT32 (dimensioni
Stopp avspilling.
Spesifikasjoner
Stroomverbruik in energiebesparende < 0,5 W
stand-bystand
Gewicht
- Apparaat
- Luidsprekerbox
Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
Gjenta trinnene 2–3 for å angi minutt, velge en kilde (CD, FM, eller USB)
og justere volumet.
Specificaties
Afmetingen
- Apparaat (b x h x d)
- Luidsprekerbox (b x h x d)
Stopp eller gjenoppta avspilling.
Gjenta trinnene 2–3 for å angi time og minutt.
Herhaal stap 2 en 3 om de minuten in te stellen, kies een bron (CD, FM of
USB) en stel het volume in.
Wybór pliku dźwiękowego.
/
Stille inn en radiostasjon
Programmere radiostasjoner automatisk
Programmere radiostasjoner manuelt
Herhaal stap 2 en 3 om het uur en de minuten in te stellen.
Wybór folderu.
/
Velg en lydfil.
/
Verrijk het geluidseffect met DSC: gebalanceerd, duidelijk,
krachtig, warm en helder.
DISPLAY
necessario un lettore di schede supplementare)
•
•
•
•
•
Bytte til ventemodus
Bytte til standbymodus med strømsparing
Hiermee stopt u het afspelen.
Dispositivi USB compatibili:
• Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
• Lettori USB flash (USB 2.0 o USB 1.1).
• Schede di memoria (per il funzionamento con questa unità è
•
Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy przeczytać wszystkie
dołączone informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Afspelen onderbreken of hervatten.
< 0,5 W
Dimensioni (lxpxa)
- Unità principale (L x A x P)
- Cassa altoparlanti (L x A x P)
PL
Før du bruker produktet, må du lese den medfølgende
sikkerhetsinformasjonen.
Selecteer een audiobestand.
/
Riproduzione ripetuta di un brano/tutti i brani.
VOL +/-
Portée
Bediening
Interruzione della riproduzione.
SHUFFLE
Especificações
De volledige gebruikershandleiding kunt u downloaden op www.philips.
com/support.
Consente di mettere in pausa o riavviare la riproduzione.
Permet de lire les pistes de façon aléatoire.
SHUFFLE
Overschakelen naar de stand-bymodus.
De energiebesparende stand-bymodus inschakelen.
Selezionare un file audio.
/
Permet de suspendre ou de reprendre la lecture.
Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
Selezionare una cartella.
/
Válasszon ki egy hangfájlt.
/
Permet de sélectionner un fichier audio.
/
Mappa kiválasztása.
/
NO
NL
trasmissione variabili
Waga
- jednostka centralna
- głośnik
70 W
180 x 121 x 239 mm
140 x 260 x 185 mm
1,6 kg
2 x 2,1 kg
Zgodne urządzenia USB:
• Karta pamięci flash USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
• Odtwarzacze audio z pamięcią flash USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
• karty pamięci (wymagane jest podłączenie do urządzenia
dodatkowego czytnika kart).
Obsługiwane formaty:
• USB lub system plików FAT12, FAT16, FAT32 (rozmiar sektora:
512 bajtów)
Szybkość kompresji MP3 (przepustowość): 32–320 kb/s i zmienna
Maksymalnie 8 poziomów katalogów
Maksymalna liczba albumów/folderów: 99
Maksymalna liczba ścieżek/tytułów: 999
Znacznik ID3 wersja 2.0 lub nowsza
Nazwa pliku w standardzie Unicode UTF8 (maksymalna długość:
32 bajty)
•
•
•
•
•
•
Obsługiwane formaty płyt MP3
• ISO9660, Joliet
• Maksymalna ilość tytułów: 128 (w zależności od długości nazwy pliku)
• Maksymalna liczba albumów: 99
• Dźwięk o częstotliwości próbkowania: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• Dźwięk o szybkości kompresji: 32~256 (kb/s), zmienne szybkości
kompresji (VBR)
SK
RU
SV
TR
Antes de utilizar o seu produto, leia as informações de segurança que o
acompanham.
Înainte de a utiliza produsul, citiţi toate informaţiile privind siguranţa
furnizate împreună cu acesta.
Перед использованием устройства необходимо ознакомиться со
всеми прилагаемыми инструкциями по безопасности.
Pred používaním výrobku si prečítajte všetky pribalené bezpečnostné
informácie.
Innan du använder produkten bör du läsa all medföljande
säkerhetsinformation.
Ürününüzü kullanmadan önce, birlikte verilen tüm güvenlik bilgilerini
okuyun.
Mudar para o modo de espera.
Mudar para o modo de poupança de energia.
Comutarea în modul standby
Comutaţi în modul standby Eco
Переключение в режим ожидания.
Переключение в режим ожидания ECO.
Prepnutie do pohotovostného režimu.
Prepnutie do pohotovostného režimu ECO.
Växla till standbyläge.
Växla till ECO-standbyläge.
Bekleme moduna geçme
Güç Tasarruflu Bekleme moduna geçme
Para transferir o manual do utilizador completo, visite
www.philips.com/support.
Pentru a descărca întregul manual de utilizare, vizitaţi
www.philips.com/support.
Полную версию руководства пользователя можно загрузить на веб-сайте www.
philips.com/support.
Na stránke www.philips.com/support si môžete prevziať úplný návod na
používanie.
Den fullständiga användarhandboken fi nns på www.philips.com/support.
Kullanım kılavuzunun tamamını indirmek için www.philips.com/support
adresini ziyaret edin.
Controlar a reprodução
Controlarea redării
Управление воспроизведением
Interromper ou retomar a reprodução.
Parar a reprodução.
Întrerupeţi sau reluaţi redarea.
Приостановка или возобновление воспроизведения.
Opriţi redarea.
Остановка воспроизведения.
REPEAT
Reproduz uma faixa ou todas as faixas repetidamente.
REPEAT
Redare o piesă sau toate piesele în mod repetat.
SHUFFLE
Reproduzir as faixas aleatoriamente.
SHUFFLE
Redarea aleatorie a pieselor.
VOL +/-
Aumentar ou diminuir o volume.
VOL +/-
Măriţi sau micşoraţi volumul.
MUTE
Cortar ou restaurar o som.
MUTE
Opreşte sau reporneşte sunetul.
SOUND
Enriqueça o efeito sonoro com DSC: equilibrado, cristalino,
poderoso, acolhedor e brilhante.
SOUND
Îmbogăţiţi efectul de sunet cu DSC: echilibrat, clar,
puternic, cald şi luminos.
DISPLAY
Ajustar o brilho do visor.
DISPLAY
Reglare luminozitate afişaj.
Sintonizar estações de rádio FM
Memorizar estações de rádio FM automaticamente
Memorizar estações de rádio FM manualmente
Repita os passos 2 e 3 para defi nir as horas e os minutos.
Repita o passo 2 e 3 para acertar os minutos, seleccione uma fonte (CD,
FM ou USB) e ajuste o volume.
Especificações
Potência máxima de saída
70 W
Versão do Bluetooth
V2.1 + EDR
Banda de frequência
Banda ISM 2,4 GHz~ 2,48 GHz
Alcance
10 m (em espaços abertos)
Gama de sintonização
87,5-108 MHz
Grelha de sintonização
50 kHz
Versão do USB Directo
2.0 de velocidade total
USB de 5 V
≤500 mA
Diâmetro do disco
12 cm / 8 cm
Discos suportados
CD-DA, CD-R, CD-RW, CD
de MP3
Potência de CA
100-240 V~, 50/60 Hz
Consumo de energia em
funcionamento
30 W
Consumo de energia em espera eco
<0,5 W
Dimensões
- Unidade principal (L x A x P)
- Caixa dos altifalantes (L x A x P)
Peso
- Unidade principal
- Caixa dos altifalantes
180 x 121 x 239 mm
140 x 260 x 185 mm
1,6 kg
2 x 2,1 kg
Dispositivos USB compatíveis:
• Memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
• Leitores flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
• Cartões de memória (necessita de um leitor de cartões adicional
para funcionar com esta unidade).
Formatos suportados:
• Formato de USB ou do ficheiro de memória FAT12, FAT16, FAT32
•
•
•
•
•
•
(tamanho do sector: 512 bytes)
Taxa de bits MP3 (velocidade dos dados): 32-320 kbps e taxa de bits
variável.
O directório aceita um máximo de 8 níveis
Número máximo de álbuns/pastas: 99
Número máximo de faixas/títulos: 999
Identificação ID3 v2.0 ou posterior
Nome do ficheiro em Unicode UTF8 (comprimento máximo: 32
bytes)
Formato de discos MP3 suportados
• ISO9660, Joliet
• Número máximo de títulos: 128 (dependendo do tamanho do nome
•
•
••
do ficheiro)
Número máximo de álbuns: 99
Frequências de amostragem suportadas: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Taxas de bits suportadas: 32~256 kbps, taxas de bits variáveis
BTM2180_12_Short user Manual_V1.0.indd 2
Comutaţi la un post de radio
Programarea automată a posturilor de radio
Programarea manuală a posturilor de radio
Repetaţi paşii 2-3 pentru a seta ora şi minutele.
REPEAT
Повторное воспроизведение отдельной дорожки или
всех дорожек.
SHUFFLE
Воспроизведение дорожек в случайном порядке.
VOL +/-
Увеличение и уменьшение громкости.
MUTE
Отключение или включение звука.
SOUND
Оптимизация звучания с помощью функции цифрового
управления звуком (DSC): сбалансированный, четкий,
мощный, теплый и яркий звук.
DISPLAY
Настройка яркости дисплея.
Настройка FM-радиостанций
Автоматическое сохранение FM-радиостанций
Сохранение FM-радиостанций вручную
Repetaţi paşii 2-3 pentru a seta minutele, selectaţi o sursă (CD, FM sau
USB) şi reglaţi volumul.
Для настройки значения часа и минут повторите действия, описанные
в шагах 2 и 3.
Specificaţii
Повторите шаг 2 и 3, чтобы установить значение минут, выберите
источник (CD, FM или USB) и настройте уровень громкости.
Putere maximă de ieşire
70 W
Versiune Bluetooth
V2.1 + EDR
Bandă de frecvenţe
Banda ISM 2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Максимальная выходная
мощность
Rază
10 M (spaţiu liber)
Версия Bluetooth
V2.1 + EDR
Gamă de acord
87,5 -108 MHz
Диапазон частот
Grilă de reglare
50 kHz
2,4 ГГц ~ 2,48 ГГц (диапазон частот для
промышленной, медицинской и научной
аппаратуры)
Характеристики
70 Вт
Kontrollera uppspelning
Zastavenie prehrávania.
REPEAT
Opakované prehrávanie skladby alebo všetkých skladieb.
SHUFFLE
Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.
VOL +/-
Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
MUTE
Stlmenie alebo obnovenie zvuku.
SOUND
Obohatenie zvuku efektom DSC: vyvážený, čistý, silný,
príjemný a jasný.
DISPLAY
Nastavenie jasu displeja.
Naladenie rozhlasových staníc pásma FM
Automatické uloženie rozhlasových staníc v pásme FM
Ručné uloženie rozhlasových staníc v pásme FM
Zopakovaním krokov 2 až 3 nastavte hodiny a minúty.
Zopakujte krok 2 až 3 a nastavte minútu, vyberte zdroj (CD, FM alebo
USB) a upravte hlasitosť.
Technické údaje
REPEAT
Spela upp ett spår eller alla spår flera gånger.
SHUFFLE
Spela upp spår slumpmässigt.
VOL +/-
Höj eller sänk volymen.
MUTE
Stäng av eller återställ ljud.
SOUND
Berika ljudeffekt med DSC: balanserat, tydligt,
kraftfullt, mjukt och klart.
DISPLAY
Justera ljusstyrkan för teckenfönstret.
Ställa in FM-radiokanaler
Lagra FM-radiokanaler automatiskt
Lagra FM-radiokanaler manuellt
Upprepa steg 2 till 3 för att ställa in timme och minut.
Upprepa steg 2 till 3 för att ställa in minut, välja en källa (CD, FM eller
USB) och justera volym.
Specifikationer
Bluetooth-version
V 2.1 + EDR
Frekvensband
2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-band
Sortiment
10 m (fritt utrymme)
10 m (voľné priestranstvo)
Mottagningsområde
87,5–108 MHz
Rozsah ladenia
87,5 – 108 MHz
Inställningsområde
50 kHz
Ladiaca mriežka
50 KHz
USB Direct-version
2.0, hög hastighet
Verzia Bluetooth
V2.1 + EDR
Frekvenčné pásmo
2,4 GHz ~ 2,48 GHz pásmo
ISM
Dosah
Versiunea USB direct
Viteză maximă de 2,0
Радиус действия
10 м (свободного пространства)
Alimentare USB 5 V
≤500 mA
Частотный диапазон
87,5–108 МГц
Verzia rozhrania USB Direct
2.0 (full speed)
USB 5 V ström
≤500 mA
Шкала настройки
50 кГц
Napájanie USB 5 V
≤ 500 mA
Skivdiameter
12 cm/8 cm
Версия USB Direct
Полноскоростной, 2.0
Priemer disku
12 cm/8 cm
Skivor som kan användas
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Питание USB 5 В
≤500 мА
Диаметр диска
12 см/8 см
Podporované disky
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
Nätström
100–240 V~, 50/60 Hz
Поддержка дисков
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Сеть переменного тока
100—240 В~, 50/60 Гц
Sieťové napájanie
100 – 240 V~, 50/60 Hz
Энергопотребление во
время работы
30 Вт
Prevádzková spotreba energie
30 W
Effektförbrukning i Eco Powerstandbyläge
< 0,5 W
Энергопотребление в
режиме ожидания Eco
Power
< 0,5 Вт
Spotreba energie v pohotovostnom
režime Eko
Diametru disc
12 cm/8 cm
Discuri acceptate
CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Alimentare c.a.
100-240 V~, 50/60 Hz
Consum de energie pentru
operare
30 W
Consum de energie în standby
economic
<0,5 W
Dimensiuni
- Unitate principală (L x Î x A)
- Boxă (L x Î x A)
Greutate
- Unitate principală
- Boxă
180 x 121 x 239 mm
140 x 260 x 185 mm
1,6 Kg
2 x 2,1 kg
Dispozitive USB compatibile:
••
••
••
Memorie flash USB (USB 2.0 sau USB1.1)
Playere flash USB (USB 2.0 sau USB1.1)
carduri de memorie (necesită un cititor de card suplimentar pentru a
funcţiona cu această unitate)
Formate acceptate:
••
••
••
••
••
••
••
USB sau format fişier de memorie FAT12, FAT16, FAT32 (dimensiune
sector: 512 biţi)
Rată biţi MP3 (rată date): 32-320 Kbps şi rată biţi variabilă
Director care găzduieşte până la maxim 8 niveluri
Număr de albume/foldere: maxim 99
Număr de piese/titluri: maxim 999
Etichete ID3 v2.0 sau ulterioară
Număr fişier în Unicode UTF8 (lungime maximă: 32 de biţi)
Formate disc MP3 acceptate
• ISO9660, Joliet
• Număr maxim de caractere pentru titlu: 128 (în funcţie de lungimea
•
•
•
numelui fişierului)
Număr maxim de caractere album: 99
Frecvenţe de eşantionare acceptate: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Rate de biţi acceptate: 32~256 (kbps), rate de biţi variabile
Размеры
- Основное устройство
(Ш x В x Г)
- АС (Ш x В x Г)
140 x 260 x 185 мм
Вес
- Основное устройство
- АС
1,6 кг
2 x 2,1 кг
180 x 121 x 239 мм
Совместимые устройства USB:
• Флеш-накопитель USB (USB 2.0 или USB 1.1);
• Плеер с флеш-памятью USB (USB 2.0 или USB 1.1).
• Карты памяти (для работы с данным устройством требуется
дополнительное устройство считывания карт памяти)
Поддерживаемые форматы:
• Формат USB или файла памяти: FAT12, FAT16, FAT32 (объем
•
•
•
•
•
•
сектора: 512 байт)
Битрейт для MP3 (скорость передачи данных): 32—320 кбит/с и
переменный битрейт
Каталоги с вложениями до 8 уровней
Количество альбомов/папок: 99 макс.
Количество дорожек/записей: 999 макс.
Тэг ID3 вер. 2.0 или более поздней версии
Имя файла в Unicode UTF8 (максимальная длина: 32 байта)
Поддерживаемые форматы MP3-дисков
• ISO9660, Joliet
• Максимальное количество записей: 128 (в зависимости от длины
•
•
•
имени файла)
Максимальное количество альбомов: 99
Поддерживаемые частоты выборки: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
Поддерживаемые скорости передачи: 32~256 (кбит/с), переменная
скорость передачи
Rozmery
- Hlavná jednotka (Š x V x H)
- Skrinka reproduktora (Š x V x H)
180 x 121 x 239 mm
140 x 260 x 185 mm
Hmotnosť
- Hlavná jednotka
- Skrinka reproduktora
1,6 kg
2 x 2,1 kg
Kompatibilné zariadenia USB:
• Pamäťové zariadenia USB typu flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
• Prehrávače USB typu flash (USB 2.0 alebo USB 1.1)
• Pamäťové karty (potrebná prídavná čítačka kariet)
Podporované formáty:
• Formát súborov zariadenia USB alebo pamäte: FAT12, FAT16, FAT32
•
•
•
•
•
•
(veľkosť sektorov: 512 bajtov)
Prenosová rýchlosť MP3 (rýchlosť údajov): 32 až 320 kbit/s a
variabilná prenosová rýchlosť
Vnorenie priečinka maximálne do 8 úrovní
Počet albumov/priečinkov: maximálne 99
Počet skladieb/titulov: maximálne 999
Označenie ID3 v2.0 alebo novšie
Názov súboru vo formáte Unicode UTF8 (maximálna dĺžka:
32 bajtov)
Podporované formáty MP3 diskov
• ISO9660, Joliet
• Maximálny počet titulov: 128 (v závislosti od dĺžky názvu súboru)
• Maximálny počet albumov: 99
• Podporované vzorkovacie frekvencie: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• Podporované prenosové rýchlosti: 32 až 256 (kb/s), prenosové
Effektförbrukning vid användning 30 W
<0,5 W
Storlek
- Huvudenhet (B x H x D)
- Högtalarlåda (B x H x D)
180 x 121 x 239 mm
140 x 260 x 185 mm
Vikt
- Huvudenhet
- Högtalarlåda
1,6 kg
2 x 2,1 kg
Kompatibla USB-enheter:
• USB-flashminne (USB2.0 eller USB1.1)
• USB-flashspelare (USB2.0 eller USB1.1)
• minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med
enheten)
Format som kan användas:
• USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512
•
•
•
•
•
•
Oynatmayı durdurur.
REPEAT
Bir parçayı veya tüm parçaları tekrarlayarak çalar.
SHUFFLE
Parçaları rastgele sırada çalar.
VOL +/-
Ses düzeyini artırır - azaltır.
MUTE
Sesi kapatır veya eski durumuna getirir.
SOUND
DSC: dengeli, net, güçlü, sıcak ve parlak ile ses efektini
zenginleştirin.
DISPLAY
Ekran parlaklığını ayarlar.
FM radyo istasyonlarını ayarlama
FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme
FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme
70 W
70 W
Çalmayı duraklatır veya devam ettirir.
Stoppa uppspelning.
Maximal uteffekt
Maximálny výstupný výkon
Bir ses dosyası seçin.
/
Pausa eller återuppta uppspelning.
Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
Bir klasör seçer.
/
Välj en ljudfil.
/
Vyberte zvukový súbor.
/
Çalma kontrolü
Välj en mapp.
/
Vyberte priečinok.
/
Выберите аудиофайл.
/
Selectaţi un fişier audio.
/
Seleccione um ficheiro de áudio.
/
Выберите папку.
/
Selectaţi un folder.
/
Seleccione uma pasta.
/
Ovládanie prehrávania
byte)
MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och
variabel bithastighet
Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
Antal album/mappar: max. 99
Antal spår/titlar: max. 999
ID3 tag v2.0 eller senare
Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 32 byte)
MP3-skivformat som kan användas
• ISO9660, Joliet
• Högsta antal möjliga titlar: 128 (beroende på filnamnslängden)
• Högsta antal möjliga album: 99
• Samplingsfrekvenser som kan hanteras: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• Bithastigheter som kan hanteras: 32–256 (kbit/s), variabla
Saati ve dakikayı ayarlamak için 2-3. adımları tekrarlayın.
Dakikayı ayarlamak için 2-3. adımı tekrarlayın, bir kaynak seçin (CD, FM
veya USB) ve ses seviyesini ayarlayın.
Özellikler
Maksimum Çıkış Gücü
70 W
Bluetooth sürüm
V2.1 + EDR
Frekans bandı
2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM Bandı
Kapsama alanı
10 m (boş alan)
Ayarlama Aralığı
87,5-108 MHz
Şebeke ayarı
50 kHz
Ayarlama Aralığı
87,5-108 MHz
Şebeke ayarı
50 kHz
Disk Çapı
12 cm/8 cm
Desteklenen Diskler
CD-DA, CD-R, CD-RW,
MP3-CD
AC gücü
100-240 V~, 50/60 Hz
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi
30 W
Güç Tasarruflu Bekleme Modunda Güç <0,5 W
Tüketimi
Boyutlar
- Ana Ünite (G x Y x D)
- Hoparlör Kasası (G x Y x D)
180 x 121 x 239 mm
140 x 260 x 185 mm
Ağırlık
- Ana Ünite
- Hoparlör Kasası
1,6 kg
2 x 2,1 kg
Uyumlu USB cihazları:
• USB flash bellek (USB2.0 veya USB1.1)
• USB flash oynatıcılar (USB2.0 veya USB1.1)
• hafıza kartları (bu üniteyle çalışması için ayrıca kart okuyucu gerektirir)
Desteklenen formatlar:
• USB veya bellek dosyası formatı: FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu:
•
•
•
•
•
•
512 bayt)
MP3 bit hızı (veri hızı): 32-320 Kbps ve değişken bit hızı
En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
Albüm/klasör sayısı: en fazla 99
Parça/başlık sayısı: en fazla 999
ID3 etiketi v2.0 veya sonrası
Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 32 bayt)
Desteklenen MP3 disk formatları
• ISO9660, Joliet
• Maksimum başlık sayısı: 128 (dosya adının uzunluğuna bağlı olarak)
• Maksimum albüm sayısı: 99
• Desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• Desteklenen bit hızları: 32~256 (kbps), değişken bit hızları
bithastigheter
rýchlosti s variabilným tokom
5/22/2013 4:15:44 PM
Download PDF

advertising